23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4ARALIK1992CUMA 14 HABERLEREV DEVAMI 23 sendikanın oluşturduğu 'Değişim Grubu' Yılmaz'a karşı Yol-İş Başkanı Bayram Meral'i aday gösterecek Türk-Iş'te başkanbkyaıışı kızıştıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türk-İş'te Genel Başkan Şevket Yılmaz ve ekibini değiş- lirmeyi amaçlayan 23 sendika- nın oluşturduğu "Değişim Grubu". Yol-İş Genel Başkanı Bayram Meral'i genel başkanh- ğa. Genel Maden-İş Sendıkası Başkanı Şemsi Denizer'i genel sekreterliğe aday gösterme ka- ran aldı. Türk-Iş"teki muhale- fet ekibinde anlaşmazlık çıkü. Yol-İş Sendikası Genel Başka- nı Bayram Meral. Türk-İş Ge- nel Başkanhğı'na aday olduğu- nu. ancak alt kadroyu daha sonra açıklayacağını söyledi. Genel Teşkilatlanma Sekreter- liğı için Tanm-İş Sendikası Genel Başkanı Sabri Özdeş'in yanı sıra Şeker-İş Sendikası Ge- nel Başkanı Hikmet Alcan'ın da adayhkta ısrarlı olması. De- ğişim Grubu'nda dağılma ola- sılığj yarattı. Meral. "Değişim Grubu'Vla dün yaptığı toplantı sonrasın- da, Türk-Iş Yönetim Kurulu'- nu oluşturacak kadroyu kendi aralannda değerlendirdikten sonra. Değişim Grubu dışında- ki sendikalarla da uzlaşma yo- lunu arayacağmı söyledi. Değişim Grubu'nun Kıalca- hamam'daki toplantıda aldığı karara göre. Tanm-İş Genel Başkanı Sabri Özdeş teşkilat- landırnıa sekreterliğine, Türk Meial Sendikasrnın adı sonra- dan belirlenecek bir temsilcisı eğitim sekreterliğine aday gös- terilecek. Türk-İş'in mevcut yöneıimınde genel mali sekreter olarak görev yapan Demiryol- İş Genel Başkanı Enver To- çoğlu'nun ise bu görevine de- vam etmesi kararlaştınldı. Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz. Türk-İş'in çocuk oyuncağj olmadığını belirterek. "Benim adaylığım da kesin gibi gözüküyor" dedi. Türk-İş'in 7-13 tarihleri ara- sında yapılacak 16. gene) kuru- luna "Değişim Grubu" adıyla girmeyi ve genel başkan Şevket PORTRE BAYRAM MERAL 19 yıllık sendikaa 1941 yılında Erzurum'da doğdu. Tanm ve Orman Bakanlığı İşletmeleri'nde\e De\ let Demıryollan'nda -alıştı. 1965yıİında Karavollan'ndaçalışmaya başladı 1973 yılında Kayseri Yol-İş Sendikası Genel Sekreterliği'ne. 1977yıhnda da Yol-İş Federasyonu Genel Mali Sekreterliği'ne seçildi. 1983 yılında Yol-İş Federasv onu Genel Başkanhğı'na getirildi. Federasyonun milli tipe dönüştürüldüğü 1983 yılından bu yana genel başkanlık görevini sürdüren Bayram Meral. 9-10-11 Ekim 1992 tarihlerinde yapılan 4. Olağan Genel Kurul'da yeniden genel başkanlığa seçildi. Evlivedört çocuk babası olan Bayram Meral lisemezunu. Yılmaz dahıl çalışma arkadaş- lannı değiştirmeyi amaçlayan 23 sendikanın başkan ve temsil- cılennin önceki gün Kızılcaha- mam Çam Oteî'de yaptıklan toplantı. gecegeç saatlere kadar sürdü. Uzun tartışmalardan sonra. toplantıya katılanlardan Petrol-İş Sendikası Genel Baş- kanı Münir Ceylan'ın genel başkanlık için önerdiğj Yol-İş Genel Başkanı Bayram Meral- in aday göstenlmesi oybirliği ile kabuledildi. Yurtdışında bulunması ne- denivle toplantıya gelemeyen Yol-İş Genel Başkanı Meral"e durum tefefonla bildırilerek onayıahndı. Toplantıda daha sonra genel sekreter ve yönetim kurulu için diğer adaylann belirlenmesıne geçildi. Genel sekreterlik için Genel Maden-İş Başkanı Şemsi Denizer aday gösterildi ve oyla- ma yapılmaksızın kabul edildi. Tartışmalann uzaması üzeri- ne toplantı. genel başkan adayı ve Yol-İş Genel Başkanı Bay- ram Meral'in de haar bulun- ması için ertelendi. Değişim Grubu'nu oluşturan sendika- lardan 18'inin genel başkanı, dün Demiryol-İş Sendikası'nda Bayram Meral başkanhğında yeniden bir araya geldi. Yakla- şık 2 saat süren toplantı sonra- sında basına açıklama yapan Yol-İş Sendikası Genel Başka- nı Bayram Meral. Türk-İş Ge- nel Başkanlığı'na aday olduğu- nu açıkladı. Mera). Değişim Grubu'nun kendisini aday ola- rak göstermesini saygıyla karşı- ladığını ifade ederek. "Diğer kadrolann oluşması için, arka- daşlarla toplantılanmız devam edecek. 23 sendika ile ve diğer sendikalarla da görüşüp, kad- royu pazar ya da pazartesi gü- nü ilan edeceğiz" dedi. Meral, Şevket Yümaz'la da en kısa sürede görüşeceğini bildirdi. Özbek. alt kadronun oluşmasında "hiçbir problem olmadığını" da kaydederek "Hiçbir itiraz yok. Seçim ayn bir şey. sorun ayn bir şey" dedi. Türk-İş Genel Başkanı Şev- ket Yılmaz. dün saat 17.30 sıra- lannda Cumhuriyet'in sorula- nnı yanıtlarken. genel başkanlı- ğa aday olduğu söylenen Bayram Meral ile bugün bir gö- rüşme yapacağını belirterek şunlan söyledi: "Bu grubun dışında olan ve 700 bın işçiyi kapsayan sendi- kaJar var, onlara danışrnadan bir şey yapamam. Türk-İş ço- cuk oyuncağı değil ki •" Aüağa'da işgüvenliği eylemi ÜMİTOTAN ALİAĞA-Yeterli iş güvenliği önlemleri ahnmaması nedeniyle gemi söküm tesislcrinde meydana gelen ve 7 işcinin yaşamına mal olan patlama nedeniyle olay ye- rinde protesto gösterisı düzenlen- di. Tabıb Odası ızrrur Şubesı run girişirnleriyle meslek odalan ve sendikalann temsilcileri denize si- yah çelenk bırakarak ış güvenliği önlemlerinin alınmasını istediler. Alilağa Belediye Başkanı Hakkı Ülkü gemi söküm tesıslerinde işci- lerin forsa mahkümlan gıbi çalış- unldıklannı söyledi. İş önlemlerinin alınmamasıyla "köle pazan" olarak nitelendiri- len. bundan önce de bir çok iş kazasının meydana geldiği gemi söküm tesislerinde dün bir protes- to gösterisi düzenlendi. Tabıb Odası Izmir Şubesünin girişimleriyle biraraya geten sendi- ka ve meslek kuruluşlannın tem- silcileri.ışçilerin ış güvenliği sağ- lanmadan çahştınlmalanrn kına- dılâr ve denize silah bir çelenk koydular. Aliağa Beledıvesi, Ta- bib Odası İzmir Şubcsı. DİSK. Türk-İş ve TMMOBye bağjı odalann izmir temsilcileri iş gü- venliği konusunda kalıcı önlerrüer önermek üzere ""Yurttaş insiyati- fı" oluşturma çağnsı yapülar. Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yıbnaz da gönderdiği mesajda çalışarüann yaşamlannı hice sa- yan bu tutumu kınadığını belirte- rek,"Bu olayı kaz değil bircinayet sayıyoruz " dedi. Ingiltere'de bombalı gün: 65yaralı Dış naberler Senisi - İngil- tere'nin üçüncü büyük kenti Manchester'm iki ayn yerinde patlayan bombalar toplam 65 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis yetkilileri, her biri yaklaşık 1 kilogram ağırlığın- daki tahrip gücü yüksek iki bombanın yasadışı İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) tarafından yerleştirildiğinden şüpheleri olmadığını bildirdiler. Ajanslann bildirdiğine göre ilk patlama dün TSI 10:40'ta kentin ana alış\eriş merkezin- deki birdevletbınasının dışında meydana geldi. Patlama, 6 kişi- nin yaralanmasına neden oldu. İkinci ve daha büyük patla- ma ise 90 dakika sonra aynı meydandaki Katedral Cad- desi'nde oldu. İkinci patlama- nın, ilk patlamada yaralananla- nn taşınması sırasında meyda- na geldiği bildirildi. İlk belirle- melere göre, bu patlama sıra- sında da 50 kişi yaralandı. Her iki bombanın da mey- dandaki çiçeklerin arasına yer- leştirildiği ve binalarda önemli derecede hasara yol açtığı belir- tildi. Kuzey İrlanda'nın İngiltere'- den bağımsızlığı için mücadele eden IRA. patlamalann so- rumluluğunu üstlenmedi. Buna karşın, ilk patlamadan yaklaşık 7 dakika sonra bir yardım ku- ruluşuna telefon eden bir kişi IRA üyesi olduğunu söyledi ve Manchester'm 4 ayn yerine yer- Ieştirdikleri bombalann patla- maya hazır olduğunu bildirdi. Bu ihbann ardından polis iki ayn yere yerleştirilen bombala- n etkisiz hale getirdi. Hastane yetkililerinin daha sonra yaptıklan açıklamada, her iki bomba patlaması sıra- sında yaralananlann sayısının toplam 65 olduğu belirtildi. Yetkililer, yarablardan ikisinin sağlık durumunun ciddi oldu- ğunu kaydettiler. Olaya tanık olanlar ve yetkililer, patlamalaı sırasında kimsenin ölmemesi- nîn büyük şans olduğunu söyle- diler. Çankaya Belediyesi ILO aödeşmdoinin TBMM'dc üıızaLuuııa.sından sonra ilk temsilciBı odt¥am açan «şyeri oWu.TemsUcilik uda-uuıı açıfaşı coşkuyla kutlamk. Memıır sendikasına temsilcilik odası ANKARA (Cımhuriyet Bûro- su) - Memur sendikalanna özgür- lük tanıyan ILO sözJeşmelennın TBMM'de kabul edılmesinden sonra ilk kez bir memur sendikası- nın temsilcilik odaa Çankaya Be- lediyesi'ndeaçıldı. Çankaya Belediyesi'nde çahşan memuriann sendika işyeri temsüci- liği açıhş töreni. dayuL zuma ve saz eşlığinde halay çekilerek dün yapıl- dı. Tüm Bel-Sen Ankara Şube Başkanı Hasan Hayır, başta An- kara Bmükşehir Belediyesi olmak üzcre Ankara'daki tüm ilce beledi- ye başkanlannı toplusözkşme masasına çağırdı. Toplusözleşme .apmarun önünde hiçbir hukuksal ve yasal engel kabnadığını vurgu- layan Hayır. "Toplu pazarhk hak- kımızı öncelikle yülardır yasal hakkımız olduğu halde kulİana- madığımız haklan geri almaya, onlan geliştırmeye ve daha yetİan bir toplusözleşmeye dönüştürme noktasında yoğunİaştıracağız" de- di. Hayır. belediyeterde Tasarruf Teşvik Fonu nedeniyle 200 milyar üra civannda para bınktığını. bu paralann bir an önce ödenmesı ge- rektiğini söyledi. Çankaya Belediye Başkanı Do- ğan Taşdeten de. memurlara '"Sev- gili mesai arkadaşlanm" diye sesle- nerek konuşmasma başladı. 1969 yıhnda yapılan öğretmen boyko- tunda söylenenlerin bw kısmırun bugün gerçekleştığinı anımsatan Taşdelen, "Meclis'ten ILO sözleş- meleri çıkü. Hepinizehayırlı. uğur- lu olsun. Türkıye'de örgütlü güç olabilmek, memuriann sendika kurması en doğal haktır. Tansa"- daki işcilerimizin sözleşmesi. 12 Eylül'c vunılan en önemli tokat- lardan bir tanesiydi. Yukandan verilen haklar, yukandan yine geri alırur. Emek ve ter sarfeden siz ar- kadaşlanmın mutlaka örgütlü olmaa lazım. Temsilcüik odaanın dünyaya banş, kardeşik getirmesi- ni dıliyorum. Memuriann toplu- sözleşme masalanna oturmasını canı gönülden istiyorum" diye ko- nuştu. Bu srada konuşması me- muriann "Taşdelen masaya" slo- ganıyla kesilen Taşdeten. "Her gün masadayım. GeL yanıma gel" ya- nıunı verdi. Taşdeİea Çankaya'da işçi. memur ve yönetıcilerin el ele halkın mutluluğu için çahşması ge- rektiğinı kaydederek. "Bir an önce memuriann toplusözleşme hakla- nna kav uşması için ben de yanıruz- dayım. Ornuz omuza ebrriden ge- len her şeyı yapacağım" dedi. Odanın açüışı için saat 1230'da Çankaya Belediyesi'nin önünde toplanan memurlar. '"Sözleşme hakkımız, grev silahımız". "Karnu emekçileri işyeri yönetimine", "Ör- gütsüz insan. güçsüz insandır". "Sadaka değil. toplusözleşme". "Ne katsayı, ne gösterge, hedef toplusözleşrne" diye pankart açıp, sbgan atarak halay çektiler. Hü- kümeti toplusözleşme masasına davet eden memurlar, "Artık 'sen- dika hakkımız, söke söke ahnz" demiyonız. Çünkü söke söke al- ' Hükumeti toplusözleşme ma- sasına davet ediyoruz. Artık tek tek kazammlar demiyoruz, toplu- sözleşme masasına örgütlü gücü- müzle oturacağız" diye konuştu- lar. Mölln faciası 6 Türklerîn canyemal emniyeti korunsun 9 ANKARA (AA) - TBMM Başkanvckili Yıldınm Avcı. "Alman makamlanndan Türk vatandaşlannın hayatlannın \c mallannın korunmasını ıste- dik'dedi. Avcı. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında. Mölln ka- sabasında Neonazilerin saldın- sı sonucu hayallannı kaybeden 3 Türk vatandaşının cenaze tö- renine katılmak üzere gittikleri Almanya'da. parlamento heye- tinın temaslan hakkında bilgı verdi. Avcı. 3 Türkün ce- naze löreninde. Türk vatandaş- lannın haklı tepkilerini Alman- lann da paylaştığını ifade etti. Avcı. Almanya Federal Çumhuriyeti Cumhurbaşkanı Weizsaecker. dışişleri. adaleı ve devlet bakanlannın yanı sıra bazı parlamenterlerle temaslar- da bulunduklannı anlattı. Ava şöyle devam etti: "Bütün temaslanmızda Türk-Alman dostluğuna bü- yük önem verdiğimizi. fakat son zamanlarda yabancılara ve Türklere karşı gjrişilen hareket- lerden üzüntü duyduğumuzu, bunlan dâima dikkatle lakip edeceğimizi bildirdik ve kendi- lerinden. Türk vatandaşlanmı- zın hayatlannın ve mallannın korunması için tedbirler alın- masını istcdik. Onlar da bize, Almanya'da yaşayan herkesin hayatlannın ve mallannın korunmasının kendi görevleri olduğunu. mev- cut kanunlannın bunun için yeterli bulundueunu ifade etti- İer." Türk-İş"e bağlı tüm sendikalar Petkim işçilerine destek ziyareti yaptı.( ÜMİT OTAN) Işçi ıııahpııs, satış durdu İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) - Sözleşmeleri uyuşmaz- lıkla noktalanan \e uzatılan sürede dolan Petkim işyerlerin- de "İşyerinde hapis kalma eyle- mi" sürüyor. Petkim işyerlerin- de satışlar da durdurulurken, Türk-İş'e bağlı sendikalann İz- mir şube temsilcılen dün Pet- kim işçilerine destek ziyareti yaptılar. Türk-İş 3. Bölge Tem- silcisi Mustafa Kundakçı. işçi- lerin grev haklannı ellerinden alıp sonra da süründüren zihni- yetten hesap soracaklannı söy- İcdi. L'zayan toplu sözleşme gö- rüşmclerini protesto etmek için 3 günden bu yana işyerinde kal- ma eylemı yapan Petkim ışçile- n. dün topluca çıkış kapısma vürüyerek destek ziyareline ge- len sendikacılan İcarşıladılar. Alkışlı protesto yapan işçıler. "Grev bızim hakkımız, biz is- tersek yapanz" sloganlan ala- rak kapı önünde toplandılar. Türk-Iş adına bir konuşma ya- pan 3. Bölge Temsilcisi Musta- fa Kundakçı. işçilerin her geçen gün köşeye sıkıştınlmak isten- diklerini belirterek şunlan söy- ledi: "Biz Türk-İş olarak Petkim işçilennden haklı eylemlerini sonuna kadar destekliyoruz. İş- çilerin önce grev haklan alınmış sonra da baskılar yoğunlaşmış- tır. Petkim işçisinin çok büyük istemleri yok. Hükümet yetkili- lerı bu istemleri kulak tıkamak- tan vazgecmelidir." Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Mustafa Öztaş- kın da yaptığı konuşmada ışçi sınıfının ancak dayanışmayla zorluklan aşabileceğjni vurgu- layarak, "Eylemlerimiz süre- cek, yetkililer sesimize kulak verincıye kadar çeşıtli eylcmler deneyip kamuoyunu oluştur- mayı sürdürcceğiz" diye konuş- tu. Öte yandan Petkim işçisinin kantariann önünde birikmesı nedeniyle tartım yapılamadı- ğından iki gündür satışlar da durdu. Edinilen bilgiye göre üretilen hammaddeler depolar- da stok edilmeye başlandı. Sev- kıyat olmayınca depolann da yetmez duruma geleceği öğre- nildi. Petkim'de petrokimya sektöründe önemli birçok ham- madde üretıliyor. Ansiklopedileriniz ve romanlannız yerinizden alımr. 554 08 04 2444- nolu \Iuhendı»ler Odası kartınıı kavbeltim. A OS\IA\ OLl E\ Nutus cu/danımı kaybetlinı Hukumsu/dur. GÜL AKAR 4 ılde mıtıng Memur eylemde • İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Adana'da düzenlenecek mitinglerdesendikal haklann bir an önce tanınması istenecek. Hükümetle toplusözleşme yapılması için çağnda bulunulacak. Lkonomi Senisi - Memur sendikalan grevli. toplusözleş- meli sendikal haklannjn tanın- ması amacıyla. yann İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Adana'da mitingler düzenliyor. £ğit-Sen, Tüm Maliye-Sen. Tüm Bel- Sen. Tüm Haber-Sen. Tüm Ray-Sen. Tanm-Sen. Tüm Enerji-Sen, Tüm Sağhk-Sen, Tüm Hava-Sen. Bem-Sen. Or Kam-Sen ve Sağhk-Sen sendi- kalan tarafından organize edi- len "Grevli, toplusözleşmeli sendikal haklar" mıtinglerinde. memur sendıkacılığı konusun- da. bir an önce yasal düzenleme yapılması istenerek. hükümete toplusözleşme çağnsında bulu- nulacak. İstanbul'da Gaziosmanpaşa Meydanı'nda saat 13.00'te ya- pılacak miting için valilikten olumlu yanıt geldiği bildirildi. İzmir'de yapılacak mitinge de ızın verilirken. Samsun Valiliğj •»endikalann miting başvurusu- nu "657 sayılı yasaya tabi me- muriann miting yapamayaca- ğı" gerekçesiyle reddetti. Sabana Holding'in Adana'- da kurulu Bossa-1 tekstil fabri- kasında çalışan 2 bin 200 işçi adına alınan grev karan işyeri- ne asıldı. Teksif Sendikası Şube Başkanı Mükerrem Yeterşans, son 12 yılda yapılan yasa deği- şiklikleri ve uygulamalar sonu- cu işverenlerin şımardığmı öne sürdü. Yeterşans. "Geçen toplu iş sözleşmesinde aldığımız zam- lar erimiş, işçi cebinden yemeye başlamıştır. Buna rağmen işve- ren bugüne kadar karşı teklif bile vermeyerek ciddiyetsizliği- ni göstermiştir" dedi. Çukobirlik'in çeşitli birimle- rinde çalışan 100'ün üzerinde işçinin "işten çıkmaya zorla- mak" amaayla görev yerlerinin değiştirildiğiru belirten Teksif Sendikası Şube Başkanı Süley- man Çetin, "Bu yapılan işçinin ekmeğıyle oynamaktır. Duru- mu Çalışma Bakanı'na kadar götüreceğiz" dedi. Çetin işçiler- le birlikte düzenlediği basın toplantısında. "Adana'da çalı- şan işçiye git Maraş'ta çabş di- yen zihniyet Çukobirlik'i kötü yönetmektedir. İş, ekmek, hür- riyet diyenlere bu yaptığınız nedir sorusunu yöneltiyorum" diye konuştu. Zonguldak'ta belediye işçile- rinin işi bırakma eylemi dün 11. gününü doldurdu. İşçiler ailele- riyle birlikte kent merkezine yürüyerek hükumeti ve beledi- ye başkanını istifaya çağırdılar. işçiler geçen yıldan kalan dört maaş. ikramiye ve toplusözleş- me farklan ile bu yılın son iki maaşının ödenmemesi üzerine eyleme başlamışlardı. Borçlan yüzünden maaş veremeyen Zonguldak Belediyesi'nin ifla- sın eşiğine geldiğini belirten Zon- guldak Belediye Başkan Vekili Sadık Yılmaz. belediyenin çok acil olarak 20 milyar liraya ge- reksinimi olduğunu bu parayla eylemdeki işçilerin maaş ve di- ğer alacaklannın ödeneceğini söyledi. Yılmaz. "Belediye S. O.S. veriyor. Bu çağnmızı kim- sedikkatealmıyor." dedi. ÎNGİLÎZCE'yi 8 ayda konuşun slzi Amerikalı dosttarımızla tanıştıralım Baharlye Cad. 62/3 349 59 38 GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK mBaştarafil.Sayfada yapmaya hevesli Ja- pon işadamlarıysa, "Hükumetin ortak yatınmlara des- tek verebilmesi için Demirel'den tavassutta bulunması- nı ıstemişler! Japonya, Türkiye'nin, Türk işadamlarının alışageldiği düzene çok ters duşen bir dünyada yaşıyor. Bizde hükü- metın desteği, himayesi ve hatta maddi yardımıyla iş görmeye, yatırım hamlelerini düzenlemeye alışık olan- lar, burada tersine bir dünya ile karşılaşınca canları sıkı- lıyor. Üstelik Japon işadamlarının artık alışmamız gereken bir huyları var. Bir projeyi uzun uzadıya inceledikten sonra ikilı göriışmelere yanaşıyorlar. Demirel anlattı. Örneğin, 30 kadar projenin fizibilite raporlarını Japonlar hazırlamış. Yine de işler istenildiğı ölçüde hızlı yürümü- yor. Devletin Türkiye'ye bakışı dostane, sıcak. Ama gaze- telerde. ancak gezinin üçüncü günü görünebildik. Dün- kü The Japan Times'te baş sayfada Demirel'in resmiyle kısa bir haber vardı. Başlık, "Türkiye'nin 'daha çok yar- dım' istediğinden" söz ediyordu. "Daha çok yardım" vurgulaması. bizimkilerin bozukçalmasına neden oldu. Haberin içeriğindeki teknik yanlışlıkları bizim genç gazetecılerden bırı yapsa, herhaldeyazı müdürlerinden sert uyarılar alır. Gazete, Orta Asya'dan Türkiye kana- lıyla Batıya akması planlanan binlerce kilometrelık boru hattını 300-400 kilometre gösteriyordu. Türkiye'nin daha çok yardım isteklerine gelince; soru- nun içinde dışında yanlışlıklaryeralmıştı. Japonya, Sov- yetlerin dağılmasından sonra dünya siyasetiyle daha çok ilgileniyor. Orta Asya'daki Müslüman ülkelere Tür- kiye ile çıkmaya hevesleniyor Japon Eximbank'ı Türk Eximbank'ına Orta Asya cum- huriyetlerindeki projelerin finansmanında kullanılmak üzere 300-500 milyon dolar destekleme kredisı vermek istiyor. The Japan Times, bu rakamı Türkiye'ye doğrudan yardım gibi, Türkiye'nin gereksinimi olan doğrudan kre- diymiş gibi sunuyor. Demirel, Türkmenistan'la Kazakistandan iskende- run'a uzanacak boru hattının, gelecekte Körfez'den da- ha fazla değer kazanacağını Japonlara anlatmaya çalt- şıyor. "Önümüzdekı 4-5 yıl zarfında Orta Asya'nın tabii kaynakları, dünya dengelerini önemli ölçüde etki altına alacaktır"diyor. Ne var ki, açık seçik anlatımlardan JaRonların hemen etkilenmedikleri örnekleriyle ortada. işleri ağırdan alır- ken sağlam basmak, belki de bugünkü Japon mucizesi- nin belkemiğı. Kişi başına yılda 20 bin dolara varmak, asgari ücreti 3800 dolardan başlatmak... Kolay değil. Madalyonun öteki yüzündeyse kimi rakamlar var. Ör- neğin; iki kişi. dört fincan kahveyi on dolara, bir kişi bir küçük tabak etsuyunu 12 dolara ıçerse.. Japon mucizesinin bir başka yüzüyle karşılaşmış olur! Milletvekili emekliliği UBaşiarafi 1.Sayfada d t ü l ret oyu verdi. Anayasa Mahkemesi'nin, ODTÜ'lü iki öğreıim üyesinin başvurusu üzerine inceİemeye aldığı milletvekillerine kıyak emeklilik konusu. milletvekille- rini tcdirgın etti. Anayasa Mah- kemesi'nin yasayı iptal etmesin- den korkan milletvekilleri, bütün siyasi gruplann uzlaşma- sıyla, iptale karşı bir yedek yasa çıkardılar. Böylece. Anayasa Mahkemesi bu konudaki yasa- yı iptal etse bile milletvekilleri- nin aynı olanaklan sürdürmesi olanağı sağlandı. Yedek yasa çıkanlırken yük- sek mahkeme üyeleri de yasaya dahil edildi. Bu durum, bazı milletvekillerinin "Yasanın ip- tal edilmemesi için yüksek mahkeme üyelerine rüşvet veri- liyor" yorumlan ile tepkilerine yol açtı. Plan ve Bütçe Komisyonu'- nda daha önce ele alınan ve yonu'nda tarüşılmadı. Avnca genel kurulda da üzerinde ko- nuşma yapılmadı. F^Hdi San- dığı'yla ilgili bir yas~ . .ınsına eklenen düzenlemelere iiışkin tekliflerin altında şu imzalar yer aldı: Şevket Kazan (RP Grup Başkanvekili), Bekir Sami Da- çe (DYP Grup Başkanvekili), Aydın Güven Gürkan (SHP Grup Başkanvekili), Mustafa Kalemli (ANAP Grup Başkan- vekili), Uluç Gürkan (CHP Grup Başkanvekiii), Yaşar Er- baz (MÇP Yozgat Milletveki- li). Düzenlemede, yüksek mah- keme üyelerine verilecek ma- kam tazminatlan ve bunlanr emeklilik sırasında da sürmesi konusunda milletvekillerinin- kine benzer uygulamalara yer verildi. Bu tutum, bazı milletve- killerince eleştirildı. Genel ku- rulda oturuma katılan. ancak çekimser kalan Yusuf Bozkurtnda daha önce ele alınan ve ç n Yusuf B kamuoyundan gelçn tepkilerle özal, olayın tartışılmadan, ha- geri çekilen düzenleme, dün arlıksız bir şekilde genel kurul- dan geçirildiğini, bu işlem sıra- sında da anayasa ve içtüzük TBMM'de biroldubittiylegeçi- rildi. Milletvekillerinin çoğu- nun dahi anlayamadığı düzen- leme. Plan ve Bütçe Komis- düzenlemelerine aykın davra- nıldığıtu söyledi. Irkçı liderin evine salcluı I Baştarafi 1. Sayfada meyen kişiler tarafından kun- daklandı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Almanya'da yabana ve sı- ğınmacılara karşı düzenlenen saldınlar sonucu tepkileri üzeri- ne çeken sağ kanat partilerin- den Özgürlükçü İşçi Partisi (FAP) Genel Başkanı Glenn Goertz'ün evine saldınldı. İtze- hoe kenti yakınlanndaki Hals- tenbek kasabasında meydana gelen olayda, Türk ve Alman gençlerinden oluşan 40 kişilik bir grup. Goertz'in evine saldır- dı. Evin bahçesinde bekleyen Pazar günü korumalarla gençler arasında amacıyla çıkan çatışmada bir koruma bı- çakla ağır yaralandı. Hastane- de tedavi altına alınan koruma- hayati tehlikeyi atlattığının bildirildi. Çatışmada. saldınyı gerçekleştiren gençlerden üçü- nün de hafıf şekilde yaralandığ] ve haslanede ayakta tedavi gör- dükleri kaydedildi. Polis. Türk ve Alman gençle- rinden oluşan grubun çevre kentlerden gelerek saldınyı ger- çekleştirdiklerini belirterek, Hamburg'da oturduğu belirle- nen bir Türkün gözaltına alın- dığını bildirdi. Bu araaa Münih'de 6 Arabk ırkçılığı protesto bir yürüyüş düzenleneceği bildirildi. Öğretmene ek iş Baştarafi 1. Sayfada aynı zamanda avukat olanlara eİc iş olanağı sağlanıyordu. Toptan. aralannda öğret- menlere ek iş olanağı sağlayan taslağın da bulunduğu 10 yasa taslağını bir paket olarak, yıl- başından önce Başbakanhğa sunacaklannı söyledi. Bakan Toptan'ın verdiği bilgiye göre. bu paketin içinde, üniversiteler- le ilgıli yasa taslağı, öğretmen akademileri kuruluşu. Türkiye Öğretmen Yardımlaşma Kuru: mu (TÖYAK). konut koopera- tiflerine okul yapma zorunlulu- ğu getirilmesini içeren yasa taslaklan da bulunuyor. Üniversite yasa taslağını, ba- kanlıklar ile üniversiteler ve il- gjli kuruluşlann tartışmasına açtıklannı belirten Toptan. gö- rüş bildirme işleminin büyük ölçüde tamamlandığını bildir- di. Taslağa yeni biçim verirken, gelen görüşİeri de dikkate ala- caklannı. ancak belirledikleri temel maddelere sadık kalacak- lannı ifade eden Toptan, özel- likle rektörlerden gelen "öğren- ci, belediye temsilcisi, ticaret odalan temsilcileri"nin üniver- site yönetim kurullanna alın- masını öngören maddenin eleş- tirildiğini söyledi. Toptan, rektörlerin bu görüşüne karşı olduğunu belirterek, "Öğrenci kaülımına herkes karşı çıkıyor. Ama bunlar üniversitenin aka- demik organlannda görev al- mayacaklar ki. Batı'da, rektö- rü, önemli ölçüde ağırhğı olan ve üniversite dışından seçilmiş kişilerden oluşan komiteler se- çiyor. Biz öğrencileri. belediye temsilcilerini seçime katmıyo- ruz. Amacımız üniversitelerle, toplumu birbirine daha yakın- laştırmakür" dedi. Toptan. üniversite dışından, yönetim kurullannda görev alan kişile- rin, üniversite yönetimlerinde söz sahibi olmayacağı için. bu öneriye karşı çıkılmaması ge- rektiğini bildirdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle