18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 TEMMUZ1992 PAZARTESf CUMHURİYET SAYFA HABERLER CUMHURIYETTEN OKURLARA ÖZGEN ACAR Anıiar... Dizilep... Türkiye'de genellikle "Anı" kitapları çok satar. Türk ay- dını "anı"türü yazılaradahaçok ilgi duymasına karşın her nedense kendisi "günlük•" tutmaz. Böyle bir alışkanlık olmadığı için nice bilgi, birikim, ta- nıklık ve belge ölüm ile birlikte bilinmezliğe taşınır. Nice değerli "anı" bilgisayar belleklerine işlenmediği için uzayda kaybolmuştur. • • • Yakın tarihin önemli olaylarına tanık olmuş, uluslararası üne sahip bir yabancı devlet adamının "anı'lannı dün ya- yımlamaya başladık... Eski Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı ve halen Gürcis- tan Devlet Konseyi Başkanı Eduard Şevardnadze'nin anı- larını içeren yazı dizimizin ikincisini bugün okumaktasınız. Şevardnadze ile ekim 1990'da New York'ta bir kaldırımda tanışmıştım. Zamanın Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Me- sut Yılmaz, SSCB'nin New York'ta BM Daimi Delegasyon binasında Şevardnadze ile ikili görüşmeyapmıştı. Görüş- me sonrasında Şevardnadze, konuğu Yılmaz'a büyük ilgi göstermiş, kendisini arabasma kadar geçirecek boyutta bir protokol nezaketinde bulunmuştu. Bir başka Türk mes- lektaşımla birlikte oradaydım. Sayın Yılmaz, bizi Şevard- nadze'ye tanıştırmış ve sorularımızı birlikte yanıtlamışlar- dı. Sovyet Bakan, Yılmaz'ı uğurladıktan sonra bınaya geri dönerken bize "Şubatayında İstanbui'dagörüşelim..." di- yerek günün haberini de vermişti. Sovyetler Birliği'ndeki hızlı gelişmelerden dolayı Şe- vardnadze, Türkiye'ye şubat ayında gelemedi. Iki ay sonra aralık 1990'da Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. Kendisiyle son olarak geçen ay Karadeniz Ekonomik Iş- birliği Zirvesi'nde Başbakan Süleyman Demirel'in "Sa- rayburnu" gemisinde verdiği davette karşılaştım. "Sizi gözüm bir yerden ısırıyor..." havasıyla kendılığınden se- lam verdi. Bu selamın getirdiği cesaret üzerine on dakika kadar Boğaz'ı birlikte seyredip New York'u ve Karadeniz zirvesini konuştuk. Söyleşimiz Sinan Gökçen'in kendisiyle Tiflis'te mülakatyapması olanağınm yaratılmasıyla nokta- landı. 1985'te Mihail Gorbaçov, ne Ingilizce ne de dış politika bilen bir Gürcü'yü, Dışişleri Bakanlığı'nın başına getirdi- ğinde uluslararası diplomasinin yanı sıra CIA ve MI-6 gibi örgütler de "Şevardnadze bılmecesi"r\i çözmeye çalışı- yordu. Şevardnadze kimdi? Şevardnadze, uzun süredir taslakları hazır olan notlan- nı istifasından sonra kitap haline getirmeyi kararlaştırmış- tı. Ocak 1991 de KomünistPartisi Merkez Komitesi toplan- tısının başlamasından hemen sonra kitabını yazmaya başlamıştı. "Cumhuriyet"okurtan Şevardnadze'nin anılarında hem bu soruya yanıt bulacak ve hem de yeniden yapılanma (perestroyka) olayının iç yüzünu, uluslararası liderlerin Kremlin'den görünüşlerini, Körfez Savaşı'nın perde arka- sını ve Rusların Avrupa'dan çekiliş nedenlerini öğrenmiş olacak. • • • 15 temmuz çarşamba günü New York'ta BM binasının 38 katında bir başka Kıbrıs zirvesi daha başlıyor. Zirvenin başlangıç tarihi ilginç bir rastlantıyı anımsatıyor. 15 Tem- muz 1974'te Yunan cuntasının kuklası EOKA'cı Nikos .Samson bir darbe ile Kıbrıs'a savaş ve kan getirmişti. 18 yıl sonraki 15 temmuzda ise BM Genel Sekreteri But- ros Gali, iki tarafın liderlerini New York'ta sayısı çoktan * unutulan bir başka zirvede daha buluşturacak. '. Türkiye'nin dış politikasına son 20 yılda damgasını vur- ' muş olan "Kıbrıs Barış Harekâtı"n\n bilinmeyen yönlerini bir başka dev anı ile açıklayacağız. ' Yıllarca "Kıbrıs" konuşmuş, "Kıbns"taroşmış, "Kıbrıs" ' planlamış değerli bir Türk diplomatının "anı'larını güncel ortamı içinde okurlarımızın büyük ilgiyle izleyeceğine eminiz. önce Şevardnadze, ardından da -adtnı sonra açıklaya- cağımız- Türk yetkili, yakın tarihin perde arkasındaki olay- ları okurlarımız için aralamış olacaklar. Daha sonraki il- . ginç yazı dizileri mi? Onları da zamanı gelince açıklayaca- ,ğız. ! Sağlıklı, mutlu ve başarılı haftalar dileğiyle... : Arat araştırması Haziran, Sözen'epuan kazandırdı • Karayalçın'ın ilk sırayı aldıgı En Başanlı Beledi- ye Başkanı dalında Sözen ikinci oldu. Demirel, önceki aylardaki gibi geçen ay da en çok konuşulan kişiydi. Başbakan'ı Cumhurbaşkanı izliyor. i İstanbulHaberServisi-Arat Araşünna ve E>anışmanlık A.Ş. tarafından yapüan ka- muoyu araştırmasında Anka- ra Büyükşehir Belediye Başka- nı Murat Karayalçın "En Ba- şanh Belediye Başkanı" da- hnda yine birinci sırada yer aldi. Araşarmada, lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, önceki aylara oranla puan toplayarak ikinci sıraya yükseldi. Sözen'in başa- ÇAGDAŞ TURK ve AMERİKAN RESMİ KurtukjşCad. No:191 Kurtuluş Tel:24O 47 83 - 24118 61 DANIŞMAN Psikolojik Hlzmetler Merkezi Uzman Psikolog ALANUR ÖZALP Tel: 131 30 17 •Psikotojik danışmanhk, ranberlik •Eviilik, aile, çocuk ve okul sorunları 'Cinsel sorunlar, •Şişmanlık nlı bulunma nedenJeri arasında iyi çalışıyor olması, trafik soru- nuna çözüm bulması ve Galata Köprüsü'nûn yapımı kriterleri yer alıyor. İstanbui'da yaşayan 448 kişi arasında yapılan anket sonucu belirlenen haziran ayı araştır- masında en çok konuşulan konu yüzde 43.7yle yine hayat pahaUıhğı oldu. Karadeniz Ekonomik lşbirliği Toplanüsı ve imza krizi bu ayın en çok ko- nuşulan konulan arasında ikin- ci (% 9.7), spor olaylan öçüncû (%5.4), terör olaylan ise dör- düncü (%2.5) sırada yer aldı. Başbakan Süleyman Demi- rel geçen aylarda olduğu gibi bu ay yine en çok konuşulan kişi (%33.3) olurken ikinci sırada Cumhurbaşkanı Turgut özal (%21.9) yer aldı. Ekonomiden sorumlu Oevlet Bakanı Tansu Çiller, geçen ay yerleştiği en başanlı bakanlar İistesinde birinci sırada yerini korurken Sağkk Bakanı Yıldınm Aktuna ikinci, Dışiş- leri Bakanı Hikmet Çetin üçün- cü sırada bulunuyor. En başanlı politikacı alanın- da Başbakan Süleyman Demi- rel haziran ayında birinci Me- sut Yılmaz ikıncıL Erdal înönü üçüncü, Turgut özal dördüncû sırada yer alıyor. Mayıs ayında en başanlı ba- sın mensubu alanında ilk sıraya yükselen Mehmet Ali Birand haziran ayında da yerini koru- du. Başkenfteki 10 memur sendikası, eylemleri yaygınlaştırmaya çalışıyor Sendikalarhareketlendi• Eğitim-İş, Genel Sağlık-İş, Türk Haber-îş, Eğit- • Eğitim-îş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Mus- Sen, Yapı Yol-Sen, Dem-Sen, Maden-Sen, Yargı- tafa Karaaslan, ilk aşamada sendikalann sekreter- Sen, Eğitim-Bir ve Demokratik Ögretmenler Sen- leri düzeyinde görüşmeler yapıldığını belirterek, dikası, eylem ve sendikal birlik için ilk adımı attı. "Biraraya gelmenin ön görüşmesi yapüdı"dedi. GÜNEŞGÜRSON ANKARA - Memur sendi- kalan, temmuz maaş zammının açıklanmasının ardından, "güç, eylem, sendikal birlik" için ha- rekete geçtiler. Genel merkezi Ankara'da bulunan 10 memur sendikası, "kamu çalışanları platformunu Istanbul'la birleş- tirerek, genisletmek ve geniş ka- tıhmlı yeni bir eylem dizisi ha- zırlamak" için, bugün bir ara- ya gelecek. Eğftim-lş, Genel Sağlık-lş, Tûrk Haber-lş, Eğit-Sen, Yapı Yol-Sen, Dem-Sen, Maden- Sen, Yargı-Sen, Eğitım-Bır ve pemokratik ögretmenler Sen- dikası, "eylem ve sendikal an- lamda birlesme" için ilk adımı attı. Eğitim-Iş Sendikası, eğitim iş kolundaki sendikalara bir mektup göndererek, tanışma ve birlikte hareket elme çağnsı yaptı. Bunun ûzerine, Eğit-Sen, Eğıtim-Bir ve Demokratik öğ- retmenler Sendikası, selcreterler düzeyinde Eğitim-lş Sendikası ile bir araya gelerek ikili görüş- Tarihi koruma •• •• _ •• orgutu ÖZCANÖZGÜR MUĞLA - İlgili yasa ve dü- zenlemelenn "Kiiltür varlıkla- nnın korunup, yurtdışına kaçı- nlmasında yetersiz kaldığını" belirten Muğla Emniyet Mü- dürlüğü Yavuz Elbirler, "Ro- ma, Bizans bitti, şimdi sıra Sel- çuklu ve Osmanlı'ya geldı" dedi. ören yeıierinin oldukça dûşûk maaşh bekçilerin koru- masında olduğunu belirten El- birler kültûr varlıklan için bir an önce "özel Güvenlik Teşki- latı" kurulması gerektigini söy- ledi. Yasa değişiklikleri sonucu Türkiye'de "Uyuşturucu ka- çakçıbğirun kontrol altına alı- narak en aza indirildiği" belir- ten Muğla Emniyet Müdürü Yavuz Elbirler, buna karşılık tarihi eser kaçakçılığının önüne geçilemediği gibi ciddi yeni bir önlem de aünmadığını belirtti. Tarihi eser kaçakçıüğınm ön- lenmesınde emniyetın görev- lendirildiğmı, ancak bu konuda polisın eğitilmiş elemana sahip olmadığını belirten Emniyet Müdürü Elbirler, "Kaçakçıük şubesinde görevli memurlar bir haftalık, 10 günlük kurstan ge- çiriliyorlar. Bu zaman zarfinda memur, hangi paranın koruma kanunu kapsamında olduğunu dahi öğrenemez" dedi. meler yaptılar. Eğium-tş Sendikası örgüt- lenme Sekreteri Mustafa Ka- raaslan, ilk aşamada sendika- lann sekreterleri düzeyinde ikili görüşmeler yapıldığını belirte- rek, "Bir araya gelmenin ön gö- rüşmesi yapıldT'dedi. Kara- aslan, Eğitim-lş'in, eğitim iş- kolundaki sendikal birüktelik için bir çalışma yapüğını da ifa- de ederek, "{küi görüşmelerin birinci turu bitti. 2. tur görüş- meler devam ediyor. Olumlu sonuç alırursa. kendi işkolu- muzdaki tüm öğretmen sendi- kalan, güç, eylem ve sendikal birlik için bir araya gelecekler. Bu konuda ilk adım atıldı"diye konuştu. Eskişehir 'de açlık grevi Eskişehir'de örgutlu olan Eğit- Sen, Tüm Ray Sen, Tüm SağJık Sen, Tüm Haber Sen ve Tüm Maliye Sen sendikalannın yöne- tici ve üyelennden 30 kişi, tem- muz zammını protesto amacıyla, iki günlük açlık grevine bajladı- lar. Tüm Ray Sen şubesinde başla- tılan açlık grevine Şeker-Iş Tez Koop Iş, Tanm Iş ve Harb-tş şu- be başkanlanyla Halkevı, özgür- Der yöneticüeri ve çok sayıda öğ- renci destek veriyor. Tanm işçileri hükümetede kızgın, sendikaya da • Açlık grevindeki işçiler, eykmlenni, bayram dahil 46 gündür sürdürdükleri halde, hiçbirTürk-îş yetküisinin kendilerini ziyaret bile etmediğinden yakınıyoriar. ANKARA (Cumhuriyet Bö- hiçbir Türk-lş yetküisinin ken- rosu) - Tanm-lş Sendikası'mn Ankara'da Necatibey cadde- sindeki Genel Merkezi'nde 3 gün önce açlık grevine başlayan 4'ü kadın 18 tanm ışçısı hem hükümete hem Türk-lş ve ken- di sendikalanna k'^gınlar Grevci işçiler, bayram dahil 46 gündür grevde olduklan halde, Siestayı pla|da geçiren turisder akşsam doğru esnafı sevindinoe tunm» çduyw<Fotoğraf: HÜSEYÎN ERCİYAS) Marmaris otelleri yüzdeyi tutturamadı HÜSEYİN ERCİYAS MARMARİS - Turizm sezonunun ortasınagelinen Marmaris'te esnaf bayram ediyor. Umduklan doluhık oranına erişemeyen turisük tesis işletmecüeriysekaygıiı. Yabana turist kaynayan Marmaris'te yerK turistler ortahkta görünmüyor. Marmans'te tatille biriikte anılan "pahahhk" sözcüğü, Yunan adatanndan TürkiyeVe geçmek isteyen turisüere yöneük olumsuz propagandada kulianıbyor. Tunstik tesislerını doldurmak ısteyen iştetmecikrle daha çok kazanmak isteyen esnaf, sezonun ikınci yansını bekliyor. Sahip olduğu çevresel, yöresel değerlerle küçümsenmeyecek ölçüdeki tunzm potansıyeli yanında kırru soruniann başabaş gittıği Marmans'teyakjnmalar bâtmiyor. Altyapı sorunlannın arük yaşanmadığı Marmaris. giderek daha tercih edilirduruma gelırken, hızla artan fiyatkr günden güne ivme kazamyor. Bunedenleilçedeki pahahük diğer sorunlar arasından ön planaçıkıyor. Marmaris'teki pahalıhk, Yunan adalanndan bu beideye gelmek isteyen turistlere yönehk olumsuz propagandanm gerea oluyor. İlçede başlanan siesta" uygulamasımn yakınılan pahaklıkta etken cjlduğu öne sûrülüyor. Siesta sırasında tüm işyerleri her gün 15.00-18.00 saatleri arasında zorunlu oiarak kapalı tutuluyor Bütün ışler, alışverişler duruyor. İşyerlen tam birsessızuğe, hareketsizliğe bürünürken iiçede kordon boyunca uzanan plajiar doluyor. Siesta zamanı çalışanlann dinlenme, güneşlenme, denıze girip serinleme olanağı buiduğu söyleniyor. Siesta sonrası çarşı turistlerle doluyor,esnafı sevindiren hareketlilik, gece geçsaatlere kad^r sürüyor. Marmaris esnafında görüien bayram havası tunstik tesis işletmealennde görülmüyor. Oldukça hareteıh gjrilen tunzm sezonunun ortassna gelindiğinde hareketlilığin yerini durgunluğa bırakiığı belirtiüyor. "Doğrusu beklediğimizı bu zamana kadar buiamadık" dıyen Marmaris Tunstik Tesis Işletmecüen Derneği Başkanı Murat DeüveK, yüzde 80-90 dohıhık beklerken,yüzde 50'ler düzeyinde kaldıklannı anlatıyor. Yabana turist kaynayan Marmaris'te yerli turistter ortahkta görülmüyor. Tunstik tesis işktmecileri umduklan dohıhık oranına enşmek, çeşitli büyükhlkteki esnaf da daha çok kazanmak için ağustos ve eylül aylannda gelecek İtaîyan, Fransızzengın tunstleri bekliyor. Kilyos-Karaburuıı arasında girecek deniz kalmadı lstanbul Haber Servisi • İs- tanbul'un Karadenız'deki kıyı- sı Kilyos'la Karaburun arasm- dakı 40 kilometrelik şeritin do- ğal yapısı altüst edildi. Kilyos - Karaburun arasında bulunan maden ve kum ccaklan, bir yandan bitki örtüsünü yok ederken, bir yandan da çıkar- dıklan topraklan denize döke- rek hem plajlan bir daha geri gehneyecek şekilde yok etti, hem de su ürünlerinin yaşam ortamlarmı bir daha yerine ko- nulmayacak şekilde bozdu. Çevrecilerin, balıkçılann tüm karşı çıkışlanna karşın bu tah- ribat her gün sürüyor ve her gün kamyonlar dolusu kıllı toprak denize boşalülıyor. Son 20 yıl- dır yaşanan bu katliam sonucu, denize dökülen milyonlarca ton • Maden ve kum ocaklan, bir yandan bitki örtü- sünü yok ederken, bir yandan da çıkardıklan top- raklan denize dökerek hem plajlan geri gelmeyecek şekilde yok etti, hem su ürünlerinin yaşam ortam- lannı yerine konulmayacak şekilde bozdu. haritasınıtoprak Türkiye'nin değişürdi. Kilyos - Karaburun arasın- daki 40 kilometrelik sahil ban- dımn büyük bölümü yok edildi. Maden ve kum ocaklannın sı- nır tanımayan çalışmalan yü- zünden bir yandan deniz mil- yonlarca ton toprakla dolduru- lurken, diğer yandan binlerce dönümlük alan kum alınması nedeniyle denize dahil oldu. Çevrecilerin, balıkçılann uyan ve feryaüanna karşın en- gellenemeyen çahşmalar, hem karada hem denizde doğal den- geyi altüst ediyor. Yapılan tah- ribatı engellemek için 1977'den beri devletin en üst makamlan- na kadar başvuruda bulunan Türkiye Tabiaünı Koruma Derneği lstanbul Şubesi Başka- nı Mehmet Aiı Gökberk, şimdi- ye kadar somut hiçbir adım atıl- mamış olmasından yakımyor. Gökberk'in yaptığı onlarca başvurudan biri üzerine İstan- bul Valiliği'nce hazırlatılan ra- porda da durum doğrulamyor, ancak yine de uygulanan bir yapunm yok. Raporda şu gö- rüşlere yer veriliyor "Kilyos - Karaburun sahil bandmın maden ve kömür ocaklan tarafından iyice tahrip edildiği, Dekapaj toprağmın doğru- dan denize dökülmesi nedeniy- le kıyıda tepecik ve koylann oluştuğu, bu durumun ise kıyı kenar çizgisini değıştırdiği, do- layısıyla doğal peyzajın defor- masyona uğradığı, Dekapaj toprağmın denize dökülmesi ile denizin kırlendiği ve deniz dibinde kahn bir taba- ka meydana geldiği, bu duru- mun ise deniz canlılannın za- manla yok olmasına, ekolojik dengenin bozulmasma, aynca turizmin olumsuz yönde etki- lenmesine neden olduğu, istanbuUularm bir zamanlar vazgeçemediği gûzetim plajiar, geri gehnemecesine yok edildi. (FOTOĞRAF: BEHZAT ŞAHÎN) Araade işletme sonucu açı- lan büyük çukur ve oyuklann işletme sahipleri tarafından ka- pattınlmadığı, gerekli ağaçlan- dumanm yapunlmadığı, bu durumun ise erozyona neden olduğu ve çirkin bir görünüm yarattığı belirlenmiştir." Raporun sonuç kısmında ise, bu tahribata neden olanlann çalışmalannm durdurulması kanaatine vanlmaana karşın, şimdiye kadar bu konuda her hangi bir uygulama gözükmü- yor. Bu tahribat nedeniyle kan ağlayan bir başka kesim ise balıkçılar. Marmara Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Metin Türkmen, deni- zin doldurulmasının Türk balıkçılığına büyük darbe vur- duğunu savunuyor. Denizde dip statüsünün bozulduğunu belirten Türkmen, "Baikçı- lann ağlan balçığa saplanıyor. öte yandan, deniz canhlannın doğal yaşam ortamlan katledi- liyor. Bahklar artık bölgeye uğ- ramaz oldu" diye yakımyor. Beşiktaş Balıkçılar Derneği Başkanı Zafer Murat Çetintaş da, "1380 sayüı Su Ürünleri Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Ka- nunu, 618 sayüı Limanlar Ka- nunu'yla dört kanun daha hiçe sayılarak, kafa-kol ilişkileriyle tahribat, orada yaşayan köylü- ler ve bu kıyıda baûk avlayan balıkçılannuzın feryaüanna karşın sürmekte, yetkisini kul- lanarak bu gidişe dur demek is- teyen bürokratlar ise görevden alınmaktadır. Bu yaşananlar, kömür ocaklan işleticüerinin devlet içinde devlet olarak üs- tunlük kurma isteğinin açık göstergesidir. Bizleri, köylüle- rin ucuza kapatılan topraklan ya da oradakı çıkar ilişkileri il- gilendirmiyor; bizleri Ugilendi- ren, ocaklardan çıkanlan killi toprağın denizi doldurularak yaratüğj kirlilik, su ürünlerinin yaşam koşullannın yok olması, ormanlann ve yeşil alanın tah- ribatı. Kısacası ekolojik denge- nin bozulmasıdır" diyor. dilerini ziyaret bile etmediğin- den yakınıyoriar. Tanm-lş lstanbul Şubesi ve Kocaeli bölgesinde işçi temsüci- si olan Cafer Malatyalı, sendi- kanın ilk gün kendileriyle bir- iikte olduğunu, daha sonra ise tavır takındığını savunuyor. Malatyalı, hükümeün "duyar- sız ve tutarsız tavnndan"dolayı açlık grevine başladıklan halde, sendikanın bir telefon, doktor, araç ve televizyonu kendilerine çok gördüğünü söylüyor. Ma- latyalı, haberleşmelerinı engel- lemek için telefonun kesüdiğini de belirtiyor. Ankara'daki tanm işçilerinin sözcüsü Hamza Ergin de, 840 yerdeki 2 bin işyerinde çalışan 15 bin 200 tanm işçisinin ehne ayda ortalama 1 milyon lira maaş geçtiğini söylüyor. Ergin, Ankara'da grevde olan işçüe- rin, açlık grevini destekleyecek- lerini ve yann Güvenpark'ta bir basın açıklaması yaparak, Türk-lş Genel Merkezfne yü- rüyeceklerini de aktanyor. Er- gin, yaşama gecirilmesini iste- dikleri isteklerini de,'Taban ücretinin 2 milyon liraya çıkar- tılması, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, tüm çalışanlann sendikah olması, mevsimlik iş- çilerin iş güvenliğımn sağlan- ması"diye özetliyor. 18 yıldır laborant oiarak çalıştığuıı ve 1 milyon 100 bin lira maaşı oldu- ğunu vurgulayan Ergin, yazüı ve söziü basın aracılığıyla ka- muoyunun saptınlmasından da yakmarak, "Türk-lş'in Baş- kanlar Kurulu'nda karar alını- yor. Aynı akşam televizyonda, Türk-Jş'in kararlannın tersine sözleşme imzalandığı haberi çı- kıyor"diyor. Ergin, maaşlann 2 milyon lira tabanına oturtul- ması konusunda anlaşma sağ- lanamamasını da eleştirerek, "lyıleştirme, günlük 10 bin lira bir farklılık getiriyor. 57 bin lira yevmiye alıyoruz. Hükumet 10 bin lirayı vermiyor. 45 gündür benim 5.5 milyon lira zaranm oldu, Yevmiye 67 bin lira olur- sa, en düşük işçi maaşı tabanını yakalama şansı var"diye konu- şuyor. , . Salgın hastalık korkusu • Yaz mevsimi ile birlikte Güneydoğu Anadolu Böl- gesi'nde görüien brusella, sıt- ma ve tifo hastahklan üzerine valılikleri uyaran Saglık Ba- kanlığı, gereken önlemlerin alınmasıru istedi. Yeterince dezenfekte edilmeyen sulann hastalığa yol actığı kaydedildi. ANKARA (Comburiyet Büro- su) - Saglık Bakanlığı, yaz mev- simi ile birlikte, özellıkle Gü- neydoğu Anadolu BölgesTnde görüien, brusella, sıtma, tifo gi- bi salgın hastalıklara karşı ön- lem alınması amacıyla valılikle- ri uyardı. Geçen hafta içinde il- lere gönderilen genelgede, "su ve besin yoluyla bulaşan hasta- Uklar"a karşı gerekli önlemle- rin alınması istenerek, gereksi- nim duyulan araç-gereçlerin bakanjığa büdirilmesi istendi. Saghk Bakanüğı Temel Sağ- lık Hizmetleri Genel Müdürü Servet Erbaşı, ülkemizde bu tür hastalıklann hala görülmesinin nedeninin eğitimsızlik, sulann yeterince dezenfekte edilmeme- sinden kaynaklandığuıı söyle- di. Erbaşı, basmda çıkan haber- ler üzerine, durum hakkında bilgi edinmek amacıyla, Gü- neydoğu'daki valiliklere genel- ge göndererek, bilgi istedüderi- ni bildirdi. Yaz aylannda su so- runu ve aşuı sıcaklar nedeniyle besin yoluyla bulasıcı hastalık- larda artış olduğunu belirten Erbaşı, Mardin ve dolaylannda brusella görüldüğünü bildirdi. BruseUa'mn koyun, keçi, inek gibi hayvanlardan insanlara geçtiğini belirten Erbaşı, "Hay- vanlann aşılatılması gerekiyor. Genellikle de hayvanlar brusel- laya karşı aşılablır. Tanm Ba- kanlığı'na bir genelge göndere- rek, bölgede hastalığın görül- düğünü gerekli önlemleri alma- laruıı istedik" dedi. Sağhk Bakanlığı, besin yo- luyla bulaşan ve bildirimi zo- runlu hastalıklara karşı önlem- abnması amacıyla, Adana, G. Antep, Adıyaman, Urfa, Di- yarbakır, Siirt, Batman, Mar- din valiliklerine gönderdiği ge- nelgede, "yaz aylannda artış gösteren, hastalık vakalannın büdirilmesini" istedi. İnsanlar için aşısı bulunma- yan ve ancak hayvanlan aşıla- ma yoluyla önlenebilen bnısel- la, Türkiye'de yoğun olarak Mardin ve Cizre'de görülüyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle