24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ŞAYFA_ 8 CUMHURİYET 9 ARALİK1992 ÇARŞAMBA DIŞ HABERLER Slovenya'da Kucan kazandı • LJUBLJANA(AA)- Slovenya'da yapılan devlet başkanlığı seçımlerinin dün açıklanan resmi olmayan sonuçlanna göre. seçimleri halen. devlet başkanı olan Milan Kucan kazandı. Enformasyon bakanlığı, Kucan'ın geçen pazar gûnkü seçımlerdeki oylann yüzde 64'ünü topladığını bildirdi. Panilere göre oy dağılımı ise liberal demokratik parti oylann yüzde 23.3'ünü. Hıristıyan demokratlar oylann yüzde 14.5'ini ve eski komünistler ıse oylann yüzde 13.6'sınıtopladı. Iraklı nökteer uzman öMûrüldü • AMMAN(AA)- Ü'lkesınden kaçan Iraklı bir nüklcermühendis, Ürdün'ün başkenti Amman'da vurularak öldürüldü. Moryyad Hasan Naci El-Canabi"nin kalabalık bir caddedeeşi ve iki çocuğuyla birlikte yürürken başına arkadan sıkılan kurşunla vurulduğu bildirildi. İki kişi olduklan bildirilen saldırganlann kendilerini yaralamaya çalışan bir kişinin tüm çabalanna karşın kaçmayı başardıklan belirtildi. El-Canabi'nin eşi Irak'ta gittikçe kötüleşcn yaşam koşullanndan dolayı ülkelennden aynldıklannı söyledi. Mozambik'e BamşGücü • NEWYORK(AA)-BM Genel Sekreleri Butros Gali. Mozambik'e Banş Gücü gönderilmesini önerdi. Gali. Güvenlik -Konsevı'ne sunduğu raporda. bu ülkeye askeri birlikler. polislerve si\ıllerdcn oluşan toplam 7 binSOOkışilikbırgüç gönderilmesi öncrisı yer aldı.BM Genel Sekreleri. Mozambik'te I6yıldır sürcn iç savaşı sona crdirmek için hükümet \le gerilialar arasında geçen ckım ayında vanlan ateşkes anlaşmasına uyulmasını denetlemek amaayla bu ülkeye Banş Gücü gönderilmesi gerektiğınıbelirtti. Almanya'da çiftçi • BONN(AA)-ATİleABD arasında iki hafta önce vanlan prensip anlaşmasına tepki Alman çitfçiler, dün Bonn'da büyük bir protesto gösterisı düzenlediler. Cumhurbaşkanbğı köşkü ile başbakanlığın bulunduğu caddelerdedahil olmak üzere kentteki tüm ana yollan traktör ve römorklarla trafığe kapatan yaklaşık 50 bın çiftçi, hükümeıi. söz konsu anlaşmaya imza koymamaya davet ettiler. Venediksular altmda • VENEDİK(AA)- Kanallanyla ünlü Venedik, denizin olağanüstü kabarmasıyla sular altında kaldı. Kanallardaki sular. yaklaşık 1.5 metre birden yükselınce, şehrin ortasındaki ünlü Saint Parc Meydanı bile göl habne geldi. Kanallar arasında yayalann gecişıne olanak veren çok sayıdaki köprü de sular altında bulunuyor. Venedik'te sular son altı yıldırilkkezbukadar yükseldi. İngiltere'ye sığınınacı akmı • LONDRA(AA)- İngıhere'den sıyasi sığınma isteyenlenn sayısının rekor düzeye ulaştığı açıklandı. İçişleri BakanlığVnda görevli Devlet Bakanı Charles NVardlc, Avam Kamarası İçişleri Komisyonu'nda yaptığı konuşmada personel sayısının yetersiz olmasından ötürü siyasi sığınma başvurulannın incelenmesinde birikimler olduğunu söyledi. İngiltere'den siyasi sığınma isteyenlerin sayısının giderek arttığını belirttı. ABD'nin öncü deniz komandolan dün gece geç saatlerde başkent Mogadişu kıyılanna çıkarma yaptılar Somalfye yardımoperasyonubaşladı FUATKOZLUKLU •Mogadişu kıyılanna çıkarma yapan deniz komandolan, BM harekâ- tını izlemek üzere Somali'de bulunan televizyon muhabirleri ve gazeteci- ler tarafından karşılandı. Televizyon spotlannın yoğun ışığı altında iler- leyen denizciler, gazetecilerin soru yağmuruna tutuldular. ABD lclevizyonlan. öncü komando birlikle- nnin açıkta bekleyen diğer 1.500 Amerikan askerinin güvenli bir şekilde kıvıya çıkabil- melcri için gerekli hazırlıklan yaptığını bıl- dirdılcr. CBS televizyonu. özel Amerikan deniz komandolannın kıyılara. öncü deniz birlık- lcrinin de Mogadişu havaalanına indiklerini duyurdu. Reuter ajansı da Mogadışu'daki görgü ta- nıklanna dayanarak verdiği haberde. Ame- rikan donanmasına ait vaklaşık bir düzine WASHINGTON - Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD öncülüğünde Somali've yapılan insani yardımlann yerlerine ulaşmasını sağ- lamak amacnla düzenlediği askeri operas- von dün gece geç saatlerde başladı. Amerikan CBS ve NBC televizyonlan, Amenkan donanmasına ait komandolann TSİ 24:00 cıvannda başkent Mogadişu ya- kınlanndaki kıyılara çıkarak, "Umudu İade Operasyonu"nu başlattıklannı duyurdu. çıkarma sandalının başkent sahillerine indi- ğinı bildirdi. Bu haberlerin hemen ardından ABD Sa- \unma Bakanlığı yetkilileri. öncü özel do- nanma birliklerinin kıyıya çıktığını doğrula- dılar. AA'nın haberine göre, AP'nin Moga- dişu'da bulunan muhabiri, operasyonun 6-8 dalgıçın sahile çıkmasıyla başladığını bildir- di. Ardından da çıkarma sandallanyla iki düzine dnizcinin karaya çıktığını duyurdu. AP muhabiri denizcılerin. Somali'ye yapı- lacak BM harekâtını izlemek üzere Moga- dişu'ya gelen televizyon muhabirleri ve gaze- teciler tarafından karşılandığını kaydetti. Televizvon spotlannın >oğun ışığı altında ilerleyen denizcileri, vaklaşık 50-75 gazetecı- nin soru yağmuruna tuttuklan belirtildi. "Huzuru Iade Operasyonu"nun başlama- sından kısa bır süre önce New York'ta bir açıklama yayımlayan BM Genel Sekreteri Butros Gali, Somali halkını BM askerlerine yardıma ve işbırliğjne çağırdı. Gali açıklamasında kısaca şunlan söyledi: "Dünya. Somali'deki insanlann aalanm ve ölümlerini kabul etmiyor. Bu umutsuzluğa son vermek mümkündür. BM denetiminde- ki bırleşik askeri komutanlık. açlığı doyur- mak, savunmasızhğı engellemek ve poütik, ekonomik ve sosyal yeniden yapılanmayı haarlamak üzere Somali'ye varmak üzere- dir." Somali'deki BM operasyonuna kaülan asker sayısının 37 bıni aşması bekJeniyor. Operasyona 28 bin askerle katılacağı nı açıklayan ABD dışında asker verecek ülkeler şunlar: -Fransa, CibutTdeki üssünde bulunan 4 bın 500 askerinden 2 bin 100'ünü gönderece- ğini açıkladı. Cibuti'de de yaklaşık 2 bin as- kerin operasyona destek vereceğini açıkladı. -Italya, Somali'ye 2 bin asker gönderece- ğini bildirdi. -Rusya. operasyona kaulacağını açıkladı. . -Mısır'daki İçişleri Bakanlığı kaynaklan Kahire'nin 200 asker göndereceğini belirtti. -Birleşik Arap Emirlikleri, 700-900 kişi- den oluşan bir bırlik ile operasyona kanlaca- ğını açıkladı. , -Kuveyt sembolik bir güç ile operasyona kaulacağını açıkladı. m » . Vaıandatbkv* ınıan haManmn jjnmörtûJO Oçtr—yonm baalackCı la- ıttK Tammuz 1991 Dunyadaki bunahm noktalan Dunyadaki bunalım bölgelerinde bulunan BM askerlerinin sayısı 1992 yılında 12 binden yaklaşık 50 bine çıktı. Çeşitli bölgelerde süren 12 BM misyonunun maliyeti yıtda 2.7 milyar dolar (yaklaşık 22 tirilyonfö Türk ürası). Birleşmiş Milletler 1948 yılından bu yana 25 bartş operasyonu düzenledi. Bu operas- yonlara 100 BM üyesi ülkeden ya- rım mityondan fazla asker katıldı. BMGOcfl: 11870 « k v n SOO (VI. Sayimn 22.bm« ç> kMtnanolMi Gonv: TOtVv» Hjrruı an- unda bOUnmOf adaâa uatO- toyu korumak. OparMyonun baatMfegt t». rttı: Man 1964 &ft>Man. HırvatMan va Bot- nasınırtarını •avafUOncaM Itaflnt g«ımwk. MOMctari kofunak. Op«r—yanun haalı*Jı »- ıt»: Mart 1 9 » Jml uQlamk.L0t>nan MOkfi- nMWn atortolnl korumak. KUZEY AMERİKA BM OOcfl: 375 M*M. nn 27CC» çıtunlmMi u u r tanyor. anndmhntlrak Kuvayı (in nı donaHafnalı Oparanomn BMGOcO: 1003 asksc v* po- 143 tH* OSm: Fat U* Poliurio «r»- «ıncM vanlan aMf H M anlaf matıra d«wdMn*k. Ûlkanln bar r*torendu<njn yıplmatjnı organtn •Unatı BM Gücü: 440 a*hw v» |» i».400«»clmgaa«mc«J. oorav: Tontom «• omnşçı hanlıifr (UNITA gU) an> i BH OOcfi tvyraSı atında ıvçttatn VWnam ordtıaunu dan«k>- nak,lnun haklan NaHtrM damOMmk. mOIUctori horu- makvaMar» 1993 yılımta pplacak olan Mçtaara ka- Gtnr. Slahl gnplann yar *m mamnatanYı* al Koyma- •ını angrtaıiMk. yanhmın aç Insanlara utatmaonı S mak.lç ««vatı ıtunJurmak. Op*ra«yonun baaladıjı H- rih.*al<k1992 an <fmUtmk. Valanda|iık haMannn garanttıiogo. Op«r—ycnu ba<l»A> rih: Haıifin 1991 Opf—yonun hıalad^ı f - rih*lK119K BM GOcO 39 mkrni oözlam-BM Güeû 300 aakari gdz BM GücO :1375 a l w . 7 gflz Oörav: DOn tavatın aMtn- dan bral *• Aıap Nomşulır aratında c*nturutoı aackaı haiıru J»ıı««»ın»k.BM-nkı «n •onra HkidMan'ın Kef n * va Pakiuan-ın Jammu b«Q«Mi rM» olufturutaı aMfka* hat nnı dan«llwn*k.. Oparaayenuı baatackdi ••- rthOcak 1949 G6ıwr:Gotoit«(»MndaH SunV* v» kr*i «tlurtorM <to- mü t>an| nDsyonu. Opcruyomn boşU<*4< «•- Op«a*yonun b ^ l » * > u- rihMazıran 1974 12 kriz bölgesinde BM bayrağı 43 ülkeden gelen yaklaşık 50 bin BM askeri banşı koruma görevi yapıyor Dış Haberier Senisi - Birleşmiş Mil- letler bayrağı altında bugün 43 ülkeden 50 binden fazla asker dünyanın çeşitli bunalım bölgelennde görev yapıyor. BM Banş Gücü birliklennı normal bir ordudan ayıran özelhkleri nelerdir? Al- man Stern dergisi BM Banş Gücü as- kerlennın yetkileri ve görevlerini anla- lan bir araştırma yayımladı. Soru-yanıt şeklindeki yazı özetle şöy- le: Birleşmiş Miltetler'e bağlı ilk askerler nereye gönderildi? BM, 1948 vılında Araplar ve İsrail ile Hindıstan ve Pakistan arasında vanlan ateşkes anlaşmalannı denetlemek üzere bu bölgelere asken gözlemci gönderdi. BM ilk kez ne zaraan büyük bir ope- rasyon karan aklı? 1956 yılındaki Süveyş krizinde. israil. Fransa ve İngiltere'nın Mısır'a saldır- masından sonra BM'nin ikinci Genel Sekreteri İsveçli Dag Hammarskjöld, Ortadoğu'ya 10 ülkeden oluşan 6 bin ki- şilik bir BM Banş Gücü ordusu gönder- meyi kararlaştırdı. BM askerleri 11 yıl boyunca bölgede kaldı. Kore ve Körfez Savaşlan BM operas- yonları mrvdı? Hayır. Her iki savaşta da BM'nin onayı bulunmasına karşın harekatlar BM'nin hiçbir etkinliği olmadan ABD"- nın komutasında >ıirütüldü. Birlikler geldikleri ülke adına savaştılar. BM as- kerleri değjldiler. BM Anayasası'nın 43"üncü maddesi örgütün komutasında yürütülecek bir savaşı- izin veriyor, an- cak bugüne kadar böyle bir savaş olma- dı. BM Banş Gücü askerlerinin devreye girmesini kim talep edebilir? BM üyesı ülkelerden biri veya birka- çı. Genel Sekreter veya Güvenlik Kon- seyi. Banş Gücü gönderilmesine kim karar verebüir? Öncelikle bunalıma taraf olanlann onayı gerekır. Banş Gücü göndenlmesı karan Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesı tarafından alınır. Karann alınabilmesi için 9 üyenın lehte oy kullanması ve Çin. Fransa, İngiltere. Rusya ve ABD'den oluşan daimi üyelerin hiçbirinin aleyhte oy kullanmaması gerekıyor. Banş Gücü birlikierine haıtgi ülkeler- den asker almacağına kim karar verir? Banş Gücü ordusunda kimlerin yer alacağına Genel Sekreter karar verir. Seçimdeki en önemli unsur askerlerin tarafsızlığı olduğundan, bunalım bölee- sine gönderilecek askerlerin milliyeti önem taşır. Geldiği ülkenın eski bir ko- lonisi olan bölgeye. o ülkeden asker gönderilmez. Aynca söz konusu olan ülkenın. Banş Gücü'ne katılan askerle- rin milliyetinı veto etme hakkı var. BM Banş Gücü askerlerinin ateş etme yetkisi var mı? BM askerlerinin kcndini savunmalan söz konusu olduğunda son çare olarak ateş etme yetkileri var. Sahip olduklan en 'ağır' silah makinelı tüfek. Banş Gücü askerleri bir bunalım ko- nusunda taraf tutabilirler mi? Banş Gücü askerlerinin en önemli il- keteri tarafsızhklan. Görevleri yalnızca var olan ateşkesi veya banşı denetlemek ve savaş kurbanlanna yardım etmek. BM askerleri şiddete karşı bir tampon görevi oluşturuyor. Başkent Saraybosna'ya tüm girişler Sırplann denetimine geçti, ikmal yollan kapandı Sırp taııklaıı Saraybosna'ya doğru ilerliyor • Saraybosna civanndaki şiddetli çatışmalar nede- niyle hava köprüsünün yeniden açılması ertelendi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü, 8 gündür trafığe kapalı olan havaalanı çevresinde şiddetli çatışmalann devam ettiğini belirtti. Dış Haberier Senisi - Saray- bosna'nın içlerine doğru ilerle- yen Sırp tanklannın başkent Saraybosna'nın tüm giriş çıkış- lannı deneümlerine aldıklan bildirildi. Böylece Saraybosna'- nın dış dünya ile hiçbir bağlan- tısı kalmadığı belirtildi. Bugün yeniden başlaması beklenen BM yardım uçuşlannın ise, şid- detli çatışmalar nedeniyle ger- çekleştirilemeyeceği açıklandı. Saraybosna'nın içlerine doğ- ru ilerleyen Sırp tanklannın, Saraybosna havaalanı ile kent merkezi arasmdaki en önemli ikmal yolunu kapattıklan bildi- rildi. Ardından Sırp birlikleri başkente gjren tüm yollan de- netimleri altına aldılar. Saray- bosna'daki BM Koruma Gücü (UNPROFOR) yetkıhlen, kent merkezine girmek için şiddetli saldınlar başlatan, tank deste- ğındekı Sırp kuvvetlerinin tüm ikmal yolunu kcstiklenni haber verdiler. Böylece Saraybosna'- nın tek ikmal yolu olarak llıca üzerinde geçen yolun kaldığı. ancak bu volun denctunının dc Sırplarda olması nedeniyle ger- çek anlamda Saraybosna'nın dış dünya ile ilişkisinin kesildiğ ifade ediliyor. Bu arada, tüm ikmal yollan- nın Sırplann denetimine geç- mesinden birkaç saat önce bir BM yardım konvoyunun baş- kente ulaştığı bildirildi. Ajans- lann BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkililerine daya- narak bildirdiğine göre yiyecek ve kınlan camlar için naylon ta- şıyan bir konvoy yoğun ateşe rağmen dün başkente girebildı. Öte yandan Saraybosna ci- vanndaki çatışmalann, hava köprüsünün bugün yeniden açılmasını olanaksız hale getir- diği bildirildi. Cenevre'de dün bir açıklama yapan BM Mülte- ciler Yüksek Komiserliği Söz- cüsü, 8 gündür trafığe kapalı olan havaalanı çevresinde şid- detli çatışmalann devam ettiği- ni, piste birçok mermi düştügü- nü belirtti. Sözcü, havaalanın- daki radann da çatışmalarda hasar gördüğünü, bunun da kış Başkenrin stratejik Otes mahalksinde geçtiğiıniz hafta sonunda meydana gelen çattşmalarda ko casını kaybeden bir Boşnak kadın, cenaze töreninde baygınlık geçirince kız kardeşlerinin yardımı ile ayakta durmaya cabştı. (Fotograf:REUTER) koşullannda uçuşlann yeniden başlaması nı gecikureceğini kaydetti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da BM'nin uçuş- lan başlatmayı ertelediği bildi- rildi. Cenevre'deki BM Sözcüsü aynca Saraybosna'da klor sto- kunun perşembe günü tükene- ceğini ve ondan sonra içme sulannın klorlanamayacağmı bildirdi. Bu arada havaalanının batı- sındaki Butmir ve Stup banli- yölerinde çatışmalann sürdüğü haber veriliyor. Bosna radyosu da Saraybosna'nın merkezin- deki başkanlık binası çevresin- de dün sabah ağır silah sesleri- nin duyulduğunu ve Bosna'nın kuzeyindeki Bihaç. Gradacac ve Brcko mahallelen çevresinde de çatışmalann sürdüğünü bil- dirdi. Mültecilere kapılar kapanıyor Almanya yeni bir duvar ördü • İktidar ve muhalefet arasında anayasa deği- şikliği konusunda vanlan anlaşma, Almanya'- nın sınırlannı mültecilere neredeyse tümüyle kapatması anlamına geliyor. DİLEKZAPTÇIOĞLU BERLİN - Almanya mülte- cilere kapılannı kapatmaya karar verdi. Bonn'da iktidar ve muhalefet arasında anaya- sa değişikhğı üzerinde van- lan anlaşma. Almanya'mn sı- nırlannı yabancılara nere- deyse bütünüyle kapatması anlamına geliyor. Anayasa dcğişikliği ocak ayında mec- liste görüşülerek yürürlüğe girecek. Yeni kararlarda Al- manya'da yaşayan yabana- lara. bu arada Türklere daha geniş haklaröngöriilmedi. Yabancılara başka yasalar kapsamında göç imkanı da sağlanmadı. Kara yolundan Almanya'ya gelenler sınırda kurulacak toplama kampla- nnda kısa süre' kaldıktan sonra geri gönderilecek. Ar- tık sığmmaalann tek şansı, deniz ya da hava yoluyla giriş yapmaktan ya da yasadışı yollardan ülkeye sızmaktan geçiyor. Almanya "siyasi takip ol- mayan" ülkelerin bir listesini çıkaracak ve bu ülkelerden gelen sığınrnacılan da sınır- dan geri çevirecek. Parlamen- tonun onaylayacağı bu listede Türkiye'nin de yer al- ması beklenıyor. Almanya ve diğer Avrupa Topluluğu ül- keleri. Türkiye'den gelıp de Kürt olduğu gerekçesiyİe sı- ğınma hakkı isteyenlere karşı zaten ortak bir tavır haarla- dı. Buna göre Kürt sığınmacı- lara "Türkiye'nin baüsında da güvence altında oldukla- n" ve Avrupa'ya gelmeleri gerekmediği savıyla sığınma hakkı verilmeyecek. Sosyal demokratlar eski politıkalanndan çok büyük tavizler vererek. anayasa de- ğişikliği konusunda hükümet partılerinın öngördüğü mad- delen onayladılar. Hafta sonunda uzun pazarlıklar so- nunda vanlan uzlaşma kısaca şu noktalan içeriyor: - Kara yoluyla gelenlere sı- nırdışı: Almanya'mn bütün komşu ülkeleri "güvenli ülke- ler" sayıhyor. Batıdaki ve kuzeydeki AT ülkeleri, doğu- da Polonya ve Çekoslovakya, güneyde Avusturya ve İs- viçre'de Cenevre Mülteci Sözleşmesi ile insan haklan güvence alüna ahnmış sayılı- yor. - Siyasi takip olmayan ül- keler listesi: Bonn'da meclis toplanarak, dünyada siyasi takip olmayan ve ınsan hak- lanna riayet edflen ülkelerin bir listesini hazırlayacak. - Yasadışı gırişler Yasadışı yollardan gizlice Almanya'ya girenler de geldikleri yere gö- re sınıflandınlacak. Yanında geçerli kimlikleri, pasaport- lan olmayanlar yasal incele- meyi engelledikleri gerekçe- siyİe sınırdışı edilecek. - Hava ya da kara yoluyla gelenlen Bu yolla giriş yap- mak için önceden Alman vizesi almak gerekiyor. THY ya da Lufthansa gjbi uçak şir- ketleri, vizesi olmayanlara bilet satmıyor. - Almanya'da yaşayanlann durumu: Söz konusu yasa de- ğişikliği, halen dosyalan incelenen 400 bin sığınmacı- ya da uygulanacak. Burada yaşayan yabancılara ise daha geniş haklar öngörülmüyor. AFGANÎSTAN Duyükelçıügımize roket isabet etti • Başkent Kabifdeki büyükelçiliğimizde sadece maddi hasar bulunduğu bildirildi. Dışişleri, büyü- kelçiliğin göreve devam ettiğini açıkladı. TAHRAN (AA) - Afganis- tan'ın başkenti Kabil'de hükü- met birliklenyle muhalif mü- cahitler arasında dün sabah meydana gelen çarpışmalarda. Türk ve Iran büyükelçilikleri isabet aldı. 1RNA Ajansfnın haberine göre dün sabah şafakla birlikte hükümete bağlı birlikler, Şü İs- lami Vahdet Grubu'na bağlı mücahitlerin Kabil'in batı ve kuzey kesimlerindeki mevzile- rine roket atışı açtılar. Müca- hitler de bu ateşe, roketlerle kajşılık verdi. Oğleye kadar süren karşıhklı ateş sırasında birkaç roket de iki ateş arasında kalan Türkiye ve İran büyükelçilik binalanna isabet ettı. Maddi b^sar Türkiye Büyükelçiliği'nde sadece maddi hasar meydana geldiği bildirildi. İran Büyükel- çiliği'nde de maddi hasar oldu- ğu bildirildi. AA muhabirinin edindiğj bilgiye göre roket, Türkiye Bü- yükelçiliği'nin müştemilat bi- nalanndan birine isabet etti. Olayda binarun duvannın yı- kıldığı ve camlann kınldığı, ancak yaralanan olmadığı be- lirtildi. Dışişleri açıklaması Dışişleri Bakanhğı, Tür- kiye'nin Kabıl Büyükelçiliği'- nin normal mesaisini sürdür- düğünü bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denıldi: "Olay sırasında büyükelçüi- ğirruz personeline herhangi bir zarargelmemiştir. Büyükelçüi- ğimiz normal mesaisini sür- dürmekte olup, bakanhğımız ile düzenli haberleşmesi devam etmektedir." Belgrad'danAnkara'ya savaşı körükleme suçlaması BELGRAD (AFP) - Sırbis- tan ve Karadağ'dan oluşan yeni Yugoslavya Federasyo- nu, Türkiye'yi Bosna-Hersek"- te savaşın yayılmasını körükle- mekle suçladı. Tanjug Ajansı tarafından yayımlanan hükümet bildiri- sınde "Türk hükümetınin, Bosna-Hersek'e asker gönder- mek için Meclis'e başvurma karan, Bosna-Hersek'te çar- pışmalann yayılmasına doğru- dan katkıda bulunmak anla- mına gelir" dendı. Bildıride, Ankara'nın gjrişi- minin Yugoslavya hakkındaki Londra Konferansı'nın "ru- huna ters" düştüğü öne sürül- dü. Bu arada Federal Parlamen- to Dış Politika Komisyonu da Ankara'nın Bosna-Hersek'te "askeri müdahale tehdıdini" kmadı. Dış Politika Komisyo- nu, federal hükümetin bu so- runu, BM Güvenlik Konseyi'- ne götürebileceğini belirtti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle