12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 25 TEMMUZ1992 CUMARTESİ 8 DIŞHABERLER Gürcistan'la y eni dönem •ANKARA(Cımburiyet Börosu)-Başbakan Süleyman Demirel'in ö-TiümiizdekJ hafta Gürcistan'a yapacağı ziyaret, Tiflis-Ankara ilişkılerinde ycni birdönem açacak. Demirel'in Tiflis'e yapacağı iki günlük resmi ziyaret sırasında, çeşitli anlaşmalar imzalanması bekleniyor. Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze'nin resmi davetlisi olarak Tiflis'e gidecek olan Başbakan Demirel'in ziyareti arasında, ikih ticaretin geliştirilmesi, karşılıklı yatınmlann korunması, çifte vergilendinnenin önlenmesi ve teknik-ekonomik işbirüği anlaşmalannın imzalanması bekleniyor. Castro, ABD'yi eleştirdi •MADRİD(AA)- Madrid'de başlayan Iber-Amerikan doruğuna katılan Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, ABD ile BM ve Güvenük Konseyi'ni eleştirdi. Castro, doruktaki konuşmasında, 500 yıl önce Azteklerin Amerika kıtasını işgal eden İspanyollara dırendiğıni haürlatarak "Ardından Bolivargibicesur kişiler tüm kıtayı tspanyol işgalinden kurtardı" dedi. Madrid'e yalnızca bir anma toplantısına katılmış olmak için gelmediğini kaydeden Castro, "Amerika'nın keşfınin 500. yıldönümü kutlanırken dünyada bugün güç dengeleri yoîc oldu ve tek bir gücün hegemonyası kuruldu." diyekonuştu. İngiltere'de çatışmalar • LONDRA (AA)- tngiltere'nin kuzeyindeki Blackbum, Huddersfıeld ve Burnley yerleşün bölgelerinde güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalann devam ettiği, dün gece 62 kışinin gözaltına alındığı bildirildi. Haziran ayı ortalanndan bu yana ülkede yer yer süren çatışmalarda 260 kişinin gözaltına alındığı kaydediliyor. Olaylarda 10'dan fazla kişinin yaralandığı betirtiliyor. Huddersfıeld'de uyuşturucu kacakçılığı yapüğından şûphe edilen 5 kişinin gözaltına alınması üzerine olaylar patlak vermişti. Aynapoz'dan Atinaya pest •ATtNA(AA)- Yunanistan'ın kuzeyindeki Halkidiki Yanmadas'nda bulunan Ortodoks dininin kutsaJ merkezlehnden Aynaroz'un kapılan, hükümeti protesto amaayla ziyaretçilere kapatılacak. Aynaroz'un en yüksek karar organı Sen Sinod Meclisi'nin toplantısından sonra yapılan açiklamada "Hükûmetin Aynaroz'un sorunlanna daha fazla ilgi göstermesini sağlayabilmek amaayla böyle bir karar alındığı beürtildi." Söz konusu karann 10 ağustosta yûrürlüğe gireceği belirtilirken ne kadar süre uygulamada kalacağı konusunda ise herhangı bir bilgi venlmedı. Nahcıvan'da konsolosluk • ANKARA (AA)- Nahcıvan'da başkonsolosluk kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu Karan Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayırnlanarak yürûrlüğe gırdi. Bakanlar Kurulu karanna göre Nahçivan Başkonsolosluğu Bakü Büyükelçiliği'ne bağh olarak çalışacak ve görev alanı Nahavan Özerk Cumhuriyeti olacak. Bakü . Büyükelçiüği Konsolosluk Şubesi'nin görev alanı ise Nahavan Ozerk Cumhuriyeti'nin dışındaki Azerbaycan olarak beürlendi. Belçika:14TöPk yakalandı •BrâkseKAA) - Belçika'nın Ostende Limanı'nda, bir kamyonet içerisinde Jngjltere'ye kaçak olarak gjrmek isteyen 14 Tûrk'ûn yakalandığı açıklandı. Belçika hmanlanndan Ingjltere'ye kaçak işçi götüren şebekelerin varlığının bir yıldır bilindiğini ve kontrolkrin yoğunlaşünldığını açıklayan yetkililer, kaçaklann genellikle ticari konteynerter içine saklandıklannı ve bulunmalannın çok zor olduğunu bildirdiler. Washington Post, ABD, îngiltere ve Fransa'nın Irak'a 'ültimatom' verilmesi için anlaştığını öne sürdü Körfez üstünde savaş bulutları• ABD Başkanı George Bush, gerginlik nedeniyle hafta sonu tatilini iptal ederek Washirig- • Bağdat'taki Tanm BakanhğYnda inceleme yapmalanna izin verilmeyen BM görevlileri, ton'a döndü. Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir çıkarma gemisi Basra Körfezi'nde ani bir kararla dün sabah Irak'tan aynldı. Başbakan Süleyman Demirel, Irak'a karşı olası demirledi. Irak'ta halkın yiyecek ve benzin stoku yapmaya başladığı bildiriliyor. bir askeri harekât sırasında İncirlik Ussü'nün kullanılamayacağını söyledi. Ehş Haberier Servisi - dat yönetiminin, Tanm Bakan- lığı binasında araşürma yap- mak isteyen Birleşmiş Milletler (BM) heyetine izin vermemesi ile başlayan gergınlığin ardın- dan Irak'a askeri müdahale yapılması olasıbğı giderek güç- leniyor. Washıngton Post gaze- tesi, ABD, İngıltere ve Fransa'- nın Bağdat yönetimine ültima- tom verilmesi konusunda anlaştıklannı ve Güvenlik Konseyi'nden çıkacak karann ardından bir iki gün içinde Irak'a askeri harekât başlata- caklannı öne sürdü. ABD Baş- kanı George Bush, hafta sonu tatilini iptal ederek VVashing- ton'a dönerken Dışişleri Baka- nı James Baker, Irak'ın BM kararlanna uymasını sağlamak amaayla "ne gerekiyorsa yap- maya" haar olduklannı söyle- di. Müdahale olasıhğının art- ması ardından Irak'ta halkın dükkan ve benzin istasyonlan- lediği basın toplantısında, Irak- yapmaya hazır olduklanm söy- Kuvvetlen'ne bağlı bır çıkarma gemısı Basra Korfezı ne gırdı. Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Teğ- man Rob Raine, yeni geminin ABD'nin bölge ülkeleriyle ger- çekleştirdiğı ortak tatbikat ge- reği Körfez'e geldiğini ve son gergınlikle bir ilgısi bulunmadı- ğııu söyledi. Sözcü, USS Tara- wa adh helikopter çıkarma gemisi ve üç diğer geminin Kör- fez'e varmasıylâ, Körfez'de na hücum ettiği ve stok yapma- ya başladığı bildiriliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Marle- ne Fitzwater, Başkan George Bush'un seçim gezilerini iptal ederek Washington'a döndü- ğünü ve bugün TSİ 16.00'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplanü yaparak Irak'a müda- hale konusunu görüşeceğini açıkladı. Fitzvvater, dün düzen- lediği basın toplantısında, Irak- BM gerginliğine değinirken, "Savaşın bitmesinden bu yana en ciddi bunabmla karşı karşı- yayız" dedi. Fitzwater, Irak'a süre verilip verilmediğine ilişkin bir soruyu yanıtsız bıraktı. Baker'dan uyan ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Irak'ın BM kararlanna uymasını sağlamak için her şeyi yapmaya hazır olduklanm söy- ledi. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Krah Fahd ile bir araya gelen Baker, görüş- menin ardından gazetecilerin sonılannı yanıtlarken, ABD Başkanı George Bush'un askeri müdahaleyi gözardı etmediğini anımsatarak, sorunun görüş- meler yoluyla çözümü için umutlu olmadığını belirtti. Bu arada Amerikan Deniz demirli ABD savaş gemisi sayı- sımn 24'e çıktığını söyledi. Bağdat yönetimince, içinde kımyasal ve nükleer silahlanma programlanna ilişkin önemü belgeler bulunduğu sanılan Bağdat'taki Tanm Bakanlığı'- nda araşürma yapmaktan alı- konan BM heyeti, ani bir ka- rarla dün sabah Bağdat'tan aynlarak uçakla Bahreyn'e git- ti. Reuter, dün sabah erken sa- atlerde BM heyetinin kaldığı Sheraton Oteli'nin önünde bir gösteri düzenleyen yüzlerce Iraklının, binayı taş ve şişe yağ- munına tuttuklanru bildirdi. Müdahale olasıhğının artma- sıyla birlikte Irak'ta halkın ben- zin istasyonlan ve dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluş- turduklan bildiriliyor. ABD'nin saygın gazetelerin- den VVashington Post, birkaç gün içinde Irak'a askeri harekât düzenlenebileceğini öne sürdü. Gazetede yer alan haberde, ABD, Ingjltere ve Fransa'nın Irak'a ültimatom verilmesi için anlaştıklan ve BM heyeti ile Bağdat yönetimi arasındaki sürtüşmeye son vermek için Irak'a en çok birkaç gün daha süre tanımayı planladıklan be- lirtildi. BM diplomatlan da mütte- fıklerin Güvenlik Konseyi'- nden ültimatom karan çıkarta- bümek için girişimlerde bulun- duklannı doğruladılar. Lx>ndra muhabırimiz Edip Emil öymen'in bildirdiğine gö- re Ingütere de müdahaleden yana tavır almış bulunuyor. In- giltere Savunma Bakanlığı'nda silahlı kuvvetlerden sorumlu Devlet Bakanı Archie Hamil- ton, Londra'da yapüğı açikla- mada, "Irak'la işimiz bitmedi" dedi. Başbakan Süleymen Demi- rel, Irak'a karşı olası bir hare- kât sırasında İncirlik Ussü'nün kullanılamayacağını söyledi. Demirel, dün İstanbul'da yap- tığı 8. aylık basın toplantısında, ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Şu anda tncirlik'i böyle bir amaç için kullanmaya yönelik bir plan yok" dedi. ABD-IRAK GERGİNLİĞ1 Savaş olasıbğı piyasayı etkilediD«ş Haberier Servisi - Irak yönetiminin, Bağdat'ta bulu- nan Tanm Bakanhğı binasında araştırma yapmak isteyen BM heyetine izin vermemesiyle baş- layan ve ABD'nin Irak'a yöne- lik yeni bir asken harekâtıru gündeme getiren g^rginbk. pet- rol fiyatlannı ve dünya borsala- nnı da etkiledi. Dolar. sterlin ve altın değer kazandı. Ajanslann bildirdiğine göre, ABD'nin Irak'a karşı yeni bir savaş başlatacağı beklentisi, dünya petrol fıyatlannda yük- selmeye yol açtı. Reuter'in haberine göre uz- manlar, bu yükselmenin, bölge- deki gerginlik sonucu doğal bır yükselme olduğunu belirtiyor- lar. Ancak yine uzmanlar, Irak'ın şu anda BM ambargo- lan nedeniyle petrol ihraç eden bir ülke olmaması nedeniyle, Irak'a yönelik bir harekâün petrol fıyatlannda çok büyük oynamalara yol açmayacağını ifade ediyorlar. Uzmanlar öte yandan Irak'a karşı bir askeri harekât gerçek- leşir ve bu harekât sonucu Sad- dam Hüseyin devrilirse, dünya petrol fıyatlanrun altüst olabi- îeceğini İcaydediyorlar. Çünkü, Saddam'ın devrilmesinden son- ra Irak'ta demokratik bir ikti- dar işbaşına gelir ve bunun sonucu olarak da BM yasaklan kalkarsa, Irak günde 1 milyon varil petrol ihraç edebilecek. Uzmanlara göre dünya piyasa- lanna girecek bu 1 milyon varil petrol, fıyatlann yeniden ayar- lanmasını gündeme getirecek. 'Ikınci Körfez Krizi', petrol fıyatlanrun yanı sıra dünya borsalannı da etkiledi. AFP'- nin haberine göre Londra bor- sasında hisse senedi değerleri 'büyük' bir düşüş gösterdi. Londra borsasında büyük 'sa- tış dalgası' yaşandığı ve endek- sin aralık aymdan bu yana en düşük sevıyeye indiği bildirildi. Ortadoğu'daki gerginlik so- nucu dolar, sterlin ve altının dün Avrupa piyasalannda de- ğer kazandığı da gelen haberier arasında. Ortadoğu banş görüşmeleri Bakerııı gezisi umutlarıarttırdı• Görüşmelerde ağırlıklı konunun, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yeni yerleşim merkezleri oluşturması sorunu olduğu bildirildi. Dtş Haber- ler Servisi - ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Orta- doğu banş gö- rüşmelerinin yeniden başla- ması için bölge ülkelerine yaptığı 6 gün- lük geziyi ta- mamladı. Dip- lomatik çevre- ler, Baker'ın gezisinin taraf- lan yeniden bi- Baker gezisini tamamladı raraya getirme hedefıne ulaş- ması açısından verimli olduğu- nu belirttiler. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Israil, Mısır, Ürdün, Su- riye ve Lübnan'ın ardından ön- ceki gece Suudi Arabistan'ı da ziyaret ederek, Ortadoğu banş görüşmelerinin canîandınl- masını hedefleyen gezisini ta- mamladı. Cidde'de önceki gece Kral Fahd ile görüşen Baker. memeye çağırdı. dün sabah Filipinler'in başken- Tunus'taki FKÖ ti Manila'ya hareket etti. Ajanslar, Baker'ın yapüğı görüşmelerde elde ettiği sonuç- lar hakkında açıklama yap- maktan kaçındığını bildıriyor- lar. Ancak, Baker'a yakın İcay- naklardan alınan bilgiye göre, Baker'ın 6 günlük Ortadoğu tunı, banş görüşmelerinin can- landınlmasına yönelik umut- lan arttırdı. Görüşmelerde ağırlıklı konu- nun, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yeni yerleşim mer- kezleri oluşturması sorunu ol- duğu kaydedildi. Ajanslann bildirdiğine göre diplomatik kay- naklar, İsrail'in, pek çok yeni yer- leşim merkezi projesini dur- dunna karannın Arap ve Filistin- lilerce yetersiz bulunduğunu ifade ettiler. An- cak, şu aşamada en acil konunun taraflan yeniden masaya oturt- mak olduğuna işaret eden dip- lomatik çevreler, Baker'ın gezi- sinin bu hedefe ulaşmak açısın- dan verimli olduğunu vurgu- ladılar. Bu arada Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in işgal alündaki topraklarda Yahudi yerleşim merkezleri kurmasına 'derhal ve toptan' son vermesi- ni istedi ve ABD'yi bu gerçekle- şinceye kadar İsrail'e kredi ver- karargâ- hında 3 gün süren toplantı so- nucu yayımlanan bildiride. FKO yönetimi, yerleşim mer- kezi kurulmasının kısmen ve geçıci olarak durdurulmasını reddettiği beürtildi. Israil Başba- kanı Izak Rabın'in, 'siyasi' ola- rak tanımladığı Yahudi yerle- şim merkezleri kurulmasını dondurma, 'güvenlik' gerekçeli olanlannı koruma karannı red- deden FKÖ, bu tür aynmlann BM kararlannı çarpıtmaya ve İsrail işgalıni sürdürmek için bahane yaraünaya yönelik ol- duğunu kaydetti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle