16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
,13 TEMMUZ1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER •ııııcıııauııid sert uyarı • MOSKOVA (AA) • Rusya hükümeti önceki gün Leninakan bölgesinde bir askeri konvoya saldırarak beş Rus askerinin ölümüne yol açan militanlann en kısa sürede cezalandınlmaması halinde, Ermenistan'la imzaladığı ikili anlaşmanın askıya ahnabileceği uyarısında bulundu. Rusya hükümeti adına yapılan açıklamada, "Rusya hükümetinin, Ennenistan'la yapmış olduğu ikili anlaşmayı uygulaması, Ennenistan bu salduının sorumlularını cczalandınnadığı sürece sorunlu olacaktır" ifadesüıe yer verildi. Rusya hükümetinin Ermenistan'ı 1 ilk kez bu denli sert bir biçimde uyardıgma dikkat çekiliyor. Ermenistan'ın Leninakan bölgesinde bir konvoya Ermeni militanlann düzenlediği saldırıdan sonra olayın karşılıklı bir silahlı çatışma olduğu yolundaki Ermeni iddialan yalanlanmjstı. Dinciler dunışmaya çıkmadı • CEZAYtR (AA) • Cezayir'de İslami Selamet Cephesi (FIS) liderlerinin yargılandıklan davada, sanıklar ve avukatlar dunışmaya çıkmadılar. Resmi APS haber ajansı, _ bu dunım karşısında yargıçların Blida kentinde yapılaı* duruşmayı ertelediklerini duyurdu. Geçen ay yapılan ilk duruşmada, avukatlar, davanın yabancı gazeteciler tarafından izienmesınin yasaklanmasını protesto için salonu terk etmişlerdi. Aralannda Abbasi Madani ve AJı Belmac'ın da bulunduğu 7 sanık, yönetimi devirmeye çalışmakla suçlanıyorlar. Madani ve Belmac, idam talebiyle yargılanıyorlar. Rabin hükümeti belirledi •TELAVİV(Reuter)- Jsrail'de23 haziranda yapılan seçımlerden zaferle çıkan İşçi Partısi lideri İzhak Rabin. 17 bakandan oluşan 'İabinesini parti merkez komitesine onaylattı. Açıklanan bakanlar kurulu listesinegöre Rabin, -başbakanlık görevinin yanı sıra savunma bakanhğı görcvini de üstlenecek. Eski başbakanlardan Şimon Perez'in Oışişleri Bakanhğı görcvinc getinleceği kabinenin 13 iiyesi İşcı Partisi'ndenoluşuyor. Diğer 1 dört bakanlıktan iiçü, İşçi t Partisi'ni parlamentoda ' destekleyen sol kanat Meretz içinden belirlenirken. aşın dinci Shas Partisi'nden de bir bakangörevalıyor. Rabin'in listesi bugün 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda güvcnoyu arayacak. ABD'li müsteşar Ankaratta • ANKARA (AA) - Savunma Bakanlığı Müsteşan Lewis Libby dün akşam Ankara'yageldi. Beklenenden 2 saat önce Esenboğa Havaalanı'na inen Libby, burada ABD Büyükelçiliği yetkililerince karşılandı. Ankara'daki temaslarına bugün başlayacak olan Billy'nin, , MUli Savunma ve Dışişleri bakanhklarından yetkililerle görüşmelerde bulunacağı belirtildi. Libby'nin, temasları sırasında, öncelikle BDT ülkeleriyle ilgili konulann ele alınacağı ' öğrenildi. Levris Libby, ABD Savunma BakanhğVnda, "Strateji ve kaynaklar" konulanndan sorumlu müsteşar görevini yürütüyor. FKÖHAMAS çatışması • KUDÜS (AA) - FKÖ içindeki en büyük grup olan El Fetih ile Islamcı HAMAS taraftarlan arasındaki catışmalar, önceki gün ilan edilen ateşkese rağmen süriiyor. Arap basın kaynaklan, Israil'in işgali alündaki Gazze Şeridi'nde dün meydana gelen iki ayrı ' olayda, iki HAMAS taraftan ile bir El Fetih eylemcisinin yaralandığını bildirdiler. Hamas, FKÖ'nün desteklediği Ortadoğu banş görüşmelerine karşı çıkıyor. Görüşmelerdeki Filistin heyetinin baskanı Dr. Haydar Abdül-Şafi, çatışmaların sürmesinin, Filistinlilerin görüşmelerdeki konumunu güç duruma sokacağım söyledi. Gorazde'de 70 bin Müslüman, Sırp kuşatmasında. İzzetbegovic, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı Bosna'dayeııikatliamkorkusu•Dış dünyayla tüm bağlantıJan kesik bulunan Gorazde'de narkoz ve- rümeden ameliyat yapıldığı bildiriliyor. Saraybosna'da her gün 6-7'si si- vil 9 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. • Hırvatistan da Sırplann Büyük Sırbistan'ı kurmak için tüm güçleriyle saldırdıklannı bildirerek BM Güvenlik Konseyi'ni Bosna-Hersek'e mü- dahale karan almak üzere acil toplantıya çağırdı. Dış Haberier Servisi - Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlannda bulunan Gorazde kentıne önceki gün başlatılan yo- ğun Sırp saldınsı sürüyor. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı. Birleşmış Milletler(BM) Güvenlik Konseyi'ni Gorazde'de olası bir "katliamı" önlemek amacıvla olağanüstü toplantıya çağırdı. Çatışmaların son iki gün- dür durduğu Saraybosna'da her gün ortala- ma dokuz kişinin yaşamını yitirdiği bıldiri- lirken, kuşatma alündaki Dobruca kasaba- sına dün ilk kez BM yardımı ulaştı. Sırp milislerin Saraybosna'mn 70 km gü- neydoğusunda bulunan Gorazde kenline önceki gün başlattıkian büyûk çaplı saldın sürüyor. Saraybosna radyosu, kentte duru- mun "kritik" olduğunu ve Sırp tank ve top- çu ateşinin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Yugoslay Tanjug ajansı, Sırplann kentin cerçevesinde bulunan iki köyü ele geçirdiguu bildirdi. Aylardır su ve elektrik verilemeyen Go- razde'de büyük bir kargaşa ve panik yaşan- dığı da gelen haberier arasında. Dış dünyay- la tüm bağjantılan kesik bulunan kentte amatör radyoculann bildirdiğine göre nar- koz venlmeden ameliyat yapıhyor. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı, Goraz- de'de Sırp kuşatmasında bulunan 70 bin si- vilin "katledilmesini" önlemek için BM Gü- venlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya Çağırdı. Devlet Başkaru Aliya Izzetbegovic'in danışmanlanndan Kemal Müftic, tank ve zırhlı araçlarla donatılmış Yugoslav ordu birlikkri ve Sırp milislerin 12 nisandan bu yana su ve elektrik verilemeyen Gorazde'ye karşı nihai saldınya hazırlandıklannı öne sürdü . Gorazde'nin sık sık Yugoslav savaş uçaklannca bombardımana da tutulduğunu söyleyen Müftic, kerrte kaydınlan Bosnalı savunma güçlerinin silah yetersizliğinden dolayı kuşatmayı yaramadığını belirtü. Hırvatistan da BM Güvenlik Konseyi'ni Bosna-Hersek'e uluslararası müdahale ya- pılması için acil toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanı Zdenko Skabalo, BM Genel Sekrete- teri Butros Gali'ye gönderdiği mektupta, Sırplann Bosna-Hersek'te tüm cephelerde saldırlannı yoğunlaştırdıklannı ve yeni cep- helen açtıklannı belirtti. Skabalo, "Sırp sal- dınlannı sona erdirmek için tek çare BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası bir mü- dahaleyi görüşmek üzere acil olarak toplan- masıdu"" dedi. Saraybosna'da her gün ortalama 6-7'si si- vü 9 kişinin öldüğu öğrenildi. Bosna Kamu Sağlığı Enstitütüsü Başkanı Profesör Arif Smakic, geçen hafta içerisinde çoğu kurşun ya da şarapnel yarası alarak 61 Bosnalıiun yaşamın yitirdiğini söyledi. Smakic, insani yardım cahşmalannın bugûne dek kentin übbi gereksiruminin yüzde 33'ünü, yiyecek gereksınimınin ise ancak yüzde 1 l'ini karşı- layabildiğini beürtti. Öte yandan Saraybosna yakınlanndaki Dobrııca kasabasında Sırp kûşatması nede- niyle mahsur kalan yaklaşık 30 bin kişiye dün ilk kez BM yardımı ulaştı. Ajanslar, sa- vaşan taraflann üç saatlik ateşkes karan almalannın ardından. 108 ton gıda maddesi ve ilaç taşıyan 12 kamyonun kasabaya girdi- ğini bildirdiler. BM yetkilileri, yardımın da- ğıtılması sırasında herhangi birsorunla kar- şılaşmadıklannı söylediler. Bonn'a haskı Yugoslavya'ya karşı yapönmlan deneüe- mek amacıyla uygulanacak abluka cerçeve- sinde oluşturulan Batı Avrupa Birliği(BAB) ve NATO'ya bağh savaş gemileri Adriyatik Denizi'ne hareket ederken NATO Genel Sekreteri Manfred VVoemer, Almanya'run hava ve deniz ablukasına kaülmaam istedi. Woerner, bir Alman televızyonuna verdiği demeçte, "Bonn, banşı koruma ve sağlama görevinden uzun vadede kaçamaz" dedi. Demokrat Parti'nin kurultayı bugün başlıyor ABD'debtiyükheyecan GENÇ BAŞKAN AD AYINA GENÇ YARDIMO - Arkansas V alisi Bül Clinton'un, ABD Başkanlık seçiınleriııde Demokrat Parti'den başkan adaylığı, bugün New York'ta başlayan parti kunûtayutda resmeoflanedilecek. Yapılan kamuoyu yoklamalan, Bill Clinton'un önceki gün başkan yardımcısı adav ı olarak belirledigi Demokrat Parti Tennessee eyaleti senatörü AJbert Gore'un, secmenler tarafından sevildiğiııi gösteriyor. Clinton'un, gençsenatör Gore'ı yardnncılığa secmesi 'mükenunei bir seçün' olarak değeriendiriliyor. • New York'ta başlayacak kurultayda Bill Clin- ton, Demokrat Parti'nin resmen başkan adayı ilan edilecek. 40 bin dolayında politikacı ve gazeteci ta- rafından izlenecek kurultaya Afrika Ulusal Kong- resi lideri Nelson Mandela da katılacak. NEW YORK (Ajanslar) - Ay- lardır süren hazırlıklardan son- ra, ABD'nin en büyük kentle- rinden New York, Demokrat Parti başkan adayının resmen beürleneceği kurultay için gerek- li hazırlıklan tamamJadı. Bugün başlayacak olan kurultay 16 temmuza kadar sürecek. Arkansas Valisi Bill Clintoni ın, Demokratlar'ın başkan adayı olarak ilan edilecefi Demokrat Parti kurultayı, ABD'de'40 bin dolayında politikacı ve gazeteci tarafından izlenecek. Bill Clinton ve cuma günü başkan yardımcısı adayı olarak belirledigi Demokrat Parti Te- nessee Eyaleti Senatörü Al Go- re da kurultayda hazır bulun- mak üzere New York'a gittiler. Üç gün sürecek kurultay için, kent belediyesi, temizlik ve gü- venlik için toplam 20 milyon do- lar harcadı. New York belediyesi yetkilile- ri, kurultay dolayısıyla, kentte- ki işyerlerinin kazançlan da da- hil, toplam 180 milyon dolar ge- lir elde edilmesini bekliyorlar. Kurultay nedeniyle, kent yet- kililerinin üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de gü- venlik. Yaklaşık 14 bin dolayın- da polisin kentin güvenliğini saglamakla görevlendirildiği bil- diriliyor. New York'un en önemli so- runlanndan birini, ülke capın- da en yüksek düzeydeki evsiz nüfusu oluşturuyor. Yetkililerin, evsizlerin, kurultayın yapılacağı dünyanın en büyük spor salon- larından 'Madison Square Garden' cevresinde bulunmama- ları için gerekli önlemleri aldık- ları belirtüiyor. Aynca, Demokrat Parti ku- rultayına katılacak delegeleri için, pazar gecesi New. York'ta 42 ayrı yerde festivaller düzen- leniyor. Mandela'da katılıyor öte yandan, Güney Afrika- da ırkçı politika karşıtı Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANQ lide- ri Nelson Mandela'nın da çar- şamba günü kurultaya katılaca- ğı açıklandı. Demokrat Parti'den bir yetki- li, Reuter Ajansı'na yapüğı açık- lamada, Mandela'nın, kurulta- yın başkanı Ron Brovvn'un ko- nuğu olarak kurultayda buluna- cağını bildirdi. t Gore, daha çok i beğeniliyor ABD kamuoyunun ezici bir çoğunluğunun, Demokrat Pa^- ti'nin başkan yardımcısı adayı AJbert Gore'u, Başkan George Bush'un yardımcısı Dan Quay- Je'dan daha fazla beğendiği or- taya çıktı. Time dergisi ve CNN televiz- yonu tarafından ortaklaşa yapı- lan bir ankete göre, seçmerderin yüzde 63'ü Gore'u, 21'i ise Qu- ayle 1 ! tercih ediyor. Ankete göre, ABD halkı, ki- mi başkan seçeceği konusunda ise kararsız durumda. Halkın yüzde 28'i demokrat Bill Clin- ton'a, yüzde 26'sı Bush'a oy ve- receğini söylüyor. Henüz aday- Iığım resmen açıklanamış olan işadamı Ross Perot'un seçmen- leri ise halkın yüzde 26'sını oluş- turuyor. Başkan adaylan arasın- daki yüzde farkının, istatistik olarak, bütün anketlerdeki ha- ta marjı dahilinde olduğu ifade edildi. ; SİZİN Fotokopiniz ayrı Faxınız ayrı mı? Cumhurbaşkanı Chaim Herzog peışembe günü İstanbuTa geliyor Israil ile yakın ilişkiler Fotokopimiz de Faxımız da HITACHI Ç hem fotokopi, hem fax Fotokopi için ayrı makine, fax için ayrı makine mi?Ar- Hem gerçek bir fo- tokopi makinesi, hem de tam dona- nımlı bir.fax. ÇOK UYGUN FİYATLI COPYFAX ile HEM FOTOKOPİ ÇEKİN, HEM FAX GEÇİN ! • A T I Ş M ER K E Z L ER I M İ Z : İ I T A N 8 U L : 266 72 80 (9 HAT) KAOIKAV: 310 81 18 (5 HAT) A N K A R A : 4 3 5 55 44 (8 HAT) İ Z M İ H : 22 72 27-14 75 92 O Üç boyutlu, ciltli dahil her dökümanı fotokopisinialmadanfaxlaymOHer türiü kagıtla küçültme.büyültme yaparak ilaçsız, optik film siste- mi ile fotokopi çekin O Artık to- ner, developer, drum gibi yedek HALUK GERAY ANKARA - İsrail Cumhur- başkanı Chaim Herzog, bu haf- ta Istanbul'a geliyor. Herzog'- un Tûrkiye'ye yapacağı ziyare- tin, Türkıye- israil ilişkilerine yeni bir içerik kazandırması bekleniyor. Tûrkiye'ye gelecek ilk İsrail Cumhurbaşkanı olacak Her- zog ve beraberindeki üst düzey bûrokratlar, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Sü- leyman Demirel ile görûşecek- ler. Herzog, "Sefared" Yahudi- leri'nin îspanya'dan Osmanlı İmparatorluğu'na gelişlerinin 500. yıh çerçevesindeki kutla- malan dûzenleyen, 500. Yıl Vakfı'nın davetlisi olarak "özel" bir ziyaret için önümûz- deki persembe günü Istanbul'a gelecek. Dışişleri kaynaklan, gezi do- layısıyla, Türkiye-İsraıl ilişkile- rinde sıçramaya yol açacak üst düzey temaslann gerçekleşme- sinin beklendiğini belirtiyorlar. Türkiye, 1963'ten sonra Tela- viv'deki büyükelçiliğini, masla- hatgüzarhk sevıyesine düşür- • İsrail Cumhurbaş- kanı Chaim Herzog özel bir ziyaret için bu hafta içinde Istanbul'a geliyor. Ziyaret sırası- nda iki üJke ilişkilerin- de sıçramaya yol aça- cak üst düzey görüş- meler bekleniyor. müştü. Türkiye ve tsrail, 1992 şubaünda ilişkilerini karşılıklı olarak yeniden büyükelcilik düzeyine çıkarmışlardı. Herzog'u davet eden vakıf yetkililerinden aiınan bilgiye göre persembe günü îstanbul'a gelecek olan İsrail heyeti, aynı akşam Dolmabahçe sarayında verilecek olan gala gecesine ka- tılacak. Yetkilikr, Herzog'un bera- berinde, İsrail hükümetinin üst düzey diplomatlan ve diğer üst düzey bürokratlardan oluşan 14 kişilik bir heyetin de galaya katılacağını belirtiyorlar. Dışiş- leri kaynaklan, diplomatlardan oluşan bir heyetin Ankara'ya gelme ihtimali olduğunu, Her- zog'un da Cumhurbaşkanı Özal ve Başbakan Demirel'le üst düzey temaslarda buluna- cağını bildiriyorlar. Aynı kaynaklar, Türkiye ile tsrail'in ilişkilerine yeni bir içe- rik kazandırrna karannda ol- duklannı belirterek Herzog'un temaslanyla bu isteklerin yeni bir ivme kazanacağı yonımunu yapıyorlar. İki ülkenin, siyasi danışma dışında, özellikle ekonomi, dış ticaret, büimsel ve teknolojik gelişmeler, aynca turizm alanın- da işbirliğini geliştirmek istedik- leri bildiriliyor. Diplomatik gözlemciler, An- kara'nın, İsraıl'den olacak ilk üst düzeyli temasın "özel" nite- likte olrnasıru tercih ettiğini be- lirtiyorlar. Ankara, bazı kornşu Arap ülkelerinin "rahatsızlık" duyacağı gerekçesiyle, temmuz ayırun sonunda yapılacak GAP törenine tsrail'in davet edilme- sinin beklenmediğine dikkat çe- kiyor. Dışişlen çevreleri, tsraine diplomatik temaslann başla- masırun nonnal bir süreç oldu-. ğunu, bölge politikasında et- kinliği giderek artan Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin, gi- derek önem kazanacağını beUr- tiyorlar. Yetkililer, önceki İsrail hü- kûmetlennden daha yumuşak bir politika izleyeceği yolunda mesajlar veren tsrail İşçi Partisı Genel Başkam ve Başbakan Rabin'in son seçimleri önde bi- tirmesinin, Türkiye- tsrail iliş- kilerinin geliştirilrnesi için uy- gun bir zemin yarattığmı belir- terek Rabin'in tsrail'de banşın sağlanması ve Filistinliler için özerk bir yönetim kurulması hedeflerini açıkladığma dikkat çekiyorlar. Dışişleri Bakanı Klaus KinkelAnkara'da AImanya9 dan önemli koııuk•^ manva'nın oncü rol üstlenmesini I • Almanya Dışişleri Bakanı Kinkel, Türkiye ile ilişkileri muhakkak şekilde geliştirmek için Ankara'yageldiğini belirtti. Alman meslek- taşını Esenboğa Havaalanı'nda İcarşılayan Dışişleri Bakanı Çetinde "Daha aktif ilişki içinde olacağız" dedi. parçaya, sık servis müdaha- lesine gerek duymadan foto- kopi çekinO Bir orjinalden yedi ayn kopya kalitesiyle ardarda fax, fotokopi çekin A D A N A : 13 33 79-17 16 76 **••»"•«: 3177 98 TRABZON: 2143 71 AOAPAZARI: 47 47S İZMİT: 12 21 47 Ş İ R K E T L E R G R U B U KAVSERk 165689 (SKENDERUN: 33805 ••«•••••••••••••••••• DİYARBAKIR: 14118 AMTALVA: 189081 WkARA (Cumhuriyet Biirosu) - Al- ııı<ın\.ı Dı>i!jlcrı Bakanı Klaus Kinkel iki üiınlük rcsmi bir avareı için Ankara'ya ücldı. Tûrkıvc. AT">c. BAB'a vedığer Av- ıııpj biiıünİcşmcsınc yonclik kuruluşlara ""i.ıııı İİNCİık" için Almanva'nın "öncü- ltık" vapmaMiıı ıstcdı. Kinkel. Türkiye ile ılı^kılcri muhakkak şckildc gcliştirme ni- \ciıvlc Ankara*\a pcldiğini söylcdi. \lman Diîji^Jcn Bakanı Klaus Kinkcl'i. tluıı F.scnboğa Havaalanı'nda Dışişleri B.ıLını Mikmct Çciin ve Bonn Büyükclçı- M OnurÖymen karşıladı. Dışişleri Bakanı (.eıin. Türkivc vc Almanya'nın birlikte |\ı> la>ıığı dcğcrlcrin dünyada hakim ol- nı.ısı için. ıki ülkenin daha aktıf bir ilişki ıçındk'okıcağınu vcorlak polıtikalarürcte- Lcûınc ıııandığını bclirtcrck. 8 yıldan bu >.ııuı gcrçcklcşcn ilk rcsmı zıyarctin her .ıkındu işbirliei için önemli bir aşama ola- ı.^ıâına ıııandığını sinlcdı. Alman Bakan Kirikcl de A\ rupa vc Do- ğıı Av rupada son bir yılda olan gelişmelc- nıı. Türkıycin stralcjik ve siyasi önemini "bcklcnmcdik şckildc" artırmış olduğunu sövledı. Kinkel. dün>anın kesişme nokta- sirida bulunan Türkıye'nin. Orta Asya. Kafkaslar vc cski Sovyct cumhuriyclleri ile ilişkilcrinin önemli olduğunu bclirtcrck "Bcn şahscn görüşmcterimde bu konula- nn aâırlıklı olarak clc alınmasını bckliyo- rıım" dctli. Kinkel. Türkiye ile ilişkileri muhakkak şekıldc gcliştirme nıyetiyle An- kara'yageldiğini belirtti. Kinkel vc^cl'n. dün ak^am Dı^ı^lcn Bakanlığı"nda ycniden bir arııya gcldiler. Çctın, daha sonra. Alman Dışişlcn Baka- nı onuruna vcrilcn ycmckıc yaplığı konuş- mada. "Türkiyc'nin Avrupa bütünlcşmc- sinin tcmel direklcnnı olıı^turan örgütlcrc tam üyeliğinin gcrçcklcşmcsinde Al- manyanın oncü rol üstlenmesini bekledi! ğimizi ifade etmek isterim" dedi. Çetini Almanya-Türkiye ilişkilerinde zaman za- man "bazı yanlış anlamalann veya farkli değerlendirmelerin" ortaya çıktığını belir- terek Almanya'nın geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye uyguladığı silah sevkıyatırtf durdurma karanna atıfta bulundu. Çetin' böylc durumlarda. taraflann öncelikle diplomatik yoldan bu yanlış anlamalan gidçrmeye çalışmalan gerektiğini vurgula-» dı. İki ülke arasındaki üst düzey temasla- nn yoğunlaştınlmasının yanlış anlamala-t nn çıkmasını engelleyeceğini söyledi. Alman Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, Çetin'in sözlerine karsılık olarak Alman- ya'nın, Türkiye'nin Avrupa ile "yakm- laşmasında" yardımcı olacağmı beürtti. Kinkel, "Ülkenizdeki teröre kendi ülkemiz- deki terör gibi karşı çıkıyoruz. Terör ile il- gili eylem yapanlan mahkeme önüne çıkar- makta kararbyız. Bu konuda tamamıyla hemfıkiriz" dedi. Türkiye'nin bölgesinde- ki gelişmelerden sorumluluk duyduğunu kaydeden Kinkel, Türkiye'nin Kafkasya ve Bosna-Hersek'teki tutumunu buna örnek olarak gösterdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle