12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
•¥ Sal Cumhuriyet | Sahıbi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Türk Anonim Şirkeıi adına Berin Nadi 0 Murahhas Uye: Eminc Uşaklıgil 0 Genel Yayın Muduru: Hasaıı Ctnıl, Yazı I-Jen Müdıirü: Ok«y Gonensin 0 Ya^ı işlerı Mudür Yardımcıları: Salim Alpaslan, Kerem Çalışku, Necdet Dogan, Lutfu Tınç Sayfa Duzeni Yönetmeni: Ali Arar 0 Ankara Temsılcısı: Ahmel Tan !ç Politika: Mehmet Tezkın Ekonomi: Menü Tamer, Kültür: Celul Üster, Istanbul Haberleri: Mohittin Sirer, Spor: Abdıilkadir Yucelman, Makaleler: Şahin Alpaj, Duzeltme: Abdullah Yazıcı « Koordina- tör: Ahmet Korulsan • MaJi fşler: Erol Erkut 0 Muhasebe: Bülent Yener 0 Bütçe-Planlama: Sevgi Osmanbeşeoglu • Reklam: Ayşe Torun * Idare: Husejin Gıirer 0 İşletme: Önder Çeük 0 Bilgi-lşlem: Najl Inal 0 Pereonel: Sevgi Bostancıoglu Bascn ve Yayan CumhunyH Malbaacıhk ve Gaanccılık T.A£ TOrkocajı Cad. 39/«I Ca|al. 34334 lst PK- 246 Isuuıbul TrJ 512 05 05 (20 bu). Ttl« 22246, Fax. (1) 526 60 72 0 Büır Aakan: Zıya Gökalp Blv lakıiap S No 19/4, Te! 133 11 41-47, Telcı 42344, F»x. (4) 133 0 0 tıalr H Zjya Blv 1352 S. 2/3, Tcl 13 12 30, Tcta: 52359, Faı: (51) 19 53 60 0 Adı fnonü Cad 119 S No: 1 Kal 1, Td 19 37 52 (4 hal), Teta: 62155, F M (71) 19 25 TAKVfM: 23 OC\K 1992 Imsak: 5.46 Guneş: 7.15 Oğle: 12.21 İkindı: 14.52 Akşam: 17.16 Yatsı: 18.39 KAZA ALARMI Dikkat, \J\udagyohi yetersiz BURSA (Cumhuriyet Büro- so) — Bursa-Uludağ yolunda .geçen hafta sonu meydana ge- len ölümlütrafikkazası» yolun ne kadaı yetersiz olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Bursa'dan oteller bölgesine kadar 30 kilometre uzunlu- gunda olan yol, son derece dar ve virajlı. Bu yolda kış koşul- larında kaza riski daha da ar- tarken yolun guvenliğini sağ- lamakla yükümlü jandarma- nuı denetimleri pek sağlıklı ya- pamadıgı öne sürülüyor. Yol boyunca meydana gele- cek olası trafik kazalarında müdahale edebüecek iJk yar- dım merkezi ve sağlık kurulu- şu bulunmazken bugüne ka- dar meydana gelen kazalarda kurtama ekipleri sürekli Bur- sa'dan gönderildi. Kazalara genellikle ilk müdahale, o sı- rada yolda bulunan diğer ta- tilciler tarafından yapıhyor. Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Uluç, Cumhuriyet'e yaptığı açıkla- mada, dün meydana gelen ka- zanın nedeninin aracın zincir- siz olmasmdan kaynaklandığı- nı söyledi. Ahmet Uluç, yolun bir bö- lümünde polis, diğer bölü- münde ise jandarma tarafın- dan denetim yapıldığını, an- cak yine de bazı araçların zin- drsiz olarak denetimi atlatma- n başardığını kaydetti. Bursa-Uludağ karayolunun .yileştirilmesi için sezon başın- da Bursa Valiliği'nde Karayol- lan jandarma, polis, miili park ve GUMTOB yetkililerinin ka- uidığı bir toplantı yapıldığını anımsatan Uluç şunları söyledi: "Bu toplantıda Uludag yo- hı ile ilgili tüm detaylar konu- şuldu. Bu yol genellikle dar ve virajlı. Hava ister kötii olsun, tster iyi olsun kaza riski fark etmiyor. Yol öylesine yetersiz ki iki araç karşı karşıya geldi- ğinde trafigin tıkanmasına ne- den olabilecek noktalar var. Biz Karayollan olarak her yd bu noktalann genişletttmesa ve bakımı için çalışmalar ya- pıyoruz". TURİZMREKLAMÎ Güneş yağı sürün, Türkiye'yî tanı' TAYFUN GÖNÜLLÜ Türk turizminin yurtdışında pazarlanmasındaki tanıtun ek- sikliği, turizmcileri ilginç yön- temler bulmaya zorluyor. 1991 ocak ayında yeni yıl armağını olarak bir şişe deniz suyu gön- deren Best Yatçılık, bu yıl da güneş yağı gönderdi. Çevre ve hava kirliliğinin yo- ğun olarak yaşandığı kış ayla- nnda, insanlar dostlarına ya- şadıklan yörenin temiz hava- sını ya da suyunu gönderme- ye başladılar. özellikle ABD ve İngiltere- de yaygın olarak kullanılan bu espri Türkiye*ye de sıçradı. Best Yatçılık yetkilileri üşen- memişler, Göcek'in deniz su- yunu şirin şişelere doidurarak "Bakın, bizim denizimiz böy- le temiz" diyerek hem yeni yıl armağanlannı aradan çıkart- mışlar hem de turistik tanıtı- mı gerçekleştirmişler. Aynj finna bu yıl başında da yurtdışındaki seyahat acentele- rine, müşterilerine ve tanıdık- larma kış ayında güneş kremi gönderdi. Kremin üzerine de "Ne soğuk ne de yagmunın se- ni üzmesine izin verme. Bu se- nenin keyfini Göcek'te fUo- muzla çıkar" yazılrmş. Best Yatçılık Genel Müdürü Kaptan Murat Cuylan, firma- larm tek tek yaptıklan tanıtım- larm dışında turizmin genel ta- nıtırruna gereksinimi olduğunu belirterek, "Artık göbek atan dansöz, cami siluetJeri wya de- niz, kum, güneş gibi posterli tanıtımın zamanı geçti. Farklı birtakım tanıtımlara gidilme- si gerekir. Bunu da Turizm Ba- kanlığı kendisi degil, özel rek- lam firmalannın yapması ge- rekir. Yani olay amatörlükten çıkaıHhp profesyonel bir yak- laşımla ele alınmalı" dedi. Tanıtımda AIDS olayını ör- nek gösteren Cuylan, "Yurtdı- şında bunun çok farklı tanı- bffllan yapıldı. Ama baz ola- rak her ülkcnin kendi egilim- leri dikkate alındı. Kampanya- lar buna göre düzenlendi. Biz- ler, tanıbma mubtaç Türk tu- rizmini yurtdışında öyle ilanlarla tamttık ki, görsel malzemenin altında, başvunı- lacak adres veya bir telefon nu- marası bile yoktu. tlanı gören ve ilgilenen kişiler nereye baş- vuracmkiardı? Artık tanıtımiar kiiçük bütçderie karşıiana- maz" diye konuştu. Türkiyene kadarkirlüikithal ve ihruçettiğiniyeniistasyonlarlaölçmeyebaşlayacak Kîrimîzin ölçüsünü alacağızHÜRRİYET UYMAZ Ne kadar kirlilik ithal ediyo- ruz, ne kadannı ihraç ediyoruz? Işte size öko-ekonomik bir so- ru! Evet, artık sanayi kavramla- rına "çevresel terimler" de girdi. 1978-80 yılJarında Türkiye, her ay 14 bin 100 ton kükürt ih- raç ederken aynı süre içinde ay- da 40 bin ton kükürt ithal etti. 1979 yılında ise sınırlanmızdan giren kükürt miktan yılda 540 bin tona ulaştı. 1979'dan bu ya- na "kirli hava ihracat ve ithalatı" konusunda ciddi hiçbir çalışma yapmayan Türkiye, önümüzdeki günlerde bu yönde veri toplarnaya hazırlanıyor. l l yor. Ulusal plandaki kirli hava, bü>1ık hava kütleleriyle diğer ül- kelene taşınıyor. Bu nedenle, ha- va kirliliğini ulusal ölçekte azalt- maja çalışan ülkeler, uluslarara- sı sözJeşmelere taraf olarak dı- şarıdan gelecek kirliliği de ön- lemeve çalışıyor. Hava kirliliğinin denetim al- tına alınabilmesi, ulusal ve ulus- lararası ölçekteki kirleticilerin hal ve ihraç ettiğini bilemeyen Türkiye, ulusal düzeydeki kirli- lik ölçümlerinde de "güvenilir veriler" ortaya koyamıyor. Üni- versitelerde bazı uzmarilarca ya- pılan ölçum ve araştırmalar, bir- biriyle tamamen çelişen sonuç- lar verebiliyor. Örneğin bazı uzmanlar genel toplanıda taşıt kaynaklı kirlili- ğin payını yüzde 10 olarak gös- lararası olduğu kadar ulusal dü- zeydeki kirliliğin "dogru" sap- tanmasında önem tasıyor. Avrupa ülkeleri, Türkiye'den, 16 mart 1983'te taraf olduğu "Uzun Menzilli Sınırlar ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi"nin yükümlülüklerini yerine getire- rek kendilerine veri aktarması- nı bekliyor. Bu sözleşmeye göre Türkiye, ülkenin farklı bölgele- Taraf olduğumuz sözleşmenin yükümlülüklerinden biri olan hava kirliliği ölçüm istasyonu kurulmasında bu kadar gecik- memizin ise "diplomatik işleyi- şin yavaşlıgından kaynaklandı- gjnı" belirtti. Aymyetkili, "Iş, teknik konulara gelmeden önce diplomatik isleyişlerden geçiyor. gecikmesi bundan, ama mart ayında istasyon hizmete girecek. Alman desteği Türkiye, Sınırlarötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi'ne 1983'te imza atn. Ancak teknik yetersizlik Hava VOİIiyla kükürt tİCaretİ (1978 - 80 / Aylık ortalama - ton olarak) RomanyaPolonya Ithalat 1200 500 İhracat 400 (aynak ITU Kımya Fakultesı Bulga- rıstan 2800 300 Cekoslo- vakya 500 Macarıs- tan 700 Yugos- lavya 2200 Bırleşık Almanya 1200 Yunanıs- tan 2000 400 Fransa 300 Italya 1300 Ispanya 300 Belırle- nemeyen 7900 8 500 Bu amaçla Sağlık Bakanlığı, îşbirüği'nin nedeniyle diğer ülkelere bu konuda veri sunamıyoruz. Şimdi Ankara'da Çubuk-II barajı yakınlarında Alman desteği ile bir ölçüm istasyonu kurulacak. Ayrıca sürekli denetim ye'nin ihraç ve ithal ettiği kirli yapacak 10 kişilik konteyner istasyon da Almanya'da halen üretiliyor. Alman uzmanlar havayı saptamak üzeıe bir öi- burada Türklere eğitim vererek Türkiye'nin kirlilik haritasını çıkarmaya yardımcı olacaklar. çüm istasyonu kurmaya çalışı- yor. Bu Kİrişimden ayrı olarak, 9 Eylül Universitesi Çevre Mühen- disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysen Miiezzinoglu başkanlı- ğında, İTÜ, ODTU ve Karade- niz Teknik Üniversitesi'nden uz- manlar da yurdun dört bir ya- nında hava kirliliği taraması başlatmak için hazırlık yapıyor. Hava kirliliği, uzun zaman- dan bu yana ülke, sınır tarumı- çok iyi bilinmesinden geçtiği için de ülkeler ortak projeler etrafın- da birleşerek veri bankaları oluşturma yoluna gidiyor. Bu yöndeki çalışmalar ise Avrupa 1 da yıllar öncesine uzamyor. An- cak uluslararası sözleşmelere ta- raf olan Türkjye'de bugüne ka- dar cıddi bir çalışma başlatılmış değü. Teknik donarum yetersizliği nedeniyle ne kadar kirli hava it- terirken bir diğeri o uzmanın "otomotiv sektörünün çıkarla- nnı konıdugıınu" öne surerek gerçekte bu orarun çok daha yüksek olduğunu savunabiliyor. Işin ilginci, birbiriyle çelişen bu "bilimsel raporiar" konusu- na açıklık getirilmeden Çevre Bakanlığı yayınlarında birbi- ri ardısıra "genel dognılar" ola- rak yer alıyor. Bu nedenle hava kirliliği Ölçüm çalışmaları, ulus- rinde istasyonlar kurarak elde ettiği ölçüm sonuçlarını Avru- pa'daki veri bankalanna iletmek zorunda. Sağlık Bakanlığı'ndan bir yet- kili, mart ayı içerisinde, Anka- ra'daki Çubuk 2 Barajı'nda, "Avnıpa'da Sınıriararası Hava Kirlenmesinin Takibi ve Değer- lendirilmesi tşbiriigl Programı (EMEP) çerçevesinde bir ölçüm istasyonu kurulacağını açıkladı. Ekim ayından bu yana yurtdı- şından izleme ve analiz cihazla- n getirillyor. Gttmrük işlemleri ne kadar kısa siirede biterse, is- tasyon da o kadar çabuk ta- mamlanmış olacak" dedi. Turkiye'nin hava kirliliği ihra- cat ve ithalatmı saptamaya yö- nelik ilk ölçüm istasyonu olacak Çubuk 2'nin, Alman Teknik fş- birliği (GTZ) tarafından plan- landığını ve finanse edildiğini belirten aynı yetkili, bu istasyon- da görev alacak Sağlık Bakan- lığı elemanlarının eğitiminin de yine GTZ tarafından karşıiandı- ğım şöyle anlattı: "1986 yılında Almanya'dan bir heyet geldi ve araştırmalar sonucunda sınırlar ötesi bava kirliliğinin Turkiye'ye olan etki- lerini saptamak üzere Ankara- da uygun bir istasyon yeri aran- dı. Bu amaçla, hava kirliliğinin olmadıgı, yani ölçüm yerine lo- kal kirletkilerden uzak olan Çu- buk 2 seçildi. Burası Avrupa öl- çüm kriterierine uygun bir istas- yon. Sürekli izleme ve ölçüm fa- aliyetlerinin olacagı" Konteymr îstasyon'da bu kriteriere uygun olacak. İçinde yaklaşık 10 kisinin gö- rev alacagı konteynınn yapunı- n» balen Almanya'da devam edi- liyor. İstasyon mart ayında hiz- mete açıldıktarj sonra GTZ ta- rafından Almanya'da ücretsiz egitilen Türk uzmanlann cihaz- lan iyi ve dogru kullanabilme- leri için Almanya'dan uzmanlar gelerek bir süre bu istasyonu de- netleyecek. Çubuk 2, daha çok Avrupa'nın güneyindeki kirlili- ğin Turkiye'ye ne oranda tran- sport olduğunu saptayacak. Bu pilot istasyondan sonra yurdun farklı bölgelerinde de yeni istas- yonlar açılması planlanıyor." Antalya'da Rusrevüsü 'Dirty Dancing' yapıyor Antalya'da bir otelin gece kulübünde gösteri yapan Rus Grup Neva, yurttaşlan arasında en şanslı olanlarıydı belki. 1992 yılına SSCB'siz giren Rusiar, bu arada yokluklar pahalılıklar döoemiae de başiıyordu. Baie eğitimi alan Rusiar için dünyanın çeşitli bölgelerine gidip gece kulüplerinde çalısarak ekmek paralannı çıkarabilmeleri büyük bir şanstı. Grup Neva da Antalya'yı seçti. 5 yıldızlı Clup Hotel Sera'nın gece kulübünde birbirinden güzel estetik figürier taşıyan gösterikri, yürekleri hoplatıyordu. Son moda Amerikan müzikleri eşligindeki gösteri sırasında 200 yıllık geçmişi oian Fransız kabarelerinden Amerika'ya sıçrayan CanCan dansının Rusiar tarafından gerçeklestirilmesi gecenin ilgi odagıydı. Rus ve Kafkas oyunJannın yani sıra erotik «how gecenin finalini oluşturuyor. 5 bayan 2 erkekten olusan Grup Neva'nın bir bayan elemanı izieyicikr arasından gözüne kestirdigini sahneye çağınyor ve sandalyeye oturtup kendisini seksi müzik eşliginde soydurtuyor. Son olarak gögüslerini saklayan nesne çıkartıldıktan sonra da show sona eriyor. (Fotograf: BÜLENT ECEVtT) 8yılIıkAIDS taşıyıcısına ruh tedavisi KOCAELİ (AA) — Izmitli Hakan Külcü'nün 8 yıl önce Is- viçre'de işçi olarak çalıştığı sı- rada uyuşturucu aldığı iğne yo- luyla AIDS virüsü kaptığı ve "taşıyıcı" olduğu öğrenildi. 12 yaşında ailesiyle birlikte Is- viçre'nin Zurih kentine giden Külcü, 18 yıl burada işçi olarak calıştı. Bu arada Manuela adlı Isviçreli bir kadınla evlenen Ha- kan Külcü'nün, Alev adlı bir kj- zı oldu. Isviçre'de alkol ve uyuş- turucu kullanmaya başlayan T4akan Külcü, 8 yıl önce geçir- diği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldınldı. Burada ya- pılan tahlilde kanında yüzde 25 oranında "prosent taşıyıcı" AIDS mikrobuna rastlandı. Turkiye'ye iki yıl önce dönen ve alkol bağımlılığını sürdüren Külcü'nün, anne ve babasmı sık sık dövmesi üzerine önceki gün komşular tarafından polise şi- kâyet edildi. Polisler tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastaük- ları Hastanesi'ne sevk edilen Külcü'nün, buradan ağır bir psikolojik durumu olmadıgı ge- rekçesiyle geri çevriJdigi öğrenil- di. Hamur kağıttan çevreci kartlar Haber Merkezi — Çevre Ba- kanlığı örnek oluşturmak ama- cıyla, tebrik kartlarını kullanıl- mış kağıttan yapacak. Çevre Bakanı Dogancan Akyürek, ör- nek oluşturmaya atık kâğıtların yeniden değerlendirilmesiyle başlayacaklanm belirterek şöyle konuştu: "Kullanılmıs gazetenin kilo- su sokakta 150 liradan satüıyor. Biz SEKA'dan, odundan yaprfan üçüncii hamur kâğıdın maliyeti ile yeniden kullanılacak kağıttan elde edilecek üçüncü bamur kâ- gıdın maliyetinin hesabını iste- dik. Hurda kağıttan elde edilen gazete kâğıdı daha ucuza mal edilirse bu durumu satış fîyat- lanna da yansıtacagız." Akyürek, başlatacakları "çevre temizliği seferberiigi" ile ilgili bilgi de vererek pet şişele- re depozito uygulamasına geçi- leceğini ve öncelikli olarak ka- muya ait araçlarda katalizör ta- kılması çalışmalanna başlaya- caklanm belirtti. Vîking torunları Avrupa'nın en içkîcisi Kim neyi tiikeriyor? Avrupa Topluluğu'na bağh 12 ülkede yapılan bir araştırmada alkole en fazla para ayıran ülkenin Danimarka olduğu ortaya çıktı. Sigara tüketiminde ise İspanya ve Yunanistan önde gidiyor. Çay içme rekoru ise İngiliz ve İrlandahlarda. Ağrı kesici tüketim şampiyonu ise Belçikalılar. Ancak sigara tüketiminde en önde gidenler, daha az para ayırmalanna karşılık İspanya ve Yunanistan. Çay mı, kahve mi? ne inanılan ülkelerde de halkın Almanlar, Hollandaülar, Belçi- kahlar ve Danimarkalılar kadar kahve içmediğini gösteriyor. En ucuz kahve Danimarka'da, en pahalı olduğu yer ise İtalya. LONDRA (AA) — Avrupa Topluluğu'na üye 12 ülkede, hal- kın gelir düzeyi ve tüketim alış- kanlıklannı belirlemek için ya- pılan bir araştırma, alkole en fazla para harcayanların Dani- markalılar olduğunu ortaya çı- kardı. lngiltere'deki konut kredi ku- ruluşu Woolwich tarafından yu- rütülen araştırmada, içki ve si- gara tüketiminden tatil için ay- rılan paraya, gazete ve kitap okuma alışkanhğmdan modaya kadar çeşitli konularda 12 ülke- nin eğilimleri yansıtıhyor. Araşormarun içki tüketimine ilişkin bölümünde Avrupa "Bi- rayı tercih eden Kuzey Avrupa ülkeleri*' (Almanya, Danimar- ka, Belçika, îngiltere ve İrlanda) ve "Şarabı seven Güney Avrupa ülkeleri'* (Fransa, İtalya, Porte- kiz ve İspanya) olarak ikiye ay- rılıyor. Alkole en fazla para harcayan ülkeler arasında başta giden Da- nimarka'yı İngiltere ve İrlanda izliyor. Bu üç ülke, tütüne de en fazla parayı harcayan ülkeler. Topluluk ülkeleri arasında en fazla çay içenler de, tahmin edi- lebileceği gibi İrlandalılar ve İn- gilizler. İrlanda'da yılda kişi ba- şına 3, İngiltere'de de 2.71 kilo çay tüketiliyor. Diğer AT ulke- lerinde ise bu miktar ortalama 200 gram dolayında. En ucuz çay İngiltere'de, çayın en pahalı olduğu yer ise Almanya. İngilizler ve İrlandalılar çaya tutkunluk gösterirken kahveye yüz çevirmiş durumdalar. Bu iki ülke en ar Kâhve tüketen AT ül- keleri. Ancak araştırma, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Porîekiz gibi, daha çok kahve tükettiği- Dişmacunu hastası Danimarkalılar Arastırmaya göre dişmacunu- na en fazla para harcayan ülke Danimarka. Belçikaülar da, ağn kesici ilaç ve deodorantlara en fazla para ödeyenlerin başında geliyorlar. Buna karşılık bu ilaç- lar ve deodorantlarla "arası pek iyi olmayan" ülkelerin başında Portekiz ve Yunanistan geliyor. Kedi-köpek gibi evcil hayvan- lann yiyeceklerine en fazla para harcayanlar, HoUandiülar ve İn- gilizler. İngilizler ayrıca, en çok gazete okuyan ujusların da ba- şında yer alıyorlar. Arif Mardin'e ödülü • KALtFORNİYA (Cumhuriyet) — Toplumlaı arasındaki banş ve kardeşliğin sembolü olarak bilinen "Shofar Banş Ödülü" dün Kalifomiya'da düzenlenen törende, Bette Midler tarafından Türk- Amerikan Derneği'nin kuruculanndan ve Atlantik Plakçılık'ın Başkan Yardımcısı Arif Mardin'e verildi. Musevilerin 1492 yılında İspanya'dan sürülmelerinin ardındiin yerleştikleri Türk topraklarında Türk hadkı ile uyum içinde yasamalanmn 500. yılı kutlamalan çerçevesinde, Sephardik Musevi Akademisi'nin (Sephardic Hebrevv Academy) "banş ve toplumsal fayda için çaİışanlara verdiği" ödüller dün sahiplerini buldu. Amerika'da yasayan Türklerin önde gelenlerinden biri olan Mardin, ABD Müzik Endüstrisi'nde önemli bir yere sahip Atlantik Plakçılık'ın başkan yardımcılığı görevini yürutüyor. Mevlaııa Yılu Sergisi • İSTANBUL (AA) — İstanbul Teknik Universitesi Vakfı tarafından düzenlenen, "Mevlana Yılı Sergisi"nde yer alan yaklaşık 55 eser, 300 tnilyon liraya sigortalar.ıdı. Dün İTÜ Taşkışla binasında açılan ve 17 sanatçının 1989-1991 yıllan arasında yaptığı resim, ebru, tezhip, hat ve baskı gibi yapıtlanrun bulunduğu sergide, eserlerin fiyatlan, 1 milyon lira ila 30 milyon lira arasında değişiyor. 5 şubat tarihine kadar açık olacak sergide, Melek Antel, Ruzin Gerçin, Semih İrteş, Nur Taviloğlu, Güngör Arıbal, Zuhal Köseler, Cahide Keskiner, Sabiha Koç, Mamure öz, Sevim Kayaoğlu, Aynur Göks^, Birsen Gökçe, Hüseyin Kutlu, Arkın Ilıcalı, Kazım Arısan, İffet Karaniş ve Özcan Tütüncü'nün eserleri yer alıyor. Kral arabası yapılacak • ANKARA (AA) — Anadolu'da sadece 3 adet bulunan ve dünyada başka eşi olmayan Pers kral arabalannın yeniden yapılması ve tanıtılması için çalışmalar yapıhyor. Kültür Bakanlığı'nın desteği ve Ankara Universitesi öğretim üyeleri tarafından yapılacak çalışma ile, ölen kralın mezarlarına sökülerek konulan kral arabalannın yeniden montajı amaçlanıyor. Manisa Müzesi tarafmdan Sardis Bin Tepeler mevkünde ve Bursa Müzesi'nce Balıkesir Üçpmar tümülüsünde yapılan kurtarma kazıları sırasında Pers egemenliğinirj en çarpıcı ve önemli buluntulanndan biri olarak ortaya çıkanlan arabalar, ölen krah mezanna getirmekte kullanılıyordu. Cenaze töreninde sökulen arabalann üçüncüsü ise Burdur Müzesi'nde bulunuyor. Nisa Serezli iyileşiyor • Haber Merkezi — Dormen Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "Şahane Züğürtler" adh oyunun galasında, 29 yıl önce oynadığı rol için davet edildiği sahnede kalp spazmı geçiren sanatçı Nisa Serezli'nin dunımunun iyi olduğu belirtüdi. Jacques Deval'in oyununda 1963 yıhnda Fernande Dupont rolünü canlandıran Serezli, önceki akşam oyunun galasında davet edildiği sahneden seyircileri selamlarken kalp spazmı geçirerek Taksim îlkyardım Hastanesi'ne kaldınldı. Hacca uçak 660 dolar • ANKARA (ANKA) — Diyanet İşleri Başkanhğı, hacca gideceklerden uçak bileti için 700 dolar yerine 660 dolar ahnacağını açıkladı. Başkanhk'tan yapılan açıklamada, Türk Hava Yollan ile yapılan görüşmeler sonucunda uçak bileti ücretlerinin 660 dolar olacağının anlaşıldığı bildirildi. Başkanhk, daha önce sözkonusu ücretin 700 dolar olarak açıklandığını, bu nedenle paralannı bu fiyat üzerinden yatıranlara 40 doların iade edileceğini belirtti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle