24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4ARALIK1992CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER Tacikistaıfıla • MOSKOVA(AA)- Tacikistarfda devrik I>evlct Başkanı Rahman Nabiyev taraftarlanyla İslamcı ve demokraiık gruplann oluşturduğu muhalefet koalisyonuna bağlı güçler arasındaki çarpışmalann venıdenşıddetlendiğı « bildirildı. RusyaOlağanüstü Durumlar Komitesi sözcülüğünce yapılan açıklamaya göre İslama gruplara bağlı mılislerin kontrolündekı başkent Duşanbe'nın kenar mahallelennde bırkaç gündür devam eden karşılıklı tüfek ateşi dün sabahtan itibaren "büyük çaplı bir 1 çattşmaniteliğT'kazandı. ABD'den Kml Kmertefe uyan •WASHİNGTON(AA)- ABDhükümeti. Kızıl Kmerler'e çağnda bulunarak kaçırdıklan BM Banş Gücü'nden 6 askeri scrbest bırakmalannı ıstedi. ABD Dışışlen Bakanlık Sözcüsü Rıchard Boucheryaptığı açıklamada"Kızıl Kmerler'den banş gücü askerlennı derhal serbest bırakmalannı ıstiyoruz" dedi. Kaçınlan askerlenn 3'ünün İngiliz. 2"sinin Filipinli, binnınde Yeni Zelandalı olduğu kaydedildi. Boucher'in. Kızıl Kmcrlerc, BM'nin Kampuçva'da yaşanan krizınçözümü konusundaki kararlanna bülünüyle uymalan konusunda çağnda bulunduâu belırtildi CIAîüzeterini istiyor • VVASHINGTON (AA)- ABD istıhbarat scnısi CIA'nın. 1986 ile 1990 yıllan arasında Afgan mücahıtlenne verdiğı yüzlerce Stingcr füzesini yüksek fivatlarla tekrarsatın alacağı iddia cdildi. NVashington'dakı Balılı kaynaklar. CIA'nın. Sovyet yanlısı Kabilrejtminekarşı savaşan mücahitlcre bolca dağıttığı-karadan havaya Stinger füzelerinin başta İran olmak üzcre "dost olmayan" ülkelerin elıne geçmesini cngellcmek için satın almaya çalıştığını belirtüler. Adlannın açıklanmasını istemeyen bu kaynaklar. temsılcilermeclisı ve senaio ısuhbarat komisyonlannın söz konusu füzelerin CIA tarafından satın ahnmasını onayladıklannı. ancak bu işleme yapılacak masrafı kısmayaçalıştıklannı kaydettiler. Clinton'dan halka davet • VVASH1NGTON (AA) - ABD'de3 kasımda yapılan başkanlık seçimını kazanan Bill Clinton. lüm vatandaşlannı 20 ocakta görevı resmen devralması dolayısıyla düzenlenecek şenliklere katılmaya çağırdı ve "Hatta Beyaz Saray"a gelip benımle tokalaşabilirsiniz" dedi. 5 gün sürmesi planlanan şenlikler sırasında yeni başkan ve eşi ayın 17'sinde otobüsle 200 km katedecekler. ertesi gün orta sınıf Amerikalılarla yemek yiyecekler. 21 'inde de Beyaz Saray'ın kapılannı 3 saat süreyle halka açacaklar ve bu süre ıçmde bınlerce vatandaşla el sıkışacaklar. İsveç'te uçak kazası • STOCKHOLM (AA) - İsveç'te içinde üç kişinin bulunduğu bir uçak. başkent Stockholm yakmlannda bir yerleşım merkezi üzerine düştü. Olayda en az ikı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada. iki motorlu pipe malibu tipi uçağın Stockholm-havaalanı yakmlannda bir yerleşim bölgesinin üzerine düştüğü. kaza sonucunda bir apartmanda yangın çıktığı ka\dedildı. İngHtere'den Danimarka pkanı • LONDRA (AA) - Av rupa Topluluğu Dönem Başkanı İngiltere, Maastricht Anlaşması'nı referandumla .«ddeden Danimarka'nın bu anlaşmayı kabul etmesini sağlayacak üçmaddelik bir plan önerdi. 11 -12 aralık tanhlerinde Edinburgh'da yapılacak AT doruğu öncesi topluluk üyesi ülkelere gönderilen plana göre ilk aşamada Edinburgh'da ülke liderleri Maastricht'in nasıl yorumlanması gerektıği konusunda bir deklarasyon yayımlayarak Danimarka'nın korkulannı gidermeye çalışacaklar. Cidde'de toplanan İslam Konferansı Örgütü, BM Güvenlik Konseyi'ne çağn yaptı BosnaVa derhalmüdahalej • Yeni Yugoslavya te- derasyonunun başbaka- nı Milan Paniç'in Sırbis- tan de\let başkanlığına adayhğı, seçim komisyo- nu tarafından reddedil- di. Komisyonun ret ge- rekçesinin, Paniç'in bir yıldan daha az süredir Sırbistan'da ikamet et- mesi olduğu bildirildi. Dış Haberier Senisi - İslam Konferansı Örgütü. Birleşmiş Milletler'i. Sırbistan'a karşı derhal "güç" kullanmayaçağır- dı. İngıltere'nin de Sırbistan'a karşı sınırlı bir askeri harekatı deştekledıği haber venliyor. İslam Konferans) Örgütü (İKÖ) dışişleri bakanlannın. Suudi Arabisıan'ın Cıdde ken- tinde yaptıklan ve Bosna-Her- sek'teki savaşın ele ahndığı top- lantıda. Birlcşmiş Mılletler'c. Sırbistan ve Karadağ'a karşı "güç" kullanılması yolunda çağn yapıldı. 2 gün sürcn dışişleri bakanla- n loplantısının sonunda vayım- lanan ortak bıldıride "IKÖ. BM Güvenlik Konseyi'ni, Sır- bistan ve Karadağ'a karşı BM Anayasası'mn 42. maddesinde izin verilcn güç kullanma da da- hil. tüm önlemleri almaya çağı- nr" denildi. İKÖ bildirisınde aynca Bos- na-Herseke parasal yardım yapılması ve banşın sağlanması yolunda Güvenlik Konseyi ka- rarlannın uygulanıp uygulan- madığını gözlemek amacıyla ülkeye denetleyiciler gönderil- mesi konusunda üye ülkelenn BM Genel Sekreteri \e Güven- lik Konseyi ile ılışkiye geçmeleri istendi. Bildiride. Bosna-Hersek'ın kendisinı savunmasının en do- Sara>bosnalı >aşlı kadın e>inin bodnımunda Sırp bombardunanının durmasını beklivor. ğal hakkı olduğu. Müslüman- . " * .. , , ., lann İKÖ ülkelerinden silah re İngiltere Dışişlen Bakanhğı. >oneiımınınonay.ılclngılıere yönetiminde beliren bistan seçim komisyonu tara- fından reddedildi. Yugoslav ajansı TANJUG'- un haberinde. Amerikan uy- ruklu Paniç'in seçim komisyo- nuna sunduğu belgelerin ince- lendiği ve ikamet süresinin ıstenen şartlara ugyun olmadığı gerekçesiyle başvurusunun red- dedildiği kaydedildi. Sırbistan seçim kanununa göre adaylann seçilme hakkına sahip olabilmeleri için Sırbis- tan'da en az bir yıl süreyle ika- met etmış bulunmalan gereki- yor. TANJUG, yeni Yugoslavya Başbakanı Milan Paniç'in mahkemeye başvurma hakkı- nın da bulunduğunu kaydetti. alabılmclen için izin verilmcsi tdlebi yinelendi. İKÖ. Güvenlik Konseyf- nden 15 ocağa kadar Konsey kararlannın uygulanmasında gelişme sağlanması ıçtn ginşım- de bulunmasını da valep eui. Çeşitli uluslararası çağfılara rağmen Bosna-Hernsek'teki savaşın sünnesi. bir askeri mü- dahale seçeneğinı gündeme ge- tiriyor. Londra muhabirimiz Edip Emil Ö\men in bildirdığıne gö- ABD "Bosna'va a->keri müdahale" görüşüne sıcak bakıyor. An- cak. Sa\ unma Bakanhğı müda- hale\c karşı olduğunu açıkladı Sa\unma Bakanhğı. si\ası dü- /c>de alınaeak bövle bir kara- • rın pratiktc naMİ uvgulanacağı- nı soruyor Yanıtı da şöyle: En ;i7 10() bin asker göndermedcn. bıınu havadan çok iyi destekle- mcdcn. vıllarca sürccek kanlı bir gcrilla savaşını göze alma- dan mumkün doeil Amerikan nin gınşımı üzenne. I6aralıkta C'ene\rc'dc"İkınd Bosna Kon- t'cransı" loplanacak. Bu kc? konleransa ABD \e ba/ı Miis- lüman ülkelerin de aralannda bııluııdugu 33 ülke davetli. Bir gun Mirecck toplantıda alına- cak karar. 2ü araıkta yapılacak Sırbısian seçımlennde sertlık şanliM Miloscvıç ile "ılımir" sa- vılan Paniç taraftarlanna "vol ök" frıgıltere. Yögos!av\a buna'ı- mının. güneye doğru Kosova \e Makedonya'ya doğru geniş- leme olasılığı karşısında •deh- şete"düşüyor. Bunalım genişle- diğı takdirde. sorunun bir ıç sa- .a^tan çıkarak bölge ülkelennı de ıçine çckecek bir gırdaba dö- nüşcceğı görüşunde. Paniç'e ret Bu arada Sırbistan ve Kara- dağ'dan oluşan yeni Yugos- la\>a"nm başbakanı Milan Panic'in. 20 arahkia yapılması planlanan Sırbistan devlet baş- kanlıâı secimlerinc adayhğı Sır- ACIKAYBCVIIZ Manısa. Ala>ehir. ta\aUıdere Beledi\e Dr. YAMAN ERDAL K'in acınn/ >>ı>nsu/Juı Nkıhuma Tann'dan ıahnKi. k^Jv i . ' bas-><ığlığı dıL'i ı^ SHP (;t:\KL MhKKK/.İ \oi: C uma ;Ju VEFAT Deeerlı uvemı/. oğreınıcnınıı/ HİKMET ALT4N'ı kaybettik. Acımız son^uzdur E(";İTİM-İ!j (,E\KI. MKHKK/.I EĞİTİM-İîj \\K \K \ >l BKM KĞİTİM-İ$ M \M \K *? \e EĞİTtM-İS UMUI-İ TEŞEKKÜR Lsım \HMET HAMDİ DİNÇKK'ın u/un >uron ğ Mrasında ame!ı>atlannı bu>uk bir ıtına ile gerı,ekle>iırci] C apa Tip Fakultesı'nden dokıorlarımı/ Sayın Prof. Or. T\R1K TKRZİOĞU . Sa>m Prof. Opr. Dr. NKCDLT AKAT. Sa>ın Eneste/.isi Prof. Dr. MTAY 4KPİRE. Sa>ın Izman Dr. P1NAR YAZK.lOĞUna. değerlı oğlumuz. fedakar ınsan, ^»kıf Oureba Hastancı Radsas\on Onkolojı Ktm\k Ş«1ı Or. NL'RKTTİS ONLR'a \c lum sertı*ıne. leda\isıni surdurnıek ıcın desıek olan bu\ıık ınsan Oulhane Askeri Tıp Akademışı eski komutanı Savın Prof. Opr. General Dr. NECATİ KÖI.AVa, Havdarrava \«.keri Hasıanesi nden Sayın Prof. Opr. Dr. \HMKT BATKIN'a. Sa\ın Prof. Dr. HAYA1İ TOR'a, Sayın Prof. Dr. NtCDET ISKENTV. GATA. Dahıhje Yoğun Bakım'da geçen son sunlennde se\gı vc ııına ile hastamıza bakan Sa>ın Vard. Doç. Dr. < s\BAHATTİN Gl'fe. Sayın As. Dr. YAŞAR KİÇİKARDA'ya, Sayın As. Dr. \HMET DALCIÇ'a, bulun sems hemşıre \e per^onelıne şukranlanmı sunarım. Sevgili dosıumu/ Dahılnc L/man, BETİGÜL ERKAN'a. Haydarpa$a Numune Ha^Iane>] Başhekımı Norolojı Künık Şefi Dr. NUR1 Y\ŞAR ERtNOĞLL na. kı/ıın Dr. YILDIZ DlNÇER'in değerlı arkada>lanna \e emeğı gei.cn lum doktorlara. SSK Bakırkoy Doğumevi Bashekımlığı'ne. kı/nn Dr. KEVSER O M R ' u n degerlı arkada>larına. asrka detnı sırasında toreni gerçeklestıren 1. Ordu Koıııuıanliğrıu. N4O-4I Harp Okulu sınıf arkadaşlarına, llhdmı Ahmeı Ornekal llkokıılıı mudur \s oğreımenlerine. Izmır Kı/ Oğreımen Okaiu me/uııu vefakâr arkadaşlarıma. Sa>ın Şakır aıle>ine, Savın Hitıl aıleMiıe. Sayın Gürelli ailesine. Emla.. Bankası Muduru TÜRKAN CİNEMRE*>e, çelenk göndereıek. e\ınuze gelerek acımı/ı paylaşan dosılarımıza teşekkur elme\ı borc bilirım jji «'iııcklı jıâr SELMV I>I\(KR U >K M I K \VBIMIZ l-kı Uiaııou', Ua^>Mj av akvUİaıından aıerhum f-uaı Oıncı Keskıı»ı»ğ!u ile Hıknıeı keskinoğlu'nıın oğlıı. ıııcrhum Prot Miat Ke;>kinoğlu ıle Me/iyt'i Öne\'ın \e c^kı Kd^tanidiuı \!ıllet\ekıli meıhunı Muzafter Muluo'nuıı seğenı. Gulav İr\em, lekın, Gulen \e C,iımhüiı ın kıı/eıi'. ti\atıo saııat>;ı>ı Mehmet K.eskıiH)ğkiRun cok sevdığı kd>ınbiraderı. Uzum \e Su'nıın >e\üilı amv.a-1, >it'alı arkadaslannın can do^tıı. M JoNeph LISCM vc Poıılund Lni\ersite*.i me/unu ÖMER KESKİNOĞLU ll'al "^okaöı i'iH'iıklarıiKİaıı) aramı/dan a\rıldı. Azı/ nâşı 4 aralık cuma gunu (bugun) Moda Camii'nden cuma namazını muteakıp. Kupluce'deki kabrinde toprağa \cri!ccektir Ruhu >ad olsun. AİLESİ TEŞEKKUR Oğlııınu/ OMKR C'AN'm Joğıınıunı. babarı ıle iırcıı hasia ^a>!n Doç. Dr. UMUR ÇOLGAR'a. Uz. Dr. TAMER ERELV. Anestçzist ALİ FERİT PEKELe. Anestezist TLNCA SUBAŞIna. Ebe GL1.A\ ERDEM'e. hemşireler NECLA SLNGIR. SEMRA ERTF.N, SEMRA Ö/.ER'e \e Ccrrahpaşa Kadın Doğum Ser\isi'nin tum personeline teşekkıırü bir borv' bilirİ7 SAt.İDK - VLİ \KS(»Y KAYIP Ekonomı Muhabırlerı Derneğı (EMD/ Istanbu! Sube- si'nın malı kayıt defte , kaybolmuştur Yenısı cıkarılaca- ğından eskisinın hükmü yoktur. Kamuoyuna ve 3 şahıs- lara duyurulur _ H _ İSTANBUL ŞUBESİ TEŞEKKİR Hasialığımı zamanında tcNhı> ,dcn \c başarılı müdahale ıle benı >ağlığınia ka\ıı^ıııran Doç. Dr. MELAHAT KESİM e \e ckıbınden Op. Dr. İSMET KARLIK. Op. Dr. ERTAN ÖZEIN. Dr. ÖZKAN ÖZVERİM. Dr. FİGEN TAŞER ıle Haricne bolumunden Dr. METİTS ERCAN'a. a\ru.a yakın ılgı \e yardımlarını esirgemaen lum Şı^lı Lıtal Hasianesı heııiMre \e haMabakıcılarına te^ekkuru borc bilirım. Çatışmalar Bosna-Hersekin başkenü Saraybosna'da Sırplarla Bos- nalı güçler arasındaki çatışma- lann dün sabah yeniden şiddet- lendığı bildirildi. Bölgedekı AFP muhabirinin hastane kaynaklanndan edin- diğ) bılgide, Saraybosna veçev- resinde öncekı gün ve dün meydana gelen çatışmalarda 27 kişinin öldüğü. 109'unundaya- ralandığı kaydedildi. Bir ABD kargo ucağırun Sa- raybosna çevresinde meydana gelen çatışmalarda ısabet alma- sı üzerine uçuşa kapatılan ha- vaalanının yanna kadar açıl- mayacağı bildirildi. BM Mülte- ciler Yüksek Komiserliği sözcüsü tarafından yapılan açıklamada. Saraybosna Ha- vaalanı'nın kapalı olmast sebe- biyle bölgeye yapılan insani yardımlann da bir süredir ger- çekleştirikmediği kaydedildi. Kosova gergin Kosova'nın Priştine kentin- de. snil pohslerin gösteri vapan bir gruba ateş açmalan sonucu bir Arnavut öldü, bir Arnavut yaralandı. AFP'nin görgü tanıklanna davanarak verdiği habere göre cllcnnde dövizlerle gösteri ya- pan bağımsızlık yanlısı bir grup Arna\ut. aralanna giren Sırp polislerin göstericilere ateş aç- ması sonucu 27 yaşındaki Sami Arifi adlı bir Arnavut öldü. TANJUG Ajansı ıse olayda ıkı kişinin yaralandığını duyur- du. Olaydan sonra Prişüne'de durumun gergin olduğu bildiri- lı\or BREZILYA Senato Collor'u suçlubuldu • Brezilya senatosunda yapılan oylamada Cumhurbaşkanı Femando Collor de Mello' nun se^nı kampanyası bütçesinden milyon- larca dolar haksız kazanç sağladığını belırten rapor, 67'ye karşı 3 oyla kabul edildi. Dış Haberier Ser- visi - Brezilya Sena- tosu eylül ayında hakkındaki yolsuz- luk ıddıalan nede- niyle Meclis tarafı- ndan geçici olarak görevden uzak- laştınlan Cumhur- başkanı Fernando Collor de Mello'yu suçlu buldu. Senatoda öncekı gün yapılan oylama- da özel bir yasama komitesinin hazı- rladığı ve Collor de Mello'nun ailesi ve >akınlanna seçim kampanyası bütçe- sinden milyonlarca dolar haksız kazanç sağladığını belırten rapor 67'ye karşı 3 oyla kabul edildi. Collor'un yı- rafından. seçim kampanyası COLLOR-Görevden alınması beklerayor. lbaşmdan önce cumhurbaş- kanlığı görevinden alınması bekleniyor. Özel komıtenin hazırladığı raporım 81 sandalyeden olu- şan senatonun daha önce de Collor hakkında hazırladığı yolsuzluk suçlarnalannı içeren raporun benzeri olduğu bildi- rildi. AFP'nin haberine göre. Col- lor de Mello'nun geleceğine ilişkin karar 18-22 aralık tanh- leri arasında senatoda verile- cek. Ancak de Mello'nun, se- natonun hakkındaki karannı açıklamasından önce, kendisi- ni sözlü olarak savunma yolu- na gideceğı bildirildi. Brezılya'da Fernando Col- lor de Mello'nun Fransa'ya kacacağı ve bu ülkeden sığın- ma isteginde bulunacağı yö- nünde söylentilerin giderek güç kazanması üzenne Fransız Büyükelçiliği'nin bir açıklama yaparak Collor'un bu yönde »bir istekte bulunmadığını kay- detti. 1989 yılında cumhurbaş- kanlığına secilen Fernando Collor de Mello. mayıs ayında erkek kardeşi Pedro Collor ta- malı sorumlusu Paulo Cesar Farias'dan 6.8 milyon dolar tutannda para almakla suçlan- miştı. Pedro Mellor, Farias'm söz konusu parayı devlet ihale- lerinde rüşvet alarak sağladığı- nı öne sürmüştü. Collor aynca dış ülkelerden alınan kredıleri özel harcamalannda kullan- ma kla da suçlanmıştı. Yüz binlerce Brezilyalı Col- lor'un ıstifa etmesı için aylarca gösteriler düzenlemişü. 503 üyeli Brezilya Mechsi 29 eylül tanhinde yapılan oyla- mada Collor de Mello'nun do- kunulmazlığının kaldınlmasi ve görevinden geçici olarak uzaklaşunlarak hakkındaki yolsuzluk suçlamalannın sena- toda görüşjjlmesi karar- laşiınlmıştı. Ülke yasalanna göre Collor aynı tarihten bu yana 180 gün süreyle teknik olarak makamını koruyabil- mışti. Ancak senatonun kendi- sini öncekı gün suçlu bulması üzerine, 18-20 aralıkta senato- da yapılacak son oylamada hakkındaki karar kesinleşe- cek. Cumhurbaşkanı göre\-in- den alındığı 29 eylül tarihinden bu yana Brasil 'de buluyor. Cumhurbaşkanı Turgut Özal yann Mısır'a gidiyor Ankara-Kahîre yakınlaşması • Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Mısır'a yapaca- ğı 5 günlük resmi gezide. siyasi konulann yanısıra ağırlıklı olarak ekonomik konular ele alınacak. Dış Haberier Senisi - Ka- hırc've >ann gıdecek ..olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal , Mısır De\let Başkanı Hüsnü Mübarek ile "ıki ülke arasında fazla gelişmemış ekonomik iliş- kilcn. mükemmel olan siyasal ılişkiler düzeyıne çıkarma" ko- nusunu görüşecek. İki cumhurbaşkanının gö- ruşmc gundemmde "Ortadoğu sorunu ve lrak'da durum, Bosna-Hersck'teki gelişmeler \e Kafkasva'da son oluşumlar ıle Kıbn;> görüşmeleri" gibı ko- nulann yer alacağı bildıriliyor. Mısır Devlet Başkanı Müba- rck'in niban 1992'de Ankara'ya \aptığı ziyaretı iade edecek olan Tiirk Cumhurbaşkanrnın beş günlük gezisine eşi Semra Özal \e Dışışferı B.ıkanlığı Müsteşa- rı Bmükelçı Ö'dcm. Sanberk ile Köşk ve bakanlık yetkilileri ka- lılıyor. Cumartesı günü Kubbe Sa- ravı'ndakı resmı karşılama tö- renınden sonra ıki Cumhurbaş- kanı arasında ilk görüşme yapılacak. Özal ve evsahibi Mübarek. ertesi sabah da bir "ba$ başa" görüşme için yeni- den bir araya gelecekler. 1990 >ıhnda Türkiye'nin Mı- sır'a dışsatımı 160 milyon, dışa- lımı ise 137 milyon ve 1991'de ısc dışsatım 168.5. dışalım ise 4^.5 milyon dolardı. Taraflann bu görüşmelerde düşük ticaret hacmini arttırmay! ele alacakla- rı bıldiriliyor. Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Vluhammed Eldivani Cumhu- riNd'e bu konuda "İki ülkenin >ıllık dış ticaret hacmi 250 mil- yon dolar kadardır. Biz, Mısır Petrosyan, eski bakanını yalanladı Karabağ Ermenileri denetimde MOSKO> A (AA)- Ermenıs- lan Cumhurbaşkanı Lc\on Ter Pclrosvan. Dağlık Karabağ'da Ermenîstan ordusunun çarpış- madığı yolundakı ıddialan bız- zat \aianla\arak "Karabağ"- dakı tüm operasyonlann Ermenisian hükümetinin kont- rolü altında vapıldıeım" bildir- dı. İnıcrfaks ajansının haberine göre Ermenistan Cumhurbaş- kanı Karabağ sorunuyla ilgılı olarak bölgcde incelemelerde bulunan BM heyeıiyle görüş- ITKM sırasında yaptığı açıkla- mada. Ermenistan hükümeti- nin ."Dağlık Karabağ yöneti- mı\le birlikte bölgedekı tüm Ermenı kuvvetlerını kontrol edcbildığinı" belirtti. Lcvon Ter Petrosyan'ın bu açıklama\ı Dağlık Karabağ'da ilan cdılebilccek bir ateşkesın uvgulanmasında. Ermeni kuv- \etlerinin vanlacak anlaşmayı bo/anayacaklan yolunda gü- \cnce vermek için yaptığı belır- tiliyor. Ermenistan diplomasisi, özellıkle eski dışişleri bakanı Raffı Hovannesyan'ın istifası- na kadar Karabağ'da Ermenis- tan ordusuna bağlı hiçbir güç bulunmadığını bu bölgede sa- \aşanlann "Karabağ Ermeni- Icn olduklan için Erivan'ın bu bolgedcki Ermeni silahlı grup- lan üzcrinde kontrol kurması- nın mümkün olmadığını" iddia edı\ordu İSVİÇRE YAŞAM GELECEĞİN GÜVENCESİ... larafı olarak bundan daha ıyisi- nı yapacağımızı sanıyonız. Önümüzdeki birkaç yıl ıcinde bunu ikiye. hatta üçe katlayabi- liriz." dedi. Büyükelçi. bırkaç hafta son- ra ikı ülkenin özel sektör temsil- cılcrinin hangi alanlarda ne gjbi ışbırliği yapabıleceklerini tartış- mak üzere "İş Konseyi" top- lanlısında bir araya gelecekleri- ni söyledi. Ekonomik alanda hiç kuşku- suz en önemlı gelişme. Mısır'ın Türkıye'den 1 milyar dolar (vaklaşık 8.5 tınlyon lira) değe- rinde 46 adet F-16 tipi savaş uçağı satın almasına ilişkin ka- rardır. L'zun görüşmelerden sonra gerçekleşen bu uçak ahıt|i projesinin fınansmanını Mıar'a ABDsağlayacaktır. Buna karşıhk Kahire An- kara'ya M-l tanklannı öneri- >or. Âncak bu tanklann fınans- manı konusunda henüz bir gelişme sağlanamadı. Büyükelçi Eldivani ekim ayında Surije'de yapılan bir anlaşma ile Ordün'ün yanı sıra Türkıye ile elektrik bağlantışı- nın kurulduğuna ve Tofaş şir- ketı ile işbirlıği sonucu "Do- ğan" ve "Şahin" marka otomo- billenn Mısır'da yapıldığına dikkatçektı. Mısır Büyükelçisi, Türk Pet- rol şirkctınin Mısır'da yaptığı petrol aramalannda bir kuyu- da petrol bulmasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere kaıkıda bulunacağını belitttik- tcn sonra şöyle konuştu: "Mısır'ın deneyiminın bu- lunduğu Afrika ve Arap ülkele- rindc. buna karşıhk Türkiye'- nin de geniş bilgjsının bulundu- ğu Ortaasya ülkelerindeki işbirlıği için yeni fırsatlardan karşılıklı > ararlanabiliriz." Pazar günü Türk Şehitliği ye Mısır Müzesi'nin ziyaret edil- mesinden sonra pıramitleri ge- zecek olan Özal ve beraberinde- kı heyet pazartesi günü Luxor ve Kamak tapınaklannda ince- lcmeler yapacak. Özal salı günü Nil kıyısındaki eski Mısır uy- garlığına ilişkin tarihsel kahntı- kırı gezecek ve 9 aralık çarşam- ba akşamı Ankara'ya dönecek. Bu arada Mısır'da bir askeri mahkemenın 6 aşın dinci mili- tanı ölüm cezasma çarptırdığı bildirildi. Mahkeme. 6aşın din- c\ mılitana ölüm cezasını anti ıcrör yasası çerçevesınde hükü- mctı devırmeye çalışmaktan ve adam öldürmeye teşebbüs suç- larından verdı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle