25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 ARALIK1992 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 11 'üıüm Satan Çocuklar' • kültür Senisi- Ressam Yaprak Berkkan'ın "Üzüm Satan Çocuklar" adiı resmi, aralannda Vuıllard. Goya. Munch, Veronese, Pisarro, Degas ve Homer gibi sanat tarihının ünlü ressamlannın yapıtlanndan oluşan 1993 U NICEF sanat takviminde yeraldı. 1965 yılında Deylet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi"nden birincilikle mczûn olan Yaprak Berkkan. bugüne dek dokuz kişisel sergi açmış ve çeşitli karma sergilere katılmış. Berkkanın çeşitli yapıtlan da yurtiçi ve dışında koleksiyonlarda bulunuyor. Pavarotti'ye ıslık • MİLANO(AA)-Gittiği her ülkede konserleri 'yılın olayf olarak nıtelendirilen ünlü İtalyan tenör Luciano Pavarotti, kendi ülkesindeki Scala Operası'nda ıslıklandı. Verdı'nin "Don Carlo" operasının dün gecc yapılan prömiyen sırasında önce düşük gelirli opera düşkünlerinin oturduğu en üst balkondan başlayan ıslıklar giderek yayıldı ve >alnızca Pavarotti'yi değil, yapılı sahneye koyan Franco Zcfırelli. orkestra şefi Rıcardo Muti ilesoprano Daniela Dessi'y ı de hedef aldı. Notre-Dame'ın opgu • PARİS(AA)-Ünlü Notre-Dame Katedrali'nin orgu sekiz yıllık restorasyondan sonra yann hizmetegiriyor. Fransanın en büyük orgu olan, Notre-Dame Katedrali'nin orgunun tuşlan, restorasyonla birlıkte bilgisayara bağlandı. Fransanın millı servetleri arasında sayılan ve tamiri 1982-90 yıllan arasında süren org, dün takdis edilerek halkın zıyaretine açıldı. Yüzyılın en büyûk org restorasyonu olarak kabul edilen çalışma sırasında, 8 bin boru yerinden söküldü. temizlendi ve tamiredildi. Bakırköy'de yeni oyun • Kûltür Senisi- Ahmet Gülhan'ın derleyip yönettiği "Bir Geçrniş Zaman Eğlencesi" adh oyun, Bakırköy BelediyeTiyatrosu Aziz Nesin Sahnesi'nde yanndan itibaren sahnelenmeyebaşlanacak. • Yanndan itibaren 13 aralık tarihine dek sahnelenecek " BirGeçmış Zaman Eğlencesı". geleneksel Türk tiyatrosundan esinüler taşıyor. fırartaşiir dinletisî • İSTANBUL(AA)- Kadıköy Fıfat Kitabevi, şiirseverler için her perşembe günü şiir dinletisi düzenliyor. Kitabevi yetkilileri amaçlannm, şiiri seven, yaşamlannda şiire yer vermek ısteyen insanlan. haftanın bir gününde de olsa bir araya getırmek olduğunu belırtiyorlar. Verilen bilgiye göredinletiler her perşembe 17.00-20.00 arasında gerçekleşecek. bugün bilsak 9 Aralık Çarşamba: Tai-Chi Chuan HareketliMeditasycn ÇinEgsersizleri Erol KESKÎN yönetimınde Görsd Sanat Atötydcri Mehmet GÜLERYÜZ yönetiminde Perşembe-Cuma Fotograf ve Sinema Atöiyes Selçak TURANU Seramik Atölyesi KadriyeEzel AĞAOĞLU yönetiminde Salı - Perşembe-Curaartesi Cafe-Foyer-Bar(Giriş) Rock Cafe-Bar(SKat) Grup "Leke" Günümüzün en çok konser veren sanatçılanndan ünlü Rus piyanist Andrei Gavrilov İstanbul'daydı: Ruhundan gelen sesi parmağmla birleştireceksm• Yaşamım Alman- a'da sürdüren Gavri ov, yılda 60 resital, otuz orkestrah konser veriyor ve yedi plak yapıyor. • Rusya'darejim aley- htan olduğu için birçe- şit siyasi tutuklu olan sanatçı, iki kez ölümle tehdit edildi. EVtNtLYASOĞLU Piyanist Andrei Gavrilov İs- tanbul'dan bir kuyrukluyıldız gıbı gelip geçti. Cemal Reşit Rey Salonu'nda cumartesi ge- ceki resitalini oldukça ızleniır.cı bir programa a>ırrruşü. Her biri küçük bir suluboya tablo gibi olan Skriyabin'in Prelüdlerin- den sonra bestecinin 19O3'te yazdığı 4. piyano sonaünı çaldı. Ravel'in Gecenin Çocuğu başlıklı üç bölümlük piyano ya- pıtında deniz kızının ölümlü sevgilisı ile mutsuz aşkını: dara- ğaanda asıh adamın gün batar- ken çan seslerinin ritminde sal- lanışını; ve Scarbo'daki bir gö- rünüp bir kaybolan cücenin de- vinimini yaşatü. Prokofıefin (program noılanna yanlışlıkla op.48 olarak basılan) op.84 8 numaralı si bemol majör sona- tında yer yer neo-klasik, yer yer izlenimci ve de yirminci yüzyılı soluk soluğa yaşatan bir atmos- fer kurdu. Daha piyanoya otururken çalmaya başlayan, çalarken ya- şayan, bıttiğı anda müzıkle ha- valanan, dinleyicı ile derin bir ruhsal ilişki kurabilen bir piya- nist. "Artık çağ başının o gör- kemli piyanizmi kaîmadı. Her- şey çok mekanikleşti. Ben Richter'le çok birlikte oldum. Onun stilini kaptım. Kardeş gı- biydik yıllarca Richterile. Kon- ser vermek sadece calmak de- ğildır. Ruhundan gelen sesı parmağınla birleştireceksin. Richter bunu öğretti bana." Salondaki dinleyicinin tü- müyle ayağa kalkıp sıcaak bir alkış şöleni vermesi Gavrilov'a hiç de yabana değıl, Her gittiği kentte aynı alışverişı yaşıyor dinleyicisi ile. Gavrilov bir gece * BA1 LAÜtN • "»ON Aî f: SO; yanist Andrei Gavrilov^ / - CRRKon ser SalonıTndaki resitalinde izlenimci bir prog ramsundu. önce Roma'da çalmış, uçaktan iner inmez Istanbul'da çaldı ve sabah uçağa binip Napoü'de çalmak üzere uçtu. Yılda 60 resital, otur orkest- rah konser ve 7 plak... Plak yap- mak ayn bir maraton yaşamak. Bazen üç gün hiç uyumadan stüdyoya kapanıp yoğunlaşa- rak yapıyor plağı. Şimdilerde Deutsche Gramofon'un piya- nistlerinden biri olmanın so- rumluluğunu taşıyor. En önemlisi plak şirketi istedigi ekibi kendi kurmasını, istediği leknısyeni getirmesini kabul et- mış. En son Bach'ın Goldberg çeşitlemelerini yapmış. "Bach insan sesini düşünerek yazmış birçok bölümü. Tıpkı Matthevv Pasyonu'ndan arya- lara benziyor. Klavsen sesi de- ğil, insan sesi düşlemck gereki- yor. Chopin çalarken de özel- likle Scherzo ve Ballad'larda Liszt'ten bile parlak seslcr, in- san sesinin büyük dinamik gü- cü yaşanmab." 1955'te Moskova'da doğan Gavrilov halen Almanya'nın VViesbaden kentinde yaşamım sürdürüyor "Wiesbaden sanki ikinci anavatanım gibi. Birçok Rus sovlusu orada > aşayor. Dü- şeskr, çann torunlan. prenses- ler. Üç tane kilise var. Ben çok dindar bir insanım. Gogol. Dostoyevski birçok eserinı bu kentte yazmış. Ama Londra'da Moskova'da da villalanm var." BeniöMfirmeye kalkıştılar 1979'da Rusya'daki rejim aleyhinde gösteriler yapügp ve Kremlin'de Brejnev'in önünde çalmayı reddettiği için bir çeşit siyasi tutuklu olmuş. 6 Aralık 1979 gününü hiç unutamıyor: "Karajan Berlin'de benı pro- vaya bekliyordu. Tam dört saat bekletmiş orkestrayı, sonra da büyük bir skandal: Konseri ip- tal etürmiş. Oysa ben Mos- kova'daki evime kapatılmış ve telefonlanm kesümişti. Hiçbir haber ulaşüramıyordum." Sonraki yıllarda da Londra'- da yaşarken iki kez beni öldür- meye çalışülar. Birinde silahla, diğennde evimizdeki içme su- yuna zehirli sıvı katarak. Bun lan hatırlamak bile istemiyo- rum arlık. Benim savaşım. Rus halkına seyahat özgıirlüğü ta- nınması yolundaydı. 1985'ten sonra her şey değişmeye başla- dı." Gavrilov son kez'Aşkenazi ile Rusya'ya gitmiş. Onun 26 yıl sonra dönüşünü kutlamak üze- re birlikte konser vermişler bir hafta. "Back to USSR" adıyla bu konserlerinin hazin atmos- ferini yansıtan video bantlan yayımlanmış. 1976'dan beri EMI'run şimdi de Deutsçhe Gramofon'un sanatçısı. Belki bir gün de İstanbul'da bir or- keslra eşliğinde dinleriz Gavri- lov'u. Istanbul'da yoğun müzîk programı • • • Ind Ozdüyönetiminde gençbayan solisüerİstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bu hafta sonunu genç kuşağa ayırmıştı. Genç hanım şefımiz İnci Özdil de üç genç kızımızı yönetti. Ancak orkestranın bir sonraki hafta için seç- tiği Mahler'in 6. Senfonisi'ni bu haftadan çalışmaya başla- ması gençlere birer prova ile sahneye çıkma olanağını verdi. Flütçü Çiler Akıncı'yı J.S. Bach'ın 2 no'lu Süiti'nde dinledik. Zamanla tonunu güçlendirmesı gerekecek bu flütçümüzün. Nazan Tekinson, bir süredır Paris'de çalışıyor. Prokofierin 2 numaralı Keman Konçertosu'nda disiplinli bir çalışma ile müzikalitesinin birlikteliğini ve artık öğrencilikten kurtulup profesyonel kariyere başlamaya hazır olduğunu kanıüadı. Özellikle Prokofıef konçertosunda orkestranın yeterli prova yapamadığı belli oluyordu. Rüya Taner ise yıllar önce resitali ile tanıdığırruz bir başka gencimiz. Londra"- daki eğitimini ta- mamlamış. yumu- şacık bir tuşe ka- zanmış, kendine gü- venli, dinamiklerine özen gösterilmiş ger- çek bir romantik Grieg konçerto ses- lendirdi. Rüya Ta- ner'in adını çok yakın zamanda dün- yanın değişik sanat merkezlerinde duya- cağjz sarunm. Gelecek hafta İstanbul daha yoğun bir müzik ortanu yaşayacak: İDSO'- Rüva Taner ^ a n ' ^ haftalık bir çahşmanın ürünü olan Mahler'in 6. Senfonisi'ni ve klarnetçi Ayşegül Kirma- noğlu solistliğinde Copland'ın ilk kez seslendirilecek konçer- tosunu dinleyeceğiz. Konseri A.Schwinck yönetecek. Cemal Reşit Rey Salonu'nda Moskova Vivaldi Orkestrası ile başla- yan hafta 1012'de gitarist Barrueco'nun resitali, 12/12'de şana Cristina Zanni'nin resitali ve 13/12"de Ankara Oda Or- kestrası'run konseri ile sürecek. Ne yaak ki yenıden kurulan Ankara Oda Orkestrası'run Istanbul'da vereceği bu ilk konser halka kapalı yapılacak. Gürer Aykal gibi bir şefimizi Istanbullular iki yılda bir din- leyebiliyor ve Cemal Reşit Rey Salonu'nda hiçbir bilet halka satılmadan, 21. Yüzyıl Vakfı tarafından kapatılmış bir salona tek konser verip gidiyor. Ya baa sıralann bilete açılması, ya da bir ikinci konser düzenlenmesi gerekirdi görüşündeyiz. Bu hafta sonu ilgjnç bir müzik olayı da Saim Akçıl'ın dü- zenlediği Karadeniz Oda Orkestrası. Karadeniz Ekonomik İş Birliği'ne üye ülkelenn sanatçılanndan oluşuyor. İlk tanıüm konserinı 12/12 tarihinde The Marmara Balo Salo- nu'nda verecek. 'Rıımble Mililia* Türldye'de konser vermekistiyor Kültür Senisi- Almanya'nın ünlü heavy metal topluluklan- ndan Rumble Militia, Türldye'de konser vermek istiyor. Türk- lerle aralanndaki ulusal. kültürel ve inanç farklılıklanrun bu in- sanlarla birarada yaşamalannı engellemediğini \Tjrgulayan topluluk. bu ginşim için bir dılekçeyle Kültür BakanlığYna baş- vurdu. Geçuğimiz günlerde Almanya'nın Mölln kasabasında Neo-Nazi'lerin gerçekleşürdiği ve üç Türk'ün ölümüyle sonuç- lanan saldınyı nefretle kınadıklannı belırten topluluk üyeleri. "Türk-Alman dostluğu" adına Türkiye'de Türk rock topİuluk- lanyla iki ülkenin bayraklanyla donatılmış bir salonda konser vermeyi amaçlıyor. 1985 yılında Bremen'de kurulan Rumble Militia. çevreci. ra- dikal, ırkçıhk karşıu ve banş içeriklı şarkılanyla tanınıyor. 1987 yılında "'Fuck Off Commercial" başhkh oldukça iddialı bir al- bümle ilk çıkışını yapan Rumble Militia topluluğunun lideri Staffı Agoropoulos, '"Biz dinleyicilerimizin dinlediklenni yalnı- zca 'tüketmemeleri' için uğraş vererek onlara bir takım sosyal çarpıklıklardan etkilenmeden yalnızca içgüdülerine dayanarak hareket etmeleri gerektiğmi anlatmaya calışıyoruz. İki Alman- ya'nın birleşmesinden sonra faşist Nazi hareketinde belirgin bir artış oldu, özellikle de Doğu Alman kesiminde." Aşın sağ harekete duyduklan tepkiyle ırkçılığa karşı şarkılar yazdıklannı söyleyen Agoropoulos. "Faşist düşüncelerini yay- maya çahşan o kadar çok aşın sağa parti var ki. Bu çok kor- kutucu. Kendimizi doğal olarak tehdit alünda hissediyoruz ve insanlan buna karşı savaşmaya çağınyoruz" diyor. Bu yıl ıçın- de yeni albümleri "'Stop Violence and Madness"ı (Şiddete ve DeÜliğe Son Verin)piyasayaçıkaran topluluk elemanlanndan biri de Türk. bilsak, sıraselviler cad., soğancı sok. 7 cihangir 243 28 79-99 İDSO'da 2O.yıl konseri Kültür Servisi - İstanbu) Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO). 18-19 aralık tarihlerinde "İsmet İnönü'nün anısına" başlıklı bir konser gerçekleştirilecek. Orkestra 25-26 ve 27 aralık tanhlı korıserlerini ise "20. yıl kutlama konsen" adı altında sunacak. İDSO olağan hafta sonu konserleri kapsamında cuma günü 19.00've cumartesi günü 11.00'de Ayşegül Kirmanoğlu'nun (klarinet) solist olarak katılacağı konserde orkestrayı Alexan- der Schwinck yönetecek. "İsmet İnönü'nün Anısına" başlığını taşıyan konser ise, 18-19 aralık günleri 19.00 ve 11.090'de ızle- nebilecek. Orkestrayı Erol Erdinç yönetecek, konsere solist ola- rak da Ferzan ve Ferhan Önder katılacak. İ DSO'nun 25-26-27 aralık günleri sunacağı konser ise "20 Yıl Kutlama Konseri" başlığını taşıyor. Şef İonescu Galati'nın yö- neteceği konsenn solisti ise piyanist Roland Batık. Sinema oyuncusu ve caz yorumcusu Özay Fecht İstanbul'da: Şarkı söylemek, se\dşmektirKültür Servisi- 1970'lerin dünyasmda, gitar eşliğinde. La- tin Amenkan Şarkılan söyleye- rek sanat hayatına başlayan Özay Fecht, .Hayal Kahvesi'- nde. Tahsin Ünüvar ve grubu eşliğinde her salı, cuma ve pazar akşamlan caz severlerle birlikte olacak. Kırk Metrekare Almanya, Gül Bahçesi, Pizza Colonia, Happy Birthday Tarke gjbi fılmlerle, sinemada da adını du- yuran Özay Fecht, son olarak Erden Kıral'ın "Mavi Sürgün " filmınde Emıne rolüııde oy- nadı. Yurt dışında sürdürdüğü caz şarkıcılığında. uzun bir geçmişe sahip olan sanatçı, 1982 yılında profesyonel olarak çalışmaya başlayarak. Billie Holiday programı ile, Almanya'r.ın he- men tüm şehirlerinde, Avustur- ya, İsviçre, Hollanda ve İtalya'- da bir çok konser verdi. Alman müzisyenler eşliğinde "No More" adh ilk uzunçalan- nı, 1985 yılında Avrupa'da pi- yasaya sunan sanatçınm ikinci uzunçalan "Moves" ise. 1989'- da Amerikah sanatçılarla yap- tığı ortak çahşmanın bir ürünü. 199l'de Joaçhım Kühn iie pop- CD yapan Özay, David Fried- man, Jim Pepper, Curtis Clark, Larry Porter ve Okay Temiz gibi, müziğin önde gelen isimle- n ile çalıştı. 1982 yılında, profesyonel olarak verdiği konserinde, Bil- lie Holiday'in tarzını kullanan Özay, arük müzikte ve sinema- da kendi tarzını bulduğunu söylüyor. Özay, Hayal KahvesTndenikaye anlatırcasınacaz söylüyor.(ERDOĞAN KÖSEOĞLU) 20 yıl boyunca Almanya'da yaşayan, biryıldıryaşamını Pa- ris'te sürdüren Özay Fecht. Al- manca'nın yanısıra İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bili- yor. Türkiye'de ilk kez söyleme fırsatv bulan sanatçı, caza tut- kun. 1986'da başrol oynadığı Kırk Metrekare Almanya filmi saye- sinde, Cannes Kriük Haftası'- nda ÜNESCO ödülü ve La Corna Festivali'nde, Gümüş Leopar ödülü ile onurlandın- lan sanatçı "'Bu filmde oynar- ken Turna'ya, bir ümit verdim, bu ümidi, seyirciye de hissettir- dim. Aksi takdirde dört duvar arasında gerçekleştirilmiş sıkıa bir film olurdu " diyor. Şarkı söylemeyi, sevişmek gi- bi gördüğünü söyleyen sanatçı, duyduğu heyecanı, aldığı zevki dinleyicisiyle pay laşmayı ve his- setüklerini dinleyicisine de his- settirmeyi amaçhyor. Şarkı- lanyla adeta hikaye anlatıyor, izleyiciyi birlikte düşler kurma- ya davet ediyor. 197l'de oyuncu olabilmek için Türkiye'den Almanyaya giden. babası sayesinde cazsöy- lemeye başlayan, Kırk Metre- kare Almanya ile Türk seyirci- sine adını duyuran Özay Fecht, şimdi de, Beyoğlu Hayal Kah- ve'de, hikaye anlatırcasına söy- lediği caz müziğini, Türk dinle- yicisine daha da çok sevdirecek. Kenıaııcı Cihat Aşkm'dan Kültür Servisi- Kemana Cihat Aşkın, 14 aralık pazar- tesi, 16 aralık çarşamba ve 24 aralık perşembe günlerinde İstanbul'lu müzikseverlenn karşısına çıkacak. Cihat Aşkın. Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.'nin davetlisı olarak Türkiye'ye gelen Sofya Yayh Çalgılar Orkestrası"nın 14 aralıktaki konserine solist olarak katı- lacak. Orkestrayı Prof. Angel Mırchov Stankov yönetecek. Aşkın ikinci konserini ise, Akbank Oda Orkestrası eşliğinde. 16 aralık çarşamba günü AKM'de verecek. Ak- bank Oda Orkestrasfnı Rus şef Yevgeni Samoilov yöne- tecek. Albinoni, Sinangil ve Çaykovski'nin yapıtlannın sunulacağı konserde Aşkın, Mozart'ın 4 no.lu Keman Konçertosunu seslendirecek. Cihat Aşkın'ın son konseri ise, 24 aralık perşembe günü, CRR'de gerçekleşecek. Beet- hoven, Muammer Sun, Dvo- rak ve De Falla'dan yapıûar seslendirecek. Cihat Aşkın, 12 yaşında, İTÜ Türk Müaği Devlet Konservatuvan Özel Egitim bölümü, hızlı keman birimin- de Prof. Ayhan Turan'ın öğ- rencisi oldu. 1989'da konser- vatuvan bitıren Aşkın ilk resitalıni 16 yaşında verdi. |985'te "Yıhn En Yetenekü Öğrencileri Yanşması'nda Filarmoni Derneği ödülünü aldı. Aşkın 1987'de İngilte- re'de "Yehudi Menuhin Uluslararası Keman Yan- şması"nda, 'En iyi Bartok yorumcusu' seçildi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda aralık ayının yoğun programı Koro, gitar, oda orkestrası ve bale Kûltür Servisi- Cemal Reşit Rey Kon- ser Salonu. aralık ayına yük'ü bir prog- ramla girdı. Gitarseverler için bu ay bir de gitar resitali var. Ünlü Küba'lı gita- nst Manuel Barrueco, 10 aralık perşem- be günü saat 19.00'da vereceği resitalin- de Weis,Chick Coıea ve Albenizin yapıtlannın yanı sıra Sor'un Mozart'm bir teması üzerine çeşitlemelerini yo- rumlayacak. 12 aralık cumartesi günü aynı saatte de bir şan resitali var. Unlı. opera sanatçımız Leyla Gencer'ın yeuY tirdıği. son yıllarda İtalya'da özellikle Rossini yorumlanyla başan kazanan soprano Cristina Zanni, resitalinde bir Rossini programı sunacak. İstanbul 13 aralık pazar günü, Anka- ra'lılan konuk edecek. Ankara Oda Or- kestrası, şef Gürer Aykal yönetiminde Critarist Manuel Barrueco, soprano Cristina Zanni, Ankara Oda Orkestrası, Sofya Kadınlar Korosu, Hüseyin Sermet ile Mehveş Emeç 'in konser ve resitalleri bu ayın programında yer alıyor. Hüseyin Sermet ve solist Suna Kan eşliğinde Haendel. Mendelssohn. Cemal Reşiı Rey ve Schönberg'in yapıtlanru seslendirecek. . Hemen ardından 14aralık pazartesi gü- nü saat 19.00'da İrina Franz Stiglich yö- netimdeki Sofya Kadınlar Korosu'nun da yüklü bir programı var: Wıldman. Wılb\c. C.ıvkovskı. Schumann. Verdi. Brahıns. Kosbinı, Schubcrt ..Bu ay Ce- mal Reşit Reyde bir koro :>olenı daha var. Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu, 23 aralık çarşamba günü şef Ruhi Ayangil ve solisüer Erol Uras. Öz- lem Abaa. Zafer Tekelioğlu, Ferhan Başak ve Yalçın Tura eşliğinde vereceği konserde, "Şeyh Galib'e Saygı" te- masınıişleyecek.' Aralık ayı da piyano resitallen ağırhklı 19 aralıkta Hüseyin Sermel. 21 aralıkta da Mehveş Emeç müziksever- lerle buluşacak. Bu arada müzik etkin- liklerinın yanı sıra bale ve dans da var Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda. Turkuaz Modern Dans Topluluğu bu ay iki kez. 6 ve 20 aralık tarihlerinde Ce- mal Reşit Rey Konser Salonu'nda gös- teriler sunacak. Baleseverler için de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'mn bale gösterileri 11 ve 18 aralıkta.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle