23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Imtıyaz sahibi Berin N»di • Genel Ya>ın Yonetmenı: Ozgen \ca:- • Genel Yay\n Hoordınatoru: Hikmet Çctinkaya • Yazı Işlerı Muduru: Ccial Başlaıgıç •Görsel Yonetmen Ali Acar • Duzenleme: Mustafa Saglamer • Ankara Temsılcısı: Cüne>I Arca>urrk Haber Mudurlerr Mustafa Balbay, Işık Kansu Irnıır Temsılcı V.: Serdar Kınl Adana Temsilcisı. Çerin Yigenoğlu [slanbul Haberleri: Şenıy ksdkın Dış Haberler: Ergıın Balcı İş-Ekonomi: Şökrmn Ketenti Yurt Haberlerı: Mehmel Saraç Makaleler: Sami Kuaören SporAbdiUkadir Yücelman Du- zeltme: Abdullah Yazıcı • Muessese Mudür V.: Erol Erkut • Koordinator Abmel Korulsan • Muhasebe: Buleat YeMr • Idare: Huseyin Gurer • lşletme: Önder Çelik • Bılgi-lşlem: Nail İnal • Bılgısayar Sistem: Mürüvet Çiler • Reklam: Reka Işıtmın Basım: Cumhuriyet Matbaacılık « GazetecıİJk T.A.Ş. • Yayuniayaru Yeni GUn Haber Ajansı Basrh ve Yayıncılık A.Ş Türkocağj Cad. 39/41 Cajaloglu 34334 lst. PK: 246 tstanbul Tel: 512 05 05 (20 hat), Telev. 22246, Fax: (1) 513 85 95 • Btirotar: Aakarr: Z. Gökalp Blv. tnkılap S. No: 19/4, Tel: 433 11 4M7, TeİCT: 42344, Fax: (4) 433 05 65 • Izmir H. Zıya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 83 12 30, Telex: 52359, Fax: (51) 89 53 60 • AdanK Inönü Cad. 119 S. No. 1 Kat: 1, Tel: 59 37 52 (4 hat), Telex: 62155, Fax (71) 59 25 78 r\KVİM 4ARALIK 1992 İmsak: 5.33 Güneş:7.05 Öğle: 11.59 İkindı: 14.21 Akşam: 16.43 Yatsı: 18.08 Soğuk, böbrek taşı yapıyor • ERZIRLM(AA)- Atatürk Üniversuesı Araştınna Hastancsı Üroloji Anabilim Dalı öğretım üyesi Doç. Dr. Güra> Ökvar. soğuk ha\anın höbrcktctaş yaplığını bclirtcrek "Bu vüzdcn Doğu Anadolu Bölgcsi"ndc böbrek taşı olan hasuı sa\ IM çok fazla" dedı. Doç. Dr.Ok\ar.AA muhabırine>apnğı açıklamada, soğuk iklımin idrar > olu enfcksiv onlan ilc metaboli/ma bozuklukkınna.bu haNtalıklann da böbrek laşlarınazemın ha/ırljdıklannı sovledi Dünyada 40 milyon görmeyen • A\K\RA(A\KA)- Dünvadd4Umıhon görmcvcn kişi bulunduğu. bunlann vansının önlcnebilir körlüklcn(katarakı) kavnaklandığı bıldınldı. Dünv ada akraba ev lılıklen vegüneşışınlangıbı ncdenlcrc bağlanan kalarakt. Türkive'de bir vaşlılık hasialığı olarak lanımkınıvor. Türkiye'dc gclişmişamelıvat icknikleri kullanılarak göze mcrcek vcrleştirme gıbi amelıyat lckniklcrinin uvgulanabıldiği vurgulanırken. bu ıcknığin hasianelerde yavgınlaştınlmaması nedenivlekatarakı hastalannın sav ısının yüksek olduğu tahmınedılıvor 'Anesteziden korkmayın' • tZMİR(\\)--\mclıvat öncesi hastalara v apılan lokal veya genel anestezinin, deneyimlıbırekipiarafından gerçekleştınlmesi halınde insansağlığını hiçbırşekilde olumsuz etkilemeveceği bildirildi. DokuzEylül Üniversitesi Tıp Fakültesı Anesteziyoloji Anabilim Dah Başkanı Prof. Dr. Emel Sağjroğlu. kamuov una. olumsuz örneklenn yansıtılmasıyla halkın ancstezıden gereksız yere körkutulduğunu söyledi. 'Dünya çöp zipvesi' • İZM İ R (AA) - Katı atıklar konusunda bugünc kadav gerçekleştirilen toplantılann en kapsamlısının. haziran ayında İslanbul'da düzenleneceğj bildınldi. Katı Atıklar Türk Millı Komitesi (KATMK)Bjşkanıve Uluslararası Katı Atıklar Komisyonu üvesı Prof. Dr. Kriton Curi. 21-24 haziran tarihlerindc düzenlenecek sempozyuma. 100'eyakın ülkenin çev re konulannda en yetkili düzeydeki temsilcilerinin de katılacağını söyledi. Her mevsimin hastalığı: Mantar • İZMİR (AA) - Genellikle yaz aylannda ya> gınlaştığı sanılan mantar hastalığının. kış aylannda da görülebıldiği belirtilerek özelliklc ayak mantannı önleyebilmek için pamuklu çoraplar ve gerçek deriayakkabılargiyilmesi önerildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dah Başkanı Prof. Dr. Saffet Solak. mantar hastalığının ortav a çıkabilmesi için nem ve sıcakhğa ihtiyaç duyduğunu söyledi. Genellikle yazm. vücudun sıcaklık ve nem nedeniyledaha sık terlediğini veesen nemli rüzgarlann terin buharlaşmasını önlediğini kavdeden Prof. Solak."'Yazın çoğalan mantar hastalığı. ashnda kışın da yoğun olarak görülebilir" dedi. Doğa için dogaçlama • !STANBLL(AA)-S.O.S İstanbul Çev re Gönüllüleri platformu tarafından düzenlcnen Çocuklara Yeşil Üretkenlik" panelinın dün gcrceklcşlirilen dördüncü gününde. çev re sorunlan konusu gündeme getirildi. Kadıköy KültürveSanat Merkezindc gerçekleştirilen vc ilkokul öğrencılerinin katıldığı paneldeçocuklar. doğanın korunması. fabrikalann çevrcye verdiğj zararlar. ozon labakasına zarar vercn sprev lerin kullanılmasıvcdoğal dcngenın korunması konulannda doğuçlamalar yaptılar. Dünya Sağlık Örgütü, kemik erimesi anlamına gelen osteoporozu dünya çapmda önemli bir sağbk sorunu olarak tanımlıyor Osteoporoz bel büküyor, kemikkırıyor GÜNDLZ İMŞİR Kadınlann menopoz sonrası korkulu düşü osteoporoz (ke- mik erimesi), artık erkekleri de tehdıt etmeye başladı. Dünv a Sağhk Teşkilatı'nca (WHÖ) gerçekleştirilen bir araştırmada bugün osteoporozdan şikayetçi nüfusun beşte birini erkekler oluşturuyor. Osteoporozun karakteristiği olan yaşa bağlı kemik kaybı tüm dünv ada hızla artış gösten- yor Hastalık seyriningeç sonu- cu olarak özelliklc kalça ve omurlarda olmak üzere kınk- larda artış gözleniyor. Tüm kınkların yaklaşık yüz- de 25'ıni oluşturan kalça kınk- lannın maliyetı İngjltere'de 10 mılyar dolar \e Yunanistan'da 10 mıl\ ar drahmi olarak hesap- lanıvor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçen yıl "'dünya ça- pında önemli bır sağlık sorunu" olarak tanımlanan osteoporoz özellikle yaşlı nüfusta artma eğılımi gösteriyor. Uzmanlar. erken ve ctkin tedavi gereğjnin daha da önem kazandığı Batı ülkelerinde osteoporozun gide- rek büyüyen bir sorun oluştur- duğuna dikkat çekiyorlar. Prof. Dr. Güzin Dilşen, os- teoporuzun ya da kelime anla- mıyla kemik erimesinin, zorla- ma altmda kalınca dayanama- yan ve kmlan zayıf düşmüş ke- mıklere neden olan bir hastalık olduğunu belirterek. şunları sövlüyor: "Osteoporoz başladıkian sonra. hastalığa tutulanlar sıklıkla son derece kısıtlanmış hareket veteneğinden şikayetçi olurlar. Hareket yeteneğindeki azalmanm \anı sıra bu kolav kınlan kemik hastalığının ne- dcn olduğu ağn, şekil bozuklu- ğu ve kısıtlamalar. hastanın kcndine güveninin ve yaşam kalitesini derinden etkileyebile- ceğinden. osteoporoza bağlı komplikasyonlar ölümcül ola- bilmektedir. Kalça kınklan 75 yaş üzerindeki kadınlarda kaza sonucu ölümlerin en sık görü- len nedenlenndendır ve kalça talığın ilk klinik göstergesi, kınk ve bunun sonucunda görülen ağn. ' Osteoporozun çarpıcı belirtilerinden birisi de boy kısalması ve bel kemiği bükülmesi. ^adınlarda omurga. kalça ve bilek kınğı olmak üzere üç tip kınğa eğilim var. Hem bilek hem de omurga kınklarının görülme sıklığı, menopozdan hemen sonra artıyor. Osteoporoz, kişikrde sürckli kemik kaybına, kamburlaşma\ a ve boy kısalmasına neden olur. OsteoporoTjdariskfaktörkri Yapılan araşlırmalar, bazı kimselerde osteporozun gelişmeriskinindiğerlerine oranla daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Buriskfakörleri özetle şöyle: Cinsiyer: Kadınlarda daha az kemik kütlesi oimas ve menopozu takiben hızla kemik kaybı görülür. Aynca kadınlarerkekterdendaha uzun yaşamaya eğilimlidirler ve osteoporozda genellikle yaşa bağlı bir hastalıklır. Yaş: Kişi ne kadar uzun yaşarsa. kernik küüesindeki kaybm fazlalığj ve osteoporoz gelişmesi olasılığı o kadar fazla olur. Vücut yapısı: Minyon yapılı kişilerde osteoporoz gelişme olasıbğı iri yapıb kişilere oranla daha fazladır. çünkü bunlann kemik kütleleri daha azdır. lıfc Osteoporozgörülme sıklığı ülkeden ülkeye belirgjn biçimde değişmektedir. ABD'de, beyaz ve Asyah kadınlarda daha sık osteoporoz gelişmektedir. Menapoz zanıanı: Doğal olarak ya da yumurtahklann cerrahi yolla çıkanlmasına bağlı olarak erken menopoza giren kadınlarda. menopozu takiben östrojen azalmasına bağlı oiarak daha fazla osteoporozriskibulunmaktadır. Kalayum ve D vitamraı alımu Özellikle kemik gelişmesi çağmda beslenmeyîe yetersiz kalsiyum alımı. kemik kütlesinin artmasını olumsuz yönde etkiler ve kişiyi osteoporoza hazır kılar. Egzersiz: Hareketsiz bir yaşam tana osteoporozriskiniarttınr. Egzersiz özeflikk kadınlarda menopozdan sonra kernik yapıını ve korunması bakımından önemlidir. Kalıtım: Kınklara karşı duyarlı olmak'lusmen kalıttmsal olabilir, ancak bu da yine kahtımsalolan vücutyapıs» gibi diğerriskfaktörierinden ayırabîlmek zordur. Sigara: Sigara içen kadınlarda osteoporoz gelişrne riski içmeyenlcre oranla daha yüksektir. Sigara içmek öslrojen düzeylerini azaltmakta veerken menopoza neden olmaktadır. kınğı olan kişilerin vüzde 20 ka- dan bir vıl içinde öîmektedır." Dünya Sağlık Örgütü öncü- lüğünde. Sandoz'un desteği ile altı Güney Avrupa ülkesinde yürütülen Akdenız Ülkeleri Os- teoporoz Araştırması ME- DOSun Türkiye bölümünü yöneten Prof. Dr. Güzin Dil- şen, bu araştırmanın son derece ilgınç sonuçlar verdiğini belirti- yor. İstanbul. Ankara. Samsun. Erzunım ve Diyarbakır'da os- teoporoza bağlı 484 kalça kınğı vakası ile 940 kişilik aynı yaşta- ki kontrol grubu ile"sürdürülen araştırmava göre kırsal kesim- de yaşayanlar şehirlılerden da- ha az osteoporoza yakalanıyor. Bunun en önemli nedeninin kır- sal kesimde yaşayan kadınlann günün yaklaşık 18 saatini çalış- makla geçirdiklerini. bunun büyük bir bölümününde yap- tıklan çabalama nedenıyle. ke- miklerini güçlendırdığini vur- guluyor. Prof. Dr. Güzin Dilşen, os- teOporozun hıçbir uyancı belir- tisi olmadığını vurgulayarak. şunlan söylüyor: "•Gerçeİcte hastaüğın ilk kli- nik göstergesi, kınk ve bunun sonucunda görülen ağndır. Bu evreye kadar. bu sinsi hastalık zaten çoktan ilerlemiş olmakta- dır. Belkemığjnin zorlanması sonucu oluşan kınklan gibi ba- zı kınklar, ağn duymadan bile oluşabilir. Osteoporozun özel- likle çarpıcı belirtilerinden biri, boy kısalması ve birkaç bel omurunun ağnlı çökmesine bağlı olarak. 'yaşlı kadın kam- buru" olarak bilinen bel kemiği bükülmesidır. Kadınlarda omurga. kalça ve bilek kınğı ol- mak üzere üç tip kınğa eğilim vardır. Hem bilek hem de omurga kınklannın görülme sıklığı. menopozdan hemen sonra artar. Erkeklerde bilek kınğı az oranda görülür. esas olarak kalça kınklanna eğilim vardır. MEDOS araştırması Akdenız Ülkeleri Osteopo- roz Araştırması MEDOS'un 50 yaşın üzerinde toplam 3 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşti- diği araştırmanın sonuçlan şöyle belirlendı: •'MEDOS, Akdeniz'in kuze- yindeki Fransa. Yunanistan, ltalya, Portekiz. İspanya ve Türkiye gibi altı ülkede, 14 coğ- rafı bölgede ölçüm yaptı. Ölçü- me katılan 3 milyon kişinin 1.4 milyonunu erkek, 1.6 milyonu- nu ise kadın oluşturdu. En az kalça kınğı Türkiye'de, en fazla kalça kınğı ise Fransa ve İta 1 ya'da bulundu. 14 merkezde a. kalça kınğı görülme sıkhgının yaşla bırlikte artüğı ve Tür- kiye'nin kırsal kesimi hariç, kal- ça kınğının kadınlarda erkek- lerden daha sık görüldüğü sap- tandı. Türkıye'nın kırsal ke- siminde ise normal kadın,'erkek oranı tersine dönmüş bulundu. Dilşen. osteporozu yüzde 25 oranında azaltmak için yapıl- ması gerekenleri eğitim. beden- sel hareketler. süt içme. kalsito- nin. östrojen ve kalsiyum kul- lanma olarak sıraladı. Efes Pilsen tarafından düzenlenen Blues Festivali'nde, izleyiciye her türlü olanak sunuluyor Ye, iç, daııs et, blues9 unabak...Kültür Senisi - Efes Pilsen ta- rafından üçüncüsü düzenlenen Blucs Festivalı'ne katılan sa- natçılar Hilton Convention and E\hibition Center'da düzenle- nen "provalf" bir toplantı>la hıısına tanıtıldı. Festıvalin ünlü vıldızlan, Kenny Neal. Eddy "Chicr Clearvvater. Trudy Lvnn. Eddie "Guitar" Burns Duo ve Carcy Bell basın men- suplanna erken bir müzik ziya- feti çektilcr. Efes Pilsen Blues Festivali, Ankara ve İzmir'den sonra İs- tanbul'da. Hilton Convention Center'dakı festival dün ak- şamki konserden sonra bugün saat 20.00'de, yann ise saat 14.00 ve 20.00'de iki gösteri ile sona erecek. Blues'un en büyük yetenekk- rinden sayılan basçı Kenny Neal. müzikte. blues, ritm and blues, disco. rap gibi sürekli de- ğişiklıkler ortaya çıktıgmı. an- cak sonuçta dönülüp tekrar blues'a gelindiğini söyledi. Kenny Neal. blues'un insanın kalbinden kopup gelen bir şey olduğunu belirterek şöy- le söyledi: "İnsanın birtakım sorunlan vardır ve blues'la şar- kı yaparak bunlan anlatır ve kendini daha iyi hisseder. Blues aynı zamada bir mesajdır, yal- nız kişisel değil toplumsal so- runlan da dile getirir." Babası da blues şarkıcısı ol- duğu için blues'la içiçe büyüdü- Hilton Convention and Exhibition Center'da sanatçüar, konser öncesi bir prova-dinleti sundular. (MIJHARREM AYD1N) ğünü ve bundan büyük zevk aldığı için devam ettirdiğini be- lirten Neal, blues'un yaşam bi- çimlerini yansıtan, geleneksel bir müzik olduğunu kaydetti. Blues'un. teknoloji ürünü di- jital müzik aletlerine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Neal. "Benim bir gitanm var, başka bir şeye, hele dijital aletlere hiç ihtiyaç duymuyorum" diyor. Festivalin organizasyonunu üstlenen Pozitifin sorumlula- nndan Cem Yegül. festivalin büyük ilgi gördüğünü ve İzmir ile Ankara'da 2'şer, İstanbul"da da dört gösterinin tüm biletleri- nin satıldığını belirtti. Yegül, Hilton Convention Exhibiüon Center'da düzenlenen konsere "Blues kulübü" havası vermek için değişik düzenlemelere git- tiklerini bildirdi: "750 kişi ma- salarda oturacak, 750 kişi de ayakta izleyecek. Masalarda oturanlara servıs yapılacak. ayakta izlemek isteyenler yiye- cek standlanndan ve barlardan yararlanabilecekler. Isteyen pistte dans edecek." Hilton Convention Exhibiti- on Center'da masalar hazır. dans pisti hazır, blues'cular he- yecanlı ve tam performanslı. Salondan içeri girerken kulağı- nıza çalan coşkulu müzik, ne kadar yorgun, ne kadar mutsuz da olsanız kaçınılmaz olarak kamnızı kaynatıyor, sizi mutlu edivor. Leonard Cohen, kötümserliğin vaazcısı olduğunu söyleyenlere karşı çıkmıyor Gelecekteki cinayeti gördüm kardeşim Leonard Cohen • Ozan ve yorumcu Cohen, günümüzden hiç hoşnut değil. Son çalışması "The Future"da kaygılarını dile getirmeyi sürdüren ünlü sanatçıya göre, hepimiz'psikolojik olarak iç sa\aş yaşıyoruz' ve 'içimizde bugüne dek görülmemiş bir cinayet işleme isteği var." GtRHAN UÇKAN STOCKHOLM - Yine sır- tında koyu renkli bir ceket ve yine onun altında koyu renkli balıkçı yaka bir kazak: Karşı- nızda. Leonard Cohen! Bu kez Berlin'i değil, Stockholm'ü zap- tetmekle meşgul. Bagajında. son diski "The Future". Evet, ne bekliyor bizleri gelecekte? Pek parlak değil görüntü: "Ge- leceği gördüm kardeşim / gele- cek bir cinayet!" Alçakgönüllü ve açıksözlü olarak çıkıyor basının karşısı- na. Ailesinin. "geleneksel. tutu- cu bir Yahudi aılesi olduğunu" söylüyor. Ya gördüğü eğitim: Ne Katolik ne Protestan: yal- nızca Musevi. Ozan ve yorumcu sanatçının dünya görüşü epey ilginç: - Faşistlerin tedirginliğinc hak veriyorum. Hiç kuşkusuz, kendilerinin yapmak istemediği işlere gönüllü olan konuk işçile- ri almak, onlar için çok kritik birdurum. Bunun bedelini öde- meleri gerek. Ödemek istemi- yorlarsa buna haklan vardır. Aynı şekilde. ulusal kimliğin değişimini kuşkuyla karşılama- ya haklan olduğu gibi. Herke- sın. her şeyin eskisi gibi olması- nı isteme hakkı vardır. Önemli olan. konuğu ya da ycrlisı. her- kesin. özgürce emeğinin hak- kıyla geçınebilmesi. Günümüzden hoşnut değil: - Öy le bir zamanda yaşıyoruz ki. herkesin içinde, bu ana dek görülmemiş derecede bir cina- yet işleme isteği var. Kafamızın kanşıklığı had safhada. Psiko- lojik olarak iç savaş yaşıyoruz. Kendine en yakın toplum olan Amerika'dan örnek veri- yor: ABD'dc. bir yanda Ku- Klux-Klan konuşuvor. öte yanda. siyah Müslümanlar. Her iki taraf da beni sevmiyor. ama ortaya koyduklan enerji benim ılgimi çekivor Getirdik- leri çözümler ve gördükleri ufuk yetersiz olabilir. Ama açık olan bir şey var: Bizler, iki kut- bun ortasında durdukça ve on- lann enerjisinden yoksun kal- dıkça: üstelik. toplumun en zayıf kcsimini oluşturan insan- lara eğilip onlara geniş ufuklar vermezsek aşın kanatlar sürekli galip geleceklerdir. Orta ve sol. işte bu dünya görüşünü gcliştir- mekte sınıfta kaldı. Enerji sahibi olma. kendisi- nin kafasını epey laktığı bir konu. Çok saygın bir işe sahip olanlann bile paımaklarını kı- pırdatmadan yaşayabildikleri bir düzenin geçerli olduğunu ve bu çarpıkhğın, aşın kanatlara taze su taşıdığını ileri sürüyor'. "Cıddi olmak, bizlereçok görü- len bir eğlence" diyor. "Closing Time" (Kapanma Zamanı) adlı ^arkısında söyle- diği de bu: "Ozgürlüğe benzi- yor. ama ölüm gibi ı ikısinin arası aslınaa ı sanınm kapan- ma vakti'" Kötümserliğin vaazcısı oldu- ğunu söyleyenlere karşı çıkmı- yor.Aşın duyarlı. banal ve ro- mantik olduğunun söylenmesi- ne de. Şöyle söylüyor: - Benim nasıl yorumlandıgım konusu beni asla etkilemedi. Eksikli olmak, kendi çalışmala- nmı savunmamak benim tipik bır huyum. Ancak bir taksinin arka kanepesınde olurup dışan mutluluk şarkıları kusmam bekleniyorsa dilediklerince bekleyebilirler. Dilbilimciler inceledi İngiliz dili savaştan yana • Dev boyutta bir "tarama sözlüğü" projesi çerçevesinde, 500 bini aşkın İngilizce sözcüğün çağlar içinden günümüze kadar gelen kullanım biçimleri incelendiğinde "savaş" kavramı için 16 bin 864 adet sözcük kullanıldığı saptandı. Banş için ise sadece 396 sözcük kullanılmış. EDİPEMtLÖYMEN LONDRA - İngiliz dilinin Orta Çağ'ın ilk dönemlerinden bugüne kadar kullanımını inceleyen dilbilimcilerin, "sa- vaş"la ilgili olarak bulduklan sözcük sayısı, "banş"la ilgili sözcük sayısının tam 42 katı... Dev boyutta bir "tarama sözlüğü" projesi çerçevesinde, 500 bini aşkın İngilizce sözcü- ğün çağlar içinden günümüze kadar gelen kullanım biçimleri incelendiğinde "savaş" kav- ramı için 16 bin 864 adet söz- cük kullanıldığı saptandı. Banş için ise sadece 396 sözcük kullanılmış. "Ölüm" için bile 1888 sözcük, "cinayet" için de 1472 sözcük kullanıldığı an- laşılıyor. Projeyi yürüten Glasgovv Üniversitesi, İngiliz toplumu- nun kültürel yapısının nasıl de- ğiştiğjni. düşünce biçimleri ve tutumlann bir çağdan ötekine anlamlannın nasıl farklı- laştığını araştınyor. Dini faaliyet ve sosyal çal- kantının fazla olduğu dönem- lerde dile yeni sözcüklerin daha hızlı eklendiği. bilimsel buluşlann arttığı dönemlerde eski sözcüklerin yeni anlamlar kazandığı anlaşılıyor. Yeni kavramlara yeni söz- cük üreülmesine en çarpıcı ör- nekler "savaş" ile ilgili. Uzun dönemier boyunca "kıhç" söz- cüğüne bağımlıymış insanlar. Ancak, bugün ileri teknoloji ürünü pek çok savaş aracı var. Her biri için de ayn birer söz- cük... "Tarama Sözlüğü"nün dev masraflannı Kraliyet Bilimler Akademisi karşıhyor. Üniver- site. sözlüğü iki çilt halinde ba- sacak. Oxford Üniversitesi de, CD-ROM sistemi ile sözlüğü. bilgisayarda okunacak şekilde pazarlayacak. 50 bin sözcük- ten oluşan "halk tipi" küçük sözlük ise seneye piyasaya çı- kartılacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle