09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7. SHP KURULTAYI'NA 2 GÜNKALDI HABERLER CUMHURÎYET/5 Iııöııü: Runıltaydan kaygım yokANKARA (Cumhuriyet Bö- n) — SHP Genel Başkanı Er- I tnÖBü, çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütü başka- aıyla buluştuğu sabah kahvaltı- sında "rahat" bir tablo çizdi. "Kurultaydan kaygısı otaıadıfıııı" vurgulayan Inönü, "bakümetin dagılmayacagı" mesajını verdi. Inönü, kahvaludaki konuş- masında, Baykalcı kanadın "şjuıtaj" olarak nitelendirdiği »yöıetiffl degişirse hükttmetin bozatecagı" yolundaki görüşlere degindi: "Biz dcfflokrasiye inanıyomz. Baskdarla, korkutmalarla degil, yotan ne oldugunu bilerek ku- nıltaya gidiyonız. Hükümet bencc devam edecektir. Kurnl- tzyrian sonra bir deghiklik orar- sa fcerkes buhındugn yerde ka- hp kalmamayı düşünebüir. Bu da dogaklır. Knmltaydan hicbir kaygun yok. Parti devam ede- cektir. CHP'den geJen misyonu- muz bizi bütün olumsuzluklara ragmen ayakta tutuyor." Bir yıl gibi kısa bir sürede üç kez kurultay yaparak, seçimli mücadele yaşayan partilerin "nadir görüldügünü" belirten Inönü, "Arna Türkiye'deki siya- sal gettşmder de ber zaman rast- lanan gelişmder degil. Bir ara Murat Karayalçın Inönü'nün S H P G e n e l B " 5 k a n ı ' D e v l e t BakamveBaşbakan Yardım- cısı Erdal İnonii, kurullayı kim kazanırsa kazansın, gelecek yö- netimin iktidan mutlaka desteklemesi gerektigini belirterek, "Bu kurultav, bunu sağlayacaktır" dedi. SHP Genel Başkanı İnönü, dün akşam parti meclisi ve merkez disiplin kurulu uyelerine te- şekkiır yemeği verdi. Inönü, yemekte yaptığı konuşmada, parti medisinin 14 yılda yapılmayanı, 6 ayda yaparak partiyi iktidara getirdiğini belirterek, PM uyelerine teşekkür etti. İnönü, PM ile çahştıklan 6 aylık dönemde, çok şeyler yaptıklarını bildirerek, "Seçimler oldu, biz de 3. parti olduk, ama iktidara geldik. Se- çim sonucunun sorumlulugunu ahyorum" şeklinde konuştu. dönem geçirdik" dedi. SHP Genel Başkanı İnönü, lcurultayın partiye iktidar yolun- da yeni bir atılım getireceğini söyledi ve "Bu iktidan halkımız benimsiyor, sizkr benimsemiyor sauuz. O hakk amacına bep bir- lilıte varalım" diye ekledi. İnönü, daha sonra şunları söyledi: "Bizim şimdi koalisyon için- de iktidar ortagı olarak bulun- mamız, vaatkrimizi gerçekleştir- me noktasında olmamız çok önemli. Ama henüz tıim vaatler gerçekleşmedi. Heoüz başka arayışlar içinde olmak duru- munda değiliz. Şimdi vaatleri- mizi gerçekleştirmek durumun- dayız. Çünkii bu vaatlerin ger- çeldeştiriimesi zaman alıyor. Çe- şitli direnişleri yenmek gerekti- riyor. Bunu nasü yapacağız? Partinin gucuyle yapacağız. Bi- zi destekleyen sivil toplum ör- gütkrinin, demokratik kitle ör- gütteriniD güciiyle yapacagız." Kahvaltıda söz alan bazı sen- dika ve dernek başkanları da, SHP'nin bu kadar sık kurultay yapmasını eleştirdiler. Türk Tabipleri Birliği Başka- nı Selim ölçer ise "60 giindür hiçbir bakan Ue göriişemedim. Bizleri hep kahvaltılarda haürlamayın" diyerek şunları söyledi: "Partinin kunıltaylan önce- sinde böyle topiantıiarda akse- suar bir kunıluş olmak beni iizüyor. Buraya zorianarak gel- dim. Sizin iç meseleleriniz sizi il- gilendirir. Benim örgütttm bunu kaidıramaz" Harb-lş Genel Başkanı Kenan Dunıkan bunun üzerine, kah- valtıyı kendisinin birkaç sendi- ka başkanıyla büiikte organize ettiğini belirtti. Kahvaltıya >u kişiler katıldı: Tarım-î} Genel Başkam Sab- ri Özdeş, Türkiye Maden-lş Ge- nel Başkanı Hüseyin Kayabaşı, Petrol-lş Genel Başkanı Münir Ceylan, Deri-lş Genel Başkanı \fener Kaya, BASS Genel Başka- nı Turgut Yılmaz, Kristal-lş Ge- nel Başkanı tbrahim Eren, Yol- tş Genel Başkanı Bayram Meral, Tez Koop-tş Genel Başkanı Ah- met Tamer, Likat-lş Genel Baş- kanı Metih Yamaz , Türk Harb- tş Genel Başkanı Kenan Dunı- kan, Ağaç-lş Genel Başkanı Gü- ral Erçakır. Basın-lş Genel Baş- kanı Ali Ekber Gövenç, DtSK Genel Sekreteri Siileyman ÇeJe- bi, DtSK Avrupa temsilcisi Yii- cel Top, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Selim Ölçer, Basısen Sendikası Genel Başkanı Metin Tirvakîoğlu, TMMOB Başkanı Teoman Alptürk, Mulkiyeliler Birliği Başkanı Alpaslan Işıklı, IHD Genel Başkanı Nevzat Hd- vacı, Eğit-Der Genel Başkanı Mustafa Gazalcı, Türkiye Zira- atçılar Derneği Başkanı tbrahim Yetkin, öğretim Üyeleri Derne- ği Başkanı Yakup Kepenek, Türk Veteriner Hekimleri Birli- ği Başkanı Hasan Metin ve Belediye-İş Ankara Şube Başka- nı Ethem Akkaya. Inonu ıçın oy kullanacağım' ANKARA (AA) — Ankara Buyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, bu hafta so- nu yapılacak SHP kurultayın- da Genel Başkan Erdal İnönü için oy kullanacağını açıkladı. Karayalçın, SHP'nin temel beklentisinin genel başkanlık konusunda düğumlenmediğini söyledi. Bu beklentinin, yeni- den örgutlenme, orgutun yapı- sının iyileştirilmesi, değiştiril- mesi, programın günün koşul- larına gore yeniden ele alınması olduğunu İcaydeden Karayal- çın, şöyle konuştu: "Parlide hemen herkesin benzer teşhisJeri, çöziim öneri- leri var. He- men herkes partide yeni bir yapının ege- men olmasını istiyor. Ancak, yenilik nerede olmalı? O ko- nuda farklı yaklaşımlar var. Kimi ar- kadaşlarımız yenilik genel başkanlık ka- tında olmalı di- yor, kimi arka- daşlarımız da 'değişiklik ör- gutün yapısın- da ve progra- mında olmalı' diyor. Ben ikin- cilerdenim. Ben genel başkanlık konusu- nun çok ağırlık taşımadığına inanmaktayım. Bir defa çok dar marjlaria kesinlik kazana- cak bir genel başkanlığın par- timiz için bu sonınlann aşılma- sına fırsat sağlayacağını duşun- müyorum. Yiızde 50-49 arasın- daki farka sıkışmış bir genel başkanlık yanşı partimize çok fazla katkıda bulunmayacak- tır. Ayrıca yalnızca genel baş- kanlık değişikliğiyle sonınlann aşılması da mumkun değil." Asıl onem taşıyan konunun örgüt yapısının, programın de- ğiştirilmesi olduğunu vurgula- yan Murat Karayalçın, "Önem taşıyan konu kişilerin değişmesi degil, orgut yapısı \e progra- mın değiştirilmesi, geliştirilme- sidir. Bu nedenle genel başkan- lık konusunda tıkanmış bir ku- rultay yarışmasının partimize çok se> katacağı inancında değilim" dedi. Seçimsiz kurultay Partınin temel konularının ele alınması için olağanüstu ku- rultayın hemen ardından se- çimsiz bir kurultay yapılması- nı içtenlikle istediğini kaydeden Murat Karayalçın, seçimli ku- rultaylarda hiçbir delege- nin, hiçbir par- tilinin düşün- cesini ortaya koymasının mumkun ola- madığını be- lirtti. Karayal- çın, sözlerini şöyle surdür- du: "2-3 hafta surecek, tek- nik, siyasi ve ideolojik ko- nulann ele alı- nacağı bir ku- rultay >apılma- sı benim içten- likli istegimdir. Seçimli kurul- tayiarda insanlar düşuncelerini anlatamıyorlar. Biıtıin dikkat- ler genel başkanlık ve parti meclisi uzerinde toplanmış olu- >or. Orada yapılan butün ko- nuşmalar da genel başkanlık ve parti meclishle ilgilidir. Oysa bizim tartışmamız, projetendir- memiz gereken çok sayıda so- run var, kavramımız var. Bunlan ele alabilmeliyiz. Bu- gıinkü ola> bir yanşma, çalış- ma değil. Bu bir çatışma. Ben çatışma değil, çalışma istiyo- rum. Çatışma >apabilmemiz için de seçimsiz bir kurultaya ihtiyacımız var." FUAT ATALAY: Dedîkleıimiz doğru çıktıİç Politika Servisi — Yeni Sol grubun önde gelen isünlerinden olan Fuat Atalay, birçok bakan- lığın seçim bürosu gibi çalıştı- ğından yakınarak delegelerin uzerinden koalisyon ortaklığının gölgesinin kalkması durumun- da, kendilerinin kurultaydan güçlü olarak çıkacaklannı söy- ledi. Yeni Sol grubu olarak, 1991 temrrruz ayındaki son kurultay- da, SHP'nin tüzuğü, programı ve söyleminde gunün gerektirdi- ği değişikliklere gitmesi gerekti- groi, savnuduklanru bütün bun- lann yeni bir liderle mümkün olduğunu savunduklannı kayde- den Atalay, 20 Ekim seçimlerin- de SHP'nin "hak etmedigi" bir yenilgiye uğramasının nedeni- nin. bütün bunlann gerçekleş- memesi olduğunu ileri sürdü. Genel başkanlığı kaybetmele- ri durumunda, tasfiye edilme- dikleri müddetçe SHP'den kop- mayacaklannı belirten Atalay sorularımızı şöyle yanıtladı: — KuralUydan beklentiniz? ATALAY — önümüzdekı kurultay SHP için bir dönüm noktası. Tarihi öneme sahip bir kurultay. Bunun elbette birçok önemli nedeni var. Kurultayın bu şekilde değerlendirilmesinin nedeni, her şeyden önce, geçmiş bir işin muhasebesinin yapılacak olması. Bu da 20 Ekim seçim- lerinin bir muhasebesidir. Son kunıltayda genel başkan adaylan çok açık bir şekilde, dü- şüncelerini, vaatlerini ortaya koydular. Şimdi bu kurultay ilk olarak geçen kunıltayda verilen vaatlerin hangi ölçüde gerçek- leşip gerçekleşmediğini görüp bunun faturasını kesecek diye düşünüyoruz. Partimiz 20 Ekim seçimlerinde, ağır bir yenilgiye uğradı. Sosyal demokrat siyase- tin yakın tarihte geçirmiş oldu- ğu en ağır bir yenilgiydi. Kurul- tay bu muhasebeyi yapacak. Ancak bunu yapmakla yetinme- si mümkün değildir. Yeni Sol olarak bizim temmuz kurulta- yında söylediklerimizin ne ölçü- de gerçekleştiğini son seçimier- de yaşayıp gördük. Biz partinin ciddi bir tıkanma içinde olduğu- nu söylüyorduk, bu tıkanmanın nedenlerini anlatıyorduk, parti- nin süratle anlayışını, söylemi- ni, örgütleme tarzını, programı- m, tüzüğünü değiştirmesi gerek- tigini, güncel ihtiyaçlara cevap verecek bir konuma getirmesini söylüyorduk ve bunlardan da öte tüm bu oluşumlan yapacak lideri seçmesini istiyorduk. Bun- lar yapılamadı, yapılamadığı için de partimiz hak etmediği bir sonuçla karşılaştı. Işte kunıltay- da yapılması gereken, muhase- beden sonra ikinci iş budur. Bu kurultay SHP'nin tercihini ve ATALAY — Bugün sosyal de- mokrat kitlelerin hasret kaldığı iktidar özlemi kullamlarak kö- tü ve işlerüği olmayan bir şan- tajla, "Bu kurultay kaybedilir- se bu hükümet dağılır" mesajı verilmektedir. Bu mesaj niçin verilmektedir? Bu kunıltayda sosyal demokrat tezlerin, düşün- celerin, partinin kendisini dü- zeltmesıne yönelik programlann planlann tartışılması gerekirken bu niye yapılmıyor? Çünkü bi- rinci konuda parti yönetiminin vereceği bir şey yoktur. Parla- mento aritmetiğinin son derece doğal bir sonucu olan ve geniş "Biz partinin süratle anlayışını, örgutlenme tarzını, programını, tüzüğünü değiştirmesi gerektigini anlatıyor, tüm bunlan yapacak lideri seçmesini istiyorduk. Bunlar yapılmadığı için SHP hak etmediği bir sonuçla karşılaştı!' "Biz partiliyiz, partili olmanın yanında da sosyal demokratız. Bu inançlanmız doğrultusunda siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. doğrultusunu çok iyi ortaya koymalıdır. Kurultay, SHP'ye ya şimdi olduğu gibi giderek etki- sizleşen, toplum kesimlerine sos- yal demokrat imajlann dışında başka imajlar veren, edilgen, da- ğınık ve statükoyu devam ettiren bir hava verecektir ya da bu yak- laşımı dışlayarak partiyi bütün- lüğe ve senteze götürecek, temel sosyal demokrat doğrultuyu ve- recek. — Eğer bu kurultavda da son kurultay gibi bir yöneüm şeması çıkarsao yaman sizin tavnnız ne ohur? halk kitlelerinin özlemiyie çakı- şan bu koalisyonun mimarı halktır. Bundan bir pay çıkar- mak yanhştır. Parti kurultay de- legesinin küçümsenerek ciddiye alınmayarak baskıyla şantajla birtakım iktidar olanaklann on- lara sunularak tercihlerin değiş- tirileceği umulmaktadır. Bu ko- nuda bir baskı vardır ve bizler bunlan yakınen gözlüyoruz. Birçok bakarüık bürosu, şu aşa- mada hükümet işlerini bırakmış, bununla uğraşmaktadır. Kurultay, delegenin özgür ira- desini yansıtan bir platform ola- rak muhafaza edilebilirse bu ko- nuda hükümet olanaklan, yo- ğun bir şantaj unsuru olarak kullanılmazsa adaylann değişik siyaset çizgilerinin bütün yanş- ma hakları olduğu gibi muhafa- za edilirse partinin bütünlüğü ve birliğinin konınması yolunda önemli bir gelişme olur. — Peki kurultay Yeni Sol'u tercih etmezse, siz ne yapa- caksınız? ATALAY — Biz partiliyiz, partili olmanın yanında da sos- yal demokratız. Bu inançlanmız doğrultusunda siyasi mücadele- mizi sürdüreceğiz. Geçen kunıl- tayda, Sayın Genel Başkan, par- ti içinde birlik ve bütünlüğü ku- racağını ifade etti. Bu dediğini gerçekleştirmedi. 20 Ekim se- çimleri öncesi, Yeni Sol'un kad- rolannın önemli bir kesimi par- tiden tasfiye edildi. Diyarbakır başta oünak üzere, Şu-nak, Ur- fa, Batman gibi birçok kent merkezinde parti listeleri parti- lilere kapatıldı. Kontenjan ata- malarında partide doğal sena- törlük diploması gibi yeni bir gelenek başlatıldı. Şu anda Ba- ymdırlık Bakanlığını yapan Bay Kumbaracıbaşı'nda olduğu gibi belirli kişilere kontenjan ayarla- maları yapıldı. Bu kontenjan atamalan yapüırken de birikimli sosyal demokratlara, partinin değişik kanatlanna yer verilme- di. Aynı şey kabine oluşumun- da da devam etti. Elbette, te- mennimiz yenileşmeye ve deği- şime inanan güçlerin kurultayı almasıdır. Eğer bu gerçekJeşmezse, biz siyasal mücadelemize parti için- de devam edeceğiz. Ancak bu- nun yegâne koşulu, bu koşulu sağlamanın yegâne yolu da parti yönetiminin parti bütünlüğünü ve parti dengelerini kollaması, parti içerisinde parti için iktida- ra donuk mücadele arayışlannın doğal karşılanması ve parti içe- risinde özgür bir tartışma orta- mının, sevgi ve kardeşliğin sağ- lanmasına yönelik girişimleri sürdürmesine bağlıdır. Tasfiye olmadıkca SHP'den kopmamız beklenemez. SHPKURULTAYINA "SOLDAN"BAKIŞ Okçuoğlu: SHP'nin sorunu solun sonmudur SBP'nin eski yöneticilerinden Okçuoğlu, SHP'de yaşanan bunalımm solun sorunlarıyla iç içe olduğunu söyleyerek, "kurultayın, kimin kazanacağına değil, 'nasü bir SHP' sorusuna cevap vermesi gerektigini" belirtti. FARUK BİLDİRİCİ ANKARA — Bir süre önce SBP yönetimin- den aynlan eski SHP'li parlamenter Hisnii Ok- çaofhı, SHPnin, olağanüstu kurultayın genel başkanlık çekişmesi yerine, "mttktz-aag bir dev- M p n W otaak" ya da "tüm defişfaB güçleri- • ^ pwiW okaak" ikilemi arasında tercih yap- ması gerektigini söyledi. Okçuoğlu, "SHP'deki M T U , aoMaU Dvnabnun SHP'ye diişen payıdır" diye konuştu. Halen Sosyalist Birlik Partisi'nin üyesi olan Okçuoğlu, değişimden yana olan tûm sol güçle- rin birliğinin zorunlu olduğunu, SHP'nin de ken- di vapısından kurtularak "çok kİMttklili|i içte- ût haruAnuı ye»i bir yapdaaaaya gitnMsi tacktiftai" savunuyor. Okçuoğlu'na SHP ku- nıkayı konusunda yöoelttiğimiz sorular ve yanıt- lan şöyle: t y W şttacderteizi, beUentilerinizi öfraMbiUr miyim? OKÇUOĞLU — Solun 20 Ekim seçimlerin- dteki ağır yenilgisinden sonra Türkiye'nin günde- mine, zorunlu olarak değişmeden yana olan sol gflçkrin birliği gelmiştir. Türkiye'de bugün sol muhalefet boşlugu vardır. Politika boşluğa izin vcnnez. Cezayir'de ohıp bitenler bunun canlı bir Orneğidir. SHP üyesi değilim. Bu nedenle kurul- tayı bir yurttaş olarak kişisel çekişmeler açısın- <*«• değil, değişim, yenileşim ve solun birliği açı- smdan degerlendirmek istiyorum. SHP'deki so- run, solun sonmudur. Bir başka deyişle, soldaki bunalımın SHP'ye düşen payıdu-. Yani SHP'nin bunalımlan ve sorunlan derindir ve solun sonın- larıyla iç içedir. Bu nedenle SHP'nin sorunu; ki- min kazanacağı, kaybedeceği sorunu değildir. Bu kurultay 'Naal bir SHP otmaİKİır' sorusuna belli bir perspektif vermelidir. Tüm seçimli kurultay- lar, seçim angajmanlı yaklaşunlan öne çıkaran kurultaylar olurlar ve o nedenle de partinin asıl sorunlanmn önüne çıkamaz. Bu gerçek, yaşanan pratiklerle bilinmekûdir. Dilerim ve isterim ki bu kunıltay, SHP'de geleceğin önünü tıkamayacak, daraltmayacak ve solun birlikteliğini öne çıka- racak ve toplumdaki değişim güçierinin birliği- ni sağlayacak bir sonımluluk anlayışı ortaya çı- karsın. — Bu umudunnz gerceldeşmezse solun birti- gi MUBI hayata gecebiHr? OKÇUOĞLU — Tabii solun birliğini istemek, herkesin kafasmda ve gündeminde olan bir ta- lep. Ama bunun nasü sağlanacağı Ue ilgili bir fır- satı konuşuyoruz. Bu fırsatı şu anda SHP ku- rultayıyla yakalamak mümkündür. — B« fırsat kaçınhrsa, SHP'de bir böiüuıe otabiür Mİ? Bnradan ayniacak bir gnıpta yeni bir birMk yolu açılabilir mi? OKÇUOĞLU — Sorunumuz birliği yaratmak- tır, aynşmak değildir. Solun şuna çok özen gös- termesi gerekir. Her aynlmanın yeni bir birliği meydana getireceği kanısında değilim. Tam ter- sine her birimin bir buğday tanesi gibi korunma- sı, saygı duyulması, çoğulcu anlayışı kendi için- de banndırması, çoksesliliği benimsemesi gere- kiyor. Yeni partinin kimhği, çok kimlikliliktengeç- tiği için farklılıklan, çoğulculuklan banndıran bir yapıya gidilmeli. Aynşüran değil, birleştiren bir anlayış sergilemek gerekli. — Sizce SHP'nin konumu nedir? Bir gerUe- me, misyon kaybı söz konusu mu? OKÇUOĞLU — Bu kurultay sadece bir genel başkanlık çekişmesine dönüşmemeli. Bir anlam- da da kurultayın bu partinin merkez-sağ bir dev- let partisi olmak mı, yoksa tüm değişim güçieri- nin partisi mi olacağı sorusuna cevap vermesi ge- rekiyor. Kunıltayda partinin kurulu düzeni ve onun koruyuculuğunu terk etmeyen, statükocu bir parti olmak ya da çoğulculuğu, çok kimlik- liliği, değişim güçierinin içinde bannabildiği ve yeni sol yapüanma anlayışını taşıyan bir parti mi olmak ikilemi arasında seçim yapması önemli. Belki bu kurultayın bu soruna hemen cevap ver- mesi zordur, eksik de olacaktır. Ama en azından bu imajı veren bir biçimde sonuçlanmalıdır. — Sözttnü ettiginiz yeniden yapüanma SHP karaMaynMİa Yeai Sol grubun kazamnasndaa mı geçiyor? OKÇUOĞLU — Gerek Deniz Baykal'ın veya Erdal Inönü'nün kazanması, bu sorunun çözü- mü için yeterli veyahut aranan sart değildir. SHP'nin asıl sorunlanndan birisi, bütünsel bir yenileşmeye ihtiyacı olmasıdır. — Ba antaunda sizce SHP'nin CHP yapısın- 4am ve kwluştaki biçimlenmesinden de mi kur- tvtaıaa gereldyor? OKÇUOĞLU — Şu andaki kendi yapısından da kurtulması gerekiyor. Şu andaki yapısından daha büyük yapılara gitmesi gerekiyor. Ideolo- jisini, örgüt yapısını, üye yapısını bütunüyle ye- nikştirmesi zorunlu. Ayrıca, Türkiye'deki bütün sol piatformlann bırükteııgının zoruniuluğunu kabul etmelidir. Türkiye'de sadece SHP değil, onun dışındaki ve onun yakınındaki hareketle- rin tümü kendi başuıa, kendi kadrolanyla, ken- di görüşleriyle Türkiye'de değişimi yapabilecek güçte ve kadroda değildirler. — Ba ÖMftaiz, tkmd Eatennsyoaai Be Üçiin- ci Entemasyoaal araauda çizgi farkı kalmadıgı disönceginden mi kaynaklanıyor? OKÇUOĞLU — Hemen hemen o yaklaşun. Artık dünya bir kere çok kimlikli bir insana gi- diyor. Yani insanın kimliği çok çeşitlidir. Yalnız işçi, memur değildir. Yalnız işveren değildir. Çok kimlikliği bünyesinde banndıran çok özellikli bir insan tipi doğuyor. Dolayısıyla partiler de çok kimliklilikleri içinde banndıran yeni yapılar ola- mazlarsa, bu insanlann bireysel öğelerine bile ce- vap veremeyeceklerdir. DUnyada yeni parti an- layışı doğuyor. Bütün partiler eskiyor. Eski an- layışlann yerine yeni anlayışlar geliyor. — Bu hükümeti destekliyor M M U ? OKÇUOĞLU — Bu koalisyon ohımlu olmuş- tur. Devamı da önemli ve olumludur. Ama şu iki- leme düşmemek gerekir. Yani koalisyonlar ve hü- kümeüer bireyler tarafmdan kurulmuyor veya bi- reylerin iradesinin sonucu olarak ortaya çıkmı- yor. Tüzel yapılar vardır. Bu tüzel yapılar bun- lara karar verirler. Dolayısıyla SHP'nin hükümet- teki konumu konusunda partinin tüzel kişiliği en güzel cevabı verecektir. Bu konuda fazla endişem yok. Eğer belirttiğim yaklaşımlarla SHP kurul- taymdan bir irade, egüim çıkarsa, kafalardaki al- tüst oluşun yaklaşımlan çerçevesinden başlaya- rak yeniden yapılanacak olan bir SHP kurulta- yında bizlere düşen bir görevi yapmaya hazınz. Yeter ki Türkiye'deki solun bu boşluğu dolduru- labilsin." BAŞKENTTEN AHMET TAN Kurultay Diyaloğu (2) — Şantaj yapryorlar. "Hükümetten aynlınz" demek şan- tajdır. — Şantaj, karşı taraf için yaşamsal olan bir konuda ya- pılır. Hükümette kalmak "Ysni Sol" için çok mu yaşam- sal? — Sorunuz ilginç. Ama maalesef ilginç bir yanıt vere- meyeceğim. — Olsun, tek yanlı ilginçlik kimi zaman daha ilginç ola- bilir. — SHP bir tüzelkişiliktir. Bir koalisyona girmiştir. Yapı- lan protokole bağlı olması siyasi ahlak gereğidir. — 20 Ekim sonrasında koalisyona girilmesıne soğuk bakıyordunuz. Oysakl şimdi bu hükümetin sürmesinden yanasınız. Bu, çelişki değil mi? — Hayır, değil. Parti bir tüzelkişilik olduğuna ve hükü- mete de girildiğine göre devamından yanayız. — Peki, partinin değişmesi ve güçlenmesi gerekir di- yorsunuz. Partideki değişimden hükümetin etkilenmesi kaçınılmaz. Buna Başbakan'ın tavrı ne olur? Bu, koalis- yon gerçeğine uyar mı? — Biz partinin güçlenmesi ile hükümetin önünde de yeni ufuklar açılacağına inanıyoruz. — Hükümetin derken, SHP kanadının demek istiyor- sunuz herhalde? — Hayır, hükümetin tümünün ufkunun genişliğini kas- tediyoruz. — Yeni seçilecek genel başkanın hükümette görev al- mayacağı söyleniyor. Oysaki hükümet kurulurken İnönü de aynı şeyi ıstemış- ti. Ama Demirel ka- bul etmemişti. Şimdi eder mi? — Koalisyon pro- tokolünde, parti lide- rinin hükümette yer alması diye bir koşul yok. ^ " ~ ^ ™ " ~ ™ ~ * ~ ~ — ~ ' — Protokolde yok, ama Başbakan'ın açık beyanları var. "Herkesin eli taşın altında olmalıdır" diye. — Başbakan'ın yeni siyasal gerçeklere göre yeni değer- lendirmeleri de olabilir. • • • — Partili bir bakanınız, "Kurultayı kaybedersek yeni ba- kanlara, dolayısıyla hükümete güvenoyu vermeyiz" diyor. Bu açıklama, kurultay sonrası için bir kopma işareti mi? — Hayır, kurultay heyecanı ile hep böyle laflar edilir. Kop- ma falan olmaz. — Yeni Sol özetle ne yapacak? — Parti için yeni siyasal projeler üretecek. — Bu projeleri yaşama geçirecek olan hükümet oldu- ğuna göre, hükümet başkanı da, "bizim protokolde yok" diyerek bu tür projelere yüz vermek istemezse ne olacak? SHP bir tüzelkişiliktir. Bir koalisyona girmiştir. Yapılan protokole bağlı olması siyasi ahlak gereğidir. — Biz de haika anlatır, SHP'nin desteğini arttırırız. — O zaman SHP'nin hükümet kanadı ile parti kana- dında ayrılık çıkmış olmaz mı? — Olmaz. Çünkü parti yönetimi buna engel olur. — Ama kamuoyunda SHP'li bakanların uygulamaları, başansızlıklan daha belirleyıci olacaktır. Partinin soyut dü- şünceleri halkı ne ölçüde etkıleyebilir ki? — Başarısız olan bakanlar değiştirilebilir. — Eğer kurultayı kaybederlerse SHP'li bakanlar başa- rısız sayılacaklardır. Bazılannın şimdiden "istifa ederiz" demeleri bu yüzden. Oysaki siz "görevlerine devam ederler" diyorsunuz. — Evet, diyoruz. Çünkü biz uzlaşmadan yanayız. — Hem seçimlerde hem de kurultayda başarısız duru- ma düşmüş arkadaşlarınızla nasıl uzlaşacaksınız? — Uzlaşınz. Partimizin herkese gereksinmesi var. NOT: Yukarıdaki diyaloglardan ilki ismail Cerrfle, öteki Fu- at Atalay'la. YILMAZ: ~~ Demirel, birinci zarfı açtıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — ANAP Genel Başka- nı Mesut Ydmmz, hükümetin açıkladığı ekonomik pakete yö- nelik eleştirilerini dünde sürdü- rerek "Bu ekonomik paket, Idmseye anabtar fafau getinne- yecek, hatta anahtar sahibi olan ^atffu<)>şi»nnnMw anah- tarlan da tebükeye girebilir" dedi. ANAP MKYK, Genel Baş- kan, Mesut Yılmaz'ın başkanlı- ğında toplandı. \kklaşık 2.5 sa- at süren toplantıdan sonra bir açıklama yapan Mesut Yılmaz, MKYK'mn parti bütçesi ve üye kayıt yönetmeliğinde yapılan değişikliğin kabul edildiğini be- lirtti. Hükümetin açıkladığı ekonomik tedbirlere ilişkin pa- keti de değerlendirdiklermi vur- gulayan Yılmaz şunlan söyledi: "Ekoaomft prognun, koals- yon hHkametnıin dogru ekono- mik kararları alabilmesi için as- gari cesarete daU sakip degfl. Bir yandan hayaH birtakım dengcleme modeleri kurmhnak istemrkenötotanftandeagekri bozacak olan ne kadar düzen- leme varsa yasaterla yürürtüge konulmak igteunektedir. Pa- ket, çabşan kesimiere yükten başka hiçbir şey getirmeyecegi gibi istiknn da saglayamaya- cakür". Toplantı sonunda gazetecile- rin sorulannı da yanıtlayan Yıl- maz, Başbakan Demirel'in TÜ- StAD'ın önceki günkü toplan- tısında "Sadrazamın üç zarfı" fık- rasını anlattığını hatırlatarak "Siz Demirel'e üç zarf bıraka- nız mı" sorusuna şu yanıtı ver- di:' "Ben kimseye zarf filan bı- ralunadım. Ama o fıkrayı oku- dam. Asluda aynı fıkrayı da- ha öace baaa da aalaûnışb. Şimdi Scym Demirel bizim dö- Bemimizi kötiledigine göre bi- rind zarfı açnuş duramda. Bu taluUrde yaka gdecekte iktaci arfı âm mçmnjmİKm tmüşt et- tttfun için baau toptantuHİa gazetecâeri nyardım. Bu paket başkasıniH degil, dofrndan dogruya Sayın Demirel'in paketidir" dedim. Birgazetecinin, "Bu sözleriniz Demirel'in Tansu Çiller'i suçla- yacağı anlamına mı geliyor şek- lindeki sorusunu yanıtlarken de "öyle bir eadbjemiz var. Onun için sizteri ayardun. Ashnda koaüsyonnn diger kanadı olan SHP'yi zikredneye bile gerek göraüyorum. Oatav kurultay derdinden programn f arkında hie degiler. KuruMay Mthxc de berhaMe knrurtaym hazvnkla- nna başlayacaklmrAr." MKYK toplantısında ANAP'ın 1992 yıL bütçesi ise 30 milyar 403 milyon lira ola- rak belirlendi. Toplantıda ayn- ca MKYK'da üye kayıt ve kim- lik kartı yönetmeliğinde deği- şikliğe gidilerek yeni üye olan- lardan ikametgâh belgesi isten- mesi zorunluluğu getirildi. De- ğişiklik uyannca eski üyelerden de yeniden üyelik beyanı istene- cek. Gelecek sosyal demokrasidir • İç Politika Servisi — SHP Parti Meclisi üyesi ve Yenilikçi Grup sözcülerinden Istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın yeni yayımlanan kitabı "Gelecek Sosyal Demokrasidir" başlığını taşıyor. Karakaş, mart 1988 - temmuz 1991 arasında Sosyal Demokrat dergi ve çeşitli gazetelerde yayımlanan yazılarını bir araya getiren kitabını sunarken şunları söylüyor: "25-26 ocakta toplanacak olan Olağanüstu Kurultay, kısır kişisel tartışmalara son verilmesi ve yenileşmenin başlatılması için bir fırsat olarak değerlendirilmelidirî'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle