13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25 TEMMUZ1992 CUMARTESİ 16 HABERLEREV DEVAMI HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI "Stfda Köy GöründüL Bır konferansının sonunda, rahmetlı Orhan Velı'ye sor- muşlardı -Ama sız, on yıl ortce, falanca konuda şımdıkınden farklı şeyler soylüyordunuz''' Yanıtı kısa oldu -Şımdı de aynı şeylerı tekrarlasaydım, on yıldır yaşama- dığım sonucu çıkardı 1 Eskı Baykal'cılann, Topuz'cuların, 'Sol Kanat'çıların, Ecevıt'ın önderlığındekı bır CHP'de yenıden bır araya gel- me eğılımı ıçıne gırmelerı, lyı bır şey mı, yoksa kotu bır şey mı'> Bırbırlennı geçmışte kıyasıya eleştırmış olanlar, nasıl oluyor da şımdı geçmışe bır çızgı çekmek gereğını duyu- yorlar"? Onları bır araya getıren temel etken, 'ortak çıkar' mı? ••• Bız Sayırı Denız Baykal'ı nıçın eieştirlyorduk? 'Bırıncı Adam' olma tutkusunu, her şeyın onüne geçırdı- ğı ızlenımını verdığı ıçın Dar kadrocu olduğu ıçın Şımdı bır buyuk oluşum ıçınde, ılk sırayı bır başkasına bırakmanın daha yarariı olacağı sonucuna varmışsa, bu- nu eleştırmek mı gerekır, yoksa ovmek mı' Bız Sayın Alı Topuz'u nıçın eleştırıyorduk? Sıyasette hızıpçıtığı, temel ılkelenn önune geçırdığı ızle- nımını verdığı ıçın Ayak oyunlannı, sıyasetın vazgeçılmez kuraHarından saydığt ıçın Şımdı Buyuk CHP'yı yaratmak amacıyla, eskı hasımla- rıyla el ele vermek geregını duyuyorsa, bunu nasıl yorum- lamalı? Olumlu mu, olumsuz mu' Bız, Sayın Ertuğrul Gunay'lı, Sayın Metın Tuzun'lu eskı CHP 'Sol Kanat'ını nıçın eleştırıyorduk? Partı çtzgısıne golge duşurebılecek davranışlarda bu- lundukları ızlenımını verdıklerı ıçın Kendı aralarındakı dayanışmayı, gerektığınde partı yonetımının önune geçı- rebıldıklerı ıçın Şımdı eskı hatalarını anlamışlarsa, CHP'yı yenıden Tür- kıye'nın en buyuk partısı yapmak amacıyla kol kola gırıyor- larsa, buna kızmalı mı' Ve bız, Sayın BulentEcevıt'ı nıçın eleştırıyorduk' Katı, uzlaşmaz, hoşgörusuz olduğu ızlenımını verdığı ıçın Bırçok değerlı ınsana bırer bırer kapısını kapattığı ıçın Eğer şımdı, DSP modelının çıkmazlarını görmuşse, geç- mışe bır çızgı çekerek, eskı hataların olabıldığınce yıne- lenmeyeceğı yenı bır donem ıçın çaba gostermek geregını duyuyorsa, bu kotu bır şey mı' Eskıden eleştırdığı kışılerın tutumları degışse bıle, kerv dısı onlara karşı olan tutumunu değıştırmemelı mı' Ecevıt, Baykal, Topuz, Günay, Tuzun, tutumlarını değış- tırmeyıp, eskı yollarında devam etseydıler, daha mı ıyıydı' Eskı tutumlarını surdurseydıler, CHP'ye de Turk soluna da daha mı çok hızmet etmış olurlardı' • • • Sadece hasımlarının değıl, koşullar değışınce Sayın Er- dal Inonu'nun de tutumu değıştı SODEP ıle HP'yı bırleşttrırken kullandığı mantık başkay- dı, şımydı başka Çünkü o zaman kendı partısının HP'yı yutacağını ve sonunda kendısının lıder olacağını bılıyordu Oysa şımdı gelışmenın tersıne olabıleceğını goruyor Partı olarak CHP ye katıtma kararı alırlarsa hukumet buna- lımı çıkmayacağını bıldığı halde tersını soylüyor DSP'nın hıçbır zaman SHP'ye katılmayacağını bıldığı halde, bırleş- menın kendı çatısı altında olmasını savunuyor Etbette kı, Sayın Inönü'nun bu tutumunun, kendısı, arka- daşları ve partısı açısından geçerlı nedenlerı vardır Ama onun bu tutumu mesrudur da yıllarca kendısı ıle yakından çalıştıktan sonra Erdal Inonu ıle solun buyume- yeceğı sonucuna varan ve bu nedenle yenı bır umut' ıçın kolları sıvayan eskı CHP'lı grupların bu tutumları meşru değıl mıdır' Tutarlılık başka, koşullar değışttğı halde değışmemekte dırenmek ya da koşullann değışmedığını fark etmemek gene başkadır Değışen koşullara değışmeyen yanıtlar vermek ne er- demdır ne de tutarlılık • • • Olacaklar aşağı yukarı bellı Eskı CHP'lıler, onemlı gorevlerde bulunan bazı ıstısna- lar dışında, SHP'yı terk edecekler DSP partı olarak katıla- cak 12 Eylül sonrasında hıçbır partıye gırmemış ya da sağcı partılere gıtmış olan eskı CHP'lıler gerı donecekler Ve CHP, 9 eylulden sonra, hızla solun buyuk partısı ola- cak Ikıye bolunmuş olan SHP de yoluna devam etmeyı 'de- neyecek' 'Sol'da koy artık gorundû Kılavuz arayışları da galıba sona erdı 60 YBL ÖNCE Cumhuriyet Milli Vapurcular F- HER NEVİ EŞYA m TAKSİTLE HUKı TOKtMKSI 25TEMMLZ1932 Seynsefaın ıdaresının \dpurculuk ıdaresı tessus edılmceye kddar mıllı \apurculdrdan dlındcak vapurldn dd ışleteceğı J ^ _ malumdur Bununıçın «B venlen muhletbıtmek ^ ^ 3 uzeredır Seyrısefdin • ^ ıddresınde bu husustakı hdzırhklara de\ am edılmektedır Yalova'da bulunan Seyrısefdin Idaresı Umum Muduıu Sddullah Bev bugunlerdeşehnmıze d\detedecek\e^eklıntdtbıkınebaşlanacaktır Bu \ apurlann mııbd\ası iı,ın tdhlısıve ıdaresının hdsılat la/ldsi olan 600 bın lıranın lahsıs olunacağı sovlenmektedir Talebe Kasketleri Mektcp kasketleri hakkındakı kanunun \ IIJMIC teblığ edıldığını vazmıştık MaarıfVekaletı bu kanunun surallc latbıkıneaıtbırıalımatnamehazırlamaktadır Maamallh Istanbul Vıld\etı Polıs Mudünyetıneşımdıden lcblıgatta bulunarak mekteplı olmadığı halde mcktep kaskelı gıyen kadın vecrkeklenn derhal ddhyeye tevdıını talebetmıştır Maarıf Vekaletı ılk orta ve alı mckteplcr ıçın uççcşıl kaskci numunesı ınnhapedecek, butun talebe a>nı renk \e bıçımdekı kasketı gnecektır HAVA DURUMU Kıbrıs'ta düğüm GüzelyurtMBaştarafi 1. Sayfada Kuze> Kıbns'a yerleşünlmesı asla dûşunulemez ve kabul edı- lemez (IstanbuJ'da kendısıyle konuşan muhabınmıze Türkı- ye Dışışlen Bakanı Htkmet Çe- tın, bu 5 ılkeyı doğruladı Ba- kan Çetın, "100 bın Rum göçmenının kuzeye yerleştınl- mesı kıyamettır" dedı Çeün bır gece once goruşmelenn kıhtlen- dığını ancak dun akşam yenı- den açıldığmı da behntı) Cumhurbaşkanı Denktaş, Kıbns'ta düğümu çozecek ıkıh görüşmeler öncesınde BM Ge- nel Sekreten Butros Galı'ye, toprak odunune ıhşkın 'son' ayarlamalan ıçeren ve Türk ta- rafına 'yuzde 29 arü' oranında toprak bırakılmasını ongören bır hanla sundu Denktaş, Gu- zelyurt'tan kesmlıkle odun ver- meyeceklennı soyleyerek, 'yuz- de 29"un altına ınmemek koşu- luyla başka bölgelenn Rumlara venlmesını kabul edebılecekle- nnıbelırttı Toprak anlaşmazh- ğı yuzünden bır ara tıkanma aşamasına gelen goruşmelere pazartesı gunü devam edılecek DenkUş, Kıbns pazarüğının en kintık aşamasmda dün 18 30'da BM Genel Sekreten But- ros Gah ıle bır araya geldı Yak- laşık 1 saat süren göruşmenın ardından bu- açıklama yapan Denktaş, Galı'nın, Türk tarafı- na yuzde 28 2 oranında toprak bırakılmasını ongoren hantası- nın ustunde değışıklıkler yapa- rak ıade etüİdennı söyledı Turk tarafmın, halkuıı mağdur etmeden ve 1986 yılında venlen sozlerde olduğu gıbı 'yuzde 29 artı' oranımn alüna ınmemekte ısrarb olduğunu Galı'ye ılettığı- nı soyleyen Denktaş, "Güzel- yurt'tan odun vermeyeceğımızı de Sayın Genel Sekreter e ılet- ük" dedı Denktaş, Galı ıle göruşmesın- den önce TSİ 17 15'te BM Gu- venhk Konseyı'nın daımı uyesı 5 ulkenın buyukelçılenyle bır ara- ya geldı Denktaş başkanlığm- dakı Türk heyetı, Galı'nın harı- tasına ıhşkın görüşlerını ve yap- tıklan değışıkhklen ıçeren bır harıtayı Konsey'e ılettı Güven- hk Konseyı'ne yetennce esnek- hk gösterdıklennı behrten Türk heyetı, toprak ayarlamasında en büyük sorunun yaklaşık 50 bın Kıbns Türkünün yerınden edı- lecek olması olduğuna dıkkat KUZEYKIBRIS TURK CUMHURİYET! Paylaşılamayan Güzelyurt • Kıbns goruşmelennde toprak ödunüne ıhşkın tartışmanın ana noktala- rından bırını oluşturan Guzelyurt bolgesı, KKTC'nin en verımlı topraklarını kapsıyor. Guzelyurt ayrıca kuzeyın su deposu. Dolayısıyla Guzelyurt'unı elden çıkarılması KKTC ekonomısıne buyuk darbe ındırebıhr NEW YORK -9 bın 251 bın kılometre kare- lık toplam alanı bulunan Kıbns adasının yuz- de 35 04'u yanı 3 bın 355 kılometre karesı şu anda Turklenn elınde bulunuyor KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kesın kara- rı ıse yuzde 29 artı'nın altına ınmemek Rum tarafı BM Genel Sekreterı Butros Galı ara- cıhğıyla bastırıp bu rakamın altına ınıl- mesını ıstemenın yanı sıra Turk kesımı ıçm ha- vatı önem taşıyan Guzelyurt bölgesının de ken- dıleruıe venlmesını ıstıyor Teklıfe göre 'ara bolge de Rumlara venlecek ve toplam alanın yuzde 2 64 unu teşkıl eden bu bolge ıle venle- cek toprak mıktan yaklaşık yuzde 9. yanı yak- laşık olarak 780 kılomeıre kare Toprak goruşmelennde Turk tarafmın onune Butros Galı tarafından konulan ılk ha- rıtada Turk tarafına yuzde 25, son harıtada da yuzde 28 2 oranında toprak bırakılması teklıf edılımştı Guzelyurt konusunda kesınlıkle tavız ver- mek ıstemeyen Turk tarafı bu konudakı hak- ulıklarını da masaya koydu Edımlen bılgı- lere gore 1974'ten sonra Turklenn guneyde bıraktıklan narencıye ve bağ alanının yuzol- çumu 330 bın hektar Buna karşıhk kuzeyde ıse bu derecede venmh arazı yok gıbı En ve- nmlıarazıler Guzelyurt bolgesınde Bubolge- dekı toplam narencıye alanı ıse 55 hektar büyukluğunde ve bu bolgede 18 bın kışı yaşı- yor Guzelyurt'un ayn bır ozellığı de kuzeyın su deposu olması Yanı bu bölgenın venlmesı, Kıbns'ın ekonomısının çokmesı demek Rum tarafı ıse Kıbns hukumetı adına aldığı 5 mıl- yon sterbnlık kaynakla 2010 yılına kadar su problemını halletmış durumda Turk tarafmın teklıfine göre Ercan ve Ge- çıtkale havaalanlan da Turk tarafında kala- cak. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Genel Sekreter Galı'ye onerdığı "yuzde 29 ar- tı' formulu toprak konusunda yûzdelıkten çok "venmlılık", yeterlılık, mulkıyet ve gu- venlık gıbı faktorlen on planda tutuyor Tanm alanlannı, su kaynaklanni ve dığer ekonomık unsurlan goz onunde bulunduran bu formulde 1974 yılından ben kapalı tutulan Maraş ın bır bolumu Rumlara bırakılıyor Maraş'tan Lefkoşa ya kadar uzanan ve Meserya Ovası'nı boydan boya kesen bugun- ku sınır, bır mıktar kuzeye çekılıyor Bugun BM Banş Gucu'nun kontrolundekı ara bolge Rumlara venlıyor Bu ayarlama ıle Pıle, Be- yarmudu, Akıncılar gıbı yerleşım merkezlen ıle 30"un uzennde koy Rumlara bırakılıyor Lefkoşa' nın batısındakı sınırda bazı ayarla- malar yapılırken. Guzelyurt, (Omorfo) ve Yeşılırmak Turk tarafında kalıyor Türk tara- fmın ortaya koyduğu bu fikırler toprak ayar- laması yapılması durumunda bundan en az ınsan etkılenecek şekılde hazırlanmış olmakla beraber, Rumların Galı aracılığıyla ortaya koyduğu teklıfe göre ıse 50 bın cıvannda ınsan yurtsuz kalacak Bunun yanı sıra Turk tarafı çok önemh ekonomık değerler kaybedecek Galı tarafından Turk tarafına sunulan yenı hanta uzennde duzeltmeler yapan Turk tarafı bu hantayı once kendılen ıle gorusen ABD Temsılcısı Nelson Ledsky'ye, daha sonra da Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten Galı'nın yardımcılanna sundular Demirerden Denktaş'a tam destek • Baştarafi 1. Sayfada soyledı Demırel, "Butun ta- raflarca kabul edılebıhr bır çozume ulaşılmasının en çok Turkıye'yı memnun edeceğı açıktır Her fırsatta vurgula- dığım gıbı Turkıye bu goruş- melerde taraf değıldır ve aslolan adada bırlık ıçınde yaşayacak ıkı toplumun var- lıklannı huzur ve guven ıçın- de surdurebıl'eceklen ve gecmıştekı acı olaylann ye- nıden yaşanmasına ımkân vermeyecek bır duzen kurul- mastdır" dedı Boyle bır duzenın ıkı top- lumlu, ıkı bolgelı ve toplum- lann sıyasal eşıtlığıne dayalı bır federasyon çerçevesınde gerçekleşebıleceğını behrten Demırel, ' Bız BM Genel Sekreten aracıbğıyla sür- mekte olan goruşmelerı des- teklıyor ve en kısa zamanda tatmınkâr bır sonuç ahnması umuduyla yapıcı yaklaşımı- mızı surduruyoruz" dedı Demırel, Ankara'nın banş surecıne ancak taraflan teş- vık ederek adıl ve kalıcı bır çozümu hedefleyen çabalara destek vererek katkıda bu- lunduğunu soyledı ve "Unu- tulmaması gereken, vanla- cak anlaşmanın her ıkı top- lumun beklentılenne cevap vennesı gerektığıdır Aksı halde çözum uzun vadelı ol- mayacaktır dedı Başbakan Demırel, BM Genel Sekreten Galı'nın Kıbns sorununun çozumu- nu Guvenlık Konseyı'ne devrctmesı olasılığını değer- lendınrken Kıbns'ta sık TÜRKIYE'DE boğaz çareler ve tedbırler ya- şamaz Guvenlık Konseyı'n- den uygulanması olanaksız bır karar çıkacağma ıhümal vermıyorum" dedı Demırel şoyle devam ettı "Ortada 18 yıllık bır ıhtılaf var Aceleyle zorlamalara gıtmenın ve acele hareket et- menın yanhş netıceler ver- mesınden endışe edenm Kımse Turkıye yı 'Anlaş- mak ıstemıyor' sanmasm Anlaşmaya vanlmasını en çok Turkıye ıstıyor Orada yaşayan 150 bın Turk, dun- yayla ılışkısı kesık vazıyette- dır ve masraflan da Turkıye tarafından karşılanmakta- dır Turkıye, adada asker bulundurarak banşı sağla- maktadır Yanı olavın sıyası çozüme ulaşmaması her ze- mınde Turkıye nın aleyhıne- dır Ancak sık boğaz çare, sık boğaz tedbır yaşamaz Ta- raflann fevkalade dıkkatlı olmalan gerekır Adada kan dokulmesını BM onlemış de- ğıldır kı Turkıye onlemış- tır" Başbakan Suleyman De mırel çozume yonelık yuz- de 29 artı KKTC toprağı onensın'n daha once BM Genel Sekreten tarafından kabul edıldığını belırterek bununla bırlıkte dığer polı tık koşullar da dıkkate alına- rak pazarlık yapılabıleccğını soyledı Ancak "yuzde 29 ar- tı" ılkesınden vazgeçılmeye- ceğını vurguladı Basın toplantısından son- ra Başbakan Suleyman DÛNYA'DA Demırel, Cumhunyet muha- bınnın sorulannı yanıtladı - Kıbns nrvesırun kılıtlen- dığını soyledınız Kılıtlendı mı yoksa İcoptu mu 9 DEMİREL - Kıhtlendığı- nı ben değıl, BM Genel Sek- reten soyledı - Sızın goruşunuz ne 0 DEMİREL - Tabıı ıyı bır durum değıl Şu anda Tur- kıye'nın uluslararası kon- jonkturdekı yen çok ıyı Şu anda dunya, 20 yıl oncekı, 40 yıl oncekı dünya değıl Zırve- dekı durum, tunzmden borç almava kadar her şe>ı etkı- ler Bazı kaygılanm var Almanya ıle bır meselemız oldu, 300 bın tunst gelmedı Dunya kamuoyunu karşımı- za almak ıstemeyız Ancak bunlar olacak dıye Kıbns - takı haklardan vazgeçecek değılız Çekoslovakya nın durumuna bakın, Kıbns ın geleceğını gorun' dıyemıyo- ruz - Sızce Sayın Denktaş ge- rekenı sapıyor mu° DEMIREL - Denktaş'ın yaptığı doğrudur Unutma- vınız kı BM Genel Sekreten \aktıyle "yuzde 29 artı' ıl- kesını kabul etmıştır Bız de bunu kabul ettık Şımdı da- ha mı genve gıdelım 0 - Goruşmelenn kıhtlenme- sınde Saym Denktaş'ın ge- reklı esneklığı gosterdığını mı soylemek ıstıyorsunuz 0 DEMİREL - Evet Denk- taş gereklı esneklığı goster- mış, yapabıleceğını >apmış- tır çektı. Turk heyetı bu nedenle başta Guzelyurt olmak uzere, ınsan yoğunluğunun en fazla bulun- duğu yerleşım bınmlen yerme yuzde 29 artı sabıt kalmak uze- re başka bölgelerın Rum tarafı- na venlmesını kabul edebılecek- lerını Guvenlık Konseyı'nın 5 daımı üyesıne ilettı. Denktaş, Guvenlık Konseyı uyelen ve Genel Sekreter But- ros Galı ıle goruşmesınden on- ce Türk gazetecılenn sorulannı yanıtladı Türk tarafına 'yüzde 29 artı' oranında toprak öngö- ren bır hantayı Butros Galı'ye resmen ılettığını açıklayan Denktaş, Rum yönetımı lıden Vasüıu'nun ödun olarak top- rak yüzdesmden zıyade Guzel- yurt üzennde dırendığıne ıhş- kın bır soru üzenne, "Zanne- dersem, artık bunun ruyasını görmekten vazgeçmıştır" dedı KKTC bden Rauf Denktaş Bırleşmış Mılletler"e sunulan hantada, doğu kesımınde bazı duzeltmeler, baüda da bazı sı- nır ayarlamalan yaptıklannı behrttı Paket kabul edılınceye kadar bunlann da bır anlam ıfade etmedığını behrten Denk- taş, "bu nedenle halkm tedırgın olmaması gerektığını" yıneledı "Bundan daha ıyı bır adım aü- lamaz, daha fazlasmı kımse bız- den bekleyemez Genel sekrete- nn buradan yolu açmasını bekbvoruz" dıyen Denktaş, şunlan soyledı "Bız, kendı açı- mızdan anayasal sorunlann dennlıgıne ınmek ıçın her şeyı yaptık Bunlan anlayışla kabul edıp anayasal sorunlara ıleühr- lerse bız hazınz Başka turlu bır değerlendırme yapıp bıze ıleü- lırse ona da hazınz, ona gore tedbır alınz " 'Yüzde 29 artı'dan genleme ıhümalının bulunup bulunma- dığı sorusuna Denktaş, "Bıze gore yoktur. olamaz Guvenlık Konseyı ve ABD'nm 1986 yı- lında bana venlmış katı garan- üsı vardır, 'Sızı 29 artının aluna kımse çekemez Çekmeye çah- şanın İcarşısmdayız, senm ya- nındayız' dıye Bıze venlen soz budur Bu sozün tutulmasını ıs- tıyoruz" dıye yanıt verdı Vasiliu^ya tepki Rum bderlennın konuşmala- nnda federasyon konusunu sık sık gundeme getınp böyle bır uygulamanın kabul edılemeye- ceğıru bıldırmelennden sonra Vasıbu'nun konuşmasını de- ğerlendıren Denktaş, "Vasıbu, 'Bızım ıçın en önemb olan şey cumhunyetın varbğını koru- maktır' dıyor Hanı bızımle fe- derasyon kuracakü" dedı Neremi yumuşatacaklar? Bır gazetecmın, "Toprak ko- nusunda sızı daha da yumuşat- maya çahşıyorlar rru. baskılar surüyor mu" şekbndekı sorusu- na Denktaş şöyle cevap verdı "Berum neremı yumuşatacak- lar 9 Ben yupyumuşak bır ada- mım Şu anda 68 yaşmdayım ve 115 kıloyum Bütün omrümu baskı altında yaşadım Halkı- mın baskısı. hanımın baskısı, sıyası baskı ve gayn sıyası bas- kı. o kadar baskrya ahştım kı, baskı altında olup ohnadığımın farkında bıle değıbm normal hayatımı yaşıyomm " Kıbns sorunu göruşmelenne pazartesı gunu devam edılecek Denktaş başkanhğındakı Turk heyetı Turkıye saatıyle saat 16 00"da Genel Sekreter Galı ıle bır araya gelecek Bu arada Rum yönetımı lıden Vasıbu dun her- hangı bır görüşme yapmadı Mııhalefet Kabrıs için • Baştarafi 1. Sayfada nel Başkan Yardımcısı Vehbı Dınçerler, TBMM'nın Kıbns ıçın olağanustu toplantıya çağ- nlmasıru, pazartesı gunu MKYK'da değerlendırecekle- nnı bıldınldı Bulent Ecevıt, dun TBMM- de duzenledığı basın toplantı- sında, New York dakı Kıbns goruşmelennı değerlendırdı Korfez Savaşı'ndan sonra, BM Guvenbk KonseyTnın tutu- munda değışıkbk olduğuna dıkkat çeken Ecevıt, "Kıbns konusunda BM nezdınde orta- ya çıkan goruş değışıklığı, Ge- nel Sekreter Gah'nın kışıbğın- den çok, Guvenlık Konseyı'mn ABD gudumune gırmesınden kaynaklamyor Güvenbk Kon- seyı yok, ABD var" dıye konuş- tu Turkıye'mn Kıbns konusun- da baskılara boyun eğmemesı ve bu baskılan KKTC Başkam Denktaş'a ıletmemesı gereküğı- m bebrten Ecevıt, Turkıye'mn garantorlük hakkının sulandı- nbnak ıstendığını soyledı Ece- vıt, görüşlenm şöyle dıle getır- dı "Kıbns'ta venlecek toprak tavızı, 40-50 bın Turku yenn- den oynatabılecek ve bu da, Adadakı ıkı toplam arasında yenı çaüşmalara sebep olabıle- cektır Turkıye'mn garantorlük hakkı ıse, BM ve AGİK gıbı kurumlar devreye sokularak sulandınbnak ve kullanıbnaz hale getınlmek ıstemyor Ana- yasal konulardakı goruşmelere henuz geçılmemekle bırhkte Rum tarafının Turk toplumu- nu, kendı ıçınde entme ve yok etme anlayışı ıçınde olduğu go- ruluvor Nevv York goruşmele- nmn sonunda olumsuz bır noktaya varma tehbkesı görü- lurse, Turkıye baskılar karşısın- da sıkışık bır durumda kabrsa TBMM olağanustu toplanma- lıdır Bundan once yapılacak bır toplantı, Turkıye'yı taraf habne getmr Baskılar ağırlaşır- sa, toplanacak meclısın, yanı mılleun desteğını alan huku- met. bu baskılara daha kolay karşı koyabıbr " 24 temmuzun Lozan Antlaş- ması'mn yıldonümu olduğunu da bebrten Ecevıt, şımdı mütte- fık ve Turkıye'mn butunluğu ve bağımsızbğmdan sorumlu olan bazı Batıb devletlenn, Sevr'ı dı- nlterek Turkıye'yı bobne hayalı gudenlen açıktan destekleyıp kışkırttığuu anlattı Ecevıt, Bu devletlerden baalan, Turkıye - nın bolucu terore \ermekte ol- duğu mucaücicyı basMlarla. tehdıtlerle. ambargolarla del- meye kalkışıyorlar Böylece kendı ıttıfak yukumluluklenne ıhanet edıvorlar" dedı ANAP Genel Başkan Yar- duncısı Vehbı Dınçerler de Kıb- ns gonışmelennde uç günlük gebşmeyı ızledıkten sonra TBMM'nın olağanustu toplan- tıya çağnlması konusunu de- ğerlendıreceklenm açıkladı Dınçerler, konunun pazartesı gunu yapılacak MKYK top- lanüsında ele ahnacağını bıldır- dı R.P Grup Başkanvekılı Şe\- ket Kazan, dun duzenledığı basın toplantısında ımzalanışı- nın 69 yıldonümu dolayısıyla Lozan Antlaşması'nın bır de- ğerlendırmesım yapü ve Lo- zan'ın bır benzenmn şımdı Kıbns ıçın ımzalanmaya çahşıl- dığım söyledı Kıbns'ta kazanı- lan zafer sonucunda elde edılen ımtıyazlann şımdı BM'de adeta kaybettınlme tehbkesı ıle karşı karşıya olduğunu bıldıren Ka- zan, şoyle konuştu "Lozan Antlaşması'yla Batı Trakya'da ve Musul'da terk edılen topraklarda yaşayanla- nn hab ortadayken, buna ben- zer bır halı Kıbns'ta yaşayan ınsanlar ıçın duşunmek bır za- fer değıl, hezımettır Bağımsız bır devlet habne gelmışken, son yıllarca Avrupa'da bıle etkınlı- ğını kaybeden bır federal statu- ve gjrmek de zafer değıl. hezı- metür Adadakı Turk bağım- sızhğıru bır federal yapı ıçensın- de yuzde 70'ın bağımsızbğına tercıh etmek bır zafer değıl, ıha- nettır " Lozan'ı da eleştıren Kazan gunku edılerek, ferdı u-ade, mılh ırade- nın onune geçınlerek ımzala- nan Lozan Antlaşmasf nın bır benzenmn bugunku Meclıs'e yıne bılgı venlmeden Kıbns hakkında ımzalamak ıçın çalı- şılması, Cumhurbaşkanı Denk- taş a bu konuda baskı yapılma- sı ve baskı yapanlar arasında TC hukumetımn de bulunması şayanı ıbrettır RP olarak, Kıb- ns'ta kazamlan haklann kaybı- na muncer olacak bır anlaşma- ya karşı çıkacağımızı ve bu hususta gerekırse mıüngler du- zenleyeceğımızı ılan edenz " Amerika'nm en zengin 400 iu- şisinden biri olan VVillam Koch iki ortağı ile birlikte definenin sahibi. Koch, teknesivle dün- >aca unlu yelken yanşı "Ame- rikan Kupası'nı da kazandı. Eknah • Baştarafi 1. Sayfada Los Angeles'ta, üç sıkkeyı de Zurıh'tekı müzayedelerden ge- rı almıştı Defıneyı, dünyaca ünlu yel- ken yanşı "Amenka Kupası"m kazanan ve Amenka'nın en zen- gın 400 kışısmden bın olan Wü- lam Koch, ıkı ortağı ıle bırlıkte satın almıştı Ötekı ıkı ortak, arkeolojı eğı- tımı görmuş Jonathan Kagan ve Jeffry Spıer ıdı Kagan, Türk hukumetımn New York'takı ekonomı danışmanı, Spıer ıse Mamsa'dakı Sart kazılarına ka- tılmış Amerıkalı bır arkeo- logdur Federal Yargıç Skınner, uç ortağın, "Turkıye'nın dava aç- masını gerektırecek koşullann bulunmadığı" yolunda yaptığı 4 başvunıyu esastan reddetmek- le kalmadı, davanın bundan sonrakı aşamalarında Turkıye lehıne önemh "yeşıl ışıklar" yakmış oldu Yargıç, karannda "definenın Turkıye Cumhunyetı'nın kültü- rel mırasının eşsız ve önemb bır parçası olduğunu" da vur- guladı Yargıç, Turkıye'mn, define- de yer alan tum sıkkelen ınce- leme ısteğını de kabul ettı Yargıç Skınner, davanın özü- nu göruşmek ıçın duruşmayı 14 eylüle erteledı Turk hukumetımn avukatı Lawrence Kaye, yargıcın kara- rının, definenin Turkıye'ye ge- n verılmesınde çok önemb bır aşama oluşturduğunu ve kendı- sının karardan çok memnun ol- duğunu, durumun Turk huku- metme üetıldığını söyledı Gazeteci Aziz öldü ANKARA (AA) - Hürnyet Gazetesı dıploması muhabırle- nnden gazeteci Azız Utkan, dun Burdur yakmlanndakı bır trafık kazasında öldu Utkan'la bırlıkte aym araçta bulunan Ankara Sanayı Odası Meclıs Uyesı Faruk Yavuz da yaşamı- m yıtırdı Burdur Kurna Koyu yakın- lannda meydana gelen kazada, Burdur ıstıkametınden Antal- ya'ya gıtmekte olan ve Omer Faruk Yavuz yonetımındekı 06 TP 900 plakab ozel otomobıl, Antalya yonunden gelmekte olan Mehmet Uzun ıdaresınde- kı 34 FFJ 94 plakalı kamyonla çarpıştı Kazada, ozel otomo- bılde bulunan Azız Utkan, Omer Faruk Yavuz oldu Cuma gunu >aş gununu kut- kara Unıversıtesı Basın Yayın Yuksek Okulu'nu bıtıren Azız Utkan, bır sure Basın Yayın ve Enformasvon Genel Müdur- luğu'nde gorev yaptı 1988 yı- lında Hurnyet gazetesıne geçen L tkan, o tanhten bu yana gaze- temn Dış Haberler Servısı'nde dıploması muhabın olarak çah- şı> ordu Utkan, geçen yıl mart ayında evlenmıştı BÜaşanlıbırgazetecı- lık yaşamı olan Azız Utkan, bır sure dınlenmek uzere Antalya - ya gıdıyordu GAPta açıhş bugün yevre Baionhğı Meteorotoıı Genel MûdûtVKtû nden aiınan bılgtye göns yurdun kuzey ve doğu kesımlen parçati ve çok buluUu Marmaranın doğu- su Karaöenız Iç Anadoiu nun doğusu Doğu Anadolu- nun kuzey ve batısı sağanak ve gökgurultulu sağanak ya- ğıslı ötekı yerler parçalı ve az bulutlu geçecek Hava sıcaklıgı batı bölgelenmızde buaz artacak ötekı yerler de önemJı bır dejtşıklık olmayacak Ruzgâr yurdun kuzey ve batı kesımlennde kuzey ve doğu dığer yerterde guney yönlerden hafıf ara stra orta kuvveite yağı; anında kuvvetfıce esecek Van Gölu nde hava parçalı bulutlu geçecek O Amslertam Amma/i fttına Bağdat Bnıtstl Cenevre Ffankftjft Uttoşa Petetsbutg Londra Madnd Mılaro Moslova Munıh Oslo Pans Prag ftyad Roma Viyana Zurıh y B 8 A Y A A e A Y A A A A Y e A A A A A 26° 28° 29° 36° 25° 29° 27° 28° 22° 21° 36° 30° 19° 26° 22° 30° 28° 42° 29° 29° 29° kark A-açık B-Duluüu G guneşi K kartı S sıslı Y yaQnwriu Sevgıb YAVUZER ÇETENKAYA "Yureğımızcennetın olsun ANDON'dan Dostların ANKARA (Cumhun>et Bu- rosu)-Ataturk Barajı nın 2 unı- tesı bugun buyuk bır torenle açılacak Açıhşa çagnlan 1300 davetlıyı taşımak ıçın Rusya - dan Tupole\-124 tıpı bır uçak daha kıralandı Yabancı konuklara venlmesınden \az- geçılen yemek. dun tekrar orga- nızasyona dahıl edıldı DSP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, Ataturk Barajı nın açılışına ka- tılmayacağını resmen bıldırdı Ataturk Barajı nın 8 unıtesın- den ılk 2"sının bugun yapılacak açıbşıyla ılgılı organızasyonda- kı aksaklıklar dun de devam ettı 1300 davetlının, Ankara ve İstanbuldan bolgeye ulaştınl- ması ıçın oncekı gun Rusva'dan ması \e Başbakanhk vetkıblen- nın ısran uzenne THY aym tıp bır uçak daha \ ermeyı kabul et- tı Gereksınım duyulan dığer uçak ıçın ıse tekrar Rusya'ya başvurularak Tupolev-124" tıpı bîr uçak daha kıralandı Rus uçaklan ıçın odenen kıra- nın THY'ye gore yuzde 10 cı- \annda daha yuksek olduğu bıldınldı Toren programının voğunluğu nedenıyle vazgeçıldığı bıldınlen >abana konuklara yemek de, dun tekrar programa dahıl edıl- dı Yemeğın. açık bufe olarak \erılebıleceğı bıldınldı Başba- kanhk vetkıblen, programla ıl- gılı hıçbır noktanın dune kadar kesınlığe kavuşturulamadığınıbır uçak daha kıralandı Davet- lılenn taşınmasında Tupolev-» ıfade ettıler 124" tıpı 170'er kışılık 3 uçak Edımlen bılgıye gore kullanılacak Açıhş ıçın 150 kı- şılık bır"Boeıng-7^7' tıpı yolcu uçağı tahsıs eden THY Başba- kanlık ın ek 2 uçak ıstemınc "tanfelı seferlennın aksayaca- gı gerckçcsıvle dune kadar olumlu vanıt vcrmedı Ancak Başba- kan Suleyman Demırel'ın 3 gun once telefonla davet ettığı DSP lıden Bulent Ecevıt, Ataturk Barajı nın açılışına katılmaya- eağını resmen bıldırdı MÇP Genel Başkanı Alpaslan Tur- keş ıse açıhş dolavısıvla Avru- on£aniAis>üiıunun dksa-_p.t ge^ısını erteledı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle