16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OCAK 1992 EKONOMİ CUMHURİYET/13 EmarBankası'na sK>ru önergesi M ANKARA (AA) — SHP /Wıkara Milletvekili Uluç CSiirkan, tmar Bankası'nın E»oğan Sigorta'ya olan prim •'borçlannı ödememesi * konusunu bir soru önergesi |il«TBMM'yegetirdi. Grürkan, Başbakan Smlleymarj Demirel'in cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, ' I>oğan Sigorta Emekli 'Sandıgı Vakfı'nın 145 ecneklisinin 1 Ocak 1992 gunü almalan gereken ttç ayiık emekü maaşlannı bugüne kadar alamadıklanru ve bu durumun Imar Bankası'nın arıılan vakfa olan prim borçlannı ödememesinden kaynaklandığı yolunda bâsında haberler ' bulunduğunu belirtti. Emeklive zanı !£arkı 28ocakta ı • ANKARA (AA)— \ Emekü Sandiğı'ndan aylık i alan emekü, dul ve j yetimlerin katsayı i artışlarından doğan aylık farkları 28 ocak saü gününden itibaren ödenmeye başlanacak. 1 Ocak 1992 tarihinden "itibaren yeniden belirlenen katsayılar nedeniyle, emekü, dul ve yetimlerin ayhklarında doğan farklan salı gününden itibaren ayhk gruplanna göre ödenecek. Buna göre, Emekli Sandiğı'ndan üç ayn gnıpta ayhk alanlardan birinci gruba girenlere bir aylık (ocak), ikinci gruba girenlere iki aylık (ocak, şubat), üçüncü gruba girenlere ise üç aylık (ocak, şubat, mart) fark ödenecek. Ote yandan birinci gnıpta aylık alanlara şubat, ikinci gruptakilere mart, üçüncü gnıptakilere ise nisan ayından itibaren yükselen aylıklar üzerinden ödeme yapılacağı bildirildi. Muhasebeciler zam vaptı • ANKARA (AA) — Serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müsavirler tarafından 1992 yıiı için uygulanacak ücret tarifesi, ortalama yüzde 53 ile 67 arasında değişen oranlarda arttınldı. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca onaylanarak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tarifeye göre işletme defteri için 1. grup illerde 105 bin lira ile 290 bin lira, 4. grup illerde de 60 bin lira ile 240 bin lira arasında ücret alınacak. Milliyetboykotu Izmir'de • İZMÎR (AA) — Türk-lş 3. Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçı, "Milliyet'i boykot" kampanyasına destek sağlamak amacıyla, Izmir'deki sendikalara üye işçilere kampanyaya katılma çağrısında bulunduklannı bildirdi. Kundakçı, yaptığı açıklamada, Milliyet gazetesi işvereninin, bir süredir teknik servislerde uyguladığı "taşeronlaştırma yoluyla sendikasızlaştırma" girişimlerini, sendikadan istifa ettirme operasyonuna dönüştürdüğünü söyledi. Kasaplardan özellegtirme • İZMİR (ANKA)— Kasaplar, devletin elindeki üretme çifliklerine talip oldular. Izmir Kasaplar Odası Başkanı Aydın Mestganlı, "Hayvancılığı layık olduğu yere oturtabilmek için sadece Ege'de sayılan 17'yi bulan devlet üretme çiflikleri kasaplara devredilsin" dedi. OlAK'a 1 trilyon btitçe • ANKARA (AA) — Milli Samnma Bakanı Nevzat Ayız, OYAK'm, her yıl yeni teşsbbüslerle üyelerinin binkimlerini enflasyonun üzcrinde nemalandırdığını belrterek 1992 yüı bütçesini 1 trilyon liranın üzerine çılardığım bildirdi. Hayali ihracata Mechs krmıisyonu •ANKARA (ANKA)— Hîyali ihracat iddiaları ile çerre sorunlannı araştırmak üzre iki ayn komisyon kırulmasına ilişkin TBMM kaarlan Resmi Gazete'de yaımlandı. Toplam 11'er üyden oluşacak konisyonlar 3 ay süreyle gOev yapacak Çay-Kur, 60 müyarlık < zam kazana'nı stokçuya kapturmamak için eski çaylaru da zpmlı etiket koydu bardak çayda fırtına10 bin tonluk stok yüzünden zamlı çayları 1 aydır piyasaya süremeyen Çay-Kur'un, zamdan sonra 250 tona düşen günlük satışları son birkaç gündür i 600 tona fırladı. Stokçuların eski fiyattan çay alıp, zamlı etiket yapıştırarak vurguna hazırlandıklannı belirleyen Çay-Kur yönetimi dün satışları durdurdu. Hükümetin zamdan sonra "bandrol üzerinden satış" uygulaması getirmesi yüzünden hazırlıksız yakalandıklarını kaydeden Çay-Kur yetkilileri, i "Stoktaki çayları eski fiyattan satsaydık 60 milyar lira kayba uğrardık. Halk yine çayı ucuz alamaz, bu para stokçunun cebine giderdi" dediler. BULENTKIZANLIK Hükümetin KİT zamlannın ardmdan, çayın üzerindeki fi- yattan satılmasını öngören piyasaya çay dağıtımı dün sa- satış yapmıyoruz" dediler. bah durduruldu. Çay fabrikalanndan yapılmaması piyasada bir zam daha mı geliyor Çay-Kur Pazarlama Daire satış Başkanı Rahmi Şenkaya ise "Yeni eski çaylara yeni fiyat uygula- endi- mamalan halinde 50-60 mil- nın son birkaç gündür 3 katı- na çıktığını ve bunun için önlem almak zorunda kaldık- lannı söyledi. Çay-Kur Ge- nel Müdürlüğü'nü vekâleten yu- rüten Genel Müdür Yardım- uğrayacaklannı belirterek, ası Süreyya Turgut ise Rize "O zaman eski çaylara piyasa- Cumhuriyet muhabiri Faik Çay-Kur'un zamdan sonra 350 tondan 250 tona kadar düşen günlük satışlannın, zamlı çaylann henüz piyasaya çıkmadığı için son günlerde 600 tonun üzerine çıktığını söyledi. Satışlardaki bu artışm şesineyolaçtı. Çay-Kur Genel yar liralık bir satış kaybına karan lafta kaldı. Stoklardaki Müdür Vekili Süreyya Tur- 10 bin tonu aşkın eski fiyatlı gut, satışlann durdurulmadı- T __ r ., . , çay yüzünden zamlı çaylan ğmı, ancak dağıtımda aksama da yeni zamlı fiyat etikeri ya- Bakoğlu'na yaptığı açıklama- stok ahmlara yönelik olduğu- yaklaşık 1 aydır piyasaya sü- olabileceğini söylerken İstan- pıştırıp satacaklar ve bu para da, çay fıyatlanna 1 ay kadar nu savunan Şenkaya,"Bizim remeyen Çay-Kur, çareyi eski bul'daki Yakacık ve Büyük- stokçuların cebine girmiş ola- önce yüzde 20 civannda bir Tekel gibi ambalaj fabrikamız çaylara yeni fiyat etiketi ya- dereçayfabrikalannınyetkili- caktı"şeklinde konuştu. Rah- zam geldiğini hatırlatarak, ne olmadığı için nemen zamlı eti- pıştırmakta buldu. Çay-Kur leri, "Genel müdürlükten gelen mi Şenkaya, stokçulann "eski veni bir zammın ne de satışla- ket taşıyan çayları piyasaya yöneticilerinin pazartesi günü emir üzerine mevcut stok sayı- fiyattan çav alıp zam farkın- nn durdurulmasının söz ko- süremedik. 8-9 bin ton olan bu yönde aldıklan karar üze- mı ve eski çaylara yeni bandrol dan vurgun yapmak" amacına nusu olmadıgını söyledi. stoku eski fiyattan satarsak rine başta Istanbul olmak üze- yapıştırılması için bu sabahtan yönelik spekülatifalımlan ne- Çay-Kur Pazarlama Daire 50-60 milyar basılat kaybımız re paketleme fabrikalanndan itibaren ikinci bir emre kadar deniyle Çay-Kur'un satışlan- Başkanı Rahmi Şenkaya, olacak" şeklinde konuştu. Geçen yüı kötü geçiren tekstil ihracatçılan 92 için ABD'yi ilkpazjar olarak seçti ç*r*< ESİN SUNGUR Tekstil ve konfeksiyon ihra- catçılan geçen yılın kayıplan- nı kapatmak için kollan sıva- dı. Klasik pazar kabul edilen AT dışında kısa dönemde can- landınlabilecek ilk pazar ola- rak ABD'yi hedef seçen tekstil ihracatçılan bu pazardaki pa- yı arttırabilmek için atağa kalktılar. Geçen yıl sağlanan kota ar- tışından, Körfez Krizi ve ABD'deki durgunluk nede- niyle yararlanamayan ve fiili ihracatlarında 1990'agörege- rileme gözlenen tekstilciler 1992'de ABD pazannı içerden vurmayı deneyecekler. İstan- bul Tekstil ve Konfeksiyon thracatçılan Birliği (İTKİB) Genel Sekreteri Mustafa Bo- yacıoğlu, ABD pazannda Türk tekstil ürünlerinin mali- yetleri yüksek olduğu için re- V ABD'ye tekstil ihracatı Onaclasi Oıkış ıpliğı (kg) Pamuklu ıplık (kg) Pamuklubranda(m2 ) Pamuklu çarsaflıklm2 ) Poplın (m*) Basma (m 2 ) Dimı ve saten dokuma (m 2 ) Tûm kumaştar (m 2 ) Saten dokulu (m 2 ) Pamuklu çarsaf(ad) Pamuklu havlu (kg) Yünlü kumaş (m 2 ) 1991 kotası. (Mıı) 1.070 5.211 25.366 31.003 18 038 24.238 25.366 111.000 2.818 1.125 1.163 1.020 Fiili ihracat 239 275 948 905 891 212 1414 684 15 _ 1 215.876 3 557.662 35.875 755.773 33V770 377.509 I Ksta kullanunı 1991 (%) 22.36 18.21 3.51 4.56 0.01 4.79 3.21 1.27 67.18 28 53 37 01 ABD'ye konfeksiyon ihracatı I Üran cinsi (dûzim) Pamuklu ceket Elbıseler Gömlek. bluz T-shırt Dokuma gömlek Dokuma bluz Dokuma bluz Pamuklu gömlek Pamuklu şort Pamuklu şort Bornoz Gecelık Yünlû şort 1991 kotası (bin) 225 530 3.300 1650 1.150 1.136 397 590 3.210 1 117 335 535 35 FUIİ i ihracat 12 345 49.151 1.016 664 808 779 94.151 260 979 20 822 45.885 716.954 264 344 182 868 138 528 3 346 Kota (%) 5.49 9.27 30.81 49 02 8.19 22 98 5.24 7 78 22.34 23.67 54.65 25.89 956 Not: 617, 625, 626, 627, 628 flament kategorilerinde hiç ihracat yapılmadı. Bu kategorilerde Türkiye'nin 28.2 milyon m 2 lik kotası bulunuyor. kabet şansı bulamadığını ha- tırlatarak bu sorunu orada bir show-room açarak aşmaya çalıştıklannı söyledi. Manhat- tan-Broanway'de kiraladıkla- n katın tefrişat işinin bitmek üzere olduğunu anlatan Boya- cıoglu, bu show-room'da 15 firmanın mal sergileyebilece- ğini belirtti. Yılhk kirası 250 bin dolar olan Broadvvay'deki show ro- om için Hazine'den parasal destek istemeye hazırlanan ÎTKİB, ABD pazanndaki so- runlan saptamak üzere de üyeleri arasında bir anket yaptınyor. Anketin ABD pa- ABDzannda çahşan tekstilciler arasında yaptınldığını anla- tan Boyacıoglu, çıkan sonuç- lara göre hükümete öneri gö- türüleceğini bildirdi. ABD'nin Türk tekstilcisi için kısa dönemde sonuç alı- nabilecek bir pazar niteliği ta- şırken Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra oluşan . Türk cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa ülkeleri potansiyel pazar olarak göz kamaştın- yor. Bu pazarlann henüz ince- lenme aşamasında olduğunu belirten Boyacıoglu, bu konu- da Eximbank kredilerinin kul- lanılmasının etkili olacağını bildirdi. Bu arada Pakistan'dan ithal edilen pamuk ipliğı için anti damping uygulaması kapsa- mında getirilen verginin değiş- tirilmesi için konfeksiyoncu- lann girişimleri de sürüyor. Paket hayata geçrrilîyor Bakanlar Kurulu'nun bugün yapılacak toplantısında vergi affı ve Kurumlar Vergisi ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra iç borçlanmalarla ilgili değişikliklerin karara bağlanması bekleniyor. Ekonomi Servisi - Ekono- mik paketin önemli bölümü- nün Bakanlar Kurulu'nun bugün yapılacak toplantısıyla birlikte hayata geçirilmesi bekleniyor. Ekonomiden sorumlu Dev- let Bakanı Tansu Çiller'in, paketle ilgili yaptığı açıklama- lara göre hükümetçe "Vergi banşı" olarak tanımlanan vergi affı ve Kurumlar Vergisi ile ilgili düzenlemeler bugün Bakanlar kurulu'nun önüne gelecek. Çiller, hafta başmda Istanbul'da yaptığı bir konuş- mada, Hazine bonosu ve dev- let tahvili ile ilgili düzenleme- lerin de bugünkü Bakanlar Kurulu'ndan çıkanlacagını açıklamıştı. Çiller, dün Busi- ncss International'ın An- kara'daki yuvarlak masa top- lantısında yaptığı konuşmada da, özellikle "vergi paketT'nin 2-3 hafta içinde uygulamaya gireceğini bildirdi. Bakanlar Kurulu'nun bu- gün görüşmesi beklenen vergi tasansı, ağırlıklı olarak bugü- ne kadar ödenmeyerek mah- kemelerde bekleyen vergi borçlan ile ilgili önlemleri kapsıyor. AA'nın haberine göre tahsi- latı hızlandırma yasası tasansı tamamlanarak Başbakanlığa gönderildi. Tasanda ödenme- miş vergi borcu cezalannın as- hnı aşan kısımı ile seçim, trafik ve nüfus kayıtlanna ilişkin ce- zalara af getiriliyor. Geçmiş yıl- lar için matrah beyanında bulu- nan mükelleflerin incelemeye tabi tutulmaması öngörülüyor. Tasan bugün toplanacak Ba- kanlar Kurulu'nda görüşüldük- ten sonra kanunlaştınlmak üze- re TBMM'ye gönderilecek. 1987 yılından itibaren gelir ver- gisinde yüzde 40, kurumlar ver- gisinde yüzde 50, katma değer vergisinde yüzde 20 artınmla beyanda bulunacak mükelleflpr o yıllar için herhangi bir incelC- meye alınmayacak , defterdaı lıklarda binlerce dosyanın tasfiye edileceğini belirtiyorlar. Hazine bonosundan yapılan stopaj kesintisi 3,6 ve 9 ay va- deler için yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilecek. Aynca 150-250 gün arasmdaki devlet tahvili vadelerinin kademeli olarak önce 250 güne, sonra 300-350 güne çıkanlması ka- rarlaştırılacak. Business lnternational'ın Türk hükümeti ile 10'uncu yu- varlak masa toplantısında dün bir konuşma yapan eko- nomiden sorumlu Devlet Ba- kanı Tansu Çiller, kamu kesi- minin borçlanma oranını yüzde 14'ten yüzde 8'e düşür- me hedeflerini tekrarladı ve kalkınma modelinde başvura- cağı kaynağı şöyle anlattı: "Bu gelir vergileri arttırıla- rak sağlanacak. Vergi gelirini ancak 10 vılda bir yapılan dü- zenlemelerle artıracak ve vergi ödemeyi kolaylaştıracağız. Bu yolla 15 trilyonluk vergi geliri sağlanabilir. Aynca beyaz eş- ya, otomobil. bazı vakıflara yeni vergiler konularak vergi- lendirmeyi daha adil bir hale getirecegiz". Raporda Vicacı' bilmecesi UFUK TEKİN ADANA - İşmüfettişiFev- zi Kaya'nın "bir özel bankaya ceza uygulanmalıdır" diyen raporunu "yukandan değiştir- ten yetkililer"in. eski Çalışma Bakanlığı Müsteşan Ateş Amikoğlu ile Teftiş Kurulu Başkanı tbrahim Kuluöztûrk olabileceği öne sürüldü. Ra- pordaki değişikliği fark eden Başmüfettiş Ali fiısan Öncü'- nün, "Raponın değiştirilmesı konusunda bir emir verilmiş midir?" diye resmen bir yazı yazıp bakanlığın Müsteşarlık ve Iş Teftiş Kurulu Başkan- hğı'na sorduğu ortaya çıktı. Oncü'nün, bu yazılardan he- men sonra görevinden alındı- ğı, bunun üzerine eski Çalış- ma Bakanı ile Başbakana da durumu bildirdığı ortaya çık- tı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adana Teftiş Grup Toros Giibre işcileri eylemlerine SHP ilçe binasında devam etti. DYP ve SHP'de işçi eylemiCEYHAN (Cumhuriyet Bürosu) - Toros Gübre fabrikasından çıkarülan yüzlerce işçi, "sendika üyesi" olarak işe döndürülmeyince açlık grevine başladı. İşverenin "yasadışı grev yapıldığı" gerekçesiyle işcileri tazminatsız iş- ten atması üzerine iş müfettişlerince soruştur- mâ açıldığı öğrenildi. Tekfen Hoîding'e bağlı Toros Gübre termi- nalinde boşaltma-yükleme işi yapan 440 işçi- nin, 2.5 yıl önce başlattığı "Likat-İş Sendi- kası'nda örgütleame" uğraşı, işveren engeline çarptı ve işsizlikle sonuçlandı. Kadro iptali, iş- ten atma tehdidi ve diğer bazı baskıları uygu- ladığı savlanan loros Gübre işvereninin, örgütlenmeyı engelleyemeyince çareyi, işcileri Melih Müteahhitlik'in kadrosunda göster- mekte bulduğu anlatıldı. Diyarbakır Köyteks'ten atıldıkları için açhk grevine başlayan ve açhk grevlerini Insan Hak- lan Dernegi Ankara Şubesi'nde sürdüren 40 iş- çi, Türk-lş Genel Merkezi'ni işgal ederek sorun- lanna çözüm istedi. Türk-lş Genel Başkanı Şev- ket Ydmaz'dan "Başbakan Süleyman Demirel ile görüştttrme" sözü alan işçiler 4 saat süren iş- gale son verdiler. Saat 11.00 sıralannda Türk-lş Genel Merke- zi'ne gelen işçiler, bir süre Türk-lş yöneticileri- nin genel merkeze gelmesini beklediler. Başkanlığı'nda görevli müfet- tiş Fevzi Kaya'nın, Yapı Kre- di Bankası Adana Bölge Müdürlüğü'ne yaptığı 4 Ocak 1990 tarihli teftiş sonrası ha- zırladığı "36 milyon lira ceza uygulanmalıdır" istemli rapo- runu, bakanlığın üst düzey yetkililerinin ricası üzerine de- ğiştirdiği öne sürülmüştü. 13 Şubat 1990'da Çalışma Ba- kanlığı Teftiş Kurulu Başkan- hğı'na yazdığı rapor "Konu: Fevzi Kaya" başlığını taşıyor. Yazı şöyle: "Müfettiş, raporunun so- nuç ve kanaatini neden değiş- tirdiği sorulduğunda geçersiz ve mesnetsiz cevaplar vermiş- tir. Söz konusu rapordaki so- nuç ve kanaat kısmımn değiş- , tirilmesi, Grup Başkan Yar- dımcısı, Ertan Özdemir'e telefonla İş Teftiş Kurulu Baş- kanlığı tarafından emir verilip verilmeme hususundaki tered- dütlerinin izalesi için tarafı- nızdan bilgiye acele ihtiyacım vardır. Benzer olaylan anlatan baş- ka bir raporu da 20 Ekim seçi- mine katılarak ANAP'tan milletvekili olan eski müsteşar Ateş Amikoğlu'na ileten eski Grup Başkanı Ali İhsan Önce, "Konu: İbrahim Kuluöztûrk" başhklı, 8 Mayıs 1990 tarihli ra- porunda da şöyle dedi: "İş Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Kuluöztûrk telefon- da bana 'Ne yaparsan yap bana Ertan Özdemir'i (müfet- tiş) veya Fevzi'yi (Fevzi Kaya, raporu yazan) bul, raporu geri çek. Sayın müsteşanmızın kırk yılda bir özel ricası. Beni burada müşkül bırakmayın' emrini tekrarladı. Memur ve sözleşmelinin yemeğine zam ANKARA (ANKA) - Öğ- le yemeği servisinden yarar- lanan memurlardan alınan tutar 1 şubattan itibaren art- tınldı. Maliye ve Gümrük Ba- kanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan talimatına göre ek göstergeli görevlerde bu- lunmayanlardan alınan tu- tar 800 liradan bin liraya çıkanldı. Ek göstergesi 800'e kadar olanlardan 1300, ek göstergesi 1500'e kadar olan- lardan 2 bin lira alınacak. Ta- limat uyarınca 3000'e kadar ek göstergeli görevlerde bulu- nanlar 3 bin, 3100 ve daha yu- karı ek göstergeli görevlerde bulunanlar 4 bin lira ödeye- cek. Brüt sözleşme ücreti 2.5 milyon liraya kadar olanlar bin 100, yine brüt sözleşme ücreti 4.5 milyon liraya ka- dar olanlar iki bin 500 liralık ödemede bulunacaklar. Memurlardan ögle yemeği ücreti alınması, Devlet Me- murlan Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin "Yemek bedelinın bütçeden karşılan- mayan kısmı yemek yiyen- lerden alınır" hükmüne dayanıyor. Kuruluşlar, hiz- metin özelliği, yemek mali- yetleri ve yemek servisinin farklı yerlerde daha iyi şart- larda sunulması gibi durum- ları dikkate alarak belirtilen miktarlann üzerine de ye- mek bedeli saptayabilecek- ler. Öte yandan Fatih Beledi- yesi'nde çahşan memurlar, yemek ücretlerinin yüksek olduğunu öne sürerek pro- testo eylemi yaptılar. 1402'liklere 5 yılhk ödeme ANKARA (ANKA) - Sı- kıyönetim komutanlıklan- nın isteği üzerine görevlerine son verilen memurlar. diğer kamu görevlileri ve kamu iş- çilerine sıkıyönetimin kalktı- ğı tarihten öncesine taşma- mak koşuluyla geriye doğru beş yılhk süre için ödeme ya- pılacak. Maliye ve Gümrük Ba- kanhğı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Me- murlan Kanunu Genel Teb- üği"ne göre 1402 savılı yasa uyannca sıkıyönetim komu- tanlannın isteği üzerine gö- revlerine son verilenlerden, Danıştay karanyla görevle- rine iade edilenlere, Danış- tay Içtihadı Birleştirme Karan'nın Resmi Gazete'de yayımlandığı 9 Şubat 1990 tarihinden geriye doğru beş yılı aşmamak kaydıyla öde- mede bulunulacak. Dr. REFIK ERZAN Paket, Kapsamlı ve Güvence Verici 24 Ocak 1980 paketi ile Türkiye ekonomisine yeni bir rota saptanmıştı. Kapalı bir ekonomi dışa açılıyor ve iç pi- yasaların çalışmasmdaki birçok engel ortadan kaidırılıyor- du. Bunlar radikal değişikliklerdi. 18 Ocak 1992 paketi ise bu rota doğrultusunda ortaya çıkan yeni sorunlara çözüm- ler getirmeyi amaçlıyor. Genelde liberal ekonomi politika- sının devamlılığı ve paketin sürprizler içermeyişi iç ve dış piyasalara güven verici. Aynca program kapsamlı, iyi ko- ordine edilmiş ve birkaç alan hariç şeffaf. Paket birtakım yeni yöntemler de içeriyor. Bunlardan bazılarının önemli potansiyeli var: Risk sermayesi, hisse senedi piyasasının yatırım fonları aracılığı ile yaygınlaştırılması, bağımsız mu- rakabe yolu ile şirketlerin işleyişine şeffaflık getirilmesi, opsiyon ve vadeli işlemler, gayrimenkul vergi matrahrn- da gerçek değere yaklaşma ve sağlık sektörünün iç ve dış özel yatırımlara cazip hale getirilmesi. Yaklaşım olarak programdaki en önemli yeni boyut en- düstri politikası. Teşviklere bir stratejik çerçeve getirilme- sine çalışılıyor. Sübvansiyonlar genelde yatırım kredısı ma- lıyetini düşürmeye yönelik, ihracat yatırım bazında teşvik ediliyor ve bölgesel teşvikler Doğu ve Güneydoğu'ya teksif ediliyor. Paketteki çok önemli üç konu ancak ileride verilecek kararlarla açıklığa kavuşacak. Sorunlardan birincisi KİT- lerin özelleştirme kapsamı, yöntemi ve hızı. İkincisi mev- duat faizi ile kredi maliyeti arasmdaki farkı önemli ölçû- de tayin eden disponibilite ve mevduat munzam karşılık- larında öngörülen indirim miktarı. Üçüncü olarak da ku- rumlar vergisinin tahsilinde getirilen karmaşık formülün şirketlerin gerçek- Genelde liberal ekonomi politikasının devamlılığı ve paketin sürprizler içermeyişi iç ve dış piyasalara güven verici. Ayrıca program, kapsamlı, iyi koordine edilmiş ve birkaç alan hariç şeffaf. ten ödeyeceği vergi oranını ne derece yükselteceği. Peki, paket kısa vadede enflasyonu düşürüp uzun vade- de hızlı ve dengeli kalkmmayı sağlaya- cak öğeleri içeriyor mu? Bu aşamada rakamlar bazında değil, ancak yakla- şım olarak bir yorumda bulunmak mümkün. Paketteki en önemli stabilizasyon unsuru devletin harcama ve gelirle- rinin hesabının nihayet ciddi bir şekilde ele alınması. Uzun vadede kalkmmayı ise vergi reformunun kapsamı ve KİTî lerin geleceği tayin edecek. Endüstri politikası ekonomi- deki toplam tasarruf miktarını tayin etmez, genelde yatı- rım maliyetini düşürmez. Ancak yatırımlara yön verir, ti- tizlikle kullanılmazsa yatınmların yönünü şaşırtır. Buna karşılık paketteki uzun vadeye dönük bazı reform- ların katkısı çok önemli olabilir. Sermaye piyasasının ge- lişmesini ve halkın yaygın şekilde bu piyasaya girmesini öngören tedbirler bir örnek teşkil ediyor. Nihayet, pake- tin içinde değil de paralelinde yürütülen işgücü piyasası reformları büyük önem taşıyor. Ekonomide üç ana piya- sa var: Mal ve hizmetler, sermaye, işgücü. Müteşebbisin ayağına çelme takm'adan işgücü piyasasını çağdaş dü- zeye getirmek en hassas denge, yöntemi ise diyalog. Genelde çok olumlu bir çalışma ve yaklaşımın ürünü olan bu ekonomik tedbirler paketinin iç ve dış piyasalar- da daha da etkin bir izlenim bırakması için çok sarih ol- mayan şu hususlar vurgulanabilir: Dış ticaret rejimindeki liberalizasyonun devam edece- ği, taviz verilmeyeceği. Saptanan hedefler çerçevesinde Merkez Bankası'nın para politikasına karışılmayacağı ve Merkez Bankası'nın giderek özerkliğe kavuşturulacağı. KİT'lerin bir kısmımn tasfıyesinin kaçınılmaz olduğu ve KİT'lerin önemli bir kısmımn neticede -ve uzak olmayan bir gelecekte- özelleştirileceği. Bu son konuda kamuoyu oluşturmak, tahmin edildiğin- den daha kolay olabilir. Dr. Refık Erzan, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dünya Bankası Senior Ekonomisti UYGULAMA 1 OCAKTAN GEÇERLİ Bağ-Kur ve SSK göstergelerî artü lık alacaklann aylık bağlama oranlan her gösterge için ayn ayn belirlendi. Buna göre 1700 gösterge- den aylık alacak bir sigortalı- nın aylık bağlama oranı yüzde 59.9'dan 6650 göstergeden ay- hk alacaklann aylık bağlama oranlan da yüzde 50'den baş- layacak. Her gösterge için as- gari olarak belirlenen bu oranlar, sigortalının 5000 15- gününü aşan her 240 günlük çalışması karşılığında birer puan arttıracak. Daha önceki uygulamada ise üst gösterge tablosundan aylık alanlann tümü için aybk bağlama oranı yüzde 50'dea başhyordu. Bu oran normal gösterge tablosundan ayhk alanlar için ise yüzde 60'tan başhyor. ANKARA (AA) - Bağ- Kur ve SSK'lılann ödeyecek- leri primlerle emeklilikte bağ- lanacak aylıklann hesabına esas olan basamak göstergele- rini yeniden düzenleyen Ba- kanlar Kurulu kararlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni uygulama 1 Ocak 1992 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Buna göre Bağ-Kur sigorta- hlannın 1. basamak göstergesi 360'tan 576'ya, 6. basamak göstergesi 660'tan 1056'ya, 12. basamak göstergesi 1020'- den 1632'ye ve 24. basamak göstergesi de 4020'den 6432'- ye yükseltildi. Böylece Bağ- Kur'lulann göstergelerinde 1987 yılından bu yana ilk kez artışgerçekleştirildi. Bakanlar Kurulu karanyla 13 ve daha yukan basamaklarda basa- mak yükseltilmesi için bekle- me süresi de 1 yıl olarak belir- lendi. Öte yandan SSK'hlann gös- terge tablosu da yeniden dü- zenlendi. Normal gösterge tablosundaki gösterge rakam- lanna 136 puan eklenerek en düşük gösterge 1000'den 1136'ya, en yüksek gösterge de 1560'tan 1696'ya çıkarıldı. Böylece 1700 ile başlayan üst gösterge tablosu ile yakınlaş- ma sağlandı. Aynca SSK ta- van göstergesi de 6400'den 6650'ye çıkanldı. Bakanlar Kurulu karanyla üst gösterge tablosundan ay- Emekliye 550 bin lira Bu arada SSK emeklilerine ödenen sosyal yardım zammı da 1 Ocak 1992 tarihinden iti- baren 550 bin lira olarak belir- lendi. Sosyal yardım zammı, daha önce 390 bin liraydı. Öte yandan Bakanlar Ko- rulu, esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlarla Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre aylık almakta olanlar ve daha sonra aylık bağlanacak- lann aylıklanndan 1992 yıh için yüzde 10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesini de kararlaştırdı. T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR Şirketimizce azami brut Oy o79 oranı üzerinden iskonto edilmek su- retiyle A tipi, 360 gun vadeli 9. tertıp 1. seri 8.000.000.000.— (sekiz- milyar) TL tutarındakı fınansman bonolarımn ihracı 20 Ocak 1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde tasarruf sahiplerine duyurularak Ca- miş Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak du- yurunun ikinci maddesı olan fınansman bonosu vade tarihi sehven 13 Şubat 1993 olarak ılan edilmişti. Vade tarihinin 13 Ocak 1993 ola- rak duzeltildiğini sa>ın tasarruf sahiplerine duyururuz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle