24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Göreceksiniz... Siz de kredi kartınızı değiştireceksiniz! P A M U K B A N K P R E S T I 6 E 89. YIL SAYI 24530 / 4000 TL (KDVıcınde) KURUCUSU YUMUS NADİ (1924 1945) BASYVARI MADIR NADI (1945 1991) 4ARALIK1992C8NU Temel Eğitim Yasası değişiyor, öğretmen eğitim alanında her işte çahşabilecek Öğretmene ek iş• Öğretmenlerin geçım sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla böyle bir yöntemi getırdıklennı behrten Bakan Toptan. 'Bir kısmı zaten ek iş \ apıyordu, göz yumuluyordıf dedı ? *™ • İznin sadece eğitim alanında olduğunu söyleyen Bakan, 'Uygulama manavhk, pazarcıhk yapmasını içermıyor. Dershanelerde, özel ya da evınde ders verebılır'dedi. AYŞESAMN ANKAR\ - Oğretmcnlcre eğılım alanında olmdM koşuluv- la ek ış vapmalanna olanak sağla\acak bır \asa haarlanı- >or Taslak Temel Eğitim \ a- sasfnın oğreımenlere ek ış \a- pılmasını engelleyen maddenın degıijiınlmesını ongoru\or Konuvla ılgılı Cumhunyet ın torulannı \anıtla>an Mıllı Eğı- tım Bdkanı Koksal Toptan ogrctmenlenn geçım sıkıntısına (,07iım olmak amacı\ld bo\le bır \ontemi aetırdıklennı belır- lerck Bunların bır kısmı zaten ck ış vapnordu goz vumulu- \ordu dedı Ellenndekı ola- naklarla oğretmcne veterlı ekonomık refahı sağla\ama- dıklanna da dıkkat eeken Top- tan şunlan sovledı Bence ek ış yapmalannda bır sakınta \ok \ma oğret- menler >ıne mesleklennı ıcra edecekler Bu duzenleme oğ- rctmcnın mana\lık pazarcıhk \apmasini ıçermı\or Bu uvgu- lamavla oğretmenler dershane- lerde ders \ erebıhrler. V5 oğret- men bır ara\a eelır ozel ders Öğretmen yasadan sonra kadro bulabilirsezabıta>la köşe kapmacaovnamaktankurtulacak.( MEHMET DEMIRKAYA) îşportaahk öğvetmemnkadenohnasaı O bır öğretmen Maaşı vetmedığı ıçın ışportacılık yapıyor Zabıta gelınce de her ışportacının vaptığı gıbı mallannı toplavıptabana kuvvet koşu>or Bırsuresonraeğerşansı \ aver gıderse ıkıncı ış olarak îşportaahk yenne belkı bır eğitim kurumunda çahşabilecek Çunku Mıllı Eğıtım Bakanhğı ogretmcnlenn gorev \aptıklan okulun \anı sıra ozel dershane gıbı egıtımkurumlarındaçalışmalanna\onelık bır \asa tasansıhazırlıjor Eğıt-Sen Genel Başkanı Ismet Aktaş bu tasannın devletın eğıtım konusundakı cıddı>etsızlığını ve tutarMzhğınıgosterdığını sövluyor Oğretmenler ıçın vapılması gerekenın çalışma koşullannın duzeltılmesı olduğunu behrten Aktaş 'Ekışınvasallaşması belkı oğretmenı para kazanır duruma getınr ama oğretmenın nıtelığını eğıtımınkalıtesınıhızladuşurur Öğretmenlık ek ış hahnegehr dı\or Bu duruma \clılenn\coğrencüenntepkı gostermelen gerektığını kavdeden Ismet ^ktaş Mıllı Eğıtım Bakanı Koksal Toptan la egıtımın ıçınde bulunduğu sorunlan goruşmek ıstıyor Ogrelmcnlcr boş kadro bulabılırlerseeğıtım kurumlannda çahşabilecek Bulamavan ıse koltuğunun altında ışportd tezgahı zabıta ıle koşe kapmacava devam edecek vcrebılır >a da kendısı evınde ders verebılır Buturçalışanöğ- retmenler. aynca vergı mukelle- fi olacak ve vergılennı odeye- cekler Halen süren uygulamaya go- rc oğretmenlcrden yalnızca UArkasSa. 14, Sü. 7'de 15dakikadayasa Milletvekili emekliliği çok sevdi \NKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - Çdlışmadığı gerekçesıyle bik sık eleştınlen TBMM ve mıllctvekıllen Ana\asa Mah- kemesı nın ıptal etmesı bekle- nen kendılen ıle ılgılı kıyak emckhlık konusunda 15 dakı- kadd \edek jas,ı çıkardılar \ enı vasa ıle vuksek mahkeme u\elennc de mılletvekıllenyle a\nı cmckhhk olanaklan lanı- nırken eskı mılleivekıllennın ozel scktor dahıl, herhangı bır ı^te ı,dhşmalan durumunda da makam tazmınatı almaya de- \dm etmelen hukme bağlandı Vav\d valnızca RP Sakarya Mıllet\ekılıCe\at Avhan • 4rkası Sa. 14, Sü. 7'de Türk-ls Başkanlık yanşı kızıştı • 23 sendıkanın bırarava gelerek oluşturduğu DeğişımcılerGrubu Şevket ^ ılmaz a karşı Yol-Iş Sendıkası Başkanı Ba\ram Meral ı debtekkme karan ıldı • Genel Sekreterlığe de Şemsı Denı?erada\ gostenlecek • 14. Sayfada MEMURSENDIKASINA TEMS1LC1L1KODAS1 • 14 Sayfada KARASESKİMİNO SESİ i MürkiyeninJrlumeynisi Cemalettin Kaplan Hocanın karanlık dünyası... Cemalettin Kaplan Hoca kimlere dayanıyor, ne istiyor, ne yapacak? Dr. FULYA ATACAN, Kara Ses'ın örgütü ıçınde yaşadı, Cemalettin Hoca'vla görüştü, yazdı. Pazar günü Cumhuriyet'te ANAPtan istifaedenlerin kuracağı yeni partinin siyasi kimliği belirlendi Ozal'danhedef: 2. cumhuriyet Yasayatepkı CMUK'ta aynmcılık • DGM run alanına gıren suçlann kapsam dışı bırakılmasına tepkı gosteren hukukçu Haht Çelenk, yasarun eşıtlık ılkeMnı çığnedığını soyledı • Adalet Bakanı Okta> da yasanın teror konusunu halleden bır > asa olmadığmı ve boyle değerlendınlmesı gereküğınısovledı M4. Savfada Çok çoğulcu demokrasi Oncekı 3943.64 Dun 3921.88 Oncekı 8370 Dun 839O oncekı 529O Dun 5295 U T M M Oncekı 9O.5SO Dun 90.950 Futboi/16. Sayfada G.Saray-Beşiktaş maçı Sabri Celik'in • Cumhurbaşkanı TurgutÖzal'ın ıdeologluğunu vaptığı. bazı yazarların destekledığı ıkıncı cumhun^et fıkrı \em oluşumda onemlı bır yer tutuyor • İstanbul Milletvekili Nacı Ekşı. ıstıfacılann yenı kuracağı partinin srvası kımlığı ıçm, "Bu partı ıkıncı cumhunvetı kuracak" dıyor W5.Sa\jada Demirel, Japonya 'da Türkiye'nin önemini anlatîı 'KürÜer her hakka sahip' • Turkıye ve Japonya nın Ipek Yolu'nun ucundakı ıkı ulke olduğunu ve ışbırhğı ıçın kararlı tutumun gerektığını soyleyen Baş- bakan Demirel. her farklı dıl konuşanın bağımsız devlet kurmadığını \urguladi TOK ^ O (Cumhuri) et) - Japon> adakı gö- ruşmelenne devam eden Başbakan Sule\- man Demirel, dunyada 3 bın dıl konuşuldu- gunu ama her farklı dıl konuşanın bağımsız de\let kurmadığını vurgula>arak Kurtlenn de Turkı>e'de her türlu haklannın olduğunu soyledı Demirel Tok\o'da vaptığı basın toplantı- sında Japon gazetecılenn sorulannı yanıtla- dı Kurtld konusundakı bır soruya karşıhk • 4ı ka\ı Sa. 1', Su. 3'te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Mucizenin İki Yüzü TOKYO - Gorusmelere katılanlar anlat- tı Japon Basbakanı Klıchı Mıyazavva, De- mirel ın Turk - Japon ortak yatırımlarıyla ılgılı goruslerını dınlemıs dınlemış Kısa ve ozlu bır yanıt vermış Sayın Başbakan Japonya da devlet fakır ısadamı zengın Turk heyetının bır an şaşırmasına ne- den olan bır ek yapmıs Devletın ıs dunyasına tam bır trılyon dolar borcu var demıs Japon Basbakanı Japonya da her şe- yın ozel sektor olduğunu anlatmaya çalı- şıyor Oysa -Dısıslerı Bakanı Hıkmet Cetın soyledı- dun sabah Başbakan De- mirel ı gormeye gelen Turkıye de yatırım UArkasıSa. 14, Su. ""de Fıim 11. Sayfada Silaha ve ticapete evet, viskiye hayır Mardin 'de 2'si kadın 6 PKK'lı teslim oldu Diyarbakır'da tren yaktılar Haber Merkeri - Dıvarba- kır'dan Kurtalan a gıden yolcu trenıne. Bısmıl >akınlannda PKK mılıtanlarınca »aldın du- zenlendı PKK'lılar yolculan ındırdıkten sonra trenın bır va- gonunu dınamıt atarak yakiı- lar Mardin de guvenhk guçle- nyle çatışma>a gıren 4 PKK mılıtanı olduruldu 2'sı kadın 6 PKK lı da guvenhk kuvvetlen- ne teslim oldu Dıyarbakır ın Hazro ılçesınde bır kadın, tero- nstler tarafınddn olduruldu Dıvarbakır E Tıpı Cezaevı baş- gardı>anı dun sabah uğradığı sıldhlı saldında yaşamını \ıtır- dı Anadolu Ajansı'nın habenne gore dun akşam Dıyarbakır"- dan Kurtalan a gıden 2520 se- fer sayıh \olcu trenı Bısmıl ılçe- sının Sınan koyu yakınlannda saai 20 30 sıralârında PKK mı- lıtanlannca durduruldu Yol- culan trenden ındıren PKK'- lıldr trenın bır vagonunu dınamıt atarak vaklılar Ola\- dan sonra kaçan PKK lılann yakalanması ıçın operasvonla- ra başlandığı bıldınldı Olağanustu Hal Bolge Valı- lığı nde yapılan açıklamava gore pışmanlık duyarak orgut- ten kaçan 3 PKK mılıtanı Mar- din de, 2 kadın mılıtan da Bıt- hs le, bır PKK'lı da Dıyarba- kır'da guvenhk guçlenne teslim^ oldu ••• S« /", Sıı 1 TV/10. Sayfada Ayşecik Teleon'da Muzık/Arka Sayfada Gelecekteki cinayeti göpdöm kardeşim Irkçı liderîn evine sakluı • Dazlakkr ıkı sığınmacı>ı ağır yaraladı Aşın sağa İşçı Partısı lıdennın evı- ne saldıran Turk ve Alman 40 kışı korumalarla çatıştı, 4 kışı yaralandı. HALSTENBEK (AA)- Almanva da vaban- cılara \e sığınmacılara >onehk saldınlar polı- sm aldı|ı olağanustu onlemlere karşın suruj or Leıpzıgde ıkı sığınmaa, Dazlaklann saldınsı sonucu ağır \aralandı Bu arada aşırı sağ ka- natta faalnet gobteren ozgurlukçu İşçı Partısf- nın (FAP) Genel Başkanı Glenn Goertz'un evıne duzenlenen saldında da dort kışı yara- landı Almanja Basbakanı Helmut Kohl,>abancı- ların Almanva ntn kalkınmasına unutulmaya- uık katkılan bulunduğunu sovledı Munıh ken- tıııde onıımu7dckı paAir gunu ırkglığı protev to amacnla bu\uk bır %uruvuş duzenleneceğı bıldınldı Alman>ada >abancılara ve sığınmacılara yonelık saldınlar engelenemı\or Leıpzıgde dun ıkı sığınmacı. Dazlaklann saldınsı sonucu ağır jaralandı Polısın \erdığı bılgıye gore. 10 dazlak sokak ortasmda ıkı sığınmacıyı fecı şe- kılde dovduler Mılhyetlen henuz behrleneme- ven ıkı sığınmacının ağır yaralı olarak tedavı altına alındığı bıldınldı Ludvvıgsburg'da da sığınmacılann banndıgı eskı bır okul bınası dun gece kımlığı belıılcne- mArkasıSa.l4,Sü.7'de GOZLEM UĞUR MUMCU Türk-lş ve Sorunu! Turk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz ı devırmek ıste- yen sendıkacılar Değısım Grubu adı altında toplanı- yorlar Değışım Grubu ILO sozleşmelerının TBMM tarafın- dan onaylanarak çalışma yaşamında en buyuk değışı- mın başladığı gunde ne ıle ılgılı bılıyor musunuz'' Hakkında gorevı kotuye küllanmak savıyla kamu da- vası açılan SSK Yonetım Kurulu uyelerı arasında bulu- nan Enver Toçoğlu na Çalışma ve Sosyal Guvenhk Bakanı nca geçıcı olarak ışten el çektırme kararı ıle 1 mirkasıSa. r.Su.S'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle