16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 TEMMUZ1992 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Subaylara diploma • tstanbtf Haber Servisi- Türk Sılahlı Kuvvetleri'ne bağlı 124 subay Harp Akademiieri'nden mezun olarak dün dûzenlenen törenle diplomalannı aldılar. Çumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman Demirel'in de bulunduğu törende bır konuşma yapan Harp Akademilen Komutanı Org. İbrahim Türkgencı, 76 subayın Kara, 25 subayın Deniz ve 23 subayın Hava Harp Akademisı'nden mezun olduğunu bildirdi. Halen 11 yabancı ülkesubayırun da öğrenim gördüğü Harp Akademileri'nden bu yıl aynca ABD'den 2, Pakistan'dan 3, Mısır Arap Cumhuriyeti'nden de 1 subayın diploma aldığı kaydedildi. Dereceyle mezun olan subaylara diplomalanrun verilmesi ve yaş kütüğüne plaketlerin çakılmasından sonra tören diplomalann dağıtılmasıyla sonaerdi. Pazarcı eylemi genişliyop • isUnbul Haber Servisi -Şişli Beledıyesı'nın Fenköy Pazan'nı kaJdırmaya yönelik girişimine karşı Istanbul Umum Pazarcı Esnafı Odası, 21 Temmuz 1992 Pazartesi gününden iubaren Istanbul'da semt pazarlannı açmamaya karar verdi. Odadan yapılan açıklamada Istanbul'da pazarlan hedef alan bir kampanyanın başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Özellikle bu kampanyanın başını çeken Şişli Belediye Başkanı Fatma Gîrik, son olarak Feriköy semt pazannı kaldırma karan alrruştır. Sırada diğer pazarlannuzı kaldırma karan beklemektedir. Böyle bir tehlikeyi birliğimizle bertarafedebiliriz.". İnterStar3 a tepki İSTANBUL (AA) - Istanbul Tabip Odası, geçen hafta interStar'da yayınlanan "sahte rapor skandalı" ve "Adli Tıp Kurumu'nun içyüzünü açıkhyoruz" başlıkh haberlerin gerçekleri yansıtmadığını bildirdi. Istanbul Tabip Odası Başkanı Zeki Karagülie düzenlediği basın toplantısında, "sahte rapor skandal]" başlıklı haberde iddia edildiği gibi, Aynur Tetik adına sahte rapor düzenlenmediğini bildirdi. İnterStar'da sahte rapor diye sunulan belgenin aslında aynı adı tasıyan ve hastanede daha önce yatılı tedavi gören bir başka hastaya ait olduğunu anlatan Karagülie, şöyle dedi: "Aynca bu belge (epikriz) diye adlandırılan ve tedavi ile tıbbi görüş niteliğindeki bir sonuç belgesidir ve resmi niceliği yoktur" Adsız Alkolikler • ANKARA (AA>- Geçen ay kurulan Adsız Alkolikler Derneği'nin büyük ilgiyle karşılandığı ve üye sayısının 50'ye yaklaştığı bildirildi. Dernek Başkanı O.A., "alkolü bırakmaya karar vîren bağımlılara yardıma olmayı, ayık kalmayı ve ayık kalmak isteyenlen desteklemeyi" amaçladıklannı söyledi. Vanan'dan lilgisayarlı bilet • tş-Ekonomi Servisi - Varan "Tunzm Seyahat A.Ş. "Türkiye genelinde nzervasyon ve bilet satış sstemi uygulamasına jEciyor. Türkiye'de ilk defa brotobüs seyahat fnnasında uygulanacak olan Irjsistem Koç-Unisys lilgisayar Sistemleri A.Ş. Ttrafından gerçekleştirilecek. I-ojeyi, anahtar teslim «araİc üstlenen Koç-LJnisys. «Ocak 1993 tarihinden «baren sistemin eksiksiz <arak kullanılacağını ili Tiran'danAdli Tıp Enstitüsü^ne çağn Arnavutlar, Türkiye'de resmi yetkisi bulunmayan kuruluştan yardım istiyor TAYFUN GÖNÜLLÜ Avrupa ve Asya'da hızla rejim değişikliğine giden ülkeler, de- mokraanin "yan etkifcn'nden en- dişelenmeye başladılar. * Avrupa'yla bütünleşmede ın- san haklan açısından birtakım teknik ve bilimsel geüşmeleri göz ardı edemeyeceklerini anlatan bu ülkeler, yardım isteminde bu- lunmaya başladılar. Bu endişeyi duyanlardan biri de Amavutluk. Tiran Üniversitesi Tıp Fakül- tesi Adli Tıp Bölüm Başkanı Prof. S. Meksi'nin, son günlerde yaptığı çağdaş atüımlarla Adli Tıp Kurumu'nun 'tek yetkili' ol- duğu taruşmalanna yol açan ve "Türkiye'nin Sherlock . Hol- mes'u" diye nitelendirilen Istan- bul Üniversites Adli Tıp Ensti- tüsü'ne yazdığı mektupta, bu en- dişekr şöyle dıle getiriiryor "Bildığiniz gibi, küçuk ve fakir ülkemiz Amavutluk, bir geçiş dönemi yaşamakta. Buna, bü- yük demokratik değışıklikler eş- lik etmekte. Bu sayede pazar ekonomisine de ulaşılacaktır. Doğakiır ki, bu gelişmeler, suç oranının artmasına neden ola- cak. Bununla mücadeie için, adli alandaki yöntemfcrin teknik ve bilimsel açıdan güçlendinlmesi ve güncelleştirilmesi gerekecek- tir. Bu nedenle, bazı organizas- yon güçlüklerimiz var. Teknik ve bilimsel güçlüklerle karşı karşı- yayız. Enstitünüz ile karşılıklı iş- birliğinin bu sorunlan çözmede kolaybk sağlayacağına inanıyo- ruz. Sayın Müdür; Amavutluk'ta adli üp hizmetlerinin yeniden yapılanmasını hedeflediğimiz için, çağdaş ve uluslararası düze- ye ulaşrnak amaayla. memleke- timize davetimizi kabul etmenizi rica ediyoruz. Böylelikle bu so- runlan tartışabilir ve karşıhklı görüş alış verişinde etken sonuç- lara ulaşabüınz. Komşu ve dost ülkeler olarak, Enstitunüz ile iş- birüğıne öncelik tanımaktayız. Her halükarda bu problemleri- mız hakkında görüşlerinizi bekli- yoruz." Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, gelen bu mektubu şöyle degerlendiriyor "Mektupta şimdiye kadar so- runlar yokmuş da bunun de- mokrasiyle birlikte doğabileceği şeklinde bir imaj aldım. Adli upla ügüi olaylar ınsanlık tarihi kadar eskidir. Bu nedenle, suçlann de- mokrasiyle birlikte ortaya çık- ması pek beklenemez. Ama artık Baülı olmak zorundalar. Batı'run kabul ettiği yöntemleri uygula- mak zorundalar, en azından ın- san haklan açısından." Arnavuthık'un bu isteğini ilgili Bakanlığa ilettiklerini belirten Prof. Atasoy, sözlerini şöyle sür- düriiyon "Ziyaret etmeden önce alt ya- pısı hakkında bilgj sahibi olma- mız gerekiyor. Gerek Qp , gerek hukuk eğitirru hakkında bilgj al- mamız ve yetişmış personelinin niteli|ini öğrenmemiz gerekiyor. Suçlann ortaya çıkarulmasında gelişmiş yöntemleri bilmiyorlar. Kapüann açJmasjyla giriş çıkış artacak, kapılann kontrol edil- mesi daha güçleşecek. Şimdiye kadar görülmeyen veya öyle san- dığınuz uyuşturucu ve diğer sah- tekarlık suçlannda arüşlar gözle- nebilir. Arna hukuk sistemlerini bilmiyoruz. Oncelikle bu bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Onlann mektubuna karşılık verip, yar- dıma olacağımızı büdirdik." SavunmaBakanı maaşlan az buluyor EVRENDEĞER ANKARA - Milli Savunma Bakaru| Nevzat Ayaz, ne Türk Silahlı Kuvvetlen (TSK) mensuplannın, ne devlet memur' lannın maaşlannjn "günün koşullann^ tatmin edici olduğunu söyleyebileceğini" belirtti. Bakan Ayaz, orduda, TSK men- suplannın dışında, işçilerin ve memurla- nn bulunduğunu da belirterek, bu üçlü arasında dengeyi sağlayacak bir çalışma yapılması gerektiğini de bildirdi. Ayaz aynca, devlet personel yasasında "bir ta- kun eşitsizükler ve dengesizlikler" oldu- ğunu kaydederek, bunun "global" olarak ele alınacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, temmuz katsayısı açıklandıktan sonra maaşlarla ilgili yakınmalar sürerken, Milli Savun- ma Bakanı Ayaz, bu konudaki değerlen- dirmesini Cumhuriyet'e yaptı. Ayaz'a sorulanmız ve aldığımız yanıtlar şöyle: -Türk Silahb Kuvvetleri'nin maaş ko- nusunda huzursuzluğu var. Aynca 1986 yılmdan bu yana, yan ödemelerde bir ar- üş sağlanmadı TSK mensuplan için. Bu konuda MSB'deki çalışma konusunda bilgi verir misiniz? "Yan ödemelerle ilgili bir çalışma var. Başbakanlığa intikal etti. Kararname aşamasındadır. Ancak şu anda miktar olarak birşey söyleyemeyeceğim." -Sizce TSK mensuplannın maaşlan AYAZ'DAN AÇIKLAMALAR: • Ne TSK mensup- lannın ne devlet nemurlanrıın maaş- lan tatmin edici. • TSK mensupları- nın maaşlan günün koşullannı karşıla- mıvor. •TSK'da üç kategori var: TSK men- suplan, işçiler ve memurlar. Bu üçlü arasında dengeyi sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. • Personel yasa- sında birtakım eşitsizlikler, dengesizlik- ler var. Bunun giderilmesi gereİar. tatminkar mıdır? "Şimdi devlet memurlannın maaşlan- nın tatmin edici olması, ister TSK olsun, ister diğerleri olsun, bugünkü hayat şart- lan içinde mümkün değil. Tam anlamın- da memurlann maaşlannın hayat pahaü- hğını karşıladığıru ıfade edemeyiz. O nedenle de TSK mensuplannın aldığı maaşın da günün ihüyaçlannı karşıladı- gını ifade etmek durumunda degihm. Tabii, diğer sivil memurlarda olduğu gibi, TSK'da da işçi statüsünde çalışanlar var. İşçi statüsündeçalışanlarla, memurstatü- sünde çalışanlar aynı yerlerde hizmet ve- riyor. Buralarda da bir ücret farkklığı meydana geliyor. İşçilerin toplu sözleş- melerle aldığı ücretlerle, memurlann al- mış olduklan ücretler arasındaki farklar memurlann aleyhine. O nedenle, aynı yerde aynı hizmeti gören iki insandan bi- risi az, birisi çok ücretle veya maaş aldığı zaman, elbette ki az alanın bir şikayeti, bir isteği meydana çıkacaktır. Bu diğer teşkilatlarda da vardır. TSK'da da bu du- rum her zaman için dile gelir. Sivil me- murlar da tabii normal personel yasasına tabidir. Bir tarafta işcinin durumu var, bir ta- rafta TSK mensuplannın durumu ve bir de sivil memurlann normal personel ya- sası var. Demek ki üç ayn kategori var. Bu üç ayn kategori icerisinde de birbirin- den ayn maaş ve ücret durumu söz konu- su. O nedenle de, burada bu üçlü dengeyi sağlayabilmek bakımından, bizim bazı çalışmalar yapmamız icap ediyor." -Yeni bir personel rejimi gibi mi? "Hayır, rejimi için değil de, sivil me- murlann genel personel rejimi icerisinde imkanlannın artünlmasını biz de arzu ediyoruz. Ama bunun için bizim ayn tek- lif yapmamız söz konusu değjl. Çünkü genel icerisinde olacaktır. O yönüyle ge- nel icerisinde, memurlann dummunun rahatlatılması yönündeki çalışmalar bizi de ilgilendiriyor." Rektör adaylan sıralaması,YÖK Genel Kurulu'nda önemli değişikliğe uğradı YÖK, yine bildiğini okuduANKARA (Cumhuriyet yanlısı olduğu" yolunda ihbar- Bürasu) -YÖK Genel Kurulu, largeldiği öne sürülmüştü. rektör adaylannın isimlerini Sağlam, eski rektörlerden y_e- belirledi. Milli Eğitim Bakanı niden aday olanlann tümünun Köksal Toptan bajkanlığın- Çumhurbaşkanı'na ilk sunula- da dün toplanan YÖK Genel cak listede yer alıp almadığı Kurulu'nda üniversitelerden yönündeki soruya da şu yanıö gelen 6'şar rektöradayı 3'e in- v e r di: dirilerek Cumhurbaşkanlığı'- "Secıme kaulan rektorlenn na sunuldu. Adaylann adlan ^ > ™ !°^ t a n e s ı x . s ı r a " "«nekıîlasvonlara vnl acaca ^ ^ 6 mncsl de 2 - sıradaydı. bnmazken YÖK Başkanı b ü ^ k b j r ^ ^ ^ ^ Prof.Dr. Mehmet Sağlam, amA ^mey eni de olabibY" usulen, ısunlen vermelennın söz konusu olmadığını' bıl- Yapılan değişiklikler dirdi. Gizlioy Cumhunyet'in edindiği bü- giye göre; 2 ya da 3. sırada bu- lunan rektör adaylan, YÖK Toplanü bitiminde Milli Genel Kurulu'nda 1. sıraya Eğitim Bakanı Köksal Toptan, yerleştirildi. Buna göre, üniver- hiç beklemeden YÖK'ten aynl- site tarafından 3 sıra adayı ola- dı. Toptan, gizli oyla secim rak secilen Ankara Üniversite- yapıldığını belirterek "Herkes si Rektörü Prof. Necdet Serin kendi vicdanına göre bir deger- YÖK tarafından 1. sıraya geti- lendirme yaptı" dedi. Rektör rilırken, secimde en yüksek oyu adaylannın isimlerini açıkla- alan Prof.Dr. Günal Akbay 2. maya "mezun olmadığını" bil- sırada yer aldı. Üniversite tara- diren Toptan, herhangi bir fından 2. sırada secilen Prof. ortak karar abnıp alınmadığı Dr. Şakir Akça'nın ismi çıkan- yönündeki bir soruya da "Böy- larak 4. sırada secilen Dil ve le bir karar abnması söz konu- Tarih Coğrafya Fakültesi öğ- su olmadı. Çünkü daha önce retim üyesi Prof.Dr. Rüçhan ilan edilmiş bir yönetmelik var- Ank, 3. ısim olarak Cumhur- dı. Yönetmeliğe göre gizli oy başkanı'na sunuldu. Boğaziçi kullanılması söz konusuydu ve Üniversitesi'nde ilk sırada seçi- salt çoğunluk sağlanması gere- len Prof.Dr.Üstün Ergüder ik kiyordu turlarda. Bu nedenle 2. sırada secilen Prof.Dr. Sabih baa üniversite|erin rektör Tansal, yerini korurken 3. sıra- adaylannın tespitinde 2, 3 hat- da secilen Attila Aşkar liste dışı ta 4 kez oylama yapmak gerek- bırakılarak, yerine 5. sırada se- ti" yanıünı verdi. çilen Prof.Dr. Gündüz Ulusoy ——-—;—; ; belırlendi. Fırat Üniversitesi'- Tevkalade enteresan' nde 1. sırada secilen Prof.Dr. YÖK Başkanı Mehmet Sağ- E yûp Ispir 2, 2. sıradaki Prof. d ğ k l d D r A"' Q*8aT • s ı r a d a yCT Kiraayine Yargıtay'a çarptı ANKARA (ANKA) - Özellikle dargelırlinin korkulu TÜyası olan ısınma konusunda kiraa- lann kat malikleri aleyhine dava açarak, ferdi ısınma siste- mıne geçişi sağlamaya yetkili olmadıklan göriişünü benim- seyen Yargıtay Onsekizinci Hukuk Dairesi, aksi yöndeki yerel mahkeme karannı boz- du. Giderek yaygınlaşan kişisel ısınma sistemine geçişte tüm inisiyatifın evsahibinde oldu- ğunu hüküm altına alan Onse- kizinci Hukuk Dairesi'nin ka- ranna konu dava, mülkiyetine tabi binanın, kat maliklerinin kişisel ısmmaya geçilmesine karar vermesıne karşm, bağımsız bölümde kat kalori- •feri kurmayan, evsahibi aleyhi- ne açıldı. Yerel mahkeme, kiracının isteğini kabul ederken, kat ka- loriferinin kendisi tarafından kurulmasını, ancak masrafla- nn kiradan düşülmesini karar- laşürdı. ş ğ y p p lam da yaptığı açıklamada D r - A"' Q*8aT •• s ı r a d a y üniversitelerden gelen sonuçla- ahrk fn 3 - sırada secilen Prof. n "fevkalade enteresan" diye ^ Mustafa Boybay yennı ko- niteleyerek yaz mevsiminin öğ- ™d{i - Hacettepe Unıversıtea'- i ü l r i i b ü k böl d 2 d y men, rektörlük retım üyelerinin büyük bölü- n d e , 2 s ı r a d a ^ ^ R e k t ö r münün tatil ayı olmasına rağ- fr o f PJ r ;1 .Y ^51 n B /> ^r 'jn 1 yen - seçimlerine 1 1. sıradaki Prof.Dr. Vural Ber- 'lakatıbmın ortalama yüzde 81.1 ^'•» değjşürildi. Hacettepe'- olduğunu söyledi. Sağlam, söz-m n 3 rektör adayı da aynı sıra- da secilen Prof.Dr. Emel Üni- alan lerini şöyle sürdürdü: "Öğretim üyelerimiz bütün ters işlemelere ve boykot cağn- lanna rağmen, büyıik çoğun- lukla seçıme katılmışlardır. Ikinci önemli faktör de 18 eski jektör seçime katılmışur. Bu rektörlerden yüzde 95'i, yani 16'sı 1 ya da 2. sırada oy alrnış- lardır. Ydlardır rektörlerimizin ıcraatlanna, YÖK sistemine eleştıriler dikkate alındığında bu oran önemlidir. Rektörleri- mizin 10'u 1 ve 2. sıra, 6'sı 3. sıra, l'i de başka üniversiteden katılması nedeniyle 5. sırada yer almışür. Yani öğretim üye- lerimizin çoğunluğu, içinde bulunduklan sistemi ve rektör- leri icraatlanyla değerlendir- mişlerdir." Sağlam, bir soru üzerine de Cumhurbaşkanı'na gönderilen isimleri acıklayamayacağını belirterek son karan Çumhur- başkanı'nın vereceğını söyiedi. Trakya Üniversitesi'ndeki sı- ralamada değişıkhk yapılıp yapılmadığı yönündeki bir so- ru üzerine de bu üniversitenin de sıralama değişikliği yapılan üniversiteler arasında yer aldı- ğmı bildirdi. Trakya Üniversi- tesi'nden en fazla oyu alarak 1. sıra adayı olan Prof.Dr. Askeri Baran hakkında YÖK'e "eski 1402'liklerden olduğu. PKK Doğramacı oldu. Trakya versitesi'nde en çok oyu Prof.Dr. Askeri Baran, liste dı- şı bırakıldı. Üniversite tarafın- dan 2. sırada secilen Rektör Prof.Dr. Ahmet Karadeniz 1., 3. sırada secilen Prof.Dr. Poy- raz Ülker 2., 4. sırada secilen Prof.Dr. Osman Şengönül de'3. sırada listeye girdi. Ah'adolü Üniversitesi'nde Rektör1 ' Pröf. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile Is- tanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cem'i Demıroğlu da, 1. sırada rektör adayı olarak Cumhurbaşkanı listesine girdi. ODTÜ'de de ilk 3 sıra adaylan yer değıştirdi. Buna göre öğre-' tim üyelennin oylamasına göre 2. sırada bulunan Rektör Prof. Dr. ömer Saatçioğlu 1. sıraya getirilirken, Prof.Dr.Süha Se- vük 2, Prof.Dr.Rüştü Yüce de 3; sıradan listeye girdi. Gazi Üniversitesi'nde Prof.Dr. En- ver Hasanoğlu ile Prof.Dr. Reşat Genç Şstenin ilk 2 sıra- sındaki yerini korurken, 3. sı- radan secilen Prof.Dr.Ningur Noyanalpan liste dışı bırakıldı. Inönü, Marmara, Mimar Si- nan, Selçuk, Cumhunyet, Çu- kurova. Dicle ve Gaziantep üniversitelerinde ise üniversite- lerin belirlediği sıralama. YÖK Genel Kurulu'nda değişmedi. Uçlemeye dikkat! Heaüz ilk\ ardım çantaları ve can simhieri olmak- sızm cankurtaranlık yapan Hakan Gûlhan (23) ve Suat Tetik(23), Şile'de saat üçten sonra denizin dalga yaptığına dikkat cekerek, bu havalarda kıyı- da degîl, açık denizde \ ü/ülmesi gerektiğini belirti- yoıiar.Çünkü, güçlü dalgalar, kişi>i kayalara çar- parak boğulmayla sonuçlanan yaralanmalara yol açıyor. Aynı şekikte "flcJeme" denilen dalgalar ne- deniyle Şile'de djzboyu hizasında bile boğulmak mümkün olabiliyor. Üçlemede, birinci dalga kişiyi alıyor, ikinci daİga ceviriyor, üçüncüsü ise dibe gö- müyor. Cankurtaranlara göre boğulma olayları daha çok kıyıda, yani sığ suda oluyor. Alkollü de- nize gjrmek de boğulma riskini arftıran en önemli etken. (Fotoğraflar: ZAFER AKNAR) Şîle 9 nin sığ sularına kaptırmayın kencliııizi HÜRRİYETUYMAZ Istanbul'a bir saat uzaklıkta, Karade- niz'e bakan bır kasaba. Kentliler için en ucuz güneşlenme ve dınlenme mekânı, ama bir o kadar da ölüme yakın. Çünkü Şile'de her yıl onlarca insan hırçın sularda yaşarnını yitiriyor. Yüzme bilmemek, Şıle denızıni iyi tanımamak, bir de yeterli ön- lemlerin alınmaması, bu ölümlerin başhca nedeni. Şile Merkez Karakolu kayıtlan, 1986 yılından bugüne kadar yetki alanlan için- deki sahillerde 52 kişinin boğulduğunu gösteriyor. Ancak, Şile'deki ölümler bu kadar değil. Yetkililere göre, bır o kadar da jandarmanın müdahale ettiği boğulma var. Ölüm, hafta sonlan kol geziyor Şile sahillerinde. Şilelilerden bir kişinin dahi boğulduğu görülmezken, hafta sonlan il- çeye gelen 40-50 bin kişiden bazısı, ya bir ço- cuğunu ya arkadaşını denizde bırakarak geri dönüyor. Çünkü Şile'de boğulma olaylan kanıksandığı için boğulmakta olan kişiye neyetkililer ne Şileliler yardı- ma koşuyor. İnsanlar, el sallaya sallaya, gözler önünde ölüp gidiyor. Belediye Baş- kanı İhsan Çayıroğlu'nun "Belediyemizin yetki alanı içine yalnızca 4 kılometreuk sa- hil şeridi giriyor. ama geride daha 60 kilo- metre var" şeklindeki açıklaması, Şile 'de meydana gelen boğulmalar konusunda, belediyenin yani sıra diğer kurumlarca da önlem alınması gerektiğini ortaya koyu- yor. Dünyanın geleceğini yönlendiren beyinlerin tartışmalarını ilk elden izlemek artık elinizde... ew erspectives uarterly UÇ AYUK TOPLL'MSAL \'E SIVAS.U Dl'^l T NTK DERGI sl MİLLİYErÇİLİKRÜZGARLARI • Milliyctçilik Rüzgarlan Voliugest'ın Dönuşü • ISAIAH BERLIN MınederınÇözüKjşU* CARLOS FUENTES HerMıIlıyete Bır Devlet • YELENA BONNER Rusya N o - a d r ' • ALEKSANOR SOLJENİTSİN Berhn'den BaWc • FB>ERICO MAYOR KendıKadermıTayınHakkınınSırarları • FELIPE OONZALEZ • (Jlusal Egemenliğin Sınırian Toprak Bütünhığü Kutsal Değıldır • BRIAN UROUHART Bab'nınGölgeEkoloplcrı. JIM MaeNBLL, PtETER VVINSEMUS, TAIZO VAKUŞİJİ DoğalEgemenlık • Prenı SADREDOİN AÖA HAN • Yeni Kültür Tek Tip mi Olacak? Masumluk Buhşıcıdır • MCO IYER NedeOka Dünya Küsük* MCHAEL BSNER Uydular Yükseldıkçe Kültür AVIacak • JACK LANQ Devlet^ı KUJnirünModası Ge^D • OIANNI OE MtCHEUS • Uluslann Ötesindcki Halklar Dünya Ekonomeıne Yön Veren Kabıleler > JOEL KOTKIN GojmenveMültecıSorunu» ANDRIES VAN AQT • Yeni Dünya Ekondmik Düzcni Nmtcndooigusu. NICHOLAS NEGROPONTE GeleceğınŞehırDcvlederı* RICCARDO PETRELLA ve... ANTHONY SAMPSON . ROBERT REICH . LESTER THU- ROW • KENIÇI OHMAE • HANS DIETFBCH GENSCHER . THORVALD STOLTENBERG 1. Hamur kağıda basılı Büyük boy, 25 000 TL N P Q Türk^e Babıali Caddcsi Sıhhiye Apt. 19/8 Cagaioglu İstanbul Tcl: 526 39 80 /c /ki Dağltim: Dünya Süper Dağıbm- Haşet kıtapevlen kitapçılar, yabancı gazete ve dergı satan merkezler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle