13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8AYFA CUMHURİYET 25TEMMU4 \*U CUMARTESI HABERLER BûklûSHP'den aynldı • tç Poütika Servisi- Kartal Belediye Başkanı Mehmet Aü Büklü ile 13 Meclis üyesi SHP'den aynldı. Kartal Belediye Başkan Yardıması Mehmet Zeki Şafak, Mehmet Ali Büklü, yardıması Gürsel ögüt ile 12 Meclis üyesinin partiden aynldıklannı açıkladı. Belediye Başkanı Büklü adına açıklama yapan Şafak, istifaedenlerin görevlerini bundan böyle bağımsız olarak sürdüreceklerini belirterek, konuyla ilgili olarak bugün bir basın toplantısı düzenleneceğini kaydetti. Belediye Başkanı Mehmet Ali Büklü ile SHP arasındaki sorun belediyedeıı işçi çıkanlması ile başlamıştı. Dinçerler'den eleştipi • ANKARA (AA) - ANAP Genel Başkan Yardıması VehbiDinçerler,"Bu hükümet ayıplı bir hükümettir. Çünkü işçinin ekmeğini apanyor" dedi. Dinçerler, Türkiye'de ilk Toplu lş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası ile Sendikalar Yasası'nın 24 Temmuz 1 %3 tarihinde yürürlüğe gırmesinın yıldönümü nedeniyle, sendikacı kökenli ANAP İstanbul Milletvekili Emın Kul ile birlikte TBMM'de bugün bir basın toplanüsı düzenledi. Vehbi Dinçerler, öncelikle asgari ücrete yapılan artışı eleşürerek "koalisyon hükümetini, işçiye verdiği sözleri yerine getirmeye çağınyoruz." dedi. Ozden'den tatil önerisi • ANKARA (AA) - Anay asa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, yargıda dinlenmenin zorunlu olduğunu savundu. Özden, 6 haftalık adli tatilin '3 haftası yaz aylannda, 3 haftası da kış aylannda olmak üzere yapılabileceğini' söyledi. Geçen adli yıl ve adli tatil konusunda sorulan yanıtlayan Yekta Güngör özden, 'Yargı organlannın çalışma koşullan, içinde bulunduklan ortamlar ve edindikleri olanaklar, kendilerinin onurlu ve kutsal sayüacak çalışma alanlanna ve konulanna uygun değildir' görüşünü dile getirdi. SHPİstanhul'da seçimJİSTANBUL(ANKA)- SHP İstanbul il yönetim kurulu dün Yüksel Çengel başkanlığında yaptığı toplantıda başİcanhk divanıru seçü. SHP il basın bürosunun yaptığı açıklamaya göre toplantıda, il sekreterliğine Yaşar Tezcan, sayman üyeliğine de Efendi Çeük seçildi. Başbakan Süleyman Demirel 8. ayhk basın toplantısında icraatını anlattı: Sıkuıtı500 gündebitıııez• YÖK seçimlerinde bir ara rejim, bir geçiş dönemi yaşanıyor. •Biz YÖK'te seçim istiyoruz. Bizim projemiz böyle değildi. Yasa böyle çıktı. • Köy ko- ruculannın bir kısmının devletin güvenlik kuvvetle- rine yardımcı olduğu, bir kısmınm da yardıma olmadıgı kesin. • MÇP'nin 13 kişisiyle nasıl yeni bir koalisyon yapabiliriz? İç Politika Servisi-Başbakan Süleyman Demirel, ayhk basın toplantılanndan sekizincisini İstanbul'da düzenledi. Sepetçi- ler Kasn'nda yapılan toplantı- da, iç ve dış sorunlan değerlen- diren Demirerin, demokratik- leşme konulannda pek konuşmadığı dikkat çekti. Yor- gun Savaşçı filminin bir kopya- sının mevcut olduğunu belirten Demirel. "Biliyorsunuz, Ana- yasamızda güvenlik, kamu dü- zeni, genel ahlaka uygunluk şartı var. Talimat verdım. Fil- me bakılacak, bu noktalara uygun olmayan bir yanı yoksa gösterilecek" dedi. Demirel. basın mensuplan- nın sorulannı yanıtlamadan önce hükümetin 8 aylık çalış- malan hakkında bilgi verdi. Konuşmasmda ekonomik ko- nular ve dış politikaya ağjrlık veren Demirel, "Hükümetin kurulduğu tarihteki Türkiye tablosu kimsenin meçhulü de- ğildir. Hükümet politikası hali- ne gelmiş yüksek enflasyon yüzde 71 oranındaydı. Büyüme hızı sıfınn altına düşmüştü. Nü- fus artışı yüzde 2.5'di. Kamu maliyesi ıçinden çıkılmaz du- rumdaydf' diye konuştu. Memur aylıklanna yapılan zammın fıyat artışlanndan da- ha fazla olduğunu anlatan Demirel, söz verdikleri gibi me- muru enflasyona ezdirmedikle- rini ifade ederek, "Geçim şart- lannın ağır olduğunu biliyoruz. Ancak devlet imkanlan daha fazlasına müsait değildir" dedi. Enflasyonu düşürmek ve bu- na bağlı diğer sorunlan çözmek için ortaya koyduklan progra- mın yürürlükte olduğunu bildi- ren Başbakan Süleyman Demi- rel, "Bu programın sonuçlan- run ortaya çıkabilmesi için 500 güne ihtiyaç vardır. 500 günün sonunda hiçbir şikayet kalma- yacağını hiç kimse sanmasın. Yine de bazı şikayetlere rastla- nacak." dedi. Istanbul'un uluslararası bir fınans ve ticaret merkezi haline geleceğini açıklayan Demirel, "İstanbul Boğazı üçüncü defa ancak bu kez 240 km hız yapan trenle geçilecektir" dedi. TÜ- SİADla son günlerde bir anlaş- mazlıklan olduğu şeklindeki bir soruya da , "Bizim büyük, orta ya da küçük sermaye grup- lan ile aramızda bir sorun yoİc" diye yanıt veren Başbakan, her- kesi memnun etmeye çalıştıkla- nnı ama herkesi memnun etme- lerinin münıkün olmadığinı sözlerine ekledi. Koruculuk sistemine de de- ğinen Başbakan Demirel, koru- culann bir kısmının devlete yardıma olduğunun, bir kısmı- nın da yardıma olmadığının kesin olduğunu söyledi. Dun- yanın hiçbir yerinde terörü ko- ruyan devlet olmadığını vurgu- layan Başbakan, son günlerde terörist diye masum halkın öl- dürülmesiyle ilgili bir soruya ise şu karşıhğj verdr. "Mardin'de 5 polis şehit ol- du. Neden bunlan vuran terö- ristlere ne yapıyorsunuz diye sormuyorsunuz. Türkiye'de kimse teröre, teröriste arka çık- masın. Teröristlere eziyet edili- yormuş gibi bir manzara yara- tılmasın. Ama karakollarda pencereden atılanlar varsa onun da takibaünı yapanz. Ev- vela terörü önleyen insanlara teşekkürle söze başlasak iyi olur. Cinayet işlenerek terörün önlenmesi diye birşey yoktur." Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütünün Kuzey Irak'ta bannmasından rahatsızhk du- yulduğunu da sözlerine ekleyen Demirel,"Ve rahatsızbğımız da son noktaya gelmiştir" dedi. Yaralanan bir PKK militanı- nın bir milletvekilinin evinde tedavi edildiğine ilişkin haberle- rin haürlatılması üzerine Demi- rel, bu konuda yazılanlann doğru olup olmadığını bilmedi- ği için yanıt veremeyeceğini söyledi. Demirel, 'Vergi yüzsüzleri'- nin neden açıklanmadığı şek- lindeki bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Biz bir hukuk devletiyiz. Ortada bir kanun var, o yasak- hyor. Açıklayıp da kanunu mu delelim." Anayasa değişikliği yapüarak kanun değiştirilme- den yüzsüzlerin açıklanamaya- cağını bildiren Demirel, "Ben o kanuna uyanm. Borcunu öde- meyeni savunmuyorum. Neyse cezası abr " şeklinde konuştu. Başbakan Demirel, yorgun savaşçıfilmininMİT kasasında bulunan kopyasının gösterilip gösterilmeyeceği şeklindeki bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Filmin bunca sene sonra ha- tırlanması ve son beş yıllık ikti- darlara değil, bize soruluyor olması bizim açımızdan mem- nuniyet verici birşey. Filmin çekilmiş kopyası mevcut. Bili- yorsunuz anayasamızda güven- lik, kamu düzeni, genel ahlaka uygunluk şaru var. Talimat verdim. Filme bakılacak, bu noktalara uygun olmayan bir yanı yoksa gösterilecek." Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi konusun- daki bir soruyu yanıtlayan Baş- bakan Demirel, "Bizim proje- miz bu değildi. Biz rektörlerin öğretim üyeleri ve üniversite ta- rafından secilmesini istiyorduk. Yasa böyle çıktı. Ancak bu önümüzdeki yasama dönemin- de düzeltilecek. Bu bir ara re- jimdir, ara dönemdir." Başbakan Demirel, MÇP'yle koalisyon yapıp yapmayacak- lannı soran bir gazeteciye ise şöyle dedi: "Nasıl koalisyon yapacağız. 13 milletvekili var. Ama hükü- met kurulduğundan bu yana MÇP milletveküleri bize destek veriyorlar. Kendilerine teşek- kür ederim. Hadise bundan ibarettir." Demirel ile Cindoruk arasındaki GAP daveti nedeniyle ortaya çıkan soğukluk, Demirel'in özûrü ile tatlıya bağlandı ve tstan- bul'da perçinlendi. (Fotoğraf: ERDOGAN KÖSEOGLU) 24TemmuzGeleneksel Gazeteciler Günü kutlandı Basın, özgürTürkîye özleıııiııdeHaber Merkezi - Basının üzerindeki san- Çağdaş Gazetealer Demeğj Genel Başka- sürün kaldınlışının 84. yıldönümüne rast- layan "24 Temmuz Geleneksel Gazeteci- ler Günü" dün kutlandı. Gazeteciler Cemiyeti tarafından ilki bu yıl verilen "Basm Özgürlüğü Ödülü", dün Başbakan Süleyman DemireVin de kaüldığı törenle sahiplerine dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Turgut özal, "Geleneksel Gazeteciler Gü- nü" dolayısıyla dün yayunladığı mesajda, basından sansürün kaldınlmasımn mille- tin doğru haberalma özgürlüğünün en önemli aşamalanndan biri olduğunu söy- ledi. Kültür Bakanı Fikri Sağlar, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz, Basın Konseyi Baş- kanı Oktay Ekşi, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Orhan Erinç, nı Mustafa Ekmekçi, Türkiye BarolarBir- liği Başkanı Önder Sav, Ankara Gazeteci- ler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail Sivri, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ömer Güner ile Anadolu Basın Birliği dün yayımladıklan mesajlarda basının içinde bulunduğu sorunlara dikkat çekti- ler. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Necmi Tanyolaç ise dün akşam Ernirgan Beyazköşk'te düzenlenen "Basın Özgür- lüğü Ödülü"nün dağıtım töreninde bir konuşma yaptı. Basın Kanunu'nun birin- ci maddesinde "Basın serbesttir" biçimin- deki hükmün, yeni düzenlemeyle "Basın özgürdür, sansür edilemez" şeklini alarak yasalaşmasıru arzu ettiklerini belirten Tanyolaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuşan Türkiye özlemıni gerçekleş- tirmeyi amaçlayan, demokratikleşme ve şeffaf yönetim konulannda koalisyon protokolüne imza atan hükümetten bek- lentilerimiz sürüyor." Başbakan Süleyman Demirel ise tören- de yaptığı konuşmada bütün çabalannın gerçek demokrasiye kavuşmuş, mantıkb tepki gösteren, refleks sahıbi, konuştuğu şeyi sonuna kadar savunan bir kamuoyu yaratmak olduğunu vureuladı. Törende daha sonra Türkiye Gazeteciler Çemiyetı'nin verdiği "Basm Özgürlüğü Ödülü"nü kazanan TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Orhan Erinç ile mazereti nedeniyle törene katılamayan Hürriyet gazetesi yazan Emin Çölaşan'ın yerine Hürriyet gazetesi Haberler Müdü- rü Yalçın Bayer'e birer plaket verildi. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞrNDA SUBAY OLARAK tSTtHDAM EDİLMEK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR. 1. ALINACAK PERSONELİN SINIF VE BRANŞLARI: a. EĞtTİM UZMANI, b. DİŞ TABİBİ/UZMAN DİŞ TABİBİ, c. MÜHENDİS/YÜKSEK MÜHENDİS (UÇAK, BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK, ELEKTRİK, ENDÜSTRİ İNŞAAT VE MAKİNE). d. MtMAR E. ULAŞTIRMA — LEVAZIM — PERSONEL 2. tSTEKLİLERDE ARANILAN NİTELİKLER: a. TÜRK vatandaşı olmak, b. Sivil ve askeri okullardan çıkarılmamış olmak, c. Sabıkasız olmak ve yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak, ya- bancı uyruklu ile evli olmamak, d. Sınav ve mülakat değerlendirmesinden sonra sevk edileceği askeri hastaneden "sağlam" raporu almak, e. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 EYLÜL 1992 tarihi itibarı ile lisans öğrenimini yapmış olanlar 30, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için ise 35 yaşından büyük olmamak, f. Ulaştırma ve levazım sınıfına sadece erkek, diğer sınıflara erkekler ve bayanlar müra- caat edebilecektir. g. Öğrenim ile ilgili koşullar; (1) Mühendiş / Yüksek mühindisler: Üniversitelerin mühendislik fakülteleri mezunu, (2) Mitnar: Üniversitelerin mimarlık fakülteleri / mimarlık bölümleri mezunu, (3) Eği- tim uzmanı: Üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümleri mezunu, (4) Diş tabibi / uzman diş tabibi: Üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri mezunu olmak, (5) Ulaştırma Sb.: Mühendislik fakültelerinin makine, endüstri ve işletme mühendisliği bölümleri, teknik eğitim fakültelerinin makine ve motor bölümleri, fakültelerin işletme bö- lümleri mezunu, (6) Levazım Sb.: Fakültelerin iktisat, işletme ve maliye bölümleri, ziraat fakültesi gıda bilimi ve teknolojisi bölümü, fakültelerin gıda mühendisliği, kimya ve tekstil mühendisliği bölümleri mezunu, (7) Personel Sb.: Hukuk fakülteleri, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, iktisat fakülte- leri, işletme fakülteleri ve siyasal bilgiler fakültelerinin; işletme, kamu yönetimi, uluslara- rası ilişkiler bölümleri, Basın ve Yayın Yüksek Okulu, turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksek okulu, yabancı diller yüksek okulları mezunu olmak. (8) Öğrenimini kendi hesabına yapmış olmak. 3. BAŞVURU İÇtN İSTENEN BELGELER: A. Muvazzaf subay olma isteğini (branşı ile) ve kişisel öz geçmişini içeren dilekçe ve iki adet fotoğraf, b. Son 3 (3) ay içinde alınan adli sicil raporu, c. Yetkili makamlar tarafından onaylı resimli nüfus hüviyet cüzdanı örneği, d. Noterden onaylı diploma sureti veya okul çıkış belgesi ile mezuniyet derecesi (trans- kript) belgesi. Varsa lisansüstü öğrenimine ait belge, e. Yedek subay terhis belgesi sureti (yedek subaylık hizmetini bitirenlerin 1 EYLÜL 1992 tarihi itibarı ile 1 (bir) yılını doldurmamış olmalan şarttır. Ancak yedek subaylık hizmetini müteakip yüksek lisans, mastır, doktora gibi uzmanlık öğrenimine başlayan ve bu öğreni- mi bitirdikten sonra müracaat edenlerde bu süre aranmayacaktır.) 4. BAŞVURU ŞEKLt VE TARİHt a. Nitelikleri uygun olanlar, başvurularını; "Hv. K.K.'lığı Personel Başkanlığı 06100 Ba- kanlıklar / ANKARA" adresine üçüncü maddede belirtilen belgelerle en geç 1 EYLÜL 1992 tarihine kadar bizzat veya posta ile yapılacaktır. b. Yukandaki branşlar için müracaat edecek yedek subaylar; bu belgelerin "muvazzaf subay olur" kayıtlı nitelik belgesi ile birlikte bağlı bulunduğu komutanlık kanalından mü- racaat süresi içinde gönderilmesini sağlayacaklardır. c. Noksan belge gönderen, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayanla- nn dilekçesine işlem yapılmayacaktır. d. Sınav ve mülakat tarihleri başvuranların adresine bilahare bildirilecektir. Basın: 32986 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA SUBAY OLARAK İSTİHDAM EDtLMEK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR. 1. ALINACAK PERSONELİN SINEF VE BRANŞLARI: a. EĞtTİM UZMANI, b. DİŞ TABİBİ/UZMAN DİŞ TABİBİ, c. MÜHENDİS/YÜKSEK MÜHENDİS (UÇAK, BİLGÎSAYAR, ELEKTRONİK, ELEKTRİK, ENDÜSTRİ İNŞAAT VE MAKİNE). d. MİMAR E. ULAŞTIRMA — LEVAZIM — PERSONEL 2. tSTEKLtLERDE ARANILAN NİTELİKLER: a. TÜRK vatandaşı olmak, b. Sivil ve askeri okullardan çıkarılmamış olmak, c. Sabıkasız olmak ve yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak, ya- bancı uyruklu ile evli olmamak, d. Sınav ve mülakat değerlendirmesinden sonra sevk edileceği askeri hastaneden "sağlam" raporu almak, e. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 EYLÜL 1992 tarihi itibarı ile lisans öğrenimini yapmış olanlar 30, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için ise 35 yaşından büyük olmamak, f. Ulaştırma ve levazım sınıfına sadece erkek, diğer sınıflara erkekler ve bayanlar müra- caat edebilecektir. g. Öğrenim ile ilgili koşullar; (1) Mühendiş / Yüksek mühindisler: Üniversitelerin mühendislik fakülteleri mezunu, (2) Mimar: Üniversitelerin mimarlık fakülteleri / mimarlık bölümleri mezunu, (3) Eği- tim uzmanı: Üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümleri mezunu, (4) Diş tabibi / uzman diş tabibi: Üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri mezunu olmak, (5) Ulaştırma Sb.: Mühendislik fakültelerinin makine, endüstri ve işletme mühendisliği bölümleri, teknik eğitim fakültelerinin makine ve motor bölümleri, fakültelerin işletme bö- lümleri mezunu, (6) Levazım Sb.: Fakültelerin iktisat, işletme ve maliye bölümleri, ziraat fakültesi gıda bilimi ve teknolojisi bölümü, fakültelerin gıda mühendisliği, kimya ve tekstil mühendisliği bölümleri mezunu, (7) Personel Sb.: Hukuk fakülteleri, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, iktisat fakülte- leri, işletme fakülteleri ve siyasal bilgiler fakültelerinin; işletme, kamu yönetimi, uluslara- rası ilişkiler bölümleri, Basın ve Yayın Yüksek Okulu, turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksek okulu, yabancı diller yüksek okulları mezunu olmak. (8) Öğrenimini kendi hesabına yapmış olmak. 3. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER: A. Muvazzaf subay olma isteğini (branşı ile) ve kişisel öz geçmişini içeren dilekçe ve iki adet fotoğraf, b. Son 3 (3)' ay içinde alınan adli sicil raporu, c. Yetkili makamlar tarafından onaylı resimli nüfus hüviyet cüzdanı örneği, d. Noterden onaylı diploma sureti veya okul çıkış belgesi ile mezuniyet derecesi (trans- kript) belgesi. Varsa lisansüstü öğrenimine ait belge, e. Yedek subay terhis belgesi sureti (yedek subaylık hizmetini bitirenlerin 1 EYLÜL 1992 tarihi itibarı ile 1 (bir) yılını doldurmamış olmalan şarttır. Ancak yedek subaylık hizmetini müteakip yüksek lisans, mastır, doktora gibi uzmanlık öğrenimine başlayan ve bu oğreni- mi bitirdikten sonra müracaat edenlerde bu süre aranmayacaktır.) 4. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ a. Nitelikleri uygun olanlar, başvurularını; "Hv. K.K.'lığı Personel Başkanlığı 06100 Ba- kanlıklar / ANKARA" adresine üçüncü maddede belirtilen belgelerle en geç 1 EYLÜL 1992 tarihine kadar bizzat veya posta ile yapılacaktır. b. Yukandaki branşlar için müracaat edecek yedek subaylar; bu belgelerin "muvazzaf subay olur" kayıtlı nitelik belgesi ile birlikte bağlı bulunduğu komutanlık kanalından mü- racaat süresi içinde gönderilmesini sağlayacaklardır. c. Noksan belge gönderen, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayanla- rın dilekçesine işlem yapılmayacaktır. d. Sınav -ve mülakat tarihleri başvuranların adresine bilahare bildirilecektir. Basm: 32676 İZLENİMLER Dünden bugüne Demirel İZZET SEDES Süleyman Demirel Başba- kan olarak ilk basın toplantısı- nı 4 Ocak 1966 günü Ankara'- da yapmıştı. Bundan 26 yıl önce yapüğı o toplantıda ben de vardım. Toplanü, çiçeği bumunda, politikaya yeni gümiş ve kısa sürede başan sağlamış, seçim kazanmış, genç bir başbakanın gazetecilerle toplu olarak bir masa etrafında ilk karşılaşması idı. Hükümet kurulalı henüz üç ay dahi olmamıştı. Başba- kan, belki de bu ilk karşılaşma dolayısıyla biraz sinirli ve ger- gin görünüyordu. Gazetecüere ters cevaplar veriyor, adeta on- lan azarlıyor, sorulann iyi so- rulmadığını, baalanm yanlış ve yersiz bulduğunu, konuyu daha iyi incelemelerini söylü- yor ve sorulara kaçamak ve yuvarlak cevaplar veriyordu. Basm toplanüsının haberini 5 Ocak 1966 tarihli Cumhuri- yet'te, buldum. Fikret Otyam "Sorular sorular.. Hani cevap- lar?" başlıklı, basın toplantı- sından izlenimlerini yansıtüğı yazısında, yukanda belirtüğim havayı veriyor ve aynen şöyle diyor: "Demirel iyice anlaşıldı ki, sorulara kesin cevap verme- meyi pek seviyor. Ancak kesin bir durum vermek için sesinin tonunu yükseltiyor. Herhalde sanıyor ki, sert söylerse o açık olmayan cümle bir kesinlık ka- zanacak". Ve ekliyor: "Nite- kim bir gazete temşilcisi daya- namadı "Beyefendi cevaplan- nız kaypak, açık değü" deyi- verdi. Ayıp olmasa bu cümle bir koro halinde söylenecekti." İşte, Otyam'ın yazısında belirt- tiği o gazete temşilcisi bendim. 26 yıl sonra Başbakan De- mirerin basın toplantısını iz- lerken salonda bulunanlar arasında benden başka 1966'- da Ankara'daki basın toplan- tısım izleyen hiçkimse yoktu, etrafunız çoğunlukla daha genç gazetecilerle çevrilmişü. Demirel'in çevresi de tümüyle değişmişti, salonun ön sıralan yeni kişilerle dolmuştu. Eski günlerden salonda bir Demirel ve bir de ben vardık... Şimdi gelelim dünkü basın toplantısına. Değişme inanıl- mayacak kadar önemli. İlk günlerin sinirb, kızaran, boza- ran hoşuna gitmeyen sorulara sert cevap veren başbakanı ye- rine, kararlı, yumuşak, sakın, istikrarh cevaplar veren, gülen, hatta iğneli sorulan espri ve şaka yollu karşılayan başba- kan. Bir tek yerde sinirlenir gibi oldu, o da bir arkadaşımı- zm terörle ilgili sorusuna cevap verirken. Sorunun maksadını aşan kötü soruluşu yüzünden, sanki teröristler savunuluyor- muş gibi geldi ve bu yüzden, devleti, polisi savunurİcen bi- raz sinirlendi. Bunun dışında tüm açıklamalan çoğunluğu ile sakın ve inandına idi. Yan sütunlarda her konudaki açık- lamalannda sorulara verdiği cevaplarda Fransızlann dedik- leri gibi "en connaissance de cause" (esasını bilerek) konuş- tu. Söylediklerinde, yeni bir ta- raf yoktu, hükümetinin ku- ruluşundan 250 gün sonra bir bilanço yapü, memleketi ele al- dıgı yerden bugüne kadar olan gelişmeleri anlatü ve verilerin kendilerini iyimser olmaya yö- nelttığjni bir kere daha açıkla- dı. Demirel dış politika konula- nnda da deneyimli bir devlet adamı ağırlığı ile, heyecanü, sorulara yapıa ve yumuşak ce- vaplar vermeyi yeğledi. özetle Kıbns ve diğer konularda son derece dikkatli davranmak ge- rektiğini, tahriklere kapılınma- masını, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler üyesi bir devlet ola- rak bu kuruluş içinde meselele- rini halledecegıni tekrarladı. Başbakan'ın "Avrupa'nın ka- pılanm ardına kadar açmak için gayret sarf ediyoruz, on- larda ne varsa bizde de olacak" sözleri anlamb idi. Demirerin toplanüsının so- nuna doğru bir soruyu cevap- landınrken söylediği "Her alanda 10 yıl gecikmemiz var, ara rejimler bu sonucu doğur- du" sözü üzerinde de dikkatle durmak gerekiyor. Bu gecik- meyi bir an önce gidermek ve zamana yetişebilmek için dü- şünce şeklimizi ve bazı kötü alışkanuklanmızı yeni şartlara uydurmakta umulmadık fay- dalar vardır, kamsındayım. Bakalım Başbakan bütün ça- balanna ve iyi niyetlerine rağ- men devamlı tekrarladığı 500'- üncü günde başan sağlayabile- cekmi? Olağanüstükadrolara akın BATMAN (Cumhuriyet) - Olağanüstü hal bölgesindeki illerde işsizliğin azaltılmasma dönük olarak oluşturulan kadrolar için yoğun bir başvu- ru başladı. 900 kadronun açıl- dığı Batman'da başvuru kabu- lü için kurulan bürolar, iş iste- yenlerin akınına uğradı.Bat- man Valisi Zekin Şanal'ın daha önce açıklanan 1000 kad- ro yerine çeşitli kamu kuruluş- lannda 900 kişilik bir kadro açıldığını ve eskiden yapılmış başvurulann geçersiz sayıldığı- m bildirmesinden sonra Bat- manlılar, kentte devreye soku- lan üç başvuru bürosu önlerin- de uzun kuyruklar oluşturdu- lar. Başvurular valilikçe bastın- lan 'işistek formu' ile yapılabili- yor. Batman Valisi Zeki Şanal, daha önce yapdmış 85 bin baş- vuru dilekçesinin usulüne uy- gun olmadıgı için geçersiz sa- yıldığını söyledi. Vali Şanal, bu konuda şöyle dedi: "Dilekçele- ri, istenilen bilgileri taşnnadık- lan için iptal ettik. Daha önce açıklama yapılmadığı halde iş- sizler kendıliğinden dilekçe vermişler. İlimize ihdas edilen 900 kadro, Köy Hizmetleri, Tanm Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü, Baymdırhk, Ka- rayollan, DSİ ve İler Bankası arasında dağıtnmışür." GAYRtMENKULÜN AÇIKARTTIRMA tLANI ÇEŞME tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1991/189 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: İzmir ili, Çeşme ilçesi, Ibca Mahailesi Kumluk mevkiinde kain ta- punun 15 cüt, 1835 sahife, 5 pafta, 13 ada, 78 parsel nosunda 1408 m' olarak kayıtlı taşınmaz üzerindeki 1. katta 530/1060 arsa paylı 1 bağımsız bölüm nolu motel 1.200.000.000.- TL. (bir milyar iki yüz milyon lira) muhammen bedelle açıkarttırma suretiyle satışa çıkanl- mıştır. İMAR DURUMU: Taşınmaz ticaret alanında kalmakta olup biti- şik nizam %100-Vo200 mspetinde 6.50 metre yüksekliğinde 2 katlı, kiremit catılı, inşaat yapımına müsaittir. EVSAFI: Taşınmaz Ilıca'nın merkezi bir yerindedir ve üzerindeki bina Bedesten Çarşısı olarak anılmaktadır. Taşınmaz üzerindeki ze- min kat dahil iki katlı binanın zemin katmda dükkânlar ve bu dük- kânlann üzerinde l'inci katta satışa konu motel bulunmaktadır. 10 adet salon-açık mutfak, banyo-tuvaletli, 1 odalı bölümlcr ve 1 adet banyo-tuvaletli oda, bu odaıun bulunduğu bölümde 3 oda, kafeter- ya ile 1 adet banyo-tuvalet ile yine 1 adet bonya-tuvaletli oda, bu oda- nın bulunduğu bölümde de 4 oda, kafeterya ve 2 adet banyo-tuvalet bulunmaktadır. Elektrik mevcuttur ve su tesisatı döşeüdir. Satış şartlan: 1- Satış: 7/9/1992 günü saat 13.30'dan 13.45'e kadar Çeşme lcra Dairesi'nde açıkarttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttınnada tah- min edilen kıymetin Vo75'ini veriiçhanlıalacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıramn taahhüdü baki kalmak sartıyla 17/9/1992 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatte ikinci art- tırmaya çıkarüacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann ala- cağım kıymetinin %40'ını ve satış masraflannı geçmesi sartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, aîıa iste- diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verüebilir. Delialiye resmi ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenir. % 12 KDV alıcıya aittir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım- dır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve tflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedüir. İki iha- le arasındaki farktan ve %30 faizden ahcı ve kefılleri mesul tutula- cak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için da- ırede açık olup masrafı verüdiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve munderecatını ka- bul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1991/189 T. sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza basvunnalan ilan olunur. 14.7.1992 (+) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 33082
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle