16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 TEM MUZ1992 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13 Atatürk Barajı'nı kim aça- cak? Demirel mi özal mı? Son zamanların küsme ve barışma trafiği içinde siyasi zirvedeki bu soruna biz deği- şik bir yanıt getirelim. Bugün yapılacak açılış tö- reninde barajı ne Demirel açacak ne de özal.. Barajın açılışını Nevzat Şe- nol yapacak.. O da kim diye soranlara ve tanımayanlara kısa bir bilgi Eskiden TV'de tarım prog- ramları hazırlayan ve çok rnikrofonik bir sesi olan prog- ramcı Nevzat Şenol açılış /apıyor. Iki lider bu konuda birbirini yerken Nevzat Şenol nasıl u da açıiışı kaptı diye me- rak edenlere bilgı verelim. EVSANLAR FÜSUN ÖZBtLGEN Görüs KİM KİME DUM DUMA BEHİÇ AK Yazgıya inanmam. Kişiyazgısını kendi yapar. Ama önceden kestirilemeyen olaylar olabilir. Böyle durumlarda da kişi olaylardan nasıl yararlanabileceğini bilmelidir. Makarios ATATflRK BARAJI'NI KİM AÇACAK Ne Demirel ne Ozal, Şenol açacak Nevzat Şenol Efendim.Nevzat Şenol şim- di halkla ilişkiler uzmanı ola- rak çalışıyor. Bu arada bir başka arkadaş firma, Hüsa- mettin Ünsal'ın Ünsal Danı- şmanlık şirketi de Atatürk Ba- Turgut Özal rajı'nın açılış organizasyonu işini üstlenmiş durumda. Açılış ve sunuş konuş- masını yapıp GAP'ı ve barajı tanıtacak yetkin bir sunucu aramışlar ve sonuçta Nevzat TÜRİZM YATIRIMLARIALTIN YUMURTLUYOR Eski plancıların itirafları Turizm Yatırımcıları Derneği geniş kap- samlı bir araştırma yaptırmış ve turizm yatırımlarının ekonomiye katkılarını ince- lemiş. Bu araştırmayı geçen akşam bası- na tamttılar. Bu arada ilginç itiraflar da dinledik. Araştırmayı hazırlayan araştırma kuru- munun yöneticilerinden eski planlamacı Tunç Tayanç ve dernek yöneticilerinden yine eski planlamacı Oktay Varlıer hemen hemen aynı şeyleri söylediler. "Vaktiyle biz DPT'de çalışırken turizm konusunu pek ciddiye almazdık. Asıl yatırım yapılması gerekli sektör olarak ağır sanayie ağırlık verirdik. Turizmin önemli bir katkı sağlayacağını duşünmez- dik. Ancak şimdi ağır sanayinin gereğine inanmakla birlikte turizm yatırımlarının kaynak yaratma yönünden birinci planda geldiğini gözlüyoruz." Eski plancıları bu düşünceye iten ra- kamlar da gerçekten çarpıcıydı. 1985 ile 1990 arasında turizm sektörüne verilen toplam teşvik 422 milyon dolardı. Bu beş yıl sonunda sadece 1990 yılında turizm sektörünün sağladığı döviz geliri ise 3,2 milyardolardı. Turizm yatırımları bu anlamda altın yu- murtlayan tavuk gibi yeminin çok üstünde getiri veriyordu. 1985'ten bu yana turizmin yarattığı katma değer ise 15 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Eski plancıların bir de yakınması vardı. Turizm ile ilgili araştırma yapmak üzere yola çıktıklarında devlette bulunan pek çok bilgiyi alırken çok zorlandıklarını söy- lüyorlardı. Merkez Bankasından bakanlı- klara kadar her yerde rakam ve bilgilere 'gizli' diye ambargo konulması araştırma- ları zorlaştırıyordu. Vaktiyle acaba kendi- leri de bu bilgileri gizliyorlar mıydı bilemi- yoruz.. Sükyman Demirel Şenol'da karar kılmışlar. Böylece GAP'ı kim gapa- cak, barajı kim açacak tartı- şmaları da sona ermiş olu- yor. Atatürk Barajı'nı davudi sesiyle Nevzat Şenol açı- yor. Açılış organizasyşonu ile ilgili olarak Hüsamettin Ün- sal ile konuştuk. Bugün yapılacak törene davet ko- nusunda çıkan tartışmaları hatırlattık. ûzellikle de TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un imzasız bir faks ile ve milletvekili sıfatı ile davetini sorduk. Kimlerin davetlı olduğuna ve davetiyelerın gönderiliş biçimine kendilerinin karı- şmadığını bu kararları dev- letin ilgili bakanlıkları ve ku- ruluşlarımn verdiğini söyle- di.Kendilerinin sadece da- vetlilerin taşınması ve ağı- rlanması ile ilgili organizas- yonu üstlendiklerini anlattı. Atatürk Barajı'nın açıiışı için dün ve bugün Ankara ile Istanbul dan 10'dan fazla uçak Gaziantep havaalanı- na doğru yola çıkıyor.Ora- dan da 70 kadar otobüs ile Urfa üzerinden baraj yöre- sine.. Öğlen saatlerinde yapıla- cak açılış töreninden sonra davetliler önce otobüslerle Urfa'ya sonra da Gaziantep üzerinden kentlerine döne- cekler. Bu arada tartışma konusu olan davetliler liste- lerini kimlerin hazırladığını da araştırdık. Yabancı ko- nukları Dışişleri.yerli davet- lilerin listelerini de DSl.Baş- bakanlık Basın Yayın Ge- rtel Müdürlüğü gibi devlet kuruluşları saptamışlar. Koca barajı yaptıran dev- let, davetlilerini nasıl çağı- racağını bilemediği için zir-* vede kavga bitmiyor. Cum- hurbaşkanı çağrılıyor bu kez TBMM başkanı unutulu- yor.. KULLUK DÖNBMİ NERMIN ABADAJVM MEKTUBU Valilikne Muzafîer Serîfin denemeleri d î y o r ? Erdal inönü'nün toplum psikolojisi ile ilgilendiğini ve bu konudaki deneyleri okuduğunu geçenlerde bu sütunda anlatmıştık.tnönü'- nün ilgilendiği deneyler ko- nusunda Prof.Nermin Aba- dan'dan bir mektup aldık. Deneylerin sahibi Muzaffer Şerif ile ilgili bazı bilgiler ve- riyor.Okurlarımıza akta- ralım: "Toplum psikolojisine ilişkin yazmızı ilgi ile oku- dum.Naklettiğiniz iki dene- me dünya literatürüne geç- miş ünlü 'otokritik deneme'- dir.Bu denemeyi yapan mer- hum Muzaffer Şenf, vaktiyle Dil Tarih Coğrafya Fakülte- sinden Niyazi Berkes.Bora- tav.Behice Boran'la birlikte kadrosu lağvedilen çok de- ğerli bir bilim adamımızdır. Kendisi daha sonra ABD'ye dönmüş, karısı ile birlikte yazdığı Sherif-Sherif.Social Psychology kitabı 600'den fazla Amerikan Üniversitesi- nde ders kitabı olarak kul- 2.^00.000+KDY Tam pansiyon + yol + geziler -<^ı> harcayacağınız fılmler DQĞU KARADENİZ'e YEŞIL YOLCULUK Inebolu'dan Hopa \a Karadeniz Sarp kapısından Kaçkarlar'a. L'zungol den Çamlıhemşın c. Ayderden Kıımbct c dağların doaıklarında \CM1 dtesi yolculuk Amasu d.\ tck Türk nuınn.hi. Hattu^aş'ta Hitit L">garlığı. Anadolu lygarlıklan Müzesı, Ankara Kale.si nde veda yenıeğı \c buraya Mğdıramadıklarımı/ PAMUKBANK'LA 12 AYA KADAR VADE BAVBASOS TURİZMISTANBUL 338 M 6 i -33* 16 ANKARA lanılmıştı. Adı geçen deneme Gazi Terbıye Enstitüsü yani Anka- ra'da yazılmıştı. işte biz böy- le değerlerimizi bilinçsizce harcıyoruz. Muzaffer Şerif yurduna küsmüş olarak bir- kaç yıl önce öldü. O Türk ola- rak sosyal bilimler alanında dünya çapında bir değerdir. Derslerimde bu denemeleri her zaman kullanmaktayım." Prof. Abadan'ın mektubu bu kadar kısacık ama ne çok şey söylüyor değil mi? Nişantaşı'nda bir bez pankart. Vatandaşları okul yaptırmaya çağırıyor. Altı- nda da Istanbul Valiliği'nın imzası. Okul yaptırmaya teşvik çağrısı iyi de çağrının içeriği biraz tuhaf.Şöyle di- yor- "Yaptırırsa bir okul ölümsüzleşir kul" Kulluk dönemi kalktı, va- tandaşlık kavramı geldi ama valilik yine vatandaş- ları kul olarak görmeye baş- lamış galiba. Yahut da hece vezni ve kafiye tutturmak için kavramlar değiştirilmiş. 7 GECE 8 GÜN 1.650.000+KDY Yanm pansiyon + yol + çevre gezileri + Nac'abey KARADANIİKYA Prenses Otel'de konaklama, Kayaköy. Ölüdeniz, Xanthos, Letoon. Patara. Dalyan, Kaunos. İztuzu, Tlos, Saklıkent. "PARANIZ PAMLTKBANK'TAN, TATİIİNİ2 BAYBASOS'TAN" KAMPANYAMIZ SÜRÜYOR BAYBASÛS TURİZMİSTANBUL 33»<Sn hI - ^38 16 51 •M- \JII.II V t ' n t . ı s ı Klı tnıı ANKARA f n< > 11 ı'i âen</e dûayece Yawzer'/e M /k </e* ÂotwsfaA? "Gen rt g berabertbm Yauızer'/t (ftfteri Vtnfn </ec/i vec/e/+tn Göneş ÇocoA ,, dec/i omnta C/jnj ,, dec/im Bendc... PİKNİK PtYALE MADRA ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES HARBİ SEMtH POROY TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 25 Temnuız DOLLFUSS ÖLDÜRÜLDÜL 1934-'TE 8U6UM, AVuSTURrA &AŞSAKAN/ ENGELBEeT OOLLFUSS, NAZİL£R'lN BlR DAR8E GlRİŞİMİ SIRASlU- OA 42. YAŞINOA ÖLDURÛLOÜ. İŞSZ'PS BAÇBAtCAM OLAN POLLFUÇS, Ö2£LUKLE İTALVAfJ DİKTATÖHÜ MUSSOÜfJl 'NİN EKONOMİIC VE POÜTİK PES7E6İMİ SAĞLAMIÇrt. >ZXVAÇ YAVAŞ DİKTATÖIZLÜĞE KAYA/tA SĞİUMİNDE OLAN YBNİ BAŞ&AKAU,SOS/AÜSnjE- REKARŞl BASK1 uySUl/İMAYA /ZoYULMUŞTll. BU AGADA, NAZiLe&E <ARŞ< PA TEBŞ TAVIR TA~ fCINkAASI, OHU YALNIZU&A İTMİÇTİ. SOfJUNPA, DOU.PUSS, NAZİLEG'lN DUZ£NL£DIĞI B'K OAR8E Gİ/ZlŞİMlNOŞ, BAŞ8AKAHLIIC &INASINDA piBAN- CAYLA ÖLDÜRÛI-DÜ- UÜICUMET BlRLİICLBIZİ KISA Ü İÇİHPB OUEUMA e&EMBN OLACA/CTI_. Solcla, Dollfus'un bir afışme ytpıltın Hazı saldınsı gSrülüyer: PENDİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO: 1992/189 Davacı Arsa Ofisı Genel Müdürlüğü tarafından mahkememızde açılan 2942 sayılı yasanın 16-17 maddelen gereğince tescıl davasının yapılan açık yargılaması sonunda: Aşağıda ısün ve en son bildinlen adresi yazıb bulunan davalıya mah- kememiz tarafından teblıgat yapılması mumkun olmadığı gibi >apı- lan lum yazışmalara ve tahkikatlara rağmen davalımn teolıgaca sarıh açık adıesinin tespitı mumkun olmadığından davalıya duruşma gü- nu ve saatinin ilanen lebhğine karar verilmışttr. Aşağıda hüviyeti ve en son bildırilen adresi yazılı bulunan da\alı- nın duruşma gunu olan 27.10.1992 tarihinde,saat 10.30'da mahke- memız duruşma salonunda hazır bulunması dava ile ilgili heı îurlu yazılı belge ve delillerini dosyamıza duruşma gunune kadar ibra? es- mesi delillerini ibraz etmez ve mazeret gostermeksızın duruşma gu- nu ve saatinde mahkememizde hazır bulunmazsa yargılamanın gıyabında yapılarak karar verileceğı davalıya daveıiye \erme kaın ol mak uzere ilanen tebliğ olunur. 9.7 1992 DAVAL1: Cemal AI Pendik Kurıkoy TESCİLIISTENEN DAVA KONUSU 1 AŞINM \ / K-ndik. Kurı kov, 6 pafta, 783 parsel Basın: 33162 İLAN KONYA 2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN Konya-Müsalla bağları Bayırbaşı Sokak No: 41 sayılı yerde Arzu Şekerleme adı altında şeker imalatçılığı yapan Kayseri ili Yahyalı il- çesı Taşhan ko\u nufusuna kayıtlı Mehmet ve Miskal oğlu 1958 do- ğumlu İbrahim Çmar'ın imal ettiği arzu marka şekerlemede boya miktannın fazla olduğundan mahkememizin 5.6.1992 tarih ve 1992/329 Esas 1992/476 karar sayılı kesinleşen ilamı ile TCK 398.647 SK 4 TCK 402. maddesi uyarınca neticeten sanığın 470.000 lira ağır para cezası, uç a> muddetle fiilı curme kıldığı meslek ve sanatın ve ticaretin tatiline, >edı gun sure ile ii yerinin kapatılmasına karar ve- lildığı ıları olunur Basın: 33158 VDOÜRKTEN DÜŞÜNCELER Yayına hazırlayan Enver Ziya Karal 6. bası 15.000 lira (KDV içinde) Yaymlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-Istanbul Ödemeli gönderilroez.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle