24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 9 ARAUK1992 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER Tarihsel İpekYolu... Sadece Turk kokenlı dev letler değıl, Gürcıstan \ e Ermenısîan hatta Moğohstan. Turkı>e uzennden geçecek yenı. çağdaş "İpek Yolu"nu kullanmak zorunluluğunu du> acaklardır ŞERAFETTİN UZUNER Eski Karavolları Gnl. Md. U laşımın ıçenğı her bo- \utta ıvmelenerek ge- nışlemektedır Goru nen odur kı 21 \uz\ıl ulaşımda. de\ bo\utlu devnmlerın vaşanacağı bır yüzyıl olma>a ada>dır Omeğın bılgısayarla >onetılen ınsanh-ınsansız motorlu taşıtlar, akıllı yollar noktd ınışı yapabılen pılotlu- pılotsuz dev uçaklar bın km yapabılen çok hızlı trenler, paketlenmış katı yuklen sıvı ıçınde ıletebılen uzun boru fıatlan, ver- çekımınden kurtanlmış kent ıçı taşıma araçlan gıbı pek çoV >cnı taşıt geîece- ğın ulaşımını yonlendırecektır Bılım- sel ve teknolojık buluşlar bu tur ola- naklan kolaylıkla yenne getırebılecek- tır Bugun Japonya'da vc Avrupa da saatte 200-300 km hız vapabılen tren- lenn çalışıyor olması 500 km hız va- pabıleceklenn denenmesı geleceğın ulaşım taşıtlannın belırgın gostergesı dır Bılındığı gıbı ulaşım bır ulkmın top- lumsal v e ekonomık kalkınmdbinın ıtı- cı gucudur Kapsamh yenılıklen ıçeren bır ulaştırma ağı çağı yakalamanın >ddsınmaz koşaludur Bu nedenle ge- lışmış ulkcler daha da gelışebılmek ıçın daha guvenlı. daha konforlu daha hızlı daha ekonomık ulaşürma ağ- lanvla ulkclennı donatmakıadırlar Bununla b.rhkte ulaştırma vatın- mlannın emek-voğun olması yeğlen- mesının de bır başka nedenıdır Ulaşü- rma dğı a>Tiı zamanda coğrafı bakı- mdan uzak yorelen yakınlaştırmaktd uretım \e tüketım odak noktalannı bırbırlenne bağiayarak kalkınmanın hakça ve dengelı olmasını sağlamak- tadır Ulaştırma. bu "»zellığınden otü- ru ulkeler arasında da etkın olabıl- mekte uluslann bırbırlenvle ılışkılen- nı geltştırmekte ve ekonomık kalkı- nmayı hızlandırmaktadır Sovyetler Bırlığı'nın dağılması ser- best pazar ekonomısının dunvaya buvruk olması mal vehızmetlenn do- laşımını hızlandırmıştır Bu gelışme ıle de ulaşımın pavına duşen gorev hem boyutlanmış hem de çoğalmıştır Ka- palı bır ekonomık çevnmle vonetılen Sovyetler Bırlığı nde >uk ve yolcu taşı- macıhğı ülkenın genışlığının de etkı- sıvle demıryolu ve havavolu ıle karşı- lanmava çalışılmıştır Buna karşılık karavolu ulaşımının fızıksel ve geo- metnk standardı çok duşuktur Dunva standartlanna uvgun bır tam enşımlı bolunmuş vola (otovolai sa- hıp olmavan Sovvetler Bırlıgı ndekı karavolu ağının bızdekı devlet ve ıl yolu duze>ınde olduğu soylenebılır Bu ulkede karayolu >apımı daha çok yerel >erleşım bınmlennı bırbınne bağlamaya yonelık olmuştur Bu ne- denle denebılır kı guçlendınlmış ozel bır motorlu taşıtla ulkemızden Turk kokenlı devletlere varabılmek ıçın en- gebelı dolambaçlı. zor veçok yorucu uzun bır karayol seyahatı yapmak ge- rekmektedır Daha gerçekçı bır anlatı- mla tıcan karavolunun olmadığı soy- lenebılır Kuzey komşumuzun bırlığının da- ğılması doğumuzda venı devletlenn ortavaçıkması ozellıkleTurk kokenlı ulkelenn bağımsızlık kazanması ulaşım vonunden de ulkemızı öne çıkarmıştır Ulkemızın As>a-Avrupa arasında doğal kopru konumu ulaşım bakımından da paha bıçıjmez yenı bır ıçenk kazanmasını sağlamıştır Doğu- muzda yenı oluşan devletlenn batıya bakan kapısı, penceresı ulkemızdır Llaştırma bakımından bu oluşumu yadsımak olası değıldır Yenı oluşan devletlerın Batı vla mal ve hızmet alı- şvenşının en kestırme >olu ulkemız- den geçmektedır Iran ın Basra Körfe- zı ıle Rusva nın uçsuz bucaksız step- lennm ulaşım yonunden ulkemızle ya- nşmalan duşunulemez Tanhsel "Ipek Yolu yenı oluşumlarla çağdaşlaşarak eskıden olduğu gıbı ulkemızden geç- mevı surdurecektır Sadece Turk kokenlı dev letler değıl. Gürcıstan ve Ermenıstan hatta Moğo- hstan Turkıye uzennden geçecek yenı, çağdaş Ipek Yolu nu kullanmak zorunluluğunu du>acaklardır Bu ne- denlerle tanhsel "ıpek yolu nun yenı- den vapımı ıçın ulkerruze ağır bır gorev ve sorumluluk duşmektedır Tanhsel ıpek yolu nun vennı. Sovyetler Bır- lıgı nı kapsayan eskı demırvolu ağının alması olanaksızdır Halen ışletılen de- mıryolu, kapalı ekonomıve gore du- zenlenmış olup hantal bır altyapısı ve Batı ya çok uzak olması nederuy le ure- tılecek mal ve hızmetlenn tamamının taşınmasına yetemez Bu nedenle var olan demıryolunun c!a Türkı>e uzenn- den Batı ya bağlanması, doğumuzda- kı yenı devletlenn gelışmesıne koşut bır koşuldur Boyle bır gelışmenm ül- kemıze yukleyeceğı yuklen taşıma>a hazır olmamız kaçınılmazdır Ancak tüm gelışmelere karşın, 'ıpek yolu'nun canlandınlarak ışlerlık kazanması er- telenemez \ aklaşık 1 bın km uzunluğunda tan- hı 'ıpek yolu'nun ya yan enşımlı bo- lünmuş yol (ekspres yol) ya da tam en- şıml' bolunmuş yol (otovol) olarak vapımıvla tanhsel 'ıpek yolu'nun Turkı- ve uzennden Batı'ya ulaştınlması sağla- nabılır Bugunku hesaplamalara gore 3 bın km'hk 'ıpek yolu'nun >apım ede- n yaklaşık 15 mılyar dolardır Boyle bıryolun yapımı ıçın yeterlı bılgı vede- neyımbınkımınesahİbız Parasalkay- nak Batı'dan sağlanabılır Yol yapım makıne sanayu tum dunyada bunalım halındedır Bundan da yararlanılabı- lır Yeter kı yetkılıler bu ılgıyı duyabıl- sın PENCERE ARADABIR KORKMAZILKORUR İktisatçı Clinton ve Türkiye Bıll Clinton ın ABD Başkanlığı na seçılmesınden son- ra ulkemızle ılışkılerın geleneksel çızgının dışına çıkıp çıkmayacağı konusu Turkıye de genış bır şekılde ele alı- nmadı Bu konuda bır ıkı ıstısnası ıle genellıkle derınlığı olmayan sozler soylendı Önemlı bır ıçenğı olmayan tahmınler bır uçta Bıllı Clinton ın basın sozcüsu George Stephanopoulos un Yunan asıllı olmasından dolayı Tur- kıye nın başına gelebılecek felaketlerden (oysa bızım Robert Kolej'den sınıf arkadasımız, şımdı Prof Dr Ge- orge-Yorgo-Stephanopoulos un akrabası ıse hem bız hem Turkıye yırttı demektır 1 ) obur uçta Bu polıtıkacılar hep boyledır seçım oncesı başka konuşurlar, seçım sonrası başka yaparlar' paradoksundan yola çıkılarak ılışkılerde herhangı bır olumsuzluk gozlenmeyeceğı noktalarında kaldı Ne yazık kı, Turk kamuoyu, Clınton'ı zafere ulaştıran o buyuk ' değışım gereğını gormemış kı olayları hala Ege ve Kıbrıs ın derın suları yerıne sığ taraflarında gormeye devam edıyor "Değışım ın analızını tek bır yazıya sığdırmak mum- kun değıldır Zıra o ıçerığının çok kapsamlı oluşunun yanı sıra sızı var olan koşullar ıçınde optımuma goture- ne kadar devam edecek ve belkı hıç durmayacak bır su- reçtır.çunku sosyal ekonomık vepolıtıkolgu vebeklen- tılerın dınamığı statukoculuğu reddedercesıne hızlıdır Burada değışım ın gereğı ve Turkıye-ABD ılışkılerı açısından Clinton ın ABD ve onun dışındakı obur ulke- lerde demokrası ve ınsan haklarına verdığı onemı vur- gulayacağız Clinton yonetımındekı ABD ıle ılışkılerde Turkıye nın dıkkat gostermesı gereken en onemlı polıtı- ka faktoru bunlar olacaktır Ikı ulke arasındakı ekonomık ve sıyasal ılışkıler Turkıye nın bu konularda gerçekten kayda değer bır değışım gosterıp gosteremeyeceğı- ne bağlı olacaktır BL gereğı gormeyen ve ona gore ha- reket etmeyenın gozunun kor olması gerekır Zıra, 'Yenı Dunya Duzenı gereğı bır palavra olmadığı gıbı, onuılkortayaatan Başkan Bush un rakıbı Bıll Clinton ta- rafından reddedılen bır fantezı de değıldır Uzay çağını yaşayan dunyamızdata değışen uretım teknık ve sureç- lerı, ınsanoğlunu artık ekmeğıne, her şeyın katı lıberal ve ya da tutucu ya da kapıtalıst/sosyalıst yaklaşımlar ıle ızah edılmeyeceğı yenı bır duzende sahıp olmayı oğren- meye zorlamaktadır Boyle bır duzende geçmışın ure- tım ve tıcaret sureçlerıne uygun jeopolıtık nedenler ulke- yı artık aynı olçude onemlı ve hatır sahıbı yapmaya yet- meyecektır bu duzende doğal kaynakların bolluğu bıle belırlı bır duzeyın uzerınde ekonomık refahın garantısı olmayacaktır Eğer şu ustunde yaşadığımız yer yuvarlağının sundu- ğu nımetlerden eşıt bır pay almak ve ınsan onuruna uy- gun bır yasam surmek ıstıyorsanız, mılıtarızmın tüm sıya- sal ve ekonomık bağlamlarından uzak kuresei bır polıtık sıstemın parçası olup onun gereklerını yerıne getırmek zorundasınız O sıstemın adı demokrası en buyuk gere- ğı de ınsan haklarına saygıdır Clinton ın lıderlığındekı ABD'nın yonlendıreceğı yenı dunya duzenı ne geçışle Turkıye nın demokratıkleşme ve ınsan hakları konuları- ndayapması gereklı atılım surecı eşzamanlı olmaktadır Dolayısıyla hayıflanmaya gerek yoktur, tam karşıtı, de- mokratıkleşme ve ınsan hakları konularında bır türlu atarnadığımız adımlara zorlayacağı ıçın belkı de Clin- ton ın seçıldığıne sevınmemız gerekır TARTIŞMA OKURLARDAN 'Olayların Ardındaki Gepçek' A? Kasım 1992 sab gunu Cumhunyet'ı okurken ıkıncı sayfada Adana'dan bır okurun (Ekrem Özer'ın) gazetede y apılan dılbılgısı v anlışlan başlıklardakı hatalar v b yazımla ılgıh eksıkhk ve y anlışlıklann Adana'da y ayımlanan Cumhunyet'te y apıldığını v e ozelbkle son gunlerde bu konulara hıç önem venlmedığı hususunda uyancı bır mektubuna Okurlardan koşesınde rastladım Oncebu arkadaşımı duy arhlığından dolayı kutluyorum Boyle bır yanlışbğı ya da dıkkatsızlığı bırkaç gun once ben de gormuş ama sesımı çıkarmamıştım Aslında tam olarak sustum saydmaz Cumhunyet gazetesınde çalışan ve şahsen tanıdığım bazı kışılere yapılan yanlışlığı telefonla ılettım Yazmak aklıma gelmedı Sayın Ekrem Özer ın mektubunu görance benım de yazmam gerektığını düşundum 9 ve 10 Kasım 1992 gunlennde ış gereğı Adapazan'na gıünıştım Gazeteyı bu şehırden aldım 9 Kasım tanhlı gazetevı okudum (okuv unca atmadım çunku onemlı gotdüğum vazılan saklıvorum) ve ertesı gun yanı 10 Kasım gunü de aldım Gazetede sankı bır tersbk varmış gıbı geldı önce, ama hemen ne olduğunun aynmına \ aramadım Bır öncekı gunun gazetesını çantamdan çıkardım ve yan yana ko.arakbaktım Evet.terslığıgormuştum Olaylann Ardındakı Gerçek koşesındekıyazıaynıydı Yııan Hıiayesı başlıklı v e enfiasy on olgusunu anlatan yaa 9 K.a>ım ve 10 Kasım tanhlennde ust uste basılmıştı Cumhunyet okurlan olan bızler, gazetemızı otomobıl. araklopedı, vılla verdığı va da çıplak kadın resmı gormek ıçnalmıyoruz Cumhunyet'ı Ataturk'unsavunııcusu, dozru haber veren, haklının vanında ve haksızın karşısında olcuğu ıçın alıvoruz Sarnnm tum Cumhunvet okurları goruşume ka:lacaklardır Savgılanmla ÖnerCe>lan Üiküdar 'Irkçılık dersleri' stanbul da KaraTehhke' haftalık Tempo dergısı dıkkatımızıbu ____ noktada toplamamıza vardımcı oluy or geçennatta.yanı Istanbul'da bolca gorduğumuz Orta Atnkalılann uzennde Son zamanlarda bolca gorduğumuz Orta Afnkalılar Bolca çunku kafada sınırlarçızıımış Olması gereken kadar Orta Afnkalı any or hassas gözlenmız' Yanı bır kota var Bunun adı açık açık ırkçılıktır Bu aşamadan sonra tum değer yargılan ırkçılık suzgecınden gecmeye başlar Artık donüşumuzçok zordur Evet ABD nın Rodney Kıng ı mı var 9 Bızım de Örta Afnkalılanmızoluvenr Zor değıl ya° Avrupa da ırkçılık moda* Polıslerarasındada oyle Bızdeırkçıoluvennz hemen Vennzbırgozdagı haddınıbılmezsıyahlara Belkı AT'yebılealıvenrlerbızı Hıç değılse ırkçılığımız eşıt olsun Avrupa va Ilk olarak dev letımızın sesı TRT'nın sorumsuz yavan sansasyonel cehaletkokan haber programlanndan bınnde tanık oldum dev let polıükası sdyılabılecek ırkçılığa Öyleya, denetıme bu kadar ozen gosterendevletm televızyonunda boyle bır progra'm j ay ınlanâbılıyorsa. bu devletın goruşu olarak kabul edılebılırdı Programın hazırlayıalanndan bın olduğu anlaşılan onyargılı nuans yoksunu kadın sunucu Afnkalılardan durmadan bunlar dıye sozedıyor. Burkına Faso Sıerra Leone gıbı ulkelenn ısımlennı dahı duymamış olmasından adeta gururldbahsedıyordu Bunlar ısmını bıle duy madığımız ulkelerden gelıy orlar gıbıbır cumlevdı tepemı attıran Ey ahalı. bu ne perhız bu ne lahana turşusu Sen değıl mısın Avrupalıdan, Amenkalıdan yakınan sana ıkıncı sınıf vatandaş muamelesı yapıyor dıye Vıze uygulamalanndan şıkayetçı olan sen değıl mısın 9 Turkıve nınyennı bılemedıklerinde saçını başını yolan sen değıl mısın" 7 Evet, TRT'nın bu sorumsuz yayın anlay ışının Tempo dergısırun de katkılanyla başanya ulaştığı soylenebılır Artık Afnkalılar tedırgın İstanbul'da Daha once ırkçıhkla tanışmamış olan Cıhangırsakınlende Bana kalırsa, kusmaya devam edelım ıçımızdekı nefretı veaşağılık kompleksımızı Afnkalılann başından aşağıya Derdmız uy uşturucuyla sav aş mı° Yakalayın uyuşturucu babalannı' Ikı uç Afnkalıyı ıcen atıp. tüm Afnkalılan uyuşturucu muptelası, HIV taşıyıcısı ınsanlar olarak tanıtın Çızmenın neresındedır hoşgoru soranm sıze Derdınız AIDS le savaşmı 0 O halde toplumu bıhnçlendırecek y ayınlar yapın, sekse doymayanlar lıstesı ve sosyete sayfalan yapacağınıza Demek kı İstanbul'un sorunu Afnkahlar Kundaklanan yolcu vapurlan, faılı meçhul cınayetler. eroın babalan, teror. sorumsuz magazın basını değıl de Afnkalılar Basarsınız Turkıye'nın tek Afnka külturunu banndıran bannı, atarsınız Afnkalılan ıçen, ekersınız kıncılık ve ırkçılık tohumlannı Maksatrenkgn olusun Vurun Afnkalıya 1 ÇemYegül İstanbul Siyasal güç mü, askersel güç mü? on gunlerde Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Doğan Gureş'ın demeçlen" basında veTV'de sîk sıR yer almaya başladı Bu demeçlerde sıyasılenn de önune geçerek ulusun ıç ve dış polıtıkası konusunda perspektıfler çızıyor, yorumlar yapıyor. hatta askerhğın doğasından gelen tahmatlar venyor n sıyası Nedır Genelkurmay Baskanlığmın ıdan sı mekanızmadakı yen' Sıyasal otonterun behrledığı olçüde ve ılkelerle yurt sav unmasını üstlenmektır Kaldı kı artık ekonomık ve sıvasal savaşın öne çıktığı. bır ulusu somurmek ıçın o ulusun toprağını kendı toprağına katmaktan çok o ulkedekı sıyasal \e ekonomık guçlen fethederek somuru kurma yolunun seçıldığı çağımızda, yurt savoınması kavTamırun da değışıklığe uğradığı duşunulurse. askersel otontenın. askersel mantıkla yukarda belırlenen çağın fetıh anlayışına karşı ulusun nasılve hangı sılahlarla savunulabıleceğı de doğrusu yoruma açıktır Bu anlamda askenn sılahı kıme yönelecektır0 Ulusun sıyasal ve ekonomık gucunu elıne geçırmek ısteyen dış guçlere mı9 Yoksa dış guçlerle sermaye akrabalığı kuran ıç guçlere mı° Ya da her ıkısme de karşı koyan, eknomık v e sıyasal bağımsızlık ısteyen gerçek ulusal guçlere mP Elbette kı askersel guç. ulusumuza vapılacak kaba saldınlar olduğunda, sıyasal gucün bu saldınyı defetmek ıçın uyguladığı tum yontemlenn tükendığı ve sıyasal otontenın gereklı gorduğu aşamada geçerlıdir, zomnludur Asker sadece bu aşamada vardır Ancak emperv alıst uluslann fetıh anlayışını değıştırdığı gunumuzde bu olasılığın artık uzak olduğu da ortadadır Ama bız bu uzak olasılığa rağmen ulusal ve ozgun sıyaseümızı ekonomımızı gûçlendırmek yenne hala ordumuzu hem sıstemdekı yen ıtıbanyla hem ekonomık y onden ve hem de nıtel ve nıcel olarak guçlu tutan az sayıda uluslardan olmakta ısraredıyoruz Boyle olunca guçlu ordunun başı Genelkurmay Başkanının da kendısını ulkedekı her gucun onünde gormesı doğal olacaktır Demokraük toplumlarda gorulmuş mudur, askersel otontenın sıyasal otonterun onüne geçtığı. ustunde olduğu9 Bu demeçlen veren kışı Genelkurmay Başkanı da olsa o. sıyasal otonterun teknık bır ajanıdır. memurudur Dünya kamuoy una demeçler vermek onun ışı değıldır Onunışısıvıl otonteyı kendı alanmda ve ıstendığı zaman teknık yönden bılgılendırmektır Sıyasal Bu dünya hepimizin... S anayıyonetıcısı Sayın Omer Tarzı'nın 28 Kasım 1992 Cumartesı gunü gazetenızde çıkan v azısını bu koşede hem eleştırmek hem de yanıtlamak ıstıyorum Her şey den once şunu belırtmelıyımkı herhangı bır ınsanınhayvan sevıp sevmemeduygusundve hdkkına saygı duyanm Ancak Sayın Tarzı budunya uzennde sadece ınsanlann vaşamahdkkı olduğu sanısıvla sokakta dolaşan kedı ve kopeklen, "yuruyen. canlı vok edıcı bır nevı guç olarak nıtelendınvor Aynca denızkenannda hayvanın ıhtıyaanı gıdermesı "bırolasılık "degıl hayvanın hakkıdır Şunudaunutmayın, ogüzehm tatı! koylennızın bır çok atığı (buna zehırlı atıklar da dahıl) denızlerde ve cev resınde y aşay an tum canlılann vaşamını tehdıt etmektedır Toplu konaklama yerlenndekı evcıl hayvanlann denetım altında tutulması ve gereklı sağlık koşullanndd olması konusunda Sayın Tarzı'yekatılıyorum Her bılınçlı havvansevenn, sahıp olduğu (ya da besledığı) hayvanın sağlık durumuyla ılgılenmesı gerektığıne ınanıyorum Bır ınsanın y ıyeceğının kuçuk bır kısmını. ona en doğal guduleny le y aklaşan bır havvanla pavlaşması sonucunu 'hayvanın kazancı" olarak nıtelendıren kışının ne kadar maddecı bır goruşe sahıp olduğu açıktır otonte tarafından belırlenen esaslardoğrultusunda venlen gorevı yenne getırmektır Nasıl memur sıfatı taşıyan bır oğretmen. bır adhye personelı, bırsağlıkpersoneh kendılığınden ve rastgele askersel demeçler veremez, venrse yaptınmlar ıle karşılaşır askersel gorev ustlenmıs kışıler de hangı konumda olurlarsa olsunlar ıç ve dış sıy aset konulannda kendılennı sıyasal otontenın yenne koyarak ya da ustunde tutarak demeçler veremezler Sıyasal otonterun guç kazandığı sıvıl toplumlarda da bu böy ledır Böy le olmabdır Askersel gucün bu denb ustun olduğu toplumlarda. hukukun ustunluğunden. demokrasıden sıyasal otonteden sozetmek. toplumun kendı kendını aldatması değılse egemen guçlenn o toplumu aldatmasıdır İ.Hakkı Karaca Avukaf İstanbul Sonuç olarak, bu dunyada sadece ınsanlar vaşamıyor ve onun tek sahıbı de bızler değılız Onu daha yaşanabılır ve temız bır gezegen halıne getırmek, y uzyıllardır sanay ıleşme v e teknoiojı adına zarar v erdığımız ve hatta yok ettığımızdoğava borcumuzdur MuhsinÖğretme DUYURU "TARTIŞMA "sutımlarında \a\ımlanmasını ıstedığınız\azılar çıftaralıklıolarak sa\/anm tek \ ıızıme t azılmalı ve 250kelıme\ ı geçmemelıdır Kapıdaki Zincir... Kontrgerılla var Yok mu? Tartısma suruyor Aradan kac yıl geçtı? Bır sonuç yok Neredeyse bu konu bırvarmıs bıryokmus olacak Ikı Istanbullu Tepebaşı ndakı Meclısı Mebusan Kıraat- hanesı nde bahse tutuşmuşlar Ikısı de ınatcı Bırı -Kapalıcarsı nın demıs Nuruosmamyetarafındakıka- pısında bır zıncır asılıdır Otekı - Oyle bır zıncır yoktur Vardır yoktur derken ıs buyumüs,' haydı gıdıp baka- lım demışler Nuruosmanıye ye ulaşmışlar Kapalı- carsı nın kapısına varmıslar gormuşler kı zıncır asılı duruyor ama yoktur dıyen ınatçı dıretıyor - Hanı nerede? Kahve ıhvanı adamı yakalamış zıncırı kafasına vur- muşlar ama nafıle1 Bızımkı ' ınadım ınat adım kara Murat dıyerek soyledığınde dıretırmış - Yoktur yoktur yoktur Kontrgenllanın tezgâhından kaç kısı geçtı? Kaç kışı ış- kence gordu? Yuz mu7 Bın mı' On bın mı7 Bılınmıyor Zıverbey Kosku nden kac kışı geçmıştı'' Kapalıcarsı nın Nuruosmanıye tarafındakı kapısında eskıden bır zıncır vardı Şımdı var mû • Kontrgerılla konusunda çok kıtap yayımlandı Bu ko- nunun uzmanı dostum Talat Turhan dır ıncelemelerıy- le anılarıyla araştırmalarıyla çoğu karanlık soruyu aydınlattı Kontrgenllanın kokenı Amerıka dır Soğuk Savaş do- nemınde komunızm korkusu sermaye duzenlermın karabasanıydı Çın ve Vıetnam gıbı ulkelerde gerılla sa- vaslarının sonuçları ortalığı allak bullak ettı klasık sava- şın kurallarını altust eaen yontemlere duzenlı ordular karşı koyamıyorlardı kontrgerılla kuramı bu gerekçeyle gelıştırıldı Eğer duşman (namı dığer komunıst) gerılla savaşını yeğlıyorsa kontrgerılla ıle yanıt verılecektı Bı- zım Genelkurmay da bu amaçla Özel Harp Da/res;'ku- ruldu ama ozellıkle 12 Mart donemınden bu yana "kontrgerılla başka marıfetlerı meslek edındı 12 Mart ve 12 Eylul.sozdekontrgerıllayıaydınlara kar- şı ışkence yontemlerıyle yuruttu Pekı neoldu? Sonuç ortada 1 Zıverbey Koşku nde benı sorguya çeken emeklı al- bay sozde kontrgerı'lacıydı, bır aylık ışkence sürecın- den sonra son gun soyledıklerı ılgınçtı '- Senı şımdı gondenyoruz ama ızleyeceğız Bundan boyle gozumuz ustunde olacak Bu teşkılatta 22 albay ve general bulunmaktadır Teşkılatı Mahsusa gıbıdır, bak gorursun bu teşkılat neler yapacak 1 " Teşkılat yapacağını yaptı 12 Mart ın ıkıncı perdesı 12 Eylul de açıldı Dıyarbakır Hapıshanesı bugun sonuçlarını derledığımız bır okul go- revı ustlendı memleketın canına okuyup emeklı oldular o generaller ' Özel Harp Daıresı nın olanaklarını dar kafalarının yorungesınde kullanmışlardı • 1990 ların dunyası çok değışık Sovyetler yıkılınca komunızm urküsu sermaye sınrfı- nın karabasanı olmaktan çıktı 21 ncı yuzyıla az bır şey kaldı Sosyalızmın gerılla yontemlerıyle gerçekleşmesıne donuk kuramlar gerıye ıtıldı devrım ıhracı'ndan vazge- çıldı, çunku ıhracatı yapacak fırmayok' Her ulke katılım- cı demokrası ıçınde derınlestıkce sosyalızme gıden yol- lar emekle doşenecek Bu yollarda devlet ıçınde devlet gıbı yuvalanmış hıçbır orgute yer yoktur Kontrgerılla Turkıye ye bır hayır getırmedı bundan sonra da getıremez ama ' faılı meçhul cınayetler" sur- dukçe kuskular da sılınemeyecek Penceredelü lpk/Sahm Şengtl/ Cem Yaytnenevt/SMs Kendısıne çev resıne ınsanlo ra yaşoma b« oyku yo- şarcasına bo- kan bır usta oytucufiun Es Be Suley man Es Sav- rulup Gıdenler Guzel Bır Oyun dan sonra dorduncu oy ku kırabi Günluk yoşamı ınsa nı ınsan yapan değerlen en ku çuk ayrıntılarıyla gozlemleyıp çozmeye çalışan oykuler PEVCEREDftlLMK S\L1M SENGIL Cumhuriyet Kitap eki yazdı: Başka birşey söylemeye gerek var mı? Odemelı gondenlmez ...17. sayı çıktı...l7. sayı çıktı...l7. sayı çıktı... Çılgm Gaseteler Hipennarket Gİbİ (Ayın Konusu} Asparafias Böyle Yanlır (Tay/un Çavuşoğtu) Feleğin Çarkına Takıldık Kaldık (Sevmç Baysal) CIA'nın Ktuey'deki Klrlİ Çamaşırlan lEkrem Tos) Dert Babası Gazetecfler (Devnmde Gürler) Show Must Go On! (Nunnısa Eroğhi) Sosyalist Basına Targı Terörtt" (RızaZmgal) AA'da "Kazı-Kazan" Oyunlan (Serdar Çaycıpğlûl T»xıl«rıyl», Arzu Yümaz,Ythnaz Akkıhç, Yûksel Baysal, Sedat Pişirici, Adnan Baştopçu, Banu Demirağ ÇGD Güney Marmara Şubesi nln yayın organı j ğ Halk Bankası Bursa Şb 58 00 28 OO no lu hesaba 120 OOO (rtixyin»lbia) TL yatırarak yılhk (12 Myı) abone olablllnslnlz Yanşma «dre»l: PK. 584 Uhıcami-BPKaA ÇANAKKALE'DEN LAİK CUMHURİYET'E BEHZAT AY'ın bu yenı kıtabı bütun kıtapçılarda YÜREKTEKİ KISRAK NURSEMA AKSU nun sıırlerı Gerçek Sanat Yayınlan ara- sında cıktı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle