23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 14 CUMHURİYET 9 ARAUK1992 ÇARŞAMBA HABERLERIN DEVAMI Teror Akdeniz'e sıçradıI Bagtarafi 1. Sayfada bınası önune getınldı Törene katılan bınlerce kışı "Turk polıa olmez. kahrolsun PKK". "Antalya PKK'ya me- zar olacak" *PKK Meclısten dışan"sloganlan atıldı Toplu- luk ıçınden bır kadının "Polıs sahıpsız" dıye bdğırmdsı uzerı- ne ' Içışlen Bakanı ıstıfa", ' Adalet Bakanı ıstıfa" sloganlan atıldı Bu arada bır grup genç sıvıl polısın de 'CMLJK a Ha- yır" yazılı pankart açtıklan go- rüldu Pohs memurlannın gozyaşla- nnı tutamadığı torende Emnı- yct Mudüru Beyhan Ertürk ve Antalya Valısı Saım Çatur bırer konuşma yapülar Törene katı- lan Devlet Bakanı Gokberk Ergenekon'un konuşma yap- maması dıkkat çektı Emnıyet Mudüru Beyhan Ertürk,'" Acımız buyuk, ancak moralımıa bozmuyoruz Polıs- lenmızın kaüllennı bulacağız Kanlan yerde kalmayacak" de- dı Ertürk, "Bazı kurum ve ku- ruluşlara seslenıyorum" dıye- rek surdürduğu konuşmasında. "Bakın bu ınsanlara şehıt ar- kaddşlanmızın arkalannda ka- lan gözlen yaşlı eşlere. çocukla- ra Insanlık uğruna sığındığınız kurumlannmn arkasından çı- kın. kımın kım olduğu ortaya çıksın Dostumuzu, duşmanı- mızı bılelım" dedı Polıs otosuna saldın sonra- sında olay yennde 104 adet boş Kalaşnıkof mermısı bulundu Emnryet Mudurü Beyhan Er- dedı Kımı yorelerde yaşanan Kurt-Türk gergınlığı konusun- da da cndışe taşımadığını. vurt- taşlann sağduvusuna guvendı- ğını vurgulavan bakan "Turk- Kurt kokenlı vurttaşlar arasın- da sorun çıkacağını sanmıyo- rum Yurttaşlanmız provoka- torlenn oyununa gelmeyecek- tır' dıye konuştu Antalya: Nevruz'la türk polıs otosuna saidmnın baslavan olaylar PKK tarafından yapıldığının ^ * — * - kesın olduğunu sovledı Içışlen Bakanı fsmet Sezgın. PKK'nm Antalya da dogu kö- kenlı yurttaşlann sayısmın art- ması nederuyle zemın arayışı ıçensınde olduğunu açıkladı Sezgın, Antalya'da ıkı HEP'- lının öldürülmesı olayı ıle ılgılı olarak 5 kışının gözaltına alın- dığını ve bunlann Hızbullahçı olduğunu söyledı Polıs servıs aracının taran- ması olayı ıle ılgılı olarak da 10 kışının gözaltına dlındıeını \ur- gulayan Sezgın, "PKK sansas- yonel eylemler gerçeklcştırcbı- lır Suıkast da düzenleyebıhr" Antalya da Nevruz olayla- nyla başlayan PKK eylemlerı aralıklarla surdu Nevruzolay- lan sırasında 600 kadar yurü- yüşçü ıle emnıyet görevlılen arasında çıkan çatışmadd ıkı kı- şı yaşamını yıtırdı Guney- doğu'da daha önce koruculuk yapan ıkı kışı elektrık dıreğıne asılarak oldurüldu Dort ay önce Hızbullahçı ol- duğu bıldınlen Yusut Şahın, Düdenbaşı Mahallcsı ndekı evınde PKK'nın baskını sonu- cu yaşamını yıtırdı Antalya da aralık ayı ıçındc HEP yönetım kurulu uyesı İdnsÇelık ıle HEP PKKK.Irak'tarahat EVREN DEĞER SELAHADDİN - PKK, sa- vaşan unsurlannın " Turkıye Kürdıstan'ı" ıçınde olduğunu belırterek, sılah bırakmasının kesınlıkle söz konusu olmadığı- nı bıldırdı Kuzey Irak'takı Kurt yönetı- mının başkanı Fuat Masun ıse, Peşmergeler ıle Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın Kuzey Irak'ta PKK"ya karşı gerçekleştırdığı operasyon sonrasında. kendıle- nne teslım olan PKK mıütanla- nnın "müllecı statusünde" olduğunu soyledı Kuzey Iraİc'a düzenlenen ge- zıde Kurt lıderlenn açıklama- lannın aksıne, PKK'nın sılah bırakmadığı ve Zelı kampında da esır olmadığı açıkça gozlen- dı Aynca Kurt yonetımırun, PKK lıden Osman Öcalan'ı ta- raf olarak gorduğü ve PKK'nın gelecektekı konumu ıle ılgılı olarak süreklı gorüşmeler yap- tığı da açıkça ıfade edıldı Kurt lıderlenn davetı üzen- ne. Kuzey Irak'takı Zelı kampı- na davet cdılen gazetecıler, PKK'nın gınş ıznı vermemesı üzenne, bu kampa gıremedıler Kuzey Irak'ta Erbıl kentınde bır ırtıbat bürolan da bulunan PKK mılıtanlannın yerleştınl- diğı Zelı kampına 6 kılometre uzakkkta, Irak-İran sınınndakı kaçakçılık merkezınde, Zelı kampına ahnmayan gazetecı- ler, Suat kod adlı PKK mıhtanı ıle goruştuler Suat, Zelı'ye gıden patıka yol üzennde, ılk olarak basın men- suplanna. PKK'nın polıtıkası- na ılışkın olarak şu açıklamayı yaptı "PKK çıktığı gunden ben sı- lahlı bır harekettır Sılahlı mu- cadeleyı terketmesı, sıyasal yaşamının son bulmasıdır Ge- nelkurmayın 'bıttı, sılah bıra- kıldı' dedığı bır yerde sılahlı mucadelenın Kurdıstan'dakı boyutlan açıkça kavranıldı Bız kendı halkımızla ıçıçeyız Mev- cut topraklar Kürdıstan topra- ğıdır Buradakı ınsanlar da Kurt ınsanlandır ve öz ulusu- muzun bır parçasıdır Bız anlaşmanın ıkı tarafı ola- rak, savaşı yüruten ıkı taraf ola- rak bır anlaşma ımzaladık Anlaşma gereklenne bız uyu- yoruz. Şu ana kadar her ıkı ta- raf da uvmuştur Suat daha sonra basın men- suplannın çcşıtlı sorulannı şoy- lc vanıtladı - Kampta kaç kişi var? SUAT - Kampta 1500 e ya- kın arkadaş var - Burada başka kamplar da varmı? SUAT - Bızım güney saha- sında sadece burada \anz - Kampta sılahlı mtsınız? SUAT - PKK açık ve savaşçı bır harekettır Ülke ıçındekı güçlenmız savaşı yurütuyor Buradakı guçler de ulke ıçınde- kı guçlenn bır parçasıdır - Burada misafir misiniz, esir mtsiniz? SUAT - Bunu kendılenne Merkez Ilçe Yonetım Kurulu Lyesı Gul Mecıt ın eşı partı uyesı Yusuf Mecıt'ın oldunıl- mesı kentte teroru tıımandırdı 1992 de Antalya'da 3 u guven- lık gorevlısı 10 kışı oldürüldü, 37 kışı de varalandı Alanva: Askerlerin cenazesi Alanya İlçesı nde de 29 Ekım gunu Guneydoğu'da PKK operasyonlannda şehıt duşen komando çavuş Ahmet Gun- doğmuş'un cenaze torenınde çıkan olaylar ılçede gergınlık yarattı Törende "Turk bayra- ğının yakıldığı" yolunda asılsız söylentıler çıkanldı Kurt ko- kenlı ıkı yurttaşa saldınldı Izmir'de karakola saldın Izmır Buromuzun habenne gore Ballıkuvu Polıs Karako- lu, kımhklen behrlenemeven uç kışı tarafından ısılahla tarandı Olayda gcce bekçısı Muitafa Gurer ayağından yaralandı Olay,dünsaat02 ^Osıralannda (peşmergelere) sorabılırsınız Kendı toprağımızda esırlığı mumkun aormuvoruz Karde- şız, dostuz Bellı bır ıttıfak. an- laşma çerçevesınde buradayız Hıç kımsc esır değıldır - Son operasyonda kaybınız ne kadardır? SU AT - Bızım şu anda top- lam olarak yarahlar dahıl 150'- ye yakın kaybımız var Turk ordusundan 5 kışı Garzan Eya- let Komutanlığı (sorumluluk bolgesı Bıtlıs ve Batman) tara- fından esır alınmıştır Daha oncekı gun de Dıyarbakır Amed eyaletı tarafından ıkısı subay olmak uzere 6 askcr esır alınmıştır Ağn Dağı ndd yuru- tulen operasyonda bın subay 7 PKK denize çıkış arıyor MEHMETAKA ADANA - Eskı Terörle Mü- cadcle Daıresı Başkanı, Adana Emnıyet Mudüru Mete Altan "PKK'nın, hayalındekı Kür- dıstan hantasına Çukurova'yı da ekleverek Akdenıze açılan bır lıman elde edebılme düşun- cesınde olduğunu" söyledı Altan.PKK'nın bır süredır Adana'ya roket ve bomba gon- derdığını. son olarak da dağ kadrosunda eğıtılmış mıhtanla- nnı kente sokmaya başladığını belırttı Adana Emnıyet Mudüru Mete Altan, Adana'da son günlerde yoğunlaşan PKK ey- lemlen konusunda Cumhun- yet'ın sorulannı yanıtladı Son a> lardaki olaylar, PKK'nın buvuk göstenlerini Çu- kurova'da gerçekleştırme ama- cında olduğunu göstenyor. Bu konudaki dûşüncelerinizi alabi- Krmiyiz? ALTAN - Orgut, bıhyorsu- nuz ılerde hakımıyet kurmayı duşunduğuSunye Irak. Turkı- ye ve Iran topraklannın bır bo- lumunu eyalet dıye tanımlaya- rak hartalannda göstenyor Bu evaletlerde de sozde komu- tanlar gorevlendınlıyor Son donemlerde bu eyaletlenn ıçıne Adana'nın da gırdığını goruyo- nız Bolgeyı Guneybatı Eyelatı olarak ısımlendınyorlar Zan- nedıyorum Akdenız e açılmada bır lıman kapısı olarak Adana'- nın denız \e denize yakın olan bolgelennıgonıyorlar Adana'- yı seçmelennın bır başka nedenı sana> ı v e tanm yonunden gelış- mış olması Tabıı bır de sosvo külturel yapısı var Adana'nın Adana da halen yaşayanlann neredevse yanva yakını dışan- dan gelenler Belkı daha da faz- la Bu rakam Adana nın yapısı- nı etkılemış - Adana'da Kurtlenn >oğun olarak yaşadığı mahalleler var. Sizece bu mahalleler terör ıçin bir potansıyel teşkil ediyor mu? - Bana gore o mahalleler po- tdnsıyeldcğıl Ancak akrabalık, hemşenlık ve korku vuzünden yardım ve yataklıkta bulunan kışılervaromahailelcrde Yanı o mahallelere yukandan bakıp dd alevhte karar vermek MC- dansızlıktır \e yanlıştır - Adana'da vasajan Arap kö- kenli yurttaşlanmızm PKK e>- 6 Kara ses": Önce Allah, sonra iliııı UBaşiarafi 1. Sayfada devleünde eğıtımlı ınsanlara ıhtıyaç duyduklannın "altını cıayorlar Cemaleddın Hocaoğlu, uru- versıte öğretım elemanlanna gonderdığı bıldmlerde şoyle dı- yor "İçınde bulunduğumuz tabıat alemının ilmını yapma- dan, alımını ve halkını. sahıbını ve malıkını bılmeden Allah'ın varlığını ve bırlığını ıspat ve ık- rar etmeden üım öğretemezsı- nız. hocalık yapamazsınız " "Kara ses' Cemaleddın Ho- caoğlu, gençlere. ozellıkle de unnersıte öğrencılenne ıse şöy- le seslenıyor " Kemalızm, mıl- lete hayır getırmemıştır anarşı getırmıştır, kan getırmıştır, göz- yaşı getırmıştır, kardeşı kardeşe düşman etmış, bırbınne kurşun sıkar hale getırmıştır Bütun bunlar Kemalızm'ın eserlendır, materyalıst felsefe uzenne ku- rulan bır eğıtım sıstemının aa netıcelendır Öğrenalenn İs- lam kurallan çerçevesınde ye- tıştınlmesı ve derse besmeleyle başlamalan gerekır Ancak bu şekıldc refaha ve huzura enşe- bılınz " Başta Cemaleddın Hocaoğlu ve mundlen olmak üzere dıru gruplann yöneldıklen kışıler genellıkle. eğıtımıne aılesınden uzak bır yerde dev am eünek zo- runda kalan oğrencıler Bu oğ- renalenn en büyuk sorunu bannacak yer bulmak Islamı örgutlenn ışlevı ıse burada baş- lıyor llanlar araahğyla oğren- cılere ulaşan bu örgütler, az bır para talep ederek onlara " hu- zur dolu' bır ortam vaat edı- yor Pekı vaat edılen ortam gerçekte'h "huzur' dolu mu 0 İsmının açıklanmasını ıste- medığı ıçın Ozgur rumuzunu kullanan unnersıteh bır genç, bu orgüte gınşını ve yaşadığı olaylan şöyle anlatıvor "Lıse eğıtımım sonuna kadar aılemle bırlıkte Anadolu'nun bır kasa- basında oturuyorduk Eskışe- rur'de Anadolu Unıversıtesı tküsadı ve İdan Bılımler Fakul- tesı'nı kazandığımı oğrendı- ğımde pek sevınemedım Çü'.ı- ku o gune kadar kasabamdan ve aılemden hıç aynlmamıştım ve bu şehırde oturan hıç tanıdı- ğım yoktu Babamla beraber unıversıteye kayıt ışlemlennı yapmak hem de bannacak bır yer bulmak ıçın Eskışehır e gıt- tık Ev ararken ılanlar aracılı- ğıyla bulduğumuz bır eve gıttık Babam evın sahıbı yaşlı sakalh adamla anlaştı Ücret çok cazıp gelmıştı Ben bu evde \ aşamay a başladım E\e kız arkadaşımın getınlmesı yasaktı Bu benı ra- hatsız etmıyordu Benım hıç arkadaşım yoktu, ınsanlarla ıletışım kurmada zorluk çekı- yordum Bır boşluk ıçınde hıs- sedıyordum kendımı Bu sırada eve sık sık mısafirler gelıvor dı- Tunç'aprovokatör suçlaması meydana geldı Sılahlı uç kışı bınaya 2 adet el bombası attık- tan sonra sılahla taradılar Atı- lan bombalar patlamadı PKK 6 kişiyi kurşuna dizdi Bıngol-Lıce karayolunn ke- sen PKK mılıtanlan, 2'sı gu- venlık gorevlısı 6 kışıyı kurşuna dızerek oldurdu Edınılen bılgıye göre dün sa- at 14 30 sıralannda Dıyarba- kır'ın tıce ilçesı ıle Bıngöl ara- sındakı Karadere mevkunde karayolunu kesen PKK mılı- tanlan, durdurduklan araçlar- da kımlık kontrolu yaptı Bır otobusu durduran PKK mılı- lanlan araçta bulunan bır ast- subay. bır er \e 4 sıvıl vatandaşı aşağıva ındırdıkten sonra kur- şund dızerek oldurdu Olaydan sonra kaçan PKK'- lıldnn >dkdlanması ıçın Bıngöl- Lıcc-Muş uçgenınde genış çaph operasvonlar başlatılırken yet- kılıler ölenlenn kımhklen ko- nusundd hcrhangı bır açıklama yapmadı askcr esır alınmıştır Ancak bunlar basına ydnsımamıştır - F.linizde yabancı kimse var mı? SUAT - Turk askerlen var- dır Ülke ıçı dahıl 20'den fazla- dır - Şu anda bu kamptalar mı? SUAT - Hayır. bu kampta voklar Zelı kampına alınmayan ga- zeıetıler. Kuzey Irak takı Kurt yonetımının başkanı Fuat Ma- sun \e ıçışlen bakanı Ruj Nun Şavez ıle goruşmelennde, PKK nın konumuna ılışkın Kürt lıderlenn çehşkılı beya- natlanna açıklık getırmeye ça- lıştılar lemlerinden büyük bir rahatsız- lık duvduğu >e silahlanma>a başladıklan volunda değerien- dirmeler de y apılıyor. - PKK nın sılahlı eylem yap- tığı bolgelerde. Guneydoğulu vatandaşlarımızla (soylemek ıs- temıyorum ama ısımlendırmek gerekırse) Arap kökenlı vatan- daşlanmız komşu olarak yaşı- \orlar Bazı olaylar sırasında bunlann ışyerlenne zarar venl- dı Onlardabuyüzdenbazıted- bırler dldılar Ama tamamen kendılennı olaylar sırasında korumak amacıyla örneğın, evlennın balkonlanna çıkıyor- lar av tufeklenyle kendılennı korumava geçıyorlar Şımdı va- tandaşa 'Havır sen kendını koruma mı" dıyeceksınız Bu bır reflekstırd Onunde sılahlar patlayan adam kendırukorur ANKAR4 (Cumhuriyet Buro- su)-SSKyolsuzluklan.Turk-Iş Genel Kurulu'nda sert tartış- malara neden oldu Türk-Iş eskı Genel Başkanı ve SSK Yö- netım Kurulu uyesı Halıl Tunç'un, degışım grubunun ge- nel malı sekreter adayı ve SSK Yonetım Kurulu üyesı Enver Toçoğlu'nu, SSK'dakı yolsuz- luklan Türk-Iş e yansıtmdmak- la suçlaması, bazı delegeler tarafından protesto edıldı Tar- tışmalar sonrası dıvanda yer alan uyelerden Fuat Alan ve Yaşar Seyman, dıvan başkanı Mustafa Ozbek'ın tarafsızdav- ranmadığı gerekçesıyle görevle- nnden ıstıfa ettıler Reçete olayı Genel kurulun sabah yapılan oturumunda mısafir konuşma- cı olarak soz alan Halıl Tunç. tdşeronluk sıstemının ılk kez SSK da başladığını belırterek, "SİSATEV kurulmuş Butaşe- ron kuruluş. gorunluleme ışle- nnı yapacakmış Oda başka bır taşeron bulmuş Çark, boylece donmeye başlamış" dedı Tunç, kurumun temızlık ışlennın 26 mılyar lıra karşılığında bır şır- kcte venlmek ıstendığını, ken- dısının dc buna karşı çıktığmı anlatarak kurumun bır yılda sağlık hızmetı ıçın dışanya I tnlyon 83 mılyar lıra odedıeını soyledı Turk-Iş delegelenne "Kuruma sız sahıp çıkarsanız, hıçbır polıtıkacı buraya müda- hale edemez" dıye seslenen Tunç, şunlan soyledı 'Kurum, sozleşmeh doktor çalıştırma ve ılaç alımı konula- nnda bırtakım yolsuzluklar olduğunu belgelenyle ortaya koydum Yonetım kuruluna, özel doktor sozleşmelen gelı- yordu Bu sözleşmelerde, kuru- mun sağlık tesıslennın olmadığı yerlerde ozel doktorlarla anla- şılması ongoruluyordu Bır doktor. "Bana 300 bın lıra ve- rın Burada tesısınız yok Sıgor- talılara ben bakaym'ı' dıyordu Duşundum bır doktor 800 bın lıra ucretle böyle bır teklıfı nasıl kabul eder 9 Bır araştırma yap- uk Bu doktorlann yazdığı re- çetelenn ortalama bedelı 155 bın lıra tutuyor Kendı tesıslen- rruzde yazılan recetelere bakük Aynı reçete bedelı 45 bın lıray- dı Kızılcahamam da ılgınç bır olaya tanık olduk 600-700 sı- gortalının bulunduğu bır yerde, ayda 2 bın reçete yazılmış Kımse de oturup araştırmamış Oysa, butün bunlar oiurken, Türk-Iş'ın kurumdakı temsılcı- sı ve yonetım kurulu uyesı, bu durumu Turk-Iş'e getırmemış ve SSK dakı soygunlar hakkın- da bılgı vermeyerek, gore\ını yapmamıştır' I unı, un bu sozlen, Demır- yol-Iş Sendıkası delcgelen tara- fından, "Yalan soylüyorsun Kımın adına konuşuyorsun0 Demagojı yapıyorsun İn aşa- ğı" dıye proıesto edıldı Delege- lenn protesto, alkış ve yuhla- malannın salonda gergınlığı tınnandırması uzenne, dıvan başkanı Mustafa Özbek, araya gırerek, "Başkan, ben, sızı bu konuya gırmemenız ıçın ıkaz ettım Israr edıyorsanız, sozu- nüzü bıtınn lutfen" dıye uyardı Bu sırada, Tunç'un konuşması- nı, "Türk-Iş'e kaba kuvvet hâ- kım olursa, bu teşkılat bıter Rahatsız oldunuz değıl mı" dı- ye devam etmesı uzenne, Öz- bek. tekrar araya gırerek, Tunç a,"Tdhnk etmeyın baş- kan Konuşmaruzı kesın lüt- fen" dedı Salondakı gergınlık, bazı delegelenn bırbırlenne ve Tunç'a, "In aşağı m Genel ku- rulu sabote edıyorsun' sozle- nyle arttı Dıvan başkanı Oz- bek ın, tartışmaya başlayan delegelen .surekb oturmalan ıçın uyardı Delegeler. bu uyan- lara uymazken. Halıl Tunç, konuşmasını Ben, 45 yılımı ış- çı hareketıne adamış bır ınsa- nım Ilkesız. çıkar ılışkılenne dayanan bır yönetıme, Turk- Iş'ı teslım etmeyın " dıyerek son verdı Tunç'un bu sozlennın, delegelenn sozlü sataşmalannı son haddıne tırmandııması uzenne, Özbek, "Ne bılıyorsa SSK konusunda ortaya koy- sun Toçoğlu, bızzat benım ya- nımda, genel başkan Şevkeı Yılmaz'a, 'Bunlar SSK'yı saü- yor Sahıp çıkın arkadaşlar" dedı Bakan da, ortaya bır belge koyamadı"dedı Özbek'ın bu sozlen. çeşıtlı sendıkalann dele- gelen tarafından "Gorevını yapmıyorsun, konuşmaaya ce- ^ap venyorsun, dıvan başkanı taraflı konuşmaz, konuşanı yu- varlıyorsun, Halıl Tunç'un avukatlığmı yapıyorsun Şev- ketBaşkanhesapversın Onıye ta\ır koymuyor BIZJ bolmek ıçın taraflı konuşmaya hakkı yok Halıl, hukumetın sözculu- ğunu yaptı" dıye protesto edıl- dı Dıvan başkanı Özbek. tartış- malann uzaması ucenne, 2 sa- atlık bır yemek arası vererek, oturumu kapattı 3.istifa 1 artışmalardan sonra dıvan uyelennden Bcledıye-İş Genel Başkanı Fuat Alan ve Basısen Ankara Şube Başkanı Yaşar Seyman. Mustafa Özbek ın ta- raflı bır yönetım gosterdığı ge- rekçesıyle gorcvlennden ıstıta eltıler Tartışmalann çıkmasında neden olan Enver Toçoğlu. Ha- lıl Tunç un konuşmasını. 'Aslı astan olmavan mızansenler Bı- zı. bu kongrede hedef gostenp, yok etmek ıstıyorlar Bız, neden değışım grubu ıçınde yer aldık dıye bızım uzenmıze bına et- mek ıstıyorlar Ben de konuşa- cağım" dedı Bazı delegeler de, Tunç'un konuşmasını. ' ışçı harekeünın bırbınne yaptığı provokasyon" olarak rutelendırdıler V ol-lş Sendıkau Genel Baş- kanı ve değışım grubunun genel başkan adayı Bayram Meral de kongrede dağıtüğı bıldınde, "Güçlu, oncu, mucadelecı, gu- venılır. Bağımsız, çoğulcu. so- rumlu demokrat toplusozteş- me sendıkaalığını aşan ve sıya- sal gucu arttıracak bırTurk-İş" ıstedıklennı belırttı Somali'ye asker Genel kurulda konuşmacı olarak soz alan Işçı Partısı Ge- nel Başkanı Doğu Penncek, Turkıye'nın uyguladığı dışpolı- tıkayı eleştırerek, "Somalı'de de Kurt meselesıne benzer du- rum var Orada da uç grup çar- pışıyor Somalı'ye Turkıye, Amenka'nın ısteğıyle asker gondenyor" dedı Pennçek, Turkıye nın halklar arasındakı çatışmalan ' kardeşlıkle" çöz- mek venne. kavgayı dennleştı- ren bır dış polıtıka güttuğünü ılen surdu Pennçek, onümüz- dekı günlerde bır Balkan savaşı başlaması olasılığı olduğunu da ıfade ederek. "Amenka'nın halklan bırbınne kırdırma poh- tıkasına ışçı sınıfı hayırdıyecek Gurcu de var bızde, Abhaza da var Şımdı bız hangısını tutaca- ğiz° Kardeşlığın tarafını tutaca- ğız Buna mecbur ve mahkum coğrafyadavız" dıye konuştu. DISK Gerîel Başkanı Kemal Nebıoğlu, yaptığı konuşmada. ıç hukukun ILO sozleşmelenne uvumlu hale getınlmesı gerektı- ğını vurguladı Nebıoğlu, Tür- kıye'nın halen 12 Eylül ürunu yasalarla yonetıldığını ve ser- maye sınıfırun 12 Eylulde ka- zandıklan konumu koruma çabasında olduğunu anlatarak, "Sermaye sınıfı. özelleştırmeyı Turkıye kapıtalızmının hasta- lıklanna çare olacak bır sıhırlı değnek gıbı savu ktadır Dünya ışçı sınıfı kapıtdlızme karşı en az 150 yıldır özgürlük, eşıtlık vesomurusuz bır toplum ıçın verdığ) mucadelclerle onemlı kdzanımlar elde etmış- tır Turkıye ışçı sınıfı da bu ka- zanımian haketmıştır' dedı KULİS Çift liste, tulumu suya düşürür nı konularda konuşmalar yapı- byor. Kuran okunuyor. toplu halde namaz kılınıyordu Bu olaylar bana ganp gelıyordu, ama onlarla beraberken yalnız- lık hıssınden kurtuluyordum "İnsan kendısmı Allah yoluna adarsa haşatın gerçek anlamını anlar. bundan sonra da bu vol- dan aynlamaz" dıyorlardı Ben de namaz kılmaya başlamıştım Sohbetlere katılıyor, nsaleler okuyorduk " Anadolu Unıversıtesı Rekıö- ru Yılmaz Buyukerşen konuyla ılgılı olarak şunlan soyledı Te- 1 sellım, unıversıte oğrencılenmı- zın çok büyuk bır çoğunluğu- nun bu tür düşuncelere ıtıbar etmeyıp, karşı oluşudur IŞIKKANSU Galori • Atölye 132 64 26 • 230 21 87 BİLİM SANAT GALERİSİ lAUIfflResim Sergisi 8 Arahk - 5 Ocak Mühurdar Cad Akmar Pasaji No 70-1/2 Kadıkoy/lstanbul (İSKI yanı) Tel 347 44 43 Telefax-349 26 10 Pazarİ2n da açığız ASIMIŞLER Reslm Sergisl 26 Kasım- 22 Aralık GALERIİ BALOEM Cad Akkavak Sok No 22 3 80200 Nışantaş ISTANBUL Tel (I 232 J0 81 TEH SANAT GALERİSI SALİH COŞKÜN Heykd ve Desen C«l M A O r k a Emk Sok. 4W KARMA REStM SERGİSİ 9 ARAJJK - 19 ARALIK 1992 Necdet Kalay M. Esat Subaşı ZekiFaikîzer ŞerefAkdik IbrahimSafi EşrefÜren ŞefikBursalı Refik Ekipman Şemsi Arel Osman Oral Saim Özeren Nejat Devrim Adnan Turani Abidin Dino AvniArbaş Burhan üygur Le^ia Gamsız Mehmet Pesen Ruzin Gerçin Iskele Cad. Selin Sok. No : 11/21 Caddebostan/istanbul 360 99 64 SAMAT ODASI EROL DENEÇ Resım ve Gravür (Burdar) SergKi 5 • 25 Aralık'92 KergwUIXM900ı>jsıroMtıl<l General Ketmttın Okttm Sok. 13/1 Ereıköydst Kfaıigı Karss) 355 35 87 Galeri Atölye 232 64 26 230 21 87 BÜLENT ERKMEN 91/92ÇALIŞMALARI 7-30 ARALIK 1992 AKM SERGISALONU TAKSIM ISTANBUL PAZAR HARIÇ HERGUN 10-19 ARASI BANKEKSPRES BOYUTYAYIN GRUBU </E OFSETVAPIMEV NIN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTIRILMIŞ^İR 10 31 AralA 1992 1100 1800 (Pazargunlen dsşmla) l d d l C k i H l Be>oglu lstanbulTH 2521698 NECMETTIN OZLU Resim Sergjsı HGARANTİ SANAT GALERİSİ S e 1 v i Resım Seıgisı 9 30 MM1992 11Ü01800 tPazargunkndışırda' T e k t a ş \bnca ModemSanat Galerisı * »A^AJI Valikonağı Caddea No 117/2 Nışamaşı isonbul Ttl 230 39 80 ANKARA - Değışım grubu. henuz Kızılcahamam toplantı- sını gerçekleştırmemış, Bayram Meral de aday gostenlmemış Bayram Meral. kulısı şoyle bır kokluyor Kımı sol kesım sendıkalann da destekledığı sağ kanat sendıkalardan Türk Me- tal Genel Başkanı Mustafa Ozbek'ın. genel başkan adaylı- ğında daha şanslı olduğunu görüyor Bunun üzenne Meral, taktık değıştınyor ve Şevket Yılmaz ıle pazarlığa oturuyor Pazarlığın sonucu şövle Şevket Yılmaz'ın başkanlı- ğında. Meral'ın genel sekreter otduğu bır yonetım oluşturula- cak Y önetımın dığer adaylan, genel malı sekreterlık ıçın Bele- dıye-Iş Başkanı Fuat Alan, ge- nel eğıüm sekreterbğı ıçın»Tek Gıda-jş Genel Sekreten Hüse- yın Karakoç, genel teşkılatlan- dırma sekreterlığı ıçın Turkıve Maden-Iş Başkanı Hasan Hu- seym Kayabaşı olarak belırlenı- yor Bu pazarlığın hemen ardın- dan toplanan değışım grubu, Bayram Meral'ı genel başkanh- ğa aday göstenyor Meral ıle Yılmaz arasındakı anlaşma da suya duşüyor Bayram Meral, bu kez hesaplannı genel baş- kanhğa göre vapıyor Meral'ın yenı polıükası, Yılmaz'ın aday- lıktan çekılmesı oncelığıne göre planlanıyor Ancak, bırakın adaylıktan çekılmeyı, Yılmaz, değışım gru- bunun ıç çelışkılennden yarar- lanarak. yenıden one fırlamayı hedeflıyor Çe\ resındekı sendı- kaalara gore. Y ılmaz adaylık- tan kesınlıkle çekılmeyecek, mutlaka lıste de çıkaracaİc Yıl- maz'ın, olası lıstesı şoyle Şevket Yılmaz (Genel Baş- kan). Tes-lş Başkanı Faruk Barut (Genel Sekreter), Bele- dıye-Iş Başkanı Fuat Alan (Ge- ne'l Malı Sekreter), Tek Gıda-İş Genel Sekreten Hüseyın Kara- koç (Genel Eğıtım Sekreten), Turkıye Maden-Iş Sendıkası Genel Başkanı Hasan Huseyın Kayabaşı (Genel Teşkılatlan- dırma Sekreten) Yılmaz'm, değışım grubun- dakı kaymalar, kopmalara kar- şı bu lıstede değışıklık y apabıle- ceğı ılen suruluyor Örneğın orgütunun Türk-Iş'e kayması- nı ıstemeyen Faruk Barut'un, aday olmakta çok ısteklı olma- dığı ıfade edılen Hasan Hüseyın Kayabaşı nın lıste dışı kalabıle- ceğı soylenıyor Şu anda Turk- Iş Genel Eğıtım Sekreten Mus- tafa Başoğlu'nun da. genel sek- retelığe adavlıkta ısrarcı olduğu belırtılıyor Bayram Meral'ın vıtnndekı ekıbı de, şu kışılerden ofuşuyor Bayram Meral (Genel Baş- kan). Genel Maden-İş Başkanı Şemsı Denızer (Genel Sekre- ter), Demırvol-lş Başkanı ve Türk-jş Genel Malı Sekreten Enver »Toçoğlu ( Genel Malı Sekreter) Türk Metal Genel Sekreten Sahh Kılıç (Genel Eğıüm Sekreten). Tanm-Iş Ge- nel Başkanı Sabn Özdeş ya da Şeker-Iş Genel Başkanı Hıkmet Alcan (Genel Teşkılatlandırma Sekreten) Değışım grubunun, Kızılca- hamam toplantısında böylesı bır yönetım yapısı cıkmasına karşın, grubun kendı ıçınde ozellıkle Denızer ve Toçoğlu'na karşı bır muhalefetın varlığı da reddedılemıyor Sendıkaalar ve delegelenn, bu lıste savaşı karşısında ortak bırkanılan var - Ikı lıste olduğu takdırde, hıçbır lıste sandıktan "tulum", yanı olduğu gıbı çıkamaz NOTLAR Tunç bunu yapnıah nııydı? YILMAZ GÜMLŞBAŞ ANKARA - Yaklaşık 40 yıl- dır Turk ışçı hareketınm ıçınde, 20 y ıl da Turk-İş Genel Sekrete- n ve Genel Başkanı olarak ba- şında bulunan bır kışı, kürsüde konuşurkCn yuhalanır mı, yu- hulanmdz mı9 Kendısıne ko- nuşmasını kesmesı ıçın uyan yapılır mı. yapılmaz mı 9 Yuzu- ne karşı ve ayağa kalkmış kışı- ler tarafından "In oradan aşağı, provokasyon yapıyorsun" dıye tuğnlır mı, bağnlmaz mı0 Turk-Iş'ın dün devam eden gcncl kurulunun sabahkı otu- rumundd yaşanan boyle bır olayı bız bu genel kurullan yıl- lardır ızleyen bır kışı olarak şımdıye kadar yaşamadık Ama genel kurulda dun aynern bovle oldu ve 1950'lı yıllardan berı Turk ışçı harekeünın ıçınde bulunan kışı. Turk-İş ın eskı Genel Sekrcten ve Genel Baş- kanı Halıl Tunç, konuşmasını tamamlayamadan cn aandan kısa keserek, çok elektnklı bır havada kürsüden ınmek zorun- da kaldı Bır başka şekılde soy- lemek gerekırse. ındınldı Olay, Tunç'un, sendıkacıla- nn çok şıkayetçı olduklan taşe- ronluk uygulamalanna değın- dığı sırada başladı Halen SSK Yoneüm Kurulu'nda hazıne temsılcısı olarak gorev yapan Tunç, taşeronluk uygulaması- nın ılk olarak SSK'da başlatıl- dığmı, SİSATEV adındakı vakıf kanalıyla muteahhıtlerle anlaşmalar yapılarak kurumun önemlı bazı sağhk hızmetlen- nın bunlara yapünldığını, bır aıuda kurum hastanelenndekı sağlık hızmetlennın yıne müte- ahhıtlere venlmek ıstendığmı soyledı Buraya kadar salonda bulunan delegeler, Tunç'u dık- katle ve sessız dınledıler Ancak Tunç. bunlan vurguladıktan sonra, Turk-Iş'ın temsılcısı ola- rak SSK Yonelım Kurulu'nda bulunan Enver Toçoğlu'nun tum bu uygulamalara karşı çık- madığını ve hatta bağlı bulun- duğu Turk-İş'e de, hıçbır bılgı vermedığmı soyleyınce, kıya- met koptu Cumartesı günü yapılacak seçımlerde Genel Başkan Şevket Yılmaz'a karşı olan lısteden aday olaca'ğı açık- lanan Enver Toçoğlu'nun bu şekılde suçlanmasma tepkı gös- teren bır grup delege, kûnı aya- ğa kalkarak kımısı oturduğu yerden baörmava başladılar Tunç, butun bunlara rağmen konuşmasını sürdürmek ve başka şeyler de soylemek ıstedı, ama salondakı hava. kımsenın kımseyı dınlemeyeceğı şekılde kanşık ve gergındı Bunun üze- nne, kursuyu terketmek zorun- da kalan Tunç, kcndısını dınle- meyen, ancak herkesın duydu- ğu şoyle de bır uyan yaptı 'Ben 45 yıldan ben kendısını ışçı hareketıne adamış bır ınsa- nım Turk-Iş'ı ılkesız, çıkar ılış- kılenne dayanan bır yönetıme teslım etmeyın "
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle