24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4ARALIK1992CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Vergi reformu Demirel'i bekliyop • ANKARA (A.A) Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral. Vergi Reformu Tasansı anusunda alt komisyonda .autabakat sağlandığını ve Tasannın Bakanlar Kurulu'na getirilmesi için Başbakan Süleyman Demirel'in Japonya'dan dönüşünün beklendiğini söyledi. Hileli benzine fon çözûmü • Ekonomi Senisi Petrol Ürünlen İşverenler Sendikası Genel Başkanı İsmail Aytemiz, kaıkı maddeli akaryakıt sorununun. yüksek oranlı vergi, resim ve fonlar nedeniyle şişen akaryakıt fıyatlan arasmda meydana gelen fıyat farkından kaynaklandığını öne sürdü. Aytemiz. akaryakıt ürünleriyle katkı maddelerinin satış fıyatlan arasmda iki kata varan fıyat farkı olduğunu haürlatarak. akaryakııa uygulanan fonlannbutür katkı maddelerinin ithaline de uygulanması halinde sorunun çözüleceğini söyledi. Tûtûnşirketi boyacıoldu •ANKARA(ANKA)- YaşarHolding'in. Avusturyalı Austria Tabak fırmasıyla kurduğu tütün alanında faaliyet gösteren lirketi "Altın Tütün". boya sektörüne kaydınldı. Şirketin faaliyet alanı, sermayesi ve adında değişiklik yapılarak, holding bünyesindeki DYOnun şirketeen büyük ortak olarakkatılması sağlandı. Yaşar Holdingin yüzde20. Austria Tabak'ın yüzde 49. Mutaş Mümessilik veZirai Maddeler Pazarlama AŞ'nin yüzdc 20 hisseylc ortak olduğu Altın Tütün Ticaret ve Sanayi AŞ'nin adı "Bornova Boya Sanayi ve Pazarlama AŞ" oldu. Dışticarete kotayhk • ANKARA(AA)-Dış ticaret serma>e şirketlerinden(DTSŞ).bu . unvanlannı devam ettirmeleri için istenen "Gerçekleşürecekleri ihracat limitini 1993'ıenitibarcn yükseltmezorunluluğu" kaldınldı. Koşullara uyan şirketlerin sermayeleri, önccden olduğu gibi en az 5 milyarliraolarak korunacak. Eneni sektöründe yap-işlet-devret • ANKARA (AA) - Enerji üretiminin "devret" modeli önümüzdeki dönemde ığırlıklı olarak gündeme ^elecek. Elektrik üretiminde özel sektör ve yabancı sermayenin katılımını sağlamaya>önelik,ilk planda 3"ü termik santral, 3*ü doğalgaz santralı ve biri de hidrolik santral olmak üzere, toplam 7 santralın yapımı. yap-ışlet-dev ret modeliyle özel sektör ve yabancı sermaveve verilecek. bugün bilsak 4 Aralık Cuma: 19.00 CihangirSeminerleri 4 TÜRKİYEDE StVtLLEŞME VE DEMOKRASİ SORUNU Haftanın Konusu: Türkiye'de Kadın Haklan Yücel SAYMAN Zafer TOPRAK Ayşe DURAKBAŞA Tai-Chi Chuan Hareketli Meditasyon ÇınEgsersizleri Erol KESKİN yöncıiminde Görsel Sanat Âtölveleri Mehmet GÜLERYÜZ yönetımindc Perşembe-Cuma Fotograf ve Sinema Atölyesi Selçuk TURANLI Seramik Atölyesi Kadriye Ezel AĞAOCLU yönaiminde Sah - Pcrşembe-Cumanesi Cafe-Fover-Bar(Giriş) Rock Câfe-Bar(5.Kat) Erkin KORAY bilsak, sırasclviler cad., soğancı sok. 7 cihangir 243 28 79-99 Yılın ilk aylannda mala taleple birlikte fıyatlar da tırmanacak. Piyasalarenflasyonstokluyor BÜLENT KIZANLIK Yıl sonu hesaplannı kapatmak için mal alıp stoklamayı önemlı ölçüde dur- duran toptancı ve perakendeciler. bir anlamda enflasyon stokluyorlar. Depolanndaki stoklan yılbaşına ka- dar eritmeyi hedefleyen piyasalann. 1993'ün ilk aylannda büyük miktarda mal talebi yarauıcağı hesaplanıyor. Pı- yasalara yeni parti mal sürme olanağına kavuşacak olan fırmalann bundan ya- rarlanarak, 1 ocaktan sonrakı fıyat lis- telerine geçerlilik kazandırmalan bekle- niyor. Böylece piyasadaki mal stoklan sayesinde bir ölçüde frenlenen "üretia enflasyonu" bu mallann tükcnmesiyle ocak-şubat aylanndan itibaren etkisinı tüketiciye hissettinneyc başlayacak. Yeni mal yok • Envantersayırnlan nedeniylemalalımmıbüyük ölçüde durduran toptancı ve perakendeci piyasalar, yılbaşına kadar stoklanndaki malı tüketecekler. Depolanndaki malın tükenmesi üzerine ocak-şubat aylannda talebin artacağı ve yılbaşında yüksek liste fiyatlannın geçerlilik kazanacağı hesaplanıyor. Depolara veni mal girişinin kasım ayı- ndan itibaren kesilmeye başladığı ileri sürülüyor. Piyasa çevrclerindcki yavgın kanıya görc mal sayımı ve env anter çalı- şmalanna girişen esnaf vc tüccar yıl so- nuna kadar bir yandan bu işleri yapar- kcn diğcr yandan. bunlann sonucuna göre Malıye'ye vercceği beyannameleri oluşturmaya çalışıyor. Bu arada günlük satışlanna da devam ediyor. Ozellikle gıda ve temizlik maddeleri olmak üzere, diğer lüketim mallannda piyasalar. ürctici fırmalann daha çok ayhk periyoda bağladıklan fıyat artışla- nnı geriden takip ediyorlar. Deter- jan. bitkiscl yağlar. margarin ve daha pckçok mal için. başta büyük marketlcr olmak üzere. satış noktal'annın önemli bölümünde. fabrikanın o ayki listc ft- yatınm altında pcrakende satış yapılı- yor. Satıcılar. cllcrindcki malı alış tarih- İerindcki fiyata. depolanndaki stoka ve pcrakende talcbc göre ctiketlerini bclır- lıyorlar. Aynı malda iki ayn satış nok- tası arasındaki yüzde 40"lara varan fıyat farklannın da bu değişik koşullardan kaynaklandığı belirliliyor. Yıl sonuna doğru isc. mal alışverişinin yavaşla- masının depolann boşalmasına yol açtığı ve ocak-şubat aylannda toptancı ve perakendecilerin o günkü fabrika fi- yatlanna uymak zorunda kalacaklan ileri sürülüyor. Bu arada esnaf ve tüccann, Türkiye'- nin ckonomik koşullannı göz önüne alarak mal yerine yatınm araçlan stoklama eğilimini gıttikçe arttırdıklan dile getiriliyor. Yıl ortasında dolardaki hızlı tırmanış nedeniyle. parasını mala bağlamak yerine, dolarda değerlendir- meyi tercih eden sermaye sahiplerinin. şimdi de Hazine bonolanna yöneldikle- ri ileri sürülüyor. Toptancı piyasalann- dan bir ilgili Devht Istatistik Ensti- tüsü'nün kasım aymda açıkladığı enf- lasyon oranlannı hatırlatarak. "Toptan fıyatlar bir yıl boyunca yüzde 63.3 art- mış. Hazine bonosu ise yılda ortalama yüzde 98 kazandınyor. Hem yan yanya fazla kazandınyor hem de bunun hem kazançı hem ana parası devlet güvence- sinde.Öyleysene zaman nefiyatasatıla- cağı belli olmayan malı niye alıp de- pomda bekleteyim? " diyor. Hareket durdu Rami Toptancilan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Reis ise, yıl sonu nedeniyle mal hare- ketinin durduğuna katılıyor. ancak "Toptana parasını Hazine bonosuna yatınyor" söylentilerine karşı çıkıyor. "Esnaf Maliye'den çok çekinir. Her yıl son 1-2 ay mal almayı yavaşlatır. hatta durur. Bir yandan cîındeki rnalı satar- ken, diğer yandan envanter yaparak vergi beyannamesinı hazırlar. Bu arada mal alıp borçlanmak da istemez'" diyen Mehmet Reis, •'Alışveriş yavaşlayınca esnafın parası da kalmaz. Pekçok arka- daşımız, çekini bankaya ancak son gün yatırabiliyor" şeklinde konuştu. Mal al- maya almaya esnafın stokunu tükcttiğı- ni ve yılın ilk aylannda fabrikanın o günkü listesi üzerinde mal çekmek zo- runda kaldığını kaydeden Mehmet Reis, "Bu da tabii o dönemde fıyatlann bir ölçüde yükselmesine neden olur" diye konuştu. Maliye Bakanlığı, gelirlerini bütçeye aktanp özkaynaklannı fona bıraktı TopluKonutFonuucuz atlattANKARA (Cumhuriyel Bü- rosu) - Hükümet Toplu Konul Fonu'na el koyma girişıminde geri adım attı. Toplu konut sek- törü için öngörülen kaynakla bütçe açığını daraltmayı hesap- layan Maliye Bakanlığı, başta kooperatifçilik kesimi olmak üzere kamuoyunda oluşan tep- ki üzerine, Toplu Konut İdaresı Başkaru Yiğit Gülöksüz'ün "ara formülü"nü benimsemeyı daha yerinde buldu. Meclis Plan ve Bütçe Komis- yonu'nda kabul edilen Maliye Bakanlığı önergesine görc. yeni yılda toplu konut fonunun 13 kalemden oluşan gelirleri büt- çeye aktanlacak, ancak "kredi geri dönüşleri" ile "toplu konut satışlanndan elde edilen gelir- ler". doğrudan fon emrine veri- lecek. TBMM Plan ve Bütçe Ko- misyonu'nun önccki gün yap- tığı son oturumda, gece yan- sından sonra Maliye ve Güm- rük Bakanlığı tarafından veri- len bir önerge ile gündeme geti- rilen ara formül. komisyon üye- lerinin de benimscmesi üzerine gerçekleşti. Maliye Bakanlığı bütçesinin kabulünden sonra 1993 konso- lide bütçe kanunu üzerinde gö- rüşmelere geçen komisyon. Toplu Konut Fonu'na daha hızlı para aktarma ve gelirleri- nin bir bölümünü doğrudan fona bırakma yolundaki öner- geleri değerlendirdi. Maliye Bakanı Sümer Oral*- ın açık desteği ve muhalefet partilerinin de aynı yönde gö- riiş ifadc etmeleri sonucunda. Toplu Konut Fonu'nun sadece kanunla öngörülen gelirlerinin bütçeye aktanlması karara bağlandı. Borçlanma. konut Toplu Konut Idaresi Başkanı Gülöksüz: 3 trifyonhik ekgeür sağhuhk Toplu Konut Idaresi Başkanı Yiğit Gülöksüz, Meclis Plan Bütçe Komis- yonundan alınan karardan sonra Cumhuriyet'e son durum ile ilgili ola- rak. şu açıklamayı yaptı: "İstcdiğimiz ara formül gerçekleş- miş oldu. Fonun gelirlerini oluşturan 13 kalem yeni yılda bütçeye gelir kay- dedilecek ve bunun karşılığında bize 3.9 trilyon liralık ödenek tahsis edile- cek. Ancak buna ek olarak, fon ta- rafından açılmış olan kredilenn geri dönüşleri ile toplu konut salışlanndan elde edilen gelirler bütçeye değil. direkt olarak Toplu Konut Fonu'na aktanlacak. Bu da buırn için 3 trilyon lira civannda bir ilave gelirdir" Maliye Bakanı'na göre TKİ başanlı 'Engeldeğildestek olacagız Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral, Toplu Konut Fonu'nun bütçe içine alınmasının hükümet progra- mında ve koalisyon protokolünde yer alan ilkeler çerçevesinde gerçek- leştrildiğini kaydederek şunlan söyle- ı di: "Bu konut poHükasını önemse- mediğimiz şeklinde algılanmamah. Biz fonlann vergiden farklı olmayan kaynaklannı bütçeye aktarmış ol- duk. Bunun dışındaki kaynaklan ise tamamen kendilerinin kullanacaklan kaynaklar olarak emirlerine tahsis ediyoruz. Biz konuta inanan bir hüküme- tiz. . işi Toplu Konut Fonu'nun çok başanlı götürdüğünü de kabul ediyoruz. Dolayısıyla. engel değil. destek olacağız." HABERİN YORLMU Başbakan Demirelişi tatlıya bağladı Ekonomi Senisi- Toplu Konut Fonu ile ilgiü senaryonun son anda değjştirilmesi. "Tansu Çitler ile SümerOrai'ın evdeki hesabı çarşıya uymadt" şeklinde yorumlandı. Kooperattfçifik sektörünü temsil eden kuruluşlarla TKİ'nin birlikte yürüuüğü yoğunçabanın koalisyonun SHP kanadtnı harekete geçirdiği gözlendi. Böyfece son günlerde bütçeleştirmcve karşı açık tepkisini ditegetiren ve "Çumhurbaşkanrnaçjkmaktan" bilesözedenTKİ Başkanı Yiğit Gölüksöz, "olabıleceğın en iyisi" olarak gördüğü "ara formülû"nü kabulettirmiş oldu. Olaym buşekikle gelişiminde en dikkat çekici konu ise, "Gülöksüz formüîü"nün bizzat Maliye BakanîığYnca Mecbs Plan Bütçe Komisyonu'na önerilmesiydi. Ancak bunun sebebi hikmeti- m'n Başbakatı'dankayııakJandığı anlaşıldı. Süleyman Demirel'in (lnönü ile öncedcn görüşrnüş olsa gerck) Sınga- pur'a hareket etmeden önce İnönû, ÇiDer ve Oraî'la ayak üstö görüşerek "Erdal Bey'in sözettiği sıkıntıyı Yiğit Güİöksüz'ü deyanınıza alıpçözün" talimatı verdiği öğrenildi. Bunun üze- rine Maliye BakanhğYnda önceki gece alalacele bu yönde bir önergehaarlanarak sonucun latlıya bagiandığı ifade edıldı. satışı ve kredı gen dönüşlen şeklindekı kaynaklar ise Mer- kez Bankası eliyle Toplu Konut İdaresi'nin tasarrufuna bırakıldı. Toplu Konut Fonu'na büt- çeye aktanlan eelirlerine kar- şıhk. 1993 için 3.9 trilyonluk ödenek verilmesini kabul eden komisyon. bunun yüzde 30'a varan oranda arttınlması ko- nusunda Malivc Bakanı'na vet- ki tanıdı. Aynı yetkiye Hazine Dış Ticaret Müsteşarhğı Bütçe- si içinde yer alan fonlar yedek ödeneği için de geçerlilik ka- zandınldı. Ancak komisyon Maliye Bakanf nın bu yetkisini Başbakan'ın onayı şartına bağ- ladı. Toplu Konut İdaresi'nin Meclis Plan Bütçe Komis- yonu'nca benimsenen ara for- mül sayesinde gelecek yıl için 10 trilyon liraya yakın bir potansi- yel kaynağa sahip olduğu. an- cak bunun 2.8 trilyon lirasırun fona aktanlmasının Maliye Ba- kanı ile Başbakanın tasarru- funda bulunduğu belirtildi. Söz konusu 10 trilyonun 3.9 trilyo- nu bütçeye aktanlan gelirler karşılığında Başbakanhk Büt- cesi'nden fona aynlan ödenek- ten geliyor. Toplu Konut İdare- si'nin gelecek yılki konut satışı ve kredi geri ödemeleri tahsi- latının toplamı ise 3 trilyon lira civannda hesaplanıyor. Yıl içinde fonun ve idarenin göste- receği performansa göre oluşa- cak kalan bölüm ise Toplu Ko- nut ödeneği ve Hazine Dış Ti- caret Müsteşarlığı Bülçesi'nde- kı 5 ırilyonluk fon yedek öde- neğinin yüzde 30 arttınlması yetkisinin uygulamaya geçi- rilmesinden sağlanacak. Galeri • Atölye 232 64 26 • 23O 21 87 Ayşe'nin 93. Takı Koleksivonv Per^embeden oaşfcnrardt İ hafta göriilebiBr. T A K I C A I E R I S I 80200 T«L 247 47 4* GALERİ LEBRIZ HAMİT GÖRELE Resim Sergisi 17 Kasım-12 Aralık EytDraCod.AçıkİKivaM- No:16/2 Nrşootaşj Tefc24O 22 82 LUTFU YAZIR Resim Sergisi 5 Arahk-5 Ocak 1. Levent Sülün Sok. A-İ4»27OO3 62 SAKAT GALÎRİSİ siUStl SELAHATTİN TEOMAN Resim Sergisi 1 Aralık - 20 Aralık Sagtaln t>bi AIOS So>«n Dvn^TlH t ^ İ H Resim, Heykel, Özgün Baskı S e r g i s i 25 Kasım-20 Aralık N»Mtty> Aytar C o i Ntl Apl. No:5</6 Unnl U.269 80 1 * I Karma Resim Serasi 3 Aralık-31 Arafik Abdi Ipekci Cod No:l 8 Nişantaşı Tel: 241 21 83*248 03 26 ÇOPERA) S A N A T C A L E t I S I YELMAZ MERZİFONLU 30 Kasun - 19 Aralık H«idy.KwwjS«l.S<ığlılApl. N.:Udks«TJ:249 92M ASMIŞLER Resim Sergisi 26 Kasım - 22 Aralık GALERİ • ! BALDEM Ho 2? 3 8C7CC N şan-a. fllîIİASainte - Anne Desenleri 19Kasıra-19AraLk _ 5 Yedikgyılor Çıknutı 1/7 75 (Eskı Şon nyotfoso orkosı) O ) Elımıiağ TeL 232 59 59 12DERSTE GİTAR indirimli fiyatlar 369 08 70 ERENKÖY Resim / Özgün Dokuma Sergisi 23 Kasım • 7 Aralık 19-32.11 00 - 18.0C IsııUai'caddesıMİ TM- 252 lc «8 FİKRET 0TYAM /FİLİZ 0TYAM • R . n T \ A C ». L r R İ S I Her yaşa uygun programla, resim çalışmalan ATÖLYE NB Şair Nedim Cad. Afacan Sok. No:1 D.8 Beşiklaj 261 76 50 • 260 35 55 ' N A T U R M O R T " 21 K.ısmıVZ - ABiDIN DINO • ADNAN VARINCA • AVNİ ARBAS • CİHAIBURAK ERÇÜMENT KALMIK • EŞREF İIREN • FETHIARDA • FEYHAMAN DURAN HÜSEYIN YİKE • LEYUGAMSIZ • MAHHUT.CUDA • NAOiOE AKDENİZ ORHAN ERSOY • SELİHTURAN • SÜBUTAY ÖZER • VECİH BEREKETOĞIU B IAM Moda Caddesi 220/226 Kodıköy Tel : 346 97 1 4 TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI CAFERAĞA MEDRESESt EL SANATLARI KURS KAYITLARI BAŞLAMIŞT1R. Hat-Tcziııy-Mınyntür-El'ru-K.uıtınş Descıılenıe- Porsclen Süslenıe-Cnnı Süsleme-Taln-Res'ım- Vitray-Osmanhca ve Ud 513 18 43- 527 31 44 Galeri Atölye 232 64 26 230 21 «7 Camiş'te bugün işbaşı • Ekonomi Senisi Camiş Makina Kalıp Fabrikasf- nda işçilcrlc işvcrcn arasında uzlaşma sağlanması üzerine bugün ycniden urcıımc baş- lanıvor. Şişe Cam Holding yctkililcri bir hafta önce Vşı- rv ücrel baskısı" gerekçesiyle fabrikayı kapatarak işten çı- kartıığı ışçilcri ücrctli izinli sayarak geri alacak. r-'abrikada örgütKi Bağım- sw Otomobıl-lş Sendikası yöneiicilcriyle Şişc Cam yet- kililcri arasında dün vanlan anlaşmaya göre ışicn çıkar- tıldıklan sonra kıdcm lazmi- natını almaşan 241 i^çi bu sabah vcniden işbaşı yapı- \or. Bu işçilcr ücretlı izinli sayılacak ve tabrika kapalıy- kcn geçen süre ıçın de ücrel- lerini alacaklar. Kıdem la/mınmını alan 11 ışçi ise gcrı alınmayacak. Scndika yönelicileri bu sabah Topka- pı Şubcsinde yapılacak loplantıyla işçilcrc işbaşı ka- rannı acıklayacaklar. Otomobil-İş Genel Sekreteri Scrvct Baykum. Şişc Cam'ın 16 ay ücrel artışı yapmıma önerı>inm de loplıiMVİeşme masasına oluruldukun son- ra dcecılendirileccüinı sö\le- di. MIKRO DEVÇ TAYANÇ Tilkilerimin Kuyrukları! Evden çıkarken, günün hiç de keyifli geçmeyeceğınin ayrımında, kötü fena düşünceliyim. Aralık güneşincesi- ne yanıltıcı tilkiler dolanıyor kafamın içinde. Kuyrukiarı düğümlenecek gibi... Bundan birkaç ay öncesine kadar, kiram 1 milyon 200 bin liraydı, şimdi apartman giderleriyle birlikte 3 milyo- nu buldu. Mutfak, temizlik, elektrik, su, tüp, telefon, gaze- te, sigara (...) derken 'kaçamadığım', kaçsam da 'kurtu- lamadığım' giderlerimin toplamı, son aylarda hızlı bir yükselişle, 2 milyonu çoktan aşıverdi. Yanıltıcı tilkiler- den biri, kuyruğunu gere gere ve de "Ama gelirin de arttı. Hem, ısınan bir evde oturuyorsun artık. Üstelik, te- lefonundabasınindiriminegirdi.Tekel'letekilişkininde duman' olduğunu unutma" dercesine dolanıyor ka- famın içinde. Gene kendime dalıyorum.. Geçen yılın bu dönem- lerinde, doğanın ıslaklığıyla yakın temasa' geçen ayak- kabılarımı yenileyebilmiş; geçmiş sonbaharları giderek daha fazla anımsar olduğumdan mı ne, üstüme kalınca giysiler alabilmiş; hatta, birkaç kravat bile edin... Düşün- cemi tamamlamaya fırsat kalmadan, ikinci tilki de kuyru- ğunu gere gere çıkıveriyor ortaya. O da, aynı yanıltıcılık- la "Bak, iyi ki o zaman almışsın. Şimdiki fiyatlarını gör- müyor musun? Üstelik, kıvan ki aldıklarının tümü nitelikli çıktı" gibilerinden şöyle bir dolanıyor. Aldırmamaya kararlı, bir kez daha ve daha da karam- sar dönüyorum kendime. Geçen yılın sonlarına dek ki- taplar, plaklar alır; sinemaya, tiyatroya giderdim ben Sık sık olmasa bile, sevdiklerimle Boğaz kıyısındaki eh- ven salaşlarda' balık yerdim. Hatta, iki üç günlük bir boş- luk yakalasam da, Bodrumlar'a falan kaçsam dediğim bile olurdu. Bu kez, tilkilerin üçü beşi birden ortaya çıkıp kuyruk divanı veriyorlar... "Okuyup, plak dinleyip de ne yapacaksın? BuncaTV kanalı var. Hem ızler hem dinler, hem yer-içer hem de sevdiklerinle sohbet edebilirsin... Bodrum'u da hiç düşünme, bodrumadöndü zaten!" Kendime dönüp, düşünmeye çabalamanın yararı yok. Şimdi bir dolu tilki çıkıyor kafamın içinde. Oturup bu kez tiki divanı kuruyorlar. "Yoksa sen hâlâ babanın çalışma sevgisini mi kullanıyorsun? Bu gidişle bir yere varılma- yacağını öğrenemedin mi? Bak rengarenk TV'lerde ne güzel yarışma programları var. Katıl birine -hatta bir- kaçına- kazan kazanabildiğini. Onu yapmıyorsan, ara 900'lüleri... Bir gün sana da çıkabilir! Piyango bileti al. Kazı Kazan al; Toto-Loto oyna... Ancak böyle baş edebı- lirsin enflasyonla!... Birden aklıma geliyor. Bugün ayın 4'ü Gazete'ye gi- rer girmez, aralık ayı enflasyonunun açıklandığını öğre- neceğim. "Yüksek sesle" hatırımızı soracak. Yüzde he- saplarına gömüleceğiz servisçe... Sonra hükümet rica- linden, patronlardan, "bilge" ekonomi bilimcilerden enflasyonun "mana ve ehemmiyetini" belirten demeç- ler almaya koyulacağız. Kimi domatese, kimi petrol fi- yatlarına, kimi doların önlenemeyen yükselişine bağla- yacak artışları. Ama en çok "işgücü maliyetlerindeki artıştan" yakınılacak; KlT'lere sövülecek... "Özelleştir- me" diyecekler, "faizler'den dem vuracaklar, "Türkiye'- de yok yoktur" gibilerinden laflar edecekler Ve ben, yıllardır olduğu gibi, gelecek enflasyona kadar, duruma alışarak yuvarlanıp gitmeyi sürdüreceğim... O ne? Tilkiler sus pus oldular. Dahası, tümünün kuy- rukları birbirine dolanıp, düğüm olmuş. "«dezsene şu düğümü" dercesine bakıyorlar... Nerede kaldı sizin o kurnazlığınız? Nasıl oldu da fark edemediniz kuyruk- larınızın birbirine değip de düğümlendiğini? Gözünüz kendinizden başkasını göremiyor muydu yoksa? Sizin düğümünüzü çözmek yerine, (skender'in kılıcını kulla- nayım mı şimdi ben!!! Ana fikir: Kurnaz geçinen tilkiler de aymazlığa düşer ve kuyrukları düğüm olabilir. Ana fikrin ana fikri: Iş düğümü kılıçla kesmek değil, kuyruklar düğümlenmeden olup bitenin ayrımına var- maktadır. Yerli otomobile yılınson zammı Ekonomi Senisi- Otomobil sektörünün iki büyük yerli üreticisi Tofaş ile Oyak-Rena- ult, yılın son fıyat artışını aynı gün yâptılar. 1 aralıktan gecer- li olacak yeni fıyat listelerine göre. Renault otomobiller yüzde 3,5 ile yüzde 7 arasında zam görürken, Tofaş otomo- billerdeki fiyat ayarlaması yüzde 2.9 ile yüzde 3.9 arası- nda oldu. Oyak Renault'nun önceki gün açıkladığı fiyat artışını. Tofaş da dün du>urdu. Son zamlardan sonra Renault 21 Concorde'lann KDV dahil fi- yatı 204 milyon 845 bin liraya çıktı. Tofaş'ın en pahalı mo- deli olan Tempra 2,0 İ.E'ler ise KDV dahil 186 milyon 90 bin lira oldu. Tofaş'ın fiyatları Modeli Eski fıyat (lira) Yeni fiyat (lira) Serçe 50.706.000 52.686.000 Şahin 69.456.000 71.502.000 Kartal 76.380.000 78.636.000 Kartal-SL 93.900.000 96.684.000 Doğan-SL 87.780.000 90.378.000 Tempra SX 111.972.000 115.296.000 Tempra 2.0 180.702.000 186.090.000 Renault'nun fiyatları Modeli Eski fıyat (lira) Yeni fıyat (lira) Toros 71.392.000 73.891.000 Toros SW 81.135.000 83.975.000 GTE Broadway 86.481.000 89.508.000 Spring 74.252.000 76.851.000 TXE Flash 108.249.000 112.038.000 21 Optima 112.460.000 120.333.000 21 Manaaer 146.092.000 151.206.000 21 Concorde 197.917.000 204.845.000 Japonişadarrunın tercihiAlman arabası TOKYO (ANKA) - Tüm dünya oiomobil piyasasını ele gcçircn Japon işadamlannın kendi oıomobıllerinde ağırhkh olarak Alman malını tercih et- üklcri belirlendi. "Nıhon Keızai Shimbun" adlı Japon ekonomi gazctcsinın bin işadamını kapsayan anketi- ııiıı sonuçlanıid göre işadarnlan yüzde 25.3"lük bir oranla BMWyi seçerken 18.8"lik bir oranda Mercedes Benz'i tercih ediyorlar. Yine işadamlannın Alman malı olan Audi'yi yüzde 11 "likbir oran ile sccerken İsveç malı Volvo'vu \Ü7de 10'luk oranda. Ingiliz Jaguan yüzdc 5.2"lik oranda tercih ciıiklen ortaya çıktı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle