24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 ARALIK1992ÇARŞAMBA HABERLER Turizm-Sen'in • ANKARA (AA)-Ankara Valiüği. kısa adı Turizm-Sen olan. Turizm İşkolunda Çahşan Katnu Görevlileri Sendikasının kapatılması islemiyledavaaçtı. Ankara U.AsliyeHukuk Mahkemesi'nde görülen davaya sendika av ukaiı Vehbı Aybakan ile Ankara Valiliği avukatlanndan Tezer Sender ve çok sayıda sendika üyesi kanldı. Da\ a dilekçesınde. sendikanın yasal olmadığı belirtilerek yasalarda memurlann sendika kurma hakkını düzenleyici bir hüküm bulunmadığ kaydedildi ve sendikanın kapatılması ve dava süresince de faaliyetten mcn edilmesi istendi. Cindoruk'tan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu, kontrgerilla ile ilgili tartışmaya girmeyeceğini belirtti Aiıııak: Kontrgeıfflayı Meclis araştırsııı •ANKARA (AA)-TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk. dün vefat eden eski bakanlardan Cengiz Tuncer'in eşi Selma Tunccr'e başsağlığı mesajı gönderdı. Cindoruk mesajında, Cengiz Tuncefin ölümünden derin üzüntü duyduğunu bildirerek "Siyaset ve devlet hayatında halkımızın sevgj ve güvenini kazanmış olan rnerhum arkadaşımız Cengiz Tuncer'e Allah'tan rahmet. size ve ailenize sabır ve başsağlığı dıleklenmi sunanm"dedi. SHPIiGenç'ten önerge • ANKARA (ANKA)- SHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Başbakan Süleyman Demirel'e, Tunceli doğumlu memurlann kcndi illerine atamalannın yapılmadığını hatırlatarak. bu konudaki MGK karannın ne zaman kaldınlacağınısordu. Kamer Genç. Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle vcrdiği soru önergesinde, "Tunceli doğumlu kamu çalışanlannın Tunceli iline atanmadan evvel bu il valiliğinin izninin alınması ve mahallinde emniyetçe soruşturma yapılması gerektiğiyolundal982 yılındaçıkartılmışbirMilli Güvenlik Kurulu karannın bulunduğunu" öğrendiğını belirtti. • YıllardırTürk kamuoyunun gündeminde olan ve son günlerde emekli kurmay yarbay Talat Turhan ile Devlet Bakanı Kilercioğlu'nun karşılıklı konuşmalanyla yeniden alevlenen "kontreerilla tartışması" devam ediyor. Torumtay'ın, önceki gün 'TBMM her şeyi aydınlatabilir" demesinin ardından, Alınak, Meclis araştırması yapılmasını istedi. • HEP Şımak Milletvekili Mahmut Alınak, TBMM Başkanliğı'na yaptığı başvuruda kontrgerillamn, eski adı "Özel Harp Dairesi" olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın "yeraltındaki illegal birimi" olduğunu savundu. Alınak, başvurusunda, emekli yarbay Turhan'ın bugüne kadarki başvurulannın işleme konulmadığını söyledi. ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - HEP Şımak Milletvekili Mahmut Alınak. Özel Harp Dairesı'ne bağlı olarak çalıştığı öne sürülen ve kamuovunda kontrgerilla olarak bilinen örgütün tasfıye edilmesi amacıyla, TBMM Başkanliğı'nabaşvurarak. Meclis araştırması yapılmasını istedi. Devlet Ba- kanı Orhan Kilercioğlu. konuyla ilgili sorulara. ••Bendenartık\orumyok"diyerek şanıivermedi. YıllardırTürk kamuoyunun gündeminde olan ve son günlerde Emekli Kurmay Yarbav Talat Turhan ile Devlet Bakanı Kılercıoğlu'nun karşılıklı konuşmalarıyla yeniden alevlenen "kontrgerilla tartışması" devam ediyor. Eski Genelkurmay Başkanı NecipTorumtay'ın, önceki gün "TBMM her şeyi aydınlatabilir, yeter ki arzu etsin" yönündekı açıklamasının ardından, HEP Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak, TBM M BaşkanlığYna başvurarak konuyla ilgili Meclis araşlırması yapılmasını istedi. Kontrgerillanın.eskı adı "Özel Harp Dai- resi" olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın " Yeraltındaki, illegal birimi" olduğunu sa- vunan Alınak, başvurusunda, Emekli Yarbay Turhan'ın bugüne kadar ki başvurulannın işleme konulmadığını söyledi. Alınak. "Özel Harp Dairesinin bu illegal bıriminin MİT, bürokrasi, emniyet mensubu ve siviller içinde de örgütlenerek "devleı içinde bir devlet'haline geldiğine ılişkinyaygınbirkanı vardır"dedı. Sayısız failı meçhulcinayet. sabotaj. bombalama gjbi e\ lemlenn arkasında kontrgerillamn arandığına işareteden Alınak, "1 Mayıs 1977 katliamı birçok örnekten sadece bindır Son birkaç ay içinde yaklaşık 80 kişı cinayetlere kurban gitti. Hiçbirinin faili yakalanmayan bu cinayetlerden de yine bu yeraltı örgütü sorumlu tutulmaktadır" diye konuştu. Bazı emekli askerler ile eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'ın bu örgütün Kızıldere olaylanna kanşuğı yönündeki açıklamalannın da kontrgcril- İaya ilişkin iddialan doğrular nıtelikte olduğunu savunan Alınak. şunlan kaydetti: "Hukuk devletinde böyle karanlık bir örgütün varlığını kabul etmek mümkün değildir. Bu örgüt,demokrasi ve kendi- sindenolmayanherinsanımıziçinbir tehlikedir. Bu illegal örgütün tasviye edilmesi, TBM M için tarihi birgörevdir. Bu örgüt dağıtılmadığı sürece ülkcmizin esenliğeçıkması, banşın sağlanması. darbe tehlikesinin ortadan kaldınlması ve demok- ratikleşme hedefıne ulaşılması mümkün değildir. TBMM. kendi güvencesi, halkın ve demokrasinin güvencesi için bu yasa dışı örgütü ortadan kaldırmalıdır." Alınak. kontrgenlla tartışmalannın yoğunlaştıeı 1990 yılı kasım ayında, bütün DYP, SHP. ANAP. RP ve DSPliderlerinin "sorunun açıklığa kavuşturulması'" düşüncesinde birleştiklerini anımsatarak, "Meclis araştırması vapılarak, devlet içindeki yasadışı bu örgütün bütün bağlantılan ile birlikte ortadan kaldınlmasına karar verilmesini" istedi. İstanbul Barosu Başkanı Kazan, CMUK'un hayata geçirilmesini sağlamanın çok önemli olduğunu söyledi 'Avukatuuzımutlakave ısrarla isteyiniz'istanbul Haber Servisi -CMUK'un. Ceza Muhakemc- leri ilkesine aykın kurallar ba- nndırmasına karşın çok önemli yenilikler getirdiğini belirten İs- tanbul Baro Başkanı Turgut Kazan. polisin "CMLJK'a Ha- yır"demesinin büyük bir talih- sizlik olduğunu söyledi. Turgut Kazan, İstanbul Ba- rosu Yönetim Kurulu üyeleri ile İstanbul Adliyesi'nde bir ba- sın toplantısıyaptı. Gözaltı. tutuklama ve savun- ma hakkı yönünden çok önemli kurumlar yaralıldığını söyleven Turgut Kazan. "Şimdi bizîere düşen görev, bu değişikliklerin hayata geçirilmesini sağlamak- tır, Önce her bir yurttaş. getiri- len imkanlan iyi tanımalıdır. Ve kolluk güçleri bu kurallan uygulamaya çalışmalıdır" dedi. Yakalanan ve gözaltına alınan her kişinin polise avukat istedi- ğini ısrarla söylemesini isteyen Turgut Kazan şöyle dedi: "Polis. yakalanan kişi>e, ön- ce neyle suçlandığını açıklaya- cak, sonra avukat tayin hakkı olduğunu, parası yoksa ve ister- se baro tarafından avukat tayin edileceğini, avukatın vekaletna- me aranmaksızın ifade ve sor- • İstanbul Barosu Başkanı Turgut Ka- zan, CMUKTun gö- zaltı, tutuklama ye sa- vunma hakkı yönün- den çok önemli ku- rumlar yara,tıldığını esas ofamayacaktır." Başbakanlığm derhal bir ge- nelge yayınlayarak. İçişleri Ba- kanlığı eliyle güvenlik birimlen- ne. Adaİet Bakanhğı eliyle savcılıklara ve barolara yollan- masını, polisi aydınlatıcı dersle- rin konmasını isteyen Turgut Kazan, "Bu dersler konusunda bizden de bir yardım istenirse yardımcı oluruz. Emniyet mü- dürlüğündc bır merkez kurul- malı, her karakoldaki avukaı isteği orada toplanıp baroya ulaştınimalıdır" dedi. Yasayla -j p gözaltı süresinin 24 saal oldu- ÇallŞmaüdir" ğunu. toplu suçlarda savcılığın yazılı emriyle dört gün kadar bif yurttaş, getirilen imkanlan iyi tanımalı- dır. Ve kolluk güçleri bu kurallan uygula- maya dedi. mm ANAP guda hazır bulunabileceğini. is- terse susma hakkını kullana- bileceğini hatırlatacaktır. 18 yaşından küçükler, sağır ve dil- sizlerle maluller için, karakol- da. savcılıkta ve mahkemede avukat bulundurma zorunlulu- ğu uygulanacaktır. Avukat yakalanan kişinin yanında dur- makla kalmayacak, hukuki yardımda bulunacaktır. Yani gerekiyorsa konuşacak, soru sorduracaktır. Avukat, poliste ve savcılıkta dosyayı inceleye- bilecektir. Hukuka aykın yol- larla sağlanmış deliller hükme uzalılabileceğinı ve soruştur- manın bu sürede sonuçlanma?- sa ancak yargıç karan ile seki? günc kadar çıkartılabildiğini belirten Turgut Kazan, yakala- nanın yakınlanna. yakalama ve uzatmaya karşı itiraz hakkının verildiğini söyledi. Turgut Kazan bir soru üzcri- ne, polisin CMUR'a karşı ol- masını anlayamadığını belirte- rek "İfade alınırken avukatın bulunması polisi bir takım ıd- dialardan kurtanr. Buna karşı çıkmış olmak aslında bu iddia- lan kabul etmek anlamına da gelir" dedi. Baro Başkanı Kazan, "Sorguda avukat bulunması polisi birtakım iddialardan kurtanr" dedi. Yılmaz'dan seferberlik çağnsı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. milletvekilîerin- den tüm potansiyel ve güçlerini parti çalışmalanna yöneltmele- nni isteyerek "Geniş tabanlı bir seferberlik" başlatacaklannı bildirdi. Yılmaz, TBMM Grubu'nda vaptıgı konuşmada. siyaseti hiç biuneyen maratona benzeterek kongrede partinin çok önemli bir dönemeci döndüğünü söy- ledi.ANAPGenel Başkanı "Ge niş bir seferbelik uygulaması" başlatüğmı belirterek şöyle ko- nuştu: "Bazı arkadaşlanmız örgüt- lere yönelik. bazı arkadaşlan- mız müstakbel iktidanmızın programına yönelik. bazı arka- daşranmız ise her ikisine de çalı- şacaklar. Arkadaşlardan tüm eneri. potansiyel ve umudun bi- lıncinde. sanİd iktidardaymış- casına. sanki devleti yönetime sorumluluğumuz vanruşcasına calışanlannı isüyorum. Hiçbir ar- kadaşımın bu çalışma düzenin- den abnmamasını, gücenmem- sini ve üstlendikleri her görevi hiçbir unvan bcklemoden imece üsuluyla yerine getinnelerini is- tivorum." Şa.hİll (28 Mart 1951 Adana - 7 Aralık 1992 İstanbul) R e s s a m , F o t o g r a f ç ı , S i n e m a c ı , R e k l a m c ı . Fotoğrafla pentürü. polaroitle grafiği, sinemayla reklamı elit bir duyarlılıkla bırleştiren, hep genç kalacak "görüntü ustası". Türkiyemizin bu değerli aydınını ve çok sevgili dostumuzu yitirmekten büyük acı duyuyoruz. LE REKLAMCILARDERNEĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANLIGI'NDAN IHALEİLANI SARIYER İSTİNYE MAH. E: 61 Y: 49/3 PAFTA. E' 389, Y: 1158 ADA, E: 11, Y: 72 RARSEL SAYILI 7760 M2 ALANU TAŞINMAZIN SATIŞI İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR. 1- Sarıyer İstınye Mah E: 61, Y. 49/3 pafta, E 389, Y: 1158 ada. E: 11, Y: 72 parsel sayılı, 1/1000 ölçekli mevzii imar planında konut alanında Kalan 7760 m2 alanlı arsanın satışı işi 2716.000.000r TL + KDV sanıl değerle ıhale olacaktır Geçıci teminatı 81.480.000: TL Şartnamesı: Emlak Müdürlüğünden bedelsız olarak görülebilir. Yukarıda yazılı iş 29 Aralık 1992 gunu saat 11 00de İstanbul Büyükşehir Betediye Encümeni'nde 2S86 sayılı Devlet Ihale Yasası'nın 36'ncı maddesine göre kapalı zarf arttırma usulü ile şartnamesi uyannca ihale olacaktır Jhaleye katılmak isteyenlerın ıhale tarihinden en az 7 (yedi) iş günü önce belediyeye müracaal etmeleri gerekmekte olup, şartnamesinde yazılı belgelerle birlikte (Teklifleri içeren kapalı zarfları saat 10.00'a Kadar) yukarıda yazılı ıhale gun ve saatınde İstanbul Büyükşehir Beledıye Encümeni'nde hazır bulunmalan gerekmektedir İlan olunur. Basın 46508 Güle güle Ş a h i n Ersin Salman AJANS ADA Sıradan ve basit bir ayrılık öyküsüydü, sonu karakol ve işkence oldu Memurun boşanma davası işkenceye kadar dayandı ESKİLERDEN BİR GECE Akardeonuyla REBETİKO MUAMMER Her perşembe-cuma SICAK MEYHANE Rezervasyon: 267 38 56 Emlak Bankası Bahçeşehir evlerinde satılık villa. Tel: 911 371 39 02 T.C. ANTALYA İŞ MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 199I 486 ' Karar No: 1992746 Davacı S.S. Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından davalı Older Dur- gun aleyhine açılan alacak davasında: Davaa kurum vekili 40905.05 sicil sayılı dosyada işlem gören ışyeri iş- çüerinden 17422079 sigorta sıcıl sayılı ışçı AJi Solmaz'ın 15.10.1987 tari- hinderoeydanagclen olayda malul kaldığınj. iş kazası olduğunu, bu kaza nedeniyle sigortalıya 105.003.943 TL peşin sermaye değerli gelir bağlanıp 4 872.229 TL. ödeme masrafı yapıldığını, csza davası sonucu kusurun4'8 olduğunun hükme bağlanıp tespit olunduğunu açıklayarak peşin değerlı gelırin 4,8"ı 52 501 972- TL.'nin gelir bağlama onay lanhi olan 13.11. 1989 tarihinden ıtıbaren yasal faizıyle bırükte 4 872.229.- TL masraf ve ödemenın 4/8'ı 2.436.115.- TL.'nin sarf ve ödeme tarihinden itibaren ka- nuni faiziyle birlikte her iki kalem alacaklanndan fazlaya dair haklannı da saklı tutarak davalıdan tahsiline karar verilmesini dava dilekçesınde talcp etmişıir. Davalı Older Durgun'a çıkanlan tebligat adresten aynldığı. yeni adresi bilinmedıgi için tebliğ edılememiştir. C.Savalığı'nca vapılan araştırma ile de yeni adresi tespıl edılememiştir. Mahkeme 10.11.1992 tanhınde davacı vekılınin yüzüne karşı davalının yokluğunda davanın reddıne karar vernıış olup ilanın > ! f".idığı larihten itibaren mahkeme karar ve dosyasının davalı tdrdfındaıı 8 gunlük vavıl sûrede temyiz olunmadığı takdirde kendısı \ om'ınden kanınn kesinle^ecc- ği ilanen tebliğ olunur 17.11.1992 Basm: 51975 Ansiklopedileriniz ve romanlannız yerinizden alınır. 554 08 04 Ehliyetimi (No. 548327), Tabip Odası karlımı (No. 34-05360), SSK kartımı (No. 11068448) kaybettim. Hükümsüzdür. 07.12.1992 Dr. BUKETÖZLÜ (ÖZÜZÜM) Yerinde Macintosh kursu verilir. 261 54 42 Nufus cuzdarumı kaybettim. Hükümsüzdür. NERGtS ALBA YRAK Öğretmen kimliğimi kaybettim. Geçersizdir. YASEMtN ALTAN SIVAS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ Alacakh: Hüseyin Açıkgöz. Vek. Av. Oktay Özberk. Borçlu: Asım Günel. Hikmet Işık Cad. Volkan Sitesi Kat: 1/1 Gürel Inşaat. Dosya No: 1992/171 Alacaklı Hüseyin Açıkgöz Vek. Av. Oktay Özberk tarafından, aley- hinize yapılan icra takibinde; Alacakh tarafından Sivas Töbank Şube Mudurluğu'nun 22.10.1991 larihli yazısı gereği kefaleten ödenen miktar olan 32.300.000.- TL ala- cak için adresinize gönderilen 49 ornek ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca yaptırılan tahkikata da adresinizin tespiti mümkün olmadığından, ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın gazetede neşir tarihinden itibaren borç ve masraflannı 25 gun içinde ödemeniz, borcun tamamına veya bir kısmına \eya ala- caklının takibat icrası hakkında dair bir itirazınız varsa. senet altın- daki imza size ait değilse yine 25 gun içinde İcra Mııdurluğune ayrıca ve açıkça bildırmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii onunde yapı- lacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki iıirazım- zın muvakkaten kaldırılacağı. senet veya borca iıirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra müdürluğüne 25 gun içinde bildirmediğinız takdir- de aynı muddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulun- manız, aksi halde hapisle tazyiz olunacağımz, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikala aykırı beyanda bulunursanı?, hapisle ceza- landınlacağımz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrı icraya de- vam edileceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 51983 İstanbul Haber Servisi- Adcm Tunalı. Mercan Vergi Cfeiresi'n- de memur. 20 Haziran 1992- de evlendiği Ayten Güven'den 20 Eylül 1992'de mallan bölüş- tüklerine dair bir protokol ya- parak aynldı. Protokole tanık olarak da eşinin eniştesi Çorum Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürü Naam Yaacı imza at- ü. Ve boşanma davası başladı. 29 Kasım gecesi saat 23.00 sı- ralannda Fatih'teki evinin ka- pısı çalındı. O sırada iş arkadaşı bir kadınla televizyon izliyor- lardı. Kapıyı açtığında biri sivıl beş polis memuru içeri daldı. ' Arama izniniz var mı" sorusu- na "Burası Amerika mı? Sen çok film seyrettin herhalde?" diyen polislerin yumruklanyla yanıt aldı. Ardından, arkada- şıyla birlikte Fatih Merkez Ka- rakolu'nagötürüldü/'Karakol- da. eski eşimin savcılığa zina su- çuyla dilskçe verdiğıni sövle- diler. Ben de onlara, eşimle aramda bir aynlık protokolu olduğunu. evden hemen getire- bileceğimi söyledim. Sabaha kadar buna izin vermediler. Sa- bah 07.00 sıralannda iki polisle birlikte eve gittik. Kapıyı açtığı- mızda evin soyulmuş olduğunu gördük. Kapıda zorlama yok- tu" diyen Adem Tunalı. evden, eski eşiyle yaptığı protokol, dü- ğünde çekilen video kaseti ile bazı eşyalann götürüldüğünü söyledi. Israrlanna karşın poli- sin ola> yerinde zabıt tutmadı- ğını belirten Adem Tunalı, Adem Tunalı... Boşanma davası daha sonra başından geçenleri şöyle anlatıyor. •'!ş arkadaşımla birlikte bizi savcılığa gönderdiler. Savcılık, ifademizi bile almadan serbest bıraktı. Beni tekrar karakola getirdiler. Güvenlik soruştur- masının sonuçlannı bekledikle- nnı söylediler. Ben. devlet me- muru olduğumu söylediğim halde aldırmadılar. O aece de işkenceye kadar davandı beni karakolda tuttular. Ertesi sabah boğaznndan kan geldi. Doktordan rapor almak istedi- ğimi söyledim, izin vermedi- ler" Çalıştığı işyerinden sevkle gittiği doktor, sağ kulağının aldığı darbeler sonucu duy- madığı yolunda rapor verdi. Adem Tunah, şimdi. dava aç- mak için hazırhk yapıyor. Üç kitle örgütününkapısıkilitli • Çahşmalan valilik karanyla durdurulan İHD yöneticileri aradan geçen 1.5 ay. Adana Halkevi yöneticileri 8 ay. Özgür-Der yetküileri ise 3.5 ay sonra bile ne mahkemeye çağnldı ne de ifadeleri alındı. ay. Özgür-Der yetküileri ise üç buçuk ay sonra bile ne mahke- meye çağnldı ne de ifadeleri alındı. Dcmokratik kitle örgütü olarak bir tek Çağdaş Hukuk- çular Derneği halen faaliyet göstcrebildı. Adana'da kapısı na mühür vurulan ilk yer Ada- Halkevi oldu. 1988 vılmda ADANA (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu)- Biri altı. diğen dört yıl önce kurulan, sonun- cusu ise içinde bulunduğumuz yıl faaliyet göstermeye başla- yan üç demokratik kitle örgü- tünün de kapısına mühür \u- ruldıı. Yöneticileri hukkında çeşitli idialarla davalar açıldı. Çalışmaları valilik kararıvla durdurulan İHD yöneticileri. aradan geçen bir buçuk ay Adana Halkevi yönelicilcrı 8 na \eniden f;ıalı\ctıne başlayan Adana Halkevi. Emniyet Mü- dürlüğü Dernekler Masasf- ndan gclen polislcr tarafından geçtığimız mart aymda mühur- lendi. Halkevi'nin Başkanı Hü- seyin Akşen de diğer yöneticü ri de aradan geçen bu kadar zamana karşın sorgulanmadı- lar. mahkemeye çıkmadılar İHD Adana Şubesi 23 Ekim 1992 günü mühürlendi. Başkan Cumali Tunç ile diğer yönetici- ler hakkında hem antiterör ya- sasının 3713 hükümleri hem de TCK'nın 125. maddesi gereğin- ce Malatya DGM'da dava açıldı. Halen faaliyeti durduru- lan tek İHD Şubesi olan Adana İHD'nin hiçbir yöneticisi ne savcılığa çağnldı ne de mahke- meye çıktı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle