24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 4ARALIK1992CUMA 16 SPOR Sarı-Kırmıalılar yannki Beşiktaş ve çarşamba günkü Roma maçlan için tempoyu arttırdı Galatasaray'ın en zorlu 5 günüTeknik direktör Feldkamp ilk kez bir lig maçı öncesi bu kadar iddi- alı konuşuyor ve "Beşiklaş"ın yenilmezlik unvanma son vereceğiz. Galatasaray bunu yapabilecek güçte bir takımdır " diyor. Futbol- cular ise oldukça moralli ve Beşiktaş'ı yenecekleri iddiasmdalar. MLSTAFAERSOY Yann ligde Beşiktaş. çarşam- ba günü de UEFA Kupası'nda Roma ile zorlu bir rövanş maçı yapacak olan Galaiasaray'da moraller yüksek. Teknik Di- rektör Karlheinz Feldkamp ılk kez bir lig maçı öncesi bu kadar iddıah konuşuyor ve "Beşik- taş'ın yenilmezlik unvanına son vereceğiz" diyor. Galatasaray'- ın yeni golcüsü Gütschow ıse yenı takımına yavaş yavaş ısını- yor. Gütschovv'un Beşiklaş maçında Hakan ile yanyana oynaması. Erdal'ın ıse ona sa- hava çekilmesi söz konusu. Galatasaray "da gole yakın ayaklar. Hakan. Erdal vc Gütschow. Feldkamp tarafın- dan yakın takibe alındılar. Alman hoca üç futbolcuya da gol çalışması yaptınyor. Galatasaray'ın yenı futbol- cusu Gütschovv sempatık tavır- larıyla şimdıden San-Kınnızılı Alman futbolcu Gütscho*. yeni takımına altşmaya çahşr>or(Fotağraf:ML STAF A ERSO\) takıma ısınmış durumda. Gala- tasarayh futbolcularla çok ça- buk kaynaşan Gütschow, "Ga- latasaray Avrupa'nın sayıh takımîan arasında. Bunu daha önce duymuştum. şimdi görü- yorum. Galatasaray'da ar- kadaşlık da çok iyi. Genç fut- bolcular çoğunlukta ve herkes bırbirine saygı göstenyor. Be- nımle çok iyi ilgileniyorlar. Takımda Almanca bilenlerin sayısırun fazla olması da benim ıçin avantaj. Beşiktaş maçında gol atmak ıstıyorum. Atama- sam bile nasıl bir futbolcu oldu- ğumu göstereceğim" şeklınde konuştu. Feldkamp: Beşiktaş'a hayranım Galatasaray'ın Alman tek- nik direktörü Karlheinz Feld- kamp ilk kez büyük bır maç öncesi iddialı konuşarak. "Cu- martesı akşamı Beşiktaş'la çok zor bir maç yapacağız. Beşiktaş benim Türkiye'de hayran oldu- ğum takımlann arasında. Uzun yıllar bir arada oynamış futbol- cular takımlannı devamlı başa- nya götürüyorlar. Onlann devamlıhğını beğeniyorum. Be- şiktaş gibi bir takımla maç yap- mak oldukça zor olacak. Zor maçlan kolay yapacak oyuncu- lanm var. Bende kendi oyuncu- lanma güveniyorum" dedi. Feldkamp: Hakan. Gütschovv ve Erdal'layakından ilgilenerek gol çalışması yaptınyor. Hakan ve Erdal ise aralanna yeni kaü- lan golcü Gütschovv'un takıma yararlı olacağını belirtiyorlar. Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını büyük bir hırsla sürdürüyor. Feyyaz ve Sergen oynuyor ASENAÖZKAN Beşıktaş'ta. Galatasaray hcyecanı. Ligde 48 hafıadan bu yana yenilgi yüzü görmeyen. geçen hafıa lider Kocaelispor'u farklı bir skorla yene- rck maç fazlalığı ile liderlik koltuğuna oturan Beşiklaş. yann Galatasaray ile oynayacağı ma- cm hazırlıklannı tüm hızıyla sürdürüyor. Bcşiktaşlı futbolcular Galatasaray maçının kendilcn ıçın bir dönüm noktası olduğunu be- lırtırken." Galatasaray yenıp. hem lıderliğımizi hcm de yenilmezlik ünvanımızı sürdürmek istı- >oruz" dıyorlar Siyah-beyazlı ekipte Sakat olan Feyyaz ve Sergen'in Galatasaray maçında uıkımlanndaki yerlerini alacak olmalan ise Be- şıktaşlılann büyük sevinci. Sakatlığı süren LKı'nin görevıni K.Alı yapacak. Kaleyi ise Buko'nun sakatlığı nedenıyle K.Metin koruya- cak. Masör Necali Yücel. sakatlıklarla ilgili yapttğı açıklamada. " Feyyaz ve Sergen'in sa- katlıklan önemli değil. Her ikisı de oynayacak. Ulvi ise ancak önümüzdeki haftaya hazır ola- cak" dedı. Beşiktaş. Galatasaray, maçının hazırlıklannı dün Fulyada yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Gordon Milne ise bu maçla il- gılı yaptığı açıklamada . " Galatasaray'ın yeni bir oyuncu alması bizi hiç ilgjlendinmez. Biz ra- kıp oyunculara değil . karşımızdaki takıma konsantre oluyoruz. Galatasaray çok iyi ve tec- rübcli bir ekıp. gerçekten mükemmel bir karşı- laşma olacak" dedi. Milne. İlalya'ya gidişi ilgili soruya ise, " Milan takımın davetlisı olarak İtalya'ya gitum. Onlann antrenmanıru izledim ve tesislerıni gezdım. Maç tekhfımıze program- lannın dolu olması nedenıyle olumlu yanıt ver- mediler" vanıtını verdı. DERBY MAÇI SABRI ÇELPCIN Maçınbüyüğü küçüğü obnazSpor Servisi - Dev maçın hakemi Sabri Çehk. Son haftalarda ba- şanlı maç yöneümleriyle ön pla- na çıkan F1FA kokarth hakemlerimiz- den" Sabri Çelik. yann oy nanacak olan Beşıktaş- Galatasaray maçını yönetecek. IJMPfliFfcez ligde oynanan bir derby maçını yönetecek Maçka Anadolu Teknik U- sesfnde görev yapan Sabri Çe- IOCTC zor maçın atmosferini ve neler hıssctüğinı konuştuk. Beşıklaş-Galatasaray ma- çında görev alacak olan Sabri Çelik daha önce defalarca Av- rupa Kupası maçlannda yan ha- kem olarak görev yapuğıru behr- ttrek. "Beşıktaş-Gaîatasaray maçını yöneteceğimi perşembe günü saat U.OO'de öğrerndım. Hiç yadırgamadım. Benim için büyük maç. küçük maç aynmı yok. Hiç heyecanlı değilım. He- yecanlanırsak zaten hakem ol- mayız İyi bır maç yönetıp topun oyunda kalma sürcsinin uza- F.Bahçe başkanı, yeniden futbol şube sorumluluğunu üstlendi Başkan Aşık'tanYılmaz'a darbe Çefik-16yıBık hakem masını isüyorum. Püriizlü, insan- lann kafaİannda sonı ışareti ya- ratacak bir pozisyon olmamasını isu'yorum. 16 yıldır hakemlik yapıyorum. Daha önce özel maçlarda derby yönetmiştim" dedi. BASKET YORIMIAHMETKURT Gidengelse... Bırakahm artık ağlamayı. Gıden gelse. ölmüş dedem gen gelirdi... Lütfi Kırdar'ı alan almış. satan satmış. Artık ne ka- dar bağırsak boş! Koskocaman basketbol aiiesi elindeki salo- na sahıp çıkamamış. kongrecilere kaptırmış. Şimdi oturup ağlıyor... İmza kampanyalan. basın toplantılan. atışmalar. politik baskılar... Daha önceleri nerelerdeydık bcyler? Proje onaylanırken. salon mühürlenırken. sporcular dışan atılırken alız bir kaç ses dışında kimseden '"tıs""çıkmıyordu. Basketbol başanlı olmaya başlayınca mı aklımız başımıza geldi? Hepı- miz Lütfi Kırdar koruyucusu kesildik... "Abdi İpekci uzak"diye bağınpçağınyoruz. Doğru! Şehnn merkezme uzak ve çok sapa. Ulaşım berbat. park gıriş ve çıkışlan berbat. çevre düzenleme ve aydınlatma berbat... Peki- yi ama şehrin göbeğindeki Lütfi Kırdar'a zahmet edip gidiyor muyduk ki Abdi İpekçTnin uzaklığından yakınmaya hakkımız olsun? Geçen sezon on-onbeş izleyicıyle maç oy- nanıyordu sevgili Lütfi Kırdar'ımızda... Soğuktan. pislikten, bakımsızlıktan yakınıp duruyorduk hep beraber. Elden gıdin- ce mi kıymete bindı Spor ve Sergi Sarayı!.. Bırakahm yakınmayı beyler! Yakışmıyor bizlere... Salonun elden gidişinin tek sorumlusu Sözen değıldir'. Bizler de suçlu- yuz .. Basketbolu cılız. güçsüz. sesisoluğuçıkmazdurumage- tiren biıler değil miyız? Biz birbirimizı yerken sokakta kaldık. Aynen kavga edıp boşanmaya karar veren kan kocalar gibi... Kavgaa eşler banşmaya karar verdiklerinde bir de bakarlar •ki oturduklan evin kıra sözleşmesi mal sahibi tarafmdan fes- hedilmiş! Haydi beyler! Banştık artık. gücümüzü topladık. Başka bir eve bakalım. Ölüvü dıriltmeye çalışmak yerine daha iyısini, daha güzelini arayalım. Araştıralım. Basketbola yakışacak yeni bir salon yapacak merkezdeki yerlerin bır lıstesini çıkar- tahm. İnönü Sıadfnın yanındaki yerde mi olur. yoksa Ok- meydanfndaki boşluklarda mı olur bilemeyiz. ama bir yer bulabilıriz elbette. Yıkımına başlanmış bir salonun arkası- ndan ağıt yakacağımızaçalışalım. Araştıralım. İslanbul"dakı tek yer Lütfi Kırdar'ın yeri değildi ya... Sporumuzun hakkı yenmiş, evi ehnden ahnmıştır. Bize yer göstermek herkesın böyııunun borcudur... Eskı evimizi geri ısteyip mal sahibi ile kavga edeceğimize anlaşıp daha yeni. daha güzel ve amaca daha uy gun bir eve sahip olabiliriz... Da- lan'ın, Spor Yazarlan Demeği'ne. Tenis Eskrim Dağcılık Ku- lübü'ne yaptığından fazlasını beklemek basketbolun hakkı değil mıdir? Anlaşır ve çalışırsak, alınan yerden daha iyi yer gösıerip üzerine tesısi bile yaparlar. Sözen basketbol düşmanı değil ya! Yardım edecektir. Bas- ketbola özel bir düşmanlığı olsa Belçika maçında İETT"yi se- ferberedip Abdi İpekçiye bedava seyirci taşır mıydı? Belki ile- nde her maça otobüs konulmasma yardımcı olur...Ve hatta... belki... Topkapfya kadar uzanmış çağdaş tramvay hattmı küçük bir ılaveyle Abdi İpekci'nin önüne kadar uzattmvenr Buyrun size Sırkeci - Abdi İpekçı bağlantısı... Buyrun. merke- zc toplu taşıma araçları ile bağlı çağdaş bir spor salonu... Gerçekçi olahm. ölüler dınlme7İ İsteyeceksek. alabileceği- miz bır şeyleri isleyelım. NECMtGLLÜMSEL Fenerbdhçc Kulubü Bj^kum Metin Aşık. futbol şubesine el koydu. An arda gelen başansız sonuçlardan sonra futbol şubesi sorumlubu Azız Yılmaz'ın 3 gün- dür Dereağzı lesislenne geîme- mesı üzerine dünkü antrenmana gelen Başkan Metin Aşık. ıplerı eline aldı. Başkan Metin Aşık San-Lacivenlı futbolculann ken- disînc' ihtiy^çlaıl''>olduğunu vc Aziz Yılmaz"ın futbol şubesinde arzulanan dısiplim ve arkadaşhğı sağlayamadığı gerekçesiyle fut- bol şubesmeel koyduğunu belirt- ti. Aziz Yılmaz. 14" ağustosta üzerine aldığı futbol şubesi so- rumluluğunu böylece 3.5 ay son- ra Başkan Metin Aşık"akaptırdı Antrenmanı baştan sona ızle- ycn Başkan Metin Aşık.çalışma- dan sonra futboleularla tek tek konuşarak Karşıyakd maçı önce- si moral verdi San-Lacivertlı fut- bolculara kaybedilen bir şey olmadığını belirten Metin Aşık. sözlenni şöyle sürdürdü: "Kendı- nıze ıyı bakın. Sakat futbokulan- mızın bir an önce iyileşmesini bekliyorum Sakatlıklan atlatır- sak şampiyon oluruz. Şampiyon Başkan Aşık, antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaptp yeni karan acıkladı. olduğumuz sene Fenerbahçe. ilk devrevı 5 puan geride bitirmiştı. Bunu unutmamak gerekir. O yıl birlik, beraberlik ve inanç vardı. Sizden istekli olmanızı. çok çalış- manızı ve birlikteliğı bozmama- nızı isüyorum. Fenerbahçe, sizden çok şey bekliyor." Başkan Metin Aşık. son maç- larda başansızlığı unutup bun- dan sonrakı karşılaşmalan ka- zanmalan gerektiğini behrterek "Sizlere manıyorum Türkiye'nın en kaliteli futbolculan sizlersi- mz"dedi. Fenerbahçeli yöneticiler, fut- bolcular üzerinde gereken inancı ve saygsyı sağlayamayıp başansız olan Joseph Venglosun gorevıne son verilemesinı kararlaştırdılar. Teknik direktör arayışma gıren ve mutlaka çalışacaklan kişinın yabancı olmasını şart koştuklan- nı vurgulayan F.Bahçeli yönetici- ler, San-Lacivertli takıma yakışır bir tekmk adam bulur bulmaz Venglos'un sözleşmesini feshede- ceklerini açıkladılar. İlkenF.Bahçe'dc Öte yandan Fenerbahçe, Kar- şıyaka'nın genç futbolcusu Ül- ken ile prensip anlaşmasına var- m. Bugün ıstanbul'a gefcrek yöneticüerle sözleşme imzalaya- cak olan millı futbolcu, pazar günkü Karşıyaka maçında San- Lacivertli formayı gıyecek. Öte y^odan Bulgaj^tan'da bulunan Stoilov'a atroskopi yapıldığı bildirikü. Stoılov'a ay- ncı dış yan bağlan kuv-vetlendı- rici bir operasyon da yapıldı. Kulüp doktoru Asım Bay- kan. Stoılov'un durumu hak- kında kesin bir karar ahnama- dığını belirttı. Baykan. yapılan operasyonun video kasetinin gönderileceğini ve kesin karann bundan sonra verilebileceğini söyledi. Ahmet Zor, istifa etti Fenerbahçe"nin altyapı so- rumlusu Ahmet Zor. çeşitli ne- denlerle görevinden istifa etti. Zorun istifası kulüp çevrelerin- de üzüntüyle karşılandı. YABANCI FİLE BEKÇİLERİ NEDENİ\XE GENÇLER PAS TUTTU Milli takımınyedekkaledsiyok• 16 1. lig takımından 12'sinin kaleleri yabancı fıle Urterek -Gercı bu seçim Pıomek bekçilerine teslim. Gelecek vaadeden Ramazan. veFanhTcnm'ındir.Amayodck- . , \ . . ,, . . , . , . . . te bekleyen bır kalecıyı almaktan- Metın, Altay, Kazım, Levent gıbı kalecıler oynama- saodönemformdaoianisimmiiiiya oynamaya reflekslerinî yitiriyor. ARtFKIZILYALIN Engin-Sakatlığı milli takımın teknik adanüannı düşündûrüyor. G.Saray ve Trabzon tehir isteyecek Spor Servisi - Avustralya'dakı Dünya Gcnçler Şampiyonasfna katılâcak olan (A) Genç Milli Takımı'nın maç trafıği. Trab- zonspor ve Galatasarayh yöneti- cileri tedırgın etti. Gençmilli takı- mda oynayan Galalasaraylı Okan ve Mustafa ile Trabzons- porlu Yakup ve Oktay'ın. A\iisturalya"ya gıtmeleri haündc bu ekipknn lig maçlannın tehin gündemc gelecek. 6-21 mart ta- rihleri arasındaki şampiyona ıçin en az 15 gün kamp yapacak olan milli takımın yetkilileri. Galata- saray ve Trabzon'daki oyuncula- ra gereksinim olduğunu ve bu futbolculann kesinlıklc Avoıst- ralya'ya göıürülecekienni belırt- tiler. Yönetmelik gereği. bir takı- mdan 2 futbolcu milli takıma alındığı takdırde o ekibın maçlan ısteğe bağlı olarak tehır edilebilı- vor. Mıllı takım kaleci sıkmtısı ile karşı karşıya... Türkiye 1. liginde yer alan 16 takımın 12'sinde yabancı fıle bek- çilerinin görev alması. gerck ye- dekte kalan Türk kalecilcnni vc gerekse mıllı takım teknik adam- lannı zor durumda bıraktı. Ya- bana kalecılerin arkasında görev alacaklan günü bekleyen birçok genç yetenek. 'maç eksiklığY nede- nıyle yavaş yavaş reftekslenni kaybederken mıllı takım teknik adamlan da. "yabancı kaleci ya- sağının' uygulanmaması halinde Türkıye"nin 5 yıl sonra büyük bir kaleci sorunu ile karşı karşıya ge- leceğini açıkladılar ve "Engın'le Hayreıtın sakatlanırsa 3. kalea ne yaak ki yok'" dedıler 1980'li yıllann ortalannda 4 bü- yüklerin kalelerini yabancılara teshm etmesiyle başlayan bu 'ya- bancı' kaleci salgmı. son iki yılda tüm Anadolu takımlanna da sıçradı. 'Kalemizi güvence altına alabm. önce gol yemeyelim" du- şüncesi ile getinlen yabana fıle bekçilen nedenıyle bu ekiplerdeki birçok genç kaleci yedekte kaldı Galatasaray kalecisi Hayretün ve Fenerbahçe'nin fıle bekçisı En- gın'in dışında şu an milli takım ka- lesini koruyacak "alternatif kales. bulunmaması nedeniyle bu ık> oyuncunun sakatlanmaması ıçin dua eden mıllı takım antrenörleri. böylebiraksılik halinde büyük bir zorlukla karşı karşıya kalacak- lannı söyledıler. Milli lakım kaleci anırenörü Rasim Kara, yabancı kaleci modası nedeniyle Türk ka- lecilerinin kendılennı gösterme olanağı bulamadığım söylerken. Altay. Murat. Le\ent. Kazım. Yüksel. Adnan. Ramazan gıbı isımlerin de yabanalar nedeniyle pas tuttuklannı belintı. Rasim Kara. "Yabancı kaleci niye gelir? Önce bunu araştırmak gerekiyor. Sımovıç. Schumacher, Bako gibi millı takım sevıyesindeki kaleci- lere karşı değıliz. Ama şimdi. ge- çen yıl Trabzonspor'un başansız olduğu ıçin kovduğu Petranoviç'e Konya kurtancı gözüyle bakıyor. Bu takımda Adnan, Fatih gibi ka- leciler varken bu seçim pek doğru değil. Türk çocuklan üvey evlat muamelesı görmeye başlar Nite- kım şu sıralar böyle bir tehüke söz konusu" dedı. Rasim Kara, milli takımın tum yükünün şu sıralar Hayretün'le Engin'in omuzlannda olduğunu ve bu oyunculann sakatlanması durumunda ya 37 'lık Yaşar ya da 35'lik Zafer'e görev duşeceğinı be- takıma gırer. Fenerbahçe'de Al- tay. Beşiktaş'ta Metin, Sanyer'de Şener belki mıllı takımda oynaya- bilecek ısimler. ama oynayamı- yorlar" dedi. Kinı kimin yedeği 1. Hgdeki 16 takımın 12'sinde yabana kaleci var.. Türkiye'dekı yabana kalecılerin listesi şöyle: Trabzonspor.Victor( Rama- zan). Ankaragücü:Zalad(Anf). Karşıyaka: Valov(Yüksel), A>- dınsponKadin. Kayseri: Lugusiç. Konya: Petranovıç(Fatih- Adnan), G.BirfiğiKjoran(Levent- Kazırn). Bakırköy: Kraft(Muhar- rem). Beşiktaş: Bako(K.Metin). Galatasaray: Hayrettin(Nezihi), Fenerbahçe: Engin(Altay-Can), G.Antep: Yaşar. Bursa: Ganchev- (Mehmet). SanyerMullen.Şener). Kocaelıspon ÖmeroviçtAlper). Spora 272 milyar daha vepildi Sporservia-Bütçe görüşmeleri sırasında spora ek bütçe olarak 272 milyar verildi.Rıfaeddin Şahin( DYP) ve Veli Andak Durak (DYP) m önergeleri ile 380 milyarlık ek bütçe ıstemi Bütçe komisyon başkanı tarafından indirilerek 272 milyara bağlandı.Bu ek bütçenin 50 milyan 2000 olimpiyatlannm hazırlığına .diğer 222 milyan da tesıslere tahsisedilecek.Bu arada bütçe komisyonundaki görüşmelerde spordan sorumlu Devlet Bakam M.Ali Yılmaz'ın bulunmaması da dikkaü çekerken eleştiri konusu oldu.Milletvekilleri "Bakan görüşmelerede olsaydı istinin 380 milyarlık ek bütçe pek alaalınırdı.'dediler. Mrkela'ya ceza2 maç Hayrettin-GSaraylı kaleci'nin mflli takmde yedeği yok. •Spor Servisi - Profesyonel Fulbol Disiplin Kurulu, BeşiktaşlıMrkela. Bursasporlu Tunahan ve Ankaragücülü Taner'e 2 maç ceza verdi. Kurul. dün Ankara'da yaptığı toplantıda, Kocaelispor maçında rakibme kasti tckmevuran Beşiktaşh Mitar Mrekala'yı2maç cezalandırdı. TSYDeğitim semineri • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bûrosu)-Türkiye Spor Yazarlan Derneği'nin düzenlediği 3. eğitim semineri, dün sona erdi. Seminerin son gününde Hilmi Ok ile Erman Toroğlu, "Profesyonel hakemlik, hakem-kulüp ilişkileri ve tribünden hakeme bakış" konulannı ışlediler. Müü takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli, "Gelişen dünya futbolunda Türk futbolunun yeri" konusunda 3 saat süren bir konuşma yaptı. "Teknik adam-basın ilişkileri" konulanna da değınen Mustafa Denizh'nin ardından, son olarak TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Öcal Uluç, "Spor basınınm dünü, bugünü. yannı" ^ konusundaki görüşlerini dilc t geıirdi. Güreş Turnuvası •Spor Servisi - Uluslararası 1. Karadeniz Kupası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası. İstanbul'da başladı.Turnuvaya Türkiye'nın yanı sıra Bulgaristan, Moldavya ve Ukrayna katılıyor. Dört ülkeden 52 sporcunun katılımıyla Bayrampaşa Spor Salonu'nda yapılan turnuvanın ilk gününde grekoromen stilde eleme müsabakalan yapıldı. Eleme müsabakalannda Türk güreşçileri. sabah ve akşam seansında yaptıklan \ karşılaşmalarda 19 galibiycv 7 yenilgi aldı. Erdem'e büyük nışan•Spor Servisi - Türkiye MiBi Olimpiyat Komıtesi (TMOK) Başkanı Sinan Erdeme, Japonyanın cn büyük nişanı bugün verilecek. Sinan Erdem, Japonyahükümeti tarafından İmparator Akıhito adına verilen en büyük nişan olan "The OrderoftheSacred Treasure, God Rays with Neck Ribbon" nişarunalayık görüldü. Kupakuralan • Spor Servisi - Türkiye Kupası Beşinri Kademe Kuralan, birinci ligde puan sıralamasında 9-16 arasında yer alan takımlann da katılması ile Ankara'da cekildi. Futbol Federasyonu'nda çekilen kuralarda Sanyer, bugüne kadar hiçbir takım gitmediği için maç yapmadan hükmen galip gelerek beşinci kademeye kadar yükselen Yüksekova Belediyesporile eşleşti. Türkiye Kupası Beşinci Kademe karşılaşmalan 9 aralık çarşamba gün yapılacak. Kura çekimi sonunda eşleşmeler, şöyle oldu: Samsunspor - Çanakkale Dardanelspor Aydmspor - Eskişehirspor. Yalovaspor - Bartmspor. Yüksekova Belediyespor - Sanyer; Tavşanh Linyitspor - Gaziantepspor. Alanyaspor - Bakırköy. Kayserispor- Karşıyaka. Konyaspor- Gençlerbırliğı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle