20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
^UMHURÎYET/18 SPOR 23 OCAK 199 Alp Yalman, yeni gelir olanaklanyamtmak için ekonomikpaket hazırladı TVldeGalatasaray kaııabGalatasaray'da kongreye az bir süre kala Başkan Alp Yalman ve danışmanları, çalışmalarını bazı konular üzerinde yoğunlaşürdılar. Bunlann içinde önemlisi Galatasaray'ın EUROSPORT benzeri bir televizyon kanalı. Hollanda'nın NTC televizyonundan teklif alan Sarı-Kırmızılılar, spor kanalı konusu üzerinde girişimlere başladılar. Alp Yalman'ın ekonomik paketinde şu projeler var: Kuruçeşme adası halka açılacak ve haftamn belirli günleri disko olarak kullanılacak. Riva arazisine Japon ortaklarla golf tesisi yapılacak. Ali Sami Yen Stadı'nın yanındaki arsanın iş merkezi yapılması son aşamada. HUSTAFA ERSOY Galatasaray'da yaklaşan tongre tüm sıcaklığı ile kendi- ini hissettirmeye başlarken fcaskan Alp Yalman yeniden se- ilmesi halinde uygulanacak ye- li projeler geliştirdi. Alp Yalman'm en çok üzerin- tc durduğu konu ise Avnıpa'- <a uydu yayuıı yapan Eurosport lanalı benzeri bir televizyon is- tısyonunun kurulması. AlpT alman, kulübe yeni gelir im- lânlan yaratmak için danış- nanları ile birlikte çalışmalan- n sürdürürken kulüp menajeri Kollandalı Henk Van Ginkel araahğı ile Avrupa'dan ciddi ttklifler almaya başladı. Galatasaray'ın Türkiye'ye syor yayını yapacak bir televiz- y>n kanalı üzerinde durduğunu djıyan Hollanda'mn NTC tele- vzyonu Alp Yalman'a ortakhk tddifinde bulundu. Alp Yalman vt yöneticiler bu konu üzerinde çilışmalarını sürdürüyorlar. Yineticiler, Galatasaray televiz- yon kanalının reklam gelirleri- nin kulübe nefes aldıracağını scylüyorlar. Televizyon kanalının yanı sı- ra Alp Yalman'ın kafasında da- hi birçok proje var. Kulübe ye- ni gelir kaynakları yaratmak is- teyen yöneticilerin ve Alp Yal- msn'ın düşündükleri, madde madde şöyle oluşuyor: Vtali kaynaklar arasında bu- lunan Kuruçeşme Adası'na bü- yük projeler düşünülüyor. Yal- nızca yaz mevsiminde üyelerin yararlandığı, kış aylannda ise boş duran ada üzerine yönetim yeni eğlence merkezleri yapma- yı düşünüyor. Yönetimin ada için üzerinde durduğu en büyük proje ise büyük ve modern bir diskotek. Haftamn belirli gün- lerinde diskonun yanı sıra bas- ka gelir getirici kaynaklara açı- lacak olan adanın halka açılma- sı düşünülüyor. Bu projede yıl- lık 7 milyar gelir bekleniyor. Adanın disko olmasının yanı sıra, Kunıçesme'ye marina yap- mayı düşünen yöneticiler bunun ön çalışmalarını yaptılar. Bu düşünceler ve projeler bir dos- ya halinde başkanın masasında duruyor. Galatasaray'ın taşınmaz var- lıkları arasında en büyüğünü oluşturan Riva arazisi üzerine golf tesisi yapılmasım düşünen San-Kırmızılı yöneticiler Japon- larla bu konuyu görüşüyorlar. Büyük şirketlerin oluşturdu- ğu basketbol ve voleybol takım- ları ile haksız bir lig rekabeti içi- ne girdiklerini söyleyen Galata- saraylı yöneticiler, bunun önü- ne geçebilmek için sponsorluk müessesesinin kanuni bir şekil- de düzenlenmesi için Bakan Mehmet Ali Yılmaz ile görüs- melerde bulunacaklar. Alp Yalman ve ekibinin üze- rinde titizlikle durduğu konular arasında Ali Sami Yen Stadı'nın yanındaki arsa var. Beden Ter- biyesi Genel Müdürlüğü ile ge- rekli protokolü daha önceden imzalayan yöneticiler bu hafta içinde arsanın tapusunu alacak- lar. Bu arsa üzerine iş merkezi yapacak olan Galatasaraylı yö- neticiler, mimarlar tarafından hazırlanacak olan planı bekli- yorlar. Yöneticiler futbol seyircisini de unutmuyorlar. Avnıpa'da sık sık düzenlenen ve bizim fut- bolcularımızın da çağrıldığı dünya kannası maçlannı artık Galatasaray da düzenleyecek. Toplumsal olaylan dünya kar- ması maçları ile bütünlestirecek olan San-Kırmızılı yöneticîler, Avrupa'daki menajerlerle temas halindeler. Küçükçekmece Gölü'ne tesis yapmayı da düşünen Galatasa- raylı yöneticiler buraya İstanbul Üniversitesi ile birlikte kampus geliştirme çalışmalannı geliştire- cekler. Konuyla ilgili bu günler- de bir ön protokol imzalanma- sı bekleniyor. - Kulüp dışında şirket Uzun süredir şirketleşmeyi tartışan ancak kulübün taşın- maz varlıklanna zarar gelmesin- den korkan Galatasarayu yöne- ticiler, kulüp dışında bir şirket kurmayı planüyorlar. Kulüp dı- şında kurulacak şirketin kazan- cının hibe yoluyla kulübe dev- redilmesi sızan bilgiler arasında. Yaşam boyu sporu kitlelere iletmeyi amaçlayan Galatasaray Yönetim Kurulu konu hakkın- da girişimlerde bulunacaklar. Bu konu hakkında görüşmeler başladı. Bu arada önceki gün ve dün 28 şubattaki mali kongre için toplantılara başlayan yönetim kurulu ilk defa deplasmansız bir bütçenin hazırbğı içersinde. Adaylığını bugün açıklaması bekleniyor Kıraç 'evet' diyecek gibi Ti* Can Kıraç Spor Servisi — Galatasaray'- da başkanhğı söz konusu olan Can Kıraç'ın kardeşi lnan Kı- raç ile dün uzun süren bir gö- rüşme sonrasında bugün "evet" şeklinde bir açıklama yapması bekleniyor. Galatasa- ray'ın borcu konusunda "Pa- ra önemli degil, sen başka so- run varsa ono söyk" diyen lnan Kıraç'ın desteğini aîan Can Kıraç'ın henüz billurlaş- mamış bazı konulan da değer- lendirerek bugün başkanlık ko- nusunda kesin kararını verme- sini bekleyen Galatasaray ca- miası, "mektepli bir başkan'- 'ın da heyecanım yaşamaya ha- zırlanıyor. Galatasaray'a yıllannı veren bugünkü Başkan Alp Yalman'- ın ise Can Kıraç'a destek ola- cağı, hatta Kıraç'ın asbaşkan- lık önerisine bile sıcak bakacagı yine Galatasaray camiasında konuşulan bir konu. Oyle gö- züküyor ki kongrede Kıraç, başkanlığı kabul etmesi halin- de Alp Yalman ve ekibinin des- teğini alacak; Kıraç, "hayır" derse bu kez Kıraç'ın ekibi Alp Yalman 'ı destekleyecek. Bu nedenle Can Kıraç'ın bu- gün yapacağı açıklama Galata- saray'ın bir anlamda kongrede- ki sonucunu da belırleyecek. Kıraç'a evet, otomotivcilere veto Liseliler ikiye bölündüSpor Servisi — Galatasaray'da liseliler hare- kâtı bölündü. Geçen akşam tekrar bir araya ge- len Galatasaray Lisesi mezunlan Can Kınç'ın adaylığını tartıştılar ve oylama yaptılar. Ateş Ünal Erzen'in Can Kıraç operasyonu- nu eleştiren üyeler bu harekâtı onaylarlarken, liseliler içinde başka bir grupda Kuruçeşme ada- sına giderek Can Kıraç'ın etrafında toplanan otomotiv sanayü patronlanna karşı oldukları- m açıkladılar. Galatasaray Lisesi'nin büyük amfısinde bir araya gelen liseliler ilk olarak Renault genel merkezinde gerçekleştirilen "Can Kıraç operas- yonu"nu eleştirdiler. Liseliler, Ateş Ünal Erzen 1 in neden kendilerinden fikir almadan Can Kı- raç'la görüştüğünü ve başkanı seçerken mezun- lara neden sorulmadığını eleştirdiler. Bunun üzerine kürsüye gelen Ateş Ünal Er- zen, Can Kıraç'la yapuklan toplantıyı anlattı. Toplantıyı yöneten Duygun Yersuvat, bu konu hakkında oylama yapılmasım istedi. Galatasaraylı mezunlar, lisede yapılan top- lantı sonrası Kuruçeşme adasına giderek Can Kıraç'ın etrafında toplanan otomotiv sanayü patronlarını eleştirdiler ve "Bizim amacımu yanlış anlaşıimış. Biz kulüp bünyesinde şirketleşmeyi diişiinii- yoruz, ama sanayidier bir araya getarek bizim ekştirdigimiz yönetim grubunu oluşturuyorlar" dediler. Galatasarayb liselilerin eleştirdiği isim- ler şöyle: Can Kıraç (Tofaş), Ateş Ünal Erzen (Rena- ult Mais), Varol Dereli (Türk Petrol-Castrol), Faruk Süren (Transtürk fren ve debriyaj bala- talan), özhan Canaydm (tekstil sanayü), Ersan Feray (sanayici). VOLEYBOLSan-Ladvertliler özel maçta Chernomorets'iHakan, Vokri ve Oğuz'un golleri ile 3-2yendi Fenerbahce zor J^azaııclıFenerbahçe: 3 — Chernomorets: 2 STAT: Fenerbahçe HAKEMLER; İhsan Türe (4), Enver Gedik (4), Z.Abidin Gökçe (4) FENERBAHÇE: Engin (4) — Soczynski (4), Mujdat (5), TUran (45, (Vokri 5) — tsmail (5), Oğuz (4), Gerson (5), Hakan (6), Semih (4) (K.Şenol S) — Ümit (6), Tanju (4). C.MORETS: Grişko (6), Sak (4), Demiyenko (5), Telesniyanko (6), Tretyak (5) — Yablonski (5), Simbalar (6), Koşelyuk (5), Şelapniyalski (4) — Gietski (5), Gusev (6). SARI KART: Turan. GOLLER: Dk. 27 Hakan, Dk. 55 Gusev, Dk. 71 Simbalar, Dk. 74 Vokri, Dk. 85 Oğuz. ARİF KIZILYALIN Fenerbahçe keyif vermedi. Kıbrıs kampı sonrası ilk hazır- lık maçını dün Ukrayna temsil- cisi Chernomorets ile oynayan San-Lacivertliler, sahadan 3-2 galip aynlmalanna karşm sergi- ledikleri oyunla tribündekileri memnun edemediler. Hafta arası olması nedeniyle iiginin bir hayli az olduğu Özel maçı, sadece 3243 seyirci, 72 milyon lira ödeyerek izledi. Sa- haya önceki günkü antrenman- da ciddi biçimde sakatlanan Ay- kut'tan yoksun olarak çıkan Fe- nerbahçe, bu oyuncusunun ek- sikligini 90 dakika boyunca his- setti. özellikle Chernomorets'- in arka arkaya gelen 2 golü son- rası tribündeki taraftarlar, ha- ta yapan oyunculan protesto et- meye başladılar. Her top yitiri- şinde Oğuz, 'ıslık'lamrken elve- rişli bir iki pozisyonu değerlendiremeyen pas zaman- lamasım iyi yapamayan Tanjn da seyircilerin protestolarından payını aldı. İlk yan Tanju ile birlikte ileri uçta oynayan Ümit, Vokri'nin oyuna girmesi ile çiz- giye çekilince F.Bahçe daha çok pozisyon buldu ve maçı kazan- dı. Türkiye'de kamp yapan ve Uk hazırlık maçında Kocaelispor'u 3-2 yenen Chernomorets ise F.Bahçe karşısmda zaman za- man basanlı oldu. İlk yanda mutlak bir pozisyon buiup tri- bünden öten bir düdük üzerine topu bırakıp takımını golden eden Gusev ikinci yanda maçın yıldızı olurken, Simbalar'ın da kornerden attığı gol seyircilere bilet paralannı helal ettirdi. Karşılaşmayı şeref tribünün- den izleyen Metin Aşık ise bir ara umutsuzluğa kapıldı. Ancak Vokri ve Oğuz'un golleri ile ke- yiflenen Aşık, tribünlerin de 'Aşık başkan, Fener şampiyon' tezahüratlan ile stattan mutlu bir şekilde aynldı. Öte yandan menajer Ercan Aktuna, Rıdvan'ın gelip özür dilemesi halinde, çalışmalara katılabileceğini söyledi. Fenerbahçe'nin yedek futbolculanndan Hakan Chernomorets'e ilk golü atan futbolcuydu. (Fotoğraf: NECMİ GÜLÜMSEL) Gol/erFeyyaz, Zeyer ve Rıza'dan Beşiktaş ilk yanda Beşiktaş: 3 - Alanyuspor: 1 STAT: Alanya Milli Egernenlik HAKEMLER: Sadık Deda (7), Süleyman Atarat (7), Adnan Şe- ker (7) ALANYA: R Necati (8), Hakan (7), Rauf(5), Gürsel (3), M. Ali (4), Recep (4), H. Hüseyin (4), Levent (7), R Ahmet (4), Esat (7), Celil (6) BEŞİKTAŞ: Bako (7), Rıza (7), Mutlu (5), Gökhan (7), Hamit (5), Turan (5), Feyyaz (7), Şenol (6), Mehmet (7), Ali (6), Zeyer (7) GOLLER: Dk. 40 Feyvaz, Dk. 42 Zever, Dk. 44 Levenı, Dk. 60 Rıza ALANYA (Cumhurijet)— Ligin ikinci yarısı için hazırlık- ları Antalya'da surduren Siyah- Beyazfılar ikinci hazırlık maçı- nı Alanyaspor ile yaptı. Alanya karşısmda b<_.ılı bir futbol or- taya koyan Beşiktaş, maçı 3-1 kazandı. Recep'in yokluğu nede- ni ile kaptan Rıza sağbek göre- vini devralırken, Zeyer de attığı bir golle ikinci yan için umut verdi. Beşiktaş ilk yarının son dakikalannda ıki atarken raki- bin tek golünü de kalesinde gor- du. 40. dakikada Feyyaz'ın gü- zel golü ile skoru 1-0 yapan Siyah- Beyazlılar hemen iki da- kika sonra bu kez Zeyer'in vo- lesi ile 2-0 öne geçti. Ancak ilk 45 dakikanın bitmesine bir da- kika kala bu kez Alanyaspor- dan Levent durumu 1-2 yaptı. İlk yan bu skorla sona erdi. İkinci yanda Beşiktaş yine atak oyununa devam etmesine rag- men 60. dakikaya kadar skoru değiştiremedi. 60. dakikada kaptan Rıza, ileri çıktığı dakika- lardan birinde Beşiktaş'ın golü- nü üçe çıkardı. Maç bu skorla 3-1 Beşiktaş'ın lehine sonuçlan- dı. ATLETİZM Cenşz Kavaklıoğlu'ndan Türkıye rekoru HALDUN DOMAÇ Moldavya'nın başkenti Kişi- nev'de yapılan Uluslararası Sa- lon Atletizm Yarışmalan'nda Cengiz Kavaklıoğlu 60 metre- de Türkiye rekoru kırdı. 6 ülkeden 274 sporcunun ka- tıldığı yarışmalarda el krono- metresi ile 6.7'Hk derecesi ile Türkiye rekorunun sahibi olan Kavaklıoğlu. rekorunu 6.5'e indirdi ve 60 metrede birinci ol- du. Uzun tartışmalardan sonra Spordan Sorumlu Devlet Baka- nı Mehmet Ali Yılmaz'ın ona- yı ile gidilen Kişinev'de İstanbul takımı Cengiz Kavak- lıoğlu dışında 60 engellide Ce- mil Benhur Özder'in 8.4'lük derecesi ve güllede Ekrem Ay'- ın 16.19'luk atışı ile iki birin- cilik daha kazandı. Takım tasnifinin yapılmadığı müsabakalarda İstanbul takımı ayrıca uç ikincilik, dört de üçünculuk eld.e etti. İstanbul takımından Yahya Sevuktekin ve Dudu Yentür 3000 metrede, Cengiz Kavaklıoğlu ise 200 metrede ikinci olurken Ayhan Bodur 200 metrede, Himmet Aksu 400 metrede, Alper Ka- sapoğlu uzun atlamada, Mesut Temizişler de 60 metre engelli- de uçuncülüğü kazandı. Kişinev'deki yanşmalara ka- tılan istanbul takımı dün Türkiye'ye döndu. Rekorkıran Cengiz Kavaklıoğlu ise Balkan şampijonası öncesi moral bul- duğunu söyledi. \bleybolun sorunları bitmiyor, artıyor ALEV ANAKÖK Geçen haftalarda voleyboiumuz ha- reketli günler yaşarken birbirinden de- ğişik olaylar da gündeme geldi. önce Cumhurbaşkanı Özal'm resep- siyonlarmdan başlayalım. Birçok ünlü- nün yanı sıra Balkan şampiyonu olan "Genç Kız Milli Takımız" da "Köşk'e davet edildi Sporculanmız için anlamlı bir olaydı. Ne var ki bu başarıya bü- yük katkıları olan antrenorlerin çağ- nlmaması burukluk yarattı. Özel ka- lem müdürü bir dahaki sefere inşallah antrenörleri unutmaz. • Uzun bir süredir futboldan basxa bir sporu gözü görmeyen otarı, iıer na- sılsa geçen günlerden birinde voleybo- lun varlığını da hatırladı ve F.Bahçe- Beşiktaş maçını, hem de görüntülü, ek- rana getirdi. Ana haber bülteninde lig maçları sonuçlannı bile görmemezlik- ten gelen Star'ın bu yaymı üzerine ca- miada bir sevinç, bir sevinç, sormaym gitsin. Bu ilk adımı herkes birbirine söyleyip duruyor. Eee.. Ne de olsa Türkiye*nin en çok izlenen kanalı diye surekli ovünen Star'da voleybol da ken- dine bir yer buldu. Sonra mı? Bekle ki bir daha voleybol ekrana gelsin. Ne ge- zer... Onlar pembe dizi, yok mavi dizi, derken erotikten öteye geçmeyen gece jimnastiği yayımlamayı voleyboldan daha çok severler. Sonunda bu da gös- terdi ki Star'ın spor sorumlulan hâlâ futboldan başka bir branşın varlığını öğrenememişler. Çok yazüc... • Geçen hafta içinde gurur verici bir olay yasadık. Uzun bir süredir bir er- kek takımı Avrupa kupalarında final oynama şansını yakaladı. Galatasaray- ın başarısına tüm ülke alkış tutarken olaym bir de üzücü yanı vardı. O da uzun süredir paralannı almadan oyna- yan bu onurlu ekibin anlamlı günün- de salonda bir tek yoneticinin bile bu- Iunmaması. Başkan Alp Yalman ise o gün özel uçağma atladığı gibi Kıbns'a gitti ve futbol takımının hiçbir özelliği olmayan Gazjantepspor ile yapacağı antrenman maçını izlemeyi yeğledi. Bu arada G.Saray fınale çıkmanın sevin- cini seyircisiyle paylaşırken F.Bahçe'nin eski başkanlanndan Faruk Ilgaz'ın gözleri dolu dolu voleybolcuları ayak- ta alkışlaması çok anlamhydı. Ne di- yelim, anlayana sivrisinek saz, anlama- yana davul zurna az... • Bu arada uzun yıllardır unutulan antrenorlerin sınıflanması nihayet ya- pıldı. Ama nedense bir oldubittiye ge- tirilen sımflamada bir sürü hatalar da ortaya çıktı. özellikle birinci kademe- de yer alan antrenorlerin birçoğunun tepkisıne neden olan yanlışlıklardan acele olarak düzeltilmesi gerek. Çün- kü bir senelik antrenörle, uzun yıllar- dır bu görevi yapanlar aynı kefeye ko- nurken Resmi Gazete'de 17 ağustos 1987'de 19547 sayı ile yayımlanan yö- netmelikler bile göz ardı edilmiş. Böy- le olunca da üniversitelerin Beden Eğî- timi ve Spor Bölümleri ile dengi okul- lann ihtisas bölümlerinden mezun olan birçok öğretmen de haklan olan kade- meden aşağıda yer aldılar. Bu sınıfla- ma yapılmadan önce defalarca uyan- lan ve yardım önerilerini ısrarla geri çe- viren bu kişilerden aslında daha iyisi zaten beklenemezedi. Şimdi tüm ant- renörler, Voleybol Federasyonu'ndan "Eğitim Dairesi"nin, yaptığı bu yanlış- lıkları bir an önce düzeltmesi için yar- dım bekliyor. Vakıfbank fînal grubunda Vakıfbank: 3 - CVMureia: 0 SALON: Selim Sırrı Tarcan HAKEMLER: L.Burek. T.Wieczorek (Polonya) VAKIFBANKSPOR: Nurcihan (7), Macide (8), Aycan (7), Vac- lavikova, (8), Elif (7), Leyla (7) (Zeycan 6). CV MURCIA: Tikhorenko (5), Quchakova (5), Ceite (6), Wa- loch (6), Movano (5), Blangue (6) (EJuren). SETLER: (İ5-5, 15-4, 15-5). SÜRE: 44 dakika (14, 15, 15). ERDİNÇ SEZEN ANKARA — Voleybol Ba- yanlar Avrupa Konfederasyon Kupası 3. tur rövanş maçında, Ispanya'nın CV Murcia takı- mını 3-0 yenen Vakıfbankspor, Eczacıbaşı yenildi MOSKOVA (AA) — Vo- leybolda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Tür- kiye'yi temsil eden Eczacı- başı erkek takımı, çeyrek fi- nal grubundaki 3. maçmda, Rusya'nın Dinamo Mosko- va takımına 3-0 yenildi. Moskova'da yapılan maçta, ilk sette başabaş mü- cadele etmesine karşm güç- lu rakibinin fizik üstünluğü- ne boyun eğen Eczacıbaşı, karşılaşmanın setlerini, 15-11, 15-5 ve 15-8 kaybet- ti. finai grubuna yükseldi. İspanya'daki ilk maçı 3-0 ka- zanmanın verdiği rahatlıkla sa- haya çıkan Vakıfbankspor, kadrosunda 2 Rus, 1 polonya- lı sporcu buiundurmasına kar- şın sahada hiçbir varlık göste- remeyen zayıf rakibi önünde3 sette de rahat bir oyun sergile- di. Türk temsilcisi karşılaşma- yı 15-5, 15-4 ve 15-5'lik setler- le yine 3-0 kazanarak kupada ilk 4 takım arasına girmeyi ba- şardı. Vakıfbankspor'un da katıla- cağı final grubu karşılaşmala- rı, 14-16 şubat tarihleri arasın- da İtalya'nm Matera kentinde yapılacak. Bu maçlarda, Vakıf- bankspor'un rakipleri, İtalya'- dan Banca Pescopagano Mate- ra ve Aimanya'dan Bayern Lohhof takımları. Finallerin 4. takımı ise, Modena (İtalya) - Bakü (Azerbaycan) takımları arasındaki maçlardan sonra belli olacak. Hakan'ın lisansının iptal karannaitiraz Spor Servisi — Danıştay 10. Dairesi, Galatasaraylı basket- bolcu Hakan'ın lisansını iptal etti. 2.5 yıl önce Efes Pilsenli bas- ketbolcuyu önce Ankara'dakı Olgaç istifa etti ANKARA (Cuhuriyet Bü- rosu) — Satranç Federasyonu Başkanı Kahraman Olgaç isti- fa etti. Olgaç, Spordan So- rumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın 32 federasyon başkanının seçimle gelmesi projesine kolaylık sağlamak amacıyla istifa ettiğini açıkla- At yarışı sonuçları SporServisi—Dün koşulan Adana At Yanşlan'nda Altıiı Ganyan, 1-5-12-9-1-8 şeklinde sonuçlandı. TV'de Spor TVl 20.40 Günün spor haberleri 23.15 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası (Erkekler) Ayşe Abla Kulübü'ne transfer eden, daha sonra bu kulübün feshedilmesiyle Hakan'ı renkle- rine bağlayan Sarı-Kırmızıhlar, Danıştay'ın kararından sonra kulüp avukatlannabaşvurdular. San-Kırmızılı yöneticiler, "Bu oiayın mubatabı biz değiliz. Ha- kan'a lisansı vereD Beden Terbi- yesi Genel Müdürlügü'dür. Ha- kan'ın Galatasaray'da kalması, genel müdüriügün tashib-i karar davası açması ve Danıştay'ın bu isteği olumlu karşüamasına bağlıdır" dedi. Buna göre Galatasaraylı yö- neticiler, Hakan'ıoynaünayade- vam edeceklerini ve tashih-i ka- rar isteminden kendileri lehine bir karar çıkacağını söylediler. Kung-fu için ilkadım SporServisi—Kung-fu Spo- runu Geliştirme ve Yaygmlaştır- ma Derneği kurucıf üyeleri, spordan sorumlu Devlet Baka- nı Mehmet Ali Yılmaz ilegörü- şerek federasyon kurulması için destek istedi. Yılmaz, Kung-fu Derneği üyelerini Gençlik Spor Genel Müdürü Kemal Kâmi- loğlu ile görüştürerek ön çahş- malann başlaması için direktif verdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle