09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 TEMMUZ1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çengel adaylığını açıkladı •tçPoütikaSerrisi- YûkselÇengel,l9 temmuzda yapılacak olağanüstü SHP İstanbul İl Kongresi'ndeil başkanlığına aday oiacağuu açıkladı. Çengel, önceki gûn SHPİlMerkezi'ndebir araya gelerek kongreye Uişkin birdeğerlendirme toplantısı yapan üçe başkanlanna aday olacağını bildirdi. Parti içi gruplann da önümüzdekı günlerde adaylannı açıklamalan bekleniyor. Bu arada, Şişli üçe kongresinin yapıldığı gûn meydana gelen dayak olayına adı kanşan ve tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na verilen Mustafa Sangül hakkındaki tedbir karan kaldınldı. Tedbir karannın kaldınlmasıyla birlikte Mustafa Sangül, Şişli tlçe Yönetim Kurulu tarafından ilçe başkanlığına alandı. Ancak Sangül hakkındaki disiplin soruşturmasına devam edildiği bıldinldı. Koçların düğünü •İçPourika Servisi - Çırağan Sarayı'nda yann akşam yapılacak Koçlann düğiin ünde merakla beklenen Özal-Demirel karşılaşması gerçekleşmeyecek. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'm protokolda nasıl oturtulacağı konusunun da uzun süredir tartışma konusu olduğu düğüne Başbakan Demirel katılamıyor. Cumhurbaşkanı Özal daha önce düğüne katılacağını bildirirken Başbakan Demirel ise 14 Temmuz akşarru resmi bir ziyaret amacıyla Türkiye'ye gelen Tunus Başbakanı Hamad El Karoui onuruna verilen yemekte bulunacağj için düğüne katılamayacak. Bu arada Vehbi Koç'un büyük torunu Mustafa Koç ile Caroline Giraud'un, Çırağan Sarayı'nda yann akşam gerçekleşecek düğün töreni için tüm hazırlıklann tamamlandığı öğrenildi. 3 bin kişinin davet edildiği düğünde l5Okişibk birekip görev yapacak. Düğünde aynca Leman Sam, Esin-Engin Noyan, İlham Gencer'in müzikleriyle geceye renk katacaklan bildirildi. Sarayın Sultan Suitinde kalacak Mustafa-Caroline çiftinin ertesigünTuzla açıklanndaki adalannda yakınlanna bir parti verecekleri öğrenildi. Kavgalı tören • ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi'nin yeni hizmet binasının temeli olaylı törenle atıldı. Törenden sonra bir grup, arsalarının zorla elinden akndığını ileri sürerek Başkan Hamza Kırmızı'ya saldırdı. Keçiören'de belediyenin tüm birimlerini bir araya toplayacak belediye hizmet binasının temel atma töreni Keçiören asfalt şose yol ayrımmda yapıldı. Başkan Kırmızı, konuşmasını bitirdiği sırada kürsü önüne gelen 6-7 kişilik bir grup Kırmızı'ya bağirdı ve "Baba yadigân topraklanmızı zorla elimizden aldınız" diyerek Başkan'a hakaret edip üzerine yürûdU. Bu arada, beiediye görevlileri araya girerek Başkan Kırmızı'ya saldınyı önlediler. Daha sonra da protestocu kişilerle belediye görevlileri arasında yummklaşma başladı. Araya giren emniyet kuvvetlerinin yardımıyla olay büyümeden önlendi. Sağlartlan Milli Gazete'ye jdava | • ANKARA (AA) • [Kûltür Bakanı Fikri Sağlar !ve eşi Serap Sağlar, Refah İPartisi Ankara Milletvekili İMelih Gökçek ile Milli ıGazete hakkında SOO'er jmilyonluk tazminat davası açıyor. Kultür Bakanı Fikri Sağlar, dün yaptığı yazılı açıklamada, Milli Gazete'nin dünkü sayısında, ."Sağlar'm istifası ',bekleniyor" başuğıyla, kendisi ve eşi Serap Sağlar'a yönelik bazı asıisız iddialann yer aldığını •bildirdi. Bakan Sağlar, ihaberle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Çapı belli ve bu iilkede dürüstlük, namus ve ahlakla ilgili en son konuşacak kişi olan Melih Gökçek, belediye başkanhğı ve genel müdürlük görevleri sırasındaki vurgunlanmn ortaya çıkma telaşıyla şimdi düzmece haberlerle, beni ve ailemi yıpratmaya çalışıyor. Bazı üniversitelerde halen rektörlük yapan kişilerin yeniden aday olmaları tepkiyle karşılandı Demirbaşrektörlerbüyüksorunoldu• Üniversitelerde rektör adaylannm seçimi sürüyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 15 temmuzda yapılacak seçimin Nurcularla Atatürkçü adaylar arasmda çekişmeye sahne olacağı öne sürüldü. Haber Merkea-Üniversite- lerde, rektörlük seçimleriyle il- gili tartışmalar büyüyor. Bazı üniversitelerde halen rektörlük yapan kişilerin yeniden aday ol- malan tepkiyle karşılandı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Karadeniz'in ye- niden adaylığını koyması üzeri- ne aynı üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Necmettin Hacıeminoğlu, 'Rektörler cun- tası' suçlarnasmda bulundu. İs- tanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Cem'i Derniroğlu'nun üçüncü kez rektörlüğe adayhğı- nı koyması üzerine, bir grup öğ- retim üyesi, yaptıklan yazıb açık- lamada yeni yayımlanan 3826 sayıh yasayla yapılan degişik- likteki "İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz" hük- münü bazı rektörlerin keyfı olarak yorumladıklannı belirt- ti. Bazı üniversitelerde de rek- tör adaylannının seçimi sürü- yor. Erzurum Atatürk Üniver- sitesi'nde 15 temmuzda yapıla- cak rektör adaylan seçiminin Nurcularla Atatürkçü adaylar arasındaki çekişmeye sahne olacağı öne sürülüyor. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Karadeniz'in ye- niden rektör adaylığı için baş- vurması üzerine olaya tepkı göstererek Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile YÖK Başkanı Prof İhsan Doğramacı'ya bir faks mesajı çeken öğretim üyesi Prof. Necmettin Hacıeminoğ- lu, üçüncü kez aday olan rek- törleri 'rektörler cuntası' oluş- turmakla suçladı. Prof. Haae- minoglu, Cumhuriyet muhabi- rine yaptığı açıklamada şöyle dedi: "İki dönem üst üste rektör- lük yapan bir kişinin görevi bit- tikten sonra çekılerek arkadan gelen kadrolara yol açması ge- rekir. Ancak onlar. araya nü- fuzlu kişileri, bazı gazete yazar- lannı koyarak yeniden secil- mek istiyorlar. Bulunduklan makamı boşaltmak istemiyor- lar. Bunlar, âdeta bircunta ma- hiyetindeler. Bu rektörlerin dö- Prof. Cem'i Demiroğlu neminde büyük bir aülım ya- pılmamışür. öyleyse, ne yüzle yeniden aday_ oluyorlar? Orne- ğin, Atatürk Üniversitesi rektö- rü Prof. Hurşit Ertuğrul, Çuku- rova Üniversitesi rektörü Prof. Mithat özsan gibileri uzun yıl- lar bu görevleri sürdürdüler ve yine adaylar. Bu ülkede bir cumhurbaşkanı en çok yedi yıl, bir genelkurmay başkanı en çok dört yıl görev yapabilirken bir rektör 20 yıl, 25 yıl görev ya- pabilmektedir." İstanbul Üniversitesi Rektö- Prof.OrhanOğuz rü Prof. Cem'i Demiroğlu'nun yeniden aday olması üzerine, bu üniversitede görevli bazı öğ- retim üyeleri bunun yasal olma- dığını öne sürdü. Yapılan yaalı açıklamada şu görüşlere yer ve- rildi: " Yasanın açık hükmünü ta- mamen keyfi olarak yorumla- yan rektörler, 3826 sayıh kanu- nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gecerli olduğunu belir- terek aday olma haklannın en- gellenmediğini savunmaktadır- lar. Prof. Nihat Balkır Ancak yasada yapılan degi- şiklik öncesı rektörlük süreleri- nin hesaba katılmaması düşü- nülseydi, daha önceki yasalar- da yapıldığı gibi bu yasada da geçici madde olarak belirülmesi gerekirdi. Halbuki, yeni yasada başka konularda geçici madde- ler bulunmasına rağmen bu ko- nuda bir geçici maddeye yer ve- rilmemiştjr." İstanbul Üniversitesi Rektö- rü Prof. Cem'i Demiroğlu da rektör adayı olamayacagını be- yan ve iddia eden çevrelerin bu- Prof.Yümaz Büyükerşeo lunmasmdan üzüntü duyduğu- nu belirterek "3826 sayıh ka- nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlı olduğu için aday olma hakkımı engelleme- mektedir" diye konuştu. Bazı üniversitelerde de rektör adaylannı belirlemek üzere ya- pılan seçimler sürüyor. OD- TÜ'de önceki gün yapılan rek- tör aday seçimlerinin sonuçlan belli oldu. Aldıklan oylara göre seçilen adaylar şunlar: Mühen- dislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süha Sevük, ODTÜ Rek- törü Prof. Dr. ömer Saatçioğlu ve Mimarük Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yüceoğlu. ODTÜ Öğretim Elemanlan Derneği Başkanı Prof. Dr. Şa- fak Alpay gazetemize şu açıkla- mayı yaptı; "ODTtTde 10 temmuzda yapılan seçimler 22 haziran ta- rihinde öğretim üyelerinin yüz- de 92'sinin yine kendi özgür ira- deleriyle gercekleştirdikleri se- çimin aynıa obnuştur. Ancak böyle bir demokratik sürecin yaşanmadığı diğer üniversitele- rirnizde yapılacak 'sözde' rek- tör seçimlerinin bir nabız yok- laması niteliğinde olacağını dü- şünüyor, diğer öğretim üyeleri- nin duyduğu kuşku ve endişele- ri paylaşıyoruz. Bu üniversite- lerdekı öğretim üyelerinin yapj- lacak sözde secimlere katıl- mama kararlannı da saygıyla karşılıyoruz." Van 100. Yıl Üniversitesi'nde de rektör adaylan seçimi bugün altı adayın kabhmıyla Bardakçı Kampusu'nda yapılacak. Yeni kurulan 21 üniversite, eski üniversitelerin fakülte ve yüksekokullanndan oluşuyor Üniversitelerînıiziıı sayısı 52 Ve ulaşbANKARA (AA) - Yeni kurulan 21 üniversite ile biriikte Türkiye'de üniversite sayısı 52'ye ulaştı. Bu üniversitelerden 49 tanesi devlet üniversitesi, 3 tanesi ise özel üniversite. Yeni kurulan üniversitelerin rektörleri atama yoluyla secilecek. Yeni kurulacak üniversiteler, eski üniversitelerin fakülte ve yüksekokullannın bağlanmasıyla oluşuyor. Yeni kurulan 21 üniversitenin adı şöyle: Şanhurfa Harran Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Universiteşi Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi, Balıkesır Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Şakarya Üniversitesi, Manisa Çelal Bayar Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniveritesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniyersitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Muğla _ Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveritesi ve Kınkkale Üniversitesi. Daha önce kuruluş kanunlan çıkan özel üniversiteler ise Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi. Daha önce kurulu bulunan 29 üniversitenin adlan ise şöyle sıralanıyor: Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi (özel), Boğaziçi Üniversitesi, Cumhuriyet Üniverşitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İnönü Üniversiteşi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniverşitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, ODTÜ, Selçuk Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Ümversitesi. Üni versite çevrelerinde ,rektöriük seçimleriyle ilgili tartışmalardevam ederken yeni kurulan 21 üniversitenin rektörleri Başbakan ve Milli Eğititn Bakanı'nın göstereceği 3 aday arasından cumhurbaşkanı tarafından seçilerek atanacak. Böylece 3 özel üniversite hariç 21 yeni üniversite ve 28 eski üniversitenin toplam 49 rektörü belirlenecek. Bilkent hariç 28 üniversitede ise öğretim üyelerinin seçeceği 6 rektör adayı YÖK'te yapılacak gi7İi oylama ile 3'e indinlerek cumhurbaşkanına sunulacak. Cumhurbaşkanı ise bu adaylar arasından birini rektör olarak atayacak. 1982Menberi rektörlük yapaıılar Prof. Yüksel Bozer (Ha- cettepe Üniversitesi), Prof. Cem'i Demıroglu(Istanbul Üniversitesi), ft-of. Ergün Toğrol(Boğaziçi Üniversi- etsi),Prof. Orhan Oğuz (Marmara Üniversitesi- emekli olacak), Prof. Sermet Akgün (Ege Üniversitesi), Prof. Ahmet Karadeniz (Trakya Üniversitesi), Prof. Nihat Balkır (Uludağ Üni- versitesı-Nihat Balkır), Prof. Yılmaz Büyükerşen (Ana- dolu Üniversitesi), Prof. Mithat özsan (Çukurova Üniversitesi), Prof. Muvaf- fak Akman (Cumhuriyet Üniversitesi), Prof. Hurşit Ertuğrul (Atatürk Üniversi- tesi), Prof. Arif Çağlar (Fırat Üniversitesi), Prof. Süha Toner (Yıldız Üniver- sitesi- emekli olacak) MGK,MIT müsteşarını belirleyecek ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Milli Güvenlik Kurulu. bu hafta içınde toplanarak Korgcneral Teoman Koman"- ın a>nlması ile boşalacak Milli İsıihbarat Teşkilatı (MİT) Müstcşarlığı"na atanacak sıvil adı belirleyecek. Hükümet çevrelerinden alı- nan bilgive göre Milli Güven- lik Kurulu'nun bu hafta içinde vapılacak olan toplantısında, MİT Müsteşarlığı'na getirile- cck ısim üzennde durulacak. Hükümet çevreleri, bugüne değin asker kökenlilerin atan- dığı MİT Müsteşarlığfna. bu kez sivil bir kişinin getirileceği- ne kesin gözüyle bakıyoriar. Aynı çcvrelcr bugüne değin kamuoyunda MİT Müsteşar- lığı için adı geçen Lefkoşa Bü- yükelçısı Ertuğrul Kumcu- oğlu"nun bu göreve atanması- nın söz konusu oimadığını ifade ettiler. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Gü- rcş. Başbakan Süleyman De- mırel'e bu >ıldan itibaren MİT'in üsldüze> görevlerinde askeri personel görevlendiril- mesine karşı olduğunu ve ha- len göre\de bulunan iki üst düze> yetkılivideağustosa\ın- dan itibaren kıtada görevlen- dircccğini iletmıştı MİT Müsteşan Teoman Koman da geçen günlerde MİTteki görevinden aynlma isteğinı Başbakan Demirel'e ilettiğini bildirmiş \e şu görüş- lere yer vermişti: "Ben. birkaç a> önce bu gö- revden aynlma niyetimi, bağlı olduğum Savın Başbakan'a ilettim. İznıni ıstedım. Tabiı daha sonra göreve devam ede- ceğim bir kurum olması lazım. Sayın Genelkurmay Başkanı ile de görüştüm. Sa>ın Genel- kurmay Başkanı. bundan son- ra MİTın başına üst düzey yönetici vermemeyi düşündü- ğünüsöyledi."" 12 Temmuz'unyridönümündeanma İstanbul Haber Servisi • Po- lisin. 12 temmuz 1991 günüdü- zenlediği Dev-Sol operasyonu sırasında yaşamlannı kaybe- denler 1. ölüm yıldönümleri nedeniyle, dün Karacaahmet'- teki mezarlan başında anıidı. Halkın Hukuk Bürosu'na bağlı avukatlar, aileler ve kala- bahk bir grubun katıldığı anma toplantısında saygı du- ruşu yapılarak 'Devrim Andı'- içildi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma sırasında 12 temmuzda ölen Hasan Eliuygun, Yücel ,:k,Niyazi Aydın, Cavit Özkaya, İbrahim Erdoğan ve Bilal Karakaya'nın mezarlan- na kırmızı karanfiller bırakıldı. Tüm-Özgür-Der Başkanı Avukat Zerrin San 12 tem- muzun yıldönümüyle ilgili ola- rak dün yaptığı yazıh açıkla- mada uygulanan devlet politi- kalannm sömürüye dayalı sınıfh toplumun korunması amacını taşıdığmı vurgulaya- rak 'yargısız infaz'lann durdu- rulmasını istedi. Halkın Hukuk Bürosu'nca dün yapılan açıklamada ise "Demokrasi ve insan haklan savunuculuğu altında her türlü şiddete karşı olduğunu söyle- yerek uygulanan katliam poli- tikalanna tavırsız kalmak, hal- ka karşı uygulanan şiddete onay vermektir"denildi. Öte yandan dün sabah K. Çekmece'deki Borusan Oto Servisi 'ne kimliği beUrsiz 3 kişi tarafından molotof kokteyli atıl- dı. Milyarlarca lira zarara yol açan yangını, gazeteleri arayan bir kişi Dev-Genç adına üstle- nerek, olayı geçen yıl 12 tem- muzda 10 kişinin öldüğü Dev- sol operasyonunu kınamak amaayla gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu arada dün Bayrampaşa Hali yakmlannda 34 TAA 16 plakalı taksi şoförü arabasımn bagajında elleri ve ağa bağ- lanmış olarak bıdundu. Oto- mobilin önceki gece ABD Konsolosluğu'na roketatarh saldında bulunan 3 kişinin gaspettiği ticari taksi otabile- ceğini belirten polis yetkilileri, araştırmalann bu yönde yapıldığını ve operasyonlann sürdürüldüğünü söylediler. (Fotoğraf:MUHARREM AYDIN) Mersin'de önceki günkü operasyonda ele geçirilen ikinci kişi de öldü * •* Kızıltepe'de üç kişiyi kurşuna dizdilerULUDERE/KIZILTEPE MERSİN (Cumhuriyet) - Şırnak'ın Uludereilçesinde minibüsüdurduran bir grup, üç kişiyi kurşuna dizerek öîdürdü. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki ayn olayda ikisi kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Mersin'de önceki gün bir operasyonda yaralı olarak ele geçirilen ikinci kişi de öldü. Geçen günlerde korucularca öldürüldükleri belirtilen Uludere Belediyesi işçilerinin Ulak köyündeki ailesine başsağlığı dilemek üzere önceki akşam bir mınibüsle gidenlerin yolu kesildi. Şayılan 20 kadar olan silahh kişiler, minibüste kimlik kontrolü yaptıktan sonra indirdikleri Ali Bozan, Şükrü Yıldız ve Mehmet Karataş'ı otomatik silahla tarayarak öldürdüler. Öldürme olayımn yine korucularca gerçekleştirildiği ileri süriilüyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Alipaşa köyünde bir eve baskın düzenleyen kişiler Halise Doğan (45) ve kızı Aynur Doğan'ı (27) dışan çıkararak öldürdüler. Olayın siyasal olup olmadığının araştınldığı behrtildi. Kocalar Köyü Yeşilova mezrasına da Kuzey Irakhlann kaldığı kampta peşmergelerle köylüler arasında ka\gaçıktı. Kavga sırasında bir Kuzey Irakh ile bir köylü öldü, 4 kişi yaralandı. Mersin'in Güneykent semtinde önceki gün polisin baskın düzenlediği evdeele gecmemek için birbirlerinin kafasına ateş ettiklen belirtilen iki kışiden diğeri de dün tedavi altında bulunduğu hastanede öldü. İçel Valisi Çetin Binnek, bıri ilk gün, diğeri de dün ölen iki kişinin PKK'nın tetikçilerinden olduklan ve Mersin'de çeşitli eylemlere hazırlandıkannın tespit edildiğini söyledi. KONUK YAZAR Prof. PERTEV BİLGEN İstanbui Üniversitesi tdare Hukuku öğretim Üyesi Hemen hemen tüm üni- versite rektörlerinin yeniden atanacağı bu günlerde 3826 sayıh kanunla Yükseköğre- tim Kanunu'nun rektörlerin atanmasına ilişkin 13. mad- desinde bir değişiklik yapıl- dı. Rektör adaylannda ara- nacak şartlar, rektör adayla- nnın seçim usulleri. cumhur- başkanına sunulacak aday sayısı ve rektörlerin görev süreleri yeniden düzenlendi. Kanunun rektör adayla- nnda aranacak şartlarla ilgi- li hükmü aynen şöyle: "Dev- let üniversitesinde rektör, profesör akademik unvanı- na sahip kişiler arasından... Cumhurbaşkanınca atanır... Süresi sona erenler aynı yön- temle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz." Bu suretle kanun, eski kanuna göre, rektön adaylan kay- nağını hem genişletiyor hem sımrlayıp daraltıyor: Geniş- letiyor, çünkü artık rektör adayı olabümek için sadece profesör akademik unvanı- na sahip olmak yeterü olu- yor. Daralüp sınırhyor, çûn- kü üst üste üçüncü kez rek- törlük yapmayı yasakhyor. Hukuk tekniği açısından bakılırsa, sorun, kanunlann yürürlüğü ve uygulanabilir- hği sorunudur. Kanunlar hangi tarihte yürürlüğe gi- rer? Hangi olaylara uygula- nır? 3826 sayıh kanun ya- yımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Kanunlann ancak yü- rürlüğe girdikleri tarihten sonraki olaylara uygulana- cağı hukukun genel ilkele- rinden olduğuna göre önü- müzdeki rektör seçimleri de bu kanuna göre yapılacak- tır. Fakat kanun bu olayda olduğu gibi yeni bir sımr ge- tirmişse ve bu sınırlamayı gerektiren olay, hukuka uy- gun olarak daha önceki ka- nunun yürürlükte olduğu zaman gerçekleşmişse bu olay yeni kanunun uygula- masında nazan itibara alı- nacak mıdır? Ahnmayacaktır. Çünkü Anayasa Mahkemesi. "Ya- salann zaman içinde uygu- lanmasında özel hükümler konulmuş olmadıkça, yü- rürlüğe girdiği günden itiba- ren meydana gelen olaylara uygulanması hukukun asli ve genel kurallanndandır" ilkesini teyit ettikten sonra 1982 Anayasasfnın 152. maddesinin "Anayasa Mah- kemesi'nin işin esasına gire- rek verdiği ret kararlannın Resmi Gazete'de yayımlan- masından sonra on yıl geç- medikçe aynı kanun hük- münün anayasaya aykırüığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz" şeklinde ifa- de edilmiş olan Anayasa Mahkemesi'ne başvuru ya- sağının ilk davanın ancak 1982 Anayasasfnın kabu- lünden sonra açılmış olması haünde uygulanabileceğine, ilk davamn 1962 Anaya- sası'nın yürürlükte olduğu dönemde açıhnış ve redde- dilmiş olması halinde uygu- lanamayacağına, uygulana- bihnesi için anayasada açık hüküm bulunması gerektiği- ne karar vermiş bulunuyor. Türlü çeşitli gerekçelerle eski kanun zamanında iki defa rektörlük yapmış olanlar aday olamaz tezini savunan- lann, bu Anayasa Mahke- mesi karannı alkışlayacak- lanndan eminim. Danıştay da bu ilkeyi bir içtihadı birleştirme karan ol- mak üzere bırçok karannda teyit etmiş bulunuyor. Da- nıştay'a göre de "Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olay ve işlemlere uy- fulanması doğâldır. Eğer anun koyucu önceki olay ve işlemlere de uvgulanması- nı öngörüyorsa bunu yaptığı düzenlemede açıktamau- dır." Demek ki Anayasa Mah- kemesi'ne göre de, Danış- tay'a göre de yeni kanunun yürürlüğe girmesinden önce vuku bulmuş olay ve işlem- lerin nazan itibara alınabil- mesi, geçmişe etkili olabil- mesi için kanunun metninde açık hüküm bulunması ge- rekmektedir. Yoksa eski ka- nun yürürlükte iken vuku bulmuş olay ve işlemlerin nazan itibara alınmayacağı, geçmişe etkili olmayacağı hakkında hüküm bulunması gerekmez. Benim bildiğim her kanun değişikliğinin, bir kanunu il- ga ettiği ve yerine yeni bir kanun koyduğudur. Kanu- nun tümünün değişmesı ile bir maddesinin değişmesi arasında kanunlann yürür- lüğü ve zaman içinde uygu- lanması bakımından bir fark bulunmamaktadır. Kanun, rektör seçimleri hakkında olsa bile bu böyledir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle