24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4ARALIK1992CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER SHPtÜZÛK kurultayı ANKARA (ANKA)- SHP Merkez Yürütme Kurulu MYK tüzük ve program kurultaylannın şubat ayı içinde yapılması kararlaştınldı.SHPMYK. ^enel Sekreter Cevdet Selvi dşkanlığında toplandı. Toplantıda tüzük ve program kurultaylannın ayn ayn ya da birleşik olarak yapılması konusu lartışıldı. Sonuçia tüzük ve program kurujtaylannın feshedilen siyasi partilerin yeniden açılmasına ılişkin yasada öngörülen çifte üyelik süresinin bitimınden sonraki günlerde yapılması görüşü dile geürilerek benimsendi. Dedektifliğe avukatiar karşı • ANKARA (ANKA)-Özel deJektiflik yasa teklifıne avukatlann da çok sıcak bakmadığı bildirildi. Ankara Barosu zabıta görev ve yetkilerinin devletin tekeli altında olduğunu belirterek bu yetkinin özel dedektiflerle araştırma aianlanna devrinin anayasaya aykın olacağını savundu. Baro. özel dedektif ve ajanlann çalışmalanyla özel hay atın gızlilığinı ihlal edeceklerini öne sürdü. Anavatan Partisi milletvekilkrinden Orhan Ergüder'in özel dedektiflik sistemine geçilmesine ilışkın yasa teklifî konusunda Ankara Barosu tarafından hazırlanarak, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı'na iletilen raporda. teklifın yasalaşmasıyla uluslararası sözleşmelerle teminat altına ahnan temel hak ve özgürlüklerin zedeleneceği, amiri mümkün olmayan naksızlıklara neden olunacağı kaydedildi. HEPdavası25 Arahk'ta • ANKARA (AA) - Halkın EmekPartisinin(HEP)2. Olağanüstü Kongresi'nde, yasadışı bölücü örgüt PKK bayraklan astıklan, bölücü nitelikte sloganlar attıklan ve PKK lehinde konuşmalar yaptıklan gerekçesiyle haklannda Ankara DGM'ce idam istemiyle dava açılan 15 HEPyöneticisinin yargılanmasına 25 aralıkta başlanacak. 25 aralıkta başlayacak olan davada yargılanacak. 3'ü tutuklu 2'si gıyabi tutuklu 15 HEP yöneücisinin isimleri şöyle: Kemal Okutan (tutuklu). Abdulcabbar Gezici (tutuklu). Harun Çakmak (tutuklu), Yusuf Scrhat Bucak (gıyabi tutuklu), Hüseyin furhallı (gıyabi tutuklu). parti eski genel başkanı.Feridun Yazar, Güven Özata. Şehabcttin Özaslaner. HamitGeylani. Mehmet Şakir Alay, Güneş Ünsal. Mehmet Gemsiz. Mustafa Demir. Kemal Saruhan ve Felemez Başboğa. İnönû açıltş yapacak ^CUMHURİYET ı ak»a>- Yalova ilçesine bağlı Taşköprü beldesinin, belediye ve sosyal hizmet binası 6 aralık pazar günü SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü tarafından hizmete açılacak. 1 kasımyerel seçimlerinde SHP'den belediye başkanlığını kazanan Bahar Doğa, yaptığı açıklamada. açılış törenlerine İnönü ile birlikte Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in de katılacağını söyledi. DP,gençyönetici anyor • ANKARA(AA)- Yöneticilerinin yaş ortalaması 60-70 arasında olan Demokrat Parti (DP). genç yöneticiler anyor. Genel Başkan Hayrettin Erkmen, "Yetenekli, dürûst, istekli. çizgimizi benimseyen ve özellikle genç olan siyasetçilerle çalışacağız" dedi. Erkmen. parti çalışmalanna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, taşra örgütlenmesini tamamlamak üzere harekete geçtiklerini ' "kiirdi. Yasanın açılış jngresınden sonra 6 ay içinde örgütlenme şartı getirdiğinı anımsatan Erkmen, 3 ay içinde tüm örgütleri kurmayı hedeflediklerini söyledi. Erkmen. taşra ve merkez yönetiminde görev alacaklann genç olmalanna önem verdiklerini belirterek •'Yetenekli. dürüst. istekli. çizgimizi benimseyen ve özellikle genç siyasetçilerle çalışacağı/' şeklinde konuştu. İstifacılar, yeni partinin siyasi kimliği üzerine tartışmalan kesinleştiriyor 2. partidehedef2. cumhuriyetANKARA (Cumhumet Bü- rosu) - ANAP'ta olağanüstü kongreden yenılgiyle çıkan Mehmet Keçecıler ve arkddaş- lan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da ona> \c dcstcğiyle venı bır oluşuma doâru çalış- malannı yoğunlaştırarak sürdü- rüyor. Ankara'da bu amuçlu kurulan yeni parti merkezindc dc partinin siya>al kimliği Uırtı- şılıyor. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ideologluğunu yapuğı. bazı yazarların destekledıği ikinci cumhuriyet fıkn dc ycni oluşumda öncmli bir ver tutu- yor. İstanbul Milletvekilı Ekşi istifacılann ycni kuracağı parti- nin siyası kimliği ıçın. "Bu parti ikinci cumhuriyet! kuracak" di- yor. Yeni siyasi parti çalışmala- nnda Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türkiye'de ikinci • bü- yük değişim konusundaki pro- jelerin temel unsurlannı oluştu- ruvor. Ekşi. bu konuda gazeıe- cilereyaptığı açıklamada.'"İkin- ci cumhuriyeti. kuracağımız parti gerçekİeşıirecek. Merkezı otoritenin vatandaşa veımediği • Cumhurbaşkanı Özal'ın ideologluğunu yaptığı, bazı yazarlann destekledıği ikinci cumhuriyet fîkri de yeni oluşumda Önemli bir yer tutuyor. İstanbul Milletvekili Ekşi, istifacılann yeni kuracağı partinin siyasi kimliği için. "Bu parti ikinci cumhuriyeti kuracak" diyor. refahı bız \auındaşın ayağına götüreceğiz. Vatandaş kendi \alisini kendi yöncticisinı ken- disı scçecck. Halk sorunlarını çözmek ıçın bakanlık kapılannı dolaşmayacak. kendi yönetımi- ne katılacak" diyerek. ıslıfasını sunduklan parıidcn nasıl farklı bir yapıda olacaklannın da ip uçlannı vcrmeye çalışıyor. Ekşi, bu lemel farklılardan bin- ni "Türkıye'nin üniter yapısını bozmadan programlannı uy- gulayarak Amcrika'daki baş- kanlık sistemini gerçekleştir- mek" olarak açıklıyor. ANAP'ta 2. olağanüstü kongrenin ardından panidcn istıfa cden milletvekilleriyle ku- rucular. tcşkilatlara "istifa cdin" çağnsında da bulunuyor. Özellikle kendilerine bağlı teş- kilatlardan "derhal istifa etme- lerini" isteyen Keçeciler \e ar- kadaşlan. "Onlar sizi atmadan siz aynlın" mcsajını gönderi- vor. Bu amaçla maibu istifa dilek- çeleri bilehazırlanıyor. İstanbul dahil pek çok yerde ANAP'ın kadrolannın kendilenyle birlik- te olacağını ıleri süren istifacı- lar. hazırladıklan matbu istifa metnıni teşkılata da dağıtıyor. Metinde istifa gerekçesi olarak. 2. olağanüstü kongrede parti- nin kuruluş ve program felsefe- sinden uzaklaşılması vehürdü- şüncenin yokedılmesı gösterili- yor. Keçeciler vc arkadaşlan, kavaklıderc'de bulunan ve kongre mücadelesi sırasında al- ternatif genel merkez olarak adlandırılan büroda çalışmala- nnı yoğun bir şekilde sürdürü- yor. Keçeciler. bütün ANAP teşkilatlanna buradan telefonla çağnda bulunarak. teşkilatlar- dan istifa ederek kendilerine katılmalannı istiyor. Bu sırada kendileriyle birlikte hareket cden ANAP örgüüerini de ara- yan Keçeciler ve arkadaşlan. genel merkezin disiplini işlete- rek bu kışileri feshetmesini en- gellemek için dün teşkilatla- nndan bır an önce istifa ederek ANAP'tan aynlmalan talima- lını verdi. Bu doğrultuda ilk is- tifalann piyarbakır, Malatya, Konya. İstanbul. Ankara'da gerçekleşmesi bekleniyor. İs- tanbul'da Gaziosmanpaşa, Fa- tih. Eminönü, Şile. Güngören ve Bağcılar ilçe başkanlannın istifalarını bugün açıklaması bekleniyor. Keçeciler ve arka- daşlannın, hazırladıklan mat- bu istifa metninde şöyle denili- yor. "Anavatan Partisi Genel BaşkanlığYna. 30 Kasım 1992 tarihinde gerçekleştirilen 2. ola- ğanüstü kongrede partimizin kuruluş. program ve felsefesin- den uzaklaştığını. hür düşünce- nin yok edildiğini. partiyi parti yapan değerlerin hiçe sayıldığı- nı görmenin ıstırabını yaşadım. Bu şartlar altında politik haya- tıma sizin genel başkanlığınızla devamı mümkün görmediğim- dcn, yıllarca emek verdiğim partimden istifa ediyorum. Ge- reğini rica ederim." Halil Şıvgın ise. başlattıklan hareketin halktan olumlu tepkı aldığını ve başanlı olacağını, hareke'an önderinin Cumhur- başkanı Turgut özal olmasının kendilerine. büyük avantaj getı- receğini dile getirerek, şöyle di- yor: "İlk genel seçımde partimi- zin başında Sayın Özal olacak". ANAP'ta dün de Ankara Çankaya İlçe Başkanı Zeki Kö- seoğlu istifasını açıkladı. Dün İstanbullu hemşehrilerine isti- fasıyla ılgili olarak bır acıklama yapan Engın Güner de, partinin kurucusu. manevi liden Turgut Özal'a karşı düşmanlığın parti politikası haline getırildiğini be- İırtti. jİstanbul L luslararası E\ Tekstili Fuarı Cumhurbaşkanı Özal tarafından açıldı. (Foıoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) Cumkurbaşkanı Ozal, ev tekstüifuannıaçtı İç Poiitika Servisi - Cumhurbaşkanı Turgut Özal döşemelik. perdelik. halı. mutfak ve banyo tekstili gibi ürünlenn bulunduğu Homete\'92 1. İstanbulUluslararası Ev Tekstili Fuan'nı açtı. Mövenpick Hotel'de düzenlcnen ve 70 tlrmanın katıldığı fuann açılışında konuşan Özal, günümüzdc Türkiye'de yaşayan ınsanların yaptıklan işlerle Avrupa ve Amerika ıle yanşabilecck scviyeye geldiğıni belirterek, 300 yıl süren kendinegüvensizlik veinançsızlığınson lOyılda aşıldığını söyledi. Bu güvensizlığin görünmeyen bir zihniyet duvanndan kaynaklandığını vurgulayan Özal. "Başta Atatürk görünmeyen zihniyet duvannı aşabilmck ign çok enteresan sözlersöylemiştir. Milletin kendine güvenini sağlamak için çok önemli işler yapmıştır. Ama o duvar kolay kolay yıkılamıyordu. Aricak 10 yıldır o duvar yıkıldf' dedi. Özal. Türkiye'de esas sanayileşmenin son yıllarda gerçekleştiğini vurgulayarak "İnsanlan harekete geçirip. onlann önündeki cngeller aşıp. doğru yola sevk edersek. çok sayıda insan ilerleme yoluna girer. Kalkmma Türkiye'de inanılmaz ölçüde gerçekleşir veTürkiye değişir" şeklinde konuştu. Özal, Fuan gezerken bir gazetecinin ANAP'taki son gelişmelerle ilgili sorusunu "siyasi ortam değjl. siyaset konuşmuyorum" diye yanıtladı. Fuardaki standlan tek tek dolaşan ve fırma yöneticüerinden bilgi alan Özal, daha sonra otelde kalan oğlu Ahmet Özal'ın odasına çıkarak yaklaşık 2 saat görüştü. Yılmaz: MHFlilikbize uANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın gazeteleri dolaşarak kendisi hakkında beyanatlar vermesini üzüntüylc karşıladığını bildırc- rek. "Siyasette şahsi hırslarla davranan- lar. miliete yönelik asli görev lerini yenne getfremezler" dedi. Partiden aynlan gru- bun kongre kızgınlığıyla ANAP'a""MHP'- lilik elbisesi" gıydirmek istediğini de kay- deden Yılmaz. bu elbisenin üzerlerine uymayacağını ve geri dön çağnsının bü- tün aynlanlan kapsadığını bildirdi. ANAP Genişletilmiş Başkanlık Divanı toplantısı dün yapıldı. Toplantıdan sonra acıklama yapan Genel Başkan Yılmaz. ANAP'tan istifa edenlerle kendileri arası- nda. partinin program ve görüşleri açısın- dan aynlık olmadığını belirterek. "Kong- re iradesi ile mutabık olmayarak partiden aynlan arkadaşlanmız. kamuoyunda şah- si çıkarlanyla hareket eden bir grup duru- muna düşcceklerdir" dedi. Yılmaz. istifa edenlerin kendisine ve partiye yönelik eleştınlennı kongrede ahnan sonuca bağ- layarak, bu eleşlirilere yanıt vermeyecek- lerini. polemiğe gimeyeceklerini söyledi. Yılmaz. Cumhurbaşkanı'nın kendisine yönelik eleştirileriyle ilgili olarak da şun- lan söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı'nın gazetelen dolaşarak. benimle ilgili beyanlannı üzün- tüyle karşılıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamına duyduğum saygı, beni aynı be- yarüardan alıkoymaktadır." Gazetecile- rin sorulannı da yanıtlayan Yılmaz. Baş- kanlık Divanı'rida bir değişiklik olup ol- mayacağına ilişkin olarak, "Buna ilişkin çalışmayı önümüzdeki hafta belirleyece- ğiz" dedi. Bir gazetecinin, "ANAP'ın MHP'lileştıği iddialanna ne diyorsunuz?" sorusuna. "Bu, kongre kızgmhğıyla bize giydirilmek istenen birelbisedir. Ama bize uymaz" vanıtını verdi. Yılmaz. Cumhur- başkanı Özal'ın. "Mesut Yılmaz'ı Dışiş- leri Bakanı yapmamı bana Evren tavsiye ettf yolundaki sözlerinin anımsatılması üzerine de. şöyle dedi: "Beni kimin kime tavsiye etüğini bilmi- vorum. Ben Evren'in Cumhurbaşkanlığı. Özal'ın Başbakanlığı döneminde ba- kanlık yaptım. Ama yaptığım her görev- de. laşıdığım sorumluluklara uygun ola- rak yetkimı kullandım." Taşar'a istifaları sunan Zengin, yeni partinin yapısına ilişkin ipucu verdi: Yenipartimize ayı ahııayacağızANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - İstifacılardan Talat Zen- gin, dün ANAP genel merkez binasına giderek. çoğu eski mil- letvekili 61 kişinın istifa dilekçe- lerini Genel Sekreter Mustafa Taşar'a verdi. Taşar'ın. dilekçe- leri kabul etmeden önce "İyice düşündünüz mü?" diye sorması üzerine Zengin. "Karanmızı vüce milletin önünde verdik" dedi. Zengin. ANAP'ın 1983'- teki temel felsefesinden aynldı- ğmı, son kongrede delegelerin oy kullanırken özgür iradesini yansıtamadığını sav undu. Zen- gin, "Türk siyasi hayatında 2. başbuğçıktı. Birincisi Sayın Al- parslan Türkeş'tir. kendisi yıl- larca süren mücadeleleriyle bu sıfatı hak etmiştır. 30 kasımda- ki kongre. 2. başbuğu da çıkar- dı. Yalnızca "Mesut" dcğil. "Baş- buğ Mesut' diye slogan atıldı" diye konuştu. Taşar. kongrenin üzennden 24 saat bile geçmeden verilen is- lifa kararlannın "hissi" olaca- ğını savunarak. "Eğcr önceden planlanmadıysa. kongrede olanlar partiden aynlmak için gcrckçc dcğildir. Aynlan arka- daşlanmızın kararfanna saygı KEÇECİLER ÜĞÜ Talat Zengin, 61 kişinin ANAP'tan istifa dilekçesini Genel Sekreter Taşar'a verdi. duyuyoruz. Günün birinde asıl yuvalanna, Anavatanlan- na döneceklerini ümit ediyo- rum. Kapımız onlara her za- man açıktır" dedi. Taşar. Zen- gin'i uğurlamak için asansö- rün kapısını açarkcn. gazeleci- lere dönüp. "Arkadaşlan kısa dönem askerliğe gönderiyo- ru/. Görevleri bitince geri dö- necekler" diye konuştu. Talat Zengin. gazetecilerin sorulannı yanıtlarkcn. istifala- nn hızlanarak devam edeceği- ni söyledi. Hakkari vc Bitlis belediye başkanlannın da ANAP'tan ayrıldıklannı bil- dirdi. Zengin, Taşar'ın kendi- sine yönelttiği sözlcri soran Cumhuriyet muhabirine, "Bi- zim kuracağımız partide ayı ol- mayacak. Ayı almayacağız. Ayı ANAP'ta ' kaldı" karşılığmı verdi. Hedefimizne Yılmaz nedeANAP TUNCAY ÖZKAN ~ ANKARA - Yeni parti kur- ma girişimlerini başlatan Meh- met Keçeciler, ANAP'tan isti- falan "ANAP'ın içinde zaman- la fazla arkadaş kalmayacak" diye değerlendirdi. Keçeciler, kendilerinin hedefinin ne Me- sut Yılmaz. ne de ANAP oldu- ğunu, hedeflerinin Türkiye'nin sorunlannı çözmek olduğunu kaydederek. "Amaamız. bü- tün Türkiye'yi ve sorunlara çö- züm önerilerini kapsayacak bir programla halkın karşısma çık- mak" dedi. Keçeciler, Cumhuriyet'in sorulannı şöyle yanıtladı: - A NA P 'tan istifaları nasılde- ğerlendiriyorsımuz? Hedefiniz nedir? Partinizin kuruluş takvi- mi ne olacak? KeÇ6CİIer - Daha ilk gün- lerde söyledığirn gibi, yeni olu- şum konusunda aceleci davran- mayacağız. Bizim hedefımiz. ne Mesut Yılmaz, ne ANAP'tır. Hedefımiz, Türkiye'nin sorun- lan. Bugün Türkiye'yi kapsa- yacak sorunlara çözüm önerile- ri sunacak bir programla halkın karşısma çıkmayı arzuluyoruz. - Program çalışmalarımz baş- ladı mı? Ç - Evet, program çalışmalanmıza başladık. Bilin- diği gibi son bir ay içinde Avru- pa Konseyi'nde ve Avrupa Par- İamentosu'nda Türkiye'yi kı- nayan kararlar alınmıştır. 6-7 yıldır bu kararlar alınmıyordu. Biz bu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi iyi temeller olan, ancak işletilemeyen konularda Türkiye ile ABD ılişkileri gibi konularda daha farklı ve olum- lu bir ortam yaratmayı hedefli- yoruz. Özal'lı iktidar yıllann- daki kadar sağlıklı bir zemine bu ilişkileri oturtmayı amaçlı- yoruz. Programımızda bunlar- İa birlikte ıç meselelerimiz de yer alıyor. - Kuracağınız partinin grup kıırına hedefı nedir? Yeni vıkla nasıl hir örgütlenme modeli izle- yeceksiniz? KeÇ6CİIer • Partimizin yeni yılda grubunun olması gibi bir taahhüde eirmek istemiyorum. Hedefımiz. çok çalışarak kısa zamanda grup kurup, parti ku- rup faaliyete geçmek değildir. - ANAP'ta ayrılmayla birlik- te yaşanan durum hakkında ne düsüniİYorsunuz? Keçeciler-ANAP kumiuş felsefesinden ve çizgisinden ay- nlmıştır. Kendisini iyileştirmesi beklenirken, maalesef hizip partisine benzemiştir. Doğruyu bulup yapmak yerine. yanlışa düşme endişesiyle sessiz ve ha- reketsiz kalma yolunu tercih et- miştir. Bizim kurdueumuz ANAP bu değildir. Biz Ozai'ın başında bulunduğu ANAPdö- neminin bütün icraatlanna sa- hipçıkıyoruz. Milletin teveccüh göstermesi ve gerçekçi görerek programımızı beğenmesi halin- de yeniden aziz milletimizin hiz- metinde olacağız. - İstifaların hangi bovutta olacağını talmıın ediyorsunuz? K İ I - Ben bu konuda bir $cy iöylemek istemiyorum. Ancak. ÂNAP'ın içinde za- manla fazla arkadaş kalmaya- caktır. - 01 tan Sımgurlugibiekibiniz- dcıı isunlerle aranızda hır anlas- nutzlık mı var? Onlar ıstıfa et- mevecvk mı"' ç - Sayın Sungurlu ve diğer arkadaşlanmızla hiçbir aniaşmazlığımızyok. Kcndilen saygı duyduğumuz ve büyük hizmetleri olan arkadaş- lanmızdır. Kararlarını kendılc- ri verirler. POLTTIKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA ANAP'tan Ayrılanlar, Kalanlar, Bekleyenler... Cumhurbaşkanı Turgut Özal bakın ne diyor: "Mesut Bey üçüncü sınıf MHP takımma teslim oldu..." Acaba birinci ve ikinci takım nerede dersiniz? ANAP'- tan aynlan eski ve yeni milletvekilleri arasında mı, yok- sa MÇP'de mi? Mesut Yılmaz ise şöyle konuşuyor "ANAP'tan bazı militan MHP'lilerayrıimıştır..." Bu kavga bir süre daha devam edecek. Karşılıklı suç- lamalar olacak. Sonuçta, Çankaya'nın kuracağı ve ge- nel başkanlığa Mehmet Keçeciler'in getirileceği yeni parti yaşama geçecek. Kimi gazeteler şimdiden ikiye ayrıldı. Özal'ı tutanlar, Mesut Yılmaz'ı destekleyenler olarak. Okudukça şaşkın- lığımız artıyor. Meğer bugüne dek ANAP liberal filan de- ğilmiş. Parti yönetimi eski ülkücülerden oluşmuş. Cum- hurbaşkanı Özal bunun ayrımındaymış ama sesini çı- karmamış. Oyun içinde oyunu izlemeyi sürdüreceğiz bu gidişle... Turgut özal, Mesut Yılmaz'ı acımasızbirbiçimdesuç- luyor. Diyor ki: "Mesut'u bana Evren tavsiye etti. Aradan bunca za- man geçtikten sonra Mesut Bey'in resmi devlet ideolofh sine yakmlığını gördükten sonra anlıyorum nedenini..." Evet Sabah gazetesine aynen böyle konuşuyor özal... Şimdi şöyle bir soru sorabiliriz: 'Acaba TurgutÖzal'ı Kenan Evren'ekim tavsiye etti?" 12 Eylül askeri yönetiminin Başbakan Yardımcısı Tur- gut özal'ı birilerinin Kenan Evren ve arkadaşlanna tav- siye ettiği kesin. Herhalde Özal, Evren'in "Mesut iyi çocuktur" demesl karşısında oturup düşünmüş, sonra da kararını eşi Sem- ra Hanım'a açmıştır ' 'Mesut galiba iyi çocuk. Evren Paşa salık verdi. O söy- lediğine göre gel biz bu Mesut'u ANAP'ın başına getire- lim...'1 Semra Hanım'ın yanıtı da şu olmuştur: "Ben sana dememiş miydim Mesut iyi çocuk diye. Ke- nan Paşa her şeyin iyısini bilir. Resmin. müziğin, politi- kanın. Haydi gel Mesut'u genel başkan yapalım..." Kenan Paşa, Mehmet Keçeciler için de bir şeyler de- miştir Özal'a. Şimdilik açıklamıyor, ama şu parti bir ku- rulsun, aradan bir iki yıl geçsin, Kenan Paşa'nın ne söy- lediğini açıklar özal... ••• Semra Hanım ANAP'tan istifa ettikten sonra rahat bir nefes alıp konuşmuş Demiş ki: "Mesut'a verdiğim desteğe pişmanım. Keşke vermez olaydım..." Ahmet ile Zeynep hiç konuşmuyorlar bu konuda... Semra Hanım anlatıyor "Hayatım boyunca her aldığım kararın sorumluluğu- nu taşıdım. Hayatımda aldığım ve sonradan pişman ol- duğum tek karar Mesut Yılmaz'ı desteklemem..." Mesut Yılmaz'a neden kızıyor Özal ailesi hiç düşündü- *nüz mü? Deniliyor ki: "Mesut Bey, Akbulut gibi Çankaya'dan yönetilmeyi reddettiği için sevilmiyordu Özallar tarafından..^ -»£,"j jj Neyse... *,*,./ ANAP'ta çalkantı dinmeyecek bir süre. Şimdi asıf olan ANAP'ın DYP ile olası bir hükümet ortaklığı kurup kur- mayacağı. DYP içindeki muhalif kanadın baştan ben is- tediği tek şey ortaklık. Kimi sanayici ve işadamları da aynı şeyi istiyor. Hele TBMM'den ILO sözleşmelerinden yedisinin geçmeşi sanayici ve işadamlarını DYP-ANAP hükümetinin kurulmasına itiyor. Kimi ANAP milletvekilleri diyor ki: "Şimdi çok rahatız. Artık ANAP'ın üzerinde Özal aile- sinin elleri yok. DYP ile tabanımız aynı. Neden hükümet ortaklığı yapmayalım?" Yine kimi ANAP milletvekilleri DYP'lilerle ilişki kurup, Özal'ın kurduracağı yeni partiyi engellemek için çözüm yolu arıyorlar: "ANAYOL bir önlem olabilir mi?" Refah Partisi ise olup bitenleri ilgiyle izliyor. Erbakan Hoca'nın Keçecilere yeniden birçağn yapması bekleni- yor "Haydi eski yuvana çabuk don.'' Kim ne derse desin ANAP bundan sonra siyasi parti kimliğini taşıyacak. Merkez sağ bir parti olarak siyasal yaşamını sürdürecek. ANAP'tan kopanlar ise değişen dünyada ve Türkiye'de aradıklarını bulamayacak. ANAP'tan ayrılmayıp Mesut Yılmaz'la mücadeleyi sürdürmek istemeyenler böyle düşünüyor olmalı. Onun için istifa etmiyorlar. Hem Turgut Özal'ın karşısında hem de yanında kazanamadı Akbıılut'unyazgısı hep kaybetmek mi? TLREYKÖSE ANKARA - Kongredeki bö- lünmenin ardından artık ANAP'ta kalanlar ile "Bu bi- zim kurduğumuz ANAP de- ğil" diyerek kopanlar TBMM külisinde de masalannı ayırdı- lar. Kuliste en çok kahkaha yükselen köşe eski bir "Özal mağduru" olan Yıldınm Ak- bulut ile arkadaşlannın bulun- duğu masa... Yıldınm Akbulut'un.son iki kongrede de. kadcrini Özal be- lirledi. Gecen kongrede Özal'- ın karşısında olduğu için kay- betti. son olağanüstü kongrede de Özal'ın yanında olduğu için... Arıık. Akbulut'un Cumhur- başkanı Turgut Özal'a "otur oturduğun yerde" dediği gün- ler gcrilerde kaldı. "Kansıyla, kızıyla. dokioruyla. terzisiyle Mesut'a çalıştı" dediği günler de... Hatta. "Özal, MSP'den geldiğini unuttu. yüz yıl geçse de benım ilcriciliğımc gele- mez" sözlerini sarfettiği günler de. O şimdi. bir zamanlar "ca- hiliye dcvri artığı" olarak anı- lan Mehmet Keçeciler ve Sem- ra Özal'ın İstanbul İl Baş- kanlığı'na karşı çıktıği için "Brütüs" olan Hüsnü Doğan ile birlikte Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a loz kondurmu- yor, siyasal kaderini ona bağ- lamış... Akbulut. olağanüstü kongrede olanlan yanındaki- lere anlatıyor. Mesut Yılmaz ve yandaşlannın "özal düş- manlığını" anlamakta zor- landığını söylüyor. Öyle ya. "Özal'a karşı çıkmak gerekir- se" en çok kendisinin bunun için nedeni yar. Bunu da sak- lamıyor. "Özal'a muhalefet yapmak gerekirse. karşı çıkmak gerekirse en çok karşı çıkması gereken benim. Elim- den işi zorla alıp. Mesut'a ver- di" diyor. Bundan sonraki tümce beklenildiği gibi, "Ama" diye başlıyor ve Tur- gut Özal'ın "memlekete ve ANAP'a hizmetlerini" anlatı- yor. Kulisten tek başına lzmır Milletvekili Işın Çelebi geçi- yor. Çelebi. birkaç gün "dü- şünecek". "Karar \erdiniz mi?" diye soruyoruz. "Hayır, karar verdiğimde haberiniz olur" diyor. Kendini "sosyal demokrat" olarak tanımlayan Çelebi, Özal hayranı. ancak adının Keçeciler ve ekibiyle birlıkte anılmasını da istcmi- yor. Bu nedenle, yalnızhareket ediyor. sadece "son kongrede- ki görüntünün kendisini şaşırttığını. bu görüntüyü ANAP'a yakıştıramadıâmı" söylemekle yetiniyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle