25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4ARALIK1992CUMA CUMHURİYET SAYFA 15 ANKARA HAVASICumhupiyet Ankara Bürosu geriye doğru anlaşılabilir ,fakat ileriye doğru yaşanmaktadır. Kirkegaard HAYVANLAR VE HAYVANLAR İSMAİL GÜLGEÇ Zilleri taktı,Sağlar ı yaktı KİM KİME DUM DUMA BEHtç AK Geçen yıl bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda reddedilen Kültür Bakanlığı. bu yılki bütçe görüşmelerini Plan Bütçe Komisyonu'nda kazasız belasızatlattı. Ama. Kültür Bakanı Fikri Sağlar, ANAP ve RP'li mılletvekıllerinin hedefı olmaktan kurtulamadı. Komisv onda, milletvekjlleri. kültürle ilgili olduğu için mı bihnmez. hem şiir hem de müzik "sevgilenni" yansıtmak için adeta yanşülar. Ilk istek ANAP'h Nedim Budak'tan geldi. Sağlar'a yaptığı "ezeli muhalefeti" ile tarunan Budak, Sağlar'ın icraatlannı önce övdü. sonra da hiç bu laflan kendisi etmemişçesıneeleştırdı. Budak once. bakanı, "Militan Fikri Sağlar'lıktan. devlet adamı Fikn Sağlar'a geçış gözlediği"ni belirterek kutladı. Daha sonra Budak. Sağlar'ın Selda Bağcan'ın "Zillerveİpler" kasetıne. ızın vermemesinigündemegetırdı. Budak, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir bakana türkü yakılıyor. Sağlar, ne olur ne olmaz kaygısıyla bu kasete tam 5 ay bandrol ızni verdirmedi. Bu yasaklan yasakladığını ıddia eden bir bakana yakışmıyor" dedı. Budak bununla da yetinmedi. yanında getirdiği kaseti teybe koydu ve dinletmeye koyuldu. Ancak İcomısyon başkanı İlyas Sağlar - Ele^tirilerin hedefi. Aktaş, Budak'a süresininin dolduğunu belirterek, ancak kendisinin şarkırun sözlerini okuyabileceğıni belırui. Bu tartışmalar sürerken. salonu, "Ziller ve İpler"in melodileri doldurdu. Ama başkan Aktaş. henüz şarkı başlamadan teybi susturmayı başardı. Budak'ın savlanru. ANAP İstanbul Mılletvekılı Adnan Kahvecı de yıneleyınce. SHPTunceli Mılletvekili Kamer Genç devreye girdı. Genç. Nedim Budak'ın Sağlar'a yakıldığmı iddıa ettıği oBJEKTİFE T AKILANLAR Ya mumlar bir gün sönerse! türküye karşılık, hemen oracıkta bir şiir döktürüverdi: "Kültürün sanatın öncüsü Sağlar/Ne yapar ne eder olanak sağlar/Zorluktan engelden yakınma Sağlar/ Gözünü 'budaktan' sakınma Sağlar." Bakan Fikri Sağlar. iddialan yanıtlarken, en çok Adnan Kahveci'ye kınlmış göründü. Kasetin, mahkemece yasaklandıgını, daha sonra Kültür Bakanlığı denetimine girmesinden sonra, kendisinin müdahaleyetkisi olmadığını belirten Sağlar. göreve geldikten sonra denetleme kunılu üvelerinın değiştirilmesi sonrasında kasetin bandrol aldığını açıkladı. Sağlar. sözlerini daha sonra şöyle sürdürdü: •Şarkının bana yakıldığı söyleniyor. Ben sözlerini okuyayım; "Zılleri taktı/çıkı çıkı yaptı Birileriiki gen< bir ileri ıki geri.' Sayın Kahveciyi hepiniz tanırsmız, ben de tanınm. Ben ne birilerinin isteğiyle genel başkanhğa adaylığımı koydum, ne de geri çekıldim. Ne de gümrükten geçerken, birileri için bir şey yapüm. Bu şarkıda sözü edilen kişi her halde ben değilim." Kahveci, Sağlar'ın bu görüşünü. "Ama Selda Bağcan bu şarkıyı sizin için yazdığını söyledı" diye yanıilamakla yetindi. Insan olıııak istiyorumÇevre Bakanı Doğancan Akyürek, çe\ resindekilere "çevre sevgjsi"ni aşılamak için.çeşitli yöntemlere başvuruvor. Bunlardan biride. şiir. Akyürek. kendisıne Ekım Kadayifciler adlı bıroğrenci tarafından göndenlen ""İnsan' adlı şıiri hep cebinde taşıyor, fırsat vedınleyıci buldukça da okuyor. Biz de bu şıiri okurlanmıza aktarmak istedik. " K üçükken hep bir yavru kedı olmak istcrdim Herkesin beni sevmesini ı Hcrkesin benimle oynamasını isterdim Ama açlıktan ölen kedileri görünce vazgeçtim. Sonra hep bir kuş olmak isterdim / Dilediğimce uçmak / Tamamıyla özgür olmak isıerdim ' Ama soğuktan donan kuşlan görünce vazgeçtim. Sonralan hep bir kaplan olmak isterdim / Tüm rakıplennı alı edebilecek ' Güçlü ve vahşi bir kaplan - Ama avlanan kaplanlan görünce vazgeçtim. Sonralan ise bir kaplumbağa olmak isterdim * Asırlar boyu yaşamak Herşeyi görmek isterdim / Ama kaplumbağalann da bir gün öldüğünü görünce vazgeçtim. Şimdi ise bir insan olmak istiyorum / Onunsonuyarattığını ı Herşeyi yok ettığıni görüyorum / Kendı çıkarlan için kendiru yok ettiğinı görüyorum / Ama vazgeçmiyorum / Bir insan olmak ıstivorum ben." /A13ANCII/ ÇİZGÎLİK KÂMİL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES İSVİÇRE YAŞAM GELECEĞİN GÜVENCESİ... İLAN ANKARA 14. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN Dosya No: 1989/60 Davacılar Narion Stinglmayr, Nora Stinglmayr'a velayeten Frans Stinglmayr vekili Av. Nevruz Bozkurt tarafından Duztepe Mahallesı Titiz Cad. Çimeıüi Sokak No: 10 Gazıantep adresinde raukım davalı Mehmet Kılınçoğlu aleyhine açılan alacak davasımn mahkememizde yapılan yargılaması sonunda; Davanın kısmen kabulüne, her iki davacı için 5.000.000'ar TL!dan 10.000.000r TL. destekten yoksun kalma tazmınau, 3.000.000'ar TLîdan 6.000.000r TL. manevi tazminat ile 4.038.70Or TL. vasıta ha- sarına ilişkin maddi tazminatın olay tarihi olan 7.8.1986 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, 87.887; TL. ilam harcının davalıdan tahsiline, 313.6007 TL. takdir edilen yargılama gi- deri ile 1.286.548? TL. vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıla- ra ödenmesine 10.9.1992 larıh 1989/60 esas 1992/593 sayı ile karar verilmiştir. Ilan olunur. Evvelce yapılan tebligatlar davalının adresinın meçhul olması se- bebiyle ilanen yapılmış olduğundan yukanda hükum hülasası yazüı mahkeme karannın karar tebliği yerine kaim olmak üzere tebliğ olu- nur. 9.11.1992 AVRUPA TURNESİNDEN SONRA TÜRKİYE'DE İLK KEZ ÖZAY FECHT CAZ ŞARKILARIYLA TAHSİN ÜNÜVAR Grubıı Eşliginde HAYAL Kahvesi'nde 4 ARAUK'TAN İTİBAREN SALI / CUMA / PAZAR 22.30-02.00 HAYAL GECELERİ SÜRÜYOR Paxortest • Çarşaaıba BLUE BLUES BAND Batu - Yavuz - Kerim - Sunay Pb GRUP CİN'S Bülent-Cem- Derya Cvaartesl BULUTSUZLUK ÖZLEMİ Nejat-Richard-Phihppe-Deınirhan-Alun HAYAL' in öğle ve akşam menüsünü tattınız tnı? HAYAL Kahvesi Bir Hayal Tacirleri Işletmesidır Büyükparmakkapı Sok. No:19 Bcyo^lu 244 25 58 HARBİ SEMİH POROY Yffl/ooofV MYoooR! TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 4 Arahk BAR Atmosferini boğaz manzarası ile yaşamak I İLAN ANKARA 9. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 991/301 Temyiz eden: Ulaştırma Bakanlığı Vekili: Av. Güner Kovral Tebliğ olunacak: (Davalı) Saadet Aygen, Meşrutiyet Cad. 49/15 Kı- 2alay/ANKAR.A Davacı Ulaştırma Bakanlığı vekili tarafından mahkememize açılan 2942 sayıb yasanın 38. maddesi uyannca Mamak ilçesi, Mamak Ma- hallesi'de bulunan 6657 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydı- nın iplali ile Hazine adına tapuya tesciline dair mahkememizden 13.7.1992 gun 991/301-992/544 esas ve karar sayıh hüküm davacı idare tarafından Mamak ve Büyükşehir Belediye Başkanlıkları yönunden görevsizliğe ilişkin tesis edilen hüküm temyiz olunmakla. lşbu ilanın tebliğinden itibaren 7 günlük süre sonunda işleyecek 10 günlük yasal süre içerisinde davacının temyizine karşı yukanda adre- si belirlenen, ancak bu adresinde bulunmayan Saadet Aygen'in tem- yize karşı cevapta bulunmasına verilen süre içerisinde cevap vermediği takdirde dosyanın bu hali ile Yargıtay'a gönderileceği tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13.11.1992 Basm: 46081 Arnavutkoy 263 3214 • 265 13 65 Bayandan Ingilizce ders verilir. 247 64 08 Nufuz cüzdanımı kavbettım. Hukumsuzdür. YILDIRA Y ARSLAN SANTRAL GÖREVLİSI Bü\-ük bir reklam ajansının telefon ve faks haberleşmesini aksatmadan )âirütebilecek, lise mezunu, haberleşme için yeterli derecede İngilizce bilen, 2-3 yıl tecrübeli. bayan isteklilerin en geç 10 Aralık 1992 tarihine kadar fotoğraflı özgeçmişlenni, adres ve telefon numarasıyla birlikte P K. 316. Şişli 80223 İSTANBUL adresine bekliyoruz. Aileyanındaev işlerine yardımcı, yatılı, re- ferans veya kefil gösterebilecek bayan ele- man aranıyor. Tel.:225 29 30 SONELİİ YILINENİYİİNGİLIZ BESTECİSİ İSK'DA BU6ÜN,UULU IH6İUZ 8ESTECİSİ SEMJAIMAI 8K/TT&A/(g£AI- CIMİH SKİnu) 63 YAŞINDA ÖLDÛ. PirHHO V€ KOUPO&SYON OEKSIS- Rme KÛÇÛK VAÇTA MuZıİE eAÇLAYAH SgfrrEA/, A[XNl, 195T'P£ YORUiMAUAH "FRANK SÜID6E UZEBllJE ÇEfin£MEL0Sn AOLt TTflA PUYURMUŞTU. BEHJAMIN SeiTTEfJ, PAHA ÇOK OPE/iA MÛ- ' Z1ĞI ALAMNDA ÇAUÇM/f glg gSCTFÖyDİ. BUAJPA DA, HEM yAPfTZAISrN/N MÛZİK /CAUTJES/, HEM OE HAL- KIN İLeiSİNİ TOPlAMASt AÇ/C/HOAN RAÇA&YA OLAÇ- M/frt. 'PETER&HMES*, "VEMEPl^TEÖLÛM*, *B'U.Y YA2 6ECES/ RÛmSt*;OPERAIARINDAN BAZIlAeiPH?. 88/TTEN'tN B/R Pİgeg DıKKATE PEİER YAAJI DA, 6ENÇLE- RE KLASlH İAÜ2İĞ1 SEVPİ2MEIC İÇJU ÜVJN YIUAR UĞ- RAÇ VESMeCİYO/. "HAyPİ 8/g OPE8A YAPALIM* ADU OPEHASI VE "GEHÇU6E O(IK£ŞTKA KIAVUZU'APU OttKESTHA YAP/r/, 8UNUN gEÜR&İM İLAN SASON ASLİYE HUKUK MAHKEMESrNDEN Esas No: 1992/52 Davacı Sason ilçesi Aşağıtekevler köyunden Ali Erdem tarafından da\alılar Maliye Hazinesi ve Aşağıtekevler koyu tuzelkışiliği aleyhin- de mahkememizde açmış olduğu tescil davasımn yapılan açık yargı- lamasında; Uava konusu yerler; Sason ilçesi Aşağıtekevler köyıi, Dika Hani mevkünde kain doğu- sunda dere, batısında Fennan Muratoğlu ve ortaklan olan Ali Erdem'ın arazisi, kuzeyde Sason Çayı, güneyde taşlık ve çalılıkla çevnlı 16 000 metre karelik taşınmaz ile aynı yerde kain kuzeyı kayalık ve çalılık olan, guneyi yol, doğusu Haci Bahri Taşdemir'e, batısı Ferman Mu- ratoğlu'na ait arazi ile çevrili 7625 metre karelik toplatn 23.625 metre karelik arazinin; Medeni Kanun'un 639. maddesi gereğince davacı Ali Erdem adına tapuya tescili iddıa edildiğinden bu yerlerle ilgisi olanlann kanuni üç ayhk süre içersinde mahkememizin 1992/52 esas sayılı dosyaya mu- racaatları ilan olunur. 15.11 1992 Basın: 51922 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Türk Dil Cemiyeti ASRİ KADIN GÜZELÜC1 OEMVDtO) PUKA YTNGB KUJVENÜS ALLK VENOJ 4 ARALIK 1932 Türk Dıl Cemiyeti Lügat Kolu bugün toplanmış ve yazılacak lügatın kadrosu hakkında ılk \e esaslı kararlannı vermiştir. Bu kararlara göre Türk diline ait eskı ve yenı lügatlerde rastlanan derlemelerden gelecek olan ve Türkçede kullanılacak olan bütün kelimeleri içinde ıopla\acük bir lügatın hazırîanması esastır. Lügate girecek yabancı kökten sözlerderlemeden gelecek kelımclcrin tariflerindeki esaslar hakkında noktai nazarlar tesbit olunmuştur. Av nca derlenecek ve terv ice layık görülecek kelimelerin yaaya \c konuşma diline yerleşmesi için alınacak tedbirlerde düşünülmüştür. Neşriyat Kolu ilk toplantısını önümûzdeki çarşamba günü saat 14'te yapacaktır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle