23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Imtıyaz sahıbı Berin ISadı • Genel Yayın \önetmenı Ozgen \ea • Gencl Yavın Koordınatoru Hıkmeı Çelınksvs • Yazı fşlerı Muduru Ceial Başlangıç • Görsel Yönetmen Alı Acar • Duzenleme Mustafa Saglamer • Ankara Temsılcısı Cooeyl -Vrcayurek Haber Mudurlerı Mustafa Balb*}. Işık Kansu Izmn Temsılu V Serdar Kızık Adara Temsılcısı ÇeOn Yığenoğlu Istanbul Haberlen Şena> Kalkan Dış Haberler Ergnn Balcı tş-Ekonomı Şakran Keteaa Bastm. Cumhurıy» Malbaacılık ve Gazctecılık TA Ş • Yaytmlayan. Yenı Gün Haber Yurt Haberlen Mebmet Saraç Vfakaleler Samı Kanoren Spor Abdulkadır Yucrimııa Du- zeltme Abdallah Yazıcı • Muessese Mudur V Erol Erkut • Koordınaıör Khtntt Konılsan • Muhasebe Bulenl Yener • tdare Huseyın Gurer • tşletme Onder Çelık • Bılgı-lşlem NaiJ tnal • Bıigısayar Sıstem Muruvet Çiler • Reklam Reha Işıtman Ajansı Basrtl ve Yayıncılık AŞ Turkocagı Cad 39/41 Cajalojlu Î4334 tst PK 246 Istanbul Tel 312 03 05 (20 haı), Telex 22246, Fax (1) 513 85 95 • Burolar Aaka». Z Gökalp Blv lnkılap S. No 19/4, Tel 433 11 4M7, Telej 42344, Fıx (4) 433 05 65 • tzmin H Zıya BW 1352 S 2/3 Tel 83 12 30, Telex 52359, Fax (51) 89 53 60 • Adaoa: tnönü Cad 119 S No 1 Kat 1 Tel 59 37 52 (4 hat), Tela 62155, Fax (71) 59 25 78 TAKV1M 9ARALIK 1992 Imsak 5 37 Guneş 7 09 Oğle 12 01 Ikındı 14 22 Akşam 16 42 Yatsı 18 09 Okul çağında beslenme • \ D \ \ ( A ) ve gelışme çağındakı çocukların veteriı vedengelı beslenmesının çok onemlı olduğu. dengesız bedenen çocuklarda ılenkı vaşlarda tansı\on>ukseklığı kalrMİamarveşeker hastalıklan gıbı sorunlann ortaya çıkabıleceğı belırtıldı Hacettepe Ünıversıtesı Beslenme veDı>etetık BolumuOğretım Uyesı Doç Dr Nılgun Karaağaoğlu, buv ume \ egelışme surecının çok hızlı olduğu bebeklık \e çocukluk çağında veterlı ve dengelı beslenme) en çocuklann gelışmesının gen kaldığınisovledı Gelışme çağı geçtıkten sonra gen kaîmışlığın duzeltılmesının mumkun oiamadığııiı ıfade edenDoç Dr Karaağaoğlu şovlededı Havatınılk *\ılîanndakı\etersızve dengesız beslenme sadece beden gelışmesını değıl beyın gelışmesınıde etkılemektedır \etersız\e dengesız beslenme, beyın hucrelennınsuvısınıve fonksn onlannı olumsuz etkılcmekıedir' Sonbahar turizmi Antalva>oresındekı tunstık tesısler sonbahar a> lannda bereketlı bır donem vaşadılar Evlül.ekımve kasım ay lannda yoreye gelen tunst sayısında. oncekı vıllannavnıdonemlenne gorebu>ukarüşiargoruldu Yoredekı tesısler, sonbahar aylannı. kongrelerve uçuncü yaştunstlenıle değerlendınrken, bu donemde gelen tunstler arasında Almanlardan sonra Danımarkalılar İsv ıçrehler. Fransızlar, Fınlandıyalılar ve Belçıkalılar ılk sıralarda yer aldılar Antal>aHavaalanı Başmudurluğu'nden alınan bılgi) e gore, \ ore>e eylul, • ekımve kasım av lannda havayoluyla toplam 398 bın 805 yabancı tunst geldı - Yoreve 11 avda havayoluyla gelen toplam vabancı tunst sayısı ıse 1 mılvon 166 bın 954 olarak tespıtedıldı Dişhekimleri dertli •ADAN4(4A)-Adana Dışhekımlen Odası Başkanı Asım Savaş, Turkıye de uygulanan yanlış sağhk polıtıkası>uzunden ınsanlanndışsız. dışhekımlennın ıse ışsız kaldığını one surdu Odd Başkanı Savaş A A muhabınne yaptığı açıklamada. ozellıkle son yıllarda dışhekımlennın de enflas>ondan buyuk olçude etkıledığını. hayat pahalılığından bunalan v atandaşın. dış y aptırmay a butçesının elvermedığını bıldırdı Adana daOda'ya başvurarak ışyennı kapatmak ısteyen dışhekımı sayısında artış olduğunu anlatan Oda Başkanı Savaş. "Uygulanmakta olan yanlış sağlık polıtıkası yuzünden dışhekımlennın ışsız kalması duşundurucudur Ruh sağlığımız bozuluyor •ADANA (AA)- Gunumuzde sorunlann çeşıtlenerek artmasının, bedensel hastalıklar >anmda, ruh ve sınır hastaüklannda da artışlara neden olduğu bıldınldı Adana Ruh ve •Sınır Hastalıklan Hastanesı Başhekımı Psıkıyatnst Dr Vıyası Yurtseven 475 vataklı hastanede doluluk oranımn yuzde 66 ya ulaştığını'bıldırdı Ruhve anırhastalannın hastanedekı ortalama kalış süresının 40 gun olduğunu kaydedenDr Yurtseven, bunun yanında, uzun yıllar vatarak tedav ı gören hastalar bulunduğunu da söy ledı İçkicilerin sayısı azalıyon • LONDRA(AA)- Ingıltere'de alkollu ıçkı kullananlann sayısmın pderek azaldığı. ancak çkıcılenn de tukettıklen alkol oranını arttırdıklan ortaya çıkü PublıcAttıtude Surveys(KamuoyuTavır \nketlen) adlı kuruluş tarafından gerçekleştınlen araştırmaya gore 1985'tenbu janaîngıltere'deıçkı 1,-meyenlenn oranı yuzde 20 îrtü 1985'te İngıltere'de ıçkı hıllanmayan yetışkmlenn cranı yuzde 14 9 ıken. bu oran şımdı > uzde 18'e jükseldı Bunun toplam tüfus ıçınde 7 7 mıl> on yetışkın ınsana karşılık {Eİdığı bıldınldı Cinselliği ve problemJerini inceleyen Masters ve Johnson Enstitüsü, eski ruhunu yitiriyor Zaman, yeııi seksologlarm• Cmselliğı laboratuvara taşıyan Masters ve Johnson artık yaşlandı Emeklıye aynlma konusunda anlaşmazlığa duşen çıft, araştırmalan ıçıngereklı para bulamiyor Masters \e Johnson geçen şubat ayında 30yıllık evlılıklenneson vennce. kendı ideolojılennı de >aralamış oldular Dış Haberler Serna - Yer Masters ve Johnson Enstıtüsu Karanlık odadakı beyaz ekran- da 76 >aşındakı Dr \Villiam Masters vedığerlen 1958>ılmda vapılmış bır filmı ılk gunku heye- canla se>redı\or Goruntude masturbasvon japan bır kadın Fılm. o ana kadar vanlış bılınen kadın orgazmının ardındakı gız- Ierı ortava çıkarmak amacıvla vapılmıştı Kadının ust go\desı kameravla vucutta orgazm ha- lınde mevdana gelen değışıklık- ler ıse vajınava verleştınlen bır aletle saptanı>ordu Cmselliğı laboratuvara taşı- >an adam olarak bılınen jme- kolog Dr NVıllıam Masters. 1957 yılında kendı cabalanvla seksuel fonksıyonlan inceleyen araştır- malar yapıyordu Ayru yıllarda Dr Masters'm çalışmalanna >akın zamana kadar kansı olan Vırgınıa Johnson kauldı 196O'lı yıllarda gönullu deneklerle masıurbas) on ve cınse! ılışkı a- nmdakı orgazmı ınceleven unlu seksolog çıft. The New York Tı- mes gazetesı bunu haber >aptık- tan sonra unlennı duvurmaya başladı 60'lann ılk yıllannda Masters ve Johnson. kendı gelıştırdıklen evlılık ve seks terapısını uygvıla- mak ıçın hastalannı ıkı hatta bo- >unca her gün kabul edı>ordu Jınekolog doktor olan ve 1957 yılında tıp fdkühesınde ders ve- ren Dr Wıllıam Masters, enstıtu>e gelen problemlı çıftlere ılk olarak cınsellığın ın- sanlann doğal bır >onu olduğu \e erkekle- nn kendılennı cınsel açıdan eşlennden us- tun gormemelen gerektığını so>luyordu Cmselliğı ve cınsel problemlen bır gız olmaktan çıkanp, bılımsel yollarla ıncele- >en Masters ve Johnson Enstıtusu, 80'h >ıl- Iarda eskı ruhunu yıtırmeye başladı Mas- ters \e Johnson un yaşlanmış olması çıf- tm emeklıye avnlma konusunda anlaş- mazlığa düşmelen gıbı nedenlenn yanısı- ra, araştumalar ıçın gereklı paranın bulu- namaması bu genlemenm nedenlen ara- sında savıhvor Seksuel problemlen olan çıftler ıçın ge- lıştırdıklen terapılerle evlılıklen kurtaran Masters ve Johnson geçen şubat a> ında 30 >ıllık evlılıklenne son vennce kendı ıdeo- lojılennı de varalamış oldular 1988 vjlında Masters ve Johnson un danış- manlık yaptığı ve enstıtunun vetıştırdığı bılım adamlanndan Robert Kolodny nın >azdığı AIDS Çağında Heteroseksüel Davranışlar adındakı kıtap bılım adam- lannca vanlış bılgılerle dolu şeklınde cıddı eleştınler alınca. Masters ve Johnson Ens- tıtusu bır çok muştensını kavbettı Butun bu olumsuz gelışmelere rağmen. gerek Wıllam Masters gerekse Vırgınıa Ünluseksologlannbaşlattıklanışı.yınebuenstıtüdenyetışmış olan Dr Mark Schvvartz ve kansı Lon Galpenn üstlenmiş gorünuyor. Dr. Schvvartz ve Galpenn, Freud'çu terapıstlenn tersme, hastalara 'Problemmız nedır' sorusu yenne/Başınıza neler geldı' sorusunu soruyor. Kansas Cıty'de kurduklan ünı- telerde Schvvartz ve Galpenn. once teşhısı konulmavan ve>a tedav ı edılemez gozuyle bakılan ansel sapkınlıklann nedenlennı ortaya çıkarmaya çalışı>or Cınsel ısüsman yapanın da uğ- rayanın da tedavı edılmesı ge- rektığını savunan terapıstler. saldınya uğrayan ınsanın >a- şadığı ve çoğunlukla bılınçaltı- na verleştırdığı acıyı tedavı et- meyeçauşı>or Son yıllarda seksuel açıdan ıs- tısmar edılmış ınsanlann sayı- sındakı artış. bu ınsanlann te- da\ilen ıçın daha ucuz yollar bulunması gerektığını ortaya koyu> or Terapıde çoğu, 20. 30 \e 40 vaşmdakı hastalar kımısı çok sevdığı oyuncağı kucağmda, vaşadıklan acı>ı, seks yaptıkla- n yxızlerce ınsanı ve tecavüz et- tıklen ınsanlan anlatıjor Baa hastalar. çocukluğunu anlatır- ken bırtakım olaylan yenıden >aşı>or Dr Schvvartz ve Galpenn, Freud"çu terapıstlenn tersıne. hastalara 'Problemmız nedır" sorusu yenne.'Başınıza neler geldı'sorusunu soru>or Terapı sırasında hastalann bıhnçaltına attıklan anılar yenıden su yûzû- neçıkanlıyor Schvvartz. çocuk- ken tecavüze uğrayan erkekJe- nn bunu doktordan bıle sakla- mava çalıştığını ve Tecavüze uğradınız mı" sorusuna çoğunjukla hayır vanıtını verdığını vurguluyor Aynı şekıl- de, çocukluğunda kadınlar tarafından te- cavuze uğravan erkekler ıçın çoğu ınsan, bunu bır şans olarak nıtelıvor Dr Mark Schvv artz."Her uç kadmdan ve her yedı er- kekten bın tecavüze uğruyorsa, nıçın so- rusunun sorulmasınm tam zamanıdır Aynı şekılde. eğer her ıkı evlı çıftten bınsı seksuel açıdan etkın değılse. ınsanlann bırşevlen yanlış vaptığını anlamalan ge- rekıvor Vfasters ve Johnson Enstıtusü ve terapı geleneğı bu sorulara cevap bulmak ıçın en uvgun ver Dr. Mark Schwartz ve eşi Lori Galpenn. Masters Johnson'ın basjattıkları misyonu surdurmorlar. Johnson az savıda olsa da hastalanna te rapı >apma>a devam edıvor Masters ve Johnson'un başlattıklan misyonu vıne bu enstıtuden yetışmış olan Dr Mark Schvvartz ve kansı Lon Galpenn ustlen- mış gorunu>or Cınsel saldınja uğravan çocuk sayısının ve bu konuya ılgının artması Mark Schvvaru'ın enstıtuden avnlıp Nevv Orleans da kurduğu Seks travması unıtesındeçalışmalarvapmasına neden oldu Schvvartz burada tecavuz suçlulan ve azılı seks suçlulannı tedavı et- tığı gıbı bırden fazla kışılık problemını de ele alıyor Nevv Orleans Psıkıyatn Has- Unesı ve Romanya'daprezervatifbulunmuyor AIDS'liçocuk sayısı artû BÜLENTECEVİT BLKREŞ - Romanya'da buyük arüş gösteren AIDS hastalığı, çocuklarda da gö- rulmeye başlandı Romanya Sağlık Bakanüğı venlenne gore AIDS'b çocuk sayısı 1953 AIDS'le mücadele ıçın ılaç ve eğıtımm yetersız oldu- ğu Romanya'da karmaşa ya- şanıyor AIDS'li sayısınm her geçen gun antığını belırten Rumen yetkılıler. prezervaüf kullanıl- ması gerektığını televızyon ve gazeteler aracıhğı ıle duyurma>a çalışıyorlar Ancak ülke- de prezerva- üf bulunmu- yor Türkıye veya Maca- nstan yoluy- la prezervatıf edırulebılıru- yor Son za- manlarda AIDS'lı ço- cuk sayısın- dakı arüş Romanya'yı karmaşaya ıüyor Sağlık Bakanlığı yetkılısı Dr Popovıcı'nın hazırladığı bır rapora göre 30 eylül tanhı ıübanyla AIDS'li çocuk sayısınm 1953 olduğu belırlendı Bınna sırayı 659 AIDS'lı ıle Köstence bolgesı alırken, ıkına sırada 222 AIDS'lı ıle Bukreş alıyor Daha sonra Gnırgju'da 151. Sacau'da 121, Galaü'de 105 olarak sıralanıyor En buyük bölum 1-4 yaş arasında bu- lunuyor r Çocuklann hasta olmasını büyük bır tehlıke olarak nı- teleyen Dr Popovıcı, bu yaş- * lardakı çocuklann dırenç sıs- temlennın çok zayıf olması nedenıyle tedavılennın de çocuk sayısındaki artış Romanya'yı karmaşaya itiyor. Sağlık bakanhğı yetkilisi Dr. Popovici'nin haarladığıbir rapora göre 30eyiül tarihi itibanyia AIDS'ii çocuk sayısınm 1953 olduğu belirlendi. yapılamadığını behrtıyor Dogru tedavı edılenlenn ıse ancak 2-5 yıl daha fazla yaşa- ma şanslan oluyor AZT adlı ılacın çocuklara venldığını, ancak bu ılaan da 3 yaşındakı kuçuk çocuklarda tehlıkelı ol- duğunu vurgulayan Dr Popo- \ia, bu konuda gereklı önJem- len, "îhşkılerde prezervaüfin kesınlıkle kullanılması ve AIDS'le ılgıh eğjüme ağırhk venlmesı" olarak açıkhyor Anneden AIDS'lı doğan çocuklann sayılannın art- masına karşın, dunya ûlkele- nnın bu ko- nuda gereklı yardımı yapmadıklan gözleruyor Bır yetkılıden sağlık bakanı ıle görûşme ıstedığımızde, "Ben bıle bır haftadır gö- rüşmek ısü- yorum, gö- nişemıyo- rum Hûku- met yeru ku- rulduğu ıçın calışmalan çok yoğun" karşılığıfu verdı Dj Popo- vıcı'run rapo- runu dıkkale aldiklannı ve bu konuda çalış- malara başlayacaklannı anla- tan yetkıh, ulkede prezervaü- fin bulunmadığını doğruladı Sağlık hızmetlennın ücretsız olduğu Romanya'da AIDS ıle mücadelede ılaç ve eğıtım eksıklığı nedenıyle başanb* olunamadığj belırtılıyor AIDS'lı çocuk sayısında en büyûk oran yüzde 69 7 ıle 1-4 yaş grubunda bulunuyor Yüzde 22 7 ıle 0-11 aybk co- cuklar ıkjna sırada, yüzde 1 3 ıle 5-9 yaş, yuzde 0 3 ıle 13-14 yaş, yüzde 0 2 ıle de 10-12 yaş çocuklarda AIDS tespıt edıl- dı. Ellerindeyaşamuıı okuyabilirsmizÜrkekükveutangaçlıkvargozlennde Gulumsev, ışı asılı kalrruş dudaklannda Alünlanylaguzelbuluyorkendını 17 lıktazegelın Soğuktankavrulmuşellennde yaşamıru okuyabilirsmiz Kımı zaman kılometrehk yollardan su taşımış, ekın ekmış. ekın bıcmış, kuçuk kardeşlennebakmış. odungetırmışdağdan Bundan sonrakı vaşamını dagörebılırsınız, kasılmış omuzlannda Heryıl bır çocuk doğuracak, o kasılmış omuzlan gıtgıdeçökecek Çamurlu mezra yollannda kocasıru "ekmeğe" çağınyor Duny e Lastık ayakkabılan çamur ıçın Başka bır yaşam bıçımı olur mu bılmıv or Dunye hıç duşunmemış de zaten Soğuğa, y orgunluğa alışkın da her gece duyduğu sılah seslenne alışamamış Gecelennı korkuy la geçıny or Korkuv a alışmak mumkun mu kı9 Şırnak \akınlannda bır koy burası Yenn adı onemlı değıl aslında Guneydoğu'da. vaşananlarhepa>nı olduktan sonra (Fotoğraf HÂTICETUNCER) Ilk özel denizaltı, özellikle tarihi eserlerin bulunduğu yerde dalmak istiyor Deııizaltı, yasağa dalmak istiyor• Sıyahmercanticaretı>leuğraşan ErkanAy ral, kendı yaptığı "Meraklı" adh denizaltı ıle tanhı eserlenn bulunduğu Bodrum-Yalıkavak'tadalmaktaısraredı>or Özeldenızaltmındahş yaptığı \erde bınlerce \ıl oncesıne aıt çok sayıda tanhı eser bulunuyor Yurt Haberler Servisi - Turkıyenın ılk ozel denızaltısına, yasak verde daldığı ıçın dalış jasaklandı Denı- zaltının sahıbı hakkında savcılığa suç du\Tirusunda bulunan Muğla Valısı Lale A>taman." Dalış >asağı olan v erde daldırtmam" dedı Sıvah mercan tıcareüyle uğraşan ma- kıne muhendısı Erkan Ajral, kendı yaptığı ve "Cunosus' '(Meraklı) adını verdığı denizaltı ıle Bodrum-Yalıka- vak'ta üç hafta once deneme dalışlan yapmış ve daha sonra valılık tarafından savcılığa venlmıştı Bodrum Cumhun- >et Savcılığı'nca açılan soruştuıma so- nunda dcnızaltının sahıbı Ayral ın, Muğla Ağır Cczd Mahkem^M'nde yargılanmasına karar venldı Konuyla ılgıh goruşlenne başvurdu- ğumuz Muğia Valısı Lale Aytaman. kendılen hakkında çıkan "teknolojı duşmanı . 'yenılıklere karşı çıkıyor" şeklındekı so> lentılere uzulduklennı be- 'lırterek. "Bu denızaltının dalmak ıstedı- ğı yerde dalış >asağı var Ben kanun- lann uygulanması ıçın bu denizaltı sahı- bını uyardım Fakat maalesefkendısıne kanunlara sa>gılı olmayı benımsete- medık" dı>e konuştu Bodrum-Yalıkavak'ta bulunan Cun- osus adlı denizaltı. 6 5 metre uzunlu- ğunda ve 5 ton ağırlığında 1000 metre derınlığe kadar ınebılen \e 3 denız mılı surat yapabıldığı belırtılen denızaltının >eterlıbğını belgeleyen bır patentı ol- madığına dıkkat çeken Muğla Valısı Aytaman, "Bu alet dalabılır mı kapası- tesı kaç kışılıkür0 Bu aletı kullanacak surucu belgesı yok' dedı Denizaltı sahıbı Erkan Ay ral'ın. denı- zaltıyla bır araştırma merkezı. çıkara- caklan tanhı eserlerie ozel bır muze kur- mak ıstedıklennı yazılı olarak valılığe ılettığı. valılığın de u)gulanması gere- ken jontemlen bır >azı ıle bıldırdığı oğ- renıldı 3621 sayılı Kıvı Yasası nın 7 maddesıne gore kıyılarda dolgu yap- mak Kultur Bakanlığı nın ıznıyle mumkun 2863 sayilı Kultur ve Tabıat Varlıklannı Koruma Yasası'nın 35 maddesıne gore araştırma ıznı Kultur Bakanlığı "nın, kazı ve dalış. sualtı arkeolojısını ıçeren çalışmalar ıse Bakan- lar Kurulu'nun ıznını gerektınyor Bolgede denızın tabanının çok meyıllı olduğunu ve bır batık gemının bıle zor durduğunu söyleyen yetkılıler, denızaltının bu bolgede yapacağı kuçuk bır çalkantı ıle batık tekne ya da gemılenn darmadağın olacağını ya da kaybolacağını dılegetınyorlar Bodrum Muze Mudurluğu'nden aldığımız bılgıye gore, Yalıkav ak Gemı- taşı Mevkıı'nde 84 metredennlıkte he>- keller batığı. şu anda muzede bulunan Helenıstık doneme aıt zencı çocuk hey- kelının çıkartıldığı Roma devn batığı >er alıyor Bölgedekı Kızılada Mevkıı'n- de 50 metre dennlıkte Roma batığı, Yalıkavak lıman ağzı mevkunde 52 metre dennlıkte İ S 1 yuzyıla aıt Roma batığı. Buyuk Kıremıt adası me\ kunde 87 metre dennlıkte I S 1 yuzyıla aıt Rodos amphoralan taşı>an tıcaret ge- mısı ve Turgutreıs mevkı 36-42 metrc dennlıkte Yassıada batıklan (12 batık- tan 3'unun kazısı yapılmış durumda) yer alıyor Sophia Hansen, çocuklarını alabümek için Yargıtay 'a başvurdu îzlandalı annenin destansı direnişi• Sophıa Hansen'ın avukatj Hasıp Kaplan, Yargıtay Hukuk Dairesı Başkanlığı'na yazdığı temyiz dılekçesınde, usule ıhşkın yasaya aykınlıklar nedenıyle esas yönünden yanlış olduğunu ıddıa ettı. İstanbul Haber Senisi - îz- landalı anne Sophıa Hansen Sıvaslı Halım Aİ'dan olan ıkı kuçuk kız çocuğun velayetını Bakırkoy 8 Aslıye Hukuk Mahkemesı'nın Türk babaya bırakması uzenne karann temyızı ıçın Yargıtay'a baş- vurdu Sophıa Hansen'ın avukatı Hasıp Kaplan, Yargıtay Hu- kuk Dairesı Başkanlığı'na vazdığı temyiz dılekçesınde. usule ıhşkın yasaya aykınlık- lar nedenıyle esas yönünden yanlış olduğunu ıddıa ettı Dı- lekçede usule ıhşkın bozma nedenlennın başında, ıkı taraf avukatlannın sure ısteklennın dıkkate alınmadığı. esas hak- kında savunmalara geçılme- den hukme gıdılrmş olmasının yasaya aykın olduğu savunu- İuyor Duruşma ısteklı olarak yapılan başvuruda Av Hasıp Kaplan esasa ıhşkın bozma nedenlen ıçın şoyle dedı "Uygulanacak hukukta ha- taya duşulmesı sonucu boşan- ma karan yasalara aykın ola- rak venlmıştır Dosyamızda celp edılen nüfus kaptlanna gore taraflar arasında resmı bır evlılık yoktur Aksıne da- valı Halım Al, Mulkıyet Al ısmınde başka bır kadınla ev- lıdır Evlılık hukukumuza go- re şekıl şartına bağlıdır Turk resmı kayıtlanna gore evlılık olmayınca, boşanma da konu- su olmayan bır dava olur Ve- layetın babaya venlmesı yasa- lara aykındır Nufus kayıtla- nna gore davalı Halım Al. Mulkıyet Al ıle evlıdır Üvey annenin varlığı karşısında ço- cuklann sağhklı bır ortamda buyuyemeyeceğı ortadadır"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle