11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25 TEMMUZ1992 CUM ARTESİ 14 SPOR Galatasarayh yöneticilerPolonyalı futbolcunun sadece affedildiğini açıkladılar Koseckiilesözleşınebeklemede • Polonyalı futbolcu Kosecki'yi af- feden Galatasaray yönetiminin şart- lan oldukça ağjr. 2. Başkan Doğan Hasol yaptığı açıklamada Kosecki'- nin boş sözleşmeye imza atması, oy- nadığı maç kadar para almasmı iste- yeceklerini söyledi. Hasol aynca Le- gia Varşova kulübüne400 bin dolarhk bonservis bedelini kendi şartlanna göre ödeyeceklerini açıkladı. Bu şart- lar gerçekleşmezse Kosecki'nin trans- ferine zor gözüyle bakıhyor. MUSTAFA ERSOY Galatasaray yönetimi Kosecki'yi affetti ama imza zor. Önceki akşam Polonyah futbolcuyu afFcden Galatasaray yönetimi, Legja Varşova Kulübü ve Kosecki'ye ağır şartlar sunacaklar. Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorum- lusu Adnan Polat yöneüm kurulu toplanüsın- dan sonra gece geç saatlerde bir açıklama yapa- rak"Galatasaray afTederek büyüklüğünü gös- terdi. Kosecki ciddiyetini ve samimiyeüni gös- tersın gelıp boş sözleşmeye imza atsın" dedi. Şartlar ağır Galatasaray Yönetim Kurulu'nun 3 ret oya karşılık 8 evet oyla Kosecki'yı afFettiğj toplan- tıda birçok tartışma çıktığı öğrenildi. Kosecki'nin affedilmesinı istemeyen ve ret oyu veren Adnan Polat. Doğan Hasol ve Meh- met Cansun oldukça sinirSiler. Yönetim kurulu toplanlısında üvelerin, taraftann ve baa gazete- lerin Kosecki olayında kulübün işine kanştık- lannı öne sürerek tartışma çıkardıklan öğrenil- di. Kosecki'yi afleden yöneüm kurulunun Po- lonyalı futbolcu ve kulübü olan Legia Varşova'- ya çok ağır şartlar sunacağı açıklandı. Ikınci Başkan Doğan Hasol yaptığı açıklamada şu şartlan öne süreceklerini söyledi: "1- Legia'ya verilecek olan 400 bin dolarük bonservis bedeli bizim istedigimiz şartlarda ödenecek. 2- Kosecki boş sözleşmeye imza atacak. 3- Oynadığı maç KOSECKİ ARABULUCU - Polonyalı futbolcu Kosecki Galatasaray'a gelebilmek için merujeri Cmikiewkz(sağda) Ue girişimlere başladı.(Fotoğraf:MUSTAFA ERSOY) başına para alacak. Kırmızı kart gördüğünde, kadroya giremediğinde para alamayacak. Sa- katlığı halinde yöneüm kurulu karar verecek. Polonya'dan sakat döndüğünde yine para ala- mayacak. 4- Bundan sonra Kosecki'nin transfe- ri için Polonya'ya yönetici gönderilmeyecek. Bu transfer faksla takip edilecek. " Hasol: G. Saray'a layık değil Kosecki'nin transferine karşı çıkan 2. Başkan Doğan Hasol, yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrası gece geç saatlerde bir açıklama yaparak, "Galatasaray için bir şey de- ğişmedi. Kosecki'yi yalnızca affetik. Affetmek ayn bir şey, ücari anlaşma yapmak ayn bir şey. Ben şahsen Kosecki'ye karşıyım. Kosecki eğer transfer edilirse şartlanrruza uyacak. Ve kendisi- nı ilk önce Feldkamp'a kabul ettirecek. Biz Ko- secki'yi tutup Feldkamp'ın önüne koyanz, ister kabul eder, ister etmez. Kosecki Türkiye'de bir- çok rezalete kanşü. Formasını yere attı, maça sarhoş geldi, Galatasaray'ın parasını havaya sa- vurdu. Şımank ve Galatasaray takımına layık ohnayan bir futbolcu Bu saatten sonrada Gala- tasaray'a faydalı olacağına inanmıyorum" dedi. Polat: Gelsin boşsözleşmeye imza atsın Galatasaray Kulübü Başkan Yardıması Ad- nan Polat yapüğj açıklamada Kosecki'nin boş mukaveleye ıtnza atmasını istedi. Polat şöyle ko- nuştu: "Affetmek büyüklüktür. Galatasaray, Kosecki'yi sadece affetmışür. Kosecki şimdi cid- diyetini ve samimiyeüni göstererek gazetslere verdiği demeç gibi gelsin boş sözleşmeye imza atsın. O zaman kendisine tamamen inanalım. Bu konu da söylenecek başka bir şey yok." 'Affetmeseydik zor duruma düşerdik' Kosecki'nin afiedildiğı gece Kuruçeşme adasında bulunan yöneücüer çelişkıli açıkla- malar yaptılar. Bazı yöneüciler yöneümin taraf- tar baskısından korktugu için Kosecki'yi affetü- ğjni söyledi. Yöneüm kurulu üyesi Nejat Bingöl ise birkaç cümle ile yöneümin neden bu karan verdiğini açıkladı. Bingöl "Kosecki'yi affetmeseydik cok zor durumlara düşerdik. Şimdi gelip boş muka- veleye imza atması laam" dedi. Kemal Onar ise bugün Legia Varşova kulü- büne Kosecki'yi istediklerine dair bir faks çe- keceklerini söyledi. Kosecki arabulucu Bu arada yöneümin karanru beklemeden ül- kesine dönen Kosecki tjransferinin gerçekleş- mesi için çaba harcıyor. Menajeri Cmikievvicz Ue Legia Varşova ku- lubünden randevu alan Kosecki'nin Türkiye'- den aynhrken "anlaşmak için elimden geleni ya- pacağım" dediği öğrenildi. Kosecki yann Galatasaray yöneümi ile ma- saya oturmak için Istanbul'a gelecek. Kosecki'nin karan bekleniyor Kosecki'nin boş sözleşmeye imza atmasını is- teyen yöneüciler Kosecki'nin karanru bekliyor- lar. İstanbul'da Kosecki'nin"boş sözleşmeye imza atmam. O yalnızca bir espri. Kim boş söz- leşmeye imza atar. Ben hayaürra futboldan ka- zanıyorum" dediği öğrenildi. Ancak Kosecki'nin lstanbul'daki dostlan Po- lonyah futbolcunun boş sözleşmeye imza atması için ikna edildığmı söylüyorlar. Bu arada Galatasaray yönetimi Yugoslavya'- dan kaçan Bohç'in Türk vatandaşlığına gecme- sinin Bakanlar Kurulu'nun karanna bağlı oldu- ğunu açıkladı. Y O R U M HALİTDERİNGÖR Herkessembololamaz Son yıllarda ülkemizde değer yargılan ne kadar değişü. Yaşarken kendi anıtını vapanlar, birkaç yağdanlığın verdik- leri kararla caddelenn ısimleriru değiştırip gelişi güzel isimler koymak bir moda haline geldi. Oysa bir kimsenin anıünın di- kilmesi, isminin caddelere verilmesi için o kişinin toplumda hatta dünyada bir sembol olması gerek. Bizde tersine, maddi ve manevi olarak yargılanması gereken insanlann arutlan di- kiliyor, caddelere isimleri venliyor! Geçen cumartesı günü yapılan Fenerbahçe divan kurulu toplantısında bunun en çarpıcı örneklerinden birkaçını gör- dük. Kısa bir süre önce ölen Yılmaz Şen'in isminin Fikinepe spor kompleksıne, eski başkanlardan yaşayan Faruk Ilgaz'ın adının da sosyal lokale konulması önerisi geürildi! Yılmaz Şen, benim hayran olduğum futbolculardan biriy- di. Ne yazık ki yaşarken toplumda futboldan başka hiçbir üretimi olmamış, tersine yakalandığı toplumsal hastalıklar karşısında hastanelerde yatmış, parasız pulsuz kalmış halini hatınnı kımseler sormamıştı. Işte böyle bir futbolcunun ce- nazesinde onun yaşarken yüzüne bakmayan bazı kimseler, >üz milyondan fazla bir değerde çiçek göndermek sureüyle cami avlusunda kendilerini temsil ettırdiler. Keşke bu mil- yonlar bu çocuğa ölmeden önce ulaşabilseydi. İşin en ılginç yönü de ölümünden birkaç gün sonra sıcağı sıcağına yapılan Fenerbahçe divan kurulu toplanüsında Fe- nerbahçe'nin 3 tesısinden birine (Ashnda üçü de belediyenin tesisleri) Yılmaz Şen'in isminin verilmesi önerisi geürildi. Yılmaz Şen iyı bir futbolcuydu, ama Fenerbahçe'de bir sem- bol dcğıldi. Eğer 3 tesisten birine onun adı verilirse Fenerbah- çe'de gerçekten sembol olmuş Gaüp beyler, Zeki beyler, Ala- addın ve Cafer beyler gıbi gerçekten sembol olmuş kişilerin adlan hangi tesislere verilecek. Faruk llgaz'a yaşarken sosyal lokale isminin verilmesi de çok yanlışür. Aslında sosyal lokal Fenerbahçe'nin bir utanç anıtıdır. Çünkü eski başbakanlardan rahmetli Şükrü Sara- çoğlu'nun Fenerbahçe"ye hediye ettiği stat, Beden Terbiyesi'- ne 2.5 milyon lıraya satılmış. o parayla da belediye arsalanna gecekondu olunmuştur. Bu lokalin temelinde Fenerbahçeli- lerin gözyaşlan ve gözyaşlannda da Faruk Ilgaz'ın manevi katkılan vardır... Bence buraya Faruk Ilgaz'ın ismi verilece- ğıne kapısına "Bu yapı Fenerbahçe'nin bir utanç yapısıdır" yazılı bir plaket asılsa daha uygun olur. Portekiz önünde gençlerimizşampiyonluk arayacak GençlerfîııaliekrandaSpor Servisi - Gençlerimiz Avrupa Şampiyonluğu için sa- hada. Avrupa (A) Gençler futbol şampiyonasında Portekiz'le bugün fınal oynayacak olan Genç Milli takımımızın maçı TV-2'den naklen yayınlanacak. Genç Millı Takımımızın Tek- nik Direktörü Serpil Hamdi Tüzün dün yaptığı açıklamada takımımıza herkesin güvenme- sini istedi.Tüzün şöyle konuştu: "Gençlerimiz başanlannı sür- dürerek Avrupa'da fınak ka- dar cıktı. Bizım istedığimiz onlara olan ilginin devam etmesi. Ge- leceğin büyük futbolculan Tür- kiye'nin şampiyonluğu için mü- cadele ediyorlar. Okan dışında eksiğimiz yok. Şampiyonluk için herşey hazır." Bu arada dün TRT bir açıkla- ma yaparak gençlerimizin fınal maçını naklen yayımlanacağuu açıkladı. Maç saat 16.00'dan iübaren TV-2'den naklen yayınlanacak. Genç müiilerin golcüsü Oktay G.Saray Aydınspor Spor Servisi - Galatasaray, Aydınspor'la oynuyor. 30 temmuz günü Belçika'ya kamp yapmaya gjdecek olan San-Kımuzıh takım haarlık maçlan serisini bugün haşlaü- yor. Galatasaray bu akşam saat 20.00'de înönü Stadı'nda Ay- dınspor'la karşı karşıya gele- ^ Galatasaray önü- müzdeki çarşamba günü de İstanbul Ali Sami Yen Stadı'n- da Kocaelispor'la maç yapa- cak. RASGELE RAtFERTEM Enez'de avvebalık festivaliTak! Tak! Vuruldu! Vurulan av değil, trap plakalan. Enez'- deyiz. Av ve balık festivalinde. Plakalara atı- yoruz, balıklardan tadıyoruz. Yadırgadınız değil mi? Anlatacagız... İlk 1982 >ılında kaülmışüm. 6. festivalmiş. Verilen plakette yazıyor. Bir süre ara verildi. Yeniden başladı. Yararlı oluyor. Gelenekleşı- yor. Önem venyorum ben kültür şenliklerihe. Yerel kültürler canlanıyor. Ortak ilişkiler ku- ruluyor. Anlatmaya başlayalım. Av kapalı, pla- kalara aüyoruz. Zaten avın yanşması olmaz. Eska yıllarda göstermelik bir domuz avı yapıhrdı. Domuz heî zaman serbest. Bir ikı tane vurulurdu. Artık denenmıyor bile! Do- muzun bannacağı orman kalmadı. Aruzlarla birbkte kül oldu gitti. Domuzlar da... Enez denince ördek avı anımsaiurdı. Ova- lar adam bovu sazdı. Öbek öbek sular! Sev- dalanan ördekler! Önceden bir şarkı tutturur- lardı. Sazlar yakıldı, sular kurutuldu. O koca Galada. Avuç içi kadar su kaldı. Doyunamı- yorlar, bannamıyorlar artık. Bmbir çeşit kuştan. yalnızca kargalar kaldv... Av mevsimi açık olsa ne yazar?.. Meriç nehri Enez sınırlanndan akmıyor artık. Gala'yı besleyen ırmaklann yöoü de- ğışti. Gala can çekişiyor. Yosun tutmuş su- lannda baiıklar yaşayamıyor. Nerede o yılan balıklan? Tonlarla tartılan! Anılarda kaldı. Çocuklanmız masal anlaüyoruz sanacak- lar... Bu yıl yağmurlar da yağmadı. Iklim mi de- ğişiyor ne? Gözümüzün önüne, Amik gölü, Amik ovası geldi... Denızler yürek acısı. Yüzlerce gırgır, trata! Saros KörfezTnde arit atıyor. Körfezin dibi- ni tarıyor. Tırmıklanmış tariaya döndü. Do- ğayla uyum içinde üretimi bir türlü becereme- dik.! Neden hep doğaya karşı? Tadımhk balık bulduk ya yine yeter! Ona da birkaç yıl kaldı!.. tşte bunlar tartışıldı. Çözümler arandı. ÇeVre panelinde. Doç. Dr. Osman İna yönet- ü. Müşehef Gizerler, Dr. Ahmet Yılmaz'la birlikte tartıştık. Daha katılanlar da vardı. Ataol Behramoğlu da aramızdaydı. Şiir şö- leninde coşku. Enezliler ne de olsa Egeli! So- rularla Behramoglu'nu terletü... Folklor gösterileri, şarkılar, türküler! Gü- zel tartıştık, güzel eğlendik. Enezlilerle birlik- te. Kutlanz Belediye Başkanı Abdullah Bos- tana'yı, yöneticilen. Seviyorum Enez'i! Dönüş akşamı! Koca Usta, Kıvırcık Celal, Uzun Necdet! Enez'in kıdemlileri. Ve Behra- moğlu'yla ben. Kıvınk Celal'in stoklann- dan bıldıran pılavı, ördek yahnısı!.. Koca Usta'nın elinden istavriün irisi ızgarada! Gü- neş inmiyor. Ve... Rasgele... DUYURU Keçiören'de yaptınlacak olan, Yenı Edik Caddesı Tevfik Ünsal llkokulu Yanı Isb- nad Duvan ınşaatı 151 2886 sayılı Devlet Ihale Kanununun 36. maddesı uyannca kapalı teklıf usulü ile ıhaleye konulmuştur. Bu ıhalede, BayındıriıK ve Iskan Bakanltğınca 23 Ocak 1992 tarih ve 21120 sayılı Resmı Gazetede yayınlanan uygun bedele aıt tebliğ hükümlen uygulanacaktır. İşin tahrnn edılen bedeli 1.429 533.453 -TL Ihale 11 «8/1992 günü saat IS.OCrde, Ankara Bûyükşehır Beledıyesı Ihale Komis- yon Odasında yapılacaktır. Ihale şartnamesı ıte dığer evraklar Ankara Bûyükşehır Beledıyesı Fert Işlen Daıre Başkanlği Inşaat ve Etüd Proje Şube Müdürlüğünde ücretsız olarak görülebılır Isteklıler Yapım Işlen ıçm kapalı teklıf usulü ile ıhale şartnamesıne, Ihale Şartna- mesıne Ek Özel Şartnameye, Yapı Tesıs ve Onarım ışlen ıhalelerıne katılma yö- netmeJığin ve "Uygun Bedel Teblığı'ne uygun olarak, Ihaleye «atılma beloesı almak ıçm. mûracaat dılekçesı ile btriıkte, a) Bayırvdırtık ve Iskan Bakanltgından altnmış (C) grubundan en az işin keşıf be- deli kadar mûteahhıtlıkkamesının aslını ıbraz etmek şanıylaöfnegını, (Ortak gı- nşımlerde pılot firmanın karnesı esas alınacaktır) b) Makına ve Teehızat kapasıteterıne aıt yapı araçları taahhûtnamesını ve/veya belgelennı, Malı güçlerıne aıt Malı Durum Bıldınsı ve Belgelerini, Tekrk Personel Taahhûtnamesını, Taanhüt durum bıldınsı ve belgelennı verecekDr. Gelır ve Kurumlaf Vetgısı beyanın1 ve belgelennı verecektır. Yer görme belgesı. Ihaleye gırebılmek v n I e t ( l l t mektubu ile bırtıkte, a) Ihaleye katılma bekjesını, b) Başvurma yılına aıt Ticaret ve/veya Sanayıı Odası Belgesını, c) Noter tasdıklı imza sûrfcılenm, d) Isteklıler adına vekaleıen ışorak edılıyor ise ısteklı adına teklıtte bulunacak kım- selenn vekaletnamelen ile, vekaleıen ışnrak edenın Noter tasdıklı imza sürkıte nn», e) Bûyükşehır Belediye Başkanlığı adına alınmış 42 886 004 TL tutarındakı geçı- atemınatı, Ihale şartnamesınde ve ıhale şartnamesıne ek özel şartnamede öngörülen dı- ger belgelen verecektır Ihaleye katılma betgesı almak ıçn son mûracaat 4 8 1992 günû mesaı saat sonu na kadardır Isteklılar teklıf mektuplannı, 11.8 1992günû saat 14 00e kadar makbuz karşılığın- da İhale Komısyonu Başkanlığına verecekur Telgrafla müracaadar ve postada meydana gelecek gecıkmeler kabul edılmez )5 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ f) SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ BAŞTABIPLİCİ SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NDAN tLAN Hastanemizin 6 aylık ihtiyacı olan 46 kalem kuru gıda ile 45 kalem yaş sebze ve meyve ihalelen ku- rumumuz alım-satım işlemleri yonetmeliği esasları dahilinde kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatlerde vapılacaktır. lhalenin ismi Muhammen bedeli Geçici teminatı İhale tarihi Saati Kuru gıda 471.276.140.- TL 14.138.300.- TL 10.8.1992 15.00 Yaş sebze ve meyve 371.874.950.-TL 11.156.250.-TL 13.8.1992 15.00 1) Geçici teminatlann ihale saatinden bir saat evvel ünite veznesine yatınlması ve tekliflerin Satınalma Ko- isyonu Başkanlığı'na verilmesi gerekmektedir. 2) Evsaf şartnameleri Satınalma Komisyonu Başkanlığı'ndan temin edilebilir. 3) Indirim oranlan "ln olarak yapılacak ve bütun kalemlerde aynı oranda olacaktır. 4) Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 5) Ihaleye katılanlardan istenen belgeler: al Ticarel odasmdan 1992 vizeli ticaret sicil belgesi. b) İkametgah senedi (muhtarlıktan) J c) İmza Sirküleri (noterden) 1 6) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakıa \K.-\ dilediğine yapmakta veyahut kısmen yapmakta serbesttır. 1 Ilgililere ilanen duyurulur. Basın: 33151 İlSGİLİZCE'vi 8 ayda konuşun sizi Amerikalı dostlarımızla tanıştıralım. Bahariye Cad. 62/3 349 59 38 18.7.1992 tarihinde pasomu kaybettim. Hükumsüzdur. N.ZİYNET DEDEMEN Matematik dersi universite matematik öğrencisinden 325 94 15 T.C. KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1990/577 Esas 1992/339 Karar Davacı Yusuf Tekdemir tarafından Caner Inşaaı ve lıtarel t mt. şirketmı temsilen Saide Kurt aleyhine açılan alacak davası sonunda Davalı Caner Inşaat ve Ticaıet Lmt. şirketini temsilen Saıde Kun'un tum aramalara rağmen adresinin bulunamaması ve dava dilekçesi- nın de ilanen tebliğ edilmiş olması nedeni ile mahkeme kararımn da ilanen tebliği gerekmış olup, mahkememizin 4.6.1992 tarih ve 1992/339 sayılı karan ile 33.000.000TL'nin 27.8.199Otarihinden iti- baren davalıdan tahsiline, ayrıca 742.000 TL harç, 369.560 TL mah- keme masrafı ve 1.335.O0OTL nispi ucreti vekaletin da\alıdan iahsiline karar venlmış olup, davalının ilan larihinden itibaren suresindc ka- rarı temyız etmesi veya bir vekille temyiz ettirmesi aksi takdirde ka rarın kesinleşeceği hususu tebliğ olunur. 8.7.1992 Basın. 48980 XT YARIŞLARI FÎKRET DAĞUOĞLU 1. KOŞU: F: Alkurt (1), P: Helal (3), PP: Samhan (6), S: Vali- de(8) 2. KOŞU: F: Ottoman (1), P: lskoçyah (2), PP: Dinçsoy (3) 3. KOŞU: F: Ercan 77 (8), P: Seren 2 (9), PP: Esenfırtma (5), S:Sünerbey(4) 4. KOŞU: F: özge (13), P: Melik (5), PP: Bahar 16 (9), S: Yu- nusEmre(7) 5. KOŞU: F. Zinnia (11), PP: Canoş (2), PP: Kit Kat (5), S: Royal Spring (8), 6. KOŞU: F: Devir (2), P: Speakers House (7), P: Audio (1), S: Calandra(6) 7. KOŞU: F: Tunahan (10), P: Arzum 3 (2), PP: Uhıbey (5), S: Umitbey(l) Topkapı Koşusu bugün Türkiye Jokey Kulübü tarafından ilk kez 1990 yıhnda yapı- lan Uluslararası Koşular, bugün vc yann Veliefendi'de gerçek- leştirlecek yanşlarla üçüncü yaşına basacak. Bugün koşulacak Topkapı Koşusu 75 bin Dolar ikramiyeli. Bu koşuda ülkemizi Devir, Progay, Southern Dancer ve Calandra temsil edecek. İstanbul'da hava kapalı, sağanak yağış bekleniyor. Bugünkü yanşlara ilişkin önerilerimiz şöyle: OTTOMAN: Daha sert gruplarda başanlı yanşlar çıkardı. Bu grupta favoridır. ERCAN 77: Son koşusnu ölçü almıyoruz. Eküri koşma avantajı ile ilk şansa sahiptir. SEREN 2: Aprantisi sprintini iyi ayarlayabihrse netıce alabilir. ÖZGE: Cuma sabahı yaptığı çim provasmda beğenimizi kazandı. Çok şanshdır. ME- LDC: Uzun süredir hazırlıklannı sürdürüyor. Favorinin sert rakibidir. ZtNNİA: Son koşusunda başanlı olamadı. Hafta içinde yaptığı galobu ile formunda olduğunu kanıtladı. CA- NOŞ: Idmanlannda süper işler sergiliyor. Gözardı edilmemeli. DEVİR: Bize göre yine kazanacaktır. SPEAKERS HOUSE: Start aldığı tüm koşulan kazandı. thmale gelmez. TUNAHAN: Son koşulannda tabela yapamadı. Bu grupta ilk şansa sahiptir. ARZUM 3: İstikrarb yanşlar çıkanyor. Netice alabilir. Kemal Akyer'in görüşleri t. AYAK: Bu grubun çok üstünde olan Ottoman çok şanshdır. Kötü koşması halinde lskoçyah ve Dinçsoy devreye girebiürler. 2. AYAK: Ercan 77'nin eküri koşma avantajı var. İlk şansa sahiptir. İyi durumunu koruyan Seren 2 ve Esenfırtına daha sonra düşünülebilir. 3. AYAK: Tay yanşında sırasıyla özge, Melik, Bahar ve Yu- nus Emre'yi öneririz. 4. AYAK: Hafta içi galobunda başanlı olan Zinnia, tecrübeli cokeyi ile ilk şansa sahıptir. Dereceü ışlen olan Canoş, Kit Kat ve Royal Spring daha sonra düşünülebilir. 5. AYAK: Süper form tutan Devir yine başanlı olacaktır. Ya- bancı safkanlardan Speakers House ve Auido geniş kuponlar- da bulunmah. 5. AYAK: İyi durumdaki Tunahan, Arzum 3, Ümitbey ve Çerkezkızı gözardı edilmemeli. OTORİTELERÎN GÖRÜ^ Kemal Akyer Ejder Topçu Erdlnç özsu Yalçın Günay 1 1-2 1-2-3-4 1-2 8-9-5 7-5-9-4 8-9-4 4-7-9 13-5-9 7 13 | 13-7 LER] 11-5-8 2-11 11 11-6-3 [ 2 2 2-7 2 10-2-1 5-11 10 1-10-4 ALTILI GANYAN 13 11 1 10 2 5 GÜNÜN PROGRAM1 / İSTANBUL 2. KOŞU: (Şartlı) 4 ve Yuk. İngilizler (ÇİM) Saat: 15.00 28.000.000 TL. 1600 M. • * * 1. Ottoman 2. lskocyalı 3. Dinçsoy 4. Günışık 5-Eastern Boy 60 H.Karataş 58.5 Kadir 55 Akm A.Atçı Tınay M 55 54 1 (227) 4 (114) 5 (023) 2 (029) 3 (608) 3. KOŞU: (Apranti) A Grubu Araplar (KUM) Saat: 15.30 20.000.000 TL. 1600 M. * • * * l.Babal 2. Nirvana 3.Sambey 4. Sunerbey 5. Esenfırtına 6. Tulnea 7.Bursagüzeli 8. Ercan 77 9. Seren II 60 60 60 60 59 57 55.5 55 55 Z.Temuçin H.Can B.Tosun F.Çeltik Sevindik H.Cansu l.Eser Y.Tunç Hakarr (Bursaguzeli ve Ercan 77 eküridir) (700) (000) (780) (808) (916) (076) (409) (110) (024) 4. KOŞU: (Şarth) 3 Yaştı Araplar «ÇİM) Saat: 16.00 24.000.000 TL. 1300 M. * • * * * 1. Buldozer 2. Çağrıhan 3.Hurkom 4. Kutbey 5. Melik I 6. Samkan 7. Yunus Emre 8. Aybuken 9. Bahar 16 lO.Büsra ll.Çağla U.Çağlam 13. Özge 56 56 56 56 56 56 56 54.5 54.5 54.5 54.5 H.Karataş Dede Akın G.Gül S.Boyraz A.Atçı S.Akdı A.Birdal H.Yüce K.Melike Z.Mutlu 54.5 Kadir 54.5 Tınay 11 13 10 6 8 2 9 7 3 12 4 5 1 5. KOŞU: (I.İnönii) 2 Yaşlı İngilizler (ÇİM) Saat: 16.30 100.000.000 TL. 1200 M. * * • * * • * l.Bereket I 2. Canoş 3.Carmel 4. Egoist 5.Kit Kat 6. Lady Star 7.Roka 8. Royal Spring 9. Samarıa lO.Vikontes 11. Zinnia 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Akın MUmin S.Boyraz Nedim Ekrem Şerif T.R.Quinn A.Birdal H.Karataş Kadir S.Akdı 7 4 8 9 2 5 3 11 1 6 10 (124) (536) (261) (-1) (-2) (524) (-3) (-2) (U3) (318) (153) 6. KOŞU: (Enternasyonel) 3 ve Yuk. İngilizler (ÇİM) Saat: 17.05 75.000$ 1600 M. • * 1. Audio 60 John Reid 3 (314) * • * 2. Devir 60 Mümin 4 (111) 3PastMaster 60 S.Guillot 6 (023) 4. Progay 50 S.Akdı 7 (313) 5.Southern Dan. 60 Kazım 5 (245) • 6. Calandra 56.5 H.Karataş 1 (122) • • 7. Speakers House 56 T.R.Quinn 8 (111) 8.EasilyLed 54.5 H.P.Ludewing 2 (104)54.5 H.P.Ludewing (Audio ve Past Master eküridir) 7. KOŞU: (Şarth) B Grubu Araplar (ÇİM) Saat: 17.35 18.000.000 TL. 1900 M. * * * * * * * * 1. Ümitbey 2. Arzum III 3.Ugın 4.Cemil I 5.Ulubey 6. Akmuraı 7.Bozkurt IV 8. Hasretim 9. Korsan I 10. Tunahan 11. Alipasalı 12.Çerkezkızı 60 A.Birdal M 59.5 S.Boyraz 58.5 A.Atçı 58 H.Kaya Akın M A.Kılıç M Y.Atçı M E.Yalçın M Ö.Ahlat Kadir M M.Gökçe 58 57 57 56 57 56 55 53,5 Dede M 5 11 6 1 10 9 3 8 12 2 7 4 (617) (233) (029) (005) (046) (087) (908) (000) (008) (356) (000) (660) Altılı 2.3 milyon verdi Spor Servisi - Önceki gün yapılan Bursa aı yanşlannda; 1/2- 10-18-1 9-3'4-9 kombinesinı bılenler 2 milyon 326 bin lira ka- zandılar. zandılar. Dun koşulan tstanbul at yanşlannda ise altılı ganyan 2-4-10-5-5-10 şeklinde sonuçlandı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle