12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25 TEMMUZ1992 CUM ARTESİ OLAYLAR VE GÖRÜŞLER HalkKüttürieri Araştu*malarara Sosyo-KıiltürelBir Yaldaşun Halk kulturlennı de kapsayan sosyo-külturel araştırmalar sürecı başlatılmalı, sonuçlan gehştırme programlanna donuştürülerek, ekonomık kalkınmaya kulturel katkı sağlanmalıdır PINAR BİNGÖL Halk Kültürlerını Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanı Kültur, J P Sartre'ın deyışı ıle ne bır şeyı, ne de bır kımseyı kurtanr Kultur, hıçbır şeyı haklı da kılmaz Ama ınsanın ürunudur Insa- na ondan yansır \e kendını onda tanır Insana ımgesını sunan tek eleştınsel aynadır Bu bağ- lamda sosyokultur ıse toplumsal yapılar, toplumsal davranış omeklen toplumsal sıs- temler ve toplumsal kurallann karşıbklı ıletı- şım ağı ıçındekı da\ranışsal, ussal veduygusal yaşam durumlannı ıçıne alır Sosyo-kultûrün ıçuıe aldığı bu yaşam durumlan da halk kul- turu (ılen) ıle tanımlanabılır Kamu İcesımınde insan-toplum-devlet ılışkı- sı ıçınde ıç ıçe gırmış bu kavramlara yapılabı- lecek kultur-bılımsel hızmetler ıçın yenı kurul- muş araştırma ve geliştirme kurum ve kuru- luşlanyla onemlı ışlevler yuklenılmıştır El sa- natlan, halk muzığı, halk tıyatrosu ve ede- bıyatı vb gıbı halk kulturunun sanatsal urun- lennın ortaya çıkanlmasından, derlenmesın- den ve nıcelıksel durum tespıtınden ote, her turlu spekulatıf yargılann dışında kalınarak, bu kurum ve kuruluşlann bır araştırma ve ge- liştirme kurum ve kuruluşlan olarak önemı- nın vurgulanması gerekmektedır Ülkemızde, bugun ve geleceğe yonelık sağ- lıklı sosyo-kulturel sonuçlara varabılecek ger- çekçi devlet polıtıkalannın oluşturulması ıçın, araştırma-gebştirme buyuk onem taşımakta- dır Bılındığı gıbı devlet polıtıkalan toplum yaşamında kultur, sağlık, eğıtım, ekonomı vb alanlarda ortaya çıkan çeşıtlı sorunlann çozu- mü ıçın gelıştınhr, uygulanır însan-toplum- devlet ılışkısı ıçınde sosyo-kulturel alanlarda devlete duşen gorevler, zaman-emek-kaynak ısrafına duşmemek ıçın çeşıtlı polıtıkalarla programlanır, sıstemleştınlır Bunlar ıçın ku- rum ve kuruluşlar açılır Ancak sosyo-kultu- rel yapı ıçınde bır yen olan halk kulturlennın de sanatsal urunlennın saptanması ve derlen- mesmın otesınde, aranılan >anıtlannın yolla- nnı bulabılmek ıçın sosyo-kulturel çerçevede ınsan-toplum-devlet uçgerunde sorunlannın ne olduğunun doğru bır bıçımde bılınmesı ge- rekır Doğru buîgu, tedavı yollannı ıçınde banndınr Sorunun doğru bulgusu ıse ancak bu konuda en son gelıştınlmış bılımsel araştır- ma teknık ve yontemlenyle olanaklıdır Halk kulturlennı de ıçıne alan devleUn sosyo- kulturel araştırma-gelıştırmeye yonelık ku- rumlan ve kuruluşlan kadın-erkek-çocuk- genç-yaşlı olmak uzere yakın ve toplumsal çevresme genel bır kımlık kazandıran kulturu ıle bıreye, ınsanı yıtırmeden, ınsan-toplum- kultur ılışkısı ıçınde çozumlen sağlanabılecek sorunlara ılışkın polıtıkalara bılgı kaynağı ol- ma azmını taşımalı, onlemlennı planlı bır bı- çımde gelıştırmelıdır Aynı zamanda bu tur araştırma-gelıştırme örgutlen tarafından unı- versıtelerle yapılacak ışbırlığı. kurulacak uz- ARADABÎR SELAHATTİN ÇOLAKOĞLU Eski Gaziantep Senatörü İşsizlik Sorunuve Devletçilik Toplumcu, ılerıcı ve devletçı CHP Turk kamuoyuna çağ anlayışına uygun ekonomık ve toplumsal polıtık mesajlar uretmek zorundadır CHP'nın kurulduğu gunde, oluş nedenı Turkıye nın ıçınde bulunduğu açmazlardan kurtarılıp, çağı yakalaması ve ılerıye taşınmasıdır Bu gorev (mısyon) gu- numuzde daha da artmış ve anlam kazanmıştır Gunumuz dunyasında ışsızlık oldukça cıddı ve ağır bır sorundur Bu sorun Turkıye ıçın de çok cıddı ve uzerınde dıkkatle durulması gereken bır olgudur Turkıye nufusu kuresel olumsuzluklayarışırturdeartmaktadır Ülkemızde her yl yemek kazanına bır mılyon kaşık ek olarak uzan- maktadır Bır mılyon ek olarak ış ıstemekte, okul ıstemek- tedır Toplumcu sıyasal kuruluş olan CHP yanıt buluna- mamış ya da yanıtı gecıken bu soruya yanıt ve olgu bula- bılmek ıçın sıyasal ıktıdar olmayı bekleyemez Sol sıyasal bır partı kendını boyle bır mazeretın arkasına gızleyemez 'Sol olmanın esprısı, sıyasal ıktıdar olmadan toplumsal sorunlara çozum uretmek ve onermektır Sosyal demok- rat sıyası, kendını tartışmaya açmaktan çekınmez Aksıne kendını sıyasal tartışmaya açmaktan kuvvetalır Çunku sı- yasal tartışmada sıyasal guç bulur ve h <,kla - seçmenle butunleşme olanakları boylece oluşur ve guçlenır Turkıye, çağı yakalamak, tam bağımsız olmak ve de- mokrat olmak gıbı buyuk boyutlu sorunu varken her gun fazlalaşan ışsızler yığınına ış bulmakla da sorumludur Turkıye çaga uyumlu kalkınmasını tamamlamak ve kalkınmışlarla arastndakı açıklığı kapatmak zorundadır Oysa kalkınmak ıçın gereklı fınans olanakları dar ve çok sınırlıdır Ayrıca çağın gelışen teknolojısı, ınsan gucune gereksınımı en aza ındırmektedır Nıtekım, bu teknolojı, gelışmış ulkelerde de ışsızlık sorunu yaratmaktadır Ya- şadığımız yaşam kesıtınde serbest pıyasa ekonomık turu egemenlığı kureselleşırken, Turk yatırımcısını tercıh zor- lamasına almak mumkun değıldir Serbest pıyasa ekonomı turu zaman kesıtımızde ku- reselleşmektedır Bu sıstemın gereğı, devletı kuçultmek </e mudahaleyı en aza ındırmektır Bu anlayış toplumsal sorunlara el uzatmamak anlamını taşımaz Eğer bu anlam verılseydı gelışmış toplumlar da kargaşadan kendılerını uzak tutamazlardı Toplumlar dengelı ekonomı ve fırsat ortamında huzur bulabılırler Yoksa kargaşanm onu alına maz Dengeyı kurmak Turkıye ıçın ozetlıkle çok onemlıdır 1980'den bu yana Turkıye dekı ekonomık - sıyasal - top- lumsal dengesızlık alabıldığıne bozulmuştur Bu denge- sızlığı devletm yaptırımcılığı kullanılmadan gıdermek ola- naksızdır Bunun açık orneğı Batı nın ışsızlık sorununu, serbest pıyasa ekonomısını esnekleştırmekle çozum ure- terek aşma çabasında olmasıdır Işsızlık sıgortası bu es- neklığın başında gelır Bu da Batı nın ışsızlık sorununu ço- zumleyemedığı ıçın, devlet subvansıyonu ıle emek-yoğun ış dalları yaratılmaktadır Bu yollarla toplumdakı gelır pay- laşımı dengelenmek ıstenmektedır Gelışmışlık ve zengınlık Batı da sorunu buyuk boyutlara ulaştırmıyor Turkıye ıçın bu sorun ağırlıklı buyumektedır Bır yandan Batı ıle aradakı farklılık açıklığını azaltırken, obur yandan kaynak kıtlığı zorluklar yaratmaktadır Turkı- ye çağ teknolojısını kullananyatırımları hızla arttırmak zo- rundadır Bu teknolojı ış gucune gereksınımı en aza ındır- mekte ve ışsızlığı çoğaltmaktadır Istıhdam sorununu ço- zumlemek ıçın Turkıye nufus artışını denetıme almanın yanında, yatırımları da seçeneklı duruma getırmeye zo- runludur Yanı bır yanda çağın teknolojık uretımı hızlı ve çok yatırım turunu ozendırırken aynı oranda emek ağırlıklı ışkollarını desteklemek ve özendırmek zorunlu olmalıdır Burada akla ılk gelen seçenek hayvancılık alanıdır Gunumuzde Turkıye de bır mılyondan fazla aıle- nın elınde ellı baştan çok hayvan vardır Bu alana devletm sağlayacağı destek denetımlı çağın anlayışına uygun hayvancılık teknolojısı bır mılyon ışsıze ış olanağı yarata- bılır Bır de bu alanın yaratacağı yan sektorun yaratacağı bır mılyonluk ışsıze sunacağı ış olanağı, sorunun çozumu- nu hafıfletecektır Akla gelen ıkıncı seçenek, yenı oluşan Türkı cumhürıyetlerdekı yatırımların oluşturacağı ış alanıdır Bu alan sanırım ıkı mılyon ışsızımıze ış olanağı yaratacaktır Yaratılan bu alanın Turkıye ye yansıtacağı olanakları yurdumuzdakı ış olanakları buyuk boyutlu ışsız yığını emme olanağı doğuracaktır Bu olariaklar kullanılırken yaratılırken gelır dağılı- mındakı adıl ölçeklı dengelı bolüşum goz ardı edılemez Aksı halde sosyal demokratık, hukuk devletı nıtelığını Tur- kıye yıtırır Toplumcu - devletçı - ılerıcı - devrımcı - halkçı - laık CHP bu konuyu butun boyutlarıyla gundemıne almalı, duşun ve polıtıka uretmelıdır Bu konudakı onerılerı ıle kendını toplumun ırdelemesıne ve eleştırısıne açmalıdır Sol, eleştırılmekten korkmamalıdır manlık komısyonlan ve ortak sosyo-kulturel araştırma projelen ıle ulke gerçeğıne uygun araştırma-gelıştırme oncelıklen saptanmab ya da planlanmahdır Çunku goruluyor kı ku- rum ve kuruluşlann çoğu tarafından araştır- ma adı altında yapılan, halk kulturlen, sanat urunlennın durum saptaması, derlenmesı ve ıncelenmesı bugune kadar, bu alana eksık bır kımlık katarak sosyo-kulturel bazda keşfedıl- mesını engellemıştır Insan ve toplum, ınsan ve uygarhk, ınsan ve tanh, ınsan ve sanat, ınsan ve yaşam vb ara- sında kopru olması nedenıyle halk kulturlen, yaşamın çozumleyıa (analıtık) bır merceğıdır Kultur olgusu ıse psıkolojık, toplumsal, etno- lojık antropolojık, polıtık, tanhsel, sanatsal, ekonomık, demografık (nufussal), hukuksal alanlardakı tum olanın - olumlu ve olumsuz yanlan ıle - toparlandığı daha genış bır mer- cektır Ancak ülkemızde, halk kultürunu Oennı) de ıçıne alan sosyo-kulturel alanlarda henuz çok kapsamlı bır kultur araştırma-gelıştırme gele- neğı (alan ıncelemelennın otesınde) oluşmuş değıldır Burada, araştırma-gelıştırme der- ken, bu çalışmalann bır tek araştırmacı tara- fından değıl de, bır grup araştırmacı tarafın- dan tasarlanması ve gerçekleştınlmesı kadar, bu çalışmalan duzenleyen, fınanse eden ku- rum ve kuruluşlann herkese açık. net, saydam (şeffaf) kurallan oluşturmasının zorunluluğu- nu da vurgulamak ıstıyoruz Kısaca, araş- tııma-gelıştırme çalışmalannın kurumlaşma- sı, bu konuda geleneğın kurulması ıle eş an- lamlıdır Başta Kultur Bakanhğı olmak uzere otekı bakanlıklar ve kurumlann ılgılı sosyo-kultu- rel araştırma ve gebştırme bınmlen, sosyo kulturel araştırma geleneğının tohumlannı at- mak ve bugune kadar yapılanlan bır katkı sayarak, ama geçmış geleneklennı aşmak amaa ıle ışe başlamalı ve surdurmelıdırler Burada ulke gerçeklennden kopmadan, araş- tırma-gebştırme geleneğını kurmak değıl, to- humlannı atmaktan söz ettığımızı dıkkatlen- nıze sunmak ıstıyoruz Bu çabalann kurum- laşması ıçın kurallann (normatıf yapının) açık, net ve saydam bıçımde, uzman kışılenn de katıhmını sağlayarak yerleştınlmesı soz konusudur Sonuç Sonuç olarak denılebıbr kı sosyo-kulturel araştırmalara yonelık devlet kurumlan ıle ka- mu kesımınde, bugune değın uygulanmadığı- nı rahatlıkla soyleyebıleceğımız halk kulturle- nnı de kapsayan sosyo-kühurel araştırmalar surecı başlatılmalı, sonuçlan geliştirme prog- ramlanna donuştürülerek, ekonomık kalkın- maya kulturel katkı sağlanmalıdır Kamu kesımınde sınırlı kulturel araştırma- lar salt sanatsal urunlenn derlenmesı, olanın ortaya konması ve yayına donuşturulmesı bı- çımınde hatır ışı, tek ya da bırkaç ımza ıle one- nler, ozel uzman komısyonlan ıncelemesı ol- maksızın venlmemeb ve araştırma grubu ve surecı ozel ızleme uzman komısyonlan ol- maksızm ızlenmeden, sonuçlar gerçek rapor- lar bıçımınde arşıvlenmemebdır Aynca bu kurum ve kuruluşlarda çalıştınlacak araştır- maalar, ozel statude araştırma gorevbbğı yo- netmelığıne gore alınmalı ve mutlaka tez sı- navından gecınlmebdırler Yan unıversıter bır sıstemle çabştınlamayan bu kurum ve ku- ruluşlar kendılennı dort duvar arasına mah- kûm etmış demektır Tum sosyo-kulturel araştırma ve geliştirme kurum ve kuruluşlan geçmış uvgulamalann ustune, çağdaş, cesur ve bılımsel bır surecı, yontemlenyle başlatmaya ve yerleştırmeye çalışmalı, bu konuda nıtebklı yaratıcı eleman ıstıhdam etmelıdır Yukanda açıklanılmaya çalışılan bılgıler doğrultusunda yenı kurulan Kultur Bakanlı- ğı, Halk Kulturlennı Araştırma ve Gehşürme Genel Mudurluğu ve sosyal araştırmalara aıle bazında yaklaşan Aıle Araştırma Kurumu gı- bı kuruluşlar ülkemızde ve obur ülkelerde sos- yo-kulturel araştırmalara tutacağı ışık ve oluşturacağı pobtıkalar açısından belkemığı nıtelığı taşımaktadır, taşımabdır Bu nedenle bu tur örgutler, dışanya salt yayınlan, sergı ve şenbklen (festıvallen) aksıyonlan ıle yansıma- maya ozen gostermeb, araştırma ve uygulama yontemlen arasında denge kurmalıdırlar TARTTŞMA Lojman Tazminatı ve Bir Gazetecilik Hatası Hukuk devletınde Kanun Hukmunde Kdrarnameier emır ve genelgelerle genye doğru çalıştınlamayacağı gıbı, bu tur uygulamalar yme emır ve genelgelerle kışı aleyhıne donuşturulemez 8 Temmuz 1991 tanhlı 433 sayılı KHK - nın 11 maddesı ıle, 375 savılı KHK'nın 1 maddesı değıştınierek, kapsama dahıl personele her ne kadar, 600 bın-400 bın- 200 bın lıra tutannda her ay lojman tazmi- natı odenır dese de teknık hızmetlen, sağ- lık ve yardınıcı sağlık hızmetlen, eğıtım ve oğretım hızmetlennden ılk \e ortd derecelı okul oğretmenlen ve avukatlık hızmetlen sınıfı personebnden hıçbtn 600 bın lıra loj- man tazminatı alamamaktadır Uvgulamada teknık ve sağlık hızmetle- n sınıfındun 1 ve 2 derecedekı personele 200 bın ıle 400 bın, avukatlık hızmetlen, eğıtım oğretım hızmellen sınıfından ılk ve orta derecelı okul oğretmenlennden 1 de- recedekılere 200 bın ıle 400 bın, sağlık bı- lımlen lısansıyerlen I derecedekılere 100 bın ıle 200 bın adı geçen tum bu sınıftakı dığer personele ıse 100 bın ıle 200 bın lıra lojman tazminatı odenmektedır 433 sayılı KHK'nın 17 maddesı b fıkra- sının 2 ve 3 bendlen hakümlen 15 Ocak 1992 ve 15 Temmuz 1992 tanhındejurar- luğe gırdığı halde, eskı Başbakan Mesut Yılmaz hukumetı donemınde lojman taz- mınatıvla ıleılı hukumlenn kansamı Butce Daıresı Başkanlığı nın bılgısı dahılınde ılgı- lı bakanlıklara gondenlen emırle daraltıl- mış eskı tanhlı (15 Temmuz 1991) ek gos- tergeler dıkkate alınarak 433 sayılı KHK nın genve donuk (makablıne şamıl) uygulanması ıçın eskı deyımle takıvye' va- pılmış, yenı koabsyon hukumetı de bu emn aynen uygulamıştır Bu durumda, teknık ve sağlık hızmetlen sınıfı personelınden 3 derecedekıler, ek gostergelen 1500 olduğu ıçın 400 bın lıra lojman tazmınaü almalan gerekırken 200 bınlıra avukatlık hızmetlen, eğıtım ve oğ- retım hızmetlen sınıfındakı ılk ve orta dere- celı okul oğretmenlennden 2 derecedekıle- re 400 bın yenne 200bın lıra, sağlık bılımle- n lısansıyerlennden 1 derecedekılere 400 bın lıra yenne 200 bın lıra lojman tazminatı venlerek adı geçen personel KHK nın avik hukumlenne rağmen mağdur duruma du- şurulmuştur Bu yanlış uygulama a>nı hızmet sınıfına dahıl personel arasında haksız bıravncalık ve eşıt olma>an bır durum yaratmıştır Ek gostergesı 15 Temmuz 1991 tanhınde 1500 olan personele 400 bın lıra tazmınat ode- nırken433 savılı KHK nın vururluğegırdı- ğı tanhte ek gostergesı yıne 1500 olan per- sonele 200 bın lıra tazmınat ödenmıştır Daha kotusu KHK genve doğru uygu- landığı ıçın hahhazırda çalışan aynı sınıfta- kı dıger personel, ek gostergelen 1500- 2000 e gelse de emeklı olana kadar 100 bın ıle 200 bın lıra lojman tazminatı almav.a mahkum edılmışlerdır Hukuk devletınde KHK'lar emır ve ge- nelgelerle genye doğru çabşünlamayacağı gıbı, bu tur uygulamalar vıne emır v e genel- gelerle kışı aleyhıne donuşturulemez Gazetecilik hatasına gelınce, Gazetemız Cumhunyet'te 10 Temmuz 1992 tanhınde altı sutuna başlık ıle yayım- lanan Oğretmene kıra vardımı haben- nın, bu tartışmavı gundcme getırmesı dı- şında mevcut durum yukanda açıklamaya çalıştığımız gıbı olduğuna gore, ılgıb perso- nel ve gazeteolık açısından bır onemı yok dıvebılınm 8 Temmuz 1991 tanhlı ve 433 sayılı KHK. II Nısan 1990 tanhlı 418 savılı KHK ve 19 Aralık 1991 tanhlı Butce Daı- resı Başkanlığı bılgılı bakanltklara gonde- nlen cmırlenn ıncelenerek venıden haber halıne getınlmesı ve a>nca gazetemız Cumhunyet'ın buyumesı ve daha hızlı ge- lışmesı dıleğıyle saygılar sunanm ALl YILDIRIM Teknik Öğretmen/Istanbul Galeri • Atölye 23O 21 87 jCu^JeAl^ S A N AT E V i / 0 û Aynur Kıyak - Aysen Timuçın • Belma Erbahık - Lale Kurfeyz Nımet Yalçınkaya - Oya Borahan - Özden Ünlü - Zerrın Yıldız ÖZGÜNT M I M MODERN \l KUSIGÛMUŞ1AKISERGISI (Surekli) öiMfPifaCad Udukalık RındaS EnozAp 27/1 Erenkoy Isl Tıl38642 26 NURETTİN ERKAN Resım Sergısı 20 - 31 Temmuz Basın Müzesi Tel513 84 58 Galeri - Atölye 232 64 26 230 21 87 ÇağGezginleri Baştanbaşa mavı, alabıldığıne yeşıl, uçsuz ve sonsuz bır utopıdır Karadenız Safranbolu, Amasra, Sınop, Samsun, Ordu, Trabzon (Ataturk Koşku, Kızlar Manastırı, Ayasofya Kılısesı, Sumela Manastırı), Uzungol, Çamlıhemşın, Rıze, Ayder Yaylası, Hopa, Sarp Sınır Koyu, Gıresun, Nıksar, Amasya, Akçakoca, Karasu, Agva, Şıle Kımı zaman ormanla denız arasında ınce bır çızgı gıbı uzanan kumsal bır yumuşaklık, kımı zaman kıyı kentlerıne, orman ortusune, lımanlara ve nıce umutla- ra çoken sıslı bır buyu ve mecalsız yeşılden toprağa hasret eskıl bır ulkedır Karadenız Postermatic ile Hypermarkette anında, yerinde çok etkili reklam yapın... Satışlarınızı arttırın, MITOLOGYATURI2M Olçek Sok No 161/19 Harbıye ISTANBUL Tel 241 36 31 248 86 58 Postormatic Dupano Ltd. Rezervasyon ve bılgı ıçın TEL (1)2605958»2583670»2586362»2606464 2600714»FAX (1)2587489«TELEX 27648ROJNTR Değerlı dost KENAN BUDAK'ı ölduruluşunun 11 yılında saygıyla anıyoruz Ahmet GORAL Adnan ARSLAN Not Tüm dostlarmı 25 Temmuz 1992 GUNU SAAT 11 00'de Sılıvrıkapf da mezarı başındakı anma toplantısına bcklıyoruz Miavsoft Word 5.5 Türkçe! R A K İ P S İ Z K E L İ M cE İŞLEMCİNÎZ€> DIGCR URÜNIİR 1(111 AUTKi; VISA/MASTIIİ/IUMURO \ctiouBajiinterfix »(1)338 0102-346 85 51 SATILIK FOTOĞRAF MAKİNESt Nıkon F2 body, MB1 motor (5 kademelı), Vıvıtar 24 mm objektıf (f 2 8) Tel: 512 05 05'ten 437-439 SATILIK 1991 model Suzukı van tıpı 5 000 km'de, 70 000 000 lıra Tel.: 247 52 19 Demokrası, kardeşlık ve ozgurluk a^ıcı sınema, tıyatro ve edebıyat emekçısı emeğın ve ış^ı sınıtının dosıu senı unutmayacağız SİNE-SEIN PENCERE Veripsek Kurtulur muyuz? Başbakan Suleyman Demırel, bırkaç gun once, Kıbrıs'a ılışkın bır kaygısını dıle gettrdı "- Kıbns 'ta baskıyla çozum, Turk-Yunan çatışmasına yol açabılır " Nedır bu sözun anlamı' Belkı gozunuzden kaçmıştır, Prof Erol Manısalı'nın Cumhunyet'te ıkı gun suren bır yazısı yayımlandı Sayın Manısalı, çok boyutlu yaklaşımla gerçeklerı dıle getırdı, Yunanıstan'ın amaçlarını ırdeledı, Ankara'nın önünde ıki yol olduğunu belırttı New York ta suregelen gorüşmeler bellı kı bır yol ayrı- mını vurguluyor Sorun şudur Kıbrıs'tazorakıçözüm.yenı bırçozumsuzluğun tohumlannı atacaksa, çok tehlıkelıdır Sayın Demırel de bu tehlıkenın altını çızıyor, "Turk- Yunan çatışması"ndan soz açıyor • Kıbrıs sorunu nereden kaynaklandı' Yunanıstan ın doğuya doğru yayılmacılıkstyasetı, yalnız Kıbrıs ta değıl Egedenızındedesomutlaşmaktadır Atına, "bağımsız Kıbrıs' dıye bır şey duşunmuyor, amacı 'Eno- sıs'tır, New York'takı goruşmelerı de bu hedefe doğru bır adım gıbı değerlendırıyor Atına, Yunanıstan'ın sınırlarını genışletmek, ıstavrozlu mavı beyaz bayrağını yenı topraklarda dalgalandırmak hırsından hıçbır zaman vazgeçmedı, şoven duygularla yuklu dış polıtıkasını yurutuyor, Makedonya olayında bu sıyasetın dışavurumu çarpıcı bıçımde goruldu Kıbrıs sorunu, ikıncı Dunya Savaşı ndan sonra alevle- nmce, uzun goruşmelerden sonra 1959 Zurıh ve 1960 Londra anlaşmalarına bağlanmış, sozde çozumlenmıştı Kıbrıs Rumları, -Atına'nın amaçlarına uygun olarak- her ıkı anlaşmayı da kâğıt uzerınde bıraktılar O yıllarda Ada'- da Hırıstıyanlarla Muslumanlar ıç ıçe yaşıyorlardı, Rum saldırıları sayıca az Turklerın yaşam haklarını tehlıkeye atınca Ankara, duruma mudahale etmek zorunda kaldı Seyırcı kalamazdık Azerbaycan'dakı Turk-Ermenı çatışmasına Anadolu halkı uzaktan bakabılır mı^ Bosna-Hersek Muslumanları, Turkıye de bır ıç polıtıka konusuna donuşmuştur Kıbrıs - takı Turklerın boğazlanmasına da goz yummak olanaksız- dı 1974 te unlu Samson darbesıyle Lefkoşa, Atına Cun- tası nın buyruğuna qeçınce, Ankara, Kıbrıs'a askerı çıkar- ma yapmaktan başka çare olmadığını gordu Ada dakı Turkler, kuzeye, Rumlar guneye zorakı goçu gerçekleştı- rınce, kavga durdu On sekız yıldan bu yana, Kıbrıs ta yaşayan ıkı etnık top- luluk yaşam haklarına saygılı bır duzene kavuştular Eğer New York goruşmelerınde bu duzenı yok edecek bırçozume gıdılecekse O duzen duzen değıldır Şovenlığın ve ılkel mıllıyetçılığın mezbahaya çevırdığı Ortadoğu da Kıbrıs'ı yenıden kanlı bır çatışma alanına do- nüşturmek tehlıkesı buyuktur Kuzey Kıbrıs tan Ankara - nın guvencesı kalktığı gun neler olabıleceğını kestırmek guç değıldır Guçlu Rum kesımı, Atına'nın desteğıyle kuze- ye abanacak, hem sayıca, hem ekonomık açıdan zayıf Turkler de bır ıkılem karşısında kalacaklar Olmak ya da olmamak 1 Rauf Denktaş ı "uzlaşmaz adam"olarak ılan eden ABD vje AT'nın patronlarına bır soru - Kuzey Kıbrıs'takı Turklenn can guvenlıklerını nasıl sağlayacaksınız? Kafkasya'da veya Bosna-Hersek'te olanbıtenler ortada- dır Guçlu guçsuzü boğazladığı zaman, ancak toprağın al- tında petrol varsa ve Batı nın çıkariarı gerektırıyorsa aske- rı mudahale gerçekleşıyor, yoksa seyırcı kalınıyor Yarın, oburgun Kıbrıs'ta Turkıye nın sağladığı askerı guvence ortadan kalktığında, Atına'nın koruklemesıyle patlak verecek bır yangına kım nasıl yetışecek? Ankara, ıkıncı kez Ada'ya askerı çıkarma mı yapacak 9 Kulahımızı onumuze koyup duşunmelıyız "Ver, kurtul" dıyorlar, ama, verırsek kurtulacak mıyız' BAŞSAĞLIĞI CHP Izmır Mılletvekılı Gumruk ve Tekel eskı bakanlarından bırlığımız uyesı Sayın Mahmut TÜRKMENOGLU vefat etmıştır Aılesıne başsağlığı, merhuma Tanrı'dan rahmet dılerız Turk Partamenterler Bırlığı Izmır Şube Başkanlığı Not Merhumun cenazesı 26 temmuz pazar gunü Izmır Bademler koyunde ıkındı namazından sonra toprağa verılecektır İLAN ANKARA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 90/169 Levent Başhan tarafından nüfus ıdaresı Husevın Başhan ve arka- daşları aleyhıne açılan gaıplık davası sonunda Urgup ılı Mustafapaşa kasabası 012/03 cüt 83 sayfa 202 hanede nufusa kayıth Hasan ve Kakuş'tan olma Hacıbekır Başhan ıkâmet etmekte olduğu Urgup'tekı adresınden ışe gıtme bahanesı ıle evden avnldığı ve bır daha gen dönmedığı, 1979 yılından berı de kendısın- den herhangı bır haber alınamadığından ölumunun kuvvetle muhte- mel bulunduğu anlaşıldığından M K nun 32 maddesı gereğınce Ha- cıbekır Başhan'm gaıphğıne 22 10 1991 tanhınde karar venlmıştır Gaıp Hacıbekır Başhan'ı tanıyıp bılenlenn bır yıl ıçensmde mah- kememıze başvurmaları veya bılgı vermelerı, aksı halde huküm ke sınleşeceğıne mahkeme karannın teblığı yenne kaım olmak uzere ılan olunur 20 11 1991 Basın 33273 İLAN FATİH 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1992/122 Esas 1992/414 Karar Davacı tstanbul Muhakemat Mudürluğü vekılı Av Saıme Çalış- lar tarafından davalılar Anastasya Volondı, Vasıl Çom Koçoglu, Yanı Çandarna, Grematıkı Fundalı ve Mıhaı (Nıhal) Sımıtçıoğlu aleyhıne a^ılan veraset ıptalı davasında Adreslerı tespıt edılemeyen yukanda adlan yazıh davahlara mah- kememızın 1992/122 esas, 1992/414 karar ve 20 5 1992 tanhlı kara- n ıle davacı tarafından ıptallen ıstenen tst 16 Ashye Hukuk Mah- kemesı'nın 30 3 1973 gun ve 1973/207 241 esas ve karar sayılı ve Ist 19 Aslıye Hukuk Mahkemesı'nın 16 2 1965 gün ve 1965/71-58 esas ve karar savılı veraset ılamlarının ıptahnı gerektırecek nedenler bu- lunmadığından açılan davanın reddıne karar venircış olup adresle- nnde bulunamayan davahlara ışbu karar ılanen teblığ olunur 2^ 5 1992 Basın 33245
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle