12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
257EMMUZ1992CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA. SPOR 15 Barcelona Olimpiyat Oyunlan 5 kıtanın en iyi sporculanyla açılıyor Dalıa hızk,daha yiiksek,daha güçlü•60 yıl önce İspanya'- nnrilk olimpiyat başvu- rusu için inşa edilen Montjuic Stadı'nda saat 21.00'de dev açılış ile start alacak 25. Yaz Olimpiyat oyunlan TV- l'den naklen yayınlana- cak. Spor Servisi - Dünyanın en önemli spor organizasyonla- nndan sayılan Olimpiyat Oyunlan'nın 25.'si bu gece başbyor. 60 yıl önce olimpiyatlara başvurduklannda yapürdık- lan Montjuıce Olimpiyat Stadı'nda gerçekJeştirilecek açılış töreninin şimdiye kadar olan açılışlann en görkemlısı olması bekleniyor. 172 ülkeden 15 bin 600 sporcunun kaülımı ile düzen- lenen oyunlann açılış törenini ekranlan başından yaklaşık 3 milyar kişi izlerken, bu gör- kernli tören saat 21.00'den iti- baren TV-l'den de nakJen yayımlanacak. Yaklaşık 3.5 saat sürecek olan açılış töre- ninde, lspanya'nın adıyla öz- leştirilen flamenko dansçılan, hayyanlan sembolize eden giysilerle Ispanyol gençleri, akrobasi ve cimnastikçi grup- lan ve çeşitli gmplann gösteri- lerinin yaru sıra uçakJar ve helikopterler de bir gösten su- nacak. 172 ülkenin sporculannın geçit töreninin de yapılacağı açüışta, aynca ünlü Ispanyol opera sanatçılan, tenor Gaci- do Domingo, Julio Carreras ve Jaime Aragall, soprano Montserrat Cabalk, mezzo- soprano Teresa Berganza ile bariton Juan Pons söyleyecek- 60 yü önce inşa edilen Olimpik Stat yeniden elden geçirilerek seyirci kapsitesi iki kat artönlırken, stadı sûsleyen heykeflere dokuoufanadı. tsrailli sporseverier ise konma görevlileri ile yakın dostiuklar kurdu. leri aryalarla açılışa renk kata- caklar. Törene Ispanya Kralı Juan Carlos ve IOC Başkanı Juan Antonio Samaranch'ın açıbş konuşmalanndan sonra Yu- nanistan'dan getirilen meşale olimpiyat stadında ateşlene- oek ve oyunlar resmen başla- yacak. Açıbşta aynca Ispanya Kralı ve eşinın yanı sıra Küba Devlet Başkanı Fidel Castro ve diğer ülkelerin üst düzey yöneticilen de haar buluna- cak. • 16 gün boyunca dunya ka- muoyunu meşgul edecek oyunlarda 25 dalda 257 degi- şik yanşmada madalyalar sa- hibini bulacak. İlk gün ise 9 dalda madalya dağıtılacak. Çok sıkı güvenlik önlemleri- nin ahndığı ve yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağı açılışta 1 milyon 200 bin watt'lık elektirik enerjisi- nin harcanacağı ve bunun bır rekor olduğu açıklandı. İlk kez hiçbir ülkenin boykot et- mediği oyunlarda evsahibı İspanya ve Amerika katılan sporcu açısmdan ilk sırayı ah- yor. Cook adalan, Mali, Ar- navutluk ve Monaco ise sade- ce ikişer sporcu ile oyunJara katılıyor. • Bosna- Hersek ve Ama- vutluk'un da olimpiyatlara katılmasıyla halterde yanşa- cak ülke sayısı 68'e çıktı. Bosna-Hersek'ten 1, Arna- vutluk'tan 5 haltercinin oyun- lara geleceği ve 260 haltercinin yanşacağı belirlendi. Bu ara- da Uluslararası Halter Fede- rasyonu oyunlara gelen hal- tercilerin bir bölümünü yanş- lara girmeden eleyebileceğini açıkladı. • Olimpiyat kafılemizin baş- kanı GSGM îhsan Coşkun, ba- sın merkezinde yaptığı basın toplantısında, "Kafilemizdeki sporcuların disiplini herkesin dikkatini çekiyor. Bu arada or- ganizasyon komitesinden uyum- lu davranışlarımızdan ve aksak- hklara karşı hoşgörülü davran- mamızdan dolayı teşekkür aldık" diyerek şöyle devam etti: "Müsabakalarda 4 madaJya bekliyorum. Bu madaJyalann ne renk olacağını bilemem." • Barcelona'da yabancılara saldın sürüyor. Son iki gün için- de yabana bayan atletlerin elle- rinden zorJa çantalannı kapıp kaçan tspanyollara karşı tedbir olarak şunlar anlatılıyor sporcu- lara: "Yarunızda maizeme çan- tanızdan başka bir şey bulun- dunnayın." • Naim'den başka Hafız Sü- leymanoğJu madalya bekliyor, Hafız'ın rakipleri Koreli, Çinli ve Japon. Halter Federasyonu Başkanı Savaş Ağaoglu'na göre Hafız hem rekor kıracak hem madaJya alacak. • Barcelona'daki Olimpiyat Köyü'nde kafilemizin telefonu 9.9.343.221.0792. Bu aynı za- manda faks. Belki ilgilenen olur diye veriyoruz. • Seul'e göre Barcelona'da da- ha fazla doping testi yapılacak. Tam 1827 test yapılacağı açık- landı. Atletlere 225, voleybolcu- lara 132, eltopuculara 119, bas- ketbolcıilara 110 test uygulana- cak. • Uluslararası Olimpiyat Ko- mitesi'nin araştırma komitesi başkanlığına Kanadalı bir üye geldi. 2000 Olimpiyatlan için burada kamp kuran TUrk ekibi, bu seçime fazlasıyla sevindi. Çünkü 2000 Olimpiyatlan için fstanbul'a gelip araştırma yapa- cak ve rapor düzenleyecek olan bu Kanadalı, bir Türk dos- tuymuş. • Olimpıyatlann açılışmdan bir gün önce (A) grubunda yapılan futbol karşılaşmasında İtalya, ABD'yi 2-1 yendi. Barcelona'nın Neu Kamp Stadı'ndakı oyunlann ilk karşı- laşmasında İtalya, ABD kanşı- sında 2-1 'lik üstünlük sağladı. İtalya, 13. dakikada Allesandro Melli ve 22. dakikada Demetrio Albertini'nin golleri ile 2-0 öne geçti. ABD'nin tek golünü, 65. dakikada Joe Max Moore kay- detti:2-l. Ingiliz basını Naim Barcelona'da altınalır LONDRA (AA) - Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu halter- cimiz Naim Süleymanoğlu'nun Türk basınında aleyhinde çı- kan eleştirileri susturmak için Barcelona'da altm madalya alarak ikinci olimpiyat sampi- yonluğunu elde etmek istediği belirtildi. tngiliz basınında Naim için, 'Dört yü önce Seul Olimpiyat- lan'nda altm madalya kazan- ması ardından, kendisini bağ- nna basan Türkiye'de milli kahraman ilan edilen ufak- tefek Türk, hayranlannı tat- min etmek için rekor kırmak zorunda olduğunun bilindnde' şeklinde haberler çıkarken, Se- ul'den sonra lüks yaşamı seven Naim'in habere 'susamış' Türk basınımn hedeil olduğu kayde- dildi. Türkiye'nin, Naim Süleymanoğlu'nu olimpiyat- larda yeni bir zafer kazanma- ya ve rekor kırmaya zorladığı iddia edilen haberde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yet- kililerinden Necmettin Altay1 m Naim'den hem altın madal- ya, hem de rekor bekledikleri- ni ifade eden şu sözlerine yer verildi: "Bütün kalbimizle Naim'i destekliyoruz. Kendisi beklen- tilerimizin bilincinde. Bu, ken- disi için ilham kaynağı olacak- tır:1 Naim'in Türk halkının bek- lentilerini bildiğini yazan Ingi- liz gazetesi, ünJu haJtercimizin, "Milletimin benden ne istedi- gini çok iyi biliyorum. Bu ne- denle de Barcelona'da bir kez daha rekor kıracağım" şeklin- deki bir görüsünü de aktardı. Khumalo 4.5 milyara Beşiktaş'ta Spor Servfai - Beşiktaş, uzun süredir peşinde koştuğu Gü- ney Afrikalı futbolcu Khu- malo'nun işini, menajeriyle anlaşarak bitirdi. İstanbul'a dün gelen Arjan- tiııli menajer Rene Hause- tnan, ayağının tozuyla Bfeşik- taş kulübüne giderek, Başkan Sfleyman Şeba ve yöneticı Erhan Solu ile yaklaşık 1.5 sa- at süren bir görüşme yaptı. Khumalo'nun menajeri Hıuseman, görüşmeden son- ra yaptığı açıkJamada, Beşik- t^îa yüzde 99 anlaşmaya vardıklannı söyledi. Yönetici EAan Solu ise, Khumalo'nun menajeriyle 625 bin dolara (jtklaşık 4.5 milyar) el sıkış- tailarmı söyledi. Bugün yapı- Lacak görüşmede detaylan fcccnusacaklanru belirten So- lu. bu futbolcunun Beşiktaş fbTnasım gıyebiunesi için ge- rxih olan sözleşmeyi en kısa zananda imzalayacakJannı Amerikab bayan atlet Evelyn Ashford 4. kezkatılıyor 35 yaşında olimpiyat} • 1957 yılında Lousiana eyaletinin Shreveport kentinde dünyaya gelen zenci atlet Ashyord, madalya kazanması için "lOOmetreyi 11 saniyenin altında koşmam gerekiyor, çok umutluyum"dedi. BARCELONA (Cumhuri- yet) - Amerikah bayan atlet Evelyn Ashford Barcelona'da 4. olimpiyatlanna katılmaya hazırlanıyor. 1957 yılında Lousiana eyale- tinin Shreveport kentinde dün- yaya gelen zenci atlet Ashford "Oyunlar öncesinde kendime son derece formda hissediyo- rum. Benim için bu yolda en zor etap Nev Crleans'ta yapılan Amerika Atietizm Takımı seç- meleriydi. Barcelona da madal- ya kazanmam için 100 m'yi 1 i .00 saniyenin altında koş- mam gerekiyor. Bu yanşta 3 veya 4 atletin daha bu derece- nin altında koşacağım tahmin ediyorum. Barcelona'daki he- defim 100 m'yi 10.95'te koş- mak. Be sezonİcı en iyi derecem 11.07, bu da beni oldukça ümit- lendiriyor" dedi. İlkkezMootreal'de katılmıştı İlk kez olimpiyatlara 1976 yı- lında katılan Ashford, Mont- real'de yapılan oyunlarda 100 m'de 11.24'lük derecesiyle 5. ol- du. 1980 Moskova Oh'mpiyat- lan'na Amerika'nın boykotu nedeniyle kaülmayan Ashford. 1984 Los Angeles'da 100 m ve 4x100 m bayrak yanşlannda 2 olimpiyat şampiyonluğu ka- zandı. 1988 Seul'da aynı mesa- felerede yanşan 35 yaşındaki Amerikaü bayan atlet, 1 altın 1 gümüş madalyanın daha sahibi oldu. Atietizm pistlerinden ay- nlmak istemeyen Ashford "Barcelona sonrası atietizm ka- riyerime son vermeyi düşünmü- yorum. Tam tersine devam etmek arzusundayım. Gün geç- tikçe koşmaktan daha çok zevk aüyorurn. Fakat Barcelona'da beklediğim performansı göste- remesem o zaman atletizmi bı- rakabilirim" diye konuştu. 100 metrede 2 dünya rekoru 1983 ve 1984 yıUannda 100 m'de iki dünya rekoru kıran Ashford "spor yaşanüm bo- yunca beni zoriayan tek şey yemem yasak olan şekerli ma- müller ohnuştur. Barcelona sonrası ilk yapacağım iş hemen bir pastaneye gidip tüm paramı bugüne kadar yemem yasak olan çikolata ve şekerlere yatı-- racağırn ve hasta olana kadar yiyeceğim" dedi. Basketbolcu Ray VVashing- ton'la evü olan 1.65 m boyunda 55 kg ağırhğında Ashford. Bar- celona Olimpiyatlan'nda 100 m'de yanşacak. 1896'dan 1992'ye ABDIi atlet Evelyn Ashford Ueriemiş yaşına karşın iddi- asını sürdürûyor. Oyunlar için ekran başından ayrılmayacak Samaranch 9 TV'den izleyecek • Uluslararası Olimpiyat Romitesi Başkanı "poli tikaya saygılıyız, atna spordan yanayız" dedi. Boykotvedopingolimpiyatlannlekesi oldu laSOIMMlnnl ABD Başkanı Jimmy Car- ter'ın liderliğinde, Amerika Sovyetler BirHği'nin Afganıs- tan'a müdahele etmesini pro- testo için olimpiyatlara katılmı- yordu. F.Almanya ve Japonya olimpiyatlarda aynı yolu tutar- larken, Avustralya ve İngiltere de bunu atletlerin kendi vicdan- lanna bırakıyordu. Bu olimpi- yatlarda elde edilen dereceler eski oümpiyatlardaki dereceleri araüyordu. Alan Wells, 100 metreyi 10.25'tekoşupkazanır- ken 28 yaşındaki en yaşh atlet unvanını da alıyordu. îtalyan atlet Pietro Menna ise. 200 met- rede altm madalya kazanmıştı. Well de bu koşuda gümüş ma- dalyayla yetinmek zorunda ka- üyordu. Olimpiyat sandığı g Khumalo, bu transferden 2 ^ bin dolar alırken, kulubü Claıser Chiefe 350 bin dolar weikcek. ,1984 (Los Angtles) Sovyetler Bıriıgı ae A B U run 1980 olimpiyaüannda yaptığı gibi, Los Angeles Olimpiyat- lan'nı boykot etmeyi kararlaş- Urm<ştı. Son derece sönük ge- çen olimpiyatlarda ABD'ü atletler tüm madalyalan topla- mıştı. Hükümetin katkısı olma- dan yapılan olimpiyat oyunlan Güpeş bitti, madalya bitmedi 1980 Moskova tatsız tutsuz bir olimpiyat oldu. Afganistan'ı I işgal eden Sovyetler'e karşı ABD ve aralannda Türkiye'nin de bulundugu birkaç ülke olimpiyatlan boykot etti. Sovyetler kala kala Alman rekabeüne kalmıştı. 1984 Los Angeles Moskova'nın tam tersi oldu. Bu kez Doğu Bloku voktu. 1968'de son alun aldığımız Mexico'dan sonra Los Angeles' da altın hayaü ile yaşadık ve sonunda 3 gümüş ile yetindik. O üç madalyanın sadece birisi güreşte diğerieri boksta oldu. Ayhan Taşkın ve boksta Eyüp Can ile Turgut Aykaç kürsüye çıkan sporculanrruz oldu. Güreşte kaybettiğimiz altını 1988'de Seul'de bulduk, Naim Süleymanoğlu tam 20 yü sönra Türkiye'ye alün madalya getirdi. Madalyada Naim'i yalnız bırakmayan tek sporcumuz ise güreşçi Necmi Gençalp oldu. tkincilik kürsüsüneçıkmakla yetinen Gen- çalp finalde hakemlerin oyununa gelerek alün madalyayı kaçır- mıştı. ANLAMLI MADALYALAR Olımpiyatlarda anlamb madalyalar da var. İlk madalya: 1936'da Mersinli Ahmet (Bronz) Dk altm madalya 1936'da Ya- şar Erkan, 2 amn madaJya: Mustafa Dağıstanlı 1956/1960 Mit- hat Bayrak 1956 1960 3 madalya: Hamit Kaplan 1956 Alün, 1960 gümüş, 1964 Bronz 2 sddette madalya: Ahmet Kirecçi (Mersinli) 1936 serbest/Bronz, 1948 Alün 2 madalya: Hasan Güngör, Ismail Ogan, Ahmet Ayık, Hüseyin Akbaş mali açıdan da büyük bır başan sağlamıştı. Oyunlann kahramanı 4 altın madalya kazanan ABD'lı sprinterCarl Lewis'di. İngiltere erkek atletleriyle övünüyordu. Ama bu olimpiyatlarda İngiliz atletleri fazla bir başan göstere- memişti. Sadece dekatloncu Delay Thompson'la Sebastian Coe 1500 metrede alün madal- ya kazanıyorlardı. 1988 (Seul) 1988 olimpiyat oyunlan do- ping olaylannın en çok yaşan- dığı olimpiyatlar olarak haürla- nacaktır. Kanadalı atlet Ben Johnson, 1980'li yıllardan ben kaslannı kuvvetlendinnek için yapıcı madde alınca. bir anda doping damgasını yedi. 2 yıl için lanetlenen Johnson, millet- lerarası bir sokak köpeğjne benzetiliyordu. 100 metrede kırdığı inamlmaz dünya reko- ruyla altm madalyası dopingli olduğu gerekçesıyle elinden alı- nan Johnson'a karşılık, bazı il- gililer spor yetkililerini ikna ederek sporculann üzerlerinde- ki ilaç kullanmadaki baskıyı en aza indirmeyi başarmıştı. Öteki banş elçileri de Kore boks yetkilileriydi ki, Bulgar boksör Alexander Hristov'a tartıda kaybetmişti. Atleüzmde uzun mesafede bu olimpiyatlar- da Kenyalı atletler büyük başa- n göstermişti. —Bİ1Tİ— BARCELONA (Cumhuri- yet) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Juan Anto- nio Samaranclı sporun poliüka nedeniyle sürekli bölünmekten bıktığını, bu nedenle Yugos- lavya'nın da olimpiyatlara kabul edilerek global bir spor banşı yaşanması gerektiğini söylüyor. Olimpiyatlan Barce- lona'ya aldırmak amaayla büyük çaba sarfeden Sama- ranch şimdi de oyunlann son günü olan 9 ağustosa kadar bir aksiliğin çıkmaması için elin- den geleni yapıyor. Samaranch oyunlann büyük bölümünü 250 m2'lik odasının duvarlan- na yerleştirilen dokuz ayn tele- vizyondan izleyecek: - Seksenli ydlann başında iki büyük politik boykot vaşadı olirnpiyatlar. Daha sonra Seul'- de aşağı yukarı tüm ülkeler bi- raraya geldi. Barcelona'da daha da ileri gidilip ülke sayısı 172'ye çıktı. On ydlık dönemde neter deiğişO?. - Herkes sporla politikamn ayn ayn yaşaması gerektiğini söylüyor ama pratikte böyle oluyor. Son dönemde spor dünyadaki politik gelişmeleri yakindan izleyince boykotlar geride kaldı. Biz Birleşmiş Mil- letler'in kararlanndan uzak- laşmak isterniyoruz ama spor- culan_da gözeOnek zorunda- yız. Örneğin Monica Seles dünya şampiyonu olmuş bir isim. Onu olimpiyatlardan alı- koymak büyük haksızhk. Yu- goslav olması bireysel kaülma- sım engellememeli. - Dört yd önce kesin kararlı- lıkla olimpiyatlaruı simgesi ha- line gelmîş Ben Johnson'ı do- ping yapt^ı için cezalandırdı- ruz. Barcelona'da dopingin üzerine daha da gidikceğini söylüyorsunuz. Bu işin tek yolu kan testi. Her sporcuya bunu kabul ettirebileceğinizi düşünü- yor musunuz? - Doping için kan testine doğnı hızla ilerliyoruz. Risk ohnadığı durumlarda kan tes- tini uygulayacağız. Eğer spor- cunun bireysel ve dinsel bazı inançlan varsa o zaman deği- şik metodlara başvuracağız. - Cari Lewis büyük sürpriz sonucu 100 ve 200 metreye katı- lamıyor. Uluslararası Olimpi- yat Komitesi olarak Lewis'i özel olarak olimpiyatlara de- vam etmeyi düşûndünüz mü? - Amerikan Atietizm Fede- rasyonu uzun süredir belirlı prensiplere göre olimpiyatlara sporcu gönderiyor. Onlann karan herşeyden önce gelir. 31 yaşındaki bir sprinterin üçün- cü olimpiyata aynı formla ka- tılması zaten çoîc zordu. Lewis de şu anda bu sorunu yaşıyor. - Olimpiyatlarda bazı sporla- nn oyunlann dışında bırakıbna- sı sözkonusu Kano, Pentadoa, eskrim gibi dallann çıkartuma- sı düşünülürken badminton ka- lacak. Bunun mantığı nedir? Antonio Samaranch - Badminton Asya'da ve Kuzey Avrupa'da çok yaygın bir spor. Biz Akdenızliyiz diye bu sporun popülaritesini gör- memezlıkten gelemeyiz. 1994 yılında Paris'te tüm sporlann analizini yapıp karar verece- &z. - Atianta'da olimpiyatlann yüzüncü yüı kutlanacak. De Coubertin'in olimpiyat aolayı- şından günümüzde ayakta neler kaldı? - Başlangıçtaki düşünceden geriye az şey kaldı. Olimpiyat- lar da değişen dünyaya ayak uydurdu. Spor kitlelere yayıl- mış, çok popüler bir olay. ın- sanlann yaşamındaki tüm değişiklikler, yeni anlayışlar ona da yansıyor şüphesiz. - Sizin için olimpiyatlann simgesi kim? - Bir isim seçmek çok zor ama sporcu ve insan olarak Se- bastian Coe'yu çok takdir et- tim. PORTRE SAMARANCH Juan Antonio Samaranch 17 Temmuz 1920 yılında Barce- lona'da doğdu. Ticaret öğrenimi gördü. Aynı zamanda paten hokeyi. yelken. atıcılık. futbol ve boks yapü. Bankacılık sektörüne geçmeden ekonomi dersleri verdi. Uzun süre Barcelona Belediyesi'nde spor işlerini yönettikten sonra dıplomasiye kaydı. İspanyol elçisi olarak Sovyetler Birliği ve Moğolistan'da görey yaptı. Spor yöneticiliği ise İspanya olimpiyat kafılelerinin başkanlı- ğıyla başladı. Roma ve Tokyo'da ispanyol kafilesini yönetti. 1966 yılında îspanya Milli Olimpiyat Komitesi'nin başına geti- rildi ve uluslararası olimpiyat komitesi üyesi oldu. 1974"te ulus- lararası olimpiyat komitesi başkan yardımcılığına, 1980 yılında da başkanlığa seçıldi. Bakan Yılmaz^a gecikmeli ödfil • Spor Servisi - Futboi Adamlan Derneği Başkaru Nazım özbay, spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'a Türk sporuna yaptığı hizmetlerden dolayı bir plaket verdi. Dernek Başkanı Nazım özbay, 22 haziran tarihinde yapılan ödül törenine, Bakan Yılmaz'm, işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamadığını hatırlatarak bir ay gecikmeli de olsa plaketi vermekten büyük mutluluk duyduklannı söyledi. Divan Oteli'ndeki ödül törenine aynca F.A.D yöneticileri, Fenerbahçe Kulübü Başkam Metin Aşık, Galatasaray Kulübü Başkanı Alp Yaiman, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Paftalı, Sanyer Kulübü Başkam lhsan Yalçm ve Bakırköyspor Kulübü Başkam Ali Talip özdemir de katıldı^ VDteyboldakural degfşikllği • Spor Servisi - Voleybol Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Hüsnü Can, Dünya Voleybol BirligTnin (FIVB) yaptığı kural değişikliklerini açıkladı. Federasyon Başkam Hüsnü Can'ın verdiği bilgiye göre beşinci setin bitimi değiştirilerek, takımlardan birinin beraberlik durumunda çift sayılık farkh galibiyete ulaşması halinde maçın galibi olmasına karar verildi. Voleybolu daha zevkli hale getirmek için yapılan başka bir değişiklikle topun dizaltına carpması faul olarak belirlenecek, topun diz üstiine carpması faul olarak değerlendirilmeyecek. Fileye temas olayı da esnetilerek, topun 3 metrelik hücum alanı içindeyken eün fileye dokunması faul olarak cezalandınlaçak. 2. Satellite lürnuvası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) - 2. Uluslararası Satellite Tenis Turnuvası'nın ilk ayak müsabakalan Ankara'da sürüyor. Turnuvada dün yapılan çeyrek finaJ maçlan sonunda yarın yan final mücadelesi yapacak raketler belli oldu. Alınan sonuçlar şöyle: Tekler: Rizzo (İtalya) - Barone (ABD): 2-0 (6-1, 6-1), Filippov (BDT) - Lenten (Hollanda): 2-0 (6-3, 7-6, 7-4), Kinippschild (Almanya) - Richardson (İngiltere): 2-0, (6-2, 7-5), Foster (İngiltere) - Bank (Hollanda): 2-1 (6-3, 3-6, 6-4). Çiftler: Dabrowski (Polonya), Vbnta (Romanya) - Damiani, McMahon (İngiltere): 2-0 (6-3, 6-3). Eyüp'e çim stat • Spor Servisi - Eyüp Belediyesi, 5 bin kişilik tribün kapasiteli çim saha inşa ediyor. Alibeyköy Merkez Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde inşa edilecek çim stadın temeli 27 temmuz pazartesi günü törenle atılacak. Eyüp Belediye Başkanı Kadir Akpmar, amaçlannın Türk gençliğinin temiz, modern ve düzenli olarak spor yapmasına katkıda bulunmak olduğunu belirterek, Eyüp ilçesindeki tesisleşme hareketlerinin süreceğini söyledi. Basketçiler uçuncu • Spor Servisi - Romanya'da yapılan Genç Bayanlar Balkan Basketbol Şampiyonası'nı ev sahibi Romanya kazandı. Dört Balkan ülkesinin katıldığı şampiyonada ikinciliği Yunanistan, üçüncülüp Türkiye, dördüncülüğü de Bulgaristan elde etti. Ümitlep Sutopu Birinciliği Spor Servisi -Yüzme-Atlama-Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 1. Küme ÜmitlerSutopu Birinciliği 2. devrc karşılaşmalan dün oynanan maçiarla başladı. Heybeliada Su Sporlan Ohmpik Yüzme Havuzu'nda gerçeklestirilen Birinciliğin ilk gününde Heybeliada Su Sporlan, Adalar Su Sporlan ve Galatasaray rakiplerini yendiler. TV120.55 Barcelona Olimpiyatlan açüış töreni naklen TV216.00Türkiye-Portekiz (Avrupa Gençler Futbol Şampiyonası naklen) ShovvTV-12.30 Spor 17.05 Uluslararası at yanşı (Veliefendi'den naklen)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle