16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
J3 OCAK 1992 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U ABD'nin, diplomatik ilişki kurmaktan kaçındığı eski Soyyet cumhuriyetlerini tanıması için girişimde bulunuldu Türkiyeden Azerbaycan atağıBağımsız Devletler Topluluğu'na Yardım Konferansı için "Washington'da bulunan Devlet Bakanı Ergenekon, ABD'nin henüz tanımadığı 6 cumhuriyete karşı "adil, eşit veobjektif' davranılmasını istedi. UFUK GÜLDEMtR WASHINGTON - ABD baş- kentinin tarihte gördüğü en büyük uJuslararası toplantılardan birisı olan "Eski SSCB'ye Yardım Kon- feransı" kapsamında VVashing- ton'a gelen Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon başkanlıgındaki Türk heyeti. ABD'nin şu ana kadar dip- lomatik ılişkı kurmaktan kaçındığı 6 cumhuriyete "adilane, eşit ve ob- jcktiP' davranması için gjnşimler- d e bulundu. ABD, geçen ay aralannda Erme- TüRKîmRUSYA nistan da olan bır grup ülkeyi he- men tanıyıp diplomatik ilişki ku- rarken Azerbaycan, Türkmenis- tan, Moldavya, Tacikistan, Gür- cistan ve özbekistan ile diplomatik ilişkivi geciktireceğini açıklamıştı. ABD Başkanı George Busb, bu cumhuriyetlerle ilişki kurmak için "sorıunlu güvcnlik politikaları ve demokratik ilkelere bağlılıkları ko- mısunda tatmin olmayı bekleyecek- lerini" vurgulamışü. Ancak bu yaklaşım muhatap 6 cumhunyette tepkilere yol açmış ve "YVashington'un bu yaklaşımının bu ûlkeleri ne ölçüde demokratikleşme yönünde teşvik edeceği" sorusu doğmuştu. Bunun bir de öncesi bu- lunuyordu: ABD, Türkiye'nin Azerbaycan'ı tanımaya hazırlandı- ğı dönemde "acele etmeyin" tonu- nu taşıyan bir girişimde bulunmuş, ancak bu Türkiye tarafından dik- kate alınmamıştı. Aksine Ankara, "adilane, eşik ve objektiF' bir yak- laşımla Ermenıstan dahil tüm cum- hunyetlen hızla tanıdı. Buna karşı- lık ABD, ayrımcı bir görüntü içine dûştü. Söz konusu konferans için 50'ye yakın dışişleri bakan:mn ABD baş- kentinde bulunduğu bir sirada ABD Dışışlen'nın güçlü ikı numa- rası Lawrence Eagleburger'ın Dev- let Bakanı Ergenekon ile ikili bir görüşme yapması, Türkiye'nin bu konularda söyleyecek* sözünün ağırlığını algıladıklannı gösterdi. Türkiye üç noktanın altıru çizdi: 1. Türkiye, ABD ile eski adıyla "stratejik ilişki", yeni adıyla "ge- nişlerilmiş ilişki" içinde olan bir müttefiki ve bölge nüanslannı iyi bilen bir dostu olarak eski SSCB'yi oluşturan ülkelere karşı "adilane, eşit ve objektiF' yaklaşmasının ne kadar önemlı olacağını anlattı. Bu cumhuriyetlere eşit davranılması- nın "Batı'ya entegrasvonlarını ko- laylaştıracağına" dıkkat çekerken bu politikanın "zaten Amerika'nın Batı ile entegrasyonu bedefi ile uyum içinde olacağını" vurguladı. Türk makamlan, ABD'nin söz ko- nusu 6 cumhuriyeti zaman içinde tanıyacağı inancıyla görüşmeden aynldı. 2. Türkiye ikinci olarak tüm yeni cumhuriyetlerin, yine "aynm" ya- pılmaksmn AGIİC'e dahil edilme- sinin yukanda anlatılan hedefe hizmet edeceğinin altını çizdi. Amerika bu düşünceye zaten fazla soğuk bakmıyor. Buna karşıhk Av- rupa'da daha "rezervH" ve Erme- nistan'a eğilimli bir hava var. Tür- kiye sadece bu ülkelerin AGİK'e dahil edilmesi için girişimlerde bu- lunmuyor, aynı zamanda cumhuri- yetlerin AGIK sürecinin önemini kavramasına yardımcı oluyor. 3. Türkiye'nin getirdiği üçüncü açı, eski SSCB'yi oluşturan ülkele- re yapılacak yardımın uluslararası Kafkasya ıçın ışbırligıDışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Moskova'ya yaptığı ziyareti tamamlayarak dün Ankara'ya döndü. Türk heyetine yakın kaynaklar iki ülke arasında ikili ve uluslararası konularda siyasi işbirliğinin geliştirileceğini söylediler. SEMtH İDİZ MOSKOVA — Türkiye ile Rusya başta her iki ulkeyi yakın- dan ilgilendiren bölgesel konu- lar olmak uzere ikili ve ulusla- rarası konularda siyasi istışare- leri arttırmayı kararlaştırdılar. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin- in Rus meslektaşı Aodre Kozy- rev'in çağnhsı olarak Moskova1 ya yaptığı iki günlük resmi ça- lışma ziyareti çerçevesinde alı- nan bu karann özellikle Kafkas- ya ve Orta Asya'daki gelişmeler çerçevesinde işletilmesi bekleni- yor. Nitekim Çetin ile Kozyrev başkanlığında yapılan resmi gö- riişmelerin sonunda yayımlanan ortak bildiride bunun ipuçları- nı bulmak mümkün. Dışişleri Bakanı Çetin'in Moskova ziya- reti ile "fiilen acılmış" olan söz konusu istişarelere Dışişleri Ba- kanı Kozyrev'in şubat başında Türkiye'ye yapması beklenen n- yaret sırasmda aynı düzeyde de- vam edilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hikmet Çe- tin, resmi ziyaretini tamamlaya- rak yapılan görüşmelerden "memnun" olarak kendisini Rusya'ya getiren özel ucağı ile dün sabah saatlerinde Mosko- va'dan aynldı. Türk heyetine ya- kın kaynaklar, "son derece olunüu" diye nitelendirdikleri ziyareti, "yeni döneme yönelik Ankara-Moskova ilişkilerinin taze bir zemine oturtulmasında önemli bir adım" olarak nitele- diler. Söz konusu kaynaklar, Rus- ya Devlet Başkanı Boris Yeltsin- in, Ingiltere Dışişleri Bakanı Do- uglas Hurd'u kabul etmesıne karşın, aynı sıralarda Moskova- yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çetin'e randevu vermemesi ola- yını "büyutmeme" eğilimlerini dün de sürdürdülcr. Aynı kaynaklar, Uişkilerdeki yeni dönemde Ankara ile Mos- kova arasındaki siyasi istişarele- rin önemine özellikle işaret eder- lerken, bu istişarelerde şimdilik başta Kafkasya'daki gelişmeler olmak üzere iki ulkeyi yakından ilgilendiren bölgesel sorunlar üzerinde yoğunlaşılacağının ip- uçlarını da verdiler. Zaten Çetin ile Kozyrev baş- kanhğında yapılan resmi görüş- melerin sonunda yayımlanan or- tak bildiride bunu doğrulayan bir yaklaşımı görmek mümkun. Bu çerçevede ortak bildiride her iki tarafın demokrasi ve insan haklanrun yanı sıra "laiklik", "egemenük haklan" ile "toprak bürtutlügüne" atfettikleri önemi vurgulamalan özellikle dikkat çekiyor. Moskova'daki diploma- tik gözlemciler, Ankara ile Mos- kova'nın kendilerini yakından il- gilendiren bu konularda böyle- ce "akort sagfaunış olduklaruu" ve bu yoldan ilgili tüm üçüncü taraflara "sinyal göndermiş olduklanm" belirtiyorlar. Görüşmelere yakın kaynak- lardan edinilen bir diğer izlenim de, Azeri-Ermeni çatışmasında Türkiye ile Rusya'mn karşıhkh olarak duyarlı oldukları konu- larda dikkatli davranacakları yolunda. Bunun ötesinde Rus- ya'mn Ermenistan, Türkiye'nin ise Azerbaycan üzerinde "yatıştıncı" rol oynamalannın da beklenebikceğini çağnştırdı- lar. Bangemann, Brüksel'e ters düştü LONDRA (AA) - tngil- tere'nın önde gelen ciddi fi- kir gazetelerinden Daily Telegraph, AT- Komisyonu Başkan Yardımcısı Martin Bangemann'ın. Istanbul'da söyledıği "Türkiye'siz toplu- luk düşünemem" şeklindeki sözlerinın Brüksel'de şaşkın- lık yarattıgını bildirdi. Gazetenin Brüksel muha- biri Boris Johnson imzasıyia çıkan haber yorumda, Brük- sel'de "Çoğunluğu Ana-. dolu köylülerinden oluşan 60 milyon nüfus ile Türkleri ka- bul etmenin görülebilir gele- cekte imkânsız olduğu anla- yışının yerleştiği" belirüldi. "Türkiye için AT umıptu" başlığını taşıyan yazıda, Bangemann'ın sözlerinin, temmuz ayından itibaren topluluk dönem başkanlığı- nı eline alacak İngiltere'nin Başbakanı John Major'in kendi dönemlerinde AT'nin Doğuya doğru genişlemesi- nin ana konu olacağı şeklin- deki son açıklamasıyla aynı paralelde olduğu kaydedildi. Türkiye'yi AT'ye alma ko- nusunda bir girişimin, Yu- nanlılann protestolarıyla karşılaşacağı ve Atina'nın derhal Türkiye'de demokra- si ve insan haklan konula- nnda itirazlarda bulunacağı belirtilen yorumda, AT ko- mısyonunun, Türkiye'nin 1987 yılındaki başvurusuna 'HNdukça negatif bir yanıt" verdiği kaydedilerek "Top- luluk yetkilileri, kendi iilkele- riıdeki kamuoyunun Tür- k.ive'den gelecek çoğunluğu Möslüman potansiyel göç- nntnlere hoşgörü ile bakacak- lavından kuşku duyuyorlar" denıldi. OKTA ilişkilerinin bugünkü statüsüne ba- kılmaksızın eşit dağıtılması yönün- de oldu. Bu ülkelerden bir kısmının ABD ile diplomatik ilişkisı var. Di- ğerlerinin yok. Ya da bir kısmı BDT üyesi, Gürcistan değil. Türki- ye, bu alanda aynmcıhk yapılma- dan yardım verilmesinin yararlan- na inandıgını anlattı. Türkiye bu girişiminde ABD'ye asıl "ince" mesajı, Azerbaycan ve Türkmenistan gıbi özel baglan olan cumhuriyetlerle Gürcistan ve Moldavya gibi özel ba|lar geliştir- meyi arzuladığı ûlkeleri aynm yap- madan savunarak verdı. Bu "ince" mesajın içinde yer alan bir derinük ise Türkiye'nin BDTnin uzun süre ayak- ta kalabileceginden duydugu kuşkuydu. ASYA f Tlrı»sı-»m s» 7 Bağınısız Devletler Topluluğu'nun (BDT) "tek ordu kurması- .7 n a " k a r ş l Ç l k a n t'krayna, kendi ordusunu kurma girişimleri- ni surdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kravçuk'a göre "tek ordu" önerisi "eski giin- lere dönmek isteyenlerin" ortaya attığı bir düşünce. Oysa Kravçuk'a göre "eski Sovyet cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandıkları için artık ortak bir ordu kurulması olanaksız. Kravçuk, BDT'nin bir devlet değil, bağımsız cumhuriyetlerden oluşan bir topluluk olduğunu sa\unu>or. Ukrayna'nın kendi ordusunu kurma çalışmaları çerçevesinde oluşturdugu birlik- lerden biri daha Ukra\na'ya bağlılık yemini ederek göreve basladı. Ülkenin balısındaki Yavo- zov kentinde dıizenlenen törenden sonra yeni kurulan birlik bir resmi geçit yaptı. ( AP) 'Türklere tek devlet'Kazakistan'ın başkentinde geçen hafta toplanan Pantürkist Konferans'ta, "Eski SSCB'de yaşayan bütün Türkleri tek çatı altında toplamanın, yegâne geçerli yol olduğu" ifade edildi. Dış Haberler Servisi - Ka- zakistan'ın başkentı Alma Ata'da toplanan "Pantürkist" konferans, "Kazan'dan Alma Ata'ya kadar uzanan tek ve bö- lünmez bir Türk devleti kurul- masım" görüştü. Geçen hafta içinde yapılan ve eski SSCB topraklan içinde yaşayan Türkçe konuşan bütün halk- lan tek devlet çatışında topla- mayı amaçlayan konferansa, gerek bağımsızhğını ilan eden cumhuriyetlerden gerekse ha- len Rusya Federasyonu bün- yesinde bulunan özerk cum- huriyet ve bölgelerden delege- ler katıldı. Milliyetçi görüşleriyle tanı- nan Kazakistan Demokratik Partisi'nin önayak olduğu konferans, bu amaçla. "ilk aşamada" Türkçe konuşan bölgeler arasında bir "koordi- nasyon konseyi" kurulmasını karar altına aldı. Kazakistan Ulusal Demokratik Partisi, "esU SSCB'de yaşayan bitün Türkleri tek devlet çatısı altın- da toplamanın, bu halkların haklarını savunmak için yegâ- ne geçerli yol olduğunu" ifade etti. Kazakistan Ulusal Demok- ratik Partisi, Pantürkist Kon- ferans'tan sonra yayımladığı bildiride "Rusya'da durumun son derece gergin olduğuna" dikkat çekerek "koşullar gide- rek istikrarsız hale geliyor. Moskova'da olayların nasıl ge- lişeceğini tahmin etmek müm- kün değil. Her an bir Jirinovski ya da başka aşırı Rus milliyet- çisi bir politikacı Rusya'da ik- 47 ülkenin dışişleri bakanbn, eski Sovyet cumhuriyetlerineyardım için toplandı BDT için kesenin ağzı açıldıDış Haberler Servisi — ABD ile Av- rupa, Asya ve Güney Amerika'dan top- lam 47 ülkenin dışişleri bakanlan, eski Sovyet cumhuriyetlerine yardım elini uzatmak üzere dün Washington'da bir araya geldiler. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesinden sonra ekonomisi giderek bozulan ve çoğu, halkı açhk tehlikesiy- le yüz ytize bulunan eski Sovyet cumhu- riyetlerine yapılan insani yardımı hızlandırma ve yeterli düzeye ulaştırma amaayla düzenlenen uluslararası konfe- ransın açüışını yapan ev sahibi ABD Baş- kanı George Bush, tüm ûlkeleri bu cumhuriyetlere yardım etmeye çağırdı. Dağılan SSCB'nin topraklannda kuru- lan yeni devletlerin, 'modem tarihin dö- niim noktasında' fazlasıyla uluslararası yardıma bağımlı o.-iuklannı soyleyen Bush, bu ülkelere yardımın herkesin ya- rarına olduğunu soyledi. ABD Başkanı Bush, "Kongre'ye bu ül- kelere 600 milyon dolar daha yardım ya- pılmasını onerdigini" belirterek, bu yardımlarla birlikte ABD'nin verdiği yar- dım sözünün 5 milyar doların üzerine çıktığım söyledi. Başkan Bush, konfe- ransa katılan ülkelerin, kimin daha faz- la ya da daha az yardım verdiği gibi konuları bir kenara bırakarak, bu kış acele olarak sağlanması gereken yardı- mı görüşmeleri gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı James Baker ise konferanstaki konuşmasında eski SSCB topraklannda yaşayan 300 milyon doia- yında insanın acil yardıma ihtiyacı oldu- ğunu belirterek, bu yardımm sağlanması için dünya çapında ortak çaba harcan- ması çağrısında bulundu. Eski SSCB'ye yardımın koordinasyo- nu için Washington'da toplanan ulusla- rarası konferansta söz alan Baker, Birleşik Devletler Topluluğu'nu (BDT) oluşturan cumhuriyetlerin sorunlanmn, tek bir ülkenin ya da bölgenin çözümle- yemeyeceği kadar büyük olduğuna dik- kat çekti. Konferans öncesinde çok sayıda ül- keden uzmanlann katıhmıyla yapılan ön çahşmalann sonuçlanna göre eski Sovyet cumhuriyetlerinin ekonomik darboğazdan çıkması ve en azından bu cumhuriyet halklannın aç kalma- dan bu kışı geçirebilmeleri için yüz milyarlarca dolarlık yardım gereki- yor. ABD'nin geçen ay yaptığı çağn- nın üzerine düzenlenmesine karar verilen konferans öncesinde ABD ile Avrupa ülkelerinın arasındaki ilişkile- rin de gerginleştigi bildiriliyor. ABD Dışişleri Bakanhğı sözcüsü Richard Boncher önceki gün yaptığı açıklamada bu suçlamalara değinerek "Biz bu cumhuriyetlere yapılan yardı- mın artmasmda yardımcı olmaya çalı- şıyoruz. " dedı. tidara gelebilir. Böylesi bir müdahaleve karşı çıkma konu- sunda hazırlıklı olmalıyız" dedı. Bilindiğı gibi Jirinovski, ge- çen aylarda Rusya'da yapılan ve Bofis Yeltsin'ın Devlet Baş- kanı seçildığı ilk genel secim- lerde, ikinci en fazla oyu alan Rus milliyetçisi adayın adı.. "Liberation" gazetesinde bir yazısı yayımlanan SSCB'- nin eski Pans Büyükelçisi Vla- dimir Federovski, SSCB'den sonra Rusya Federasyonu'- nun da parçalanma tehlikesiy- le karşı karşıya olduğu ifade etti. Eski Dışişleri Bakanı Eduard Şevarnadze'nin sağ kolu olarak tamnan Fede- rovski, Yeltsin denemitinde olan Moskova televizyonu- «nun bile "Rusya yerine 12 ege- men devletten oluşacak bir yapılanma"dan söz etmeye başladığını vurguladı. Federovski, BDTnin ikinci kurucu toplantısı olan ve yıl sonunda yapılan Minsk kon- feransında, Müslüman cum- huriyetlerin kendi aralannda "imtiyazlı ilişkiler" gelıştirdi- ğini hatırlattı. Eski Sovyet diplomat buna karşıhk, Beyaz Rusya ve Ukrayna'nın üç Bal- tık cumhuriyeti ile "Karadeniz ve Balük Denizi toptuluğu" kurmayı öngördüğüne de işa- ret etti. Bağımsızhğını ilan ederek Bağımsız Devletler Toplu- luğu'na katılan ve Türkçe konuşan 5 cumhuriyet bulu- nuyor. Bunlardan başka, Rusya Federasyonu çatısı al- tında çok sayıda "özerk cum- huriyet" ve "özerk bölge" var ve bunlann önemli bir bölü- münde de Türkçe konuşulu- yor. Bunlar arasında Tataris- tan, Baskırtistan, Yakutistan gibi ülkeler bulunuyor. Gecen hafta içinde Kaza- kistan başkenti Alma Ata'da yapılan "Pantürkist" konfe- ransta özellikle bu toplulukla- nn durumu ele alındı. "Türk meclisi" adı verilen konferans "Alma Ata'dan Kazan'a" ka- dar tüm Türklerin tek ve bö- lünmez bir devlette birleşme- leri gereğine işaret etti. Ural Dağlan eteğınde bir sanayi kenti ve Lenin'in doğum yeri olan Kazan, "Tataristan" özerk cumhuriyetinin de baş- kenti, Rusya'daki Türkçe ko- nuşan gruplann en aktifı olan Kazan Tatarlan, yüzyıl başın- dan beri Pantürkçü akımın agırhk merkezini oluşturdu. KomürüstlerLenin'in mumyasını korumak için gösteriyaparken kimilerimumyanm dünya turuna çkanlmasını öneriyor Lenin'in mozolesinin geleceği belirsiz SSCB'nin kurucusu Vladimir İlyiç Lenin'in 68. ölüm yıldönümü olan önceki gün Rusya televizyonu mumyanın gizlice mozoleden çıkarılarak nakledildiğini duyurunca, komünistler Lenin'in naaşını korumak üzere Kızıl Meydan'a koştu. LENtN — SSCB dagıldı. Kunıcusu ne olacak? Dış Haberler Servisi - SSCB'nin kurucusu Vladimir İlyiç Llyanov Lenin'in mum- yasının, ölümünün 68. yıldö- nümünde gizlice mozolesin- den taşındığı yolundaki söy- lentiler Moskova'yı kanştır- dı. Lenin'in 68. ölüm yıldönü- müne denk gelen önceki gün Rusya lelevizyonu, bir gazete- nin, Moskova'nın merkezin- deki Kızıl Meydan'da bulu- nan mozoleden Lenin'in mumyasının gizlice taşınaca- ğını yazdığını duyurdu. Tele- vizyonun yayınının üzerine ülkedeki komünistler ayağa kalkarken Kremlin bu söylen- tileri yalanlayarak ortalığı ya- tıştırmaya çalıştı. Kremlin yöneticileri, Lenin'in mumya- sının taşınması yönünde her- hangi bir plan bulunmadığını ve bu tür söylentilerin kasıtlı olarak ortaya atıldığını sa- vundular. Ancak açıklamalardan tat- min olmayan komünistler, Lenin'in naaşını korumak üzere Kızıl Meydan'a koşarak gösteri yaptılar. Sovietskaya Rossia gazete- sinde yer alan bir haberde, "Uygar dünyanın tümü, Le- nin'in kendi kurduğu vatanuda gözden dfişürülmesi için göste- rilen bu benzeri görüunemiş çabaya gülüyor" ifadesı yer al- dı. Eskiden Komünist Parti'- nin resmi yayın organı olan Pravda, Lenin'in ölüm yıldö- nümü nedeniyle yayımladığı yorum yazısında, "Lenin'i de- virmek isteyenler, her şeyden önce Ekim Devrimi liderinin anısını halkın belleğinden sil- mek için çırpınıyorlar" denil- di. Kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olan Lenin Müzesi'- nin Müdürü, Ekim Devrimi'- nin liderinin naaşının, doğdu- ğu yer olan Volga nehri kıyı- sındaki Ulyanovsk'a götürül- mesini ve kentin isminin 'Volga'daki Leningrad' olarak değiştirilmesini önermişti. St. Petersburg Belediye Baş- kanı Anatoli Sobçak, Lenin'- in, kendi vasiyetine uygun olarak, annesinin mezannın yanına gömülmesi gerektiğin söylemişti. Ancak Lenin'in yeğeni, SSCB'nin kunıcusu- nun böyle bir şeyi vasiyet et- mediğini öne sürerek bu ko- nuda ülke çapında bir referan- dum yapılmasını önermişti. Hatta Lenin'in naaşının dün- ya turuna çıkanlmasmı öne- renler bile olmuştu. Rusya yetkilileri ise öneriler konu- sunda şimdiye kadar sessiz kaldılar. 21 Ocak 1924 yılında ölen Lenin'in naaşı, ölümünden bir ay sonra mumyalanmış ve 6 yıl sonra da şu anda bulundu- ğu mozolesine nakledilmiştı. Naaş, 1941 yılında Alman iş- galinden korunmak üzere bir süre için Ural dağlanna götü- rülmüştü. KYB: Saddam saldırdı • VAN (AA) — lran İslam Cumhuriyeti'nin Sesi radyosu, lrak ordusunun Kuzey Irak'taki Hanekin şehrine açtıgı top ateşi sonucu birçok kişinin öldüğunü ve yaralandığını, bu bölgedeki vatandaşlann birçoğunun evlerini terk ettiğini duyurdu. Radyo, önceki akşam, lrak Kürdistan Yurtsever Birliği Radyosu'na dayanarak verdiği haberde, lrak ordusunun Hanekin şehri ve civanndaki köyleri yoğun top ateşine tuttuğunu duyurdu. Radyo, top ateşi sonucu sivil halktan çok sayıda kişinin öldüğunü ve yaralandığını öne sürdü, ancak ÖİU ve yaralı sayısımn açıklamadı. Balük altını iade ediliyor • LONDRA (AA) — lngiltere, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin işgal ettiği Baltık ülkelerine ait bugünkü değeri 162 milyon dolar olduğu belirtilen altını iade edeceğini açıkladı. Söz konusu altın Baltık ülkelerinin 1940'ta Sovyet idaresine girdiği sırada tngiliz Merkez Bankası (Bank of England) kasalannda bulunuyordu. Baltık ûlkeleri yönetimin Sovyetler'e geçmesi üzerine Ingilter bu altınlara el koymuştu. Litvanya Devlet Başkanı Vitautas Landsbergis, Ingiltere'yi ziyareti sırasında, Başbakan John Major'dan bu altınlann iadesini istemiş aynca yine Bank of England'da saklanmasına devam edilmesi yolundaki isteklerini de bildirmişti. Türkiye-İsrail işbirügi • KAHİRE (AA) — lsrail'in, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin tamamlanmasından sonra bUyük bir tarımsal potansiyele sahip olacak Türkiye ile bu alanda yakın işbirliği yapmak istediği bildirildi. lsrail'in Kahire Büyükelçiliği'nde görevli elçi Eli Shaked, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, küçük bir ülke olan lsrail'in çeşitli doğal kaynaklardan yoksun bulunduğunu, bu açığını kapatabilmek için özellikle tanm alanında teknoloji geliştirdiğini belirtti. Türkiye'nin ise zengin su, toprak ve işgücüne sahip olduğunu, GAP'ın tamamlanmasından sonra Ortadoğu'nun buğday deposu haline gelebileceğini kaydeden Shaked, iki ülkenin ellerindeki imkânlan birleştirerek bu tanmsal potansiyeli daha iyi değerlendirebileceklerini söyledi. ABD'den istin' > e ça&rı • Dış Haberler Servisi — ABD, FUistinlilerin Moskova'da yapılacak Ortadoğu Banş Konferansı'na katümasını istiyor. 28-29 ocak arasında yapılacak bölgesel işbirliği görüşmelerinin geleceği Filistinlilerin karanna bağh. Bugüne kadar Suriye ve Lübnan, Moskova'ya gitmeyeceklerini açıklamış bulunuyor. Ürdün, FiUstinlilerin yarutını beklerken, Mısır ve Suudi Arabistan'm olumlu yanıt vereceği tahmin ediliyor. Gorbaçov'dan tekzip • MOSKOVA (AA) — Eski SSCB'nin Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, televizyonda 17 ocakta yayımlanan bir programda, geçen ağustos ayındaki darbe girişimine katıldığını öne sürerek, kendisine iftira ettiği gerekçesiyle Rusya Milletvekili Sergei Belozertsev hakkında dava acılması için savcıuğa başvurdu. TASS ve Novosti birleşti • MOSKOVA (AA) — Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, yaklaşık 70 yıl boyunca eski Sovyetler Birliği'nin sözcülüğünü yapan TASS Ajansı'nı Novosti Haber Ajansı'yla birleştirdi. Rusya Basın- Yayın Bakanı Mihail Poltaranin, cumhuriyet parlamentosunun enformasyon komitesinde yaptığı açıklamada, TASS ve Novosti ajanslannın birleştirilmesiyle RITA (Rossiskoye Informatsionnoye Telegrafnoye Agenstvo) adıyla yeni bir ajans kurulduğunu ve ajansın çalışmalanna başladığını bildirdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle