12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİA.Ş. HİSŞE SENETLERİNİN IMPEXBANK T. İTHALAT VE İHRACAT BANKASI A.Ş.ARACILIĞI İLE BURÇELİK BURSA ÇELİK D C K Ü M SANAYHA.Ş.NIN 1.012.500,000TLL1K HISSE SENETLERİ SATIŞI 15.07.1992-17 07 1992 TARlHLERI ARAStNDA BEDELLERI NAKDEN VE PEŞINENTAHSIL EDILMEK SURETIYLE HALKAARZ YOLUYLA VTItACAKTIR BU HISSE SENETLERİNtN HALKA ARZtNA ILIŞKİNIZAHNAME13 7 1992TARİHİN0E BURSA SİCIUNE TESCİL EOİLMİŞTtR. •SATIŞI YAPILACAK HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 2 7 1992 TARIH VE 59/310 SAYIU İZNİNE MYANMAKTADIR. ANCAK BU İ2İN, ORTAKUĞIN VE HISSE SENETLERtNIN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÛLÛ ANLAMINA GELMEZ e^u nnja* saneOBnmn savf tBmamanoaaan n m Borsaoa ıfwnı goıauanası o m a uvvzuauraı ^ p ^•••••mıı yu lHSSE SENETLERI SATILACAK BUNÇELK A $ •HAKKJNOA BILG8-ER 1 TcaralUnvanı 2.MarMzı Adrw «.TuetTvo smNovaTcamSdMam.ıkı 4 Ana Faatıyal Konusu SOMSıys . * . _ M S»rmayar»n OHakav Aostndakı Oafrkmı c) B N * U 9 » «• Mt*«rt oaylar *> dlTurk r < M Kanunu'nun 4O2-4O3Tncu ıı«ı»ımı uyarmca oTJ OrtflHHt MftS JOZMyimaHS £Qfo) TÛIKrioTfl lA r) Toolu SADaama *. tgt Mg*rr g) OrMMgm «nan* uyuıntanMan «. MAÜOURUWlLELGaJat.Q<LE)« 1 nm»Qııı ı ı. ıjJılı l^ıı.ı—ı *i 11 m 11 »*l>(—H»|TL) • DÛNEN VMUCLAR A| Haı* OadafMjr B) Obmkul Kryma*ar C)K-VMaiAI>cakl*r 1 AkcMrvaAISn 2 Dap >• ) m 3 04arTcAL O| Oöjar K/V NacaHaf E)Slouar 1 kkMaMa 2 Yan a n mamul 3-Uamular 5-VSv Avanalan F) D^ar Donan VkrbMar a.DUftAN VARLKLAR A) LUVT AlacMUr BlORJar uVVAvjcaRatf H fııaıial n VaılıaHı 0» khatt Ounn VkAUv (NET) n TIT8IIİIİI TI IWJ) • r Vartkkv F) DQar Duran VMMar Toruun M**F L KtSA VAOEU eORÇLAR 1 Bankaibaoikn 2.,»n»jırı1)lı8ı Q 04ar K/V Sorckv' DıAknanSe Avamian E)BorçveG«l Kaımıi 1UZUN VAOEU BOnÇLAR 1 BMaıKnîdlân 2-T*IMBkr 3 OvJarFtn Bor0*r Bl U/V Tean Borçlar Ot Alman&p Avanalan E) Borç ve GM Karjl 1 KıdanıTu Karj 2 0 4 » KarsıkUar •.azsanvuc 0) Naı Donanı K/Z E)Gapra)YılZar*n 2 Ortakhgı aon uç yılkk gahr u t U a n «• 3KO3/1992 A) NET SATIŞ HASILATI B) SATKAN UAUN UALtYETI BUnUT SAI1Ş KAFO O MALİYET oaoemcM 1 SatısPat Gdaflan 2 Oanal Yanakm GataHan Caaa Faaftyai Kan D) OlâER FAALIYET GELiniERI EIOIÖER FAALIYET OIOEHLE» F) FOtANSMAN dOERLERI OOLAâANUSTU OeiWLER H)OLA6ANUSTU GIOERLER DONEMKAni " " " J ' TlOOENECEK VEflGI V€ DKS6H 'jO-, . . jj^ıKASALYUKLMLUlLtaER 02 tanM nasa* durunaına 311219M 6J03 326 2JO3 2.434 44 25 ns 3J86 7»7 720 1.718 153 37 37 2.563 - 44 35 2353 6613 3 798 36 _ 31 9J88 31.12.1988 4J02 712 1:522 083 1J04 471 425 30 - - _ 3 M - 385 4J4J 1178. 790 724 9JM anhtnaaapdunımu: 1998 13J80 11.090 2.621 8 M *6t 415 1 J M 27 8 M 74 M 1.M8 ^ ^ . - . *»x.j-»î»;»»! NETDÜNEMKARI rt«!»JΫ 4 § a î ! ' • .U^i İJ CARt n . AMOmtSMANLAfll 3. YapıkıaUa aun yaunıMv 4a 4(8 WgHr 4 Onakk)ı 2*02/1092 W*» MMnyla a) 04ar Şahmar a M v » k > MaMMin Man c) AkM dajantf ulannda bulunan Mplam «XM> 1 S. Uat a n * » «şfen nagaır alBJMOvMBBT 0 Eaas Matyal K*r Maıa g) NalKavateıı h> (Faaayal Kan^Amori Kıdam t Öamm Vkıgı «DjCMnam tan 5ayS4»!âr(bn» Pıy Baama Nal Kar (TL) 4ar Paym Oaaat Dagaa m.) 4>ay Baama lamaOu (TL) ^MSauakf -Esas Fatyal Kan NalKar ^njSaiıf KMn/Pmf *•*•• •ParBa»maN«Kaf ?^'.. B ***!?? ra S'.. - Ç4M1 Dokum (hjn) • Mafena ladaV •VmrMmm İMMMln -ÇaMdokunKlon) Malnna (a(M) IMıalaaal) Kapas4a U a m tfanı -Matanaladall Vana(ada1) Sattarman - ÇattdMaan (lon) -Maiana (adal) -VMIadal) 3i.ix.nM »J04 3.372 _ 2.110 2J86 87 30 5» 3JS38 OM 5 M 2 M 4 483 110 204 3 J M — 07 54 3.73* SS4* _ 10 i ı m 3112.19M 5 150 04$ - 1.102 I.7S4 807 3 M 2.460 1 J M - - _ 551 - S51 0.1M 1.390 1J21 IJOU - T M M 19M 20J71 17A4 1237 9 M 515 411 1311 M1 194 803 - S 1v8M j(> , 365 ~'« 1055 m 926 1 Btm 1981 ttrM w< 30B21 nom yauan «a¥tı m M gan kalan 2207 mtvon n m taana da dgar ha daaametmakkKkr 29JO2 1982 «taır^I 4.777230.047 TL Burçatk Buna Ç a » Dokum Sanaya A.Ş Organza Sanavı Tifajaıı Yaai Cadda No 20 Bun 7 2 1968-1406V23218 Ça*k Dokum v* Makra rak 23 8.750,000^)00 TL KamKuogluA.$ 3.504 375 RanmGuvl 675.000 0«>rtan 2.480625 YaMur Oram(%) 5325 1000 38,75 Yataut Viy^j^aMa IfiMoUı f^a^BBkt f«^wMİ Kı*noît HarsiitfvlAn TTar^mM ItAt^onii IfeAfcijntBBMn UU8MW^^ W"0BMB H n y n M , Ç^BB^BVV. U0TTBI r\UIUBu laı VTIIU8B 1 1 ) Bw4Wl •^4WPU IUUv*'9WI UjaaHVtfBI pay salMpian araamoa 3 yt ıç«n scçıtef^ er az 3 szadan okıauc Oanatçaar «a an çok üç sana ıçn aapar va br veya CMrkaç daneıçıden oluşur Turk Matal Sand*a*ı « 1 9 1990 tanhnden >oar*n yurunuga gnn 2 yıl aurai Onakfegm onamk br uyuşmaziığı yoklu YoMu 31.12.1981 ' 17.486 1 142 1570 «JSB2 6279 403 M 7J04 3,722 1494 2534 54 200 751* - 102 „ 7 414 15.337 *.3S2 429 - - 2V0M 31 12-19*1 10 666 1424 605 4247 1030 2037 1323 1435 1213 - „ 492 422 12.70) 1 996 2.416 4240 2M04 1981 35J76 27.498 8J77. 2.141 670 1270 6J36 1210 80 1*25 _ 177 5J64 1J23 4241 3103.19*2 20.07» 1 1*4 138! 6.771 ««72 — M M MıMI 4j*M 1,887 2.734 701 4 M 200 «241 — 102 - 8.138 MJ047 0J8E 592 - J6J17 31A.1802 10.963 1.720 OM M M 20(7 iltl OM ttm 1.213 _ - - _ 1.4*4 1.4*4 — H M 5.115 (1*0) - 38*17 MM 12.148 SJ8S 3.7S3 İJ884 2 M 7 M M M 1M 211 1.752 -. 81 8*7 975 •168 ' ' 1689 na dup OMTun 50 rnayonTL sı tana mşaat 4255rnriyonTLsrnaiona-teGrua1 Man ITrnHı ıırı—fı ~TT T*~ iım* tfnTT " T * " " * n i " " — • " f*H> 'nıntTr M M 1.31 1.48 132 121 0.18 OM 006 | M 0J0 1J60 538 2.984 100 1988 407 4 J 1132 148.6 114.4 •»A M M 7J72 115 50.000 1*41 34 18.170 024 0 2 8 8.3» \MT3 24 12.927 M M 102 123 OLM 0.17 an00» 025 1JSO 702 4J61 200 5 2 17 • 45.71 23 45J 100 M M 7J872 115 sojno ' 1.7M 115 15282 022 1J0 0J0 1.770 07 17JM BL HALKA Al« YOLUYLA SATLACAK HİSSE SENETLERI HAKUNDA DİLGl^B 1 1 m a m ı n imcm Orn Ply SaM» HaMonda Btj*» nmiııl—_ fisar Oogan Soysal RatamSuto PgaıTJM IMIyszlı 50.000 100 000 500000 1 000000 >»Grv»»ı 1 M M 2-%l9p 2*r»a TManrBkıTU 506250 675.000 MbanOaâanrOl 1000 1.000 Harakra Hamfc» v Hamara NS1 164 143 0 97 064 033 017 OLTI S.13 023 4.050 1046 3.138 ' 500 1981 71 MO 3 M -13 33.7 200 1*91 7782 115 50.000 1.654 1 » 15.181 021 1*1 0L3O 1.602 183 16JJ71 % rto» Tuttn 750 337.500 000 1000 675.000,000 • 6750 000 Joptam ••na lUpur 4050 2JB5 405 kıoİ8WNIiBaB«rk(k »MaT8>i ık»iıı ııfc hnıaMtaiı Y ı ı * ınroıamailıl* ı1 1 dan 16 y« kadar numank yaM pay aMa kuponu ISOFdan 2001a kadar ya numarak kar payı kuponu bukmakt 3-S»>laLilıhaMiar»llaiııı«ıl»p«yıal»ı«.»awp«ya«B»vabaılalagh»a» va badaHa naaa Mnadl aaıw HDnulanna latan 4^aMacaJı nttyaA hMaa aanaBari M R ^ ı n ı ti IV HİSSE SENETLEMHİNSArŞESASLARİ 1 Bvhaaann (pavm) aMa 8yalı •atap ouugu haMaraj «9» M » fJttipıır buyuMuHama go» haaa ıana«aı«ın a»ş >»»tı J. 1) Birtaaaanaınomnal dajari 31 11.1901 08nK»<l 31.12.1980 8MH|ia 31 12.1981 Bk«4*a 4.Ha9jaAızSAaal 8. Aıacı brum anfınHan yapan tao* •»•» ha«wt»«*nn» •«*»< »*•*« OOr» 3JS8 TL. İMO» nnıüma.ır« 00» »a 4.364TL olaran bUur—ja» 1001 ydı «banykj. Naaa baai nat kar 926TL 0 Bundan aMMM M Mymn dajan 8.440TL <* e) Ma< Ataf Oatar Yortto» pkanya Oagan) m « lnnnaııııınıı »ıtTTI m a haıaplanırasiıc Kal t4 Bu »or«ao» gora «rtaHn laatf» «aftan S6S» M»«v TL <*ank haatpkn »frrMOı onalama M a S.648TL bukranua oM •ıH lnınılıııaıı ılajaı Tl laakflyatılaaSMOTLol •anadıalrra . Yokkz rSJOOTL 1M0TL 4İ01TL 3.137 TL 122 178 1 Htoaa aanadi aln «ı kksı 1002 yOndan km payı alacaMwı*ce*daB wy »jBOafek. • 100.000 SOOlOOO 1.000,000 ndan paakmak A » . 3 (ûç) gûndûr 31-119*2 163 0.43 0» 0.75 021 « 0 1 2 36 120 31.3.1982 6 750 2.166 - 1 OjanPajarian TutanlTU B. 750.000.000 5.750.000JDOO 202.500 202.500 202.500 405,000 1.012^00 **( « badaku olarak yapılacak 280000 5*tMX)0 2.800.000 5,600,000 ı H*MBm*a*A.$ Umti v tûm |ubıHwi U.TGianc Baniat Buna llıııat Şuba«fna müracaal adan* pay MııH6aı«ı nMtuz muUM yaüracak. Haaa nrmaıi 17JO7 1082 MrtNnda >anj»anna vanlaoaUk. r TL Mrma»a goz onuna aknank) 2, rda a^an goran Naaa •arvMk>Mn Z rv«ıal F * oran yonlamna gor> aa. U2.1802 laı»» «banyla F/K onalamaaı aa 13.44 ot kaiaayı 6.79 olarak haaapkmas va «yal 4264 TL 0* - — •akbukmM*kx nkMpaaOknfar ı»a. Naa» aanadl sayoı a» «75ra»/onadal Mougundan h n a baaı oaOar 65*1 TL «uknnustur gonı v» 5.174 TL otarafc haaaplanrmabı onam vaoüaanaMOı dogrutusunda agntkk ortalarr••n atoarak uaprl •Omfar CUMHURİYET 13 TEMMUZ1992 PAZARTESİ DUIVYADA GEÇEN HAFIA... Vikingler suııfta kaldı FERRUH YILMAZ KOPENHAG - İnsan haklan açısından bütün dünyaya örnek olmakla övünen Danimarkalılar ikinci kez şok oluyorlar. Danimarka, Uluslararası Af örgütü'nûn insan haklan ıhlalleriyle ilgjli 1991 yılı raponında yine kınk not aldı. Af örgütü'nûn yılhk raporuna göre Danimarka yabancılara karşı tutumundan dolayı sınıfta kaldı. Raporda, Danimarka'nın, kendi imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalara rağmen kimligini ispatlayamayan mültecileri normal mülteciler yüksek komiserhğinin Danimarka'nın da onayladığı 44 numarah karan. mültecilenn normal suçlularla birlikte hapishanelere konmamasını öngörüyor. Danimarka geçen yılda mültecileri hapishanelere yerleştirdiği için DANİMARKA eleştiriye uğramış, Adalet Bakanı bunun üzerine, kımhğını ispatlayamayan mülteciler için özel merkezler açılacağını duyurmuştu. Bu açıklamaya rağmen bugüne kadar bu dyrumdaki mülteciler içjn yeterli kapasıtede yer bulunamadvğı için Danimarka'ya kimlıksiz gelen mültecilenn, şehır mahkemelennin karanyla hapıshanelere yerleştirilmesine devamediliyor. Af Örgütü, çoğunluğu hapishane görmüş mültecilenn, sığındıklan ulkede ilk karşılaşüklan yerin yine bir hapishane olmasının, mülteciler üzerine kötü etkiler bıraktığını savunuyor. Af Örgütü aynca ülkesinden sahte pasaportla kaçmak zorunda kalan mültealenn, ülkesmden getirdiği bir korkuyla gerçek kimliğıni açıklamaktan korktuğunu. mültecinın kendini güvenli hissettikten sonra her şeyi anlatmaya başladığmı belirtiyor. Danimarka'nın Aförgütü'nden kınk not almasına neden olan ikı ayn olay daha var. Afrikah ıkı tunsün yeterli paralân olmadığı gerekçesiyle ülkelerine geri gönderilmelennden önce, polis tarafından dövülmesi. Bu iki olay Uluslararası Af örgütü'nûn geçen yıl yayımlanan raporunda da yer almış ve bunun üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. Af örgütü, aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen soruşturma sonucunun geçen yılın sonunda henüz açıkJanmamış olduğuna dikkatı çekiyor. Söz konusu soruşturmalardan birinin sonucu bu yıl içinde açıklandı. Soruşturmayı yürütenler hâkirn, Afrikah zenci turistlerden birinin poüste gördüğü muamelenin işkence olmadığına karar verdi. Ispanya'danfiestageçti Dış Haberler Servisi - Amerikalı yazar Ernest Hemingway'ın "Güneşde Doğar" adü yapıüyla ünü tüm dünyaya yayılan Ispanyollann San Fermin Festivalı ya da"fiesta" geçen hafta Pamplona kentinde ^ büyük coşkuyla kutlandı. Pamplonahlar, 6 temmuzda başlayan fıestaya mendiller sallayarak 'hoşgeldın' dedıkten sonra sokaklara salıverilen kızgın boğalarla yine tehlikeli yakalamacalar oynadılar. Toz dumana bulanan kent sokaklannı yine 'ole' sesleriyle inlettıler. Gün boyu süren şenhklerde soluk soluğa kalan fıestaalar, gecelen yine flamenko dinleyıp tekila ıçerek yorgunluk atülar. Kısacası, geçen hafta Pamplona fiesta ile kalkü,fiestaile yattı.(Fotoğraf:REUTER) Siyasi hararet yüksek STELYO BERBERAKİS ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da termometre geçen hafta oldukça yüksek seyretti. Hava sıcaklığı 35-40 derece arasında gidıp gelirken, hava kirlilığı de varhğını eksik etmedi. Hava sıcakbğı kadar siyasi termometreler de oldukça yüksekte seyretti. Yunanislan Başbakanı Konstantin Mitsotakıs'ın hafta sonunda Başbakan Süleyman Demirel ile Fınlandiya'nın başkenü Helsinki'de bir görüşme daha yapacağı yolundaki açıklamalar, muhalefet partilerini harekete geçirdi. Türkiye karşısında olumsuz bir tavır alan ana muhalefet sosyalist PASOK liden Andreas Papandreu, Mıtsotakis'i yine Kıbns ve Ege konulannda Yunanistan'ın haklannı pazarlamakla suçladı. Sol ittifak SYNASPlSMOSiseTürk-Yunanilişkilerinde kaydedilen son gelişmeler hakkında Mitsotakis'ın daha aynnülı bilgi vermesi için çağnda bulunurken, Yunanistan Komünist Partisi, "Türk-Yunan diyaloğuna evet, ama Kıbns sorunu rafa kaldınlmamah" dedi. Bu tepkilere karşm Mıtsotakis, Demirel ile üç hafta içinde yaptığı üçüncü görüşmesınden de memnun olduğunU açıkladı. İki başbakanın AGİK zirvesi nedeniyle bulunduklan Helsinki'de yapüklan görüşrnelerc bırara Rum yönetimi lideri Yeorgjos Vasiliu'nun da katıldığı öne sürüldüysede Yunan hükümet sözcüsü bu iddialan yalanladı. Yunan basını iki başbakanın baş başa ve sırasıyla ABD Başkanı George Bush ile ayn ayn yaptıklan görüşmelerin ardından Kıbns sorununun çözümyolunagırdiğiniyazdı. Buarada, ABD Yl NANİSIAN Dışişleri Bakanı James Baker'ın KKTC Cumhurbaşkaru Rauf Denktaş'a baskı yapılması ıçın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'e gönderdığı mektubun açıklanması, Yunan basınında geniş yer aldı. Vasıliu bu mektubun açıklanmasından ötürü duyduğu memnuniyeti açıkça ifade ederken, Mitsotakis yorum yapmaktan kaçındı. Türk ve Yunan başbakanlan iki ülke arasındakı ilişkilerin ve Kıbns sorununun banşçı yollarla çözümlenmesi, ihülaflara bir son verilmesi ile dostluk ve işbirliğinin başlatılması konulannda görüş birliği sağladılar. Ancak yine de iki ülke arasındakı sorunlara bakış açılannda hiçbir değışıklik olmadığı gözleniyor. Orneğın Ege Denizı'ndekı kıta sahanhğı konusunda Mitsotakis, bu sorunun Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na götürülmesinde ısrar ederken, Başbakan Demirel bu sorunun Lahey'i aştığı için ikili görüşmeler düzeyinde çözülebileceğine inanıyor. Dağılan Yugoslavya'daki kanşıklıklarda Yunan siyaset dünyasını ıkiye böldü. Hükümet; başlangıçtaki tutumunu değiştirerek Birleşmiş Milletler, Batı Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğu ve NATO gıbi üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara uydu ve Balkanlar'ın barut fıçısı olan bu ülkcsine karşı alınan askeri müdahalc karannı kabul etti. Hatta, Helsinki'de alınan "denızden abluka" karan uyannca Yunanistan Denız Kuvvetleri'ne aıt "Sahturi" adlı torpıl gemisini Adriyaük Denizi'ne yolladı. SÖYLEV (Beigeler Bölümü: Cilt 3) Hıfzı V. Velidedeoğlu 3. bası 10.000 lira (KDV içinde; ÖdemeH gönderilmcz. ÇALIŞANLAREN SORULARI SORUNLARI Ytlmaz Şipal 10.000 lira (KDV içinde) Çagdaş Yaymlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-lstanbul ödemeli gönderilmez. TV'de ıııekâıı savaşı İ N ( İ İ 1 T I R I EDİPEMİLÖYMEN LONDRA - BBCnin yeni "sabun köpüğu dızisı" geçen hafta tngıltere'de, AGİK'in doruk toplantılanndan da, Bosna-Hersek felaketinden de çok ilgi çekü. "Eldorado" adlı süper-dızı, geçen pazartesiden ıübaren haftada 3 gün, akşamlan saat 19.00'da yanm saatliğine yayına girmeye başladı. tngilızlerin çok yakından tanıdığı Ispanya'nın Akdenız kıyısında denizi tepeden gören hayali bir mekân bu "Eldorado." BBCnin yoktan inşa ettiği villalar, yüzme havuzu, pub ve lokantası ile "Eldorado" aslında bir fılm seti. Yapımı 5 ayda tamamlanan settebir "sabun köpüğü dizisi" için gereklı her şey var Dedikodu adresi olarak berber, yeni zenginlere ev satmak için emlakçı, hatta bir de kılise. "Sıte" için ağaçlar getirtildi ve dikıldı. Kıraç İspanyol toprağı sularap yeşertildi. Kutu kutu tavuk kümesi gibi "site" evlcri arasına çakıllı yollar döşendi. "Eldorado" dizisini BBC, yabana televizyonlara satmayı da düşünerek hareket etmiş. Dizdde sadece orta sınıf İngilız "kahramanlar" yok bu nedenle. Böyle bir tatil sitesinde olabilecek herkes, "yerel" İspanyollar, Fransız, Alman, Isveçfi ve Danimarkab tıpler de var. "Eldorado", büyük bir tanıüm kampanyası ile başlatıldı. "Dallas" ya da "Hanedan" gibi seks ve katakulli reçeteleri sunmayan; seksi, liberal ölçülerle sınırlayan, "aileye yönelik" bir dizi olarak tanıtıldı. Bu nedenle de orta sınıfevlerde akşam yemeği hazırlanırken gösterifiyor. Bütün bunlar olurken, BBCnin ezelirakibiITV (Bağnnsız Ticari Televizyon) boş durmadı. ITV'nin neredeyse kuruluşundan bu yana aralıksız gösterdiği "Coronation Street" dizisi, tam "Eldorado" ile aynı saate alındı. Kralıçenın taç giymesi anlamına gelen "Coronation" ve sokak anlamına gelen "Street" de ITV'nin tam 32 yıl önce 1960'da "uydurduğu"bir başka hayali mekân. İngiltere'nin kuzey batısında, orta halli. işçi sınıfı kökenli, dardünyah insanlann "yaşadıklan" bir sokak seti. Dizi, yaşamın doğal yasalanna uygun biçimde sürüp gidiyor. Rol alanlar, ya ecelden ya da senaryo yüzünden ölünce yerlerini yenilen ahyor. Ama "sokak" aynı sokak. Arkası bitmez bir "arkası yann." Haftada da üç gün. Televizyonlann seyreidilme oranlannı tiüzlikle inceleyen bağımsız bir gözlem kuruluşu, "Eldorado" ve "Coronation Street" çekişmesinin ardından izkme oranlannı yayımladı: BBCyi o ilk akşam 6 milyon kişi izlemiş, ITV'yi 10 milyon. Aradaki farkı iki taraf da kendine göre yorumladı. ITV, "Seyircimiz, alışkanlıklanndan vazgeçmeyeceğını gösterdi" derken BBC, "Dizinin daha ilk saatinde bu kadar izleyiciyi çekmemiz, sayının artacağına inancımızı pekiştirdi" dedi. Bir parantez açalım ve 57 milyon nüfusun. televizyon karşısına mıhlanmadığını, belli telefon numaralanru aramaya teşvik edilip televizyonda çekiliş yapılmadıgını, insanlann televizyonu sırf içeriği, mesajı, konusu, sunuşu, eğlencesi ve haberi için izlediğini ekleyelim.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle