13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13TEMMUZ1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13 KIŞLALI'NIN KONUĞÜ İSMAİL CEM CHP komısunda, Inönü'nün görüşüne katılmıyorum İstanbul Milletvekili İsmail Cem, SHP içinde kendilerini "Yeni Sol" olarak adlandıranlann, Deniz Baykal'dan sonraki ikinci ismi. Hareketin başlıca "ideoloğu" olarak biliniyor. CHP'nin yeniden açıl- ması olayına "Yeni Sol" nasıl bakıyor? Bu gruptaki milletvekilleri toptan istifa edip CHP'ye geçecekler mi? "Geçici liderlik" ya da "kolektif liderlik" önerileri karşısındaki tutumlan nedir? Genel başkan adaylan kim? İsmail Cem, grubun sözcüsü olarak, bu konudaki görüşlerini ilk kez yazanmız Ahmet Taner Kışlah'ya anlattı. CHP oluşumunu, kendi başına soyut bir amaç gibi görmüyorum. CHP, sosyal demokrasinin sol ve demokrat özü doğrultusundaki bir yenileşmenin işlevini taşıyacaksa önemlidir. İdeolojik ve pratik eksikliklerinin giderilmesinde bir fırsat yaratacaksa, anlamJıdır. DYP'HIerde, AP yeniden açılıyor diye bir heyecan yok. Günümüz Refahçılarında, MSP kurulacak diye bir özlem yok. Çünkü kapatılmış partilerin yerine oluşanlar, kendilerinden beklenen işlevi karşüamış, boşluğu doldurabilmiş. KIŞLALI - CHP'nin yeniden açdması, sosyal demokratlar için ortak bir amaç mıdır? CEM - CHP oluşumunu kendi başına soyut bir amaç gibi gör- müyorum. CHP, sosyal demokrasinin sol ve demokrat özü doğ- rultusundaki bir yenileşmenin işlevini taşıyacaksa önemlidir. İdeolojik ve pratik eksikliklerinin giderilmesinde bir fırsat yara- tacaksa. anlamlıdır. AP yeniden açılıyor diye DYP'lilerde bir heyecan yok MSP kurulacak diye günümüz Refah'çılannda bir özlem yok. Çünkü, kapatılmış partilerin yerine oluşanlar. ken- dilerinden beklenen işlevi karşılamış, boşluğu doldurabilmiş. O>sa bizim sosyal demokrat dünyamızda herkes heyecanlı. her- şey kıpır kıpır.. Çünkü, kendini geliştirmiş bir CHP'den 1990'lar koşuIİannda beklenebilecek olanlan, onun kulvarında oluşan partiler karşılayamamış. KIŞLALI - YıÜardır, bölünmüşlükten yakınıjıyor. CHP'nin, sol- daki bölünmüşlüğün aşıunasında şansı nedir sizce? CEM - Bütunleşmek elbette önemh. CHP'nin soldaki bölün- müşiüğü giderme şansı da vardır. Ama bunun tek başına yeterli bir amaç olduğu düşüncesinde değilim. Mesele, belirli isimleri, hatta partileri birara- ya geUrmekten ibaref değil. Böyle bir sonu- cun halkta heyecan dalgalan yükseltmesi- ni bekleyenler yanılı- yor. Mesele. ideolojişi ve pratiği ile ciddi bir sol hareketi oluştur- makta.. İlle herkesin gönlü hoş tutulsun diye olayın özünde ödün verilirse, temel eksiğin ve ihtiyaan öncelikle bir yenileş- me olduğu gözardı edilip. yanlış özellikle- rini sürdüren bir çok- laşmadan medet umulursa. sonuç ha- yal kınklığıdır. Orne- ğin. 1989 yerel seçim- lerinde, SHP'nin tek başına aldığı oy. 1992 yerel seçimlerinde SHP ve DSPnin bir- lıktc aldıklan topiam oydan daha fazladır.. KIŞLALI - Başanya ulaşabilmesi için, 1992'nin CHP'snin, 1980 CHP'sinden farkı ne olmalı? CEM - Türkiye'nin sosyal demokrasisin- de en büyük eksik olan "emek boyutu"- nu CHP'nin yapısına, programına ve politi- kalanna daha fazla katabilmek.. Solun te- mel yargılanna, eşitlik ve özgüriük ideallerinin bütünlüğüne. dayanışma ve insan haklan boyutuna, yani, sosyal demokrasi- nin değişmemış ve değışmeyecek olan özüne titizlikle sahıp çı- karken; tarihimızdeki yenileşme girişimlerinin. Milii Mücadeie- nin, Cumhuriyetin, devrimlerin ve reformlann geleneğinden. CHP gecmişindeki güzelliklerden hareketle, her alanda ve her konuda en yeni olanı, en çağdaş olanı temsil edebilmek.. KIŞLALI - CHP'ye geri dönüşün bir "eskime" olacağını savu- nanlar da var. CEM - Bu, olaya nasıl yaklaştığınıza bağlı. Artık koşullan ve özellikleriyle. sorunlan ve çözümleriyle geride kalmış bir döne- mi "Altm Çağ" gibi görmek, onunreçetelerindengünümüzde medet ummak elbette yanlış olur. CHP. eskiyeni, geçmişe bırak- masını bilebilmiş bir harekettir. 1960'lann "Ortanın Solu" giri- şimleri, 1970'lerdeki "Demokratik Sol" hareket açık örnekler- dir. Partiyi eskide tutmak isteyenler geride bırakılabilmiştir. Günümüzün yeni CHP'sini, eski bir Güven Partisi olarak biçim- lendirmeye kimsenin niyeti olamaz. Zaten böyle bir durumda, doğan CHP değil, Güven Partisi olur. Mesele, CHP'nin geçmış- te hangi temel tercihlerle, hangi kaynaktan gıiç alarak, hangi yönde gelişerek solun ve halkın partisi olabildiğini. 1973'ün, 1977"nin seçım zaferlerini nasıl yarattığını anlayabilmektir. KIŞLALI - Sizce CHP, o sözünü ettiğini/ basarıları nasıi yakala- yabildi? CEM - CHP, parti içindeki tutuculann "reddi miras yapılı- yor" ıtırazlan arası- nda. "devlet partisi" kimliğini gecmişte bırakıp. "halkın par- tisi" kimliğine dö- nüştüğü için. yeni kit- lelere açılabilmışti. CHP, kendi geçmi- şinin artık gecmişte kalması gereken özelliklerini. sonradan Güven Partisi'ni kura- cak olanlara terkederek değişüği ve ilerlediği için; CHP. sol doğ- rultudaki bir değişimin öncüsü, bayraktan, sözcüsü oiabildiği için; CHP, "yeni CHP"yi kendi bağnnda yaratabildiği için geliş- miş ve "birinci parti" konumuna yükselmişti.. Bu süreçten alı- nması gereken çok ders var... KIŞLALI - CHP'nin yeniden açdması bugünkü karma hüküme- tin bozubnasına yol açar mı? CEM - Sanmıyorum. Sanmıyorum derken, bunu, CHP bünye- sinde yeralabilecek milletvekillerinin sayısıyla bağlantılı olarak söylemiyorum. Sosyal demokrat hareket. eğer koalisyonu sür- dürmekte yarar görmekteyse. hareketin temsilcisi ister SHP. is- ter CHP oîsun. sonuç değişmez. KIŞLALI - Saym Erdal Inönü'nün açıklamalanyla, SHP'nin parti olarak CHP'ye katüma kararı alması gündemden çıktı. Bu durumda, SHP'den aynlıp CHP'ye gececek miüetvekili sayısı çok olabilir mi? CEM - Öncelikli tercih, bir bütünleşme olabilmesinde. Tabii, DSP'yi de içeren bir bütünleşme.. Sadece partileri değil, Türki- ye'nin tüm sol ve demokrat birikimlerini sosyal demokrat çerçe- ve içinde kapsayabilen bir bütünleşme CHP, SHP'nin ve DSF- nin dışında oluşacaksa, milletvekilleri düzeyinde göreceği ilgi. CHP'nin sosyal demokrat dünyaya bir yenileşme ve değışim umudu olarak doğmasına; ideolojik tutarlılığma ve pratıkteki ciddiyetine bağlı... KIŞLALI - Siz CHFye geçmeji dûşünür müsünüz? CEM - Sosyal demokrat partiler CHP'de bütünleşmekteyse ve bu beraberlik, eskiye dönmek gibi. geleceği gecmişte aramak gibi hastahklan yansıtmıyorsa. son zamanlarda Türkiye'nin ba- zı çevrelerinde moda olan tarzda, "sol eskidi, solculuğun modası geçti" gibi çarpıtmalara kapılmıyorsa. ben de bütünleşmede ye- rimi alınm. KIŞLALI - SHP ayn bir parti olarak kalmakta diremrse, sizin CHP karşısındaki tutumunuz ne olur? CEM - Ben SHP miiletvekiliyim. SHP'de çok emeğim var. SHP hiçbir zaman benim önerdiğim ve özlediğim düzeyde bir sosyal demokrat parti olamadı ama. acı ve tatlı anılanyla, benden al- dıklan ve bana kattjklanyla .benim de siyasal kimiiğimin bir parçası oldu. Siyasette varsayım üzerine konuşmak, varsayım üzerine tercih yapmak mümkün değil. Önce CHP oluşumunu görmek gerekiyor. Bakalım, hepimizin özlediği gibi, solu sağlam temeller ve doğru ilkeler üzerinde bütünleştirecek mi? KIŞLALI - Beraber hareket ettiğiniz, "Yeni Sol" akrnıda yer alan diğer milletvekillerinin yaklaşunı ne olur? CEM - Onlann yaklaşımı da, belirttiğim kaygılann ve umut- lann çerçevesinde gelişir sanınm.. KIŞLALI - SHP Genel Başkanı Sayın İnönü, "CHP, SHPye katılmalı" görüşünde. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? CEM - Kaülmıyorum. CHP olayını. "üç maddelik" bir Kurul- tay karanna, bir "açtım, kapattım" olayına, bir "mallann devir- teslim muamelesine" indirgemek ve bunu önermek. bence yan- lış. CHP Kurultayı "Devam" karan almalıdır. Başkalan ile bü- tünleşecek mi- yoluna ayn mı yürüyecek, kendi özgür terdhini zaman içerisinde yapmalıdır. Hangisinin hangisine katılması ge- rektiğı tartışmasını da soyut ve anlamsız bulmaktayım. Aynca, burada DSP'yi de unutmayalım. Önemli olan, ortaya çıkacak siyasal hareketin kimliği, niteliği, temel tercihleri. Bütünleş- menin "mekânı" daha çok bir uygu- lama sorunu. Uy- gulama kolaylığı bakımından. her- kesin CHP'de top- lanması daha elve- nşli sözüküyor. KIŞLALI - CHP ilk kurulta\ ının "ge- çici genel başkan" secmesini önerenler >a da "kalıcı genel başkan" ile yola çıkılmasını savu- nanlar var. Ne di- yorsunuz? CEM - "Geçici ge- nel başkan" for- mülünü. sakıncalı ve yanlış buluyo rum. Herşeyden önce, böyle bir geçicilik, kendisine "geçici olmak" yakıştınlan ve böy- le bir yakıştırmayı peşinen kabullen- miş zayıf bir genel başkanla işe başla- mak olur.. Bu özel- üği.CHPoluşumu- nun heyecanmı or- tadan kaldınr, di- namizmini yok eder. Kıtlelenn gö- zünde olayın ciddi- yeti kaybolur. CHP'nin ölü doğ- masına yol aça- bilir. Oysa CHP güçlü doğmalıdır, diri doğmalıdır, iddialı doğrnalıdır.. Bunu söylerken, çağdaş bir partınin elbette genel başkandan ibaret ol- maması gerektiğini biliyorum. Ancak, genel başkan, bir siyasal hareketin en önemli simgesidir. Bu simgenin geçicilikle malul ol- duğu bir parti, zaman kaybeder. ivme yitirir. Türkiye koşul- lannm ve halkının, öyle sosyal demokratlann keyfıni beklemeye takati yok, zamanı da yok. Türkiye solunun ciddiyete ihtiyaa var. Demokrasi ve insan haklannın daha kararlı ve etkili bir sa- vunucuya ihtiyaa var. Hem de mümkün olan en Jcısa zaman- da... KIŞLALI - İlk kurultayda seçilecek "kalid" genel başkanm ken- di lîderleri olmaması dunımunda. SHP ve özetlikie de DSP'nin, bütünleşmeye yanaşmamalan olasılığı artmaz mı? CEM - Ciddi bir genel başkanla yola çıkmanın, diğer partilerle bütünleşmeyi zorlaşüracağı değil. bilakis, kolaylaştıracağı görü- şündeyim. Hiçbir parti, milletvekili ya da parti, bir "belirsizliğe" katılmak istemez. Baştan ciddi tutulmayan bir işin, geciciliğin belirsizliğinden yola çıkmış bir hareketin, sonuçta ciddiye ah- nmamasından endişe ederim. KIŞLALI - Sizce CHP'nin "kalıcı" genel başkanı kim olmalı? CEM - Bu, kendilerini belirlemiş tüm CHP'liler adına karar ve- recek Kurultay delegelerinin bileceği iş... Bizim insanımız çok- tur. Çok sayıda insanımız bu görevi taşıyabilir. Yeter ki, hiç va- kit kaybetmeksizin Türkiye'nin önüne cıkabilsin. Geçicilik za- afıyla malul ola- rak değil, tüm sos- yal demokratlar adına, olanca cid- diyetiyle ve iddia- lanyla... KIŞLALI - "Yeni Sol" gruptan bazı milletvekilleri, Bü- lent Ecevit'in genel başkanlığında bir- leşilebileceğini, çe- şitli vesilelerle dile getirdiler. Bu görüş grubunuzun genel eğilimle- rini mi, yoksa o kişilerin özel eğilimlerini mi vansıtıyor? CEM - Bizim olumlu ya da olumsuz yaklaşımımız ilkeler üzeri- ne, anlayışlar üzerinedir. Sayın Ecevit'in aynca özel kişüiği bir yana, bu konuda herhangi bir isme karşı bizim olumsuz yak- laşımımız olamaz. Sayın Ecevit. CHP içindeki "Ortanın Solu" ve ben dahil bırçoklanmızın içinde yer aldığımız ya da destekle- diğimiz "Demokratik Sol" hareketi yüceltmiş, başanya ulaştırmış. başbakanlık yapmış bir insan. Elbette ilerde genel başkanlık gündeme geldığınde, başka arkadaşlarla birlikte Sayın Ecevit'in ismi de. bizim açımızdan onurlu ve hepimizin şu ya da bu dönemimızde çok yakını olduğumuz bir isimdir. Bu- nun ötesindeki tavırlar, yani isim vererek falanca genel başkan olmalıdır yaklaşımlan, "Yeni Sol" içinde yer alan. ama daha çok kişisel tercih belirten yaklaşımlardır. KIŞLALI - Liderlik sonınunun cözümû için öne sürülen "kolektif liderlik" formülü için ne düşunüyorsunuz? Örneğin "onursal" ge- nel başkan, genel başkan ve başbakan adayuun farklı kişiler ol- ması sorunu çözebilir mi? CEM - Esas liderin altı çizilerek belli olması koşuluyla, bir ko- lektif anlayış faydalı olabilir. Ama ben, bunun önceden kural- lannı koyup. altını çizmeyı pek pratik görmüyorum. Önemli olan, bir liderin aslında eşitler arasında önde olan kişi niteliğine sahip bulunduğu anlayışını getirmek; danışma mekanizmalannı iyi kullanmak; liderin kendi etrafındakileri yeri geldiğinde öne çıkarmasını, kimi özel durumda da onlann gerisinde kalmasını sağlamaktır. Ama bir genel başkanı seçmekten veya kendi he- sabımıza göre. falan veyafilanıngenel başkanlığına katlanmak- tan bizi kurtaracak bir formül gibi kolektif liderlığı alırsak. çok yanlış olur. KIŞLALI - Genel başkanlık konusunun ertelenemiyecek, hatta öncelik taşıyan bir sorun olduğu kamsında olduğunuza göre, bu konudaki tercihinizi isim olarak bir an önce ortava kovmanız ge- rekmez mi? CEM - Zannetmiyorum. Bu biraz fazla iddialı olmak olur. Bu olaya karar verecek olan, CHP Kurultayınm delegeleridir. Bi- zim, örneğin 25 milletvekili olarak biraraya gelip. falanca genel başkan olmalıdır dememiz. ölçüsüzlük olur. "Yeni Sol" hareket olarak. böyle birşey yapmak eğilimindedeğilız. Sosyal demokrat partiler CHP'de bütünleşmekteyse ve bu beraberlik, eskiye dönmek gibi, geleceği gecmişte aramak gibi hastalıkları yansıtmıyorsa, son zamanlarda Türkiye'nin bazı çevrelerinde moda olan tarzda, "sol eskidi, solculuğun modası geçti" gibi çarpıtmalara kapdmıyorsa, ben de bütünleşmede yerimi alınm. PIKNIK PtYALE MADRA ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACl AGAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEM4L GÖKHAS GÜRSES ı ,/** •.--<.'" jj-^f^l F " T # A t ^ 5 ^ ^ * T * r * ' _ a ^\..^y'^\ *s* Cj'*** - i : ; ^"1 HARBİ SEMİH POROY SABtlieSAfieSAf~\ f" 2M S f mAMMBRİ J *m "l p ««*r TARİHTE BUGUN MÜMTAZ ARIKAX 13 Temmuz TÜKK YAP/M/ UCAK KAZA GECfROÎ7. 19-38 'DE SuGuN, ru/ZK YAPIMI fUC UÇ4* İtŞ, PtLOT 4 û ALAN GİDEN S£NÇ OÇAK StUDA KI&L4M UÇAKT/4 M/'fr/. S£l/\HATTfM SAMAYîH oi rAPrrğr U Ç A K L A Gösrs/er D E M E YrP 8ÜYÛ*: ÖV6Ü TOPlAMlfTt. Tue&Y£'A//IV İU: UÇAtC toüU£fi/DiSt££ftJO£U GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI j ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESt'NDEN Dosya No: 1992/59 Satılmasına karar verijen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, ev- safı: Ankara Çankaya Uçesi G.O.Paşa-Büyükesat Mahallesi'nde Ke- mer Sokak sonunda Mesa bınalarının arasında kalan boş arsanın bu- lunduğu yere rastlayan imann 7965 ada, I parselini teşkil eden 2040 m: miktanndaki arsa bir borçtan dolayı Ankara Adliye Sarayı K Blok zemin kat 59 nolu odada açık artırma suretiyle satılacaktır. Geniş evsafı dosyada mevcut şartnameye ilişik biiırkişi rapomnda açıklan- mıştır. TAKDİR EDİLEN DEĞERİ: 2.040.000.000.-TL. + KDV gayrimenkulün alıcısına aittir. İMAR DURUMU: Kitleler tabii ze- minden kot alacaktır. 7961/2, 7962/1, 7964/1 ve 7965/1 sayılı par- selierde topiam inşaat kapılı çıkmalar dahil 27534,10 m; olacakur. Kitleler şematiktir. Not bu parselde 144.11 m"lik injaat alanı kal- mıştır. Satış şartlan: 1- Satış: 24/8/1992 günü saat 11.00'den 11.15'e kadar yukanda yazılı yerde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin °7o75'ini ve rüçhanlı aJacaklılar varsa alacaklan mec- muunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Bu artır- mada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflannı geçmesi şartıyla 10.5.1992 günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkanla- caktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememisse gayrimenkul en çok anıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilâmnda gös- terilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulroa- sı ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma mas- raflannı geçmesi laamdır. Böyle fazla bedeüe alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıeı iste- diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgiiilerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım- dır; aksi takdirde haklan tapu sicüi ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefiÜeri teklif ettikleri be- del ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için da- irede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı ka- bul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almrk isteyenlerin 1992/59 sa- yılı dosya numarasıyla müdurlüğumuze başvurmalan ilan olunur. 6/7/1992 ( + ) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 32337 İSTANBUL 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN ÖDENÎE EMRİ TEBLİĞİ 992/ 785 Mürvet KOÇ - Güven Mah. Menderes Cad. Çalışlar Sok. No: 19 GÜNGÖREN/İSTANBUL 56.438.192.— 992/1040 Veyis ESKİTÜRK - Erenler Merkez Mah. 27. Sok. N: 4 ADAPAZARI 53.214.615.— 992/1060 Yavuz GEZER - Nuhkuyusu Cad. Kümbet Pınar Apt. D. 4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 64.900.000.— 992/2621 Yılmaz TEMİZSOY - Sultan Selim Cad. Bahar Sk No: 22 4. Levent/İSTANBUL 24.671.902.— Zafer SAYGILIGİL - AYN1 ADRES 24.671.902 T.Emlak Bankası A.Ş.'ye masraf, faiz, ücreti vekalet, gider ver- gisi icra masraflan hariçjukanda miktan yazılı borcunuzdan dola- yı icra takibi yapılmıştır. Tarafınıza çıkanlan tebligatlar adresinizin meçhul olması sebebiyle ödeme emirlerinin ilanen tebliğine karar ve- rilmiştir. Ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren 15 günlük süreye 5 gün eklenerek 20 gün zarfında borçlan ödemeniz, borcunuzun bir kısmına veya tamamına bir itirazınız var ise itiraz etmzniz, mercii- den itirazınızın kabul edildığıne dair karar getirmeniz, karar getir- mediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde İlK'nun 74. maddesine göre mal beya- nında bulunmanu, bir beyanda bulunmazsanu veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapis ile cezalandınlacağımz, takibe itiraz et- tiğiniz takdirde itiraz ile birlikte tebliğ gıderlerini ödemeniz, aksi tak- dirde itiraz etmemiş sayılacağınız ilan ve tebliğ olunur. 8.7.1992 Basın: 8047 İLAN PENDİK SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN Karar 1992 47 I DJVICI Kanııl Sovınç laralından davalılar Fmine Seniha Küçüksubaşı \s. alcyhınc açılan tcscıl davasından dolayı mahkememızın 1990 602 ı> ıs. 1992 471 kar.ır suvılı 27 5 1992 tanhli ılamı ile da\acının iddiası subuta erdığınden Pendık Tu/la Kafkala mevkıı 24 pafta. 1659 parsel nolu ta^ınmazın ıptalı ile Hıfzı oğlu Emıne'den olma 1937 doğumlu K.ınıı) Sevınç adına lapuva lescılıne karar verilmış olduğundan. adres- lorı bulunama\an da\alılar Emıne Semıha Küçüksubaşı. Muhsın Yıl- dırım. Sulcvnun Enıs. Senı\e Subaşi. Ihsan Erhan. Orhan Subaşı ve A>h,tn Hasan'j mahkcmc ılamı yerine kaım olmak üzere ilanen leblığ nliımır 25.6 1992 Basın S136 A.Ü. TÖMER İSTANBUL ŞUBESİ'NDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ORTAOKUL VE LİSE MEZUNU GEÇİCİ İŞÇİLER ALINACAKTIR. Adres: lnönu Cad. Tarık Zafer Tunaya Sok. No: 18 Gümüşsuyu Tel: 252 51 54 - Basın: 32310
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle