24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4ARAUK1992CUMA 10 TELEVIZYON 6 0 Kadın (09.30) Kocasını ve çocğunu çok sevdiği halde "iftira'" yûzünden on- lardan aynlmak zorunda kalan ve büyük acılar yaşayan bir kadın (Hülya Koçyiğn), yıllar sonra işlediği cinayet yüzûnden savunmasını üstlenen avukat oğluyla mahkeme salonunda k arşılaşır. 19. yüzyıl Fransız tiyatro yazan Alexadre Bisson- un. 1929. 1937 ve 1%5'te üç kezfilmealınan vodvil türündeki ünlü oyunu "Madame x"ten Osman F. Seden'in senaryosunu çtkardığı ve Zafer Davutoğlıfnun yönetmenliğini yaptığı "O Kadın". melodramatik öğeler içeren bir oyıın uyarlaması. Müşfik Kenter. Salih Güney de oynuyor. * O Gökkuşağı Adası (10.50) i Kainbovv (sland)-Doktor olan babasıyla gittiği Pasifik adası- nda üç Japonla karşılaşan bir beyaz kızın müzikal öyküsü. Yöneünen Ralph Murphy. Oyuncular Dorothy Lamour, Ed- die Bracken ve Gil Lamb.' 1944, ABD. 80dakika.** Plaj Gûnleri (13.15) (Sweet Ride)- Malibu plajlannda geçen biraşk öyküsü. Biri te- nisçi diğeri de sörfçü olan iki genç sahile gelen güzel bir kız yü- zünden rakip olurlar. Yönetmenliğini Hervey Hart'ın yaptığı fılmde. Tony Franciosa. Michael Sarrazin, Jacqueline Bisset rolahyor. 1968, ABD. HOdakika.** • İnce Memet Vuruldu Adıyla Yaşar Kemal'in ünlü romanını çağnşuran "Ince Me- met Vuruldu", Yılmaz Duru'nun 1975'te eşi Sabah Duru'nun senaryosundan alarak yönettiği, Marlon Brando'nun "Baba" türüyerli birmafya öyküsü. Duru'nun J967'deyönetmenliğini yaptığı ve Yılmaz Güney'in oynadığı "Ince Cumali" fılminin devarru. O filmin fınalinde İnce Cumali vurulur. Cemal Şah- baz, Altan Bozkurt, Yaşar Yağmur, tnce Memetin üç oğlunu. Aysun Güven, Mera! Orhonsay, Müjgan Ağralı da sevgilileri- ni oynuyorlar. Menderes Samancılar, Tijen Par, Kenan Pars da öbür rollerdeler. Hareketli bir aşk öyküsü. *••*• U Denizler Altında 20000 Fersah (20.40) (Tvventy Thousand Leagues Under the Sea)- Jules Verne'in ünlü romanı birkaç filme konu oldu. Tehlikeli ve heyecanlı bir yolculuğu anlatan ve yazann hayal gücünü kanıtlayan bu eser, deniz dibi çekimleri ile o yılın teknik olanaklanna göreçok ba- şanh bulunmuştu. Filmde Victoria devrinde bilimadamlannın bir kaza sonucu denizedökülmesi ve bir denizaltının esrarengiz kaptanı Nemo tarafmdan esir alınmasını anlatır. Yönetmen Richard Fleisher. Oyuncular James Mason, Kirk Douglas, Pe- ter Lorre. Paul Lu'kas. Robert J. Wilke. 1954, ABD, 122 dakika.*** Ze>nep Değiımencioğlu İSl Aysecik-Canımın Içi (14.20) Yıllar önce icansından aynlan Orhan (Aynan Işık). kızı Ayşe- cik'le (Zeynep Değiımencioğlu) birlıkte yaşamaktadır. Eski bir dolandıncı olup. namuslu yaşama yönelen Orhan'ın, iki arka- daşı tarafından yeniden hırsızbğa zorlandığjnı öğrenen Ayşe- cik. tüm becerisini kullanarak onu doğru yola döndürmeye çalışır. Hulki Saner'in 1963'te senaryosunu yazarak yönetmen- liğini yaptığı "Ayşccik-Canımın !çi", bir Amerikan fılminin uyarlaması. Işık'ın rolünü Gary Cooper. Değırmenrioğlu'- nunkini Shirley Temple oynamıştı. Türkan Şoray, Ayşecik'in . annesi rolünde. • * mâ Şehipli Züppeler (20.45) (City Slickers)- Mitch. Phil ve Ed kendilerini orta yaş krizi ve bunun getirdiği huzursuzluk içinde bulurlar. Mitch, işinden ve hayatından memnun dcğildir. Çapkın Ed, genç ve güzel bir modelle evlenmiştir. ama ona olan aşkının daha ne kadar süre- ceğinden emin değildir. Phil'in kansı ise başka bir kadınla iliş- kisini öğrenince onu boşamaya karar verir. Kaybedecek bir şeyleri olmayan üç arkadaş, Nevv Mexico'dan Colorado'ya kadar sürecek bir sığır çobanlığı yolculuğuna çıkarlar. Eğlen- celi bir komedi. Yönetmen Ron Undervvood. Oyuncular Billy Crystal. Daniel Stern. Bruno Kirby ve Jack Palance. Bu fîlm- deki rolüyle Jack Palance, geçen yıl "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscannı kazanmıştı.** *>™ Kart Horoz (22.55) Emekli Kamil Kaptanın (Vahi Öz) çapkınhklanna göz yuman hizmetçisi Dilber (Sevda Ferdağ) ondan durmadan para sızdı- np çoğunu kızkardeşi Fatoş'a (Ajda Pekkan) vermekte, o da kumarbaz nişanlısı Mıstık'a (Münır Özkul) kaptırmaktadır. Bir gün Fatoş'la karşılaşan Kaptan, ona abayı yakıp hemen evlenme önerir. Filmde Hulusi Kentmen, Mualla Sürer, Özde- mir Han. Mürüvvet Sim de var. irk RADYOLAR TRTI 04.55 AçıJış. Hjbcrlcr 05.00 Haberler 05.05 Türküler Gecıdı 05.30 Şarkılar ve Oyun Havalan 06.00 Vurtıan Haberler ve Dcnız Ha\a Rjp)oru 06.15 Cuma Sa- bahı 07.00 Herse> Bukı içın 07_» Ha- berier 07.40 Günle Gdcn 09.40 Arkası Yann. 10.00 Haberlcr 10.05 Onuncu Sa- jt. 12.00 Haberlcr 12.05 Rcklamlar 12.55 Rcklamlar 12.10 Hj>atın tçınden 1255 Reklamlar \e Raduı Proeramlan 13JÜO Haberier. 13.15 TRT Dışı Malı Destekle Hazırlanan Program 13.30 Böl- eesel Ya>ın ve Reklamlar 17.00 Habcr- îcr. I7JJ5 Çocuklarla Ba>başa. 18.00 Ha- berier 18.05 Akjamdan Akşama. 1855 Rölgese! Ya>ın vc Rekljml.ır 19.00 Ha- herler. 19J0 Hallf Muzık. 20.00 Tûr- kûlcr. 20.15 Gençlik Korolan 20J0 Er- kekler Topluluğundan Şjrkılar 21.00 Haberlcr 21.00 Haberier 21.05 Haftanın Plaklan. 22.05 TürkülervcOyun Havala- n. 22.30 Çağdaş Turk Sanat Müzığı 23.0» Haberier. 23.15 Gecenın Içındcn (4). 0155 Gûnûn Haberlcrindcn Ozellcr 01.00 Program \e Kapanı*. 01.05-0435 Gecc Ya>ını. TRT 2 07.00 Açılış. Program ve Hahcrler 07.05 Sofistlcdcn Sccmclcr 07.30 Haberier 07.40 Türkûler vc Oyun Hav.ılan 08.00 Sabah Kon«cn 08.30 Berabcr ve Solo Şarkılar 09.00 Habcrlcr 09.05 Tirkûlcr 09.29 Mı/.ıh Damlalan 09.40 ÇcşitH Mü- ak. 10.00 Tjrkük-T Gccıdı 10.20 Evlcr Evler 10.44) Türk^ Sö'lu Hafif Muzık. MO0HaN.Tk.-r 11.05 Fğıtım Dünyamız ll.tSHaül \1u/-k 12.00 Ber.ıN;rveSolo Tıirkuler. I2J0 Diındcn Bugunc Ses ve Saz Dün>amız 13.00 Haberlcr. 13.15 Tirk Halk Çalplanndan 13-30 Doğa ve Insan. 13.45 Saz Eserlen 14.00 Yabancı DılDersı 14.45Türkuler I5.00Haberler 15.05 tkınci Bahar 15J5 Hafif Mûak 15.40 Arkaa Yann. 16.00 Eğıtım Dünya- mız. 16J0YurttanSesler. 17.00 Haboicr. 17.05 Klasik Tûrk Sanat MûağirKfcrı ör- neklcr. 17J0Küçûk Konser. «.OOSuadıl Fash 18J0 Bılım Derası 18.5» Tûrk Halk Çalgılanndan Ezpîer 19.00 Haber- kr. 19.30 Turkülerden Bir Dcmet. 20.00 Yabancı Dil Dersı 28.45 Hafıf Müak 21.00 Açıköğretım. 21.40 Türkûler Gcçı- dı. 2X00 Küçûk Koro. 22J0Türkçe Söz- lû Hafif Müzık 2Z4S Bir Roman Bir Hi- kaye. 23.00 Haberier 23.15 Beraber ve Soİo Türkûler 2345 Hafif Muzık. 2155 Opera Saalı 00.05 Günün Haberlennden Özetkr 0OJ8 Program ve Kapanış TRT 3 07.00 Açıbş. Program ve Haberier. 07.05 Günc Başlarken. 08.00 Sabah Için Muzık. 09.00 Haberier 09.15 Sabah Konsen 10.00 Müzıklı Dakıkalar 11.00 öğlcyc Do|nı 12.00 Haberier 1Z15 öğlc ve Mûak 13.00 Oda Mü/ıgı 14.00 Haber- lcr. 14.15 Mûak Rûzgan 15.00 Konscr- lcrdcn 16J0 Caz vc Hafif Müak Dûnya- sından 17.00 Haberier 17.15 Sızlcr Içın 18.00 Studyo FM 19.00 Haberlcr. 19.15 Akşam Konsen 20J»Por>Caz 21.00 Ij- tc Müzık 22.00 Haberlcr 2X15 Muzık Palelı 23.00 Eskıdcn Ycnıyc 24.00 Gccc vc Mönk 0OJ5 Günün Haberlennden İtectlcr 0038 Program vc Kapanış. EurovisionTürkiye finalinin organizasyonunu yöneten Osma: Cençler dalıa isabetli seçiııı yapar • Bu yı\ 37'ncisi yapılacak Eurovision Tür- kiye finalinin organizasyonunu gerçekleşti- ren yönetmen Bülent Osma. halk jürilerinin yerini gençlere bırakması gerektiğini söyledi ANKARA (MAK AJANS)- Bu yıl 37'ncisi yapılacak Euro- vision Şarkı Yanşması"nda Türkiye'yi ternsil edecek par- çayı halkjürisi değil, gençlik jü- risi beürleyecek. Final gecesi. Türkiye'de ilk kez bilgisayarlı ve uzaktan kumanda yönte- miyle seçim yapılacak. 1987'den bu yana Eurovision Türkiye finalinin organizasyo- nunu gercekleştiren yönetmen Bülent Osma. halk jürilerinin yerini gençlere bırakması ge- rektiğini belirtti. Osma, konu ile ilgilı görüşlerini Mak Ajans muhabirine şöyle özetledi: "Bu yılki parçalan gençler. geniş bir mekanda, ki bu bir diskotek olabilecek, baştan sona izleyip karar verecekler. Bu bana ait bir fikırdi ve kabul edıldı. Hafif müzıkte Ankara. İsunbul, İzmir halk jürileri ta- mam da taşradaki insan jüriye kaülmak istemiyor. Üsteük zorlukla bulduğumuz jüri üye- leri de hafıf müzikle fazlaca ala- kah olmadığı için karar verme- de zorlanabiliyor. Mesela, bu yılki Eurovision Türkiye finali- ni 1502 kişüik kapasiteye sahip Andromeda'da yapmak istiyo- rum. Hafif müzik konusunda en duyarlı ve isabetli karar vere- cek olan yine genç kesim. Böy- lece sanatçılar da 10 gün bo- yunca İstanbul'dan Ankara'ya taşınmayacak ve kurumun da masraflan asgariye inmiş ola- cak. Biz kapattığımız diskoteğe 2 gün prova. 2 gün de kostümlü vc kostümsüz prova için kira ödeyeceğiz. Final gecesi ise 2 bin genç burada bulunup. ge- rekli karan verecek." Bülent Osma"nın diskotek- ten canlı yayını gerçekleştirebil- mesi için diskoteğin yerinin de elverişli olması gerekiyor. 'Ke- sintisiz enerji" denilen elektriğe ihtiyaç olacak o gece. Bunun için de buraya direkt hat çekil- mesi gerekiyor. Finale kalan eserlerin müziği bant olacak, sanatçı ise canlı olarak müziğin üzerine sözleri okuyacak. TRT. Eurovision Türkiye ve Avrupa etaplan dahil bu iş için 1 milyar lira ödenek ayırrruş. Bunun 200-300 milyonu Türki- ye dahilinde sarfedilecek. Geri- ye kalan ise Avrupa'da. Bilindi- ği gibi her yıl, Eurovision Şarkı Yanşmasi için bir hafta önce- den yanşmanın yapılacağı ül- keye gidilmekte. Bu kez Irlan- da'da ve 15 Mayıs 1992 cumar- tesigünü olacak. Disko Andromeda'da bulu- nan gençler için dışandan bir firmaya uzaktan kumanda aleti hazırlatılacak. Yani bir tür elektronik sistem kurulacak. Fakat bu uzaktan kumanda aleti bir defa kullanılabilecek. Sahterkarlığa yer vermemek için aletlen hazırlayan firma. aletlerin bir kullanmalık ol- masına dikkat edecek. Sonuç- lar bir bilgisayar vasıtası ile dev bir skorboard'a aktanlacak ve oradan da ekrana gelecek. 2 bine yakın genç çok kısa sürede ve çağdaş bir yöntemle oy kul- lanmış olacak. Eurovision Türkiye finalini tümüyle hatta Avrupa cephesi- ni de üstlenmek isteyen sponsor fırmalar, bugünlerde TRTnin kapılannı aşındınyorlar. Bun- lann içinde Raks, Sonny, Coca Cola gibi önemli fırmalar da yer alrnakta. Eğer TRT, bu firmalardan bir tanesine yeşil ışık yakarsa, tüm yanşma masraflannı sıfıra indirgemiş olacak, bununla da kalmayıp. kara bile geçebile- cek. Tabii bu işte abnacak rek- lamın rolü de göz ardı edilemez. VıdeoMüzik Türkiye'de rcx:k yağtnuru TV Servisi - TV3'te saat 22. 20'de yayımlanacak Video Mü- zik Türkiye'de bu akşam rock yagmuru var. Countdown'da ilk parça Guns'n Roses'dan: 'Yesterdays'. Ardından Bon Jovi yagmuru başlıyor. Son al- bümü 'Keep the Faith' ile yeni- den gündemde olan grubun dört parçalık atmosferinin orta yerine, "Buffalo Stance' ile Ne- neh Cherry giriyor. Bon Jovi'den çalınacak par- çalar "You Give Love a Bad Name', 'Bad Medicine', 'Living ona Prayer' ve l Bed of Roses'. Sineflaş'ta sinema dünyasm- da yeni gösterime çıkan fılmler. yurtdışında ve Türkiye'de po- püler konumdaki fılmler en çok izlenen kanal TV'Servisi - Türkiye nüfusunun yüzdeoaunu oluşturan ast ve orta üstü sosyo-ekonornik gruba ait televizyon izteyicikri arasmda Piar-Gailup Araştırrna Şirketi larafmdan yapslan araşürmada. ShowTVnin yüzde 47 oram ile en çok izfcnen televızyon kanah oMtığu saptandı. İstanbu], Aokara ve îzmer'de yaptlan bu araşürmanın verilerine göre ShowTVyi yüzde 24 ile interStar, yüzde 15 üe TV1, yüzde 5 ile Teleon, yüzde 1 ile Kanafö izüyor. Yıne bu ara|tırmaya göre en çok izknen haber programı ShowTV"de yayiTnlanan '32. Gün' ve îkinci sırada da 'Arena' olarak belirtendi. Bu programian sırasıvla Anahtar (interS- tar), Baan Kuiübü (SbowTV), Sınır Ötesi (TV2), ve 60 da- kika(TVÎ)i2fedi. tanıtıhyor. Haftanın fîlm rnüzi- ği ise Queen'den 'The Mighty Ducks' bağlamında sunulan 'We Will Rock You'. Rock Cafe'de taşrab modern rock grubu The Levellers, '15 Years' ile açıhşı yapıyor. 2 Tri- bes'ın 'File Under Rock'ını din- ledikten sonra Ramoneş'un 'Poison Heart'ına kulak veriyo- ruz. Ardından Metallica'dan 'Nothing Else Matters'ı dinli- yoruz. Sırada yılın popüler hard rock gruplanndan Ugly Kid Joe 'Neighbor' var. Saigon Kick'in 'Love is on the VVay'ini lakiben, Nirvana (eski albümû 'The Bleach' nihayet Türkiye'- de çıktı) fınali sağhyor: Lithi- um. Rock bağımlılannın mut- laka göz atmalan gereken bir program. VMT Konser'de haftanın konsen caz. James Taylor Qu- arter'in Londra Town and Co- untry Oub'da verdjği konser ekrana geliyor. MERCEKLE BAKINCA M. TALİÖNGÖREN Eşref Saati 28 kasım cumartesi günü Ankara'da yapılan bir sem- pozyumun konusu: 'Radyo TV Yasası. Niçin? Nasıl? Ne Zaman?' Niçin bir Radyo-TV Yasası? • Yasadışı yollarla kurulmuş tecimsel radyoları ve te- cimsel televizyonları gerektiğinde zor durumda bırak-' mamak için hepsini keyti bir yasallığa kavuşturmak için... Ne zaman çıkar bu yasa? Kanımca,'eşref saati'gelince... Nasıl bir yasa olur bu? Bu yasa kısacık olur. Uzun yasaya gerek yok. Yasa TRT'yi içermez. TRT, günümüzdeki yetersizliği ve so- runlarıyla sürüp gkjer. Yetersizlik ve sorunlar sürüp git- sin ki devlet ve hükümet TRT'yi daha iyi sömürebilsin. Yetersizlikten ve sorunlardan TRT belini doğrultamasın. Ama öte yanda yıfların verdiği birikimle gizli ya da aç«k biçimde özel televizyonlara izience, personel ve tekno- loji gibi konularda yardım etsin dursun... Peki ya belediyelerin, işçi sendikalarının, kültür ve sa- nat kurumlarınm ve diğer demokratik kitle örgütlerinin özel radyo veTVkurma istekleri?.. Hayır, yasaonlarabu hakkı tanımasın. llle de tecimsel radyo ve tecimsel TV... Yasada devlet radyosunu ve televizyonunu iyileştirme, özerkleştirme ve bağımsız bir düzeye getirme çabası ve kamusal radyo ve televizyonların kurulmasına açık kapı bırakan bir hüküm yok. Varsa yoksa tecimsel radyo ve tecimsel televizyon... Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin ortaklaşa düzenledikleri sempozyumdaki devlet ve hü- kümet yetkililerini, uzmanları ve siyasal parti temsilcile- rini dinleyince, yeni hazırlanmış yedi sayfalık 'yeni rad- yo ve TV düzeni hakkındaki yasa teklifi'nin ne denli cılız, zavallı ve maksatı birtasarı olduğu hemen anlaşılıyor. Bu tasarı ne zaman mı yasalaşır? Hemen değil..Daha eşref saati gelmedi. önce tecim- sel radyolar ve tecimsel televizyonlar piyasaya adama- kıllı yerleşsinler... Vergi ödemeden daha uzun bir süre büyük gelirler elde etsinler... Bu arada TRT'yi adamakıllı sömürsünler ve devletin radyosundan ve televizyonun- dan alacaklarını adamakıllı alsınlar... özelliklebüyükşe- hir belediyelerinden koparabilecekleri 'avantalan' ko- parsınlar... İşte tüm bunlardan sonra, önümüzdeki mart mı desem, yoksa daha sonraki mart mı... Hani Sayın De- mirel geçen martta bu yasanın çıkacağını söylemişti ya... O denli çabuk olur mu? Bekleyin bakalım, her şeyin 'eşref saati' var. TVPROGRAMLARI 07.00 07.00HBB.4((/y Programdan Seçmeler hıiklal Marşı 07.00 iıtterStar Çoıvk Dizisi: Lassie 07.00 Kanatö Günavdın Türkhe 07.00 ShowTV İslam ve Haval 07.00 Teieoa Çizgı Fiim: Köfle ve Makarna 07.00 TV1 Aidtş-Gün Başlıyor 07.03 HBB Herkese Günaydın 07.25 Tdcoa Çizgi Film: Ftrtma Kuşları 07.30 interStar Komedi Dizisi. Aa Tatlı 07.30 ShowTV Show Başlıvor 07.50 Teieoa Yerli Klipler 08.00 08.00 interStar İyiGünler Türkiye 08.00T\\ Haberier 08.10TV1 GünBofhvor 09.00 09.00 HBB Dizi- Hayal Adası 09 00 KanaK Çizgi Film. Huck Fim 09.00 ShowTV Sabah Esintileri 09.00 Teleon İyi Gûnler Türkiye 09.00 TV1 Çoc-uk Kuşağı 09.30 interStar Pembe Dizi: Empe- ratriz 09.30 Kanatö Tûrk Filmi- O Kaduı 09.30 ShowTV Magazin: İşte Ha- vat 09 30 Teieoa Komedi Dtisi: Papat- vaları Koparlmavm 09.30 TV'2 Açılif-Açıkögrelim 09.45 HBB Çevre Kuiübü The Pooh un Yeni Maceraları 12.00 HBB HaberlerıHava Duruınu 12.00 Kaaaift Haberier 12.00 T\2 Kapanif 12.05 HBB Moral 12.10 KanaK Kanal Market 12.20 HBB Pembe Dizi: Marcella 12.25 TV'l Yıldızlar Karşımzda 12.30GAPTV Türk Sineması: Yaralı Kalp 12.30 Haber 12.30 ShovıT\Prenses 12.30 Teleon Haber 12.30 TV4 Açılış-Açıköğretim 12.40 interStar Dizi: San Francisco Sokakları 12.40 Teleon Komedi Dizisi- Bırak Bea\er Yapsın 13.00 13.00 Kanatö Yerli Müzik 13.00 TV'l Haberier 13.05 HBB SporKokleyli 13.05 Teleon Komedi Dizisi: Harry ve Hendersonlar 10.00 10.00 HBB Haberier ve Hava Durumu 10.00 interStar Pembe Dti: Santa Barbara 10.00 Teieoa Mini Dizi: Nehir Krallan 10.00 TV1 Haberier 10.05 HBB Kadın Programı 10.10 TV I Müzikli Dakikalar 10.30 HBB Pembe Dizi: Marklena 10.30 ShowTV Müzik: Anûar 10.30 TVI Arkası Yann: Yalnızca Maria 10.50 interStar Sinema: Gökkuşağı Adası 10.55 TV1 Kadın Saati: Hanımlar Sizm İçin 11.00 11 00 Kanatö Stüdyoda Buluşalm 11.00 ShowTV Tûrk Sineması • Sev- diğimi Bilivorsun 11.00 Teleon Yerli Klipler 11.15 HBB MTV 11.30 HBB Hint Dizisi: Samundar 11.40 TVI Arkası Yann: Telefon- daki Ses 11.58GAPTVAçılış 10.00 12.00 GAPTV Çizgi Film: Wimie 13.15 SbowTV Öğle Sineması: Plaj Günleri 13.15 TVI Arkası Yann: İntikam 13.30 HBB Dizi Dokuzdan Beşe 13.30 interStar Pembe Dizi: Sevgı Jşığı 13.30 Kanatö Pembe Dizi: Yasak Aşk 13.30 Teleon Pembe Dizi: Dünya Döndükçe 13.55 HBB Tanıtım 13.55 Teleon Pembe Dizi: Gecenin Sınırı 14.00 14.00 GAPTV Haberier w Hava Durumu 14.00 HBB Pembe Dizi: Sıellma 14.00 KvasÜ(> Hint Dizisi i 4.00 TVI Dizi: Son Düşüm Sizierle 14.15 interStar Pembe Dizi. Başka Bir Dün\a 14.16 GAPTV İnsan ve Ahlak 14.20 Teleon Türk Sineması: Ayşe- cik Canımm İçi 14.31 GAPTV İstekleriniz 14.50 HBB Kamera Sakaları 14.57 TVSAçdış 15.00 Kanatö Pembe- Dizi: Yalnız Kalpler 15.00 ShowTV Müzik: Mozaik 15.00 TVI Haberier 15.00 TV5 Türkçe Dil Dersi 15.01 GAPTV Açıkoturum 15.05 HBB Belgesel Hayvanlar Alemi 15.10 TVI Arkası Yann: Camila 15.30 TV A Kapanış 15.30 T\'S Haberier 15.35 HBB Çizgı Film Dolbuk 15.45 interStar Çizgi Film. Ninja Kaplumbağalar 15.45 TV5 Susam Sokağı 16.00 16.00 HBB Çizgı Film: Popples 16.00 Kanatö Çizgi FUm: Garfıeld 16.00 ShonTV Çizgi Dizi: Pinokvo 16.00 Teteoo Yerli Klipler 16.00 TVI Çocuk Kuşağı 16.01 GAPTV Gide Gide GAP 16.10 İnterStar Çizgi Film Genç Ja- mes Bond 16.15 TV5 Müzikli Dakikalar 16.30 HBB Dizi Kolej Yılları 16.30 Kanatö Çizgi Film: Ninja Ka- buıo 16.30 ShowTV Türk Sineması: İnce Memet Vuruldu 16.30 TV5 Haberier 16.35 interStar Komedi Dizisi: Yenilmez Parker l6A5T\SŞakaOltası 17.00 17.00interStar//a/wr 17.00Tekou//a&>r 17.00 Kanatö Çizgi Film: Kara Kanal 17.10 interStar Pembe Dizi: Cesur ve Güzel 17.10 Teleon Dizi: Karakol 17.15 HBB Pembe Dizi: Benimle Dans Et \l.\STV2Açıl'ış 17.20 GAPTV TRT-2\e Geçiş 17.20 TVI Bu Toprağm Sesi 17.20 TV2 Çizgi Dti: Akkonun Sırları 17.30 Kaaatö Muppet Show 17.30 Teleon Çizgi Film: Yogi Defı- ne Peşinde 17.35 TV5 Belgesel: Kapadokva 17.40 interStar A vna-Ayna 17.44 TV2 Arkası Yann Sevgi Bağları 18.00 15.00 15.00 interStar Pembe Dizi: thanel 18.00 HBB Haber Röportaj 18.00 Kanatö Yabancı Dizi- Sıcak Takip 18.00 ShowTV Dizi: İlk Öpücük 18.00 Teleon Çizgi Film: Scoobv- Do 18.00 TVI Haberier 18.05 TV5 Yerli Drama: Çalıkuşu 18.10TV1 Genç Görüş 18.10 TV2 Arkası Yann Yalan Rüzgan \».\ST\3Açılış-Telegün 18.20 interStar Market 18.25 Teleon Çizgi Film: Sevimli Tavşan 18.30 HBB Pembe Dızı. Gızemli Kadın 18.30 interStar Dizi: Flash 18.30 ShowTV Yanşma: Haydi Bastır 18.40 TVI Gençlerden Gençliğe 18.45 TV3 Müzik 18.50 Teleon Market 18.55 SbemTV Dizi: Cosby Show 19.00 19.00 BRT Açılış ve Program 19.00 Kanatö Yanşma Parola 19.00 Teleon Pembe Dizi: Yannlan Ararken 19.00 TVI Akşama Doğru 19.02 TV5 Haberler 19.03 TV2 Akşam Bûltenı 19.10 BRT Istanbul Günleri 1 19.15 HBB Haberler;Hava Durumu 19.15 TV3 Arkası Yann: Kimsesiz Maria 19.20ShowTV Yanşma: Süper Aile 19.20 TV2 İslam ve İnsan 19.20 TV5 Eğlence: Hafta Sonu 19.28 T\A Açılış 19.30 interStar Haber 19.30 Kanatö Haberler 19.30 Teleon Ana Haber Bülleni 19.35 TV4 Müzik: Bir Solist 19.38 TVI Yanşma Joker 19.40 TV2 Genç Sinemacılar 19.45 HBB Yanşma. Yirmibir 19.50 ShowTV Plastip Show 19.55 SbımTV Haber 20.00 20.00 BRT İstanbul'un Orta Yeri: Kağnhane 20.00 interStar Türk Sineması: Curcuna 20.00 Kanatö Üç Aşağı Beş Yukarı 20.00 Teleon Zenginler Kuiübü 20.00 TVI Haberler ve Hava Durumu 20.05 TV3 Müzik Yelpazesi 20.10Kanal6 Yanşma: Süpermarkel 20.10ShowTV Yanşma: Çarkıfelek 20.10 Teleon Cuma Postası 20.10 TV2 Yeşil Enerji 20.10 TV4 Açıköğretbn 20.15 HBB Tarot 20.30 BRT İstanbul Savfaları 20.30 HBB Yerli Film: Damga 20.34 TV1 Spor 20.40 Kanatö Sinema: Denizler Altında 20000 Fersah 20.45 SnowTV Sinema: Sehirli Züppeler 20.45 TVI Bir Başka Gece 2j).5O"TV2 Mini Dizi: Politika Oyu- nu 20.55 TV3 Dizi: Müzik Dersi 21.00 21.00 BRT Haber Programı 21.10 BRT İstanbul Gûnleri 2 21.25 TV3 Belgesel: Teknoloji Dün- vası 21.30 TVSBilBul 21.40 interStar Tamam mı? Devam mı? 2150interStar Cümbürcuma 21.50 Teleon Sinema: Tai Kwan Do Kung Fu 22.00 22.00 HBB Aıilla Arcan Shw 22.00 TV2 Gece Bülteni ve ingilizce Haberler 22.00 TV5 Haberler ve ingüizce- Abnanca Haberler 22.10 Kanatö Eğlence 22.20 interStar Haber 22.20 TV3 Video Müzik Türkiye 22.30 HBB Yerli Konser 22.40 BRT Mimar Sinan Üniversi- tesi Sinema Televizyon Ens. 12M TV2 Mozaik 22.45 ShowTV Plastip Show 22.45 TV5 Yerli Drama: Deniz Gur- betçileri 22.50 ShowTV Haber 22.50 TVI Belgesel: Sessi: Dünya- da Gezintiler 22.55 ShowTV Türk Sineması: Kart Horoz 23.00 23.00 BRT İstanbul Günleri 3 23.00 HBB MiniDizi.Sabotaj 23.10 Kanatö Sinema: Katil Ara- mızda 23.10 TVI Müzikhol 23.15 BRT Program ve Kapanış 23.15 TV4 TWT Eğitim Paketi 23.20 Teleon Sinema: Haber 23.25 TVI Haberler 23.30 interStar Dizi: Valentina 23.30Teleon Dizi. Uzaydan Gelenler , 23.35 TVI TVde Sinema: Güzellik Kurbanı 23.35 TV5 4x21 Doludizgin 23.45 HBB HaberlerıHava Durumu 00.00 00.00 HBB Yabancı Konser: The Doors 00.00 interStar Sinema: Semender 00.05 T\4ŞimdiCaz 00.10 TV2 Kapanış 00.20 Teleon Haber 00.30 SbowTV Plavbov /nside Out 00.35 TV3 Kapanış 00 35 TV4 Kapanış 00.40 Kanatö Unutulmayan Maçlar 00.50 TV5 Yerli Drama: İnsanhk Hali 01.00 01.00FIBBKapanış Ydrının Programian 01.00 SoowTV Dti: Rosie Duruşmada 01 05 TVI Haberler 01.15 TV'l Kapanış 01 20TV5A/orawt 01.50 TVS Kapanış 02.00 02.00 ShowTV Kapanış 02.10 interStar Yasemin 02.10 Kanatö Kapanış 02.20 Haber 02.30 interStar Sinema: Rainbow Island 04.00 04.00 Teleon Kimse Durduratnaz 04.10 interStar Dizi Magnum 04.30 Teleon Şen Dullar 05.00 05.00 İnterStar Dizi San Francisso Sokakları 05.00 TOeoa Çizgi FUm: L'zay Şö'valyeleri 05.30 Tefcon Çizgi Film. Marianne 05.50 interStar Orhan Boran'lı Dakikalar 06.00 06.00 Teleon MiniDti: Nehir Krallan ÜYDULAR RTLPLUS «7.00 RTL Haberlcr O8Ü0 Günaydın Almanya 09.50 Oven Marshall 10.45 Zcnpn vcGûzel 11.10 Dr. Marcus Welby 12J» Yaşasın 12J0 Aılcler Kavgası 13.00 Nokla 12 13J0 Genç ve Itıüraslı M.20 Kahfomıya Aılesı ı5.!5Spnngficki Hıkaycsı i&OOOuıncy 17.00 Hans Meiser 18J»Rısklı 18J0 Ödül Sıcakıır 19.00 Onbır 99 19.45 RTL Aktûel 20.15 Patlama 20.45 İyi re Kötü Zannalu 21.15 ALmanva Folk Müzığı 22.15 Wöncr Gölü'ndckı Şato 23.15 Ölüm vc Ya$am Üzcnnc 00.15 Gottsc- halk 01.00 Almanya'da 3 tsvcclı 02.45 Tuttı Fruttı 03J5 L'yumlu Çift 04.55 Almanya'da 3 Isveclı 06J0 Saatlcr Sonra SAT1 06J0 Sat I Bölge Haberlcn 07.00 Sat l'le Günay- dın 09JO Komjular 10.00 Sat I Haber 10.05 Du,- lcrdekı Gea 10J0 Colby Aılesı 11.20 L Inch Mcycr 12.l0Wolfun Revın 11Ü5Çarkıfelek 13.45Borsa- dan Haberfer 1435 Olııbmıa Güncpnın Ahında I5J0 Komşular 16.05 Kolby Aılesı 17.00 Cagney ve Lacc> 18.05 Büyük Düşünün 18.45 Bölge Ha- berlcn İ9.I5 Bıngo 19.45 Haberler 20.00 Dran 2».20 Çarkırdek 21.15 Çok Gızlı 23.00 Ran 24.00 Scks Yalanlan 01JS Haberler 01-30 Mavı Elektnk 02.10 Ran 03.10 Schreınemakes 04.10 Cslıfornıya Guneşı Altındu 05-OOColby Ailea 0S.5OCagney ve Laccy 06M Büyuk Ouşûnûn PR0 7 06.40 Vcgas 07JOVıcky O7.50Numara 7O9J0Scrl Ama Kalpten 10.20 özgürlüğün lmparalorluğu 11.20 Pıjamasız Kız 13.05 San Francisco Sokaklan 1355 Bıll Cosby Sho» 14J5 Perry Mason 15.20 özgûrlük Tutkusu I6J0 Sert Ama Karpten 17.45 Çizgi Yıldızlar 18J0 Tm Toon Maccralan 19.00 Ta5 Devri 19J5 Bill Cosby Show 20JJ5 Eddıc Dodd 21.00 Haberlcr 21.15 Batıya Doğru 23.00 Mıkc Hammcr 24.00 Kadın Katılı 02.00 Haberier 02.10 Jake ve Maccabe 03.00 Haberler 03.10 Ölü- me Doğru OİM Haberler 04.50 Pcrry Mason 05^0 Şampıyonlar. TELE5 07.35 Top Model 08.00 Bım Bam Bıno I0J5 Ya- nımdalu Olay 1030 Babam Herşeyı Yapar 11.15 Ruck Zuck 11.45 Hopp Ya da Top 12.25 Top Mo- dcl 13.00 Vah^ı Balı 13J5 Almanyada Bir Yer 14.00 Fantastık Vfax UJOTcmcl Ras 15^5 Cesur Yıldız I6J0 tkı Kedı Bir Köpek 17.15 Vahşı Kedı 17.40 Ateşle Oyun 18.05 Yammdaki Olay 18J0 Babam Herseyi Yapar 19.00 Yaşasın Silahlar 19J0 Fasıl 20.00 Ruck Zuck 20.30 Hopp Ya da Top 21.15 Çıftci Tıyalrosu 23.00 Insanlar ve Medyalar 23.25 Scrbcsl Ring 2İ55 Mafyaya Karşı Savaş 01.20 Denızdc Fırtına 03.00 Dunyadan Haberlcr 0355 POP Müziği 0455 tsmarlama llıskı SUPER CHAMNEl 09.30 Yeni Bakı* 10.00 E Kanalı 10J0 Süper Dûk- kan 1240 Vahşı Amenka 1130 Ekonomı 13.00 tçenden Ekonomı 13J0 FTTV' 13.40 Dogu Avnı- pa Haberlcn 14.00 Jjpon Ekonomısı 14.30 Yeni Bak.ş 15.00 lo^ndcn Bılgı 15J0 Sıyah Sen 16.00 The Mıx 17.00 All Mned Up 18.00 Yayında 19J0 Bonaıua 20J0 Sıyah Sen 21.00 Bıll Cosby Show 22.00 Içcnden Bılgı 22J0 Yannın ötesındc 23.00 Haberler 23JO Fkonomı 24.00 The Quare Feüow 02.40 Dunyadan Haberler 03.10 V anrun Ütcsinde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle