11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/6 HABERLERİN DEVAJVfl 23 OCAK 1992 Genelkurmay Başkanı Güreş: Yedek subayhk Arsa yağmasına suç duyıınısu tamamen kalkacak, ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Genelkurmay Başkaru Orgeneral Dogan Gureş, Silah- lı Kuvvetler'in modernizasyonu çerçeyesinde, asker sayısında in- dirimin bu yü sonuna kadar ger- çekfcştirileceğini söyledi. Sözleş- meli subay uygulamasına l»aşla- nacağını, karargâhlarda sivü personel istihdamına başlandı- ğını kaydeden Güreş, sözieşme- li subay uygulaması ile yedek su- bayhk kurumunu tümüyle yü- rürlükten kaldırmayı amaçla- dıklannı da bildirdi. SilaMı Kuvvetler'in moderni- zasyonu çalışmalannın sürdîiğü- nü, bu yılın sonunda önemli öl- çüde asker indiriminin gençek- leştiriieceğini belirten Güreş, bu çerçevede alay ve tümen örgüt- lenmesi yeıine tabur ve tugay ör- gütJenmesinin temel alınacaginı, bunlardaki asker sayısımn da riskli bölgelerden uzaklaşıldık- ça azaltılacağını bildirdi. GCireş, sözleşmeli subay uygulaması ile yedek subay gereksinımıni asga- riye, hatta sıfır noktasına indir- meyi amaçladıklarıru belirten Güreş, bu göreve alınacaklarla 2'şer yülık sözleşmeler yapılaca- ğıru, bu subayların çok daha üst rfltbelere yukselebileceklerini söyledi. Güreş, SUahh Kuvvetler karargâhlannda da yine bu çer- çevede sivil personel istihdamı- na başlandığinı açıkJadı. Uzman erbaş statüsü ile istihdam edile- cek personel ile de asker sayrsın- da indirim olacağını kaydeden Güreş, ilk indirimin bu yılın so- nunda Kara Kuvvetleri'nde ola- cağını ve buradaki asker sayısı- mn yaklaşık 450 binden 300 bin- lere indirileceğini bildirdi. Güreş, bir başka soru üzeri- ne de dünyadaki son gelişmeler- le birlikte NATO'nun "tehdit" unsurunun yerine "risk" unsu- runu esas alan yeni bir güvenlik stratejisini kabul ettiğini belirt- ti." Güreş, modernizasyon ve re- organizasyon çalışmalannın da bu yeni strateji çerçevesinde ol- duğunu anımsattı. Güreş, bağımsızhğını ilan eden Türk cumhuriyetlerine iliş- kin bir soruya karşüık olarak da bu cumhuriyetlere askeri yardım konusunda ancak hükümetin karar vereceğini, bugüne kadar kendilerine bu yönde bir istem ulasmadığmı söyledi. Güreş, ge- rektiğinde herhangı bir ayırım gözetilmeksizin bu cumhuriyet- lerden öğrencilerin Türkiye'de askeri okullarda eğitilebileceği, aynca askeri personelin de Türkiye'deki tatbikatlara göz- lemci olarak çağnlabileceğini bildirdi. Güreş, "Dünyadaki getişmeler yeni bir giiç dengesi yaratır mı" sorusu üzerine de ortada bir be- lirsizliğin bulunduğunu belirte- rek "Ben lusa sürede yeni bir giiç dengesinin çıkacagını tah- min etmiyonım" dedi. Güreş, ABD ile sürdürülen stratejik işbirliği görüşmelerinin ağırlaşüğını da belirterek "Dısiş- leri Bakanlığı'nca yüriilülen bu çaüşmalar bilemiyorum neden, ama agırlaştı" dedi. Güreş, bir başka soru üzeri- ne de Kuzey Irak'ta konuşlandı- nlan Çekiç Giiç'ün görev süre- sinin 6 ay daha uzatılmasının, askeri değil, insani gereklilikle- rinden kaynaklandığını belirte- rek "Bu güciin görev süresinin uzatılmasmda Genelkurmay Başkanlıgı'nın hiçbir rolü yok. Bn tümüyle siyasi oCoritenin iradesidir" dedi. DYP Kocaeli Milletvekili Kurt, Gebze'deki yağma olayına karışan Cumhuriyet Savcısı ve Yardımcısı, TEK İşletme Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Köy Hizmetleri İl Müdürü'nün yargılanmak üzere açığa alınmasını istedi. CANAN GEDİK ANKARA — DYP Kocaeli Milletvekili Alaattin Kurt, Geb- ze'de milyonlarca metrekare ka- mu arazisinin yağmalanması ile ilgili kamu görevlileri için suç duyurusunda bulundu. Kurt, dün Adalet, tçişleri, Tanm ve Köyişleri ve Enerji Ba- kanlan ile görüşerek, usulsüz arsa alunlanna karışan kamu görevlilerinin yargılanmak üzere açığa alınmalarını istedi. Kurt, aynca köy arazilerini parselleye- rek hakkı olmayan kişilere ucuz fiyatla satan Guzeltepe, Şeker- pınar ve Muallimköy muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görevle- rine son veriknesi ve usulsüz ve- rilen tapulann iptal edilmesi için Içişleri Bakanlığı'na başvurdu. DYP Kocaeli Milletvekili Kurt, Adalet Bakanüğı'na yap- tığı basvuruda, Köy Yasası'na göre, köyde ikamet eden köy nüfusuna kayıth ihtiyaç sahibi kişilere verilmesi gereken arazi- Ierin köy ihtiyar meclisi karany- la hak sahibi olmayanlara da sa- tıldığını belirterek, şu görüşlere yer verdi: "Arsa saün alanlar arasında köyle hiçbir alaltası olmayan il- çeain nüfuz sahibi memurian da vardır. Bu kanıiBsuz islem ile kaksız menfaat temin edenler arasında Uce Cumhuriyet Savcı- sı Dnrsun Atayılmaz ve Savcı Yarduncısı Nadir Üçüncüoglu da bulunmaktadtr. ÜcedekJ bu haksız ve kanunsuz tasarruf ile ilgili kaauni kovuşt«nnauın saglıklı yurüyebilmesi için önce- likle bu kanunsuzluğa yol açan adı geçen kanun adamlanmn görevlerinden açıga alınmalan gerekmektedir." Kurt, tçişleri Bakanlığı'na yaptığı basvuruda da Gebze'nin Guzeltepe Şekerpınar ve Mual- limköy muhtar ve ihtiyar heyet- lerince yasaya aykırı olarak 406 bin 852 metrekare arazinin 986 adet parsel halinde satıldığıru ifade ederek, şunları söyledi: "Amlao köylerin muhtar ve ihtiyar heyetleri kanununun kesin bükümlerme rağmen bicçok ar- sayı köyde otunnayan ve köyle alakası olma\an kişilere satmış- ttr. Bu şahıslar arasındg ilçenin TEK başmühendisi ve eşi, Milli Egitim Müdüıü, Tapu Fon Amiri, savcı ve yardımcısı gibi nüfuziu kişUer bulunmaktadır ki bu durum o köylerdeki va- tandaşlanmuı ve kamu vkdanı- nı alabüdiğine rahatsız etmiştir. Bu haksız ve kanunsuz uygula- manın mesulii olan söz konusu köylerin muhtar ve ihtiyar he- yetlerinin görevteriae derhal son verilerek haklannda gerekli ka- auni kovnştunnamn yapılması- nı ve malum kişiler yanında köyden olmayan diger şahısla- nn tespit ettirilerek tapu iptal- (erinin sagianmasuu arzede- rim." Kurt, Tanm ve Köyişleri, Milli Eğitim ile Enerji bakanhk- lanna da başvuraraİc, Köy Hiz- metleri İl Müdürü Tevfik Büyü- kakkaş, TEK İşletme Müdürü BasmUhendis Öyas Şimbil ve il- çe Milli Eğitim Müdürü Enver Fatihoglu'nun açığa almmalan- nı, yargılanmalannı istedi. Kurt'un başvurusu üzerine Adalet Bakanı Seyfi Oktay, kendi bakanlığına bağh görev- üler için işlem yapılması talima- tını verdi. Kurt, suç duyurusunun yanı sıra arazi yağması konusunda Meclis araştırması açıhnası için bir önerge verdi. DYP'li Kurt ve 12 arkadaşının imzasını taşıyan araştırma öner- gesinde, arazi saüşlarında hak-* sızlık, kanunsuzluk ve yağma olaylanmn olduğu yönünde id- 'lblsuzluğa karşı politîk davranılmaz' dialar bulunduğu kaydedilerek şöyle denildi: "Sadece bir ilçe dahilinde or- man arazisi olarak 1 milyon 458 bin 616 metrekare, hazine ara- zisi olarak 386 bin 537 metreka- re, Devlet Demir Yolları arazisi olarak 91 bin 589 metrekare ara- zi kiraya verilmiş, 211 bin 28 metrekare arazi de 49 yıllık irti- fa hakkı tesis edilmek suretiyle kiralanmış, Maden Kanunu'na göre 71 bin 689 metrekare arazi kiraya verilmiştir. Muhtetif şe- kilde de 3 milyon 127 bin 344 metrekare arazi sanlmışür." önergede, adı belirtilrneven il- çeye bağü Uç köyde ihtiyaç sa- hibi köylülere dağıtılması gere- ken 406 bin 352 metrekare ara- zinin parseller halinde başkala- rına satıldığı kaydedildi. (Baştarafı 1. Sayfada) "Göreve he- nüz başladığım için size tafsi- latlı açıklama yapamamanın s ı k ı n t ı s ı içindeyim" di- yen Güven so- rularımızı şöy- le yanıtladı: — Eldeki dosyaiar dışında, si- zin bu göreve gdmeden önce rfituiifjn'n duyumlar ve iizeri- ne gidilmesi gerektiğini düşün- diiğiinüz konular var mı, neler? GÜVEN — Bizim bir konu- yu inceleyebilmemiz için yasa gereğince Başbakan'ın direktif vermesi gerekiyor. Tabii şimdi burada görev yapan arkadaşlar- la oturup konuşacağız, konula- n inceleyeceğiz, gereği neyse ya- pacağız, tabii yeni bir konunun incelenmesi gereğini duyarsak Sayın Başbakan'a aktaracağız. — Böyle bir kunılun başına bir politikacı getirilmesini siz nasıl degeriendüiyonızsunuz? GÜVEN — Şu anda bizim artık politik bir kisvemiz kalma- mıştır. Şu anda biz Başbakanlı- ğın bir ünitesinin başındayız. Sadece Sayın Başbakan'a bağlı olarak, bir kamu görevlisi ola- rak hizmet ifa edeceğiz. — Sizin yapacagımz bir araş- tırma ya da soruşturmanın so- nucunda gecmiş iktidarlara mensup bir politikacının mah- kemeye sevk edilmesi gerektigi sonucuna vardığınızda, politik da>ranmakla suçlanmanız söz konusu olabilit Bunu gögüsle- yebilecek misiaiz? GÜVEN — Tabii göğusleye- biürim. Çünkü yaptığun soruş- turma, politik bulgulara değil, objektif bulgulara dayanacaktır. Delil olacaktır, objektif kıstas- ları olacakür. Bütün bunlar varsa, politika- ya yer yoktur. Bunlar olmadan da kimsenin mahkemeye sevk edilmesini zaten istemeyiz. Gö- rev yaptığun süre içinde politi- kayla ilgim kalmamışur, ama görevim biterse, o zaman yeni- den düşunür, politikaya dönüp dönmemeye karar veririm. — Yapögınu sonışturmalar sırasında sizin de mensup oidu- gnnuz partiden brisi, genel ida- re kuramnda birlikte görev yap- ügınu bir arkadasuuzm yolsuz- luk yaptıgını çıkanrsaaız.. GÜVEN — Kanun gereği ne ise o yapılır, bundan hüç şüphe- niz olmasın. Sayın Başbakan da bu konuda hassastır. Kanunun gereği ne ise yapın diye emir ve- rir, bundan da hiç şüpheniz ol- masın. Bu hükümet bunu yapa- cağını beyan ederek kunılmuş- tur. Bu is bir itimat meselesidir, bunun yapılabileceğine itimat edildiği için bize görev verilmiş- tir. Bizim evveliyatımızda o ta- rafsızlığımız vardır. — Savcılık yapmış olmanu •edeniyle kendinize güvenerek konafuyorsunuz. Ama savcüıguı ardından potitika günleri geü- yor. GÜVEN — Siyasetin içinden geldiğimiz doğrudur. Ama bir araşürma, inceleme yapılacaksa, yıllarca devlet hizmetinde çalış- tıktan sonra siyasette de birta- kım tecrübeler kazanmış olarak daha iyi hizmet verebileceğim inancını taşıyorum. Bürokrasinin aşın katılığını, bu tecrübelerimle dengeleyebile- ceğimi de umut ediyorum. Eğer görev bilinci tesis etmiş, teşek- kül etmişse, arada bir surenin ol- ması, bunun yeniden işlemesine engel değildir. Yani yıllarca hak ve adalet tevziatında çok şükür veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur, tersine çok acil bir gö- rev anlayışında olduğum inancı- nı taşıyorum. Demirel-Mitsotakis Davos buluşması 1 şubatta ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Başbakan Süieyman Demirel ile Yunanistan Başba- kanı Konstantin Miçotakis'in Davos'ta bir araya gelmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Iki lider arasındaki görUşmenin 1 şubat- ta gerçekleşmesi bekleniyor. Davos zirvesi konusunda he- nüz resmi bir açıklama yapılma- dı. Ancak görüşmenin "resmi •itdik taşınuKhgTna işaret eden Dışişleri Bakankğı yetkilileri, iki liderin bir araya gelmesüıe kesin gözüyle bakıyorlar. Demirel-Mitsotakis görüşme- sinde üzerinde durulacak konu- lann, Kıbns ve Makedonya üze- rinde yoğunlaşması bekleniyor. Demirel'in her iki konuda da, Türkiye'nin bugüne kadar sa- vunduğu görüşleri bir kez daha Yunan Basbakanı'na üeteceği, özellikle Kıbns sorununun çö- zümü konusunda Denktaş ile yapılan görüşmeler doğrultu- sunda Türk tarafımn tezini yi- neleyeceği bildirih'yor. İki lide- rin görüşmesinde aynca Türk- Yunan üişkileri, hava ve kıta sa- hanlığı ve Türkiye'nin ATye üyeliği konulannın da ele ahna- cağı belirtiliyor. Bu arada, aynı tarihlerde Da- vos'ta bulunacak olan Kıbns Rum yönetimi u'deri Yorgo Va- süiu'nun da Demirel'le görüş- rnek için randevu talep ettiği, ancak talebe henüz olumlu bir yanıt verilmediği bildirildi. De- mirel'in Vasiliu ile görüşmek ko- nusunda kesin karannı vermedi- ği ifade edildi. Demirel'in Da- vos'ta Pakistan heyeti ile bir ikili görüşme yapmasının beklendi- _ji dfi_ bililiııildi Sinema • Tîyotro» Göttori 232 64 26 • 230 21 «7 M I C K £ ı R O U R K f 0 0 N J O H N S O N HARLfY DAUIDSON MARLBORO MANVon SIMON VINCER ,'41»03) '1 0O-13 0O-150O-17 tS-T9Jtt?145 1143 75 76ı 12 00-'4 15-16 30-'8 45-21 15 (575M44) 1l00-l300-15(XM7(»-WI0-2lt5 |33?8O») 11001330-16»1»00-21X »ETHOfSC 1125 74 78ı Izmıı OEMZı* "64611 Bursa »U«C ı2!2350ı CHARLItSHEE» CARYEIW£S VALERI* GOLIKO U.0T0KBOSES HAVADA KOMİK BİR ŞEYLER OLUYOR Yönetmen: JIM ABRAHAMS BÜTÜN FİLMLERİN ANASI 8JTE |247 69 4Tı M 00 T30G-1S1S- SOKYYA '336 36 82 M 00-T3 '5-'S 30- KTOâLU 1251 »410, ı ı 30-13 30-15 X . . |AMK-1 5182660, n QO-t300-15 00- B«tııf*oy İNCtm.1 (5726439ı 11 0O-»30O-1S 00 X '9<S-2 30 ' 9 ' 5 2 3O-1930 2 700-1« 00-2' 700-19 0O-2 M E L B R O O K S KOKUŞMUŞ HAYAT "Senin ıengin olmon Allah'ın emri mi be adom?" LIFE STINKS LESLEY ANN VtfARREN Vön : MEL BROOKS Km*Of MOOA ı3C-~ 01 281 1100-13ÛO-15 15-1? -S-f9X-213C rTT»».. I Î H H * Çm |AfAK-2 5-6jtğO ' 1 30 14 00 16 3O-i8 *5-V 00 GAZt ?*7 96 651 1 1 00-'3 00 15 O0-17 I 1 ; <9 3C ?' *5 OUMY* r2.9 93 5i '2 0O-'4 15-16 30.18 45-İ1 15 KÜRT EDEBİYATININ BAŞESERI Afem û Zîn "Kim de aşkt seçer" Mem ıle Zbt gtbt.. Eser: EHMEDİ XANİ MELTEM DOĞANAY - YALÇIN DÜMER HALİL ERGÜN - FÜSUN DEMİREL "Bilge" rolünde özel konuk: MUSA ANTER Yönetmen: Ümit Elçi Yapım: Aktiyon Yoptmalık 20 Ocak'tan ıtibaran Diyorbakır DİLAN Sinenmı 21 Ocak'tan itibaran Adona SEYHAN Kültür Merfc» Yalunda G<n»nt^> SES Siınmtmnıta KI;.\TOIT\<IL\UI Turgut özakman FEHÎM PAŞA KONAĞI Müzik: Ruhi Ayangil Yön: Hakan Altıner 22 Ocak Ç«rt: 21.00 23 Ocak Pfş: 21 00 24 Octk Cumc 21.00 Mttşflk Kenter Uttarlti Nazım Hikmet KUVAYI MİLLİYE OğuArıl 22 Ocıt Ç*f: 15.00 25 Ocak C.tMİ: 1S.00-11.00 L Razumovtkaya B. Poksoy SEV6İLİ YELENA SERGEYEVNA Yon Y,ldız Kenter UOcokPanr 15.00-1*00 EVDE 5 BAŞINA Beş Kez Daha Fazla Kahkaha Yönetmen: STEPHEN HEREK CHHI8TINA APPLEOATE - JOANNA CASSIDY H«Wr»*«-2 (MT<9 1>) 11 30-1330-15 30-U 30-19 30-21 « BcyoAlu LALC-1 (24* 25 M) 12 00-14 15-1« 30-18 45-21 15 K»d«4yOC»K (3M XI 71) 11 0O-13O0-15OO-170O-19 00-21 30 VMRNER BROS. DANNY DEVITO Işte Ikı Buyuk ^alancı EMEK (244 U 39) t20GM4 T5-I6 30-1445-2115 ÇtafŞAFAK (516 2» M) 1100-13 30-16 00-1630-2100 Ankara AKÜN (127 76 5*) 12 15-U3C 16 45-19 00-21 15 Izflttf İmifl {21 42 «1> l 5 U3C 1 6 4S-19 00-21 15 GENEL İSTEKÜZERİNE SOMESTR TATİLİ NEDENİYLE Ptesi hsriç hergün 21.00 • C.teti 18.30 • Pızır 15.30 YENİKAPI HÜRRİYET GÖSTERİ MERKEZİ YALNIZ 2 HAFTA BENİBİMZ YÖNETİR MİSİNİZ? 100. OYUN 3 ısı m Z O <" £ Cunu.2100 U 0 0 Î I 00l>»ı>r IS00-H0Oİ T«( 161 01 91 (Olopırk.ına <ırdır) BİZİM TIYATRO M.Puig/Macil Koper ÖRÜMCEK KADININ ÜPÜCÜĞÜ C.tesi-Pazar 15.30 Baro HanTünei 144 8137-145 24 90 rX3STLARTtYATR0Su M»;kı-EJİD Madn Fttültt SHonıı'Bda Istiklal Cad. No: 140 Tel: 251 1865-66 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy Salı-Çarf.: 21.00 Pterr* Henrl Caml • Ferhan Şonsoy IYORGUN MATADOR Perfembe: 21.00 Cihan öksüz • Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIK KABUÖU Cuma: 21.00 Ctasi-Pazar: 15.30-18.30 BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI 502 08 53 AZİZ NESİN SAHNESİ 507 43 83 S KUDRET AKSAL | A2İZ NESIN CULDURU - 2 BCH.UM VONETEN TURGAY KANTU8K OYNAYANIAR ORHAN AyDIN OKTAY KAYNARCA HDANTEK YAKINDA BASLIYOR YOHETEK AHMET GUUHAN PERŞ CUMA C TESI 20J0 C TESI PAZAR ISOD &UNGÖ01N şuet MÛO AITMAZNEOAR REKLAM FllMİ DAĞIT1M1NDA l l l l l | J | ı]i] 149 5O33 || IİSMET KUNTAY TIYATRO OOÜLÜ) | Levent Kırca - Oya Başar - Gündoğarken 60 Kişililc Kadro Bilet Sohf: Gosteri Merkezi. 517 05 13 Vakkoramo Taksim: 251 28 88 Vakkoramo Suodıye: 350 87 42-360 90 90 Çodırımızdo tsıtmo tertıbatı vardır" Sinema Tiyatre Gösteri 232 64 26 230 21 87 İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I AY A LIK N SİN T BAYİLERDE E M/ R V DE A R G İ S İ KT .SİNEMALARDA DEEP PURPLE EFSANEVİ SOÜSTİ IAN 6ILLAN SOLO KONSERİ AŞK ÜZERİNE BİR FİLM Yön: KRZYSTOF KIESLOWSKI 4. H A F T A B*yojki FİTAŞ CEP (24S 01 M) 12 00-U 15-16 3O-'8-15-21 15 Yön: COSTAS FERRIS 2. HAFTA KadtkSy AS (33« 00 50) 11 00-13 30-16O0-19 0O-21 15 SİYAH GÖZLER Marcello Mastıoianni 3. HAFTA «akırkSy KARYA (542 11 72) 1200-14 15-1630-1845-21 00 KIRMIZIPAZARTESİ Ornella MUTI-Anthony DELON ErankSy APOLLON (362 51 00) 12 00-14 15-16 30-19 00-21 15 2. Moskova Fllm Şenliği Büyûk ödûlü Vahşl Kapttalizmin Torlhi Sinema • Tiyatre Gösteri 232 64 26 • 23O 21 87 VAATLER ÜLKESİ YÖn:ANDRZEJ WAJDA Yenılenmış dekoru ve ısıtma sıstemı ıle OKM (2S« < * 17) 13 00-16 30-20 30 Cad No: 110 ORTAKOY CBMALflEŞliaEY 0 9 KDNSB1SALONU 25 Ocak Cumartesi Saat 19.00 ŞAN SERİSİ SUSAN VON REICHENBACH Soprano NEAL GOREN Piyano Handel, Schubert, Wagner, Poulenc, Faure, Satie, Brahms, Strauss 27 Ocak Pazartesi Saat 19.00 ULUSLARARASI PİYANO SERİSİ DMITRI BASHKIROV Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Prokofiyef Türk Hovo Yolon Katkıtanyto * 15 Kifinin ûstijnd*kî gruptaro % 25 ınArim ys * Oğrvna, ö§r*Tm«n v« «m«kK indirimi lûm y«ri«rd« % SCdîr UUt Sol., Y.ri.n: Kam«r Salonu 248 53 92 CoH.na Do~wno ttırcmı 55? 95 60 - AKM Gi«*l>ri 251 56 00 Vakkoroma Suodiy. 360 90 90 ISTANBUL DEVLET TİYATROSU • «muruıı S«IOH 051 56 00 Î5JI \i 00 15 DO! Al«kund«r Gdmın YÜZYÜZE T j k i B PkAziz Kttm YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Yotntın: Kenın l|ik Mzik Timur Sltçuk 25 26 Dtak. 12 Şuhıl âKM ROHSItr SAIONU U5i 56 00 2SJ. IC İFM 1930 9iz i b t Wllliım Gibıon SAUNCAKTA İKİ KİŞİ Türkçtsi' Sevgı Sanlı limtsıt Al«v Sezer 25.26 Ocak Pıtrick Süıkind KONTRABAS Tûrkçtti: Hıle Kunlıy Yömttfi: Metin Belgin ! 2 Şubıt TIIOIZ SARATI IITAIHOSU MS8 30 80 ' " > • - • " . Atıtıylos ORESTEIA Turkçeıi Ebru Sonuç Ytnelen Muttıfa Avkırın 29X31 Ocık Hıldun Tımr SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI römUn Seoıilı Sarguı 22.23İ4 Dctk YÜZE ç : Brigi Pıktgy YSnttm: Çetin Ipekkıya 2\22232*.ZS2t Ouk Mmııt Bayter DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMtA Yimtııt C«n Gorzıp 28.2SJ0.31 Ocık 1.2 Şubıt Ali Tıygan MASAL BAHÇESİ fümnt Eım Szm» ZSOcak. I Sub» |1IJM| TAKSIMSAHNESI M49 69 JJi IS^IC^r rVr Cu-n 20 30 Ctesı 1500 20 30-Pa/ 1J 00ı Neztltc Ara2 AFİFE JALE YiMtııt: Kemn l»ık 2122.23.24.25.26 Ocak Jı» R«m( HİZZMETÇİLER Tûrkçni: Salad «rtal Yömtn: M ü Ertm 28.29 30.31 Ocak. 1.2 $ubal Jakoo Lorıy KÜÇÜK MOZART Türkpul Saip San Yoneten: Faik Erttner 28 Ocak. Ayrıcı Bilıl Sıtn Gıhria Oanıınn. 559 96 00/1104 VHkurlmı T ı k t w 251 15 71 Vakkırtmı Su«lı»r 360 90 90 20-26 Ocak 1992 tfcflt «EY/CJI.»* KY LÜKÜS HAYAT Yhmtrt HalDıa ttUHK» 121 Ocat Sllı 20.301 Tırjgt OZAKMAK RESİMLİ OSMANLI TARİHİ M l ErH» MMET 2 2 AriıMaım/Gncty GUMIN KUŞLARŞ Yhıtttıt HaUım DOflMEN CiUıı SİBH AİLE ŞEREFİ YHrtlt Bflll GIMMEK Z 2 2 B 2 g -ai| Yıldırın KESKİN ÇİÇEK SEPETLİ KIZ Y»«ttB. Erol KESKK ISalı/Pv/Cnu l u t liOO'ılıl Jtan »ml FE«WICK ÖDÜLLER KİMİN TSrtçMfc Etk Tılo çalKMM YİMta: HakM A1TMER |21«^3-24-25 Ocakl wi% »ussaı BİR KADIN Tlrkçoi' SMrı UMAMOBEL YİMtın: Çıtnı IfCKKATA |M Ocat fttrni adıhoy Haldu^ Ta"f es. 349 04 63 Saıl F»IK/Savtt KNÇEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE H M M : Madt KBPEI 121 Ocak Salı 20.301 M SltKM İLK GENÇÜĞİM Türtç» Cmil lürOKUTKU TiMen Enfin ULU0A6 122 23 2475-28 Ocak] OTIM GOllLHt Sıh: 2IIJ0/Çlr»wbr 15J» JOJOyp» Cuu: 20.30 Cmıanni: 1İ08-20.M/PI»: 15İB 18.30 BİLETLEH TIYATMI aSEUBHK YAJOHM TAKSİM «AKKORAMA IMERKEZI VE KADIKÛY HALIHIN TAKEB |MBKEZ| BIŞELERHBE 8ATILMAKTAM ISTANBUL DEVLET TİYATROSU 29 Ocak'tan başiayarak YILDIZ SARAYI TİYATROSU'NDA A i s h y l o t O R E S T E I A(Üçleme) KgtmmnonSunv Tıjıyınl»rÖmlnid(«f TürkçMb Ebru Sonuc Knlûn: MtrUı Alalay Yttnthn - Mııttala Avkınn Itık: YûkıM hyma Dtkv . NurMtln Ozklnû Kırıojrali: SigrM t r t v t t k Mizlc Mtlltı Szçrilk KORO Fuıda Aktuna». Mvllı Atalay. Tmr tirut. Ozdttı ÇiHçi. Ukû Dnrıı. AN DıutnHIUr. Mılılıkı Kaptanlar MIIIIMI Ali KapUolar. R«(u Oztan. Ujur Pılal «lıltkııi Stmtnjtçti Erkan TB ıi40efi. Mlm Tultkçnjlu. Payltar T l M l i l 0 ü r Yalm. 6tşe Tel: 149 09 44 Tlyatro Tel: 158 30 80
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle