11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 6 CUMHURİYET EKONOMI PARARAPORU 25 TEMMUZ1992 CUMARTESİ BORSABI Birieşik Mali Sanayi nnrci OnMki 4001.94 2373.86 4944.88 Dûı*û 4059.72 2397.36 5022.46 Fark (yüzde) I.44 0.98 1.56 Pamukbank Genel Müdürü Şenver enflasyon inişinin tek başma yeterli olmadığını söyledi "Faizleriıı misi kaıııııyabağlı' BORSA Z4TEIOMZ1992 m«* + Aıöru Çumn.(A) Mteıa Pm».(C) AMm OUıvMtı AfyonÇimnlD UTM MtMfe Akpmento Naa MatoMMha Attrttı Sanayi MnpnsÇaınlBÛ) AltnyMe AıaUıCan Mtaa & 0 * **TM»(BÛ| Mb(hMlı Bna Çjn*** Çmn» C*Htt O a tMMHH D m M DnaCan DanM MHt| •*!*• •*<•• BMaj 0a»0M foaaajıMnı Eczaobmbc EpBnt* IpMhM EttSHn E**S*rft EıtaHDtfeg rffÇ AUMIJOT Fnrntat SoMYatren GoM-VHr GataW(BÜ) BBaMSHka GteyBnc* •Mmlm. kMftL İKotoPtam t o ı i O m r Ç * bocsn !••••• K» M M tapütBÜM KttHottıg KoçYam ••**(>•* M u KmnaEıdUi «** KIMvıPtnto LtbKaOı SJMİMMaı MrinQrant> Itee) aMaabMfc ••Mi MffiacatSnl M * •im feH| MMBatat) IMHattıg MMa NtfıOmto ItaTM •*•§ NIMI M m n M M M a An»» farMpıB PmSu PrarUn *•» PeNOfe PralfeTıta feb* & M V q m * SaıHHottıg Ste(BÛ) M Bhı StnnzFlmm SuıBtto* TaaSgM TDtfo* IMM T * * Tmptj T GnıiB Hj8*(B) TİJB<C-*SBX) TJ^MMUSK) Tl«Bı*.(C) TnKuba ThUpttm TobşOtm F* Top*n»t T M p C a TSmm{BÛ) no»* ifcBkBMB taoıNMU. TMHmYolaı TTybuy THHMk • * t a a * VHotYamOn «•M VHoffin. «r *~» YvKnübrta Itaa taçaM 13 000 1750 2.200 81000 IM um 3800 14 250 U M 6400 3150 5700 2650 U M um 7 000 16000 1400 1700 U H 2700 6100 1150 7.W U H 1250 550 2450 1.7» U M 7M 7.7M 1900 U M 10-250 230.000 um 500 1 660 5300 OJM U H 2000 4900 1600 I M 850 12.250 2.900 7M 56000 9» U M 1JM U H 1450 525 10500 1JM 2.490 L4M U H U N 12.000 15500 « U H 4JM 950 925 20000 1600 9H 15 250 2950 U H U M 1250 M t U N ıs SM 600 U M 1X000 M i.m 11JM 475 U M 550 1JM 1550 m 750 3000 U M 5500 700 15250 875 1800 700 U M 1250 U M 2.1M 7200 3-200 5Ü» 950 1800 13750 U M 975 4700 220000 350 S7S 800 975 sa 9 I M 7.500 U M 11500 U M SB U M 7JM 4850 500 4750 4150 3650 H8 1050 U M 1000 1800 775 U H « t * 13 000 1.700 2.200 0 um U M 3800 14 250 I J M 6400 0 5700 2.600 U H U M 0 15500 1400 1700 U H 2650 6000 3150 7JH U H 1250 550 0 1.7M 4JH m 7.7H 0 U H 10000 0 U H 450 0 5-200 am I M 2.000 4900 1650 U H 850 12 000 0 7H 56 000 925 U H U H U H 1400 500 10 250 1JM 2350 U H U H U H 11750 15500 4UM 4JM 925 925 18 500 0 17! 15 000 2900 U H U H 1250 SM I U M 82S B l 575 um 0 S7S 1.1M 11JM 475 U M 550 i.tn 1550 879 725 3000 U H 5400 650 0 0 2800 675 L4M 1250 U M U M 0 3100 5100 950 0 13 500 U M 950 0 0 350 575 775 975 an 1900 0 U M 10750 U M m U M 7JM 4550 450 4 700 4000 3600 871 iooo U M 975 1800 775 U H Hfcttk 13 250 1750 2250 0 um» L4M 3500 14 750 1C2M 6700 0 5700 2.650 8.7M Î.7M 0 16 000 1450 1700 U H 2700 6000 330 7.7M U H 1İ50 550 0 U H U M 771 7JH 0 İ.7N 10 500 0 U M 475 0 5400 HJM 4.IM 2000 4900 1550 U M 8 0 -i 12.250 0 7M 56000 950 U H U H I M 1400 525 10500 U H 2400 U H 7JH 4.M 12 000 15750 47J M 4.1B 950 925 19500 0 «a 15 500 3060 U M U M 1300 m B J H 87S 575 600 tm 0 ts 1.1N 11JM 475 LTM 575 1.M8 1550 TB 725 3300 U M 5600 750 0 0 2800 700 I M 1.250 7JH um 0 3300 5200 950 0 13 750 U M 950 0 0 350 M8 800 1000 SM 9400 0 U M 11250 U M 8M U M 7JM 4850 475 4700 4000 3700 U B 1000 U M 975 1850 800 U M 13 000 1 750 2200 0 U M L4M 3800 14 250 M M 6500 0 5700 2660 U H U M 0 15500 1400 1700 U M 2.700 6000 3.150 İM» U M 1750 550 0 U M 4JM 77i 7JM 0 U H IOOOO 0 U H 450 0 5300 nm um 2.000 4900 1550 U H 850 12 000 0 7H suoo 950 U B U H 8.1H 1400 525 10750 U H 2350 U H 7JH 4.1H 12 000 15500 47 J H 4.M8 925 925 18 500 0 8S 15250 2900 U H U H 1250 İ T İ MJH •71 S7S 575 U M 0 88 1.1» 11JM 475 2.7M 550 1.1M 1550 7B 725 3000 U H 5500 650 0 0 2800 675 U H 1250 7JM U H 0 3150 5100 950 0 13 750 U H 950 0 0 350 SH 775 975 8» 8900 0 17» 10750 U M SB U H 7JH 4550 475 4700 4000 3650 U M 1000 1.1» 975 1 300 775 M M * ~ 909 955 338 920 17 700 0 1M.111 117 JM 9 520 280 029 M L 4 M 321700 0 4000 39000 usu« 10.1» 0 136200 79000 14 000 J1SJJ7 stoio 1000 401373 İ7J7I UH4H 3500 12.050 0 «.7» U H I7MH 11L2H 0 UZ7J7İ 490960 590 Mun 36100 0 79400 4.1» J74U» 1000 4000 10000 MJH 236000 12000 0 4 1 1 » 1520 22142 8UM H J H nuH 1000 291357 77100 13UH 149504 U H U M 7ZU17 »66* 287686 7U7I auN 37224 20700 191100 0 autt 877250 1195» U H 2UM 5.210 HB.71I 74.1» 47U7I 1UM 382.200 U M 15 U M 87J M 847.47J 46.000 M L 7 M 136 875 7ua 58 732 8 U H 1000 4000 U H 821300 52 337 100 0 17 300 302.300 MUM 29 095 7JM B J H 0 148 460 12.975 2715 0 89 547 U H 57 000 200 0 74 520 MJM 62800 26500 n.4» 1520 555 0 41.TJİ 100000 41.7H U B 4MU78 U H 2930750 106336 1000 1500 51400 8 J » 2000 i.nun 1200 46000 196 549 N J » *-513 006 1 712 2200 0 U B U M 3842 14 485 MS1 6548 0 5700 2601 ua un 0 15 768 1404 1700 U H 2588 6000 3198 7.414 UB7 1250 550 0 U B 4JH M 7.7» 0 U M 10310 0 U B 474 0 5320 ZU7İ 4J71 2000 4900 1550 U B 850 12 025 0 77J 56 000 948 LWt 1J48 U22 1400 S23 10461 U B 2375 un U B un 11863 15528 «L7B U B 936 925 18813 0 SM 15 329 2965 U B 4J41 1262 m SM S74 575 U B 0 BS 1.1» 11J14 475 US1 559 1.1H 1550 7M 725 3200 un 5489 672 0 0 2800 676 U M 1750 U B ua 0 3197 5190 950 0 13.576 U B 950 0 0 350 S7S 797 995 SM 9194 0 U H 10920 ua SM un 7JB 4674 474 4700 4000 3665 »8 1000 1.114 975 1805 7980 US2 KOT M$l PAZAR • • M t o i a a i ^ Mtdyı HoUîno 4 250 M t 5600 n m 0 •M 5600 njm 0 875 5600 0 175 5600 2S.5M 21.5*0 0 47.J« 3000 224.4(2 0 S72 5600 Z7.M3 İş-Ekonomi Servisi - Bır yıl vadeli mevduala yüzde 80 faiz uygulayan Pamukbank'ın Genel Müdürü Bülent Şenver, faizlerin inmesinin kamu borçlanma faizlerine bağlı olduğunu söyledi. Geçmişte faizin enflasyona pa- ralel hareket ettiğini belirten Bülent Şenver, buna arük kamu kesiminin borçlanma gereksinimı ve borçlanma faizlerinin eklendiğinı belirtti. Cumhuriyet'in sorulannı yarutlayan Bülent Şenver, devlet kamu kağıtlannın faizini belirleyerek direkt bır şekilde, kamu bankalannın ise ihüyaçlan nedeniyle yûksek faiz vermelerinin dolayb bir şekilde mevduat faizlerini etkılediğini söyledi. Bu nedenle sadece enflasyonun düşmesınin faizin düşmesini sağlamayacağınj belirten Bülent Şenver, kamu borçlanma fa- izlerinin de düşmesi gereküğjni bildirdi. Şenver, kamu faizlerinde şu ana kadar gerçekleştirilen indirimin faizlerin aşağıva düşmesi için yeterli olmadığını kaydederek şöyle konuştu: "Hazine fa- Şenver: Askerlik kredisine büyükilgivar • Geçmişte faizin enflasyona para- lel hareket ettiğini belirten Bülent Şenver, buna artık kamu kesiminin borçlanma gereksinimi ve borçlan- ma faizlerinin eklendiğini belirtti. • Şenver, kamu faizlerindeki indi- rimin mevduat faizlerini aşağı çek- mek için yeterli olmadığını kaydetti. • Şenver "Devlet faiziyle rekabet etmemiz için yüzde 85 faiz verme- miz gerekir" dedi. atıran ile 3 aylîk hesap açl izleri şu anda yüzde 76.5 net. Özel sektör bankası olarak ben tasamıf sahibının elıne bu net getiriyı verebilmem için faiz oranımın brüt yüzde 85 olması gerekir." Bülent Şenver, bankalann son olarak uzun vadeli faiz oranlannı arttır- malanrun nedenini de şöyle açıkladr. "Geride bırakuğunız dokuz ayda enflasyon düşer diye kısa vadeli faiz oranlan yüksek tutuldu, uzun vadeliler düşük kaldı. Ama bu düşüş beklentisi gerçekleşmedi. 3 aylık yüzde 72 faizin yıllık bileşiği yüzde 93'e geliyor. Halbuki ben bir yıllık mevduata yüzde 80 veriyorum. Bize bir yıUığına para yatıran ile 3 ayhk hesap açtıran ve bu hesabını yeni dönemlerde yenileyen müşteri arasında 13 puanlık bir fark oluştu. Keşke yüzde 85 ile bir yıllık para toplasaydık, daha kârh çıkardık." Bülent Şenver, Pamukbank'ın başlatüğı "askerlik kredisi"ne büyük bir ilgi olduğunu ve günde bine yakın kişinin bilgi aldığını bildirdi. Bunlardan her gün 20-25'ine kredi kullandırdık- lannı belirten Bülent Şenver, "Bu kredinin 250 potansiyel kullanıası var. Sadece bir kefü istiyoruz. Bu kefıl aile yakınlanndan da olabiliyor. İlk altı aylık ödemesiz dönemden sonra aylık 2 milyon taksitleri bulunuyor, bu kredinin. Paralı askerlik yapacakiara cazip geliyor" dedi. Bankaahkta yeni projeleri uy- gulamaya koyacaklannı da kaydeden Bülent Şenver, "Bankalann sayısı fazla. Şubeleri de fazla. Bu rekabetı ön plana çıkarüyor. Daha fazla müşteri bulmak için çahşıyoruz. Bunun için de yenilikler yapmak zorundayız" dedi. Çimentoda özelleştirme son aşamada ANKARA (Cumhurivet Bü- rosu) - Özelleştirme kapsamın- daki 11 çimento fabrikası için teklif verme süresi dün sona erdi. Türkiye Çimento ve Toçrak Sanayii Anonim Şir- ketı'ne (ÇtTOSAN) ait fabri- kalar için, aralannda Fransız ve Italyan şırketlerirun de bu- lunduğu çok sayıda ginşımci- nin teklif verdıği bildirildi. KOİ yetkilileri, tekliflerin önümüzdekı günlerde değer- lendirileceğini bildirdiler. Özelleştirme kapsamında- ki, Adıyaman, Aşkale, Deniz- lı, İskenderun. Ladik, Sivas, Şanburfa ve Trabzon çimento fabrikalannın tamamı kamu- ya ait. Gaziantep, Çorum ve Bartın çimento fabrikaların- daki kamu payı da yüzde 99.7 ile 99.9 arasında değişi- yor Satışı son aşamaya gelen 11 çimento fabrikası, Türki- ye'deki çimento hammaddesi üretiminin yüzde 16'smı karşılıyor. Haziranda dünya borsalan arasında en yüksek performansıgöstermişti IstaııİHil borsasıneredennereye!lc-F.knnnmi ^^rvra . Ffcıha hır r — —. Htİş-Ekonomi Servisi - Daha bir ay öncesınde dünyarun en iyi performansını gösteren Istan- bul Menkul Kıymetler Borsası bugünlerde zor bir dönemden geçiyor. İMKB Endeksi bu haf- tanın ilk dört gününde yüzde 7.03 düşüş kaydederek 4001.94 puana kadar indi. Dün yüzde 1.44 artış kayderek 4059.72'ye çıkan İMKB Endeksi geçen hafta sonuna göre yüzde 5.69 değer kaybetti. Endeksin hazd- ran sonuna göre kaybı da yüz- de 7.88'e vardı. Dünya Bankası'nın yan ku- ruluşu olan Uluslararası Fi- nans Kurumu (IFC)'nin verile- rinegöre, İMKB hisseleri Hazı- ran ayında dolar bazında dün- yada en çok kazandıran hısseler oldular. Endeks'in haziran ayı artışı yüzde 27.8'e vardı. IFC'nin ve- nlerine göre, gelişmekte olan dünya borsalan arasında Ko- lombiya borsası yüzde 15.1'lik getirisi ile İstanbul borsasından eşik endeksi sonra ikinci sırada, Filipınler borsası yüzde 14.7 değer artışı ile üçüncü sırada. Yunanistan borsası da yüzde 11. l'lik artışla dördüncü sırada yer aldı. Tay- land borsası ile yüzde 9.8'lir artışla 5'inci, Pakistan borsası yüzde 6.6 değer artışı ile 6'ncı sırada bulundu. azıran ayın- da zarar ettiren borsalann başında yüzde 30.7 ile Brezüva. yüzde 22.8 ile Arjantin, yüzde 14.2 ile Meksika geliyor. Bu arada, yılın ilk altı aylık döneminde İMKB dolar ba- zında yüzde 39.1 ile en fazla düşen borsa oldu. Yüzde 23.6'- lık kayıpla Güney Kore borsası ikinci en çok zarar ettiren bor- sa. Yüın ilk yansında eîı çok ka- zandıran borsalar arasında yüzde 46.1 ile Filipinler ve yüz- de 3.6.9 ile Hindistan geliyor. Türkiye 1 milyar dolar dış borç anyor HALUKGERAY ANKARA - Hükiimet, yatınm projelerinin hızlandı- nlıması için, yılbaşındaki dış borçlanma hedetinı aşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin tahvil sürdüğü geleneksel mark, dolar pıyasalan dışındaki pazarlar, hazine tarafından "gürüük" iz- lemeye alındı. Hükümet yetkilileri. önü- müzdeki altı aylık dönemde yaklaşık" 1 milyar dolarlık dış borçlanma yapılacağtnı bildiri- yorlar. Yıl sonuna kadar yak- laşık 2 milyar dolar dış borç ala- cak olan hazine, 2.2 milyar do- lar dış borç ana para geri öde- mesi yapacak. Kaynaklar, hükümetin prog- ramında hedeflemiş olduğu 1.1 milyar dolarlık dış borcun, ilk altı ay içinde abnmış olduğuna dikkat çekerek, başta otoyol projeleri olmak üzere yaünm- İann hızlandınlması için yıl- başında konulan hedefın aşıla- cağmı belirtiyorlar. Hükümete yakın kaynaklar, hazinenın ilk altı aylık dönem sonunda 1.083 milyar dolar tahvil satışı ger- çekleştirdiğinı belirterek, bu rakamın önümüzdeki altı ay içinde 2 milyar dolara tamam- lanmasının hedeflendiğini be- lirtiyorlar. Hükümete yakın bir kayriak, bu gelişmelerle ilgili Cumhuri- yet'e şu yorumu yaptı: "Anti-enflasyonist politika- lann bir gereği olarak, hüküme- tin iç borçlan kısma ve dış borç- lan kontrol altında tutma amacı değişmiş değildir. Bu yıl hazine 2.2 milyar dolar dış borç ana para geri ödemesi yapacak. Böylece, Türkiye, net geri öde- mesi aldığından fazla olan ülke- ler arasında olacak. Yatınm projelerinin hızlandınlması için, yıl başında konan hedef aşılacaktır." Kaynaklar, uluslararası para piyasalannın yakın izlemeye alınmış olduğunu, bu yıl sonu- na kadar lsveç kron, Ingiliz sterlin, İspanyoi matador ve Amerikan dolar piyasalannda tahvil saüşı gerçekleştirilebile- ceğini bildıriyorlar. Bu piyasa- lardaki gelişmelenn günü gü- nüne izlendiğini ve her hafta ra- porlar hazırlandığını bıldinyorlar. Döviz mevdııatında arüşİş-Ekoaomi Servisi - Döviz mevduatındaki artış sürüyor. Döviz mevduat hesaplan 26 haziran ile 3 temmuz günleri arasında 280 milyon dolar daha arurak 20 milyar 678 milyon dolar düzeyıne ukştı. 3 temmuzdaki topİam döviz mevduatındaki 11 milyar 678 milyon dolannı yurtiçi, 2 mil- yar 492 milyon dolannı da yurtdış! kaynakb hesaplar oluşturdu. Merkez Bankası adma Alman Dresdner Bank'a yatınlan kredi mektuplu döviz tevdiat hesaplan da 6 railyar 508 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bir haftada kredi mektuplu hesaplar 128 milyon, yurtiçi döviz tevdiat hesaplan 125 milyon, yurtdışı hesaplar da 27 milyon dolar artü. Döviz mevduatında geçen yüın sonuna göre artış da 2 milyar 733 möyon dolar oldu. Bunun 2 milyar 601 milyon dolan yurtiçi, 69 milyon dolan kredi mektuplu, 63 milyon doİan da yurtdışı hesaplardan kaynaklandı. Aynı kaynaklar, ABD paza- nna girişin muhtemelen kasım ayında yapılacak bajkanlık se- çimlerinden önce tahvil satıl- ması gereküğini bildiriyorlar. Hazine, ilk altı aylık dönemde Eurodollar pazannda 250 mil- yon dolar; ECU pazannda 188 milyon dolar; Japon yen pa- zannda 395 milyon dolar, mark pazannda 250 milyon dolar tu- tannda tahvil sattığını açıklı- yorlar. İstanbul'da bir basın toplan- üsı yapan Başbakan Süleyman Demirel, ülkenin bu yıl yalnızca 1 milyar dolar civannda yeni borç bulacağmı bildirdi. Bu borcun da devletlerden değil dünya sermaye piyasalanndan bulunacagmı kaydeden Başba- kan Demirel, bundan sonra sadece büyük projelerin fınansı için para aranabileceğini belir- terek "1992 yıhnda Türkiye'nin en ufak bir ödeme sıkıntısı yok" dedi. Kalkınma Bankası'nın bilançosu • tşEkonomi Servisi- Türkiye Kalkınma Bankası'nın kan 5 yıhn ilk yansında geriledi. Geçen yılın ilk altı ayında 51 milyar 368 milyon lira kar eden Kalkınma Bankası'nın net dönem kan yüzde 50.53 oranında gerileyerek 25 milyar 407 milyon lira oldu. Çimento ozelleştirmeleri • tş Ekonomi Servisi - özelleştırme kapsamında bulunan Çitosan'a ait 11 çimento fabrikası için teklif verme süresi bugün doluyor. Hemen hemen hisselerinin yüzde yüzü kamuya ait olan Adıyaman, Aşkale, Bartın, Çorum, Denizli, Gaziantep, İskenderun, Ladik, Sıvas, Şanhurfa ve Trabzon çimento fabrikalan blok olarak yerli ya da yabancı yatınmalara satılacak. Doğusan zarar etti • tş Ekonomi Servisi - Türkiye Kalkınma Bankası'nın ıştiraklerinden Doğusan bu yılın ilk alü ayını zararla kapattı. Geçen yıhn aynı döneminde 530 milyon lira kâr eden Doğusan, 1992 yıhn ilk alü ayında bir milyar 669 milyon lira zarar etti. İngiltere kemer sıkıyor • Iş Ekonomi Servisi - Başbakan John Major başkanlığında toplanan İngiltere Bakanlar Kurulu, 1993-1994 mali yıhnda kamu harcamalannda büyük kısıtlama yapılmasına karar verdi. Bakanlar Kurulu, toplam kamu harcamalanrun 16 milyar sterlinlik bir kesinti yapılarak 244.5 milyar sterlin olarak belirlenmesini kabul etti. Hükümeün aldığı karara görerefahdevleü harcamalannda, yeni karayollannın yapımı ve savunma programlannda kapsamh bır kısıtlama yapılacak. Tekstilbank'ın' kârı • tş Ekooomi Servisi- Tekstilbank'ın 1992yılıilk altı aylık bilançosu açıklandı. Bankanın kân bu yıhn ilk altı ayında geçen yıhn aynı dönemine göre yüzde 33.37 oranında artü. Geçen yıl 5 milyar 199 milyon olan Tekstilbank'ın kân bu yüın ilk altı ayında 6 milyar 934 milyon üra oldu. Kredikullanımı yüksek ANKARA (ANKA)- Mevduat bankalan. kullandırdıklan kredileri yıhn ilk altı ayında reel olarak yüzde 15.9 oranında artürdılar. Bu bankalarda toplanan vadeli tasarruf mevduatlan da enflasyonun oldukça üzerinde artarken, vadesiz tasarruflar reel olarak geriledi. BANKALAR NE FAİZ VERİYOR? (Yüzde) 1 Ziraat Iş Bankası Emlakbank Akbank s Yapı Kredi Vakıftank Halkbank Pamukbank Garanti Türkbank Sûmerbank Tütûnbank Etibank İmar Esbank Oenızbank Şekerbank Osmanlı TEB Egebank Fınansbank Jkösat Dışbank Tanşbank Demırbank Koç Ame. Körfezbank Interbank Marmara Arap-Tûrk lmpexbank TYTBank Tekstlbank Citıbank Türk-Sakura m nm n 58-60 57-60 59 57-60 57-60 57 60 60 54 605 B M 1 ^ 57 60 51_, 60 59 59 55-58 59 59-60 56 59-61 58 58 56 54-57 49 43 60 57-59 55 60 59 57.5 45 3ay vadefl n 69-71 68-70 71 68-70 68-70 69 71 72 65 715 72-73 69 74 69 71 72 72 66^8 71 70-71 69 68-70 70 71 66 66-68 57 58 73 71 68-71 72.5 70 67.5 51 $ 3.5 2.5 25 25 2.5 3 3 4 15 35 4 5 5 4.5 3.75 3.5 4 25 2 25 2.5 4 45 5 1.5 4.5 45 3 25 2.0 7 5 8 6 4.5 3.5 2.41 DM 6 5 5 5 5 5.5 6 5 25 4 6 6 7.5 6 8 6.25 5.5 6.25 5 7 7 9 9 4.5 7 7 75 7 45 9.5 6 9.5 7 9 25 6 7.64 6ay vattei n 71-73 70-72 48 70-72 70-72 71 73 74 68 73.5 74-76 70 75 70 73 73 71 68-70 73 73-75 70 73-75 73 73 72 68-70 60 60 76 73 65-69 74.5 71 62.5 54 $ 4 3 3 3 3 3.5 4 45 2 4 4.5 5.5 5.5 5.5 4.75 4.5 4.47 3 3.5 5 4.75 5 1.5 5.25 5 3.25 2.5 2.5 8 5.5 9 7 5 3.5 2.47 DM 7 5 5.5 6 6 6 7 8 4.5 7 25 5.7 8 7 95 7 6.5 7.25 6 7.5 7.5 9.25 8 5 7.5 8 7.5 7 5.5 10.5 7 10.5 8 9.5 6.5 7.59 1yri*ade« TL 73-75 71-74 74 71-74 71-74 76 75 80 69 76 5 80 80 78 81 78 80 77 71-74 77 76-77 71 76-79 79 77 73 67-70 61 60 80 78 66-73 77 80 57 5 61 Sıralama, bankalann 1991 yılı toplam mevduatianna göre yap Faiz değtşımlerı ve dûzeltme ıçın faks no 526 60 73-526 60 7 $ 45 3.5 3.5 3.5 35 5 4.5 6 25 45 5.5 6 6 7 5.25 5.5 5.25 35 4 5.5 5 5.5 2 ^ 6 4 25 3.0 9 6 10 9 6 4 - DM 75 6.5 65 6.5 6.5 7 8 9.5 5 75 9 10 8 11 7.5 7.5 8.25 6.5 7.5 8 95 8.75 5.5 8 9 7 7 6.0 11.5 7.5 11.5 10 10 65 - mışür. 2 YATIRIM FONLARI HtaH) lş YaDnnvi ! lşYtfnm-2 , lşVatnm-3 Iş Yatınm-4 Iş Yaönm-5 Iş Yatjnm-6 İnterfon-1 interfon-2 lnterfon-3 İntBrton-4 interton-5 ikteat Yat-1 Iktsat YK-2 Iktısat Yat-3 Iktsat Yat-4 Iktsat Arjlırr tslak tasjinl 142.702 5&S36 37565 30.705 14.136 27.447 102.101 76£24 39595 41S7B 11.293 90.451 74.053 35.268 35.632 Fon 22521 Garanti Yatınm-1 111.135 Garanti Yatnm-2 42502 Garanti Yatnm-3 27.438 Garantı Yatınm-4 16.421 Garanti Yatmm-5 15.145 Esbank Fon Esbank Fon Esbank Fon i YKB Yatınm YKB Sektör YKBHİsse YKB Kamu YKB Likit F. YKBKarma YKBDövcF YKB Kapital YKB Aktrf F vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fort-3 Vakıf Hisse Vakıf Dünya Vakıf Fon-6 1 110.776 2 37.150 3 26.190 F 94.174 F. 77368 • 91.230 F. 75780 66534 F. 73.652 33.029 F. 26.040 24.097 76400 187977 35.254 22 025 32.158 21511 1 Dışbank Mavı Fon 64.726 DÜNYA BORSALARI Attının onsu: 358 40 dolar ABD Dolan: Petrolün varM »*.<*) 0.16 -103 0.17 0.14 -0.11 0.17 0.14 0.09 0.08 0.16 -2.06 0.15 0.15 0.15 0.15 -052 0.12 0.19 0.17 -118 -2 42 0.14 0.14 0.16 0.15 0.15 -0.61 0.15 0.14 0.17 0.16 0.16 -0.61 0.14 0.13 0.13 -031 0.09 0.13 0.10 1 4960 Alman Markı 127 6OJap<xı Yeni 1 9061 Sterlını i: 20 76 dolar 24 KabtKi Mgtd a * Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütûn Fon-1 Tütün Fon-2 Miisuı Fon-1 Mitsuı Fon-2 Finans Fon-2 Rnans Fon-3 Rnans Fon-4 Fmans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Basak Fbn Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak Invest lmpex Fon 1 lmpex Fon 2 Töbank Fon Sûmer Fon Denız Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demir Fon-1 Demir Fon-2 Tanş Fon-1 Tanş Fon-2 Ortak Fon Türkbank Fon Netton Efj Fon TSKBUzmanF Akfon TBIMUZ 1992 97.262 27341 7a786 21675 263.436 30560 43.466 36.890 24.897 24.236 41.087 30.164 31344 29313 40583 30.797 41.797 27.136 35.464 26510 11.640 33.236 24617 27.678 28302 33367 25394 11029 28256 27225 13.647 29.092 11993 22 791 23057 23.759 23770 11.866 11507 MERKEZ BANKASI 014 0.09 0.15 . 014 012 014 015 016 045 015 -014 002 0.13 014 003 -004 0.08 001 014 014 070 0.16 0.17 0.14 004 0.14 0.15 0.16 0.16 0.14 0.15 017 018 016 007 015 013 -151 017 • Emısyon (23 Temmuz) 29 582 • TL Interbank faızlerı Gecelık % 6 6 75 Işlem Hacmı 4 760 mifyar • Bankalarda repo % 61-64 MERKEZ BANKASI KURLARI 25 TEMMUZ 1992 CİNSI 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilıni 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 İspanyoi Pezetası 1 lsveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 İtalyan Lıretı 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S.Arabistan Riyali DOVIZ ALIŞ 7029.91 4705.43 5251.35 668.24 228.54 1223 02 1717.72 1393.58 4175.02 73.92 1297 27 5317.63 62143 55.09 5912.95 1197.80 13416.58 1874.74 SATIŞ 7044.00 4714.86 5261.87 669.58 229.00 1225 47 1721 16 1396.37 4183.39 74 07 1299.87 5328.29 622.67 55.20 5924.80 1200.20 13443 47 1878.50 EFEKTIF ALIŞ 7022 88 4700 72 5172.58 667.57 226.26 1210 79 1700.54 1392.19 4170.84 72 44 1284.30 5312.31 615.22 54.27 5824.26 1185.82 13403.16 1846.62 SATIŞ 7065.13 4729.00 5277.66 671.59 229.69 1229.15 1726.32 1400.56 4195.94 74.29 1303.77 5344 27 624.54 55.37 5942.57 1203.80 13483.80 1884.14 SERBEST DOV CİNSİ ABD Dolan Alman Markı Isviçre Frangı -ransız Frangı Hollanda Flonnı ngılız Sterlını S.Arab.Rıyalı Avusturya Şılını 100ltal Lıretı iz AUŞ 7095 4770 5350 1405 4205 13550 1875 674 626 SATIŞ 7115 4790 5380 1420 4230 13650 1905 680 632 ALTIN CNSİ AUŞ SATIŞ Cumhurıyet 544 000 549 000 Reşal 580 000 610 000 24ayaraltın 82 300 82 600 22ayarbılezık 73 300 80 900 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOCARI 14940 13387 105200 30.7600 5.7480 4.0926 5B445 1.6838 95.10 5.4190 13220 113126 12760 1.1889 58690 3 7498 1 Sterlin: 1 ECU: SDR: SDR: Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şlllnl Belçlka Frangı Danimarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini İspanyoi Pezetası isveç Kronu İsvlçre Frangı İtaryan Llrtti Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu S.Arabistan Riyali 15085 ABD Dolan 13650 ABD Dolan 1.4380 ABO Dolan 1012919 Tûrk Lirası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle