25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4ARALJK1992CUMA CUMHURIYET SAYFA YURTHABERLERI 13 Sochi'ye feribot • TRABZON(4A)- Trabzon-Sochı arasında ıkı yıldan ben surdurulen dentz otobusu seferlennden sonra fenbot seferlenne de başlannor KardenTunzm Jırketı. 600 ton yük kapasıtelı fenbot un çarşamba \e pazar gunlen Sochı-Trabzon salı \ e cumd gunlen ıse Trabzon-Sochı sefen > apılacağını bıldırdı Fenbot seferlennde pulman koltuklar ıçın 45, kamaralar ıçın 50-80 dolar boş TIR'lardan500 dolu TlR'lardan750dolarıle otomobıllerden 20 dolar ucret alınacağı bıldınldı Çöplükte bebek cesedi • BATM\N(\A)- Batman da çopluğe bırakılmış 7 a> lık bır bebek cesedi bulundu Havaalanı yakınındakı Tekel >aprak tutün ışleme atel>esı onündekı bırçoplukte bulunan erkek bebek cesedıvleılgjlı soruşturmanın sürduğu bildınldı Trafik 11 can aldı • \ urt Haberleri Servısı - Dunçeşıtlıverlerdemevdana gelen trafık kazalarfnda 11 kışı oldu 3 kışı yaralandı Burdur unÇa\dırılçesınde Kezban(25), Sule>man<24) ve Hamıde Kahraman(43), Gazıantep'te M Faruk Erkabalcı ve Alı Ihsan Kaleoğlu(25) Istanbul'da NumanTuzunoğlu(70)\e BekjrÇa\darh(36), Kon>a"nın Karapınar ılçesınde Ismet GunduzOO) Samsun'un Çarşamba ılçesınde Mehmet L zun( 10) Antalva da Alı Çıra ve Erzurum un Ilıca ılçesınde Ahmet Yaşar(19)oldu. 3 kışı de yaralanarak tedavı altına ahndı Bursa Belediyesi'nin ithal kömürü 38 dolar pahalıya satma tartışmalan sürüyor Kömüre kara çabndıKLTLL ESENDEMİR Kentte "hava kırlılıgını onle- me gerekçesıv le komur tekelı- nı elıne geçıren \e ıthal komu- BURSA r " n l o n u n u ^ dolar pahdlıya satan Bursa Buvuk^ehır Beledı- vesı ne tepkıler \oeunldşı>or Retah Partısı (RP) Bursa II Başkanı Mehmet Altan komu- run ncden 6 ay vadelı satın alın- dığını sorarken ISITAN Lıd Şırkeuvaptığıaçıklamada "Dc- mokrası \e lıberal ekonomıvı savunduğunu ıddıa eden bır partının"\erel vonetıcılennın para kazanma uğruna tekel oluşturmak ıstemesı bır ke>fi- yet örneğıdır" dedı Ithal komurle ılgılı olarak be- ledıve meclısınde de tartışmalar çıkarken hukukçular beledne- nın tekel oluşturmdMnın \asal olmadığını bıldırdıler Beledı>e meclısınde yalnızca ıthal komur satışıyla uğraşan Tanzım Satış Mağazası butçesı goruşmelen sırasında urtışma- Urçıktı Bır sure once SHP'den ıstıfa eden bağımsız uye Avukat Şenav Ozara> hava kırlılığının tum savunulara karşm onlene- medığını belırterek Kotu ha- va Bursalılar'ın kadcn mıdır7 "" dı>e sordu Bu>ukşehır Beledı- yc Başkanı Teoman Ozalp ıse lanse edıldığını anımsatması uzenne Ozalp cevız kokunun vasak olmadığını belırttı ve zabıta muduru Şevket Orhan - dan bılgı ıstedı Orhan çevre kurulu karann- dd bu komuru beledıveden baş- kasına ızın vermedığını bu ko- muru >eddıemınealdıklannı ve ıncelemek uzere lahlıle gonder- dıklennı so>ledı Beledıve metlısı butçe goruş- Teoman Ozalp şaıbe altındadır Çunku bu şuphelere cevap ver- memektedır Kendısını acıko- turuma davet etmemıze rağ- men gelmemıştır' dedı ISI- TAN Ltd Şırketfnden vapılan açıklamada da DYP'lı Bursa Bu>ukşehır Beledıyes'nın ken- dı partısının ekonomık polıtı- kaianyla çehştığı savunuldu DYP İı Bursa Buvukşehır Bele- dıvesı nın kentte komur tekelını • RP Bursa İl Başkanı Mehmet Altan, yaptığı açıklamada. beledıyenın dolar- lan nerede kullandığını sorarak, "Bu ışın altında büyuk şupheler var. Beledıye Başkanı Teoman Özalp şaıbe altındadır Çunku bu şuphelere cevap verme- mektedır Kendısını açıkoturuma davet etmemıze rağmen gelmemıştır" dedı Ozaray a verdığı vanıtta ' Bız- ler Bursa yı temız hale getırdık ' derken konunun sıvası ıstıs.- mar' yapılmaması gercküğjnı soyledı ANAPlı uve Zıya Hışımcıl ıse ISITAN Ltd Şırketınıncc- vızkokusatı^ınazabıtalannen- • gel olduğunu vegazetelere 'ya- saklı kömür cle geçınldı" dıye melennde SHP lıler ıse goru^ belırtmekten kaçındılar Beledıyenın komuru ton ba- şına 38 dolar pahalı satmasına tepkıler suru>or RP Bursa II Başkanı Mehmeı Altan >aptığı açıklamada beledıyenın dolar- lan nerede kullandığını sora- rak Bu ışın dltında buyuk supheler var Beledı>e Başkanı elıne gecırmesı konusunda gın- şımcıler bunu son derece " mantıksız' bulduklannı anla- tarak,"Belcdı>e>annoburgun çeşıtlı mercılerden onay alarak, bu mantıkla, Bursa da sadcce ben ckmek satanm" >a da Eg- zoz gazı kırlılığınden benzıncı- ler ve otomobıl fabnkalan.so- rumlu Bursa'da yalnız bız oto- mobıl ve benzın sutacağız" dıye- bılır Onemlı olan II Çevre Ku- rulu'nun kullanılacak ko- mürun nıtelığını belırlemesı be- ledıyenın de bunu denetleme- sıdır değerlendırmesınde bu- lunu>orlar Konu>la ılgılı Cumhunyet muhabınnın sorulanru yanıüa- van Ankara Unıversılesı Hu- kuk Fakultesı İdare Hukuku bolumu oğreum üyelennden Prof Dr Yıldınm LJluer şu değerlendırmeyı >aptı Beledıve bu tıp bır tekel oluşturamaz Behrlenennıtelık- te komurun salışını dığer gın- şımcıler de vapabılır Bunun aksı bır uygulama anayasal eşıtlık ve tıcan serbestlık ılkele- nne a>kındır Bu uygulama ıdare hukuku açısından usul şaşirtması dır Egemenoğlu Hukuk Burosu yönetıcısı Bursa Barosu avu- katlanndan Yunus Egemenoğ- lu ıse beledıyenın uygulamasın- da açık bır hukuka avkınlık ol- duğunu belırttı Denizli Sağlık Lisesi'nde başan notlannın rüşvet karşılığı yükseltildiği iddia ediliyor Sınav yolsıızlıığu her geçen gün büyüyor ÖMER YURTSEVEN Tavas Sağlık Meslek Lısesı gınş sınav lannda ortava çıkan'.an !>ahtc belgelenn rüşvet karşılı- ğı hazırlandığı ıddıa edı- lıvor Olayı soruşturan II Sağlık Müdurluğu bu vonde ıncelemelere baş- ladı Geçen vıl oğretıme açılan Sağlık Meslek Lısesı gınş sınav lan ıçın bazı öğ- rencılenn sınıf geçme notlannın sahte belgelerle vukseltılmesı, kamuoyunda ve cğıtım çevrelennde bü>uk tepkı ya- raıtı Başansız oğrencılenn sınava gırmesı- nı sağlamak amacıyla hazırlandığı be- lırlenen belgelenn para karşılığı venldı- ğı ıddıalan uzenne Sağlık Müdurluğu. soruşturmavı bu yone kaydırdı İl Sağlık Muduru Dr Suleyman Kaynar, olayın parasal ve ıdan açıdan ıkı yönüy- le boruşturulduğunu sovlcdı Dr Kay- nar olayla ılgılı sorulanmızı yanıtlar- ken şu bılgılen verdı "Konu bıze ıntıkal ettığınde eskı lıse muduru Yalçın Kuri u ıstıfa ettırdım vc Denızlı Sağlık Meslek Lısesfne geçıcı bır gorevle atadım Yaptığımız on ınce- lemede olayın çok cıddı boyutlan oldu- ğunu saptayınca sonışturmayı dennleş- tırdık lnı.eleme tamamlanmak uzere So- ruşturmanın sonucunu bır raporla valı- lığe bıldıreceğız Şu anda belgelenn nasıl ve hangı amaçla hazırlandığını çozmek ıçın uğraşıyoruz. Yakında olay aydınla- nacak " Konu hakkında gorûşlenne başvur- duğumuz Valı Vekılı Tahsın Çıftçıoğlu, soruşturma bıtıncc gereklı yasal ışlemın yapılacağını belırttı Valı Vekılı Çıftçıoğlu. Sağlık Mudur- luğu ne soruşturmanın bır an once so- nuçlandınlması talımatını verdı Çıftçı- oğlu. henüz belgelenn oğrenaler tarafı- ndan mı. yoksa okul yönetıcılen tarafı- ndan mı hazırlandığının çozulemedığını ıfade ederek. 'Bu bellı olduktan sonra olay tüm yonlenvle çozulmuş olacak Tabıı kı gereken de yapılacak" dıye ko- nuştu Ote yandan olay sırasında Sağlık Meslek Lısesfnın mudurluğunu yapan ve sahte belgelenn ortaya çık-nası uzen- ne ıstıfa ettınldığı behrülen Yalçın Kurt, göruşme ısteğımızı kabul etmesıne kar- şın verdığı randevuya gelmedı SULARDA KOLİBASİLİ BULUNDU Samsun'da tifo salgınıyayıhyor CEMİL CİĞERtM Samsun da tıfo salgını gıderek artıyor Kentte 1992 vılının ılk sckızayında 53olantıto vakasının.eylul ekımve kasımaylannda 106"ya yukscldığı bıldınldı Samsun \ alısı Şınası Kuş, Sağlık Müdurluğu larafından vapılan ınceleme sonucunda^l tıfovakasının FatıhMahallesı nde goruldugunu sovledı Valı Şınası Kuş Bu mahallede oturanlar muayeneden geçınlmış hastalarla temas etmış olan 112 kışıden alınan gaııa kulturlerıne baktenyolojık ınceleme yapılmışıır Bu kulturlerde hastalık yapıcı etkene rastlanmamıştır dedı Samsun"da. değışık noktalardan olmak uzere 50 adet su numunesı alındığını vebunlardan21 mdekolı basılı saptandığınj soyleyen Kuş.' Konu beledıyeye bıldınlerek super klorlama yapılması ıstendı ve klorlama ışlemı başladı Hasta sayısının artması nedenıyle II Hıfzıssıhha Kurulu'na durumubıldırdıkve olağanuslu toplanlı yaptılar" dıvekonuştu Samsun II Hıfzıssıhha Kurulu'nun kısa ve uzun vadelı onlemler aldıgını soyleyen Valı Şınası Kuş, bu kararlan şoyle açıkladı "Kısa v adede mahalleye arazoz ıle temız ıçme suyu dağıulması. sulann kay natılarak ıçılmesı ıçın anons yapılması, bıreysel klorlamanın oğretılmesı, sağlık ocağı ekıplen tarafından taramalann surdurulmesı kuşkululann hastaneye sev kı, uzun v adede ıse kanalızasyon sıstemı ve ıçme suyu şebekesının yenılenmeçalışmalanna hız venlmesı 'Ölüköprü' ölüyor CEMAL GÜN Antalya - nın Manavgat ılçesı sınırlan- nda kalan "Koprulü Kanyon Mıllı Parkı na adını veren Olu- köpru" yıkılma tehdıdı altı- nda M S ıkıncı yuzyılda Roma donemınde Psıdıalı- larca ınşa edılen ve vukseklığı 30 metre olan kopru bın 800 yıldır altından akan Kopru- çay ınmağının ıkı yakasını bırbınne bağlıyor Olükopru nun araç trafîğı- ne açılması çevrealer ve dağcılar tarafından tepkıyle karşılanıyor Çevrecıler ve dağcılar. köprünun trafığe kapanması ve koruma altına alınmasını ısteyerek, "ölu- kopru, Antalya"da bmncı de- recede tercıh edılen tunsıık bır yer Bın 800 yıl once ker- van geçsın dıye yapılmış, şım- dı üstundcn her turlu araç ge- çıyor Kopru buna dayana- maz. dıyekonuşuyorlar Kültür • Sanat CLINT EASTVVOOD GENE HACKMAN MORGAN FREEMAN RICHARD HARR1S *-fl«n*— olan bir adanı «ffcı Içln bar f*yi yapar. KURT RUSSEİ1 • RAY UOTTA • MADELEINE STOWE KANUNSUZ GtRİŞ U N L A V V F U L E N T H Y fadUyHOU (3370178) 1145-14.15-1&J0-19J00-21Jt bygguftÜirU (25201U) U0O-14.1S-lt3ÎH!.«-îlJ» Ü B U F U 2 (5UM4OI 11JH4.(XH«J(H84^Îİ.OO SfJsSı (247 49 c) n»\ammi»7isa WunUIl (4188323) h^gKM (M4I41I MICHAEL D0UGLAS • SHAR0N ST0NE INSTINCTTEMEL İÇaÜDÜ 2. HAFTA (2476947) 11IXHH5-IİJO-19.00-2145 (3360682) 11 00-113O-16JC-UJ0-2145 (2511176) 1U0-K15-1M5-1915-2145 (516 26 60) 11 J»-llXHO018X21^0 hUûrbKlal (5726439) 1UB-1130-1İ.15-IU5-2U0 YUKAMOAld SEANSUUt FİLMİN 1AŞ1AMA SAATİOk. YÜKSEK TOPUKLAR ' d * Ilk defa TÜRKÇE D O U Y STEMO (5162660) 14.00 3. HAFTA EVRENİN ASKERLERİ {^SAKM (51i 26 60) 11J0-16J0-18 45-2100 UtiyAS (JJ40050) 11DO-110O-15JO-18.15-21I5 7. HAFTA MOJDE ! $İ$Lİ'DE MODERN, RAHAT VE KOHFORLU BİR SİNEMA AÇILDI. *•** kmmi TOM HANKS • GEENA DAVIS MADONNA KIZLAR SAHADA Yon: Penny Marshall 1Î-JO-1$.00-U.JO-21.ÎO 362 51 OO 258 69 871 ORTAKÖY KÜLTÛR MERKEZİ H30HindVnı(Vietııaın) Glzetn doiu hır yaşam _ fakJkilVl CftTHIRirU DENEUVİ INDOCHINA 1 3 OO 1 7 00 20 00 tSTİKİAl CAD. NO: 140 HL 251II65-M FAX: 244 43 27 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLERPERŞEMBE 21 00 • PAZAR 15.30-18 30 Ferhan Şensoy'un 6ÜLE GÜLE GODOTCUMA 21 00 • CUMARTESİ15 30-21 00 Carty ISÎANBUL H1LTON C0NVENÎ10H HHD E(HIBITION CENTCR 3-4*niık 1992 Sut 20 00 5 Aral* 1992 S»L 14 00 K 20 00 Bılrt Satış PMitif (Cıhanııt) 244 33 94 • VaUonnu (Taksım) 25115 71 • VaMunma (Suadıyt) 350 87 42 • Ekspcs Muuc (EbM 263 86 11 • Ekspras MUSK (FW«JO(U) 338 48 52 HİIIIİH Pdsen Ojarjsvw MUZIKLI ÇOCUK OVUNU H«r Poı«r $«o»:l 1.30 KARACA TİYATRO (Odakule tVarjı^ı) T.l : 252 59 35 BARIŞ OYUNCULARI 4 v e l l Aralık 18.30* 5 Aralık 21.15 Büchner / Çevıren Hasan Kuruyazıcı / Yöneten Zafer Diper BOĞULMA S W O V Z E C KKullür Bjkjnlıgınıo Rıfaf g TMüz'tîalKomeaıl C.tesl-Pazar 13.3O AIİ Ile TtPİTOŞ (Muzıklı Çocuk Oyunu) Oesi Pazar 13 }0 Alaltrk t*m USMI Ilv.fr. SOIOM Keyufcafi KaJıkSy i DILEK TURKER I V Ihdbo Ayıia Amerîka Nerde Misin Yazan. Israel Horovıtz Yöneten Dılek Türker 9 AralıK Çarşamba saat 18 30 Mutlu 01 Nâzım era Tulvakovanın anılarından oyunlaştıran Ataol Behramoğlu Oynayan Dılek TOrker 9 Aralık Çarjamba saal 2115 12 AtaltK Cumartesı saal 15 00 Sıgıa Keskın • Ens Fosforoğlu MUCEYHEftLERMEREDE? ÇjırvlSÎO-îlOO OO/Paurl5 30 Uhû MvUzınu. BojUutası U»y« Fakühıs, yon «ko>ndo4' GONULÜLKU GAZANFER OZCAN TTCATROSU 246 80 91 KUYRUKSUZ YALAN Komedj 3 pcrde Cuma-C lasl 21 00 Pazar15 00v«19 00 (Ptuı ISTANBUL DEVLET TİYATROSU AKMIUYUKSALON 251 56 00/254 (mt: 21 30. Powr: 14.00,1 ».00 Azız Nesın TA^AR NE YAŞAR NEYAŞJUHAZ Yöneten Kenon Ijık S6 Aralık • VV. Shakespeare MACBETH Yöneten Kenon l^ık 12-13A/ohk AKMKONSEKSAIONU 251 56 00/254 CmM130,rızır. 1400 Sabohattın Kudret Aksal KAHVEDE ŞENLİK VAR Yöneten Turgay Kanturk 5^6 Arafık UCUKÖT UUDtTE ItTATIOUU • Palrıck Sûskınd KONTRABAS Yöneten Metın Belgın 12-13 A/olık PENDIKIELEDIYESİATATUKK KÜLTÜR MERKEZf 3»0 40I» Cml: U.00,20-30, r«ar: IS.OO Bernord Slade ROMANTİK KOMEDİ Yöneten Suna Akbel S6 Aralık TAKSlMSAHtitSI 249 69 44 Sil, (ır, Per, Cum: 20.30 Cmt: 15.00,1100. Paıor 1S00 Euaenıe LabKh^ LOURCtHE SOKACI CİNAYETİ Yöneten Yılmaz Onay Arıel Dorfman ÖLÜMYEKIZ Yöneten Müjfik Kentef 8-9-10-11-12-13 Aralık • Umıl Denızer UÇAN ŞEMSİYE (ÇOCUK OYUNU) Yöneten Turgut Denızer 5-6-12-13 Arolık Saat-11 00 AKMODA TİYATROSU 25156 00/254 SıUw,fer,(«m:l».OO (ml: 15 00,19.00 hzır: 15.00 Uryon Orkeny KEDİ OYUNU Yöneten Can Gürzop 1-2-3^-5-6 Arolık • Sabohattın Kudret Alcsal KAHVEDE ŞENLİK VAft 8-9-10-11-12-13 Aralık UlltKÖT IİIEOİTE TİYATIOLill Vd(k««uIgksD.25nS71 VoUo.omoSoa.irt. 360 90 90 G l D 5 5 9 9SW/mi4 Y<n taaaütvi 5<şt 248 41 20 (3 Hol) Sinema • Tiyatro Gösteri Sinema • Tiyatro Gösteri VARYETE - TİYATRO - JAZZ V 22 3OM UGURYUCEL MAZHAR-fUAT-ÖZKAN01 00 AYDIN ESENTRIO Rez. Tel : 255 20 20 - 254 35 09 64 26.230 21 87 ŞAHANE ZÜĞÜRTLER Kom»d) 2 Bölüm çar, peif -d.™ 2115 C«maıteri 14.30 HASTAIJK HASTASI yadaMERAKİ Kontedl 2 Bölüm Çaif 15 00 C.tod 18 00 y« 21.15 Paar 14 30 ı * 1110 ÇILGIN SONBAHAR Konrdl 2 BötO—Konr Salı 21 15 ERGENtKON CAD. NO.: 98 PANGALTI 241 27 37 24635 89*247 36 34 D. L. COBÜRN Ko»ıecii Z BiUiim KONKEN PARTİSİ Yıldız Kenter • Müşfik Kenter cr,s-Qım;ı2İAV • Ctcsi-P,.:.ır lrOO-lS.O Kultur Bakanlığı d«jteğıyl* gerçokle}Hrilmi;lir GULRİZ SURURİ TİYATROSU SOKAK KIZI Yön: Haldun Dormen Müzikal Komedi 5 - 6 Aralık 15 00-18 00 / Her Pazar 18 OO'Halk gûnû UÜIAU1İYATIS Istüal Cad Ckbkule kar^sı Seyoghı 2491632 Fac2514211 BıleUeı grşede v» Vattorama'da sauimaküdır amuktaütı uum/it TATLI PARA DEVAM ETMEKTEDIR ırolünUnadamı. Sinema Tiyatro Gösteri MUJDAT GEZEN SAH&T MERKİZ1 Yon: SAVAS DINÇEL Cunm 20.30 • Ctest 18.00-20.30 Pozor 15.00-1100 T«I:34S 80 72 -73-74 Kultur lekanlıjı Katkılanyfa GİSE ACILMISTIR. İ J Ş E H I R T I Y A T R O L A R I Usküdor Musahipzode (elol Sohnesi (333 03 97J Loleh BELLON ÖYLE BİR SEVGİ Kİ Turtçesj-MuallaGENEZ Yâneten Engın GÜRMEN (1 -2-3-4-5-6 Arahk) Goziosmanpasa Sahnesi (578 60 67) RelBcERDURAN DELİ Yineten Çetın İPEKKAYA (Cuma 20 30 Ctesı15 00- 20 30 Pazar 15 00-18 30) Kadıköy Haldun Taner Sahnesi (349 04 63) JohnGUARE ALTI DERECE UZAK TûrV^siveYSn TunçYALMAN (1-2-3-4-5 Aralık) • Savaş OİNÇEL MERAKUSIİÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Yöneten Mactt KOPER (6 AralıK Pazar 15 00-1830) rniıtUktyH.l—<mdn±ii GAZİANTEP1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı TEK Genel Müdurluğu vekılı Av Mustafa llgaz tarafından karar verıımıştır davalı Saıt Erdoğan ve arkadaşları aleyhıne açılan Ibrahımlı köyu 534 Davalılann mahkemımızın 1992/25" esas sa>ılı dava dosya-,ının du no lu parsel üzennde ıstımlak nedenı\le 300 m 'Uk kısma ınıfak hakkı ruşmasının bırakıldıgı 29 12 1992 tarıhınde saat 09 00'da mahkeme tesısı davasının yapılan dHruşması sırasında venlen ara kararı gere mızde hazır bulunmaları delıllerını bıldırraelerı ve>a kendılerını bır ğınce vekılle lemsıl eıtırmelen, aksı lakdırde yargılanmanın yokluklarında Davalılar Mehraet Karagol, Sevım Aksov, Mehmet Geldes, \leh yapılacağı ve Urar \erıleceğı davetıye ve dava dılekçesı yerıne kaı n met Kuzluk, Mustafa Köleoğlu, Şefıka Doğan ve Havva Savar'ın açık olmak uzere ılanen teblığ olunur adreslerı tespıt edılemedığınden adlarma ılanen teblıgat yapılmasına Basın 51899 T.C DENİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No 1992 208 marıtetı>le tespıl edılememesı sebebı>le adına ılanen teblıgat vapıl Davau Dılek Ozpınar vekılı tarafından davalı Oba tnşaaı Dağıtım masına karar venlmekle ış bu davalının duruşma gunu olan 29 121992 San ve Tıc A Ş aleyhıne mahkememızde açılan tespıt davasının \a gunu bızzat şırket vetkılısr veva temsıltısı taralından duruşmava gel pılan aı,ık duruşması sırasında mesı gelmedıklerı takdırdedava vokluklarındabıtınle>.eğı verınekaım Davalı Oba Inşaat Denızlı Kum Çakıl Tas Mermer Uretım Dağı olmak u?eı» ılanen duruşma gunu ve mesruhaılı dava dılekvesı leblığ tım Sanayıı ve Tıcaret A Ş'nın Doktorlar Cad Sağlık Han Denızlı olunur adresıne vıkarılan leblıgatı teblığ edılememesı ve adresımn de zabıta Basın M910
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle