24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 ARALIK 1992 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA YURTHABERLERI 13 jşçi arabulucu istiyor • YOZGAT (Cumhuriyet) - Yozgaûn Sorgun ilçesınde bulunan MADSAN şirketınde 1.5a> önce ışten çıkartılan veeyİeme başlayan 80 işçinin. işlenne dönmesı için Maden-İşScndikası siyasi parti ve kamu yöneticilerinearabuluculuk çağnsında bulundu. Türk-İş'ebağlı Maden-İş Sendıkası Sorgun Şubesi. il ve ılçe yöneticilen ıle bütün siyasi partilerinıl başkanlıklanna gönderilen çağrımektubunda. lOaralık perşembe günü sendika bınasındadüzenlenecek topantıda hakemlik yapmalan istcndı. Törköğrenciye ödül • TRABZON (Cumhuri>et) -Trabzon'a bağlı Y omra ilçcsi Fcn Lıscsi öğrencisı Halil Gökoğlu. Almanya'nın Essen kentinde düzenlcnen "Dünya Gençler Arası Araşlırma ve Proje Yanşması"nda ödül kazandı. Egzozgazındakı kurşunun vol kcnarlanndakı kültür bıikılerine (özelliklc çay bılkısınc)\erdığizarar\e buzarannınsanlar üzenndekı olumsuzctkisını incele>cn HalılGökoğlu'nun bu valışması mansışonu la> ık görüldü. Gemlik'te özel radyo •GEMLİK(Cumhuri>et>- Bursa'nın Gcmlık ılçeMrkk AIp-Er Lıd. Ştı. "Gcmlık Körtcz Rad\c*»u"nu kurarak yavınlanna ba^ladı. FM 106.6 Mgh/den dinlcnebılcn • özct rad\o gündc 12 vıaı ı yıı\ın\apı\or. Bursj'nın ikinci özel radyoMi. mü/ık yaunı^aparak \örcsel habçrlcrvcn>or. L'fuk Escn \c Ümıl Buluç adlı gençler larafından kurulan özcl radyonun 30f) mılv on lirava malolduğu bıldırildi. Ayının saldınsı • ZONGILDAK(AA)- Zonguldak'ın Gökçcbcy ilçcsi Çukur köyündc ormana bır arkadaşıyla birliklc gıücn 65 yaşıpdaki Tahir Maloğlu. ormanda ayının saldınsına uğradı. Maloğlu. ağıryaralandı. - ' '- Zonguldak'ta iş bırakma eylemi 16. gününü doldururken kent merke/inde yaklaşık 5 bin kişiyle birlikte yürüyen işçiler. hükümeti *e belediye yönetimini istiîaya çağırdılar. Belediye işçilerinin çocuklan da babalarının eylemine katılarak. slogan attılar pankart taşıdılar.(F*otoğraf!ar BİROL ÜZMEZ) Zonguldak Belediye işçilerinin çocuklan, iş bırakma eylemine pankartlarla katıldı 'Simit alıııak istivorıım' BİROL CZMEZ Zongulduk'uı belcdıyc ı^çileri- nin ış bırakma eylcmine çocuk- lan desiek \er- di. Okulu gil- mcyen çocukkır. Zonguldak -okaklaı ını. "Babamızın hakkını almay a geldık" slogan- larıyla ınleuıler. Zonguldak Belcdiyesi işçileri ı^ bırakma cylemlcnni siirdüru- yorlar. İşçiler. geçen yıldan ka- İan dört maaş ıkramiyc \e lop- lusö/leşme farklan ilc bu yıhıj !>on ikı maa^ının ödenmemesı iberine başlaıuklan ış bırakma eyleminı. dün cşlenvlc. çocuk- Lınyla birlikte yürüycrek sür- dürdülcr. Beledıycdc çahşan bın 200 ış- çinın başlattığı iş bırakma eyle- mi 16. gününii doldururken kent mcrkczinde yaklaşık 5 bin ktşıyle bırlikle yürüycn işçiler. hük'ümcti \e belediye yönetimı- ni ısıifaya çağırdılar. Belediye işçileri eş ve çocuk- lanyla birlikte dün Acılık scm- lindckı Temızlik İşlcn Müdür- lüğü bınası önünden İnönü Köprüsü'nü gecerek Madenci Ânıiı önünc geldîtcr Burada bır süre oiurma cyle- mı yapan işçiler SHP il binası önünde belediye yönetimini iv- tıfayiı çağıran sloganlar attılar Daha sonra Hükümet Mey- danı'ndukı beledı\e binası önü- ne gclcn işçiler. burada da oıur- ma cylemı yaparak yolu trafiğc kapatlılar. İşçiler. "Vur \ur in- lcsin başkan dinlesın". "Pa- ramızı versinler işbaşı dcsin- 1er". "'İşçilcr burada TRT nere- de'?'". "İşçilcr sokakta başkan koltukla" sloganlan attılar. Taşidıklan pankartlarda Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün 4 Aralık 1990 tari- hindc Zongııldak'iaki mıtingte söylediğı ""Hakkını/ verilmc- dıkçc barış \e huzıır olamaz" sözünü hatırlatarak eylemlerinı sürdürceeklerinı söylcdilcr Üzülmez Caddcsı güzerga- hında yürüyuşlerini sürdürcn ışçılcre destek veren çocuklan da'Babamınekıneğini paylaşı- yorum. ka\gasını da paylaşı- nm". "Okulda sımit almak ıs- tıyorum". ""Halkımız. sevgı bahçesıne bir çıçek de sız di- kin". •"K.ese boş. tencere boş. koş babam koş" yazılı pankart- larla yürüyuşlerini başiattıklan Actlık semtıne geri döndüler. Zonguldak Beledivesi işçile- nnın ış bırakma cylemlenne dün Belediye-İş Sendikası Araşlınna \c Planlama Genel Sekreten Ahmel Cengi/. ıle bir- likte 17 şube başkanı da Anka- ra'da yapılan Türk-İş Gencl Kurulu'nu yanda keserek dcs- tek \crdiler. Bu arada Zonguldak Bcledı- >e Başkanı 'S'üksel Aytaç. Baş- bakan YardımciM Erdal İnö- nü'nün devreyc girdığini vc Toplu Konul \e Kamu Or- taklığı Fonu'ndan sağlanan 13 milvar lırar.ın ışçilcre dağıtıla- cağınıbelirttı. Âylaç. "Işçıler sağduyulu davranıp işbaşı yapmaİidır. Bu e\ lcmdcn herkes ders aldı"" dıye konuşlu. Hükümctın göndereceğı pa- ranın gcçıci önlemler olduğuna dadeğinen Başkan Ay taç."Zon- guldak Belediycsfrıin sorun- larının kökünden çozülmesi is- tenıyorsa satılan kömürden \üzde 2 pay istiyoruz" dedi. Belediye Başkanı Yüksel Ay- taç yüzde 2'lik pay konusunu milletvekillerinden bakanlara, başbakan ve başbakan yardımcısına kadar tüm ilgilile- re anlattıklannı ancak hiç kimsenin konuyu dikkate al- madığını vjrguladı. KQ YLERE YARDIM FOMJ Camilereokıülardaıı daha £azla yardım • 1992yılındakö\lereyardımfonuna 1 milyar965milvon lıra aktanldı. İlksekizayda 14okula 146milyon. 25camiye ise 356müyonlira yardım yapıldt. Ağustosayı itibanyla da camilere y üzde 18.1, okullara yüzde 7.4 oranında yardım yapılmış oldu. ÖMER YLRTSEVEN Özel İdare Müdürlüğü'nün bütçesındekı 'Köylere Yardım Fonu"ndan camilere okullardan daha fazla yardım yapıldığı belırlendi. Denizli İl Genel Meclisi top- lantısında üyelerc dağıtılart 1991 mali yılı ve 1992 ağustos ayı sonu çalışmalanna ait dö- nemde fona 1 milyar 738 mil- >on lira ödenek aktanldığı öğ- renildi. Bu ödenekten 255 köyc >apılan yardımda okullar için 158 milvon dağıtılırken. cami- lere 397 milyon lira verildiği belırlendi. 21 okula >apılan \ardim fonun yüzde 9'luk bö- îümünü. 59 camiye yapılan >ardım da fonda yüzde 22.8"- îik paya sahıp oldu. 1992 yılında da köylere yar- dım fonunu 1 milyar 965 mil- yon lıra aktanldı İlk sekiz a^da 14 okula 146 mil>on. 25 camiye ıse 356 milyon lira yardım yapıldı. Ağustos ayı ııibariylc de camilere yüzde 18.1. okullara vüzde 7.4 ora- nında \ardim yapılmış oldu. Denızli'de camilere okullardan fazla para şardımı yapıl- masında ANAP \e DYP'li üyclerin ycr aldığı vali başkanlığındaki İl Daimı Encümeni'nin önemlı rol aldığj bclırtildi. SHP \e CHP'li üyeler fonun polilık amaçlı olarak kullanıldıeını bildirirken. SHP'dcn Ali Ko- yuncu. "Hiçbir ılde camilere okullardan fazla para verildiği görülmemiştir. Ama Denızli"- de ağırlıklı çevrelerin etkisıyle bunun tam tersi oluyor. İzahname görüşmelerinde bu konuda soru önergesi verece- ğiz" dedı. CHP'li üyelerden Hasan Gönüllü de her vıl a>nı olayın yaşandığını vurgulayarak. köylerdekı okullann çok zor durumda olmalanna karşın camilere ödenek çıkanlması- nın politik yatmm olduğunu sövledi. Demirdöven Baıajıııda 15 milyarbk yolsuzluk KENAN BİLİZ Belediye işçilerinin kentteki eylemine eşleri ve çocuklan ile birlikte 5 bine yakın kişi katıldı. DSİ 8. Bolge Müdurlüğün- dc görev yapan bir kontrol mühendısi ve 2 şube müdürü, yolsuzluk yaptıklan gerekçe- siylcaçığaahndı. DSİ müfettişlerinin. Erzu- rum'un Pasinler ilçesinde yaptınlan Demirdöven Barajı hakediş raporlarını incele- meleri sırasında yolsuzluk or- tava çıktı. DSİ'de görevli iki şube mü- dürü ilc bir kontrol mühendi- sinin, ınşaatı yürüten firmaya 1 Haziran 1992 tarihine kadar yaptığı işlerden dolayı, 15 mil- yar lira fazla ödediği belır- lendi. Yolsuzluk olaylannaadı kanşan ve ha- kediş rapor- lannı imzala- yan bır kontrol mühcndisi ıle iki şube müdurunün açığa alındığı bildirildı. DSİ Erzurum Bölge Mü- dürü Necdet Özdemır, Demir- döven Barajı ıle ilgili dosyanın genel müdürlüğe gönderildiğı- ni behrterek, soruşiurma aşa- masında isim vercmeyecekle- rini sövledi. Kültür • Sanat SaplantiM oUn bir maam afkı İçin b«r f»yl yapar KURT RUSSELL • RAY LIOnA • MADELEINE STOWE KAJVUISTSTJZ GİRÎŞ UNLAVVFUL E N T R Y UûrMOU (337013) 11.4H4.1H4J0-H.Ofr2IJ» ImfbDÛrU (25201621 lll»RI5-lt3O-lI.<5-2l.00 CJBUMI-2 (5162440) 1 lJO-14.0O-16JO-lt.45-2t.00 () (41883231 hmÇâtl (844861) MICHAEL DOUGLAS • SHARON STONE BASIC INSTINCT TEMEL İÇGÜDÜ 2. HAFTA (M7M47) UİW-1145-16J0-19J»-2I.45 (Î34MS2) 1LOO-13JO-I6.QO-U.OQ-2I.45 (251117i) UJ0-H15-Iİ.4S-I9.1S-21.4S (5162660) 1IX»-13JO-1AJCH1»IİJBO (572M39) HJ»-13Jfrl*.lS-lt4y21J0 YUKAUDAKt SEANSUUt Fİ1MİN I A $ U M A SAATİDJt. YÜKSEK TOPUKLAR TSrkiye'd* tllc d«fa TÜRKÇE DOLEY STEREO (5162660) I4J» 3. HAFTA EVRENİN ASKERLERİ Çjcş*ffX4 (5162660) 11JO-16.3O-18.4S-21.0O U (3360050) 11M-13.0O-15JO-I115-21.1S 7. HAFTA MÜJDE ! ŞİŞLİ'DE M O D E R N , RAHAT VE KONFORLU BİR SİNEMA AÇILD1. S1N DtOIIU KATKIUUtl ILI OEICEKUŞTI* 232 64 26 • 23O 21 87 DİLEK TÜRKER Amerika Nerde Misin Yazan: Is'fael Horovitz Yöneten: Dilek Türker 9 Aralık Çarşamba saat 18 30 Mutlu 01 Nâzım 'era Tulvakova'nın anılarından oy,unlaştıran: Ataol Behramoğlu Oynayan: Dilek Türker 9 Aralık Çarşamba. saat 2115 12 Arahk Cumartesı saat 15 00 ve'8 30 251 65 87 252 59 35 • Bakanlıçı nm Waddı T.C. KÖLTÜt IAKANUÖI VIIINAULT Sinema s Tiyatro | Gösteri | ,... 232 64 26 İ 230 21 87 258 B9 871 ORTMCÖY KÛLTÖR MERKEZİ 193ÛHindkkıi(ıidnom) Giıemdolubryaşam. Enrrikobr- kkkır-. V* öUim _. SinenannBuhfesuıafiKiBu CATHERIKA DENEUVE IND0CHINA 1 3.OO-1 7.00-20 OO KULKEDISIÇOCUK MÜZİKAÜ Karaca Tiyatrasu H«r Cumartesı 12.00'da Kültür Bakanlıjı'nın kolUanyla VARYETE - TİYATRO - JAZZ w 22.3OM UGÜRYUCEL MAZHAR-FUAT-ÖZKAN AYDtN ESENTRI0 Rez. Tel : 255 20 20 - 254 35 09 246 35 89 • 247 36 34 D.L.Coburn Komedı 2 bölüm KONKEN PARTISI Yıidtz Kenter • fAüşfîk Kenler Perş.-Cuma 21.00 Gîesi-Poıar 15.00-18.00 Kııliuı Bciniilı|ı duieği i> yjüütihisKia CEMALRESITREYKONSERSALONU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10 Aralık 1992 Perşembe Saat: 19.OO MANUEL BARRUECO Gıtar Resitali Amerikan uyruklu Kübalı g'rtarhi, 1974'te Ameriko'da (Concerts Artist Guild) bhinci ödiilünü oMı ve lle\v Yorkdo ilk konserlerini verdi. lamanıttnm en önemli gilar virtüözlerinden biri olarak tanmmokladır 11 Aralık 1 19.OO İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESI Bale Göstcrisi "Yosom ve Inson" Koreografi ve Sahneye Kcyan: SÜCUK BORAH "Tangolar" Koreogrofi : ROBERTO FASCILLA "Rapsodi" Koteogtofi ve Sabneye Koyan: GFfVAN MdJllLLEII 12 Aralık 19.OO CRISTINA ZANNI Şan Resitali Değerli sanakmı Leyla Gencerm öğrencilennden biriolan sopcano Zonni, Paganini Konservaiuan birinalikle biiirdikien sonra birçok uluslororosı yonsmado da birincilik ödülü almıştır. Donizetti Festivalinde elde eltiği biiyük basandan sonra, Bergamo Savona ve Brescia'da birçok operoda başroller oynamıs, özellikle Rossini ve Donizetii operalarmdaki parlok yorumlanyla ün kazanmıstii. Bilet Satış Y e r l e r l : CRR Konser Salonu: 248 53 92 • AKH Konser Gisesi: 251 56 00 • Haldun Taner Sahneii Kodıkoy: 349 04 63 Bileder tıergun saat: 10.00 ile 18.00 aıası yukarıda belirtilen gıselerden temin edilebilir. " Solonumuzun butun fiyatkodemelerinde ogıeimen, ogıemi ve emeklilete°.50 inditim yopılır" HER KONSER SONRASINDA TAKSİME OTOBÜS SERVİSİMİZ VAROIR. İSTANBUL DEVLET TİYATROSU TAKSİM SAHMESI 249 6944 Sol, Çor, Per, Cum: 20.30 Cml: 1500,19 00, Pozar 1500 2515600/254 Cmt: 21.30, Pazar: 14.00.19.00 W. Shake$peare MACBETH Yöneten: Kenon Lşık 12-13-19-20 Arahk AKM KONSER SALONU 2515600/254 Cmt: 19.30, Poıar. 16.00 Patrick Süskind K0HTRABA5 Yöneten: Metin Belgin 12-13 Arolık „ Jra Levin OLUM TUZAĞI Yöneten: KartalTibet 19-20 Aralık AKM ODA TİYATROSU 25156 00/254 SaUar, Per, Cum: 19.00 (ml: 15.00.19.00 Pazar 15.00 Sabahattin Kudret Aksal KAHVEDE SENUK VAR Yöneten. Turgay Kantürk 8-9-10-1 1-12-13 Aralık Bak.rköy Belediye Tiyatrasu • Burok Mifcail Uçqr UMUTCINAYETI Yöneten: Zekai Müftüoğlu 15-16-17 Arohk ^l Dorfmon OIUMVEKIZ Yöneten: Mü>fik Kenler 8-9-10-11-12-13 Arolık • Yüksel Pazûfkayç FERHAT'IH YEHI ACILARI Yöneten: Raik Alnıoçık 15-16-17-18-19-20 Arolık • UÇAN ŞEMSIYE Çocuk Oyunu Yöneten: Turgut Denizer 11-12-19-20 Arolık (11.00) Bakırköy Beledr/eTıyolfolorı AZİZ NESfN SAHNESf 502 08 53 Cuma:20 30,Cm1:l 5 00-20.30, Pour.IS.00 Burok Mikoil Uçqr UMUT CINAYEtl Yöneten. Zekai Müftuoğlu 18-19-20 Aralık • Unnit Denîzpr UÇAN ŞEMSIYE Çocuk Oyunu Yöneten: Turgut Denizer 16 Aralık (14.00) AKRKAIİLfl SATIŞ. VokbromıTııkum: 2511571 Vakkormo Suodiye: 360 90 90 Galaia Üan.:S59 95 60/1104 Yeoi Korormjrsel Sişt: 248 41 20 (3 Hol) tam rollinUnadamı... Ludmila P.qzumovskaya SEVGİLIYELENA SERGEYEVNA 13 Arolık Pazar 15.00-18.00 Nazım Hikmet KUVAYI SOH MİLLİYE 01 ° B 19 Aralık C.tesi 18.00 MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZi Yön: SAVAŞ DİNÇEL (wno 20.30 «Cfflfi18.OO-2O.3O FııırlJ.OO-IÎ.OO Tel: 348 80 72-73-74 Kültür Baltanlığı Katlulanyla Sinema Tiyatro Gösteri 233 64 26 230 21 87 " 12 göni» 24 oyun, Untnt* IIUVUİ „. Tiyatromuıu yoşalm id*yidl«rimlı* l*ı*kkOr edarlı..." IM4/VHA ItiRI ilı TiYVntOSM rZEKIGOKER P«r$f«b« • Cuna 20.00 / C.Ls! • Paıar 15.00-18.30 KOCAMUSTAFAPAŞA'DA Tel: 293 02 20 • 585 52 63 lu praîe Kûllûr liaiıbm itif. koıkılorır.a MSVURUUIMDAH çcıeld-ün Tİ5 . • DORMEN F 3 TİYATROSU ŞAHANE ZUGURTLER çar,-p^,cu m a 21.15 Komadi 2 Bölüm Cıımartası 14.30 HASTA1JK HASTASI yadaMERAKİ Komedi 2 Bolum Çaq. 15.00 18.00 v« 21.1S Pazar 14.30 »• 18.00 ÇILGIN SONBAHAR Kom»di 2 Bölö-ERGENEKON CAD. NO.: 98 PANGALTI 241 27 37 GüLRiZ SURUFti TİYATROSU SOKAK Yön: Haldun Dormen Müzikal Komedi 12 Arahk C.tesi 21.15 • 20 Aralık Pazar 15.00-18.00 Ydn: Gülriz Sururl Komedi 10 ve 11 Aralık 21.15 KARACA TİYÂTRO Istıka Cad. Odakule kar^sı Beyo^u 24916 32 fo251 C11 Bteltet gıyde ve Vatoama'da satılmalaadti aıtâr Cıtınfığı İSIİK1A1UD. NO. 140 TEL- 25118 65-66 (AX: 244 43 27 Ferhan Şensoy |:M,W>VİH1 FERHANGİ ŞEYLERPERŞEMBE 21.00 • PAZAR 15J0-18.30 Ferhan Şensoy'un GÜLE 6ÜLE GODOTCUMA 21.00 • CUMARTESJ15.30-21.00 : İ 5 T A N B U L B E L E D I Y E S İ I Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I Uskudar Musahipzade Celol Sahnesi(333 03 97) Willy RUSSELL BİR KADIN Türkçesi: Semra KARAMÜRSEL Yöneten Çetin İPEKKAYA (8 ve 13 Aralık) • Şefik 0NAT HUZUNLU BİR KOMEDİ Yöneten Başar SABUNCU (9-10-11-12 Arahk) Kadıköy Haldun Totıer Sahnesi (349 04 63) Lyle KESSLER ÇIKMAZ SOKAK ÇOCUKLARI Türkçesı:Ali NEYZİ Yöneten:Gencay GÜRÜN (8-9-10-11-12-13 Aralık) Gaziosmonpasa Sahnesi(578 60 67) Refik ERDURAN DELİ Yöneten: Çetin İPEKKAYA (11-12-13 Aralık) ifnlcn, » « • Tabnı Vdılıraıa n Ukiy N ! « *4mit i» »daciıah.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle