24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4ARAUK1992CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Koray ödülleri dağıtıldı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Rüştü Koray ödüllerinin bu yılki sahipleri 'Anadolu'nun tarihsel, kültürel ve insani değerlerinın ortaya nkanlması ve tanıtılmasrna »atkılanndan ötürü Prof. Dr. Ekrem Akurgal. Prof. Dr. Jale İnan ve Yaşar Kemare venldi. Prof. Dr. Cevat Geray başkanlığında. Prof. Dr. Emre Kongar. Şükran Kurdakul. Özgen Acar. Prof. Dr. Alparslan Işıklı ve Salıh Er'den oluşan seçici kurulun belirlediği ödüllerin töreni bugün Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi'nde yapılacak. Askere gitmemek için sahtekârlık • İSTANBLL(AA)- İstanbul'da askere gitmek istemeyen baa adaylar için çürük raporu çağiayan 4 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre askerlik yûkümlülüklennı yerine getirmekten kaçınan Murat Ozoylumlu. Ahmet Başer ve Erdinç Yeşilyurt'un yerine, sakatlıklan nedeniyle önceden çürük raporlan bulunan Atilla Çapraz, Necmetün Serbest ve Arif Kâhya adlı kişilerin muayeneyegirdiği belirlendi. Demiroğlu'na İÜ'den destek İstanbul Haber Sen isi - İstanbul Üniversitesi Yönetim Kuruluve Senatosu. Danıştay 5. Dairesi'nin. iki dönemden çok rektörlük yapanlann yeniden atanmasinı iptal karanyla ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu'nu desteklediklerini açıkladı. Motor-Shovv '92 Fuarı • İSTANBUL(AA)- İnterteks larafmdan düzenlenen Moior-Show "92 7. İstanbul Uluslararası Otomobıl Fuan, 9 aralık çarşamba günü açılacak. Hilton Exhibition Center'da açılacak fuarda. BMW. Maserati. Volvo, Ford. Mazda.BMC.Nissan, Peugeot. Porsche. KI A. Renault. Otokar, Seat, Hyundai.Citroen. Fiat-Tofaş. Daıhatsugjbi otomobillersergilenecek. İkili öğretime tepki I İSTANBUL (AA)- İstanbul Diş Hekimleri Odasi'nca. "ikili eğitim" sistemine karşı olunduğu bıldinldi. İDO'dandün yapılan açıklamada. istihdam sorunuy la karşı karşıya bulunan diş hekimliğinde, fakültelerdeki kontenjanlann azaltılması ve ; eğitim seviyesınin • yükseltilmesi çahşmalan • yapılırken. "ikih eğitim" sistemiy le yeterli ve çağdaş - eğilim verilemeyeceği savunuldu. Yaralı bellboy kurtarılamadı • İSTANBUL (AA)- , Çahştığı otelin önünde ; tabancayla vurulan bellboy. • kaldınldığıhatanedeöldü. • BeyazıtYeşilTulunıba ; Sokak'taki Elif Oteli'nde ', valiz taşıyıcılığı (bellboy) ; yapan Lokman Bayman ; (19), akşam saatlerinde otelin ; önünde tartıştığı 7 kişiden • biri tarafından silahla ağır • yaralanarak Haseki ! Hastanesınekaldınlmışü. ; Lokman Bayhan, tüm ; müdahalelere rağmen ' kurtanlamadı. Yalova-Kartal'a tek vapur ; • YALOVA (Cumhuriyet) - '.Yalova-Kartal arası ikarşılıklı olarak günde 12 Iseferin yapıldığı arabah îvapur seferlerimn ıptal Jsdilmesinden sonra, devreye ; sokulan tek yolcu gemisi. j yolculann şikâyetlerine ^neden oluyor. İDGM'de olaylı jduruşmananbul Haber Servisi- . .jlanbul Devlet Güvenlik İ Mahkemesi'nde dün olaylı Jbirgünyasandı. Aralannda ; 23 eyleme kanştıklan savıyla »idam cezası istemiyle ' yargılanan Dev-Sol üyeleri ! KemalTamcamveîlkay ! Banş'ındabulunduğuçeşitli ! davalann sanıklan ; duruşmalarda, gözaltındaki J kayıplan ve ı Güneydoğu'daki olaylan ! protestoetmek için gösteri " yaptı. Hicbir iıısaıı mükemmel değildir3» ODün 'Dünya Özürlüler Günü'ydü. Dün zihinsel ve bedenselözürlü insanlarımızın da birincismıfvatandaş olması gerektiğibirkez dalıa lıatırlandı. rak, kurula katıtanlardan. "öncelikle Bayram Yiğit 27 yaşında; Alaçam'ın Doyram köyünde yaşamını sürdüriiyor. Bayram'ın iki kolu yok; ayakla- rı\ia yeımğini >iyor, tıraşını oluyor, tütününü diziyor, yazı da yazıyor. BayranTın tek isteği protez kol. Ba- kanltğın yeşil kartından alabilirse sorununun çözülece- ğine inanıyor. (Fotoğraf. MEHMET ÖZDEMİR) Düny a Sakatlar Günü nedetıiyle Yaşam Sevinci dergisi \e Ankara Anakent Belediyesi'nce organize edilen şen- likte konuşan İnonü. "Bir konuda özürtu olmak başka bir konuda üstünlük getirir" dedi. İnönü'nün konuşma- sını, ö/ürlülerin anlayabilmesi için Pelin Kobal adlı genç kız tercüme etti.("Fotoğraf. R1ZA EZER) Haber Ylerkezi - "İster bedensel, ister zihinsel özürlü olsun. bütün insanlar eşittir ve her insan başjıbaşma bir dün- yadır" evrensel görüşü dün çeşuli etkin- İiklerle kutlanan "Dünya Özürlüler Günü'nde daha da anlam kazandı. Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başka- nı, "Renkli laflar değil, somut işler isti- yoruz. İş istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Turgut özal mesa- jında "Bu insanlar bizlere nazaran daha ağır şartlarda hayat mücadelesi veren kahramanlardır" dedi. Başbakan Süleyman Demirel. özür- lülenn sorunlannın en kısa zamanda çözümlenmesinin hükümetin hedeflen arasında olduğunu belirterek "Hükü- metimiz hiçbir aynm yapmadan bütün bireylere eşit düzeyde hizmet götürmeye devam edecektır" dedi. Dünya Sakatlar Günü nedeniyle Ya- şam Sevinci dergisi ve Ankara Anakent Belediyesi'nce organize edilen şenlikte İnönü. konuşmasının işıtme özürlü va- landaşlarca anlaşılabilmesi için Pelin Kobal adlı bir genç kızdan tercümanlık yapmasını istedi. Inönü konuşmasında "sakat" ve 'özürlü' sözcüklerini kullanmamaya özen göstererek "Mesela kimisi çok iyi koşar. ona göre bizler özürlü oluruz. Bir konuda özürlü olmak başka konularda üstünlük aetirir" dedi Dünya Özürlüler Günü dolayısıyla dün birmesaj yayımlayan TBMM Baş- kanı Hüsamettin Cindoruk özürlü, özürsüz herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu belirterek "Özürlülerin üreti- me dönük olarak toplum yaşamına ka- zandınlmalan çağdaşhğın gereğidir" dedi. Sakatlan Koruma Milli Koordinas- yon Kurulu'nun dün Ankara'da ger- çekleştirdiği toplantıya başkanlık eden Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay ise günümüz toplumsal anlayışı içinde sa- katlann sağlam kişilerden ayn düşünü- lemeyeceğini söyledi. Türkiye'de halen sayılan 6.5 milyonu bulan sakat vatan- daşlar için özel önlemler alındığmı ve bunlann korunmalannın sağlandığmı belirten Moğultay, başta genç ve çocuk- lar olmak üzere tüm sakatlara fırsat eşitliği sağlayarak, yeteneklerinin geliş- tirilmesinin gerektiğini vurguladı. Toplantı başladıktan sonra özürlü- lerle birlikte salona gelen Türkiye Sa- katlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz. Moğultay'ın sözünü keserek, "Burada masa başında oturup bizim so- runlanmıza çözüm anyorsunuz. TC- nin kuruluşundan bu yana sakatlann sorunlannın çözümü için renkli laflar edildi. Bunlara alıştık. Bu sefer somut şeyler yapılmasını istiyoruz" dedi. Boy- raz. özürlülerin iş istediğjni vurgulaya- Devlet Bakanı Ibrahim Tez, yayımla- dığı mesajda sakat doğmaıun ya da son- radan sakatlanmanın kımsenın kendı tercihi olmadığını belirterek. "Onlar başka tannlann çocuklan, başka toplu- mun bireyleri değildir" dedi. Öte yan- dan Meclis çalışmalannda tekerlekli sandalye ile gelerek katılan Çorum mil- letvekiîi Muharrem Şemşek için TBMM ana binasında rampa yaptıran TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk, bu kez de özürlü seçmenler için de harekete geçti. Özürlü milletvekillerinin kürsüye çıkıp konuşma yapmalannı ko- laylaştırmak için de bir hidrolik plat- form haarlanması çahşması başlatıldı. Türkiye'deki özürlülerin sorunlannı araştırmakla görevli Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı DYP Eskisehir Milletvekili İbrahim Dedelek de "Özür- lüler Bakanlığı" kurulmasıru istedi. Dünya Özürlüler Günü nedeniyle Türk Ânneler Derneği İstanbul İl.Baş- kanlığı'na bağlı "'Florya Zihinsel Özür- lü Çocuklar Eğitim ve Beceri Merkeâ"- nde dün düzenlenen törende ise merke- zin yeni seramık ve teknik eğitim atölye- leri Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir tarafından açıldı. Vali Kozakçıoğlu'nun eşi Sabire Kozakçı- oğlu da aynı merkezde hizmet vereoek ve malzemelenni Hollanda Konsolos- luğu'nun hediye ettiği spor salonunun açılışmı yapu. Şofbenden üretici desorumlu• Üretici ve satıcılann, şofbeni uygun yere monte etmeleri gerektiğini bildiren Makine Mühendisleri Odası, denetimleri dışında yapılan montaj sonucu olan kazalardan kendilerinin sorumlu olduğunu kaydetti. İstanbul Haber Servisi- Makina Mü- hendisleri Odası (MMO) İstanbul Şu- besi yetkilileri. son günlerde artan şof- ben zehirlenmelerine dikkat çekerek. üretici ve satıcılann da mevdana gelen kazalardan sorumlu olduğunu belirtti. Doğalgaz, havagazı \e LPG (Sıvılaş- tınlmış petrol gazları)ikçahşan şofben- lerin. yanma sırasmda ortamda bulu- nan oksıjeni tükettiğini belirten oda yet- kilileri. zehirlenmelere karşı alınacak önlemleri anlattı. Düzenledikleri basın toplantısında. şofbenlerin mümkünse mutfak ya da banyo dışında bulundurulmalannı ıste- yen MMO yetkilileri. "Banvo ya da mutfakta şofben bulundurma zorunlu- luğu >varsa. mutlaka havalandırma bakımından ek önlemler alınmalı ve yanma gazlannın bir bacaya verilmesi- ne dikkat edılmelidır. Havalandırmanın yetcrsiz olması durumunda. bclırli bir süre sonra or- tamdaki oksijen oranı düşeceğinden. yetersiz yanma sonucu karbondioksit yerine zehirleyıci özelliklı karbonmo- noksit oluşur ve zehirlenmelere nedcn olur" dedi. Şofben üreticileri ve satıalannm. şof- beni uygun şekilde ve uygun yere monte elmcleri gerektiğini de bildiren MMO yetkilileri. denetimleri dışında yapılan montaj ve işletme sonucu oluşan kaza- lardan da kendilerinin sorumlu olduğu- nu kaydetti. MMO yetkılılen. şofben kullanımında şunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi: Şofben kullanırken dikkat edilmesi gerekenler • Smetreküptenküçükyerlerekesin- likle şofben konulmasına izin veril- memelidir. • 8-15 metreküp arası yerlerde kapı- nın altında ve üstünde iki adet 150 santi- metrekarelik menfez bulunmalıdır. • Şofbenin montajı sırasında uygun hortum ve detantör. kelepçe ve conta kullanılmalıdır. • Yanma sonucu oluşan gazlann or- tamdan atılmasını sağlamak amacıyla mutlaka baca bağlantısı yapılmalıdır. • Şofbenin bulunduğu yerde mutla- ka dış ortama açılan bir pencerc bulun- malıdır. Beyoğlu, yıldızlarla ışıl ışıl• Beyoğlu İstiklal Caddesi artık yıldız biçiminde hazırlanan ve kaldınm kenarlanna konulan panolarla aydmlatıhyor. Hem Beyoğlu'nu güzelleştirmek hem de yeni yıla pınl pınl bir cadde ile girmek amaçlanıyor. MUHARREM AYDIN Eskiden Beyoğlu denilince akıllara iğne. iplikten altına ka- dar her türden malın satıldığı. yaşamı adeta kolaylaşüran pa- sajlar: "Rebeka". "Romeo ve Jüliet" gıbi fılmlenn gösterildiği sinemalar ve çocuklar ıçın han- ka bir cennet olan Japon Pazan gelirdi. Beyaz Ruslann işletüğı dük- kanlarda satılan pastalann lez- zeti hala damaklarda durmuyor mu° Beyoğiu derulince akıllara ahşverişe ve akşamüsüen gean- tiye çıkan ailelerin yorgunluk- lannı attığı muhallebiciler gekr- di Markiz Pastanesi'nde bulu- şan sevgililer birbirlennin gözle- rinin içine bakarak. sıcak bir at- mosferde geleceğe yönelik plan- lar yapar. çjngene kadınlan kaldınmlarda güzel kokulu la- vanta çiçekleri saurdı. Kültür ve insan mozayiği Be- yoğlu. bir zamanlar işte böyley- di. Ya şimdi? Gerçi tramvay geçmişin derinhklennden sıyn- hp. İstiklal Caddesi'nde tekrar yerinı aldı ama peki yaşama bi- çimi? Vitali Hakkonunbaşkanhğı- ru yaptığı Beyoğlu'nu Güzelleş- lirme Derneği. İstanbul Büyük- şehir Belediye Başkanı Nurettin Milyarlarca yıldızm ışıltısıyla yetinmey en Beyoğlu, İstiklal Caddesf nin her yerine asılan y ıldızlarla yeni yüı karşılamay a hazırlanıyor. Sözen. Beyoğlu Belediye Başka- nı Hüseyin Aslan'ın önderüğin- de elele veren bir çok gönüllü- nün hem eski Beyoğlu'nu yaşa- üp. hem de bugünkü Beyoğlu'- nu daha da güzelleştirmek amacıyla başlattığı kampanya- da bir adım daha atıldı. İstanbul Büyükşehir ve Be- yoğlu Belediyesi ile Beyoğlu'nu Güzelleştirme Derneği tarafın- dan "Beyoğlu Yılbaşı Işıklan ve Süslemesi" nin açılışını yapmak amacıyla önceki akşam Oda- kule'de bir toplantı düzenlendı. Dernek başkanı ve Vakko ma- ğazasının sahibi Vitali Hakko ile istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen yaptık- lan konuşmalarda İstanbul'da yaşayan her insanın kentlilik bi- lincine kavuşması gerektiğini vurgulayarak. herkesi Beyoğlu'- na sahip çıkmaya çağırdı. Hak- ko ve Sözen bir ülke ya da kentte geçmışın yaşatılması durumun- da gelecek yeni kuşaklara daha güzel ve nitelikli şeyler bırakıla- cağı görüşünde birleştiler. İstik- lal Caddesi'ndekı mağaza sahip- lerine seslenen Vitali Hakko. be- lediyenin vereceğj fıdanlan dük- kanlannın önlerine dikerek. Be- yoğlu'ndaki ağaçlandırma çalı- şmalanna kalkıda bulunma- lannı istedi. Vitali Hakko. Hüseyin Aslan ile Nuretün Sözen daha sonra ise Odakule'nin önüne çıkarak, hep birlikte İstiklal Caddesi'nin ışıklandınlmasını sağlavan şal- terin düğmesine bastılar. Sözen. Hakko. Aslan \e beraberindeki- ler yıldız biçiminde hazırlanan ve kaldınm kenarlanna konu- lan panolann aydınlattığj İstik- lal Caddesi'nden Taksim'e ka- dar yürüyerek. çe\ redekilere kırmızı, san ve beyaz karanfillcr dağıttılar. Gökyüzündeki yıldızlann ışıl- ülanyla yetinmeyen Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nin her yerine asılan yıldızlarla yeni yılı pınl pı- nl giysisiyle karşılamaya hazır- lanıyor. Devlet sanatçısıyeriiie saııatelçisi Kültür ve sanat elçisi unvanı, Türkiye'yi en iyi biçimde temsil etmiş kişilereverilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- "Dev- let sanatçılan. devleün sanatcılan da di- ğerleri kimin sanatçısı oluyor?" "Devlet sanatçılan devlet kuruluşlannda mı çalışı- yor?" "Sanatçı özgürdür, kimsenin sanat- çısı olamaz" Ilk kez. 1971 "de çıkanlan bir yasayla. getirilen "devlet sanatçılığı" kav- ramı. gerek kamuoyunda, gerekse sanat- çılar arasında, bu tür tartışmalara. soru işaretlenne yol açtı. Son olarak 1991 yılın- da. zamanın Kültür Bakanı Gökhan Ma- raş döneminde. "devlet sanatçısı" seçilen bazı kişilerin, "sanatçılığının tartışmalı \e seçimlerin objektif olmadığ" savlan. tar- tışmalan iyice alevtendirdi. Öyle ki aynı yıl deviet sanatçısı seçilen Lütfı Akad. Yaşar Kemal. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Zühtü Müridoğlu, Hüseyin Gezer ve Füreya Ko- ral bu Unvanı "çeşitli gerekçelcrle" red- dettiler. Küllür Bakanlığı. bu tarıtşmalı "unvanı" kaldırarak ycnne "kültür \e sa- nat elçileri" ünvanını getirmeye hazırlanı- yor. Bakanlık. 657 sayılı Devlet Memurlan Yasası'nın devlet sanatçılığı ünvanını dü- zenleyen 59,60 ve ek geçici 16. maddeleri- nin değiştirilerek yerine "kültür ve sanat elçisi" unvanının getırilmesi hakkındaki yasa taslağını hazırlayarak Başbakanlık'a gönderdi. Taslakta. "kültür \e sanat elçili- ği unvanı'nın verilmesine ilişkin gerekçe- de şu görüşlere yer venldi: "Türk toplumunun kültür ve sanat ya- şamına büyük hizmetleri dokunmuş, Türk sanatının çağdaş dünya sanalının eriştiğı düzeye ulaşmasına katkıda bulun- muş. dolayısıyla uluslararası alanda da tanınmış sanatçılan onurlandırmak ama- cıyla düzenlenmiş olan devlet sanatçılığı unvanının bazı yanhş anlamalara yol aça- bilecek bir unvan olduğu anlaşılmıştır. Devlet sanatçısı. devlet kuruluşlannda gö- rev yapan sanatçı olarak anlaşıimamalı, toplumun sanatını vücelten. uluslararası alanda tanıtan. uluslararası sanat arena- sında ülkemizın adım duyuı in sanatçılara bu un\an verilmelıdir. Dola/ısıyla. devle- tin resmi bir görevlısi. devle in resmi bir sanatçısı olmayacak. ülkeniı. toplumun bir elçisi olacaktır. Aynca. de'let sanatçı- sının siyasal iktidann görüşüne uygun gö- rüşte olan sanatçılar arasından secilmesi tehlikesi de her zaman vardır. Oysa, ço- ğulcu demokratik rejimi yerleştirmeye çalıştığımız bir dönemde, toplumun çeşitli kesimlerinin kültür ve sanatını temsil eden bir "elçı' unvanının daha uygun olacağı düşünülmüştür." Kültür ve sanat elçisi unvanı, Türkiye'- yi yurtiçi ve yurtdışında en iyi biçimde temsil etmiş. uluslararası üne sahip kişilere verilecek. Taslağa göre, aynca bu elçiler. "devlet kuruluşlannda görev yapan elçile- re sağlanan bütün haklardan" yararlana- bılecekler. Kültür ve sanat elçilerine tanı- nan haklar, hemen hemen devlet sanatçı- lan na tanınan haklara eşdeğer tutuldu. Buna göre. kültür ve sanat elcilen. TCDDrTHY. PTT. Denizalik Bankası hizmetlerinden yüzde 50 indirimli yararla- nacaklar. Aynca bu sanatçılar. daha önce hiç de\let memurluğu yapmamış olsalar bile, Kültür Bakanlığı'nda sözleşmeli ola- rak çalışabilecekler, ıstediklen takdirde de Emekli Sandığı ile ilişkilendinlebilecekler. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, kültür ve sanat elçilerinin say ısı sınır- lı tutulurken. şimdiye kadar seçilmiş olan devlet sanatçılannm unvanı da koruna- cak. Her yıl her sanat dalından en az bir sanatçıya. bu unvan verilecek. Seçimdc objeklifliğin sağlanması amacıyla da bu sanatglann. TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden birer. Kültür Bakanlığı'ndan 1. ilgili sanat dalıy- la ilgili örgütlerden birer temsilcinin katı- lacağı bir komisyon tarafından secilmesi esası getirilecek. 'Side'yi, Foça'yı gördükçeiçim can ağlıyor' • " Yerel Yönetimler ve Turizm" konulu sempozyumda konuşan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş. turizm bölgelerindeki aşın yapılaşmanın sorumlusunu buldu: Seçmen sayısı azolan bölgelerdeki belediye başkanlan. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Turizm Bakanı Abdül- kadir Ateş. seçmen sayısının az olduğu turistik bölgelerde. be- lediye başkanlannın oy kaygı- sıyla imar planlannda çok ra- hat değişiklik yapabildiklerini vurguladı. Ateş, "Akdeniz ve Ege kıyılanndakı aşın yapılaş- manın sommlusu yüzde 80 ikinci konutlar. Kim veriyor bu konutlara yapım iznini? Be- lediyeler" dedi. Türk Belediyealik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı ta- rafından düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Turizm" konu- lu sempozyum dün başladı. Toplantıda konuşan Ateş, son 10 yıl içensinde yatak kapasi- tesinin 600 bine çıkanldığını anımsatarak. bu yıl sonuna ka- dar Türkiye'ye gelen toplam turist sayısının 7.3 milyona. toplam turizm gelirlerinin ise 4,5 milyar dolara ulaşmasmm beklendiğini bildirdi. Konuşmasında turistik böl- gelerdeki yoğun yapılaşmadan yakınan Bakan Ateş. bu geliş- mede en önemli faktörün. seç- men sayısı az olan beldelerdeki belediye başkanlannın oy kay- gısıyla hareket etmeleri oldu- ğunu öne sürdü. "Side'yi. Fo- ça'yı. Kapadokya'yı gördükçe içim kan ağlıyor" diyen Bakan Ateş, sempozyum katılımcı- lanndan ağırlıkh olarak bu konu üzerinde durmalannı is- tedi. Ateş, turizm sektöründe yer almak isteyenlere ise şu tavsiyelerde bulundu: "Yapılacak her yatınm eko- nomik ve dünya ile rekabet edebilecek düzeyde olmalı. Aynca yatınmlar yapılırken sosyal sorumluluk hissedilmeli ve bu sorumluluk göz önüne alınarak girişimde bulunulma- h. En önemlisi ise çevreye ve doğaya karşı sorumluluk." Bir turizm master planının ortaya çıkartılması için yoğun çalışmalar içerisinde olduklan- nı da kaydeden Bakan Ateş. bugüne kadar 34 ilin turizm master planının tamamlandı- ğını bildirdi. Ateş aynca. Ege ve Akdeniz sahıllerindeki 100 kadar yerleşim bıriminin altya- pı sorununa çözüm getirmek amaayla geliştirilen ATAK projesi için de Dünya Bankası ile kredi bağlantılannın kurul- duğunu söyledi. Sempozyumda söz alan İçiş- leri Bakanı İsmet Sezgin. turiz- min gelişmesinin başta gelen şarunm ülke genelinde huzur ve güven ortamının sağlanma- sı olduğuna dikkat çekti. The Marmara'da müzayede SedatHakkı Eldem'in antikalan satüıyor Kültür Servisi- Maçka Me- zat'ın pazar günü The Marma- ra otelinde düzenleyeceği mev- simin son müzayedesinde, ünlü mimar Sedat Hakkı El- dem'e ait antika eşya ve eserler yer alıyor. Türk sivil mimarisi üzerinde çok önemli çalışma ve araştır- malan olan Sedat Hakkı EI- dem, Türk mimarisini kendi projelerinde uygulamış ve yalı mimarisini başan ile geliştir- miş bir bilim adamı. Sedat Hakkı Bey'in ailesi ta- rafından müzayedeye verilen eserler arasında. tahmını fiyatı 30 milyon lira olarak saptanan Edimekari tavan ilgi çekiyor. Koleksiyon parçalan ara- sında bulunan tablolann en gözdelerinden. Arif imzalı 60x90 santimetre boyutunda "Çadır Köşkü " 15 milyon.* anonim yağlıbova "Çırağan Sarayı Önünde Cç Ambarlı Mahmadiye Gemisi" tablosu 25 milyon, Henry Aston Bar- ker imzalı, 1813 Londra baskı- sı, İstanbul Panoraması 25 milyon liradan alıalara sunu- lacak. Müzayedede yer alan diğer eserler arasında en pahalı par- ça, 100 milyon lira tahmini fı- yatla satışa sunulan 11. Abdül- mecit tuğralı gümüş tepsi. Osmanlı 6 adet demir anah- tar (750 bin). kaptan-ı deryalar için yapılmış 2 adet Osmanlı gemi kandili (15 milyon), insan başı biçimindeki 19.yüzyıl Ça- nakkale şekerlik (4 milyon), 19. yüzy ıl savatb gümüş kılıç (5 milyon), 6 parçalık tütün kutu- su koleksiyonu (4 milyon), Os- manh kemer tokası koleksi- yonu (8 milyon), Osmanlı zırh- lı takımı (18 milyon). ve tuğralı gümüş kibritlik (1 milyon 500 bin) müzayedenin değişik zevklere seslenecek, ilginç par- çalannı oluşturuyor. İSVİÇRE YAŞAM GELECEĞİN GÜVENCESİ...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle