16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Borsa. faiz. diviz, kredi. kredi kartları knusunda bigiyi Alo24 ten alın Eir telefonla şlem tamamlaym /lo 24 IstanbJİ 188 24 24 PAMUKBANK» Cumhuriye Patnukbank . Telefon Bankacılı^ında . BırNtffnara: 188 24 24 PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r i.Y L / SAYI 2*219 / 2500 TL (KDV dahil) YUNUS NADI (1924-1945) BASYAZARI NADIR NADI (1945-1991) X / 23 OCAK 1992 PERSEMBE v / ' Meclis'te mal varlığı tartışması Zengin bakanlar kavgasıDevlet Bakanı Kilercioğlu, milyarder bakanlar hakkında soru önergesini yanıtladı. Önergenin sahibi ANAP'lı Mehmet Gedik'in 'Çağlar, mal varlığını yolsuzlukla elde etti' sözleri tartışmaya yol açtı. Ulaştırma Bakanı Topçu 'Biz sizin gibi nüfuz suiistimali ile zengin olmadık' diye bağırırken ANAP sıralarından'Sana da sıra gelecek' karşılığı geldi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- tiğini söyleymce, devlet bakan- rosu) — TBMM'de, bakanlann ları Orhan Kilerdoglu ve Şerif mal varlıkları.odedikleri vergi- Ercan ile Ulaştırma Bakanı Ya- ler ve kredi borçlanna ilişkin so- şar Topçu ANAP'lılarla atıştı- ru önergesı göruşulurken olay (Arkasl & 19 s 7 V f e . çıktı. ANAP Bursa Mılletvekili ' ' ' ' Mehmet Gedik, Çağlar'ın tril- yonluk mal varlığını bazı usul- f^JS lideri FHocani tuvukhndı Cezayiride Islama kelepçe Suçu, isyana teşvik k Cezayir'de arabasından indirilerek bilinmeyen bir yere götürülen Abdülkadir Hacani'nin 'askerleri ordudan ayrümaya çağırmak' suçundan ötürü tutuklandıgı öğrenildi. Hacani bir İspanyol gazetesine verdiği demeçte 'Biliyorum birkaç gün içinde hapsedilebilirim ve buna hazırım' demişti. 10. Sayfada Alkanım, senin olsun Fransa Ordunun örtük bir darbeyle Islamı Selamet Cephesi iktidarını önlemesı demokrasiye uygun mu? Dünya kamuoyu son günlerde bu soruyu tartışıyor. Tartışılan dığer bir konu da İslamcıların nasıl güçlendiği. Tohumları 19'uncu yüzyılda atılan bağımsızlık hareketi, Fransızlara karşı yunitülen kanlı kurtuluş savaşı ve sömurge sonrası Cezayir'inde iktidar kavgalarının öyküsü. TANIL BORA'nın yazısı 15. Sayfada Milli Eğitim Oğretmene 24Kasım müjdesi Bir m a a ş i k r a m i y e Milli Eğitim Bakanhğı bu yıl 24 Kasım Oğretmenler Gunu ya da eğitim donemi başında oğretmenlere bir maaş ikramiye odenmesi konusunda ilke karan aldı. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosa) — Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl 24 Kasım oğretmenler Günü'nde ya da 1992-93 öğretim yüıoın ekim ayındaki başlangı- cında oğretmenlere birer maas iknmiye odenmesi konusunda ilk( karan aldı. öneriyi sıcak karşüayan Mil- li Eğitim Bakanı Toptan, ode- meain getireceği yukun mali poıtesinin çıkanlması ve kaynak araştırılmasına gidilmesi konu- suıda Prof.Dr. Ersen'e talimat verli. Milli Eğitim Bakam Köksal Tbptan, fazladan ikramiyenin 19*2-1993 öğretim yılı başmda dLa ödenebileceğini; bu ödeme- (Mıkaa Sa. 19, Su. 4'de) PIRSONEL REJİMİ DIÖİŞECEK19. Sayfada SHP lideri, sendika ve demokratik kitle örgütleri başkanlanyla bıüuştu İııöııü:RahatunÇok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütü başkanıyla kahvaltı yapan SHP lideri Erdal înönü, "Baskılarla, korkutmalarla değil, yolun ne olduğunu bilerek kurultaya gidiyoruz. Hükümet bence devam edecektir. Kurultaydan sonra bir değişiklik olursa herkes bulunduğu yerde kalıp kalmamayı düşünebilir" diye konuştu. 5. Sayfada SHP KURULTAYI'NA SON4SSAAT Liste pazarlığıFARUK BİLDİRİCİ / İDRİS AKYÜZ ANKARA— Kurultaya iki gün kala SHP'de artık tum koz- lar açıkça oynanıyor ve "adam adama markaj" yapılıyor. Üçüncu kez genel baskanbk ıçin karşı karşıya gelecek olan Inö- nü ve Baykal, listelerini oy arttıracak "dengelere" göre duzenliyorlar. Baykal, listesinde Mumtaz Soysal, Uluç Gür- kan, Asaf Savaş Akat gibi isimlere yer vermeyı düşünurken, HEP kökenlilerle de göruşmelerde bulunuyor. İnönü ise, delegasyon uzerinde etki- li olacak 10 il başkanından "kapsamlı" bir liste istedi. Son kurultayda 534 oy alan İnönü, bu kez "farkı arttırarak Ba>kal sorununu gundemden kaldınnayı" hedefliyor. Baykal ise, son kurultay- da 451 olan oyunu, genel baskanlığını sağlaya- cak çoğunluğa çıkarma amacında. Son günler- (Arkast Sa. 19, Su. l'de) re, k e n t i n s o r u n l a r ı n ı d i n . lemek için geldiği İzmir'de universite ogreneilerine "İşsiz kalmaktan hiç endişe etmeyin" dedi ve Turkive'de herkese vetecek kadar iş ve ekmek bulunduğunu sov- ledi. Başbakan Demirel, dun sabah Ata uçagıvla >anında 10 bakan ile birlikte lzmir'e geidi. Adnan Menderes Havalimanı'nda kalabalık bir partili loplulugu ta- rafından karşılanan Demirel, kon\o> eşliğinde Bornova'ya giderek bakanlarla bir- likte Ege Üniversitesi senato toplantısına katıldı. Demirel, 45 dakika suren bu toplantı sonrasında Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi >emekhanesinde oğrencilerle birlikte vemek yedi. Burada bir oğrencinin mesleki sorunlarla ilgili vakınmaları karşısında Demirel yaptıgı konuşmada, "İşsiz kalmaktan hiç endişe etmevin, her- kese vetecek kadar iş, herkese jetecek kadar ekmek vardır" dedi. Demirel, çalış- malannın hedefinin gençlerle beraber buvuk ve mutlu Turkive yaratmak olduğunu belirterek bunun kolav bir iş olmadıgını savundu. V\ke- (Arkası Sa. 19, Sü. 6'da) Fezleke olayı SHP Meclis Grubu'nun bildirisiyle yeni boyut kazandı DemiraFa inceleme, Cindoruk'a övgü TURAN YILMAZ ANKARA — TBMM Başka- ru Husamettin Cindoruk tara- fından "Meclis'e hakaret edildiği" gerekçesıyle gen çev- rilen "fezleke olayı" yenı bir boyut kazandı. Adalet Bakan- hğı, HEP kokenli 22 milktveki- linin dokunulmazlığının kaldı- rümasına Uişkin fezlekeyı hazırlayan Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demi- ral hakkında "hukuka uygun davranıp davranmadığı"nı saptamak uzere ince- leme başlattı. Inceleme sonunda, Demı- ral hakkında soruşturma açılacağı bil- dirildi. Demiral'ın mayıs ayında sona eren görev suresinin uzatılmayacağı da öğrenildi. TBB Başkanı Önder Sav'ı zi- yaret eden Cindoruk, Meclis'in işlevsiz SHP Meclis Grubu yayımladığı bildiriyle HEP kokenli 22 milletvekili hakkındaki DGM fezlekesini geri çeviren Meclis Başkanı Cindoruk'a teşekkur etti. Adalet Bakanı Seyfi Oktay, DGM Savcısı Nusret Demiral'ın hukuka uygun davranıp davranmadığı konusunda inceleme başlatıldığını bildirdi. inceleme sonunda Demiral için soruşturma açılabilecek. Cindoruk "Meclis işlevini yapmıyorsa, Meclis kapanmışsa, yargının millet adına gore\ yapması sadece romantik bir nitelikte kalır" dedi. olması durumunda yargının millet adı- na görev yapmasının sadece "roman- tik" nitelikte kaiacağmı söyledı. SHP Meclis Grubu da yayımladığı bildiriyle DGM fezlekesini geri çeviren Cindo- ruk'a teşekkür etti. Adalet Bakanı Seyfi Oktay, yargı or- ganlarınca yapılan işlemlere bakanlık olarak kendilerinin mudahale etme yet- kilerinin bulunmadığını soyledi. Ana- da bildirdi. Anayasa Mahkeme- si kararlanna göre dokunulmaz- lığın kaldırümasına ilişkin bir fezleke konusunda gerekli işle- mi yapma yetkisinın yasama or- ganına verildiğinı belirten Ok- tay, "TBMM Başkanı Cindo- ruk'un tasaımfu De yasama or- ganı bu konuda yetküi bir organ olarak gerekli işlemi yapmıştır. yasa Mahkemesi'nin de bu yönde ka- Bu işlemin tamamlanmasınuı ardından rarlannın bulunduğunu anımsatan Ok- konu yeniden bize gelmiştir, şimdi bi- tay, DGM Savcıhğı'mn fezlekesini de rim gerekli işlemi yapma vetkimiz or- bu nedenle TBMM Başkaıüıgı'na iletil- taya çıkmısür" dedi. mek uzere Başbakanhk'a gonderdiğini söyledi. Oktay, Adalet Bakanlığı'nın, yargının ışleyişine karışmasını savun- Oktay, Ceza tşleri Genel Mudurlu- (Arkası Sa. 19, Su. 3'de) manın, hukuk devleti ilkesi ile kesinlikle bağdaşmayacağını, bunun aksini du- şunmenin çağdışı bir anlayış olacağını DGM FEZLEKESİ: PKK, DAĞDAN İNDİ MECLİS'E GİRDI 19. Sayfada yonu a ğ suzluk ve yolsuzluklarla elde et- EAKANLARIN VERGİ BORÇLARI 19. Sayfada İŞVERENİ KIZDIRMIŞTI Bakan Moğııltay'a Türk-Lş desteği Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay, TÜSİ AD Genel Kurulu'nda kendisine yönelik eleştiriler üzerine, "Bazı açıklamaları hayretle karşılıyorum. Türkiye'de çalışma barışı ve ILO standartları sağlamaya çalışıyoruz;' dedi. Türk-iş yasadaki değişiklik önerilerini Moğultay'a iletti. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Hazırladığı, ışçılere ış guvencesı sağlamaya yonelık ya- ^a taslağı uzerıne ışverenlerın yoğun eleştırısıne uğrayan Çalış- ma Bakanı Mehmet Mogultav'a Turk-Iş destek verdı. Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, dun konfederasyon yö- neticileriyle birlikte Çalışma ve Sosyal Guvenlik Bakanı Meh- met Moğultay'ı ziyaret ederek, Turk-îş'in iş ve sendikalar yasa- sında yapılacak değişikliklere ilişkin isteklerini iletti. Yılmaz, ziyaret sırasırida yap- tığı konuşmada bakanüğın yak- lasırrunı memnuniyetle karşıla- dıklarını belırtirken, TÜSİAD- ın özellikle işsizlik sigortasına ilişkin göruşlerini eleştirdi. Yıl- maz, adını vermeden, bir süre once, "İşsizlik sigortası gelirse, iudem tazminatı kalkar" şeklin- de demeç veren Enerjı ve Ta- bii Kaynaklar Bakanı Ersin Fa- ralyalı'yı da eleştirerek "talihsiz bir beyanat" diye konuştu. Yılmaz, işten çıkarmalar ko- nusunda getirilecek düzenleme- lerle ilgili olarak da hükümetin TÜStAD'ın göruşlerini daha dikkatli şekilde değerlendirme- si gerektiğinı vurgulayarak, hu- kümetin TÜSlAD'ın isteklerinin etkisi altında kalmamasıru iste- (Arkast Sa. 19, Sü. 2'de) HÜKÜMETTEN NE BEKLİYORLAR14 Sayfada TEFTIŞ KURULU BAŞKAIVI GUVEN: karşı politik d avranılmaz' Turhan Güven, Kutlu Savaş'ın istifasıyla boşalan Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Eski savcı ve DYP Genel İdare Kurulu üyesi olan Güven, objektif kıstaslar içinde davranılacağını, kendisinin politikayla ilgisi kalmadığını belirtiyor. SEMRA ÇETİN ANKARA — Basbakanhk Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ata- nan Turhan Güven görevine başladı. Kutlu Savaş'ın "Başba- kan'a, itimat ettiği birisiyle ça- lışma imkânı yaratmak" gerek- çesiyle istifa etmesi ile boşalan Başbakanlık Teftiş Kurul Baş- kanlığı'na DYP Genel İdare Ku- rulu üyesi ve eski savcı Turhan Güven'in atanmaana ilişkin ka- rarname onaylandı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın imzalaması üzerine, ka- rarnamenin Resmi Gazete'de ya- yınını beklemeden goreve baş- layan Guven ile makamına otu- rur oturmaz görüştük. Başbakanbğın eski binasın- dan yeni binasına birkaç gün önce taşman Teftiş Kurulu'nun başına geçer geçmez ilk iş ola- rak "ödeneksizlik" yüzünden bağlanmayan telefon sorununun çözülmesi talimaünı veren Gü- ven, kaç dosya devraldığını he- nüz bilmediğini söyledi. Güven, Teftiş Kurulu'nun elinde bulunan dosyalann "dev- let MizmetiMİn gerektigi hız için- de göıden geçirilecefini" gere- kirse yeni konulann ele alınaca- ğını belirtti. (Arkası Sa. 6, Su. 4'de) ARSA YAĞMASINA KARŞI SUÇ DUYURUSU 6- Sayfada Bugün / Kitap Şimdi Scarlett moda İlk ateş / 7. Sayfada Şimdi doğalgazlı olduk Ateşkes/10. Sayfada C Gürcistan'da barış umudu Çaykur / 13. Sayfada Birbardak çayda fırtına Antalya / Arfca Sayfada Rusrevüsü 'Dirty Dancing' yapıyor Çalışma Barışı Deyince... Işçı-ışveren ılışkıleri ne olacak? Çalışma yaşamı, bu soruyla birlikte polıtı- a gündemındekı yerıni alıyor. Hem de yoğun bıçımde... Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanhğı, ça- şma yaşamının yeniden düzenlenmesıne ışkın bir taslağı tartışmaya açmış durumda sçı ve ışveren kesımlerinın görüşlerı alındık- an sonra, taslak bir daha gözden gecırılıp 3akanlar Kurulu'na sevk edılecek Işveren kanadından duyulan ilk sesler son derece olumsuz, taslağın çalışma barısını bozacağı one süruluyor. Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay'ın dun eleştırılere verdığı karşılık da şoyle "Hukumet programımız çalışma barışının kurulması uzerıne ınsa edılmıstır. 10 yıldır Turkıye 'de terazının kaçırılan kefesını duzelt- (Arkası Sa. 19, Su. 6'da) HASAN CEMAL Mafya babası bülbüllerin elinde ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — Basının bir ara AI Capone'dan sonra en bu- yük gangster olarak nitelendir- diği New York mafya patronu John Gotti'nin mahkemesı, ABD'de mafya davalannın en zor yanı olarak nitelendirüen ju- ri seçimiyle dun başladı. Şu ana dek uç kez yargılanan ve her seferınde mahkemeyı oz- gur olarak terk etmeyi basaran Gotti'nin kuyruğu bu kez fena sıkıştı. En yakın adamlan ola- rak bilinen azılı katillerin maf- ya babasına karşı ifade verme- leri bekleniyor. Bunların başında, 1962'den beri hapse gırip çıkan boksor Salvatore Gravano geliyor. 46 yaşındaki Sarvatore'nin mafya çevresindekı lakabı "Boğa Sam". Gravano ve Gotti 11 Aralık 1990'da tutuklandılar. Gotti'nin en guvendiği adamı olarak bilinen Gravano'nun 16 Aralık 1985'te mafya patronu olan unlu Gamsıno aılesi lideri Paul Castellano'nun öldurulme- sinde rol aldığı iddia ediliyor. "Boga" Sam'm Gottı'ye kar- şı ifade verirken Gotti'nin, Cas- tellano'nun öldunılmesini, yeri- ne geçmek ve tek mafya patro- nu olmak amacıyla emrettiğini açıklaması bekleniyor. Bu du- rumda mahkeme jurisinin 1962'den beri çeşitli suçlarla yargılanan Gravano ve Gotti arasında bir seçım yapması ge- rekecek. Mahkemeye en az 3 ay sure biçiliyor. New York mafya liderliğinin simalanndan ve halen hapiste bulunan Castellano'nun 62 ya- şındaki yeğeni Thomas Gambi- no da, tekstil bölgesinde taşuna- cılığı yasadışı olarak kontrol al- tında tutmak suçuyla yargılana- cak. New York'takı butun teks- til taşımacılığından "mafya vergisi" aldığı bildirilen ve ba- bası Carfo tarafından kurulan (Arkası Sa. 19, Su. 6'da)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle