24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 ARAUK1992 ÇARŞAMBA CUMHURIYET SAYFA 15 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bûrosu Insanneise.o olnuıvı rcdck'c/en, tek \ aratık tır. Alhert Camus OBJEKTÎFE TAKILANLAR Hava nasıl oralarda? Demîrel başbakanmı firavun mu? RPGcnclBa^kanı Nctmcuın Erbakan yınc hukumcleçalmadan cdcmcdı Erbakan, _ _ Turk-lşın lf> Gcncl Kurulu'nda yjpuğı konuşmada hukumclı ' Batı taklıtçısı olmakla suçlarkcn hızını alamavarak bulaklılglığınkokcnlcnnc kadarındı "Batı nın tcmclı Yunan'a dayanıyor Onundalcmclı firavunlar Fıravunlarda halkazulumyapıvor Dcmırcl.ı>ılıkolsun dıycsı/c/ulumvapıyor Nevaplığını bılmıyorkı F-ıravunlarkuvvctıhaksebebı sayıyor Eğerkuvvcthakscbebıolsdydı llllcrcn haklı olurdu Çoğunluğuhak scbcbı sa>tyor 0> lc olsaydı hcrkcs ıncğc lapmalıydı. Hındısıan'daolduğugıbı 700 bın ınck var Mcnfaatı hak scbcbı savıyor Bo\ lc hak scbcbı olmaz Tcrbıve cdılmcmışaygırabcn7iyor Bıroravabır bura>a lckmcaııyor Bır Bosna. bır Kıbns dıyor Adamda dcğıl kabahat" Erbakan. 40 yıllık meslektaşını \c rakıbını eleştın bombardımanına tularken Turk-Işdelcgelenne taşatmayı da ıhmal etmıyor Delegelen, "faızcı çorba düzenı"ne cephe almaya çağınrken, "Herhalde dortte uçunuz bu partılere oy vermışsınızdır Bır ıp var belınızc bağlı Ağacın etrafı nda dolaşlı mı. çekıv orsun gelmıyor Oy verırken.'Yarabbım.oy venrken ben belamı ıstıyorum' dcrsen elbet boyle olur" dıye seslenıyordu Hoca. konuşmasına son venrken 'Papa Roma'da "adıl duzen' enstıtüsu kurdu Bu hafta cumartesı ve pazar gunlen duzenlenn mukayesesıne vonelık akademıkbırtoplantıvapılacak 40 dunyarun adıl düzenı, profesorler tarafındantartışılacak Adıl duzen tam\c mukemmel düzendır Adıl duzende kapıtalıstduzenın hastalıklan olmaz Gen kalmış ulkelenn adıl duzendcn başka çarelen>oktur dunyada tek çozum adıl düzendır" dı\e RP'nm reklamını yapmadan da edemedı Bakahm. Turk-İşdelegelen nasıl karar verecek'' SayüarlaTürk kadını Turk kadınına seçme ve seçılme hakkı venlmesının 58 yıldonumuçeşıth etkınlıklerle kutlandı.İ statısüklerde kadının durumundan çeşıth ornekler "1935 yılında 6mılyon 649 bın kadından yuzde 90"ı okuma yazma bılmıyor 1989 yüında 23 mılyon 997 bın kadından yüzde 27'sı okuma v azma bılmıv or 1940 yıhnda 4bın 27 kadın boşanmış 1990 yılında 25 bın 712 kadın boşanmış 1940 yılında 904 kadının boşanma nedenı zına, 2 bın 505 kadının boşanma nedenı geçımsızlık BUYUK AOMIZ Vefa Vakfı kurucu başkanımız, kıvmetlı Vefalı buyuğumuz, Vefa camıaraıza buyuk hızmetlerı asla unutulmayacak \e(u Lase»ı 1959-1960 dftnemi mezunu CENGİZ TUNCER'i ka>bettık Uzuntumuz çok buyuktur Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederlı aılesıne \e mılletımıze ve tum Vefa camıamıza başsağlığı dılenz VEF\ LISESI VEFA VAKFI \EF\LIL\R DERNEĞI VEFA LISESI KORUM4 DER\EĞI VEFA SPOR M'LUBt NOT: Naaşı, 9 12 1992 Çarşamba gunu Ankara kocatepe Camu nden oğle namazını muteakıp defnedıleıektır VEFAT Ordu eşrafından Mufıuoğullan"ndan, moıhum polıs memuru Sadık Şenso\'un \e mcrhume \>>o Şensoy'un oğlu, Talıa Demırbaş'ın kardeşı Selamı ve Erhan Şensov'un ağabe\lerı, Lc\la Şensoy'un sevgılı eşı, Koray Şensov'un bırıuk babası ve Gokmen Subaşı'nın >>esgılı arkadası hnıımet MiKİıırıı Polis. BaMiıııf«-lti>;i İBRAHİM ŞENSOY 08 12 1992 tarıhınde hakkın rahmetınt ka%uşmuştur Cenazesı 09 12 1992 Çarşamba gunu oğle namazını muteakıp Şırınevler Llucaımûıdeıı kaldırılarak, Kocasınan'dakı aıle kabrıstanına defnedılecektır AİLESİ İLAN T.C BEYOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1992/270 Davacı Hazıne vekılı tarafından mahkememızde açılan gaıplık da vasının yapılan duruşmasında Be>oğlu, Çukur Mah Fıçıcı Abdı Sok 7 pafla, 360 ada 19 parsel sa>ılı gaynmenkul malıklerı Mısır tebaalı Corcı Sedatı kızı katerına Ereımen Ingılız tebaalı Corcı Sedatı karısı Manve, V.unan lebaalı Coru Sedatı kızı Polına Corcı Sedatı kızı Vıcenca ve Yunan tebaalı Fanı kızı Marıka nın gaıp oldukları Haane vekılı tarafından bıldınldığın den gaıpler hakkında malumatı olanların havatta olup olmadığı ve tanı\an varsa mahkememızın 1992 270 esas savılı dava dos>asına 10 2 1993 gunu saat 10 ?0'a kadar müracaat etmelerı ılan olunur 1 3 " ' " 2 Basm 46630 İLAN T.C ÜSKÜDAR 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1992'514 Mehmet Erdoğan Şakau Sok 60 7 Kozyatağı Kadıkov Nebahat \ılmaz, Şakau Sok 60/7 Koz>atağı/ kadıköv, thsan Irlıoğlu vekılı tarafından alevhınıze açılan ızale ı sııvuu da vasında emnıvet soruşıurmasına rağmen adresınız lespıt edtlemedı ğınden larafınıza 1991/816 savılı ı/ale ı şuyuu davasında sızı lemsıl ciıııek Uy-ere ka\\ım tayını lalcp <.dılıııi!> olmakla 24 12 1992 gunu sa at 09 0s k mahkunemı/Je ha/ır buiunmanız gclnn.dı«ını/ lakdırık ve>a kendını/ı bır vtkıiU tuıiMİ niıı mcdıgını/ lakJırdı. sızı ICIIIMI \.\ mek uzere ka\\ım ı IMII ıjılcv^gı ılaiKn ıdıltt olumıı 24 II I9V2 Basın İLAN ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dovya Esas No 1992 11 Dosva Karar No 1992 44 Vasıyetvi muteveffa Vesıle kotman ın vasıveınamesının okunması davasının vapılan dunışması sonunda Mahkememızın 1992 11 esas 1992 44 karar savılı \e P II 1992 ta rıhlı ılamı ıle kaslamonu ılı \bana ılvesı Konakoren Mahalksı Cılt No 00S 01 Savfa No 6, kutuk Sıra No 3 te nufusa kavıtlı Sule\ man ve Falma kızı 11 04 H29 doğumlu murib Vesıle kotman'ın Bo/ kurt Oevı>-i \etkılı Noıerlığı'nte tanzım edılen I" Marl 198"» tarıh \e 1983'178 yevmıye numaralı vasıvetnamesı vasıvet edılen Cemıle koı man ıle dığer mırasçılar Namı kotman Cemal kotman Hatn.e kot man Emıne kotman, Melahat kotman, Makbule kotmaıı'a vasnet name okunmuş olhakla, kanunı geregı yapıldıgıııdan yapilacak bai kaca ışlem olmadığından mahkemeve ışten el ı,ekılmesıne esasının bu şekılde kapatılmasına mahkeme masrafı olan 3V? 180 TL'nm \ası\cı edılen \e dığer mırasMİardan muteselsılen tahsılıne kirar venlmış ol makla Mırasvi'ardan Ismaıl Faıma kı/ı 193^ doğumlu Hatıce kotman \h met Nafı/ ve Hatuc kızı 1960 doğumlu Emıne kotman, Ahmet Na lız \e Halıce oğlu l%3 doğumlu Cemal kotman, Ahmeı Nafız ve Hatıce kızı 1970 doğumlu Melahat kotman, Nazmı ve Şukrıje kızı 1950 doğumlu Makbule kotman'ın adreslerı bılınemedığınden mah keme ılamının gazete ıle teblığine karar venlmış olmakla Yukarıda bahsı geven mıras^ıların ılanın neşrı tarıhınden ıtıbaren 8 guııluk \asal suresı n,erısınde ıtırazda buluıımadıkları takdırde ıla ııcn mahkeme ılamının kendılerıne teblığ edılm\!> savılacağı ^avct ıs mı \azılı mııanılar olu ıse kararııı hılınıııcvcn vasal mıras<,ılanııa J ı Kblıg edılnın sayılaı-ağı onların da belırıılcn sure ıverıvınde ıtıra/ tt nit.Jik.lcri lakdırdc ılanen leblığının vapılmış s.ıvılaıağı vt. huknıuıı kı_suıltı>tınl<.».ı.ğı liusii-.il ılanen teblıc olıınur 2^ II 1992 HAYVAJNLAR VE HAYVANL4R İSUAII V KİM KİME DUM DUMA BEHH, AK ÇİZGİLİK K4MIL VAS4RACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GOKHA> HARBİ SEMH POROY WAAV,HoCA Bti 7MASAYA ĞÖRûÜSÜZLÎİlCTEKlf 7" TARİHTE BUGÜN VIMTAZ ARIKA\ FIAMAN RBSSAMI VAN DYCK.. 164i"DE SUGUN, UNLÜ FLAMAN (gELÇlKâ) ZESSA-\ MI SlR ANTHONY VAN OYCK, 4-2 YAÇINOA IN6IL- TERE'PE OLOU VAM OYCK.,BÜYUK USTA RU- BENS'lN 8/1 f ASISTAAJLIĞIMI YAPT161UPA (4EUÜZ YltZUl yAÇ/A/PA SlLE PES/LPl OAHA SOMRA, ITALYA'YA GtDER£<rirALYAN OSTALA- KIMIN RESlMLERlNl TANIYAH GENÇ SAMATÇI, ROMA,FLORANSA,VEMEDK,MlLAhJO VE C£NOV/ PA 6 Y/L 6EÇISPI. ORADA KALDIĞ1 SUgE /Ç1NDE~ ESKl AĞlfi GES/M OOKÜSU YEGlNl PAHA RAHAT VE RENKLI B'R TARZA BlRAKTI BüNUN YANl SlSA BAROK ÇAĞlNiN OZEUJKLERI DE OMU £TXJL£Dl 1632'PEN SONRA, VAN DYCK, INStLTEjSE KRflUNIN SAfSAY R£SSAMl OLDU. £N ONEMU RESIMLERI Nl (OZEUJKLe PQGTR£lBf?lNQ 0RAO4 YAPTI 9 Arahk L Basın 4M70 İSTANBUL6.İCRA MEMURLUĞU'NDAN İLANEN TEBLİGAT 1991 28<0 Borvlu Zehra Kuçuktopuzlu ^Doğan} Hava Subavları Sıtesı Şahın \pt No 66 ü 2s Botnovj I/\I1R \apı ve kred\ Bankası A § taratından 18 718 "N 0 lıra al u ıgın taliMİı ıı,ın ale>hınıze\apılan îcra takıbınde eondenkıı (49) orruk nolu odnıiı emrı teblığ edılememış ve zabıta (ahkıkan nıMiıisıııdı JL MIII adits 7in tespılıne ımkan bulunmadıgından odenu emrınııı il.iin.ii ıcbliüı ne karar verılmıştır Yukarıda vazılı bor<.unuzu m ısrafları ıle bırlıkte kanunı sureve Is gun ılavesıvle 22 eun ivinde odemenız. bor».un tamanıına ve\a bır kı\ mına veva ala^aklınııı takıbal hakkına ve\a ımza\a bır ıtua/mız vMıı sa vıne 22 gun ıvınde a^ıkva bıldırmenız aksı haldt suıedııı M/IİHI sadır olmuş savılatağı ımza\ı reddettığını? tıkdırde nıerti oıuındt va pılacak duruşmada hazır bulunmanız bulunmadıgını/ takdırüı. ılı razınızın kaldınlatağı 74'ncu madde mut.ıbıiKe ıııal bıv uıııı 1 ı butunmanız bor^ odeııme/ veva ıtıraz edılme/se ^ebrı iı.rı\a devanı edıleteğı, takıbc ıtıra/ eıtığını/ takdırde ılıra/la hırl kk uhlıc UKV lerını odemenız aksı tıulde ıtıra/ eımtnıış savıla>. ıtıııi/ IHJUIK UI I nın leblığı nıakanıına. kaım olıııak u/ert. ılaıuı tıhiiL oluıuıı Basın H68" 30 YEL ÖNCE Cumhur.Y et Rusya ve sanat 9 VR4LIK 1962 Sovyet Komunıst Partı resmı organı Pravda gazetesı. geçen hafta sonunda Moskova'da açılan ve başbakan Krucefın ^ıddetle lenkıt etlığı modern sanat sergısındekı resım ve hc> kel'^nn gerı alınmasını talep eden çeşıtlı vazılar \a\ınlaınıştır Oj7cic bu konu ık ılgîlı olarak sanat galensındekı zıyaretçıler dcflcnne sergı hjkkındakı fikırlennı yazan \eya gazeteveözel ıilarak be\anat \crcn şahiblann vorumlannı basmıştır Oenellıkle gazetede çıkan butun y orumlar sergı hakkında menfı bır goru} akbcuırmektedır Bunlar arasında bazı kımseler 1922 \tlinda R falk laratındankardkalemleçi7ilenempresyonıstbır *,ıplak kadın resmınc ^ıddeilc hucum ctmektedırlcr Bu resmın Sulın devrıııdc vıllarca Moskova'da teşhıredılmesı yasak t dılmı^u Bu ıcMm hakkındd Smırnot ısınılı bır Moskovalı Bu resmı sergıden çıkann bakılmavacak kadar fea bır şey" demektedır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle