25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 ARALIK1992 CUMA * • • * CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 Diyarbakır'da tren yaktılar Baştarafi I. Sayfada Mardin'de teslim olan 3 terö- ristin ifade ve yer göstermelen üzerine dün Esentepe bölgesin- de operasyon düzenleyen gü- venlik kuvvetleri birgrup PKK militanı ıle karşılaştı. Çıkan ça- *tşmada 4 PKK'h öldürüldü. Bakaıılar Kurulu 14 eksikle toplandı \\KARA (Cumhurivet Büro- su) - Maliye \e Gümrük Bakanı Sumer Oral. vergı düzenkmeleri- ne ilişkın taslak üzennde her k o nuda anlaşmaya vanldığıru. Bakanlar Kurulu'nda görüşülme- si ıçin Başbakan Süleyman Demi- rel'in Japonya'dan dönûşünün beklendiğıni bildirdi Bakanlar Kuaılu. Türkıye Ekonomık \e Sosyal Araştırma Kurumu kurul- masına ilışkin yasa tasansını ka- bul ederek. TBMM'ye gönderil- mesinı kararlaşürdı. Bakaniar Kurulu, Başbakan- vekili Erdal İnönü başkanlığında toplandı. Toplantıya. yurtdışmda olan 11 bakan ile bütçe çahşmala- n yapan 3 bakan katılamadı. Malıye vc Gümrük Bakanı Oral. toplanüdan aynlırken gazetecıle- rin sorulan üzerine. vergı düzenle- melenyle ilgilı olarak. koalısyo- nun DYPTı ve SHP'li üyelerinden oluşan alt komisy onda. her konu- da mutabakat sağlandığını söyle- di. DYP Grubu"na da taslakla ilgıü bılgı verdiğinı kaydeden Oral. bır başka soru üzenne. büt- çerun komisyondan Başbakan Demirel'in istediğı gibı çıktığını kaydettı. Oral, Demirel'in "İsiedı- ğjmızgjbı bır bütçe hazuiamadık" sözlerirun anımsatılması üzenne. 'Tam ıstendiğ gıbı bütçe yapıkiı- ğını hıç haürlamıyorum. Kaynak- larla ıhtiyaçlar arasındakı denge Jüzgün olmadığı sürece böyle olur. Bırçok ülkede de böyledır" diyerek kaynaklann, ıhtiyaçiar düzeyınde artmadığına dikkat çekti' Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Akın Gönen de toplanu- dan sonra vapüa açıklamada. göreve gekliklerinden ben. geçen yıla göre hiçbır kalemde geri gıdil- mediğiru. sıfir olan büyüme hızt- nın yüzde 5.5'lara çıküğıru, enflas- yon rakamının, yıl sonu ıtibanyla yüzde 65'in alünda kalacağını tahmin ettiklenni söyledi. Hükü- met 1992 bütçesnde, yılhk enflas- yon hedefini yüzde 52 olarak be- liriemişü'j - AA'run habenne göre Diyar- bakır'm Hazro ilçesi Uzunargıt köyünde oturan Raziye Bilici (35), köye baskm düzenleven teröristler tarafından öldürül- dü. Diyarbakır E Tipi Cezaevi başgardiyanı Tacettin Yılmaz, evinden işyerine giderken kim- liği belirlenemeyen bir kişinın sılahh saldınsına uğradı. Yıl- maz olay yerinde yaşamını yi- tirdi. Van'da Birleşik Basın Dağı- tım Şirketi"ne ait gazete dağıtım amacıyla kullanılan 65 EE 180 plakalı kamyonet önceki gün kımlıği belirlenemeyen kişilerce yakıldı. İzmir'de İl Jandarma Komu- tanlığı'na bağh Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiple- nnce düzenlenen PKK operas- yonunda iki kişinin öldürülme- si ve çeşıth gasp eylemlerine katıldıklan şavıyla 8 kişi gözal- tına alındı. İzmir ValilığTnden yapılan açıklamada, gözaltına ahnanlann 22 ocak tarihinde Seferihisar Pehlivanlı mevkiin- de Mustafa Çevik'in ve 15 ağustos tarihinde de Gümül- dür'de Kemal Tunç'un öldürül- mesi olayına kanştıklan öne sürüldü. Trabzon'un Vakfıkebir ilçe- sınde içıne dinamit yerleştirilen bir kamyonet havaya uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bu arada Diyarbakır'ın Haz- ro ilçesi Kırmataş köyünde bir geçici köy korucusu, elindeki bombanın patlaması sonucu öldü. G.Doğu'daki öğretmen çocuğuna yatılı hakkı ANKARA (AA)- Olağanüstü Hal Bölgesfnde görev yapan oğretmenlerin çocuklan devlet parasız yatılı okullanna sınav- sız alınacaklar TBMM Genel Kurulu'nda, "İlköğreüm ve ortaöğretimde parasız yatılı veya burslu öğ- renci okutma ve bunlara yapı- lacak sosyal yardımlara iÜşkin kanunun 2947 sayılı kanunla değışik 5. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasansı" ele alınarak kabuledil- di. HAVA DURUML TÜRKİYE'DE DÜNYADA Demirel. Japonva'da sorulan yanıtladı. Kürtler her hakka sahip • Baştarafi l. Sayfada Demirel şöyle konuştu: •Türkıye. her şeyı kuralına uygun yapıyor. Kürtlerin de Türkiye'de her türlü hakkı var. Benım ülkemde Kürtçe konu- şan ve Kürt kökenlı ınsanlar, Kürt olmayanlar kadar Tür- kiye'ye sahiptirler " Demirel. Islamcı akımlar ko- nusundaki bir soruyu vanıtlar- ken de. Türkiye'nın istikrarlı olduğunu belirterek, Islam. de- mokrası ve laıkliğı bırleştırmiş olduğunu ifade etti. Türkiye'nin coğrafı konu- munun önemine değinen De- mirel, "Dünya değiştı. hepimiz yeni sorunlar, yeni imkânlarla karşı karşıyayız. Türkiye, aynı kültürü, din ve dili paylaştığı Orta Asya cumhunyetlerine tüm uluslararası toplumun yar- dım etmesını ıstıyor" dedı. Türkiye ve Japonya'nın İpek Yolu'nun iki ucundaki kapılar olduklannı belirten Demirel, iki ülke işbirliğinin başanlı ol- ması için "kararlılık" gerektiği- ni bildirdi. Demirel dün sabah Ja- ponya'nın çeşitli firmalanrun temsılcileriyle görüştüler. Ma- rubenı fırmasıyla yapıian gö- rüşmelerde, fırma temsilcileri- nin Orta Asya Türk cumhuri- yetlerindeki projelere ılgı duyduklanru belirterek, Türk firmalanyla ortakkk halinde bu ülkelere gıtmeye hazır oldukla- nnı ifade ettiler. Demirel. Japonya Ekonomık Kuruluşlar Federasyonu tara- fından \erilen yemekte yaptığı konu^mada. Türkıye'de 1992 yılı enflasyon ortalamasınm yüzde 60 olmasını tahmin etti- ğını söyledi Yaklaşık 150 Japon işadamı- nın katıldığı yemekte Demirel. Japonya'nın dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelir- ken Türkiye'nın de bölgesinin en istikrarlı ülkesi olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin 1 mil- yar insanı kapsayan bir pazarla ilişkili olduğunu ifade etü. Demirel. Türkıye-Japonya arasında daha fazla ışbirliği is- tedvklerini söyleyerek çeşitli ül- kelerle imzalanan yatınmlann korunması anlaşmalan sonucu, Türkiye'de iş yapan yabancı fır- malann sayısının 2232'ye, iş taahhütlerinin de 10.1 milyar dolara yükseldiğıni dile getırdi. Demirel, Türk ekonomisının liberalleştirilmesı yolunda 12 yıl önceki ilk adımlan. o zaman başında bulunduğu hükümetin attığını vurguladı. Konuşmasının sonunda iki ülkenin işbirliği içın geniş bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Demirel, Japonya ile karşılıklı çıkarlara dayah olarak her alanda daha fazla iş- birliği istendiğini söyledi. Meleteoroioıı Genel Mu- öürlûğu nden ahnan bılgı- ye gore yurdun doğu ke- sımlen cok bufutlu Doğu Karadenız ıle Doğu ve Guneydoğu Aiadolıj bol- geıerı yağışıı, ötekı yerier parçalı ve az bulutlu ge- çecek Yağıslar. Doğu Karadenız kıyılarında ~ yağmLr otekı yerlerde kar seklınde oiacak Hava sıcakiığı batı bolgelerımızde bırazartacak doğuda değısmeyecek Rüzgarkuzeyve doğu yonlerden orta yer yer kuvveth olarak esecek Denızlerırrıızde ruzgâr. Doğu Akdenız ıle Batı Kara- denız öe gjndoğusu ve poyraz Batı Akdenız ıle Doğu Karadenız de yıldız ve karaye Ma r maraıleEgedeyıldızvepoyrazdan3-5 yeryer6kuwetınde saatte Mana Atyon Ağn Ankara Antalya Aydın Bursa CanaKkaie Dıyartakır Edırne ETjrum Istanbul Izmır Kars Konya Samsun Trabzon Zonguldak B 12 5- B 4' -5' K 4 ' -9' B 4 D B 15" B 13' B 11' B UT K 2' B 8' -2 1 K -3 S -8" B 4' -5" B 10" 4' B 14" 4' K -5 P -10' B 3' -6' B 8 1 3' Y 8" 5' B 7- 2- %Pira J J Amaetiam Amman Atına Bağdat Brûksel Oievre Franldıırt Lefluışa Petasourg Londra Madfic Mılano Mostova Mûnıh Parıs Prag Rıyad Roma Vıyana V Y B B Y Y Y Y K Y B B 9 18' 12* 20" 10* 1C 13" 0" 1C 1? Kf B-10- Y Y K B B Y 9' 12' 3" 25' W 8' Ö- K* £5 lxıll " lu A-aak B+ulutlu G-gûnestı K-karlı S-ssiı Y-yağmurlu GÖZLEM UCUR MUMCU • Baştarafi 1. Sayfada Anımsayacaksınız: bu koşede bırkaç kez yazılmıştı: SSK ve eskı bakanlardan imren Aykut'un girişimleri ıle kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerini Guclendırme Vakfı" arasında yapılan sözleşme, SSK Yö- netım Kurulu'nda tartışma konusu olmuş, kuruldaki işve- ren temsilcisi Kemal Kadıoğlu, kurum ile vakıf arasında "ihalesiz sözleşme yapılmasına " karşı çıkmış; ancak söz konusu sözleşme işçi temsilcisi Enver Toçoğlu'nun da verdiği oy ile imzalanmıştı Bu olay Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tara- fından ele alınmış, kurul, konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanlığı müfettişlerince soruşturulmasını is- temıştı. Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda araların- da Türk-İş tarafından secilen Enver Toçoğlu'nun da bu- lunduğu SSK Yonetım Kurulu uyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığf nca kamu davası açılmıştı. Dava, Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Bu arada SİSATEV'in yüklendiği hizmetleri yapan BOT A.Ş." SSK aleyhine "meni müdahale" davası aç- mış, SISATEV ve adı geçen şirket. SSK aleyhine "icra takıbatına' gırişmişlerdir. SSK da SİSATEV aleyhine iki dava açmıştır. Bu dava ve icra işlemleri SSK Yönetim Kurulu'nda gö- rüşülmekte ve bu konuda kararlar alınmaktadır. SSK hizmetlerinin kamu görevi niteliğini göz önüne alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği ve SSK Genel Müdürlü- ğü, Enver Toçoğlu'nun dava bitinceye kadar görevinden alınmasını uygun görmüşler, Bakan Mehmet Moğultay da SSK Yönetim Kurulu'ndaki işçi temsilcisini geçici ola- rak görevden almıştır. Enver Toçoğlu, Ankara 7. tdare Mahkemesi'ne "yürüt- meyi durdurma" istemıyle başvurmuş, mahkeme bu is- temi reddetmiştjr. Olay bu. "Değişim Grubu", Toçoğlu'nun açılan dava nedeniyle geçici olarak görevden almmasına çok kızmış; yayımla- nan bildirıde şu suçlama yer alıyor, okuyalım: - Işçilerin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmekle odevli olanların gözü önunde Türk sendikacılık hareketi- nın Sosyal Sigortalar Kurumu 'undaki seçilmiş temsilcısi- ne bir bakan tarafından hukuk dışı yollarla işten el çektiri- lebilmektedır. Türk-lş bu bildiriyi, ILO sözleşmelerinin TBMM'de onaylanması ile emek kesiminin cumhuriyet tarihindeki en büyük kazanımlanndan birini elde ettiği gün yayımlı- yor! Aynı bildirıde "12 Eylül hukuku, işçi hak ve özgürlükle- rini hedefalan tüm yönlerı ile ayaktadır" denilmektedir. 12 Eylul, işçi hak ve özgürlüklerıne karşı anayasa ve yasalar getirirken Türk-lş'in eski genel sekreteri Sadık Şide de Sosyal Güvenlik Bakanı olarak askeri hükümetin Bakanlar Kurulu'unda MESS BaşkanıTurgutOzal ile bir- likteoturuyordu. Türk-lş'in -bazı sendikalar dışında-1982 Anayasası ha- zırlanıp, halkoyuna sunulurken sesi de çıkmamıştı. DİSK yöneticileri işkenceli sorgulardan geçirilip yargı- lanırlarken Türk-İş utanç verici suskunluğa gömülmüştü. DİSK yöneticileri idam istemleriyle yargılanırken, Türk-İş üst yönetimi bir gün DİSK davası duruşmasına gidıp dayanışma gereğini bile duymamıştı. Bunlar unutulmadı; unutulmadı da bunlan Türk-İş Ge- nel Kurulu'nda dile getirecek bır babayiğit sendikacı bu- lunamıyor. Sorun da bu! "Değişim Grubu", gerçekten ışçı hak ve çıkarlarını ko- ruyorsa, dün Şükran Ketencı'nin köşesinde yer alan "Şevket Yılmaz'in milyarı aşan kıdem tazminatı ' ile sen- dika başkanlarının aidıkları mılyarları bulan özel kıdem tazminattutarlarını tek tek araştırmalıdır. Türk-lş Genel Kurulu'nda bu "SSK-vakıf-şirket" ilişki- leri tartışılmalıdır Evet, Halep oradaysa arşın burada .. Sendika başkan- larının özel kıdem tazminatları ve şu vakıf işı... Türk-lş Genel Kurulu'nda bu iki konu da konuşulmalıdır. Var mı bu konuları gündeme getirebilecek böyle bir babayiğit sendikacı? Var mı? Türk-lş merkezinden çıkıp, Sağlık Bakanlığına da uğ- rayarak bir dosyanın kapağını aralayalım: Sağlık Bakanlığı müfettişleri Nevzat Koç, Atılay Ergü- ven ve Bekir Senyurt, Ankara Atatürk Göğüs Hastahkları Hastanesi'nde yaptıkları soruşturma sonucunda düzen- ledikleri rapor ve fezlekeyi geçen haziran ayında bakan- lığasundular.. Soruşturma sonucunda; BaşhekimOp.Dr. Mehmet Ün- lü, yardımcısı Dr. Bilal Demirbağ veeski hastane müdürü Hamza Yavuz haklarında, aralannda "gerçeğeaykınşe- kilde sevk kâğıdı" düzenleyerek Hazıne zaranna yol açmak savı da bulunan soruşturma konusu eylemler ne- deniyle kamu davası açılması ile başhekimin görevinden alınması istendi. O gün bugündür dosya bakanlıkta beklıyor. Bakan Aktuna, bu dosyayı okudu mu? Okuduysa ne- den başhekimi görevinden almıyor? Almıyorsa, nedir bu başhekimin ayrıcalığı? Ankara Trafik Hastanesi'inde bakanlık müfettişlerince yapılan soruşturma ne oldu? Nasıl sonuçlandı bu soruş- turma? Soruşturma sonuçlandıysa ne gibi işlemler yaptı Bakan? Yapmadıysaadı "Yıldırım"olan bakanasoruşturmalar konusundaki bu ağırlığın ve yavaşlığın nedenlerini sora- bilir miyiz? \ İKİ İNSAN... VE IVIİLYONLARCA AIDSli! T . C . S A Ğ L I K B A K A N L I Ğ I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle