09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bedelli AskeHik Krediniz Pomukbank'tan. İlk altı ayı ödemesiz, 2 4 aya varan vadelerlel PAMUKBANK » Cumhuriyet•2 Ayrıntılı bilgi için Pamukbank Şubelerine uğrayın ya da AJo24 Hizmet Ekibini arayın: (1)288 24 24 PAMUKBANK .YIL / S/YI 24398 / 3000 TL (KDV içındej KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NAPİ (1945-1991) 25 TEMMUZ 1992 CUMARTESİ Dışişleri Bakanı Çetin: 100 bin Rum göçmen kuzeye yerleştirilirse kıyamet kopar Kıbrıs Demirerden Denktaş'a tamdestek Haber Merkezi - Başba- kan Süleyman Demırel, Tür- kiye'nin Kibns'taki hakla- nndan vazgeçmeyeceğini belirterek KKTC Cumhur- başkanı Denktaş'ın New Yorktakı görüşmelerde ge- rekenı yapüğını söyledi. Demırel, Cumhuriyet muha- birine, "Denktaş gereklı es- nekliği göstermış, yapabıle- ceğjnı yapmıştır" dedi. Tstanbul'daki Sepetçiler Kasn'nda dün 8. aykk basın toplantısını yapan Demirel, Kıbns konusunda BM Ge- nel Sekreten Butros Gaü aracıüğıyla ıki toplum lider- leri arasında sürmekte olan görüşmelerin soruna adil ve kalıcı çözüm geürmesinin en büyük ısteklen olduğunu m'Arkas,Sa.l6,Sü.3'te DügiımGiizelyıırtI ^ -. \ i ~ Â I •New York'ta BMGenelSekreteri Butros Demirel: Sıkıntı 500günde bitmez• Başbakan Süleyman Demirel, aykk basın toplantılannın sekizincisini istanbuJ'daki Sepetçiler Kasn'nda yaptı. Iç ve dış sorun- lara değinen Demirel, programlarmın so- nuçlarının ortaya çıkabilmesi için 500 güne ihtiyaç olduğunu, ancak verdiği sürenin so- nunda yine de bazı şikâyetlerin olabilecegi- ni söyledi. M4. Sayfada Talabani, Özal'la görüştü 4 Irak Kürcüstaııı Türkiye'ye yönelebilir' •Trak'ta diktatörlüğün sürmesi halinde bu diktatörlüğün bir parçası olmayı reddedecek- lerini söyleyen Talabani, "Böyle bir durumda dış ülkelere yönelıriz. Bu ülkeler Türkiye, İran ve Suriye'dir. Aralannda bizim için en iyi ter- cih, demokratik ve laik Türkiye'dir" dedi. İstanbul Haber Servisi - Irak Kürdistan Yurt- severler Bırliğı hden Celal Talabani Irak'ta dik- tatörlüğün sürmesi hahnde bu diktatörlüğün bir parçası olmayı reddedeceklennı söyledi. Böyle bir durumda dış ülkelere yöneleceklerini belirten Talabani," Bu ülkeler Türkiye, Iran ve Suriye'- dir. Bu ülkeler arasında bizim için en iyi tercih UArkasıSa. r,Sü.6'da IRAK ÜSTÜNDE SAVAŞ BULUTLARI U8. Sayfada Şemdinlfde UPKKTıöldürüldti Haber Merkezi - Hakkâri'nin Şemdinli ilçesin- de 11 PKK mılıtanı öldürüldü. Ağn'nın Diya- din ilçesinde bir grup PKK mılitanı korucu olmak ıçınbaşvuran aynı aileden 5 kişiyi öldür- dü. Şemdinli ilçesinin dağbk kesiminde önceki gün arama ve tarama faaüyeti yûriiten güvenlik mArkasıSa.l7,Sü.7'de GAP'TA AÇILIŞ BUGÜN M16. Sayfada Muhalefet Kıbns için kaygılı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Kıbns sorununun çözü- mü için yapılan görüşmelerde, KKTC Cumhurbaşkanı Kaut Denktaş'ın üzerindeki baskı- ların yoğunlaşması muhale- fet partilerinde kaygıya yol açtı. DSP Genel Başkanı Bu- lent Ecevit, sorunun BM Güven- lik Konseyi'nin ABD gundemi- ne girmesinden kaynaklandığı- nı bildirerek baskılarm daha da yoğunlaşması durumunda TBMM'nın olağanüstü toplan- ması gerektığını söyledi. RP Grup Başkanvekili Şevket Ka- zan, Lozan Antlaşması'nın bir benzerinın, Kıbns için ımzalan- maya çalışıldığını bıldirdi ve Kıbns'ta kazanılmış haklann kaybedilmesinı kabul etmeye- ceklerini açıkladı. ANAP Ge- %ArkasıSa.l6,Sü.6'aa Gali ile görüşen Denktaş, KKTC ekonomisi açısından yaşamsal önem taşıyan Güzelyurt bölgesinin Rumlara verilmesinin asla kabul edilemeyeceğini, ancak Rum göçmenlerin KKTC'nin terk ettiği doğu bölgesindeki top- raklara yerleşebileceğini söyledi. — — — — — — — — nin yüzde 282'Uk oranı kabul OSMANKARAKAŞ edilemez. NEW YORK - Kıbns soru- 2. Verimli ve sulak Güzelyurt nunu düğümleyen ikı temel bölgesi Türk toplumunun top- noktanın çözümünde ılerleme rak bütünlüğü içinde kalacak- sağlanıp sağlanamayacağı pa- tır. zartesı günü belh olacak. 3. KKTC, Rumlara smırlan- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf nın doğusunda kalan ve Kar- Denktaş, dün önce Birleşmiş pas'ın güneyindeki bölgeyi Mılleüer (BM) Güvenlik Kon- seyi'nın beş daimı üyesine, ar- dından BM Genel Sekreten Butros Galı'ye, bir haritaya ek olarak "fıkirler demeü" verdi. Denktaş'ın hanta ve fıkirler demeü şu noktalan ıçenyor: 1. Daha önce BM Genel Sek- reten Perez de Cuellar'ın da kabul ettiği KKTC'ye bırakıla- cak toprak oranı (yüzde 29 artı) ılkesı benımsenmektedir. Gali'- ödün olarak vermeye hazırdır. 4. Rum göçmenleri ancak KKTC'nin terk ettiği doğu böl- gesindeki topraklara yerleşebi- lir. 5. 50-100 bin Rum göçmenin mArkasıSa.l6,Sü.3'te PAYLAŞILAMAYAN BÖLGE GÜZELYURT m 16. Sayfada Emniyet müdürü saldınyı 'malum örgüt'ün düzenlediğini söyledi Emniyete roketli saldırıİstanbul Haber Servisi- İstanbul Emniyet Müdürlüğu'nun Cağaloğlu'nd-akı binasına ro- ketli saldın düzenlendı Saldında ölen ya da yaralanan olmadı Emniyet Müdürü Necdet Menzir, saldınyı •malum örgüt'ün düzenlediği- ni söyleyerek, "Cevabını kısa zamanda alırlar" dedi. Saldınyı Dev-Sol Silahlı Devnm Birlikleri üstlendi. istanbul Emniyet Müdürlüğu'nun Cağa- loğlu'ndaki binasına, bin kız iki kişi tarafından roketli saldın düzenlendi. Dün 16.10 sıralann- da, emniyet müdürlüğü binası çevresinde arka arkaya iki patlama duyuldu. Patlamanın ardın- dan alarma geçen polis ekipleri, uzun süre sesin nereden geldığmı araşürdılar. Emniyet müdür- lüğü binasmın >an tarafındakı Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) binasına bir saldın olabile- ceğinden kuşkulanan polıs vejandarmalar, bı- nayı kordon alüna aldı. Bu sırada. duruşmaya gelen bir grup tutuklunun slogan attığı duyul- du. Araştırmalannı sürdüren polis ekipleri, em- niyet müdürlüğu binası karşısındaki defterdar- lık binası bahçesinde bir roketatarla orak- çekiçlı kızıl bayrak buldu. Defterdarlık çalışan- lanndan aldıklan bilgıye göre, saldınyı bıri ba- şortülü kız ıkı kişının gerçekleştırdığını belırle- yen polıs ekıplen, telsızden eskal vererek saldır- ganlann yakalanması için çevrede önkm aldı. Ancak, saldırganlar yakalanamadı. Atılan roketın emniyet müdürlüğü binasının çatısına isabet ettiği ve büyükçe bir oyuk oluş- turduğu görüldü Olaydan kısa bir süre sonra bınaya gelen Emniyet Müdürü Necdet Menzir, ıncelemede bulundu. Menzir, çıkışta gazetecile- re yapüğı açıklamada, "Hak ettikleri cevabı yakında alırlar. Hiç kimsenin burnunun kana- mamış olması önemlidır. Onlann elindeki mal- zeme ve silahlan da alınz yakında. Arkadaşlar çalışmaya başladı" dedi. Saldında hedeflenen UArkasıSa.l7,Sü.l'de Olimpiyat açılışında spor ve sanat gösterisi 25'inci olimphat oyunları bu gece Barcelona'nın Mont Juic Olimpiyat Stadı'nda başlayacak. Saat 21.15'teki açılış törenini.5 kıtadan3.5 miiyar kişi izleyecek. 13 haziranda Vunaııistan'uı Olimpos dağmdan yaküarak yola çıkanvedün Barcelona'ya gelen Olimpiyat Meşalesi bugün yine adederin eUerinde stadvuma getirilerecekve birokçunun okunu ateşleyecek. Bir okçımunahşıile destâdın tepeanckki olimpiyat ateşi yanmaya başlayacak. Bugeceki açılış töreni 20.55'ten itibaren TRTl'dennaklen yaysnlanacak. 1 5. SSK'yaİKM^çhı kamu kuruhışlan açıklandı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- SSK'ya prim borcu olan kamu kuruluşlan açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenbk Bakanı Mehmet Moğultay, SSK'nın 1991 yıundan ben ka- mu kesiminden 10.1 trilyonlira, 1992 yılı itibanyla da 1 trilyon 117 miiyar 500 milyon lira prim alacağı olduğunu açıkladı. Mo- ğultay'ın açıklamasına göre, kuruma borcu olan kamu ku- nımlannın başmda 1 trilyon 185 milyar 818 milyon lirayla belediyeler geliyor. örneğin, Ankara'daki merkez ve ilçe be- lediyelerinın kuruma toplam 63 mılyar lıra sigorta pnm borcu bulunuyor. Kurumun, İstanbul belediyelerinden 13 milyar lira, İzmir belediyelerinden de 21 milyar lira prim alacağı bulu- nuyor. 14 Mayıs 1992 tarihi itibany- la SSK'ya prim borcu olan kamu kurumlan ve belediyeler arasında borcu en çok olanlar (gecıkme zammı ve faizler ha- riç) şöyle sıralanıyor: "Belediyeler- 1 tnlyon 185 milyar 818 milyon lira, Diğer mArkasıSa.I7,Sü.2'de ŞEVKET YILMAZ HÜKÜMETÎ UYARDI m 17. Sayfada Boston Federal Mahkemesi karan: Ehııah Defîııesi lurkıye ıını kültürel ıııiıası• Antalya'nın Elmaiı ilçesinin Bayındır köyûn- den î. ö . 6'ncı yüzyıla uzanan 1900 adet gümüş sikke, 8 yıl önce, eski eser kaçakçılan tarafından Almanya'ya, oradan da Amerika'ya kaçırılmıştı. • Günümüzdeki değeri en az 10 milyon dolar (yaklaşık 70 milyar lira)olduğu bildirilen defıne Amerikah üç ortağın elinde bulunuyor. OZGEN ACAK Boston'- daki bir fe- deral mah- keme, El- m a h ' d a n kaçırılan "Yüzyıhn Definesi" konusunda Türkiye'nin lehinde önemli bir ara karara vardı. Yargıç D. J. Skinner, Türkiye Cumhuriye- ti'nin, 10 milyon do- lar (yaklaşık 70 milyar li- ra) değerin- deki define- nîn geri ve- rilmesi yo- lunda açtığı davayı ka- bul etti. Yargıç Skinner 11 sayfalık karannda, "Definenin ABD'- ye yasadışı yollardan geldiği- ni bile bile kaçakçılardan sa- tın alan ve bunlan gkleyen" 3 Amerikah ortağın "Türkiye'- nin dava açma hakkı bulun- njadığı" yolundaki dört baş- vunısunu ise reddetti. Antalya'nın Ehnalı ilçesin- deki Bayındır köyünde 8 yıl önce flç ki- şi, İ.ö. 6'ncı yüzyı- la uzanan 1900 adet gümuş sik- ke bulmuş- tu. "Yüzyı- hn Define- si" denilen bu define Almanya'- ya kaçı- nhnıştı. F u a t ' Uzülmez, Edip Telli ve Nevzat Telli adh uluslararası alanda ünlü üç eski eser kaçakçısı, defineyi, Boston'da üç Ameri- kalının kur- duğu 'OKS Ortakhğı'- na iki asa- mada 3.S milyon do- lara (yaklaşık 25 milyar Uraya) satmıştı. Uluslararası antika tüccarlan, defınenin günü- müzdeki değerinin en az 10 milyon dolar (yaklaşık 70 mil- yar lira) olduğunu bildiriyor- İar. Gazetemizdeki yayın üze- rine Tûrk hükümeri bu define- den 10 sikkeyi 1988 yılında BArkasiSa.l6.su. 8de ACI TÛTÖNÜN ACI GERÇEfiİ 4 Tekelyatınm halksigara tiryakisi• Türkiye'de sigara tûketiminin giderek art- ması sigara üretimine de hız verilmesine yol açıyor. Hükümet bir yandan sıgaraya savaş kampanyalan örgütlerken Tekel sigara içimini daha cazip hale getirmek için uğraşıyor. M17. Sayfada ABD KESESİNİ DÜŞÜNÜYOR m 17. Sayfada •ORSA sy Oocekı 4OO1.34 Dün 4099.72 DOLAR ûOncekı 71OO Dün 7115 •ARK Oncekı 48OO Dün 47»O Oncekı 82.75O Dün 82.6OO Bilim Teknik / Zekânın dördüncü boyırtu Ölüm / 1 1 . Sayfada 80yaşında bağırdı: Yaşasıntiyatro! Sinema /10. Sayfada| Sürpriz tatil Sanat / Arka Sayfada Ustam öldü ben yapanm Süper bilgisayar ihalesi iptal • Ege Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygu- lama Merkezi (BAUM) Bilgisayar Bölümü'nden bazı öğjetim görevlilerinin yolsuzluk yaptıklan savlan üzerine açılan soruşturma sürerken, soruş- turma kapsamındaki "süper bilgisayar" ihalesi ip- tal edildi. suzluk savlan nedeniyle iptal edildi. Ege Üniversitesi'ne alı- nacak süper bilgisayarihalesine katılan bir fırmanın davetlisı olarak ABD'ye gidenlerin ara- sında 5 öğretim görevlisinin yanında Maliye Bakanbğı Büt- çe Kontrol Daire Başkanı Do- SERDAR KIZIK İZMİR - Türki cumhuriyet- lerle Karadeniz Ekonomik Iş- birliği çerçevesindekı ülkeleri tek bir sisteme bağlayacak Tür- kiye'nin ilk süper bügisayannın almacağı trilyonluk ihale, yol- ğan Cansızlar ve Ege Cnıversı- tesı Bütçe Dairesi Başkanı Jsmet özer'in de bulunduğu öğ- renıldi. Ege Üniversıtesı Bilgisayar Araşurma ve Uygulama Mer- kezi (BAUM) ve Bilgisayar Bölümü'nden bazı öğretim gö- revlılennın yolsuzluk yaptıklan savlan üzenne açılan soruştur- ma sürerken soruşturma kap- samında yer alan "süper bilgi- sayar" ihalesi iptal edildi. E.Ü Bilgisayar Bölümü Başkanı ve MArkasıSa.l7,Sü.4'te Barcekma'dafinahte,Aöanta'da kûpsüde MKa0UHRNAlffi,/ITUITÂ'DAI(l • Türk yüzme sporunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden Derya Büyükuncu, Barcelona'da sırt üstünde ilk sekize kalıp fınal yüzmeye hazırlanıyor. Büyükuncu, bu hedefini gerçekleştirdikten sonra tüm çalışmalannı 1996 Atlanta Olimpiyatlan'nda kürsüye çıkmak için yoğunlaştıracak. 16 yaşındaki milli yüzücü, Barcelona'dan sonra yanşacağı Balkan Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda dereceleri göz önüne alındığında altın madalyanın favorileri arasında. GOZLEM UĞURMUMCÜ V I I I I I C U M H U R İ Y E T U E R G İ ' D E • YorgunSavaşçı Dosyaa Kemal Tahir'in "Yorgun Savaşçı" adlı romanından uyarlanan ve TRT için hazırlanan filmin çekimine izin verildikten sonra film neden yakılmıştır? Filmin çekimine izin veripdestek sağlayanlarda sakın- calı görüp yakanlar da askerlerdir. ilginç değil mi? Dos- yadaki belgelere bakalım: Kemal Tahir'in "Yorgun Savaşçı" romanından 45'er dakikalık 6 bölümden oluşan televizyon dizisi yapılması TRT Yönetim Kurulu'nca 14 Ekim 1978 günü kararlaştırıl- mış; Halit Refiğ, senaryoyu yazmakla görevlendirilmiştir. 4rkastSa./7,Sû.7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle