25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 ARALIK1992 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Ihale çelişkisi • ANKARA (ANKA)- MaliyeveGümrük Bakanı SümerOral, AN AP İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin devlet ihaleleri konusundakı soru önergesine verdiği yanıtta "ik biçimdeçelişkiyedüştü. ,-al. davetiye usulüyle yapılan kamu ihalelerinde önseçim kurahna "titizlikle" uyduklannı belırtti. Ancak bu yıl ıçınde gerçekleştirilen 24ihaledeönseçime gıdilmediğini açıkladı. KİT'lerde ücret • ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesinin KİTlerde bır sayılı cetvelde yer alan ve şube mjidüründen genel müdüre kadar olan yöneticı kcsinıin sözleşmeli olarak çalıştınlmasına ilişkin düzenlemeyı ihmal ctmesinden sonra hükümetin ağustos ayında yaptığı düzenleme. KİTçalışanlan arasında yeni bır sorun yaraitı. KİT'lerde bir sayılı cetvelde çalışanlar ocak 1993"ten itibaren 657 sayılı Devlet Memurlan Yasasında göstenlen kadrolanna ait ücretleri alacaklar. Maliye'nin enflasyonu yüzde 61.5 • ANKARA (ANKA)- MaliyeveGümrük Bakanlığı. enflasyon oranı olarak da nitelendirilen yenıden değerleme oranını 1992 yılı için yüzdeöl .5 düzeyinde belirledi. Maliye veGümrük BakanlığYnın 1992 yılına ilişkin yeniden değerleme oranını acıklayan •ebliğı Resmi Gazete'de ayımlandı. Yeniden değerleme oranı, bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin bilançolanna dahil amortismana tabi iktisadi kıymetler ile bu kıymetler üzennden aynlarak bilançolann pasifindc göstenlen amortismanlan yeniden deeerlemede kullanılıyor. "KaraŞalıiıf'için imza • AN- KARA (AA)- Türk Sılahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan genel maksat helıkopterlerinın tedariki için ABDli Sikorsky firması ile anlaşma imzalandı. Anlaşma uyannca 45 adedı doğrudan alım. SOadedi iseTürkiye'de ortak üretım voluyla olmak üzere toplam 95 adet "Black Hawk-Kara Şahin" tıpi helıkopter temınedilecek. Savunma Sanayii Musteşarhğı'nda yapılan anlaşma imza törenine katılan başbakan Süleyman Demırel, burada yaptığı konuşmada "en doğru seçimın yapıldığını" belirtti. Hamsi sanayii canlandı ITRABZON(AA)- Oenızlenmızde avlanan bahk miktannın büyük bölümünü teşkil eden hamside son y ıllarda yaşanan azalma nedeniyle üretime ara veren bahk unu ve yağı fabrikalanndan baalan bu sezon yaşanan bol mıktarda avlanma ile birlikte yeniden üretime geçtıler. ICaradenız Bölgesi'nde yer alan 25 cıvanndaki bahk unu ve yağj fabnkası özellikle son 5 yılda yaşanan hamsi avı azalması nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalmışlardı. Fabrikalann bir çoğu da tamamen kapanmıştı. Yeni otoyola başlanmıyop •I ANKARA(AA)- Rahat ve güvenli ulaşımsağlaması nedeniyle tercıh edilen ve her geçen gün yolcusu artan oto\ ollann uzunluğu 675 kilometreyi bulurken önûmüzdeki yıl yeni bir otoyola başlanmayacağı ve inşaatı halen devam eden 286 kilometrelik otoyolun tamamlanarak hizmete açılacağı bıldirildi. Ozonu koruyan uzdolabı • tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Buzdolabı üreticisi Frigidaıre Fırması'nın ozon tabakasının incelmesine yol açan "kloroflorokarbon" maddesinin buzdolabı ve derin dondurucularda kulanımını azalttığı bildirildi. Firma tarafından yapılan açılclamada. izalasyonda kullanılan maddenin yeni mcKİellerde.eski modellere göre y üzde 50 daha az kulhnıidıetbelirtildi. Türk sanayiinin beşiği 1980 sonrası ekonomide gerileme dönemini yaşıyor Ege 'has evlat' olmakpeşinde • ANAPiktidarlan döneminde politik nedenlerle teşviklerden mahrum edilen Egeli sanayici yatınm heveslerinin alevlenmesi için devlet desteği istiyor. İZMİR (Cumhurivet Ege Bü- rosu) - Bır dönem sanayıleş- menin öncülüğünü yapan Ege Bölgesi, yaünmlarda son 10 yılda geriledi. Devlet yatınm- lannın azalması, özel teşebbü- sün yeterli teşvik alamaması ve yaUnm yapmada çekingen dav- ranması bölge ekonomisıni ge- riletti. İşadamlan ve sanayiciler bu durumu aşmak için örgütler arası güc birliğine giderken çc- şitli girişimlerle yatınmlann bölgeye kaymasını amaçlıyor- lar. Ege bölgesindekı illerin sa- nayileşmeleriyle ilgili durumlan ve sorunlan şöyle: Denizli Sanavi gelişmeşınde DPT ta- rafından "model" olara göste- nlen Denizli, kendısini 2000"lı yıllara haarhyor. Türkıye gene- linde sanayıye davalı kalkınma- da 16. sırada bulunan Denizli'- nin hedefı 2000 yılında ilk 10 ıçine girmek. Ege bölgesinde İz- mir'den sonra ikinci büyük merkez olan Denizli'de 1970 yılından sonra kurulan işçi şir- ketlen bölge sanayisine canlıhk getirdi. Türkiye'nin en büyük 300 fır- ması içınde Denizli'den 12 fir- ma bulunuyor. Denizli Sanayi Odası Mecİis Başkanı Ali Ya- 4O0OO-, 30000- I Yatırım Trtan B Efle Dışırvlaıki D Ege Bölgesi (Milyar TL) 20000- 1OOOO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 * İlk 9 ay rakaımd.r vuzcehre, tüm bu atılımlara karşın ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduklannı dile ge- tirivor. Yavuzçehre, "Kredi fa- izleri, altyapı, enflasyon ve dö- viz artışlan bunlar arasında başlıcalan. Aynca Denizli"nin eneıji şebekesi artık yeterli gel- miyor.Organize sanayi bölge- sinde enerji kesintileri üretimde büyük sorun. Biz devletten yardım ıstemiyoruz. Sadece alt- yapı hizmetlerinde katkı sağ- lansın yeter. Organize sanayide şu anda 57 fabrika çalışıyor. Bu sayı 140*ı bulacak. Devlet bu iş- letmelere kredi desteği sağlasın. Devlet bugüne kadar üvey evlat muamelesi yaptığı Denizli'ye artık has evlat gözüyle bak- malı" diyor. Denizli Sanayici ve tşadam- lan Derneği Başkanı Müjdat Keçeci de geçen yıl Denizlide toplam 643 milyar 822 milyon liralık vergı tahakkuk etüğıni vurguladı ve şöyle konuştu: •'Türkiye'nin hiçbir yerinde 750 bın nüfuslu bir ildc-bu kadar vergi hacmi olmamıştır. Bu yıl vergi hacmi belki de 1 trilyonu aşacaktır. Devletten ıstediğimiz bu noktayı gözden kaçırmasın" Manisa Ege Bölçesi sanayisinde Ma- nısa. ağırhğını özellikle son yıl- larda hibsettinmeye başladı. 1970'li yıllarda devreye giren Manisa Organize Sanayi Böl- gesi ile 30 fabrikanın çalışmaya Ege'nin merkezi, bölge ekonomisindeki dinamizmini yitirdi Izmirli sanayici de hevessiz MERtHAK Ege Bölgesi'- nin ticaret mer- kezi olan tzmir sıkınulı yıllar yaşıyor. Yatınm teşviğinde istedi- ğı payı almayan Izmir ekonomisi özel gırişimcıle- rin çabalanyla ayakta duruyor. EBSO'nun araştırmasına göre 1992 yıLnın ilk 9 ayında üretimdeki artış bır önceki yıla oranla yûzde 42 dolayında gerçekleşti. Ayn- ca fırmalann yaklaşık yüzde 70'inın yatınm yapmayı düşünmediğı ortaya çıkanldı. Fir- malann istıhdamında da büyük bir durgun- luk yaşandığı belirlcndı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirer, Ege Bölgesi'nin ve Jzmır'ın ekono- mideki dinamizmini kaybettiğini söyledi. De- Ekrem Demirtaş OğuzTatiş mircr, "Bir duraklama yaşanıyor. Istihdam- daki düşüşle yaunmdaki düşüş orantıh" dedi. Kamu harcamalanyla, yatınm teşviklerin- den Ege Bölgesı'nin yeterince pay ala- madığını da vurgulayan tzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, şöyle konuştu: "Türkiye'nin 1992 yılı iti- banyla 75 trilyon lira tutan toplam yatınm- lan içinde Ege Bölgesi'nin payı 4.9 trilyon fi- radır. Izmir'in payı ise 3.6 tril- yondur. Yanı toplam yatınm- lardan Ege Bölgesi yuzde 6.5. tzmir ise yüzde 4.8 oranı- nda pay almak- tadır. Bu du- rum tanm. sa- nayi ve ticaret sektöründüki buyüme hızlan- ve yatınm eğilimlerini.yavaşlatmaktadır." Ege Sanayicıleri ve işadamlan Derneği (ESIAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatıs. bölge ekonomisinin önemli ölçüde "kan kaybı" yaşadığını belırterek "80'li yıl- larda bölgemiz için verilen yatınm teşvikleri dığer bölgelere kıyasla azalmış. bu durum bölge sanayicısi ve işadamında yatınm isteği- nin gelişmesini engellemiştir" dedi. Murat Demirer nı Fransa, Türkiye'yi 'stratejik ülke' olarak kabul etme hazırlığında Parisbalıaıı• 2000 yılı için dış ticaret staretijisini saptayacak olan Fransa, Türkiye ile birlikte 14 ülkeye 'stratejik ülke' statüsü tanıyarak, karşılıklı ticareti geliştirecekçalışmalara başlayacak. Yunanistan ise, 'stratejik ülke' olarak kabul edilmedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Fransız hükümetinin 2000'li yıllara doğru dış ticaret stratejisini oluşturmak üzere yaptığı çalışmalarda Türkiye, "stratejik ülke" olarak belirlen- di. "2000 Yıh İçin Dış Ticaret Projesi" adlı raporun önûmüz- deki günlerde. Ekonomi ve Maliye. Bakanhğı'nca kabul edilmesi durumunda, Türkiye ve diğer 14 stratejik ülkeye yö- nelik yeni çalışmalann başlaya- cagı belirtiliyor. Yunanistan, Fransa'nın belirlediği stratejik ülkelerin dışında kaldı. Fransa Büyükelçiliği Eko- nomi ve Ticaret Müsteşan Je- an-Claude Lalou, Cumhuri- yet'e yapöğı açıklamada, Tür- kiye'nin çevresinde 2000'li yı- llarda oluşacak çok geniş bir pazar için "giriş kapısı" (gate- way) olacağının öngörülmesi nedeniyle. stratejik ülke seçildi- ğini söyledi. Lalou, Türkıyenin şu anda Balkanlar. Kafkaslar. Karade- niz, Orta Asya ve Ortadoğu bölgesindeki etkınliğinin ticari ve sanayi etkinliğe dönüşmekte olduğunun saptandığını belir- terek, "2000 Yılı İçin Dış Tica- ret Projesi" raporunun bu hafta Paris'te toplanacak olan Fran- sa Dış Ticaret Müsteşarları Konferansı'nda ele alınacağını bildircn Lalou, raporun daha sonra Maliye ve Ekonomi Ba- kanhğı'na onay için sunula- cağını kaydetti. Lalou, raporun amacının dış rekabet alanında başanlı ol- mak için dış ticaret örgütlenme- sinde modernleşme Sciğlamak olduğunu bildirdi. Fransa'nın stratejik ülkelerdeki dış ticaret örgütlenmesindede yeni düzen- lemelere giderek. söz konusu ülkeleri ve firmalannı daha iyi tanımak ve daha iyi ilişkiler kurmak için yeni çalışmalann başlatılacağını ifade etti. Lalou. stratejik ülkelerin aynı zaman- da "temel ortaklar" olarak da seçıldiğını söyledi. Lalou, göre- viyle ilgili olarak bütün Tür- kiye'yi dolaşmakta olduğunu bildirerek, Türkiye'nin en önemli kozunun yeni yetişen genç kuşak işadamlan ve uz- manlannın kalite yüksekliği ol- duğunu vurguladı. TOBB'den İkinci Ekonomi Zirvesi İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - V~ ^ ^ T~& Türkiye Oda- Ç^^/fî lar ve Borsalar ^ d v^ Birliği'nce (TOBB) dü- zenlenen "İkinci Ekonomi Zirve- si" 16 aralık çarşamba günü tzmir'de yapılacak. İzmir Büyük Efes Oteli'nde gerçekleştirilecek zirveye. Başba- kan Süleyman Demirel, Devlet Bakanlan Tansu Çiller, Cavit Çağlar, Mehmet Batallı, Ekrem Ceyhun. Maliye ve Gümrük Ba- kanı Sümer Oral, Enerjı ve Tabıi Kaynaklar Bakanı Ersın Faral- yalı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse ile üst düzey bürok- ratlarkatılacak. 1992 yılının genel bir değerlen- dinnesinin yapılacağı ve 1993 yılı beklentilerinin ele alınacağı top- lantıda, öncelıkli sorunlar da tartışılacak Açış konuşmasını TOBB Başkanı Yalım Erez'in \apacağı toplantıya diğer kuru- İuş temsılcilen de İcatılacak. tartışmasız!... TYT BANK'ın faiz oranları şimdi daha yüksek. Hemen TYT BANK'a gelin... Size en yüksek kazancı sağlayacak faiz alternatiflerini görüşün. • Vadesiz • 1 ay vadeli • 3 ay vadeli • 6 ay vadeli • 1 yıl vadeli 50 mityona kadar %10 %60 %72.5 %74.5 %77 3'er aylık ek gelirleriniz: 6 ay vadeli 1 yıl vadeli %69 %70 50 milyon ve üstü %10 %62 %74.5 %76.5 %79 %71 %72 TÜRKİYE TURİZM YAT1RIM V« DIŞ TfCARfT BANKASI A.Ş. TTT tANK HaıMy»: Cumhurıyet Cod 301 Hortnye/ISTANBU. TEL 234 51 60 (10 hat) 231 50 27 TYT tAHK Mufvovnanlv*: Nu<uosmanıye Cod 94 CağoıoOluılSTAMBUL 'EL 512 86 44 46 TYT (ANK Kapattçorfi: Sandal Bedes'enı Sk 14 KaDOhçarş.'SIANBUL TEL 511 29 91 TYT MMK Ankara: Cınnah Caö Gûteme Sk Nazrn Bey Iş Meıkezı 1/2 Kavaklıdere/ANKARA TEL 127 28 70-72 TYT IANK Antalya: Cumhunyet Cad 70/A ANTALYA TEL 18 75 38 [4 fıat) TYT IAMK faantr Cumhunyet Bulvotı 8 7/A AlsancakyiZMlR TEL 13 53 54 EKONOMIYE BAKIS TANER BERKSOY başlaması kentin sanayisini canlandırdı. I980 yılından iti- baren özellikle özel girişimci Manisa'da atağa kalktı. Hükü- met yatınmlannın hemen he- men durduğu bu dönemde Raks. Vestel, Polinas, Serel, Nacanco, May Tekstıl ve Goldstar kentin dünyaya açı- lan fırmalan oldu. Uşak Ege bölgesinin deri. tekstil ve seramikte öncü ili olan Uşak sanayısı organize sanayi bölge- sinin devreye girmesiyle can- landı.Halı. seramik. tekstil sek- törlerinde önemli üretim ra- kamlanna ulaşıldı. Deri sektö- rii de Türkiye'nin en önemli merkezi olma yolunda. 25 fab- rika ve 250 işyerinde yılda 20 milyon taneelbiselik sığderi, 35 atölyede de günde 400 adet deri gıysi üretimi yapılıyor. Uşak Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Erhan Akçay. "Özellikle organize sanayi böl- gemizin devreye girmesı bek- lenmektedır. Yapımı planlama aşamasında olan den organize sanayi bölgesinin devreye gir- mesiyle bölge ekonomisi daha da güçlenecektir" dedi. Muğla "Bacasız sanayi"de son yıllar- da büyük atılım yapan Muğla. sanayileşmede bölgenın en geri ili durumunda. Muğla'da ozel gıri- şim zor günler >aşarken. şırketle- rin birçoğu da ıflas eşığınde. Köyceğiz'de yıllar önce kurulan 2 işçi şırketi bu yıl iflas ederken, halk ortaklı Kireç Sanayı AŞ zor günler yaşıvor. Muğla Ticaret Odası Başkanı Saim Gürsoy, kentte sanayinin yok denecek durumda olduğunu belirterek "Muğla'da var olan birkaç sanayi kuruluşu ya devle- tin \a da özel idarenın elıne geç- miş durumda. Muğla'da bir sa- nayıleşmenın yaratılmasını mümkün görmüyoruz. Ancak turizm konusunda ılımiz şanslı. Bu yönde de çalışmalar yapıyo- ruz" dedi. Balıkesir Sanayide atılım yapmaya çalı- şan Balıkesir, organize sanayi bölgesıni bekliyor. Bahkesir'de bugüne kadar sana>i konusunda önemli bir atılım olmamasına karşın sanayıcılerin kendi ça- balanyla önemli gelişmeler kay- dettiğini belırten Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Yücel Aytaç. "Bölgemizdekı sana>i hareketi son yıllarda büyük aşamalara ulaştı" dedi. Aytaç "Organize sa- nayi bölgesi Bahkesir'in güçlü sa- nayi kuruluşlanvla birlikte Bahkesır'e en büyuk katkıyı ge- ürecektir. Bahkesir'in büyümesi için orgarüze sanayi sitesınin en kısa zamanda gerçekleşti rilmesi- nı istiyoruz" şeklınde konuştu Liberalleşme ve Para İkamesi 1980li yıllarda ekonomide sürdürülen liberalleşme politikası en somut uygulamasını mali piyasalarda ve döviz işlemlerinde yaşadı. Mali piyasalar bir yandan genişlerken bir yandan da tasarrufları taşıyan bırçok yeni araç girdi sisteme. Döviz işlemlerindeki serbestleşme ise daha kapsamlı oldu. Önceki dönemlerde sıkı kambiyo kontrolleri ve ya- sal yaptırımlarla donatılmış olan sistem, kısa sürede her türlü döviz işleminin serbestçe yapılabileceği, denetim- den arındırılmış bir kimlik kazandı. Bunları biz icat etmedik Dünyada bu yönde bir eğilim vardı. Dışa açılma ve finansman alanında, deregülas- yon dediğimiz, kısıtlardan arınma genel kabul gören bir polıtika haline geldi. Biz de ayak uydurduk. Mali piyasalarda ve döviz işlemlerinde serbestleşme mutlaka sakıncah bir gelişim olmayabilir. Tersine, uy- gun ortamlarda yapılırsa tasarrufçunun ezilmesini ve fi- yatdışı rantlann oluşumunu engelleyerektoplumsal re- faha katkı da yapabilir bu uygulamalar. Ama uygun ortamın varlığı gerekir bunun için. örne- ğin, enflasyonun kronik bir hastalığa dönuştuğü, kamu finansman açığının dev boyutlara ulaştığı ve tüm bunla- ra ilişkin beklentilerin tırmandığı ortamlar serbestleşme için uygun değil. istikrar ve denge sağlanmadan girişı- len geniş çaplı serbestleşme, beklenen yararları ger- çekleştirmek bir yana, ciddi sakıncalar da doğuruyor. Bu da bizim keyfi bır saptamamız değil. Son dönemin dünya deneyiminde çıkıyor bu sonuç. İstikrarsız ortamda liberalleşme, üretken girişimler- den çok, spekülasyon eğilimlerini besliyor. Yaygın spe- külasyonun bireysel sonuçları var. Kazanan da oluyor, kaybeden de istikrarsız ortamda liberalleşmenin makroekonomik sonuçları da var. Bunlar belki daha da önemli. örneğin, mali araçların getiriferinin hızla tırmanması ve spekü- lasyonun cazıp kazançlar vaat etmesi, tasarruflann sa- bit sermaye yatırımlanna yönelmesini caydırıyor. Bu- nun ekonominin uzun dönemli gelişmesi üzerinde ya- rattığı ciddi bir fren etkisi var. Döviz işlemlerinde serbestleşmenin olanak verdiği para ikamesi de bir başka makro sonuç. istikrarızlık ulu- sal paranın hızla değer yitirmesine neden oluyor. Döviz piyasalarının serbest olması sonucu döviz kurları buna ayak uyduruyor. Döviz edinebilmek de serbest olunca, ulusal paradan kaçma, dövizi ulusal para yerine ikame etme kazançlı, en azından enflasyona karşı güvenli bir olanak haline geliyor. Para ikamesi son dönemde bizde de yaygınlaşan bir eğilim. insanlar, bırakın tasarruflarını, düzenli gelirlerini bile döviz olarak tutmaya başladılar. Ulusal para yerine ikame edince, dövizi cebinizde taşıyabiliyorsunuz. Dövizi banka hesabında tutma ola- nağı da veriliyorsa, cebinizdeki paranın değer kazan- masının yanı sıra faiz de almanız mümkün. Bizde döviz tevdiat hesabı dediğimiz banka hesabı bu türden. Dövizi banka hesabında tutma olanağı veriyor. Kısacası, para t ikamesi için her türlü olanak hazırlanmış durumda. Bu iş nasıl oluyor diye şaşmaya gerek yok. Istikrarsızlık sürdükçe para ıkamesinin boyutları da büyüyor. işte bazı kanıtlar. Toplam mali araçlar arasında döviz tevdiat hesaplarmın payı 1987de 6.5 trilyon lıra değerin- de olan döviz mevduatı, 1992de 100trilyon lirasınırına dayanmış. Dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri 1987 yılında 150 milyaF lira karşılığı döviz kadarmış. Bu tırtar 1992de5.5trilyon lirayafırlamış. Bunlar insanların alenen banka hesabında ya da se- netlerde tuttukları döviz. En az bu boyutta dövizi de cep- lerinde taşıdıkları tahmin ediliyor. istikrarsız ortamda liberalleşmenin insanları alabildi- ğine para ikamesine ittiği anlaşılıyor. Döviz tevdiat hesaplarmın bankacılık kesiminde ya- rattığı sıkıntılar kuşkusuz önemli. Bu tür mevduatı kredi- ye dönüştürmekte de sıkıntılar var. Para ve kur politika- larının sürdürülmesinde yarattığı sakıncalar da cabası. Tüm bunlar bir yana, toplam tasarruflarının neredey- se yarısını bir başka ulkenin parasında muhafaza etme- ye çabalayan bir toplum olmuşuz. Ulusal paraya sahip çıkmak, yüzyılların en önemli egemenlik hakkı. Kimse bu haktan alenen vazgeçmiyor. Biz de vazgeçmemiş görüntüsündeyiz. Ama istikrarsız ortamda liberalleşme, örtük olarak bu haktan vazgeç- meye sürüklemiş gibi bizi. Ne dersiniz? ANAP'tan Isparta için soru önergesi Baba 9 nınıııeıııleketiııe milyarlarakıyor • AN AP'ın soru önergesini cevaplayan Devlet Bakanı Tansu Çiller, Başbakan Demirel'in memleketi Isparta'ya bu yıl bütçe fonlanndan 282 milyar liralık yatınm harcaması yapıldığını, 93 için 237 milyar lık yatınm öngörüldüğünü söyledi. ANKARA (ANKA)- Baş- bakan Süle\- man DemireP- in memleketi Isparta, devlet kuruluşlannın yatmmlan için "gözde il" ha- line geldi. ANAP Gi- resun Millet- vekili Rasim 2!aimoğlu'nun Isparta ya yapılan yatınmlarla ilgili yaah soru önergesini ekono- miden Sorumlu Devlet Bakanı Tansu Çıller yanıtladı. Çiller'in verdiği \azılı yanıta göre Isparta'ya 1992 yılı içinde tanm sektö- riinde 85 milyar liralık, ulaştırma alanında da 123 milyar 180mil- yon liralık olmak üzere toplam 208 milyar 180 milyon liralık yatınm yapıldı. Isparta'ya bu yıl eğitim seİctöründe 48 milyar 769 milyon, sağlık sektöründe 3 milyar lira, şehirteşme ve kanalizas- yon için de 21 milyar 940 milyon lira olmak üzere "sosyal sektör"- İerde toplam 79 milyar 509 milyon liralık yatınm yapıldı. Bu yıl yapılan yatınmlann toplamı böylece 282 milyar 689 milyon lira olarak gerçekleşti. Tansu Çiller'in açıklamasına göre 1993 yıh yatınm programı- nda Isparta için tanm sektöründe 49 milyar, ulaştırma sektörün- de 90 milyar 700 milyon lira olmak üzere toplam 139 milyar 700 milyon liralık yatınm öngörüldü. 1993 yılında Isparta'ya eğitim sektöründe 44 milyar 600 milyon lira, sağlık sektöründe 11 milyar 980 mil} on lira, diğer sektörlerde ise 41 milyar 400 milyon lira ol- mak üzere 97 milyar 980 milyon liralık yatınm öngörüldü. Ispar- ta'ya yapılacak yatınmlann tutan ise önûmüzdeki yıl toplam 237 milyar 680 milyon lira olacak. Tansu Çiller. Isparta Havaalanı İnşaatı Projesi'nin Bakanlar Kurulu karan ılc Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Mü- dürlüğü yatınm programından bır KIT olan DHMİ Genel Mü- dürlüğü yatınm programına alındığını Baladız-Isparta-Antalya yolu yapımının da önûmüzdeki yıl tek proje olarak yürütüleceği- ni bildirdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle