25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9ARAUK1992 ÇARŞAMBA CUMHURIYET SAYFA HABERLER İtalyan kilisesi soyuldu • İstanbul Haber Servisi - Bakırköv'deki İtalyan kilisesi kimlıği belirlenemeyen olmayan kişilerce soyuldu. Kilise papazının dün akşam olayı bildirmesınden sonra yapılan incelemede 14 tablo, duada kullanılan gümüş ve altın kanşımı 4 kase, 3 gümüş buhurdanlık. birantika saat, gümüş İncil muhafazası. eski bir haç ile birlikte 4 porselen ve 2 cam kaşenin çalındığı belirlendi. Öte yandan İstanburda, bir bankadan para nakledilirken baskın düzenleyen silahlı 3 kişi 1 milyar 250 milyon lirayı gaspederekkaçtı. Bosna-Hersek'e yardım gecesi • İstanbul Haber Servisi - Sanat Etkinlikleri Topluluğu SET18ocakta Bosna-Hersek için bir yardım gecesi düzenledi. Ayşen Gruda. Mehmet Beyant ve Faüh Yıldız"tn düzenlediğı vearalannda Cem Karaca. Yonca Evcimik. YaşarÖzel. Cenk Koray. Mehmet Ali Erbilin bulunduğu sanatçılann katılacağı gece Bakırköyspor Vakfı'nın tesislerinde gcrçekleştırilecek Eczacıbaşı Tıp Ödülü • Haber Merkezi- Eczaabaşı'nın tıp alanındaki bilimsel çalışmalan ödüllendirmek ve genç araştırmacılan özendirmek amaayla verdıği Eczaabaşı Tıp Teşvik Ödülü'nü bu yıl, Marmara ÜniversitesıTıp Fakültesi'nden Yardımcı Docent Dr. Berrak Yeğen. Dr. İnci Aücan, Dr. Alpaslan Dedeoğlu. Doçent Dr. Süha YalçınveDr.ŞuleOktay. birlikte gerçekleştirdikleri "Stress Ulserlen ve Kalsiyum Kanal Brokerleri" başhklı ortak çalışmayla kazandılar. 1992 Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü töreni. 11 Aralık Cuma günü saat 11.00de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Haydarpaşa Kampusu R Salonu'nda yapılacak. Kızkardeşlerin dupumu iyi • İstanbul Haber Servisi - P.Y. on yedi yaşında liseson sınıf öğrencisi. Önceki gün ayru okulda lise son sınıf öğrencisi 17yaşındaki E.E.'nin ailesiylekonuşmak üzere evine gelmesi üzerine camdanatladı. P.Y. beşinci kattan hızla düşerken, şok geçiren kızkardeşi orta bırinci sınıf öğrencisi B.Y. de P.Y.'nin ardından aşağıya atladı. P.Y. ve kızkardeşi B.Y.'nin iyileşmekteolduğu, hayati tehlike bulunmadığı bildirildi. İnterstar'a • İSTANBLL(AA)-İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Bora Aykaç. lnterslar lelevizyonunda yayımlanan, 'Cerrahpaşada bir hastanın parasını ödemeyemediği için rehin kaldığına" ilişkin haberin gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü. Kozakçıoğlu'na madalya • İSTANBLL(AA)- Uluslararası üons Kulüpleri Birliği 1. Başkan Yardımcısı ve 1993-1994 Dünya Başkanı James T.Coffey. Lions Kulüpleri adına İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'na ' Lions Liyakat Madalyası' sundu. Lions toplantılanna kaülmak ve faaüyetlerle ilgili incelemelerde bulunmak amaayla dün İstanbul'a gelenCoffey.Vali Kozakçıoğlu'nu makammda riyaret ederek. madalyayı sundu. 4 ınutıaselıeci gözaltında • İSTANBLL(AA)-Tamek GıdaSanayi'nin4 muhasebecısi.şirketın 10.5 milyar lirasını zimmetlerine gcçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı 'OkiFaruk'öldü • İstanbul Haber Servisi- fstanbul Erkek Lisesi'nde 1944 yılından 1972 yılına kadarbedeneğitimi öğretmenliği yapan Faruk Yurtcanh (85) öldü. Türk izciliğinin önemlı isimlerinden bıri olan Yurtcanh öğrenciler arasında "Oki Faruk" lakabıyla amlırdı. Öğrencileri tarafından çok sevilen Y urtcanlı" nın ccnazesı öğle nama/.ından sonra toprağa vcnlecck. Dünya Bankası, Türk eğitimine tasarım desteği vermeyefiazırlanıyor. Bankayetkilileri, 21'aralıkta Türkiye 'yegelecek Dünya Bankası tasarımları Eğitimdetrilyonlukprojeler 7 8 yıllık zorunlu eğitime altyapı hazırlamak Eğiticikadronun kalitesininarîırıhnası O Yaygıneğitim konusımdatasarimlar A Endüstriyel okullann bilgisayarla donatılması AYŞESAY1N ANKARA - Dünya Bankası. Türk eğiti- mine trilvonluk tasanm yardımı yapmava hazırlanıyor. Gcrçekleşıirilecek 4 tasanmın ön görüşmeleri ıçın Dünya Bankası yetkilile- ri. 27 aralıkta Türkiye'ye gclecek Tasanm- lar içinde cn öncmlisini 8 y ıllık zorunlu eğiti- me geçiş için gerekli olan altyapı projesi oluş- turuyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerindcn edi- nilen bilgivc görc. yapılacak görüşmelerde. 8 yıllık zorunlu eğjtirn için gerekli olan okul. derslik. personel gibi harcamalann maaliyeti çıkanlacak. Bakanlık yetkilileri. bu tasanmla 8 yıllık zorunlu eğitime geçışin hızlanacağını belirte- rek. heniiz bir mali portre çıkanlmadığını bildirdiler. Dünya Bankası'nın ikinci önemli çalışma- sını, eğitim geliştirme tasanmı oluşturuyor. Bu çerçcvcde. eğitımci kadrosunun kalitesini artırmak amacıvla. nitelikli uzman yetiştiril- mesi hedeflcniyor. Projenin ilk basamağında önümüzdeki yıl 14 branşta. 148 öğretmen ABO'deki Ohaio Sıaıe Üniversitesi'nde 3-11 ay arası. uzmanlık eğitimi görecekler. Bu öğ- retmenler, Türkiye'ye dönüşlerinde, hiçzme- tiçi eğitimde kullanılacaklar. Aday öğret- menler. Milli Eğitim Bakanlığı'nca. bir tür. İngilızce düzey saptama sınavı olan "Michi- gan TestT'ne labi tutulacaklar. Bu öğret- menlerin yurtdışında eğitim harcamalan için Dünya Bankası'ndan 187 milyon dolar (yaklaşık I trilyon lira) aynldıeı öğrenildi. Bu kapsamda aynca. MEB'c bağlı Fılm Radyo ve Televizyon Merkezi'nin (FRTM) modern teknik cıhazlarla donanımı da sağ- lanacak. Dünya Bankası'nın üçüncü çahşmasını yaygın eğitim projesi oluşturuyor. Milli Eği- tim Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkili. yıl- lardır ihmal edılen halk eğitim merkezlcrine. yeni bir kımlık kazandınlacağını söyledi. Halk Eğitim Merkezleri'nin gereksinimi olan bilgisayar. dikiş nakış makinalan. dak- lilo vediğeratölyemalzemeleri. Dünya Ban- kası kredisivle venilenecek. Dünya Bankası. endüstriyel okullar tasa- nmına göre. önceliklc. dersler için gerekli olan yabana kitaplann Türkçcye çevinsi sağlanarak. okullara dağıtılacak. Aynca bu okullarda bilgisayar destekli eğıtimı yaygın- laştırmak amaayla. bilgisayar alımı gerçek- leştirilecek. Bu kapsamda 200 endüstri mes- lek lisesi için toplam 4 bın bilgisayar alımı gerçekleştirilecek. Bakanlık yetkılılerinden edinilen bılgiye göre, sadece bilgisayar alımı için yaklaşık 400 mılyar liralık kaynak ayn- lacak. Ddlieğitimkontenjanı bellioldu • Başvurular, 20 aralıkta başlayacak ve il milli eğitim müdürlerinin ilve ilçelerde belirleyeceği yetkililere yapılacak. • Kayıtlar 8-19 şubat tarihlerinde. • Yerleştirme işlemini ÖSYM yapacak. Milli Eğitim Bakanı özel okullara dahaçok önem verilmesi gerektiğini söyledi Toptan., eğitimdeki reformdan umutsuzANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Yükseköğretim Kurulu. ikili öğretim için kontenjanlan belirledi. İkili öğretim için baş- vurular da 20 aralıkta başlayıp. 30 aralıkıa sona erecek. YÖK kaynaklanndan edinilen bilgi- ye göre. bu programa kayıtlar da 8-19 şubat tarihleri arasında yap.unlabilecek. ÖSYM ve YÖK de ıkıli öğrc- timi için gerekli koşullan belir- ledi. Buna göre. öğrencilenn yerleştirme işlemi ÖSYM tara- irindan yapılacak. Başvurular. il milli eğitim müdürlerinin ıl ve ilçelerde belirleyeceği yetkililere yapılacak. Başvuru işlemi ıçın aday lar. önce 25 bin liralık ban- ka dekontu alacaklar. Bu de- kontla. il ve ilçelerdeki yetkilile- re gidilerek. başvuru formu ile başvuru kılavuzu alınıp doldu- rulduktan sonra. yine buraya teslim edilecek. ÖSYM'ye yapı- lan başvurular ise, kabul edil- meyecek. Edinilen bilgiye göre, bu yıl yalnızca ÖSS sınavına gi- renîer, 2 yıllık programlara yer- leştirilecek ve 18 tercihte bulu- nabilecekler. Bu yıl. hem ÖSS ve hem de ÖYS'ye girenler. 2 ve 4 yıllık programlara yerleştirile- bilecekler. Ancak bu durumda- ki adaylar. tek bir program için (2 ya da 4 yıllık) en faüa 18 ter- cih olmak üzere töpFam 24 ter- cihte bulunabilecekler. Sadece ÖYS'ye girenler ise. 4 yıllık programlara yerleştirilecekler ve en fazlal 8 tercihte bulunabi- lecekler. ÖSS puanına göre. özel yetenekle öğrenci alacak kurumlann koşullan. yine bu kurumlar tarafından duyurula- cak. Yerleştirme işlemi. adayla- nn tercih ettikleri programlann kontenjan ve koşullan göz ö- nünde tutularak. puanlannın elverdiği en yüksek tercihlere yerleştirme biçiminde oiacak. Adaylara yerleşürildikleri bo- lümler. sonuç belgesi ile bildiri- lecek. Kontenjanlar 1993 yılında ikili öğretim ya- pacak üniversitelerin konten- janlan şöyle: • Abant İzzet Baysal Üniver- sitesi: 2 yıllık programlar için 240 öğrenci alıyor. 4 yıllık prog- rama öğrenci almıyor. özel ye- tenekle öğrenci almıyor. • Adnan Menderes: 2 yıllık programa öğrenci almıyor, 4 yıllığa 50. özel yetenekle öğren- ci almıyor. • Afvon Kocatepe: 2 yıllığa 50, 4 yillığa 100, özel yetenekle almıyor. • Akdeniz: 2 yıllık 180.4 yıl- lık 50, özel yetenekle almıyor. • Ankara: 2 yıllıga 80.4 yıllı- ğa 165, özel yetenekle almıyor. • Ataturk: 2 yıllığa 70,4 yıllı- ğa 185, özel yetenekle almıyor. • Balıkesi'r: 2 yıllığa 300. 4 yıllığa 260, özel yetenekle almı- yor. • Cumhuriyet: 2 yıllığa 135,4 yıllığa 175, özel yetenekle almı- yor. • Celal Bayar: 2 yıllığa almı- yor. 4 yıllığa 80. özel yetenekle almı\or. • Çukurova: 2 yıllığa 170. 4 \illığa 190. özel y etenekİc almıyor. • Dicle: 2 yıllığa almıyor. 4 vıllığa 385. özel yetenekle 51 öğ- renci alıyor. • 9 E>lûl: 2 yıllığa 200,4 yıllı- ğa 810. "özel >'cteneklc 125 öğ- renci alıyor. • Dıunlupınar: 2 yıllığa almı- yor. 4 yıllığa 100. özel yetenekle almıyor. • Ege: 2 yıllığa 255.4 yıllığa almıyor. özel yetenekle 30 öğ- renci alıyor. • Erciyes: 2 yıllığa 405.4 yıl- lığa 300. özel yetenekle 30 öğ- renci alıyor. • Fırat: 2 yıllığa 370.4 yıllığa 385. özel yetenekle 20 öğrenci alıyor. • Gazi: 2 yıllığa 180.4 yıllığa 90, özel \çtenekle almiNor. • Gazi Osman Paşa: 2 yıllığa 200.4 yıllığa 125. özel yctcnekle öğrenci almıyor. • Haeettepe: 2 yıllığa 240. 4 yıllık programlara ve özel yete- nekle öğrenci almıyor. • Harran: 2 \ ıllığa almıyor. 4 yıllığa 80. özel yetenekle öğren- ci almıyor. • İstanbul: 2 yıllığa 565.4 yıl- lığa 670. özel yetenekle öğrenci almıyor. • Inönü: 2 yıllığa almıyor. 4 > ıllığa 270. özel yeienekîe öğ- renci almıyor. • Karadeniz Teknik: 2 > ıllığa 430.4 yıllığa 310. özel yeienekîe 60 öğrenci alıyor. • Kınkkale: 2 yıllığa 150. 4 yıllık programlara ve özel yete- nekle öğrenci almı\or. • Marmara: 2 yıllığa 265, 4 yıllığa 670. özel yeienekîe öğ- renci almıyor. • Mimar Sinan: 2 yıllığa al- mıyor. 4 yıllığa 40. özel yete- nekle öğrencı almıyor. • Mugla: 2 \ ıllığa 75. 4 yıllı- ğa 60. özel yetenekle öğrenci almıyor. • Mustafa Kemal: 2 yıllığa 40. 4 yıllık programlara ve özel yetenekle öğrenci almıyor. • Niğie: 2 yıllığa 200.4 yılh- ğa 250. özel yetenekle 40 öğren- ci alıyor. • KocaeU: 2 yıllığa 250.4 yıl- lığa 250. özel yetenekle öğrenci almıyor. • 19 Mayıs: 2 yıllığa 330, 4 yıllığa bin 3*0. özel yetenekle 90 öârcnci alıyor. ^•Sakarya : 2 yıllığa 360. 4 yıllık programlara \e özel yete- nekle öerenci almıyor. • Selçuk: 2 yıllığa 330,4yıllı- ğa bin 180, özel yeienekîe öğ- renci almıyor. • Süleyman Demirel: 2 yıllı- ğa 210. 4 yıllığa 90, özel yete- nekle öerenci almı>or. • Trakya : 2 yıllığa 30. 4 yıl- lık programlara ve özel yete- nekle öğrenci almıyor. • L'ludağ: 2 yıllığa 150.4 yıl- lığa 650. özel yetenekle 70 öğ- renci alıyor. .• Yddız Teknik: 2 yıllığa öğ- renci almıyor. 4 yıllığa 380. özel yetenekle öğrenci almıyor. • 100. Yıl : 2 yıllığa öğrenci almıyor. 4 yıllığa 260. özel yete- nekle öğrenci almıyor. • Toplam kontenjap: 16 bin 616 öğrenci. KanserKaygun'uyendi42 yaşında ölen ünlü fotografçı ve sinema yönetmeni Şahin Kaygun araştırmacı, atılımcı tavrmın yanı sıra kurallara bağlı kalmayı sevmeyen bir insandı. Külrür Servisi-Cnlü fotoğraf sanatçısı ve sinema yönetmeni Şanın Kaygun. önceki akşam jaşamını yiıirdi. Türk fo- toğraf sanatındaki öncü tavnyla tanı- nan Kaygun. uzun bir süredir kanser te- davisi görüyordu. Kaygun. 42 yaşın- daydı. Araştırmacı. atılımcı tavnnın yanı sıra kurallara bağlı kalmayı sevme- yen, bu nedenle de abşılmışın dışında çalışmalar yapan Şahin Kaygun . son fotoğraf sergisıni geçen ay Ftnlandiya'- da açmıştı. Kaygun. sanat yaşamında en çok grafık ve gerçeküstü anlatımdan yola çıkarak yaptığı sanatçı portrelcri ve belgesel nitelikli sokak fotoğrafla- nyladikkatçekti. Uluslararası Polaroid Kolekisyonu'- na alınan Şahin Kaygun. Türkiye dışında Avusturya. Almanya. İsviçrc. İngiltere, ABD ve Japonya'da sergiler açti. 1980'li yıllarda fotoğraf dışında si- nemayla da ilgilenmeye başlavan Şahin Kaygun. 1987 yılında ilk Türk kadın ü- yatro sanatçısını konu alan "Afife Jale"- 'ye, 1988"de "Dolunay" fılmlerine imza attı. "Dolunay". 1. Ankara Sinema ŞenliğTnde üçüncülük. Antalya Altın Portakal Film Şenliği'nde ikincilik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema ödüllerini kazandı, aynca başta Cannes olmak üzere birçok uluslara-ası film şenliğine katıldı. Türkiye'deki son sergisini "Eski Za- man Dcnizlerinde" başlığı altında ge- çen yıl Vakko Sanat Galerisi'nda açan Şahin Kaygun'un sergi kataloğu vaası- nı hazırlayan Samih Rıfat. sanatçıyi şoyle anlatmıştı: •"Fotoğraf, getirdiği tüm olanaklann yanı sıra yeni bir anla- tım aracı kimliğiyle, öbür sanat uğraşla- nnın arasında saygın bir yer açtı kendi- ne. Öte yandan birileri de fotoğrafı de- ğiştirdi veyeniledidurmaksızın. Buyeni ve özgüti dilin anlatım olanaklarını araştırarak, smırlannı zorlayarak, öte- lere giden yollanna ışık tutarak. İşte Kaygun. bu "değiştirici'lerden biri.." Şahin Kaygun'un cenazesi dün Teş- vikiye Camii'nde kılman ikindi nama- zından sonra Yeniköy Mezarlığj'nda- toprağavenldı. İstanbul Haber Servisi - Eği- timde sorunlar diz boyu. Ders programlannın, kitaplannın çağdışılığını, sistemin çıkmazda olduğunu artık herkes kabul ediyor. Peki acaba eğitimde re- form neden yapılmıyor? Milli Eğitim Bakanı Köİcsal Top- tan'a göre. "107 öğrencinin bir arada öğrenim gördüğü sınıflar oldukça eğitimde hiçbir reform gerçekleştirilemez." 49 ilde bir sınıftaki öğrenci sayısının 60'ın üzerinde olduğu- nu söyleyen Bakan Toptan, büyük kentlerde sınıf ortalama- sının 80-120 arasında değiştiği- ni belirtti. Köksal Toptan, "Bahçelievler'de bir okulda bir sınıfta 107 öğrencinin olduğu- nu gördüm. Öğretmen, sesi kı- sılmış halde bu çocuklara bir şeyler öğretmeye çahşıyordu. Bir tarafta durum böyleyken. öbür tarafta boşalan okullar var. Bu nüfus artış hızı ve sağ- lıksız, plansız, hesapsız kentleş- me devam ettikce eğitim sorunu da ülkenin diğer sorunlan da çözümlenemez" dedi. Darüşşafaka Cemiyeti'nce Conrad Otelinde düzenle- nen "Ortaöğretim'de Güncel Sorunlar" koriulu toplantının açış konuşmasmı yapan Milli Eğitim Bakanı. özel okullara daha çok önem verilmesi ve özel okul girişimcilerinin des- teklenmesi gereküğini kaydetti. Toptan. "Türkiye genelinde özel okullann eğjtimdeki payı Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, özel okullara gereken ilginin gösterilmesi ve destek- lenmesi gerektiğini söyledi. yüzde l'in bıraz üstünde. Batı'- da bu oran çok yüksek. Eğiti- mın bütün yükü devletin omuz- lannda kalmaya devam ederse bu işin altından zor kalkılır" di- yekonuştu. Özel okullar ile Anadolu lise- lerindeki eğitim sistemine de değinen Toptan. bütün dersle- rin yabancı dilde öğretilmesi yönteminın doğru olup olmadı- ğının tartışılması gerektiğini söyledi. Panelde daha şpnra. "Prog- ram geliştirme: Öğretmen so- runlan", "Planlama. yönetim ve fınansman sorunlan".'^Cs- tün yeteneklilerin öze} eğitim sorunlan". "Nicelik-nıtelik dengesi: Sayılar ve Tasanlar" ve "Değerlendirme: Çözüm önerileri" konulan ele alındı. '3. köpmîstanbuTa onulmaz darbe vurur9 • Mimar ve mühendis odalannın basın açıklamasında, İstanbul'un kent içi ulaşım sorununun çözümü için tek seçeneğin '"Raylı Boğaz Tüp Geçişi" olduğu savunuldu. istanbul Haber Servisi- İnşa- at Mühendisleri Odası ile Mi- marlar Odası İstanbul şubeleri. ortak bir basın açıklaması yaparak. İstanbul'un kentiçi ulaşım sorununun çözümüne yönelik olarak gündeme getiri- len 3. Boğaz Köprüsü projeleri- ne karşı çıkıı. Bu projelerin gündeme getirilmesinin. İstan- bul'a •'Bilimdışı müdahalelerin son ve onanlmaz darbesini vur- mak" anlamını taşıyacağı belir- tilen açıklamada. İstanbul'un kent içi ulaşım sorununun çö- zümü için tek seçeneğin "Raylı Boğaz Tüp Geçışi" olduğu sa- vunuldu. - Japon firmalannın 3. Boğazi- çi Köprüsü olarak önerdikleri tüm seceneklerin İstanbul'un geleceğini değil. spekülatif amaç ve beklentileri gözettıği- nin belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi. "Ulaştır- ma Bakanlığı 'nın Ankara- Istanbul Sürat Demiryolu ve raylı geçiş amaçlı İstanbul Bo- ğazı Tüp Geçiş'i konusundaki ihale çağnsını ve İstanbul met- rosunun Taksim-Şişli kesimi- nin inşaat sözleşmesinin yapıl- masını her iki meslek odası da heyecan ve memnuniyetle karşılamış ve desteklemiştir. Ancak. bu gelişmelerin ardın- dan yine Ulaştırma Bakan- lıği'nı aynı ihale ilanlann- dan Boğaziçi Geçici Projesi'n- deki 'Tüp' sözcüğünü çıkar- ması ve i. Kopruyu de çagnştı- racak biçimde salt 'Boğaziçi Geçişi" deyimıni kullanması kaygıyla karşılanmıştır. İstan- bul'un ulaşım sorunu. toplu kitle ulaşımı ve bunu sağlaya- cak olan çağdaş sistemlerin ge- liştirilmesidır. Salt özel otomo- billere ve otobüslere bağımlı kahnan karayolu ulaşımının ve buna bağlı köprüler ve oto-yol- lar seçeneklerinin, ulaşım soru- nunu çözmediği. yıllardır yaşa- nan deneyle dc kanıılanmıştır. Tüm dünya kentlerinde ve özel- likle tarihsel mctropollerde. toplu ulaşım için tek seçenek, tramvay-banüyö trenleri ve metro şebekeleriyle bütünleşen rayh sistemlerdir. İstanbul için bu sistemlerin Boğaz Geçişi ile de bütünleşebihnesi için. raylı tüp geçiş, artık tartışmasız en doğru ve en kahcı çözümdür." Boğaziçrninkaderi'Yapı Polisrninelineveriliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Boğaziçi Yasası'nda, parasal cezalann arttınlması, yapıpolisi oluşturulması, öngörünüm, gerigörünüm ve SÎT alanlarının kaldırılması ve bölgenin bir bütün olarak değerlendirilmesi öngörülüyor. REMZİGÖKDAĞ Boğaziçi'nin kültürel. doğal vc tarihi gü- zelliklerinin korunması ve gelıştirilmesi amaayla yeni bir "Boğaziçi Yasası" hazı- rlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yaklaşık 6 ay süren çalışmalardan sonra son şeklini alan yasa tasansı. önümüzdeki gün- lerde komuoyuna açıklanacak. İlgili kurum vc kuruluşlann da eleştirılen gözönüne alı- narak tasanya son şeklı verildikten sonra ya- sallaşması için TBMM'ye göndenlecek. İstanbul Büyükşehir Belediycsi Danışma Kurulu'nca hazırlanan Boğaziçi Yasası'na göre I983'ie yürürlüğe gircn 2960 sayılı Boğaziçi Yasası'nda öngörülen öngörünüm, gerigörünüm vc SİT sınırlan kaldtnlarak Boğaziçi bir buıün olarak değcrlcndınlccck. Kaçak inşaatların /aman gcçırilmcden Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ncç^yıktınlması ve yıkım sırasında güvenlıği sağlamak amaayla "yapı polisi" oluşturulması. yeşil alanlann kamulaştınlması , parasal ceza- lann arttınlması yeni Boğaziçi Yasası'nm en önemli maddelen arasında yer alıy or. 1985 ynlından bu yana Boğaziçi'nde 2589 adet kaçak yapının saptanarak bunlann I373'ü hakkında Belediyc Encümeni'nin yı- kım karan almasına karşın Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teknik eleman ve donanım yetersizlığinden bu kaçak yapılann sadece 153'ünün >ıkılması da yeni bir yasanın za- man geçirilmeden kabul cdilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. Bir süre önce Boğaziçi İmar Müdürlüğü'- nün, Boğaziçi'nin korunmasında karşılaşı- lan /orluklar ve önerilerden oluşan bir rapor ı>ığında hazırlanan yeni yasada şu önerilere dc yer verileceğı belirtiliyor: • Planla verilen, ancak yasayla kaldınlan köyiçi alanlanndaki parsellere inşaat hakkı vermek üzere gerekli değişikhklerin yapı- lması. • Boğaziçi planının revize edilerek ger- çekçi, uvgulanabilirbirplanhalinedönüştü- rülmesi. öngörünüm, gerigörünüm ve SİT alanlannın kaldınlarak Boğaziçi'nin bir bü- tün olarak değerlendirilmesi. • Kamulaştırma fonunun arttınlması. mevcut olan tarihi yeşil alanlann kamulaştı- nlması, kamulaştınlamayacak alanlara ise yeşil karakterini korumak şartıyla belirlı öl- çüde inşaat izni verilerek korunmasının sağ- lanması. • Boğaziçi alanında cezalann. inşaat harçlannın vc vergilerinin arttınlması, • Kaçak inşaatlara hiçbir karar alınması- na gerek olmadan Boğaziçi İmar Müdür- lüğü'ncc dcrhal yıktınlması. • Boğaziçi Yasası'nda öngörülen parasal cezalann yetersız olması nedeniyle gerekti- ğinde TCK'nın 526. maddesine göre ışlem yapılması. Boğaziçi'rin dünû bugflnü 12 Eylül 1980 öııcesı Sanyer. Üsküdar ve Beykoz mahaHelcrindc. inşaatlar muhtarlar- dan izin alınarak yapılıyordu. Boğaziçi'nin planlan 12 Eylül yönctiminin atadığı istan- bul Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl'mem- riyle 1983"te ha/ırlandı Ha/ıılaıun planlar- da Boğaziçi. öngörünüm. gerigörünüm ve etkilemc bölgcsi olarak üçc ayrıldı Öngörü- nüm gcngörünum vc etkilemc bölgclcnnın sınırlan üçay gıbı kısıı birsüredeha/ırlandı. Daha sonra çıkıirılan 2960 savılı vasa ile bu sınırlar yus.ılla)lı. 12 Eylül dönenvnın ">.ı- sakçı VUMIM" olarak lanımlanan Boğa/ıçı Vasasi'na çöıc öngörünüınde kesin ınşaal yasağı geiirildi. Ancak bu yasa uygulamada başanlı olamadı ve Anadolu Hisan sırtlan» ndaki kooperatiflere 6 kata kadar imar ızni verildi. Boğaziçi'nin köyleriyle ilgili sorunlar çö- zümlenemezken, geri görünüm bölgesinde bulunup Boğaziçi'ni tamamen gören yerler- de yükscldi. 2960 sayılı Boğaziçi Yasası'nın geçici 4. maddesi yapılanma hakkını da iptal cdiyordu. 1985 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 47. maddesi ile 5 bın metrekare üzerindcki yeşil alanlar vapılaşmaya açıldı. 47. madde. ünlü Mesan. Uyum gibi yüzlcrce villanının Boğıı/ıçı sınlarında yüksclmesine neden ol- du.Bedrcttın Dalan'ın 1988yılındaİngılizlc- ıcveSTFA'ya hazırlattığı planlarlayaklaşık ~i hin hekıar gcni^lığindcki Boğaziçi veşil ala- nı ıskâna açıldı ve 2.5 milyonluk nüîus artışı- na neden oldu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle