25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4ARALIK1992CUMA OLAYLAR VE GORUŞLER Nerde o günler MELİH CEVDET ANDAY Y ıllar oluyor bır gun Ankara da YenışehV- de Nurullah Ataç"la vuruyorduk, Ataç bır- ara. -Vay efendım, nereye bovle'dedı bınne O\ sa karşımızdan bır gelen yanımız- danbırgeçenvoktu Ustat kımı selam- lıvor dıye merak etmıştım Derken anladım durumu Koşeden bır kedı çıkmıştı karşımıza \z bulunur bır ke- dıse\erdı Ataç \ukarda anlatlığım gıbı \olda bır kedı çıkarsa karşısına. eskı usul temenna ederdı Çocukken evımızde hıç kedı bulun- mazdı çunku annem kedı kopek sev- mezdı Bır gun sormuştum ona -Anne sen ha\van sevmez mısm9 de- mı^tım Anncm, -Hiv sevmez olur muyum oğlum, de- mibtı arslan sevenfn. kaplan sevenm, \ilanse\enm A baktım kı annemın sevdığınısoy- ledıgı bu havvanlar evcıl hayvanlar değıl hıç bın okşanmaz Yoksa kur- nazlık mıvdı bu° Hayvanlan sevıyor ama bunlann tümu hayvanat batiçe- sınde e\de değıl Kedılen sonradan se\dım. kendı c\ ınıde kedılenm oldu Bır kedım var- dı ONİebine anlaşırdık kı, hep konuşa- uık dı\ebeklerdım Ha\ \ anlar konuşmadıklan ıçın Kım bılır ne guzel duşunurler Tıpkı ellenmız gıbı dıyebaşlayanbırşıınrnvardır Demek kedının konuşacağından umut kes- mıştım Hayvanın bır gun konuşacağj beklen- tısı ozelhkle kopekseverlerde çok guç- ludur Orneğın Abıdın Dıno ışaret parmaeını dudağının ucuna goture- rek, -Kopeklerde buraya kadar gelmış, derdı. şunun şurasında pek bır şev kal- madı " Konuşma yoksa duşünme de yok- tur dıyenlere ınanahm mı9 Bılmıyo- rum Çunku bu konuda hayvanlardan bır yanıt alamıyoruz Ben 'konuşma - nın "duşunme'ye engel olduğunu bıle zaman zaman akhmdan geçırmışım- dır Neden dersenız, "konuşma', "dü- şunme"nın saflığını bozar Çunkü gramer aklın ozgürluğunu kısıtlayıcı- dır Kant, bıze kendı aklımızla duşün- meğı salık vermıştı, konuşma>ı değıl Gerçekte konuşmalar başkalannın duşuncelennı yıneler Peygamberlenn bır sure mağaralara kapanmalan. dağ başlannda yalnız kalmalan, duşun- merun ancak konuşmamakla elde edı- lebıleceğını göstenr Demek ben yuka- nya aldığım şıır parçasında söy ledıkle- nmden oturu pek de haksız sayılmam Eskı ınsanlann, çoğun, tannlannı hayvanlardan seçmelennı saçma bul- mayalım Bız gene hayvanseverhğe dönersek Yaman bır hayvansever olan general Madanoğlu'dan dınlemıştım. o za- man yuzbaşı ımış, doğuda çadırh or- dugahta ımışler, bır gun Madanoğlu otlann arâsında bır yılan yavrusu bul- muş, almış onu çadınna getırmış, ebne de bır ot almış, başlamış >avru ıle oy- namaya, otu onun ağzına doğru uza- tıp çekıyormuş, yılan yavrusu da bu oyuna uymuş, otu kapmaya çabşıyor- muş Osıradabıryuksekrutbelısubay Madanoğlu'nun çadınndan ıçen gır- mış, olaru bıtenı gorûnce evet aya- ğııleyılanyavrusunuezmış '"Ogeceo yuksek rutbelı subayın çadınnda yan- gınçıktı' dışeanlatmıştı Madanoğlu Sayın general ıle Gokova korfezı dı- bındeki Akyaka koyunde eskıden komşu oturmuştuk, evının taraçasına kırlangıçlar yuva yapmışlardı. Mada- noğlu'nun başının üzennde uçuşurlar- dı. onun da mutluluk yuzunden oku- nurdu Hayvan se\gısınden soz açtığım bır toplantıda ıçkı ıçen bır hanım bana çok sert tepkı gostermıştı. 'Kopru al- tında aç ınsanlar varken hay \anlan mı besleyeceğız" demıştı Oysa o zaman kopru altında kımse yatıp kalkmıyor- du Ama ışte dıl alışmış > a1 Hayvanlan sevmenın, ınsanlan sevmemek anla- mına geldığını bır turlu anlayamıyo- rum Dahası, ben tam tersını duşünu- yorum, ıçınde hayvan sevgısı olma- yan. ınsanlan da sevemez Hele evcıl- leştırdığımız hayvanlan ele alırsak, dıyeceğım kı onlardan bız sorumlu- yuzdur Hem eve alıştır hayvancağızı, yabanı yaşamından çıkar. hem de yûz çevır ondan1 Olacak şey mı7 Buyuk şaınmız Pır Sultan Abdal, okûz sevgısını dıle getırdığı unlu şıın- nın bır yennde, koyluje seslenerek şöyleder Akşamdan akşama gozlenn opün Ireçberler hoşça tutun okuzu Yazın kaldığım koyde bır koyluye okudum bu şıın çok hoşlandı "Âh bız koyluler, şıır okumuyoruz kı1 " de- dı Okuz, Anadolu'yayazı'yıoğretmış kutsal bır hayvandır Hıtıt yazısı hem yukardan aşağı, hem aşağıdan yukan okunurdu. okuz yolu denırdı o y azıy a Tarlayı suren okuz o yolu ızlemez mı' Ama ben, koylulenmmn hayvan sev- dığını soyleyemeyeceğım Işıne yara- yan hayvanlan besbyorkoylumuz Pır Sultan Abdal'ın o guzel şıınnı de bu anlamda yorumlayabılır mıyız9 tşçı, aletlennı temız tutmaya nasıl onem ve- nyorsa. koylu de çalışürdığı hayvanla- n o amaçla beshyor, ışe yarar kalsmlar dıye Ama yalnız Anadolu'da değıl. dunyanın başka ulkelennde de bu hayvan tannlaştınlmıştır Nedeyara- şır o vakur hayvana bu nıtem1 Uzak- tan ınsana, arabaya, tırene bır bakışı vardır kı hayranımdır Işte o da ko- nuşmuyor, konuşacak da ne olacak sankı1 Hayvanlann, hastalandıklannda ba- ğınp çağırmamalan. sanaya, acıya suskunluk ıçınde dayanmalan bana çok dokunur Ne bılgece bır tutumdur o1 Bırıkındı vaktı horozotmuşde. bırar- kadaşımın annesı, "Sesını seveyım se- nın'" demış \e hoşuma gıder1 Bu yakışıkh hayv anın yuruyuşunu getınn gozünuzun onune, o ne heybettır o. kuçuk dağlan ben varattım der gıbı- dır Ayaklannı pat pat öyle bır basar kı, yer sarsılır sankı Horoz sozcuğu bızım dıbmıze Farsçadan gelmedır Turkçe'de hıçbır sozcuk "o" hecesıyle bıtmez, demek ıstedığım, yabancıbğı ustunden akan bır sozcuktur o Eskı Mısır'da ' Horus" adında bır tann vardı, daha doğrusu guneş tannnın oğlu ıdı bu honıs, babasının gelmek uzere olduğunu sabahlan duyururdu Ne benzemektır bu bızım horoza Onun yonutunun resmıru bılınm, do- ğan başlı bır ınsan bıçımındedır, fıra- vunlann atası sayıbr (Kahıre Müze- sı) Yalnız Eskı Mısır'da değıl, Latınde ve Eskı Yunan'da da tannlann sımgesı sayılırdı horoz Apollon'un, Atena'- nın yaru başında ıdı yen Dıhrruzde bunca çok deyıme y ol açmış başka hayvan yoktur "Zengının ho- rozu bıle yumurtlar" sozunü duymuş- sunuzdur elbet Çok kuçük tavuk yumurtasma "horoz yumurtası" der- ler, neden bılmem "Horozdan kaçar" sözu çok kapanan kadmlar ıçın soyle- nır Horoz sesı Yunan'da Roma'da ve Çın'de orakl (Kâhın, gelecekten ha- ber veren) bıldınsı sayılırdı En guzel oten horoz Deruzlı horozudur Maşal- lah1 Hayvanlar eskıden tann ıdı Nerde o günler1 PENCERE ARADABIR DURSUN AKÇAM Flohmarkt (Bitpazarı) Satılmayan kıtaplar değıl, okunmayan kıtaplar düşer bıtpazanna Almanya da Bu ışı yapan da halk kıtaplıkla- rı Öffentlıchen Bucherhallen ' denılen,' halka açık" kı- taplıklar oldukça yaygın ulke düzeyınde Bu kıtaplıkların ıslevı çevreyle ılışkısı çok yonlu sanat-kultur eylemlerı ayrıbırkonu Bız burada okunmayan kıtaplar gerçeğını ırdelemek ıstıyoruz daha çok Bır kıtabın kaç kışı tarafından ve hangı tarıhlerde okundugu arka kapaklakı bılgısayar kayıtlarından ılk bakısta goze çarpar Dıyelım bırr omanıkıyıl bılemedın uc yıl ıçınöe hıç okunmamışsa ya da uç-dört yıl ıçınde yalnız bır-ıkı kışı tarafından ancak okunabılmışse, yazarı kım olursa olsun, Flohmarkt'ta satışa çıkarılır Yanı okunmayan yazara prım verılmez' Halk kıtaplıklarında okunmayan Turkçe kıtaplar da sergılenır Flohmarkt ın bır koşesınde Kıtaplık gorevlıle- rı bızımkılerın okuma gerçeğını lyı bıldıkler'nden ayıkla- ma ışlemınde daha hosgorulu davranırlar Değılse raf- ları yarıdan yarıya boşaltmak gerekır her seferınde Da- hası bu kıtaplan satın alan da pek olmaz' Burada ustun- de durulması gereken onemlı bır ge-çek var Okun- mayan kıtaplar arâsında son yılların urunlerı, özellıkle 12 Eylul 1980 sonrasının yenı yapıtları sık sık boy goste- rır Flohmarkt larda Uzaktakı okurun, yenı yeteneklerı onların yapıtlarını yeterınce tanıyamamış olması da pek ınandırıcı gozukmuyor Bu donemde odul almış olanla- ra bazı yayın organlarında, "En çok satan kıtapîar"' dı- ye ust uste reklam edılmışlere de rastlanır bu pazarlar- da ve 1 DM ye alıcı beklerler boyunlan bukuk* Denılebılır kı Coğunluğu kırsal kesımden gocmuş dı- şarıdakı okurun beğenısı kultur duzeyı, ozgun sanat yapıtlarını algılamaya kavramaya yetmez' " Ama on- lar Turkıye yazınına damgasını vurmuş yazarları oku- yorlar Örnekse Azız Nesın Nazım Hıkmet, Orhan Ke- mal SabahattınAlı.YılmazGuney YaşarKemal.Muzaf- fer Izgu Bıfat llgaz Fakır Baykurt Adalet Ağaoğlu ve baskaları Kımılerı bugun hayatta olmayan yaşlı ku- saktan hepsı de Tum olumsuz koşullara karşın onlan okuyanlann duzeylerı, beğenılerı çok mu duşuk'' Dışarı- sı boyle de ıcerısı Turkıye daha mı başl a, bılemeyece- ğımi Doğal kı hızlı bır değışım surecınde okuyucu da yerınde saymıyor lyının, güzelın, yenının süreklı arayışı ıçındedır o da Aradığını bulamazsa ya okumaktan vaz- geçer ya da sevılen değerlerı doner doner okur Ulkemızde yazın yaşamını bunalıma sokan etkenler alabıldığıne Bu etkenler kanımızcayalnızokuru değıl, yazarı da etkılemışe benzer Turkıye'de ust uste yaşa- nan darbeler yozlaşmayı, yabancılaşmayı ardından dunyadakı gelısmeler de ınanç ve değer kargaşasını bırlıkte getırdı Bunun sonucu bıreycı, ızduşumsel soyut ozentılerı on plana çıktı Içlerınde belkı değer h olanlar da vardır Ancak bu tur yapıtlar hıçbır zaman eş dost cevresını aşamamıştır ulkemızde Doğu ınsanının ıç dunyası daha baskadır Batılı ınsandan, sevgısı, ozlemı ofkesı Okumak ısteyenler, o sanatın kaynağından bu- yuk ustalarından okurlar, ıkıncı, uçuncu el taklıtlerını ne- den okusunlar? Sosyalıst dunyadakı çokuntu, ınsanın guzel bır dunya- yaolan ınancını ozlemını, umudunu da çokertmemıştır Bu ınancı, umudu ve bu ışığı sanatçıda aramak okurun hakkı değıl mıdır? Bunalımn nedenlerı çok olmasına cok da bu bunalım bıraz da yazın urunlerının kendısın- de yazarında varsa neylesın okur'' "Ne ekersen onu bıçersıni' OKURLARDAN Eleştiriler bitmiyor ama... Dılıy orum sorunlannız dağ gıbı, bızlenn eleştınlen de hıç bıtmıvor Elınızden gelenı fazlasıyla yapıyorsunuz,emınım Gazete sayfası v ıne eskısı gıbı arttı Kağıt kalıtesı yükseldı Gun geçtıkçe basım hatalan azalıyor ama. henuz bıtmedı Bu kadar zor mu hatası vok denecek kadar azbırgazete çıkarmak1 Bu çalışan azlığından mı yoksa dıkkatsızlıkten mıkavnaklanıyor^lBılgısayanmzdakıfarklılıktan ka\naklanan harf duşmelennden sozetmı\orum tabıı) Gazetenın gunden gune daha ıyı bır bıçıme. yerleşıme kav u^acağına ınanıyorum Bır an önce şu değjşımlen tamamlayın da alışahm (e mı9 ) Sonra spor sayfasının eskısı gıbı ıkıye çıkmasını dıleyen sporseverlerdenım ben de Son haftalarda bulmacalarda çok yanlışlar oluyor. ertesı gun btrdüzeltme bıleçıkmıyor TV sav fasına gelınce saat saat program duzenıne alışmak bıraz zaman alacak ama bence de en ıyısı bu Saym Özgen \car'ın yazdığı yazıdan sonra (Amenkan dergısı uygulaması) en sağlıklı programın bu olduğuna ınandım Kultur savfasında daha fazla rock. blues yaası ıstıyorum Uzun suredır ne grup ne de album tanıtılmadı gazetede Bu kadary eter Bu v azdıklanm olursa bence daha m olur Olmazsa' cınnet geçırtecek" cınsten olmayan konular Butun Cumhunvet emekçılenne sevgı ve selamlanmı gondenyorum Bursa'dan Her geçen gun sızlere daha ıyı şevlergetırsın Canan Demirçeviren TARTIŞMA SHP'ninikilemive sosyal demokratlık U Ikemızde sosy al demokraılık' mısyonunu SHP ustlenmış konumda Pekı. SHP mısy onunun gereğını yenne getıny or mu9 Elbette hayır Nedenlen Tum bulanıklığına. ulkenın depolıtıze olmuş kıtlelenne yonelık polıtıkalarureterek dınamıklen yenıden sıyasal yaşama kazandıramamış olmasına karşın. tabanda dırençlı bırseçmen kıtlesının varlığıyla (tabanın tavanı zorlamasıyla)belırlıbırguç kazanmışsa da bu gucü değerlendınp ıleny e doğru taşıv amamıştır Çoşkulu sosyal demokrat kıtlelere ustlendığı mısyonun mesajını verememış.sureklı kısırçekışmelere takılarak statık konuma duşmuştur Her seçımde oy kay bına uğramasına karşın sağlıklı bır ozeleştınde bulunmamış aksıne matematıksel oyunlarla" yıne kazananın kendılen olduğunu" soy leme durumuna duşmuşlerdır Seçmenın ozlemı olan sosyal demokrat polıtıkalar uretılmeyınce. karamsarlığa duşen tabandakı sosyal demokratlann "nabzına göre şerbetı" sosyal demokrat nıtelığı olmayan partıler vermışler ve bunda da başanlı olmuşlardır Sosyal demokrat ıçenklı mesajlar vererek seçmenını alan ve SHP'yı erozy ona uğratan DYP ıle koalısyon kurmak gıbı tanhsel bır yarulgıy a duşmuşlerdır Boyle bır durum hıç bır ulkenın sosyal demokrat Uleratürunde ve geleneğınde yoktur "Kan kaybını önlemek amacıy la" koahsyon kurulmuş olsa bıle seçmenıne karşı olan odevsel sorumluluklar yenne getınlmemış, sosyal yaşamın olmazsa olmaz kıldığı konularda arpa boyu yol alınamamışür Sonuç olarak söy lemek gerekırse. SHP. sosyal demokrat partı olma ozûnu y ıtırmış ve sureklı.kan kaybetmektedır Özeleşün kurumunu geleneksel durüstlukle çalıştınp. ulkenın koşullanna ve ülke ınsanının ozlemlenne yönelık polıtıkalar ureterek dınamık dengelenn yenıden ayaklan uzennde durmasını sağlamadıkça bu kan kaybı devam edecekur Şakir Genç Ozelleştirme ve özerkleştirme • I aündemınde • I Bulunan en • I guncel ve en ^ J populer ^fcı *r konulardanbın de 'Özerklıkveozelleşurme' tartışmasıdır Bunlardan ozelleştırmeye "arttırma'" (muzayede) zıhnıyetı ıle bakılmaya devam edılırse uzun yıllar guhdemdekı yennı kpruyacağa benzer Ozelleştirme devletın ginşimlennı (mülkıyetı dev retmeksızın) kıraya vermesı y a da y oneumı dev retmesıdır Bır dığer şeklıyle, dev letın ozel şırket konumunda bulunan ıştıraklenndekı paylannın bır bolumunu ya da tumünü devretmesıyada gınşımlenndekı pay coğunluğu kendısınde kalmak uzere sermaye ortakhgına açmasıdır Ozelleştirme Batıda ve bızde hemen hemen aynı sureçte y aşanmaya başlandı 24 Ocak kararlan bızdekı ozelleştirme surecının başlangıcıdır Ekonomıdekı özerkleştirme kavramı ıse. ekonomık, kultürel. sağlık ve tum ıdare uygulamalanndakı sıyasal ya da yonetsel anlamda kendı başına karar ve uygulama serbesthğı demek olan ozerklık kavramından kay naklanmaktadır Guncel ozerklık bır tur hızmet bağlamında vennden y onetım Ek ders ücretiyanılgısı... "^^ g r ıllıEğıtım I m # 1 Bakanı 1% / • Sayın I % / • Köksal I yt • Toptan, - ^ - • - ^ ^ - yaptığıbır açıklamada oğretmenlenn ek ders ucretlennın katsayıya bağlandığını arahkayından başlayarak gehrlennde önemlı mıktarda artış olacağını behrttı Ek ders ucretı konusundakı şu y anılmay ı lutfen duzeltehm artık 1-Ortaoğretım kurumlannda oğretmenın ek ders ucretı alabılmesı rastlantıdır Çunku ortaoğretımdekı oğretmenler eğer branşlannda gırebıleceklen boşders saaü varsa Iısedel5 ortaokuldal2 saat ek ders ucretı alabılırler Bır branş oğretmenının sırfek ders ucretı alabılmek ıçın branşı dışındakı bır derse gırmesını beklemek hem oğretmene hem de oğrenaye saygısızlık olmaz mı9 Yetkınhkle başka derse gırebılecek oğretmenlenn sayısı ıse % 15'ı geçmez Ortaoğretımde gorevlı oğretmenlenn %801 ek ders ucretınden yoksundur 2- İlkoğretımde ek ders ucretı sabıttır Belırlı ders saatıne, ders olsun olmasın, bağlanmıştır Orta oğretımde boyle bır uy gulama yoktur ve nıye düşunulmemıştır'duşunulme- mektedır' 3- Ikıncı maddedekı ortaoğretımı ılgılendıren husus açıkça ortada olduğu halde. neden ıkıde bırde ek ders ucret meselesı sankı tum oğretmenlen kapsarmışgıbı gundeme getınlmektedır Sayın Bakanımıza bu gerçek çevresındekı yuksek burokratlar tarafından nıçın açıklanmamaktadır9 Eğer Sayın Bakanımız konuyu yukarda açıklanan şekfıy le bılse, sankı tum oğretmenlen kapsay an bır gelır artışı varmış gıbı açıklama yapmaktan kaçınır ve durumun duzeltılmesı ıçın tum gmşımlen yapardı kanısındayım Ercüment B. Akyüz Bandırma olunca konu KIT'ler olmaktadır Ozelleştirme ve kamulaştırma farklışeylerdır Özerkleştirme ı.se apayn bır yapılanma Ozelleştirme ve ozerkleştırmerun bırleşüğı nokta kamu kunıluşunun yanı "devletın becenksızlığı". ozel ypneumın becensıdır Ozelleştirme yanlılan mulkıyetın dev letten alınmasını özerkleştirme yanlılan ıse mulkıyetın değıl y onetımın dev letın elınden alınmasını ıstemektedırler Burada salt dev letın değıl ozel gınşımcılığın toplum v e ekonomıye olan mudahelesının en aza ındınlmesı amaçlanmalıdır Ozelleştirme gehrlen ıle temel y atınmlara y onelıneceğı soylenmektedır Anlaşıldığı gıbı ozelleştırmenın kaynağı dev letın kuruluşlannı satmak Pekı. satacak bır şey kalmazsa ne yapılacak 0 Dıyelım kı satılanlarla elde edılen gelır yeterlı ve bunu da y atınmlara yonelteceksın Yatınmlardakı uretkenlığın devamlılığı nasıl sağlanacak9 Bu yatınmlarda dev let başansız olursa bu başansızbğın gıdenbnesı ıçın yenı kuruluşlar yenıden satılmaya mı başlanacak9 Şevket Çorbacıoğlu Ankara Teknikerlik unvanı neden verikniyor? ^ ^ T ^ apuve ' • ' KadastroGenel I Müdurluğu • bunyesmde. • mcslek mezunu -Jt*m Tapu Kadastro Teknıkerlen vardır Bunlar, kurum bunyesınde "teknık hızmetler" sınıfındaçalışmalan gerekırken "genel ıdan hızmetler "sınıfında çalıştınlmaktadır Halbukı657sayılıDevlet Personel K.anunu'nun71 maddesı. "Kurumlar memurlannı mesleklen ıleılgılı sınıftan genel ıdan hızmetler sınıfına veya genel ıdan hızmetlen sınıfından mesleklen ıle ılgıb sınıfa görev ve.unvan eşıthğıgozetmeksızın kazanılmış hak ve aylık dereceleny le atay abılırler" demektedır Aynca. 12 5 1992tanhve 21226sayılı Resmı Gazete'de yayımlanan.TBMM'de 29 4 1992 tanhınde kaoü edılen 3795 sayıb Baa Lıse, Yuksekokul ve Fakulte Mezunlanna Unvan Venlmesı Hakkındakı Kanun'un ılgılı hükumlenne raemen Tapu Kadastro Genel Mudurluğu Teşkılatında Genel Idan Hızmetler sınıfında çalışan Meslek Yüksek Okulu mezunu Tapu Kadastro Teknıkerlenne. Teknikerlik unvanı gereklı başvurulara rağmen venlmemektedır Gerekçeıse, "Kurumumuz bunyesınde böylebırkadroyok Malıye Bakanlığı teknikerlik kadrosu vermıyor" şekbnde olmaktadır Tapu ve Kadastro Genel Müdurluğu Teşkılatında çalışan, sayılan beşy uz cıvannda olan teknıker dıplomab bu memurlar ılgıb yasalann hukumlenne rağmen maddı ve manevı mağdunyet ıçındedırler Teknık elemanlann y ararlandığı malı hukumlerden yararlanamamaktadırlar Bunlann mağdunyetten kurtulabılmelen ıçın ılgıb Devlet ve Malıye Bakanlanmızın konuya eğılmelenra beklıyoruz Fuat Emre Ülker DUYURU "TARTIŞMA " sütunlarında yayımlanmasını istedığımz vazılar, çıft aralıkh olarak sayfanm teky üzune yazümah ve 250 kelımeyı geçmemehdır. Avukat Sorguda Bulunacak mı?.. Gecenın karanlığında telefon çaldı yenı dalmıştım uyku sersemı açtım, tanıdık bır ses boğuk boğuk konu- suyordu - Goturduler -Kımı? -Kızımı - Nereye? -Bılmıyorum gorevlıler geldı Gozaltına aldık" dedı- ler arabaya bındırıp goturduler - Dur telas etme Oysa yapacak hıçbır şey yoktu kımsenın ulasamaya- cağı bır yere goturulmuştu kızcağız sorgudan nasıl çı- kacağı da bılmemezdı ışkence doğal sayılıyordu Yıllarca boyle yaşadık 83 rejımı boyleydı • Ya sımdı durum nedır? 'Yargı reformu yasası cıktı dıye hepımız sevınıyoruz Adalet Bakanı Seyfı Oktay bu yasanın çıkması ıçın çok emek verdı dahaonce de CMUK'ta (Ceza Muhakemele- rı Usulu Kanunu) değışıklıkler yapan yasa DYP-SHP koalısyonu ıktıdara geçınce Meclıs'ten geçırılıp onay- lanması ıçın Çankaya ya yollanmıştı Ozal karşı çıktı Iş uzadı Aylar gectı Koalısyon hukumetı bırıncı yılını doldururken yargı re- formu bır kez daha Meclısten geçtı Bu yasanın en onemlı maddesı sorgu sırasında sanık avukatının dev- reye gırebılmesıydı Işkenceler ancak boyle durabılır, Turkıye ışkemeler ulkesı olmak suçlamasından ancak boyle kurtulabılırdı Ancak neyazıkkı yenı yasanın da eksıklerı var DGM (Devlet Guvenlık Mahkemelerı) kapsamına gı- ren sucların sorgulanmasında avukat devreye gıreme- yecek sanıkla ılıskı kuramayacak goruşemeyecek Oysa ıskence uygulamaları en çok boyle sucların sor- gulamasında geçerlıdır • Demokrası uzun soluklu savaşımla hayata geçınlebi- lecek bır yasam bıçımıdır Toplumun demokrasıyı ozumsemesı kolay mı? Yasosyalızmı? 1789 Fransız Devrımı'nden sonra Fransa kaç kez gel- gıt dalgaları arâsında kaldı? 1917 Devrımı bugun nedu- rumda? 27 Mayıs Devrımı'nın getırdığı demokratık ana- yasayı ve sosyal devlet ılkesını koruyabıldık mı? Insan hakları ve sosyal haklar ancak emekçı halk kıtlelerı sa- hıp çıkabılırse hayata geçırılebıhyor Pekı koalısyon hukumetının demokratık programını yurutebılmesı ıçın gereklı destek 1992 Turkıyesı'nde var denebılır mı? Calışma yaşamında ILO sozleşmelerının benımsenmesı de, ancak bu haklardan yararlanacak emekçı kıtlelerın ağırhklarını sıyasal yaşama koymala- rıyla orantılı ola&aktır Yargı reformu ışkencelerı durdu- racak mı? ILO sozleşmelerı 1 5 mılyon memuru sendıka uyesı yaparak toplusozleşme masasına oturtacak mı? Eğer toplumda bu konulara ılgı yoksa koyun kasete bırarabeskşarkı -Aboneyım abone Yakınmayı çok severız bız, ama ış yapmaya gelınce, kıvırmayıdaçokseverız İkıSHP'lıbakan Seyfı Oktay ıle Mehmet Moğuttay, yargı reformu ve ILO sozleşmeleri ıçın aylardan ben çırpınıyorlardı sonuca ulaştılar mı? Bır bakıma evet bır bakıma hayır, çunku bu bakanları çok yalnız bıraktık • Yargı reformunda bır eksıklık var DGM kapsamına gı- ren suçlarda avukat sorguda bulunamıyor Bu durum anayasanın eşıtlık ılkesıneaykırıdır SHP ya da bır başka partı, bu eşıtsızlığı hemen Anaya- sa Mahkemesı ne goturmelı1 Meclıs'ın eksık bıraktığını yargı organı tamamlayabılır Yoksa ışkencelerden yakınma surup gıdecek, zulüm durmayacaktır MÜLKİYE'NİN 133. KURULUŞ YIUNDA MÜLKİYEÜLER BİRÜĞİ DERGİSI 27 YAŞINI TAMAMUYOR.. MÜLKİYELİLER BİRLİGİ DERGİSİKASIM 1992 SAYI 149 CILT XVI AJposlan IŞ1KLI Hcüıt ÇELENK Kazım YENİCE Yakup KEPENEK Şukran KURDAKUL Rona AYBAY BakiOZİLHAN Gulen ELMAS Yıldınm KOÇ Bulent VARLIK Turan AYDIN Gulay TOKSOZ Umıt KOSEOĞLU H ErtanERCAN • İSLAM VE DEMOKRASI • DEMOKRATtKLEŞME SERUVENİ • YARGITAY BAŞKANININ ADALET YILI AÇIŞ KONUŞMASININ DUŞUhJDURDUKLERİ • AVRUPA TOPLUĞU NEDEN SARSINTI GEÇtRtYOR' • ÇAĞDAŞ TURK EDEBİYAT1 • UNİVERSİTE SORUNUMUZA LİSE OGRENİMİ AÇISINDAN BtR BAK1Ş • MERHABA • TURKtYE'NİN 1980 1990 ARASI DONEMDE REEL DOVİZ KURU İTHALAT ESNEKLİKLERt • 12 EYLUL 1980 ONCESİNDE TURK-tŞ — DİSK İŞBİRLİGİ • 1934 1 SANAYİ PLANI'NIN SOSYAL POÜTtKA YAKLAŞIMI • ROMANYA BİLMECESİ • GOÇMEN KADIN İŞÇİLER VE SENDÎKAL MUCADELE • MODERN UYUŞTURUCU: TELEVİZYON • DIŞ POLtTtKADA GEÇEN AY HERBERT ERNST KARL FRAHM: VVILLY BRANDT Dergı ıle ıletışım Mulkıyelıler Bırlığı Genel Merkezı Konur Sokak No 1 Kızılay / Ankara Telefon 418 82 98 • Imge Kıtabevı Konur Sokak No 1 Kızılay / Ankara ŞEYUUI ALETLERİ ŞJUdR MUÜ Çağdaş Mızahımızda Bır Patlama lekin Vİ^MVİ, KoMk H M ••: 43 W.: 512 M M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle