25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4ARALIK1992CUMA 8 DIŞHABERLER İran nükleer güçoluyor • Dış Haberler Servisi - Amerikan Merkezı Haber Alma Örgütünün (CIA) raporuna göre İran 2000 yılına kadar nükleer silah üreiebilecek duruma gelecek. The Nevv Times. CIA raporunun ışiğında Bush yönetiminin geçen hafta ABD"nin İran politikasını yeniden deaerlendirmeye başladığınfbildirdi. ABD'li askeri uzmanlar. İran'ın nükleer programa dahil silahlanma için yılda 2 milyar dolar harcandığına dikkal çekerek bu ülkenin önümüzdeki yıllarda Körfez"de yayılmacı askeri güçolarak Irak'ın verini alabileceğini beliniyorlar. İran,kon\ansıvonel silahlannı modernleştirdiğini kabul etmekle birlikte nükleer silahlar üzerinde çalıştıgını reddediyor. Cezayir'de sokağa KKTC Meclisi Başkanı Hakkı Atun'un Cumhuriyet'e özel demeci: • CEZAYİR(AA)- Cezayir"de başkent vc cevresindeki 6 ilde. 5 aralıklan itibaren yerel saatle 22.30-05.00 arasında sokağa çıkma yasajâ uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiriyegörc Cezayir'le birlikte yasak kapsamına giren iller Tipaza, Bumerdes. Dlida. Buira ve Ayn Defla. Öte yandan. Mascara vilayetinde İslami Selamet Cephesi'nin denetimindeki 27 yerleşim merkezinde belediye meclisleri feshedildi. Başbakan Belayd AbdüsselanVın "Terorizme karşı yeni önlemleri" açıkladığı cumartesiden bu yana fesh edilen yerel yönetim sayısı böylece 54"e yükselmişoldu. Şam'ın devrik üderiöMû • PARİS(AA)-Suriye Dcvlet Başkanı Nurettin Atassi'nın, tedavi gördüğü Paris yakınlanndaki Amerikan Hastanesi'nde önceki gecc öldüğü bildirildi. 63 yaşında kanserden ölen Alassi, 1964-1965 arasında başkanlık konseyi üyeliği, 1965-1970 yıllan arsında da dcvlet başkanlığı görevini fyffrüttü. Hat'ız Esad nîarunndan dcvrildikten sonra 22 yıl Suriye'de tutuklu kalan Atassi. üç ay önce sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılmış ve Devlet Başkanı Hafız Esad'ın sağladığı uçakla Parise götürülmüştü. Atassi'nin cenazesinın Suriye'je gönderileceği bildirildi. Abhazya'da Gûrcü saldırısı • MOSKOVA(AA)- Gürcistan'a bağlı Abhazya Özerk Cumhuriyeti'nde, Gürcü kuvvetlerininaynlıkçi Abaza milıslerine karşı bir taarruz başlattıklan ve çatışmalann genişlediği bildirildi. TASS'a göre Abaza başkenti Suhumi'deki Gürcü askeri kornutanlığı, çatışmalann en yoğun olduğu Oçamçir bölgesinde Gürcü birliklerinin başlattığı taarruz sonucu çıkan çatışmada 12 Abaza milisinın öldüğünü veya yaralandığını. ıkı Gürcü askerinindehayatını kaybettiğini beÜrtti. SuudiPrens gözattnıda • LONDRA(AA)-Otel ücretını ödemedıği ve uyuşturucu madde bulundurduğu için tutuklananSuudi Arabislanlı Prens Halid Fa\sal Saud. 50 bin sterlin (600milyonlira)tutanndaki kefalet parasmı bulamadığı için serbest bırakılmadı. Süudi prensın 9 lemmuzdan buyanabeş vıldızh Lanesborough Oteli'nde kansı ve kızıyla kaldığı. ancak 160 bin sterlin (2 milyar lira) tutan otel ücreıini ödemediğı oildirildi. KKTCdebaraj taştıILEFKOŞA(AA)- KKTC'dc iki gündürsüren sağanak yağıştan dolayı Gönyeli barajının taşması sonucu. Lefkoşa-Girne , karayolu ulaşıma kapandı. L'laşımıneskı \oldan sağlandığını belirten yetkililer. baraja su akışının devam ettığjni. yağmurun kesilmemesi halinde, bölgedeki yerler için su baskını tehlikcsi bulunduğunu belirttiler. Bu arada Kanlıköy. Gecitköy, Değiımcnlik. Hamitköv, Dağyolu veGeçitkale göletlcrinin de taştığı. ancak >.uyun lahliye edildiği bildirildi. Mart görüşmesine katdmakyanhştır ERDAL GÜVEN • New Yerk'a |İtnwk tehlikeli Bugünkü durumda New York"ta mart ayında yapılacak görüşmelere gitmemiz son derece tehlikeli ve yanlış olur. Bundan önce "gitmek risklidir. oyun tezgahlıyorlar' demiştik. Şimdi bunu daha açık görüyoruz. • Feierasyai Federasyonun gündemden kalkması zaten Meclis"te tartışılıyordu. Halkın görüşü ahnarak yeni bir politika belirlenmelidir. sorular \e vanıtlan şöyle: - Güvenlik Konseyi'nden Türk tarafını suc- lay»cı bir karar çıktı. Bunda, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sorumluluğu > ar mı si/ce? - Bunu sö>lemek Cumhurbaşkanımıza haksızlık olur. Duygusal davranarak Rum- lar"ın ekmeğine yağ sürmemek gerekır. Kaldı ki Denktaş, diplomasi avıplanna da katlanarak yapıcı bir tutum izlemiştir. Siyasi eşitsizliğe. sulandınlmış garantilere. ege- menliğimizin çiğnenmesine. 40 bin in- sanımızın yerinden edilmesıne mi evet diye- cekli Denktaş? Sorumlu. Genel Sekreter ve Rum tarafıdır. KKTC'nın varlığının tanı- nmasını bile erteleyerek toplumlar arası gö- rüşmelerin sürmesi için çalıştık. Kendi liden- LEFKOŞA - Kuzcv Kıbns Türk Cum- huriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Hakkı Atun. mart 1993"e ertelenen Kıbns görüş- melerıne katılmanın ""son derece tehlikeli ve yanlış" olacağını söyledi. Atun. federasyona dayalı çözüm arayışlannın gündemden kaldınlmasını da içerebilecek cesur kararlar almalan gerektiğini vurgula>arak "Dünya- ya başkaldıralım demiyorum. ama hak- lanmızdan da vazgeçemeyiz" diye konuştu. Meclis Başkanlığı yanı sıra Meclis içi ana- muhalefet partisi Demokrat Parti'nin genel başkanlığını da yürüten Hakkı Atun ile Lef- koşa'da görüştük. Kendisine yönelttiğimiz mızı seçme hakkımızı bile elimizden almak istiyorlar. Bunlara evet demek. teslim olmak demek- tir. Kaldı kı şu anda bile Vasiliu. Rum mu- halefeti larafından "Fazla ileri gittın" diye eleştirilmektedir. Dünya>a hoş görünmek için teslimiyetçi bir tutum izleyemeyiz. Do- layısıyla birbirimizi suçlayarak biryerevara- mayacağımıza inanıyorum. - Başbakan karşı çıkıyor, ama KKTCde muhalefet erken seçim istiyor. - İçeride iyı bir yönetim dışanda siyasal açıdan güçlü olmamızda önemli bir etken- dir. Kendi evinize sahip çıktığmızı dış dün- yaya peşinen göstermeniz gerekir. Devleti eşitçi, adil, şeffaf ve paylaşıma da özen gös- teren bir biçimde yönetmek önemlidir. Do- layısıyla bir erken genel seçim bu düşüncenin eyleme geçmesine katkıda bulunur ve dış po- litikada bize güç kazandınr. - Başbakan Eroğlu erken genel seçim isten- mesinin ulusal davaya zarar vereceğini öne sü- riiyor... - Gerek Meclis Başkanı gerek Demokrat Parti Başkanı olarak diyebilirim ki ulusal dava bizim için de önemlidir. Erken seçim konusunda bir şey söylemek için henüz er- kendir. Halkın görüşü erken seçimle de aü- nabilir, ancak işleri zora sokacaksa seçim ye- rine referandum da yapılabilir. Meclis yakı- nda olağanüstü toplanarak bu konularda karar alacaktır. - Gelinen aşaraada mart göriişmelerine gi- dilip gidilemeyeceğiııi de ele alacak Meclis. Kişisel kanınız nedir? New York a gidilsin mi gidilmesin mi? - Bugünkü dunımda gitmemiz son derece tehlikeli ve yanlış olur. Bundan önce giimek risklidir, bizi bır çıkmaz sokağa götürmekte- dir, oyun tezgahlıyorlar demiştik. Şimdi bunu daha açık seçik biçimde görüyoruz. Meclisin de bu konuda cesur kararlar alabi- leceğıni ümit ediyorum. Federasyonun gün- demden kalkması zaten Meclisle tartışılıyor- du. Şimdi hayli hayli gündeme gelmektedir. Halkın görüşü alınarak yeni bir politika be- lirlenmelidir. Aksi durumda üzerimizden parçalar kesip alıp götürmeye çalışıyorlar. Açıkça "Maraş verilmeli' diyorlar. 18 sene Türk toprağı ka- bul edilen ve istenme cesareti bile gösterilme- yen Maraş bugün hangi gerekçeyle istenil- mektedir? Emirle dünya politikası yürütüle- mez. Dünyaya başkaldıralım demiyorum. ama kazanılmış haklardan vazgecilme' Kendimizi ve Türkiye'yi riske sokmadaı. bunu anlatmalıyız. Biz çözüm istemiyor de- ğiliz, ama Rumlar'ın iyi niyetine ınanmak olanaksız. - Siz bir süre önce L BPden aynlarak kendi partinizi kurdunuz? Niçin böyle bir şeye gerek duydunuz? - Çünkü artık tamamıyla yozlaşmış, gü- venilirliğinı yitirmiş bir tktidarla karşı kar- şıyaydık. Devlet yönetimi ciddiyet ve sorum- luluk ister. Gecenlerde denetimsizlik yüzün- den bir otobüs devrilmiş. 1 öğrenci ölmüş, 4'ü de ağır yaralanmıştır. Kimse istifa etme- miştir. VIP salonundan eroin kaçakçıhğı yapılmışür. Başbakan Eroğlu bu durum karşısında "Sorumluluk varsa bakanlar- dadır. Ben koordinatörüm" diyebilmekte- dir. Partilerle diyaloğa girdiğini söylüyor. Bi- zim görüşme isteğimizi "vaktim yok" deyip geri çevirmiştir. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iktidann borazaru kılınmıştır. Tek eleştiri>e\er verilmez. Kısacası 1974yılında Ecevit'in bile hayran olduğu demokrasimiz bugün bu hükümet yüzünden yürekler aasıdır. Hcraj6|h.Sribunce göre ırkçıbk yatınmcı ve turistleri ürküttü Ahııaııya'daıı kaçış• Herald Tribune. şiddet olaylanndan en çok Ja- pon yatınmcılannın korktuğunu bildiriyor. Büyük fırmalann yöneticileri ve hükümet yetkilileri. Neo- nazi vahşeti yüzünden Almanya'nın dışandaki imajının ağır darbe yediğini belirtiyorlar. Neonaziler gösterileri ve eylemleri ile Ahnany a'da dehşet saçıyor. Yabancı sermaye ve ttıristlerin Almanya'dan kaçtığı bHdiriliyor. Dış Haberler Servisi - Alman- ya'da doruğuna ulaşan Neona- zi şiddetinin, yabancı yatınmcı- larla turistleri ürküttüğü. ülke- nin dışandaki imajına ağır dar- be vurduğu bildiriliyor. International Herald Tribu- ne gazetesinin büyük firmalann şöneticilcri ile hükümet yetkili- İerine dayanarak bildirdiğine göre Neonazi şiddetinden ür- ken bir dizi yabancı yatınma Almanya"da yatınm yapmak- tan vazgeçerken turistler de Al- manya'ya gitmeye çekiniyor. Alman Sanayii Federal Birliği Başkanı Birgitt Merkel şöyle diyor: "Yabancılara karşı bu şiddet eylemleri bir noktadan sonra Alman ekonomisi için çok olumsuz sonuçlar doğurur'" Alman Sanayi ve Ticaret Odası Sözcüsü Peter Blume ise şöyle konuşuyor: "Made in Germany (Alman malı) söz- cüğü son olaylarda yıpranmaya başladı bile.'' Ulkedeki çokuluslu şirketler, işçilerine yaptıklan çağnda. ya- bancı işçi arkadaşlanna karşı hoşgörülü davranmalannı iste- meye başladılar. Firmalar işçi- lerine, ırkçılık karşıtı gösterilere katılmalan çağnsında da bulu- nuyorlar. Orneğin elektronik fırması Robert-Bosch, 177 bin işcisine gönderdiğı mesajda yabancı ça- hşmalara saygı gö&terilmesini istedi. Daimler-Benz fırması da Berlin'deki ırkçılık karşıtı gös- tetiye işcilerinin büyük ölçüde katılımını sağlamak üzere yö- neticilerden oluşan bir heyet kurdu. Sanayiciler. haFka Alman ekonomisının yabancılara da- yandığını anımsatmak için yo- ğun çaba harcıyor. Almanya'- nın gayri safı milli hasılasının % 9'u yabancı işçiler tarafın- dan üretiliyor. Alman Ticaret Odası'run hesaplanna göre fab- rika, lokanta ve diğer işyerleri- nin çalışmaya devam edebilme- si ıçın Almanya'nın her >ıl 300 bin yeni yabancı işçiye gerek- sinmesi var. Şaksonya eyaletinde bir yetkili. İngıliz ve diğer Avrupa şirketle- rinin Japon yatınmalannı Al- manya'dan kendi ülkelerine çe- kebilmek için Almanya'daki Neonazi ştddctini koz olarak kullandıklannı söyledi. Japon yatınmalar. Almanya'daki şid- detten en fazla ürken yabana- lar arasında yer alıyor. İsrail. Japonya ve ABD'ye gi- den Alman politikacılanna yö- neltilen ilk sorular aşın sağcı şiddet ve Alman demokrasisi- nin ıstikran konusunda odak- laşıyor. Hükümet tarafından finanse edilen Goethe Enstitüsü, geçen hafta yaptığı açıklamada aşın sağcı şıddetin "Aimanya'ya karşı muazzam bır antipati ya- ratıığını"belırtti. RUSYA Kongrede temsilciler yumruklaştı MOSKOVA (AA) - Rusya'- nın cn yüksek yasama organı olan Halk Temsılcileri Kong- resi'nde. Yegor Gaydar baş- kanlığındaki reform hükümeti- nin geleceğini belirleyecck derecede önemli bır oylamanın yönıemi üzerindeki görüşayn- lıklan >üzünden, "Kongre tari- hindc ilk kez" miUeıvekilleri birbirlerini yumrukladı. SSCB döneminde. parmak- lann hep birlikte olumlu o>lar için kalkıp inmesine sahne olan Kremlin Sarayı'nın büyük Kongre Salonu. bu kez, hükü- metin retbrm konusundaki uy- gulamalannı değerlendiren bir karar tasansımn açık mı yoksa kapalı mı o>lanacağı konusun- daki görüş aynlığı nedeniyle "savaş alanına" döndü. Hükümetın ekonomık re- form uygulamalannı eleştiren karar tasansımn "gizli" oyla- madan geçırilmesini isteyen muhafazakâr milletvekilleri. bu konuyla kongreye başkanlık eden yüksek Sovyetler Başkanı Ruslin Hasbulatov'undadeste- ğini alınca genel kurul salonun- daki liberal milletvekilleri "is- yan ettiler". Oylamanın açık yapılması halinde. seçmenlerinın tepki- sinden korkan muhafazakârla- nn karar tasansımn aleyhine oy vermek zorunda kalacaklan beklentisi içinde olan liberal milletvekilleri başkanlık kürsü- süne yürüyerek oylamanın biçi- minın değjştirilmesini isteyınce, genel kurul salonunda "yum- ruklar konuşmaya başladı". "Beni bu milletvekillerinin saldınsından kurtann" diye feryat eden Ruslan Haşbula- tov, çareyi oturumu dün akşam için tatil etmekte buldu. YeltsirTinönerisi Bu arada Rusya Devlet Baş- kanı Boris Yeltsin. uygulamak istediği ekonomik reform prog- ramının "raydan çıkanlma" tehdidi altında bulunduğunu belirterek Halk Temsilcileri Kongresine sunduğu bir karar tasansıyla. ekonomik konular- da tüm karar alma yetkisinin kendisine vc bakanlar kuruluna bırakılmasını önerdı. GAYRİ MKNKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAM ANKARA (İAYRİ MENKUL SATIŞ İCRA DAİRESFNDEN Do^a No. 1991 144 h SatılınaMnu kjıaı vonlcn gavrı ınenkulun cınsi. kıvmeli. adedı, ev- ^at'ı: -\nkara Maıııak ilcesi Şal'akıepc MahjllCMiıde 230 no lıı bina 2?<l 230 \ kapı no lıı hınaların bıılunduiıı >crc niMİa\an ım;r:n 6529 ada II parselinı leskıl eden 65^ m mıkıanndakı ar^a \e ü/erındeki nıuhıesalları hıssedarlaı arasındaki >u>uun gıderilmesi ıçin \nkara Adlı\e Sarav: K Blok /emın kaı 59 no.lu odada açık attırma Mireuş- le saıılacakıır tıcni> e\Natı dossada me\cuı >artnameye ilı^ik hilirki- >ı raporunda acıklanmıyır lakdiredilen dfğeri: 194.250 000 TL KDV alıcıya aıııır İmar durumu: \ola me<tafesı 5.00 meıre. ınşaaı cephesi krokide. ınv»al derinlıği 1T50 meıre, ınsaaı tarzı a\nk. kaı adedı bod- luııı hariı, 4 kal. sj^ak se\ı\eM 12.50 meırcdıı Salı> >arlları: 1- Sau> 18 1.1993 gunu saat 10.30'dan 10.45"e kadar yukanda ya/ılı \erdc acık anıırma Mireliyle %apılacaktır. Bu arttırmada tahmin edi- İen kıvmetın 0 «r5'inı \e ruchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmu- ıınu le ^aıı^ tnasnaliannı gcvmek >arii ile ıhale olunur Bovle bir bedelle alıcı cıkma/>.a en ^ok arıııranın taahhudu baki kalmak şanıyla 2^ 1 1993 gunu a>uı \er *e aynı saatte ikınci arttırmaya çıkarılacak- ıır Bu anıırmada da bu mikıar elde edilememışse gayrı menkul en v'ok antıranın laahhudu saklı kalmak u/ere anıırma ılanında güsıe- rılen muddeı sonunda en vok arturana ıhale edilecektır Şu kadar ki. arıttrma bedehnin nıalın lahmin edilen kıynıetinin r o40'ını bulması \e satıs isteyenın atacağına ruch;-iı olan alacakların toplamından la?la olması ve bundan baska paraya çe\irme \e paylaşıırma masrariarını gev'mcsı laztmdır Bo\ le la/la bedelle alıcı çıkmazsa sanş lalebi du>c- ceklir. 2- Arıtırmaya i>ıirak cdeceklenn. lahmin edilen kıymetın ^20'si nıspeıinde pe> akcesı \e\a bü mikıar kadar milli bir bankanın lemi- nal meklubunu vernıelen lazımdır. Satı> pe>ın para ıledir, alıcı isıe- dığıııde 20 gunü gecmemek uzere mehıl \erilebilır Dellaliye resmı. ıhale pulu. lapıı harc \e masrafları alıcıya aitlir. Birikmiş \ergiler sa- u^ bedelınden odenir 3- Ipoıek sahıbı alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayri menkul u/erındekı haklarını. hususi\le lai/ \e masrata daır olan ıddıalarını da\anağı belgeler ile on bes gun K'inde daıremi7e bildirmeleri lazım- dır; aksı lakdırdc hakları tapu sıcıli ile sabit olmadıkça pa\la^,madan harıc bırakılacaklardır. 4- Ihaleye kaıılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenın febhıne *ebep olan tum alıcılar ve kefilleri teklif etlikleri be- del ile ion ıhale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve ay- nta lemerrut faizinden muteseKilen mesul olacaklardır İhale farkı xe 'emerrut faizi ayrıca hukme hacet kalmaksmn daıremızce tahsil olunacak, bu fark. varsa oncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şanname, ilan tarıhinden itibaren herkesın görebılmesi için daı- rede açık olup, masratı verildiği takdırde isteyen alıcıya bır örneğı gon- derilebılir. 6- Sarışa iştiral edenlerin şartnameyi gormüş \e munderecannı kabul eımı^ sayılacakları. başkaca bilgi almak isteyenlerın 1991. 144 Iş >ayı- lı do^\a numarasıvla mudurluğumuze basvurmalan ilan olunur. 26.11.1992 (- ) Ileilfler labırine ırtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 46157 İLAN RİZE SULH CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1990/340 Hırsızlık suçundan sanık M. Köksal Hesanoğlu hakkında mahke- memıze açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda: Trabzon ıli Ol'ilçesi merkez nufusuna kayıılı 430185 serı nolu nü- fus cu7dan sahibi Tırari sanık Necat oğlu 1971 doğumlu M. Koksal Hasanoğlu, hırsızlık iuçu sebebiyle mahkememizin 1990'340 esas, 1992/455 karar sayılı 5.11.1992 tarıhlı ılamı ile sanığın aıılı suçtan beraaline karar verilip lum aramalara rağmen adı geçer. bulunup hü- kum lebliğ edılememiş olması sebebiyle 7201 sayılı kanunun 29, 31. maddesı gereğince bu ilanın ilan larafından itibaren 15 gun içinde muracaat eımemesi halinde lebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 46149 68'Lİ OLMAK Prof. Dr. TOKTAMIŞ ATEŞ'ın bu yapıtı. dızısının ilk kıtabı olarak çıktı Td.: 94419 3827 Ümıt Yayırtcılığın ufuk G\\ Rİ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAM MARMARİS İCRA MEMURLUĞU'NDAN Dosya No: 1990 1839 Saıılm.iMna karar verilen gayri menkulun cinsi. kıymeti, adedi, ev- salı: l/mıı 1 ıman Başkanlığı Gemi Sidlı'nin 1953 sıcilinde tescilü, 2563 tekne kuıuk sırasında kayıılı ve bağlama limanı Marmarıs olan inşa- aı lar/r ahsap. inşa larihi: 1989. bo>: 19.90 m. en; 7.00 m. derinlık: 2.70 m , gros lon: 72.96 nel ton: 43.62 ve yurutme makinesı cmsi: di- zel. markası: Caıerpıllar. silindir adedı: 6. makine no: 84Z01450, gu- cu. 350 HP olan 900.000 OOfk TL kıymetindeki tıcari yatın 1/4 hissesi saıılacakıır Salış sartları: 1- Satıs 15 01.1993 gunu saal 14.00'ıen 14.15'e kadar Marmaris lcra Mudurluğu'nde açık anıırma sureuyle yapılacaktır. Bu anıırmada tah- min edilen kıvmelın ^075'ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecınııunu ve satış masraflarını geçmek sartı ile ihale olunur. Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok antıranın laahhudu bakı kalmak >arlıyla 25.01. 1993 pazarıesı gunu aynı yer ve aynı saatte ıkıncı art- ıırmaya çıkanlacakiır. Bu anıırmada da ruçhanlı alacakların alaca- ğını vc saıış masraflarını geçmesı sarııyla ° 7 o4O antırana ıhale olunur. 2- Artıırmaya ışıirak edeceklerin, lahmin edilen kıymetin %20"si nıspeıinde pev akçesı veya bu mikıar kadar milli bır bankanın temi- nat meklubunu vermeleri lazımdır. Satıs pesin para iledir, alıcı iste- diğınde 20 gunu geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ıhale pulu. tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler sa- ns bedelınden odenir. Ayrıça KDV alıcıya aittir. 3- Ipoıek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+ ) bu gayri menkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddıalarını davanafı belgeler ile on be> gun içinde dairemize bildirmeleri lazım- dır; aksı takdırde hakları lapu sicili ile sabiı olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Sati} bedeli hemen veya verılen mühlet içinde odenmezse İcra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ıhale arasındakı farktan \e <rr o3O faızden alıcı ve kefilleri mesul lululacak ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendilerinden lahsıl edilecektır. 5- Şartname, ilan tarihınden ifıbaren herkesin gorebılmesı için dai- rede açık olup. masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gön- derilebilir. 6- Satısa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve munderecannı kabul cımı> savılacakları. başkaca bılgı almak ısteyenlerin 1990, 1839 sayılı dosya numaraMvla memurluğumuza başvurmaları ilan olunuı. 25 11 1992 (*) llgililer labirıne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 46249 İLAN OSMANİVE ASLİYE İŞ MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1986/107 Karar No: 1991/1008 Davacı SSK (ienel Mudürluğu vekılı laratından davalı Ismail Kar- des vs. arasındakı rucuan tazmınaı davaMnın yapılan yargılaması so- nunda. 1 ".440.645.85 kr. tazıııinatın üavahlardan odeme ve tedıye tarihınden ılıbaren yasai taızı ile birlikte alınarak da\acı kuruma ve- rilmesine karar verılmiş. verılen karar davalılardan Ismail Kardeş'e lebliğ edilemedığınden ilanen tebligaı yapılmasına karar verilmiştır. Mahkememizin 20.12 1991 tarih 1986 107 esas 1991 1008 sayılı ka- rarını ilan larıhınden ılıbaren 15 gun ıçerısinde temyız etmediğiniz lak- dirde vcııien kararın kesınleşeceğı hususu karar yeıine kaim olmak u/ere ilanen leblıa olunur Basın: 51911 AKHİSAR 2. İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İflas alacaklıları sıra celvelinin ve ikinci alacaklılar toplantısına dair ilan 1992/1 inas Muflis Akhisar ilçesi Pasa Mahallesi 50/81 adresınde mukim Sa- dık Dinar hakkındaki alacak ve ıstıhkak iddıalarının tahakkuk ışle- mi bitmis, HK'nun 206-207. maddeleri gereğince duzenlenen alacaklılar sıra cetveli ıncelemeye hazır bulundurulmuştur. Sıraya itı- razların ilandan ılıbaren 7 gun içinde Akhisar lcra Hâkimliği'ne. ala- cağın esasına ve mıktarlarına olan ıtıra/.ların 15 gun içinde Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılmasına, ikinci alacaklılar loplantısının 8 Ocak 1993 cuma gunu saat 16.00'da Akhisar 2. lcra ve Iflas Müdür- lüğu'nde yapılacağından, alacaklıların toplantıda hazır bulunmaları veya yetkili temsilci göndermeleri ilanen tebliğ olunur. 25.11.1992 Basın: 46250 DIŞBASEV Körfez'de çifte tehlike Saddam Hüseyin'in Irak'ı. BM'ye karşı silahlann kontrolü taahhüdünden sıynlmak istiyor. Bağdat. bir yandan silahlann kontrolüne ilişkin BM koşullanna uymazken, öte yandan uluslararası ambargonun kaldınlmasını talep edi> or. Güvenlik Konseyi, Irak'ın bu konuda görüşmelenn başlaması yolundaki ısteğinı haklı olarak reddetti. Irak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz, ülkesine karşı uygulanmakta olan ambargonun kaldınlmasını sağlamak için kurnaz biçimde İran'ın silahlanmasını gündeme getirdi. Tank Aziz, •İran kartınf oynayarak Batının Tahrana karşı denge unsuru olarak, İrak'ın tekrar silahlanmasına izin vermesinı istiyor. Saddam. Batı'nın aynı hatayı tekrarlayarak Irak"ı desteklcyeceğine nasıl inanabiliyor? Reagan ve Bush yönetimleri, bu hatayı yapmış \e Saddam Kuveyt'i işgal edinceye kadar Irak'ı desteklemişlerdı. Ancak Körfezde Batı'nın çok önemli birstratejık sorunla karşı karşıya bulunduğu da birgerçektir. Körtez'de İran'la Irak arasında denge nasıl sağlanacaktır? Daha doğrusu bu iki ülkeden birinin askeri bakımdan aşın güçlenmesinin, bölge için oluşturacagı tehdit nasıl önlenecektir? Washington'a iki yol görünüyor. Amerika y a diğer ülkelerle yakın işbirliği yaparak Körfez'de istikran sağlamaya çalışır ya da Körfez'e silah satışlannı kısıtlamaya çabalar. Bunun için sadece İran ve Iraka silah satışlannı kısıtlamak yetmez. (2 aralık) EÜRdPEAN Makedonya patlarsa... Bosna'daki iç savaş Makedonya'ya sıçradığı lakdirde, Bosnada yaşananlar hiç kalacaktır. Bunalım. şimdilik eski Yugoslavya sınırlan içinde kaldı. Ama Makedonya patlayacak olursa bu kezişin içine kimler girecek? Sırbistan, Arnav ulluk. Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye. Bu kez savaş çok daha acımasız olacaktır. Daha fazla yıkım, daha fazla ölüm, yıkılan daha çok kent ve kuşaklarboyu sürecek bir kin ve nefret... Dünya kamuoy u. Makedonya'yı kimseye ait olmayan bir bölge olarak daha fazla göremez. Makedonya için en açık güvence, diplomatik tanınmadır. BM kuvvetlerinin burada konuşlandınlmasıdır. Ancak Makedonya da Yunanisıan'dan toprak talebinde bulunmadığını belirtmek zorunda. Cumhurbaşkanı Gligorov, ulkedeki Arnavut azınlığa eşit haklar tanımalı. Arnavut azınlık da Slav çoğunluğun kendisini ezeceği korkusunu yaşıyor. Buradaki istikrarsızlık, sadece aşın görüşlülerin ışine yarar. BM, girişimi AT'den devralmah. AT, Yunanistan karşısında güçsüz. AT liderleri, Lizbon doruğunda Yunanistan'a taviz vermekle akıllıca davranmadılar. (3araük)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle