13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 13TEMMUZ1992PAZARTESİ EKONOMI BORSANOTLARI ABDURRAHMAN YILDIRBM Yükseliş, borsayagüvendengeçer Mart ayı sonundan itibaren sürekli artan Hazine faizlerinde düşüş trendı gcçen hafta başladı. Enflasyonda yaka- lanan olumlu trende parelel biçimde Hazine faizlerinin kademeli bir şekilde önümüzdeki haftalar ve aylarda düştne- si bekleniyor. Bir süre sonra bunu ban- ka faizlerinin izlemesi de olası. ••• Piyasalarda para bolluğu yaratacak Tahkim Yasası, Cumhurbaşkanı Tur- gut özal tarafından onaylandı. * • • Yıhn ilk aylannda yaptığı sert çıkış- larla tasarnıflann bir sel gibi aktığı do- lar. uluslararası borsalarda son 17 ayın en düşük düzeyine indi. Dolar-mark pa- ritesi 1.4830'a kadar geriledi. ••• SPK, Sermaye Piyasası Kanunu'nu ürürlüğe koyacak tebliğlerden lTini Devlet Bakanı Çiller'e gönderdi. 6'sı da bu hafta içınde tamamlanarak teslim edilecek. Yeni Sermaye Piyasası Kanu- nu vc vergi kanunlanndaki değişiklikle hisse senetlerine tarihinin en büyük teş- vikleri getiriliyor. ••• Bu olumlu gelişmelere karşıhk borsa endeksi son iki haftadır 4150-4500 aralı- ğında gidip geldi. 4500'lerden satanlar, dönüp 4200'lerden aldılar. Bu nedenle endeks 4500 puaru kırmayı üç kez dene- diyse de başaramadı. Bılançolar gelene kadar bu egilim devam edebilir. Bilan- çolar geldiğinde ise beklentiler bıtece- ğındcn satışa geçecekler olacakiır. Ama, borsada her olay aynısını tckrar- lar diye bir kural yoktur. Bu psikoloji- nin farkında olunması bile trcndi boza- bilir. Ya satışlar daha önce gelir, ya da yeni beklentileri olanlar, satılan hisseleri toplayarak düşüşü, çıkışa çcvirirler. Eğer, belirtilen oranda yabancı yatınm- cılar piyasada varsa ve teknik çahşıyor- larsa, alıma geçebilirler ve borsa bu kâr realizasyonunu aşabilir. Aşamıvorsa. söylenen kadar yabancı yatınmcı yok- muş, bu konu abarulmış demektir. Kısa vade ıçin hemen hemen bütün göstergeler borsadan yana. Bu koşullar- da, borsa kâr realizasyonlannı aşama- yacaksa ve çıkışa devam edemeyecekse, yaünmcılarda sistemle ilgili bir güven- sizlik var demektir. Böyle bir güvensiz- lik engeli, ancak yeni yasanın yürürlüğe konulması ve borsa işlemlerinin bilgisa- yarla yapılması halinde aşılabilir. Eıııiıı Ağa kumarbazlararestçekti Emin Ertem, 20 yıldır his-1 se senedi piyasasının içinde. Araa kunımlar geçtiğimiz yıllarda borsa, SPK ve ilgili bakanlar karşısında kendile- rini savunma görevini çoğu kez Emin Ertem'e yüklerler- di. Tok sesi, dobra dobra konuşması, sert çıkışlan ile Ertem vurduğu yerden ses de geürirdi. Kendine özgü konuşması ve espinleriyle de toplanülara renk katardı. Doğrucu davut olarak taru- nan Ertem'in eleştirilennden zaman zaman araa kunım- lar da paymı alı r dı. Çukuro- valı olması ve elinden eksik etmedigi tesbihi de eklenince Emin Ertem borsanın Emin manu- pülatif ve spekülatif hareketler Emin Ağa'yı iyice kızdırmış ve yıldırmış du- rumda. "Bize burada ekmek yok artık" diyerek kendisini emekliye ayır- maya karar vermiş. Bu nedenle şirketi Lidcr Menkul Değerler'i kârh olması- na karşılık satışa çıkarnuş. Şirketin yon liraya vardıgını söylü- yor. Geçen hafta içinde ko- nuştuğumuz Emin Ağa, Li- der'i sauşa çıkardıktan son- ra 14 aracı kurumun el de- ğiştirdiğini belirtti ve şöyle dedi: "Herkes batık şirket anyor. Bu piyasanın adam- lan ve talipliler çürük şirket ahyor. Beni niye alsın? 1 milyar sermayesinin 600 milyonunu yemiş şirketi ah- yor. Zarardaki şirketleri devralarak paravan şirket haline geüriyorlar. 10 sentle iş yapıyorlar". Bu piyasanın geleceğini kötü gördükleri için çekil- dıklerini kaydeden Emin Ertem, sözlerini araalan suçlayarak tamamladı: kân arttıkça da Ertem fiyat yükseltiyor. "Halkı kazıklıyorlar. Borsayı kumar- Son artınmı 500 milyon. 3 milyardan haneye çevirdiler. Büyükseler üstü- 3.5 milyar liraya çıkarmış Lider'in fı- müze gelsinler. Bela anyoruz. Bu düzen yatını. Ertem, 1 milyar sermayeleri yanı- kumarhane düzenidir. Bir saat içinde nda 416 milyon komisyon geliri ve 325 niye düşüyor, niye çıkıyor, borsa? Hod- milyon lirahic teminatlan bulunduğunu ri meydan. bir de bana hücum etsinler, ve bunun toplamının 1 milyar 750 mil- görelim." reamde görölen çıkış!, geçen yıl borsacüarla Senette kiralama dönemiHisse senedi piyasasının canlan- masıyla araa kurumlarda başlayan bir eğilim sessizce geüşti. Artık borsa- da etkinliğini arürmak isteyen aracı- lar"Hisse senedi kiralaması" yoluna gidiyorlar. Orta ve uzun vadeü yaünm yapan yatınmalann portföyü, nominal de- ğeri üzerinden ayda yüzde 2.5 faizle araa kurum tarafından kıralanıyor. Kiralamayı yapan yatınmonın yıllık kazana portföyünün nominal değeri- nin yüzde 30'u dûzeyinde bir gelir sağ- laması. Hisseleri kiralayan araa kurum ise, nominal değer üzerinden olduğu için ayda yüzde 2.5 faizin bile altında bir maliyetle sermayeye kavuşuyor. Ki- raladığı hisseleri istediği gibi kullanan araa kurum tahtalan hakimiyeti al- tına ahyor, yönlendirebiliyor. Şimdilik hem kiralayan, hem kıraya veren memnun. Kiralama işi Batı ülkelerinde de yapdıyor. Ama bu ülkelerde yasal ola- rak düzenlenmiş ve bazı teminaüara bağlanrruş. Türkiye'de bugün fıilen yapılan, iki kişi arasındaki sözleşmeye ve güvene dayanıyor. Borsa yükseldiği sürece de önemli bir sorun çikmayabi- lir. Ama, ya işler ters gittiğinde, borsa düştüğünde ne olur? Hisseleri geri al- mak zorlaşır. Bir şey yapılacaksa yasal yapılmalı. thşallah bu tür olaylar ya- şanmadan önce tebliğler yetişir. Hisse senetlerinin kiralanması yasal düzen- leme altına alınır ve teminatlandınlır. Borsada seans spikeri Sayılan çoğalan araa kuruluşlar arasında rekabet iyice kraştı. Yaünmcılan çekmek için verilen hız- metler çoğaldı, kalitesi artınldı. Veri- len en önemli hizmet seansı en hızlı ve doğruya en yakın biçimde yansıtmak. Geçen hafta gazetecileri davet eden bir bankanın menkul kıymetler mer- kezini gezerken, borsa seansuu bir spi- ker heyecaru ve hızıyla anlatan bro- kerla karşılaşük. Daha iki yıl öncesin- de küçük yatınmalan kapısından içeri sokmayan araa kuruluşlar arasında bugün müşteri çekmek için spiker bile yetiştirenler var. "Spiker anlatımınm" müşteriler ûzerinde etkili oiduğunu belirten yetkililere, "Aman dikkat edin de spikerinizi televizyonlara kaptırmayın" uyansında bulunuyo- ruz. BirükteÇalışmayaDavet! Yoğun çalışma ortamıno yatkın ve istekli, ekip çalışmasını yurütebilecek, kendıni geliştirme çabosı içinde olan, yeniliklere açık, insan iiişkilerı kuvverii, lemsit ve ikna yeteneğine sahıp, bilgisayar kullonobiten ve spesifik özellikleri ojağıda belirtilen nitelikte kışılerle birlikte çalıjmak istiyoruz. Al Borsa Temsilcileri Ekooomi, işletme vb. konularda üniversite eğiKmli, seans salonunda en az 9 ay deneyimli. A2 Hisse Senedi Yatınm Uzmanları Ekonomi, işletme konularmda üniversite eâitimli. Yabancı dil Dilen Menkul Kıymetler piyasalarında en az 1 y\l deneyimli. Araştırmaya yatkın ve yatınm danışmanhğı faaliyeti de yürütebilecek nitelikte. A3 Hazine Bölumu Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatınm Yetkilisi Üniversite eğiKmli. Yabancı dil Dilen. Konusunda en az 1 yıl banka deneyimli. A4 Hazine Bölumö Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatınm Uzmanlan Üniversite eğitimli. Yabancı dil bilen. A5 Yönetici Sekreteri Konusu ile ilgili eğitim görmüj. Yabancı dil bilen. En az 2 yıl deneyimli. Ucret ve sosyat imkanlanmız tatmînkardır. Başvuruların, asağıda belirtilen adrese, aynntılı bir özgeçmis ve fotoğrafia, bolüm referansları belirfilerok vapılmaii gerekmektedir. Bo?vurular kesinlikle gizli tutulocaktır. ATA MENKUL KIYMETLER A.$. Kasap Sok. Eser Apt.no: 18/A 80280 Esentepe Istanbul Kısa bir süre sonra deneme yayınına geçecek olan BRT (Büyükşehir Belediye Radyo Televizyonu) YAYINCILAR ARIYOR SUNUCULAR • Canlı Radyo-TV yayınını yürütebilecek, • Türkçe'yi düzgün, doğru ve akıcı konuşabi- len, belirli bilgi binkimine sahip, • Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmclcri izle- yen (Yüksek öğreninı tercih nedenidir.) * Günün her saatinde görev yapabilen, Adayların, amatör olanaklarla scslcndirdiklcri ve imkanlan varsa müzikle besledikleri, İstanbul'la ilgili her türlü konuyu içeren 30 dakikalık bandla- rını fotoğraflı özgcçmişlcriylc birlikte (Adrcslc- ri, varsa telefonları) 25/07/1992 tarihine kadar "Ankara Cad. 68 Cağaloğlu-İSTANBUL" adre- sinc postayla vcya cldcn ulaştırmaları gerekmek- tedir. Bandlardan yapılacak eleme sonunda başanlı bulu- nan adaylar, kurs sonunila Yardımcı Animatör, Sunucu olarak göreve başiayacaklardır. ELEKTRONİK MÜHENDİS VE TEKNİSYENLERİ Deneyimli deneyimsiz bütün adayların özgeçmiş- lerini içeren mektuplarını 25/07/1992 tarihine ka- dar "Ankara Cad.68 Cağaloğlu İSTANBUL" ad- resine göndermeleri gerekmektedir. , Almanlarııı gözüturizm tesislerînde BÜLENT ECEVİT ANTALYA - Türkiye'ye en çok turist getiren Alman Seya- hat Acentesi TUİ, bağlantı kur- duğu tesislerden fiyat düşürme isterken kendisine bağlı otel iş- letme fırmalanna 1993 yılında bu tesisleri kiralamak için teklif veriyor. Profesyonel Otel Yö- neu'cileri Dernegi (POYD), Türkiye turizmi ûzerinde ya- bana tur operatörlerinin oy- nadıklan oyun için acil önlem alınmasını istedi. Bu arada An- talya Sanayici ve İşadamlan Dernegi (ANSİAD) de tesisle- rin yabanalara Viralanması- ndan ve satılmasından korkul- maması gerektiğini savundu. POYD Kuruculur Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bazı tur operatörlerinin kimi zaman balon rezervasyonlar yaparak ülkeyi ve ülke turizmi- ni zor duruma düşürmeye ça- baladıklan belirtildi. Balon re- zervasyonlar yapılması ile satış gerçekleşen rezervasyonve T.C. UZUNKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN Esas: 1991/402 Uzunköprü Muradiye mahallesındcn Ibrahim kızı 1324 doğumlu Sa- niye Yüncü"nün mahkememızce açıbp okunan 13.3.1991 tanh 4836 yev- miye nolu Uzunköprü Noterhği'nde tanzrnı edilrruş olan vasıyetnamesin- den Uzunköprü Fevzı Çakmak Mah. 4 pafta 18 ada 70 nolu parseldeki 20 192 payını Feyzullah Yüncû'ye vasıyet ettığı anlaşıldığından. mırasçısı Ibrahim oğlu 1314 doğumlu Sabri Efe'nın adresı tespıt edılemedığınden bu vasiyetnameye ıtıraa olup olmadığını beyan etmek ûzere 23.9.1992 ta- rihınoe duruşmada haar bulunması veya kendısını bir vekılle temsil ettiı- mesi. aksi takdirde vasiyeti kabul ctmiş sayılacajp ilanen tebliğ olunur. Basın: 48838 Executive Secretary/ Translator An international company, with its Headquarters Ottıce for General Directorship in Istanbul, ıs seeking to fill this position. The applicant will be expected to: • Translate documents from English to Turkish and vice versa (French, while not required, would be an asset). • Perform simultaneous translations for meetings. • Have a vvorking knovvledge of legal terms. • Perform some Executive Secretarial functions. All applications must be received no later than 20Ju!y 1992. Please send your application (in English). with a recent photograph, to: Code . TLW PK 483 Şışli-lstanbul oranının yüzde 40-50 oranında kaldığj belirtilen açıklamada, otellerin yüzde 50-60 oranında oda saüşlannın düşmesine ne- den olduğu ve kaybeden kesi- min de otelciler olduğunu vur- gulandı. Bu yıl, önceleri 'overboo- king' daha sonra da sözleşme fı- yatlannm yüksek olduğu ba- hane edilerek fiyatlann aşağıya çekilmeye çahşıldığı öne süren POYD Kurucular Kurulu, yaptıklan araşürmalara göre fi- yatlanru sabit tutan işletmele- rin saüşının yurtdışındaki acen- teler tarafından, 'kontenjan doldu, otel dolu' denilerek re- zervasyon ve satış yapmadı- klannın belirlendiğini kaydetti. Türkiye'ye en çok turist geti- ren Alman TUİfiması,Salima Beldibi Tatil Köyü ile yaptığı bir anlaşma olmasına karşın fı- yatlan yüksek bularak indirim yapılmasını istediğini belirten tatü köyünün bir yetkilisi, TUl'nin yan kuruluşu olarak Türkiye'de otel işletme zincir- leri bulunan îber Otel firması- nın 1993 yılı için tesislerini kira- lamak istediklerini belirtti. TUİ'nin diğer otellerde de fiyat düşürme çabalan olduğunu haUrlaülan POYD açıklamaa- nda, yabana otel işleten fırma- lar fıyatlannı düşürerek dolu- luk oranlannı arttırdığını ve di- ğer tesislerin aleyhine bir duru- mun ortaya çıkmasına neden olduklan \oırgulandı. Kl A\l N^'ASI 'ZeytînyağıMucizedir' Young&Rubicam/ Reklamevi'nin Komili Zeytinyağlan için hazırladığı 'Zeytinyağı Mudzedir' basın kampanyası, bu yıl 35.'ncisi yapılan New York Festivali'nde basın kategorisinde finalist oldu. 44ülkeden3586 kampanyanın yanştığı NewYork Festivali'nde fınale kalan kampanya, ülkemizde de basın dalında büyük ödül Altın Elma'ya layık görülmüştü. Aynı zamanda New York Art Directors yıllığına giren ilk Türk reklarrudaolanbu başanlı kampanyaya imzasmı atan Reklamevi ekibi şöyle: KreaüfDirektör. Serdar Erener, Reklam Yazan: Seyhan Erözçelik, Sanat Yönetmeni: Serra Akına, Müşteri llişkileri Yönetmeni: Feryal Tükel, Müşteri Temsilcisi: Bedriye Renda. 1-KNOLOJI •RIM Compact DiscTer kadar iyi ses verebilen DCÇTer 800 dolara saülacak. Artık compact kaset zaıııaııı Hem silinebilir, hem kaydedilebüir, her kaset gibi silinebilir ya da kaydedile- eger biyonik bir kulağınız yoksa CD'- bilir özellikkre sahip olması. lerin verdiği sesle bunun verdiği sesin Philips yeni aletinin satış fıyaü 799 arasındaki farkı anlamanız da çok zor. dolar olarak beürlendi. Ama hemen eski Hem zaten bu da compact ama bu Digi- müzik setlerinizi çöpe atmaya kalkmayın tal Compact Cassette. çünkü yeni compack kasetier eski kaset Philips Elektronik firmasının eylül çalarlardadaçalınabiliyor. Firmayetkili- ayında piyasaya süreceği yeni DCCler, leri compact disclere olduğu gibi DCC- pek çoklanna göre Compact Disc'lerin lerde de ilk üretimi kendilerinin gerçek- Müzik piyasasında yaratüğı etkiden leştirdiğini fakat çok kısa bir süre içinde daha fazlasma yaratacak. Bunun en te- diğer firmalann da kendi DCC'lerini pi- mel nedeni bunlann kaset olması ve tabi yasaya süreceğini belirtiyor. ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARI 15038 13398 105900 30S800 5.7880 4.1135 5XJ725 1.6960 96.60 Alman Markı Avustralya Dolan Avusturya Şilinl Belçika Frangı Danimarka Kronu Fin Martckasi Fransız Frangı Hollanda Florinl bpanyol Pezetası 5.4503 isveç Kronu 1^635 \snricn Frangı 1139.00 halyan Ureti 125.63 Japon Yeni 1.1910 Kanada Dolan 53035 Norveç Kronu 17494 S.Arabistan Rryali 1 SterMn: 1.9115 ABD Dotan 1 ECU: 13595 ABD Dolan SDR: 1.4393 ABD Dolan SDR: 1001.69 Türk Ura»ı MERKEZ BANKASI KURLARI 11 TEMMUZ 1992 CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Alman Marta 1 Avustraiya Dolan 1 Avusturya Şılini 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonni 1 Ispanyol Pezetası 1 İsveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 itaryan Liret 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S.Arabistan Rryali DÛVIZ ALIŞ 6942.09 4616.37 5181.58 655.53 224.08 1199.40 1368 58 4093.22 72.61 1273.71 5091.38 609.49 55.26 5828.79 1175.92 13269.80 1851 52 SATIŞ 6956 00 4625.62 5191.96 656.85 224.53 1201.80 1371.32 4101.42 72.76 1276.26 5101.58 610.71 55.37 5840.47 1178.28 13296.39 1855 23 EFEKTİF ALIŞ 6935.15 4611.75 5103.86 654.87 221.84 1187.41 1367.21 4089.13 71.16 1260.97 5086.29 603.40 54.43 5741.36 1164.16 13256.53 1823 75 SATIŞ 6976.87 4639.50 5207.54 658.82 225.21 1205.41 1375.43 4113.72 72.98 1280.09 5116.88 612.54 55.54 5857.99 1181.81 13336.28 1860.80 MARMARA BANK'IN TELEFONLARI DEGİŞİYOR 233 03 50 (8 hat) olan Genel Müdürlük ve Merkez Şube telefonlarımız 15 Temmuz 1992 Çarşamba gününden itibaren, 234 34 06 (8 hat) 234 03 63 234 04 85 234 04 90 234 06 96 234 08 60 234 09 70 234 51 45 olarak değişecektir. Fax numaralarımız aynı kalacaktır. Liitfen not ediniz. i MARMAfiA lllll BANK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle