15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/8 KENTYAŞAM 10 OCAK 1990 Ümraniye Gecekondu yerine sosyal konut Belediye Başkanı Şinasi öktem gecekondu yerine sosyal ihtiyaçlara yanıt veren yerleşim bölgeleri istediklerini söyledi. tstanbul Haber Servisi — Umraııiye Belediye Başkanı Şi- nasi Öktem, ilçede fızibilite ça- lışmalarına başladıklanıu kay- dederek, gecekondulaşma yeri- ne daha merkezi, altyapısı olaıı, insan sağlığına ve sosyal ihti- yaçlara cevap veren sosyal ko- nutlann yapümasıru istedikleri- ni bildiıdi. Tapu tahsis belgeli yerler ile hisseli tapular yerine mustakil tapu dağıtımına Mustafa Ke- mal ve Namık Kemal mahalle- lerinde başladıklannı belirten Öktem, şöyle dedi: "Bu semt- lere yol, su, elektrik ve ulaşım aracı da gotunnek zorundayız. tstanbul'da savısı 200 bini bu- lan gecekondular konasunda önemli bir fizibüite çalışması yapılması gerektigine inanıyo- nım. Bo>lece gecekonduyu ya- pan kişilerin parasının aracı ve çıkarcılara gitmesi onlenmiş olur. Bu sayede hem gecekon- dulaşma denetim altına alınmış ohar, hem de sosyal ihtiyaçlanı cevap veren yerleşim bölgeleri yaratmış olurnz." Bu yılki etkinlikler21 nisandan 2 eylüle dek sürecek Gülhane şenlenecekKiiltür Servisi — tstanbul Bu- yükşehır Belediye Başkanlığı adı- na düzenlenen Gülhane Etkinlik- leri'nin 1990 programı belirlendi. Geçen yaz aylannda 4 milyon 220 bin biletli ziyaretçinin katıldığı et- kinlikJer 1990 yılında da toplu- mun her kesimine ve çeşitli yaş gruplanna seslenecek biçimde planlandı. Bu yıl 21 nisan - 2 eylül tarih- leri arasında yer alacak Gülhane Etkinlikleri 21 nisan - 27 mayıs ta- rihleri arasmdaki Gülhane Çocuk ve Gençlik Festivali ile 2 haziran - 2 eylül tarihleri arasındaki Ge- leneksel Gülhane Şenliği'nden oluşacak. Gülhane Çocuk ve Gençlik Fes- tivali'nin; 21 Nisan - 11 Mayıs 1990 tarihleri arasında duzenlene- cek çocuk etkinliklerinde; ilkokul- lararası bilgi-yetenek-beceri yarış- malan, çocuk tiyatroları, halk oyunları şenliğı, okulların sanat sal çalışmalan, raüzik ve dans, gösterilen yer alacak. 12 Mayıs - 27 Mayıs 1990 tarih- leri arasında da Gençlik Gösteri- len sunulacak. Bu tarihler arasın- da; gençlik tiyatroları, lise ve den- gi okullar arası bilgi-yetenek ve beceri yarışmaları, halk oyunları gösterileri, genç müzik topluluk- lan ve unlü sanatçılann konser- leri yer alacak. Gençlik Gösterileri kapsamın- da yer alan kültürel faaliyetler ise; "Kitapçılar Çarşısı", yazar imza 4 MİL^ ON KİŞt İZLEDt — İstanbal Böyükşehir Beiediyesi Başkaalıgı adına düzenlenen Gülhane Et- kinlikleri'ni geçen yıl 4 milyon 200 bin kişi izledi. (Fotograf: Camhariyet) gunleri, şiir ve söyleşi gunlen ile "Gençlik Sorunlan", "Gençlik ve Müzik", "Gençlik ve Sine- ma", "Gençlik ve Spor" konu- lannda uzmanlar, ünlu sanatçılar ve sporcular ile gençlik temsilci- lerinden oluşan paneller yapıla- cak. Geçen yıl Turk hafıf müziği da- lında ilk kez düzenlenen "Altın Çınar Müzik Yanşması" bu yıl da tekrarlanacak. 2 Haziran - 2 Eylul 1990 tarih- leri arasında yer alan Geleneksel Gülhane Şenliği'nde ise Gösteri Merkezi'nde yer ve yabancı ünlu sanatçı ve topluluklann konserle- ri, müzikal gösterüer, halk oyun- ları ve tiyatrolar yer alacak. Gülhane Şenliği kapsamında 1990'da ilk kez halk ozanlan ara- sında "Aşık Veysel Altııı Saz Yanşması" ile "Uluslararası Halk Oyunları" şenliği duzenle- necek. Gülhane Şenhği süresince geçen yıllarda olduğu gibi 1990'da da yerli ve yabancı sanatçılann yer aldığı Gülhane Sanat ve El Sanat- lan Festivali yapılacak, parkın özel bir alanında "Sanalçdar Çarsısı" oluşturulacak. VE 1 ŞUBATTA 'PERDE' Karaca lîyutrosu perdesini açıyor Geçen yü açüan Karaca Tiyatrosu yeni belediye yönetimi ile Güzel îstanbul'a Hizmet Vakfı arasındaki anlaşmazhk nedeniyle kullanılnuyordu. Kiiltür Servisi — Mevsim ba- şından bu yana kapalı duran Ka- raca Tiyatrosu 1 şubatta perde- lerini açıyor. Geçen yıl Istanbul Buyükşehir Beiediyesi tarafuıdan restore ettinlerek uzun bir aradan sonra tiyatroseverlerin hizmetine sunulan tiyatro binası, seçimlerin ardından belediyenin el değiştir- mesiyle, yeni yönetim ve binanın işletmesini ustlenen Güzel Îstan- bul'a Hizmet Vakfı arasındaki anlaşmazhk yuzunden kullanüa- mıyordu. Güzel Îstanbul'a Hiz- met Vakfı'nın sözleşmesinin 31 Aralık 1989 tarihinde bitmesi uzerine İstanbul Buyükşehir Be- iediyesi bir kurul oluşturarak Ka- raca Tiyatrosu'nun hangi tiyatro- lara tahsis edileceğini belirledi. Tiyatro ve TV Yazarları Der- neği Başkanı Recep Bilginer'in başkanlık ettiği kurulda Şehır Ti- yatrolan adına Engin Uludag, Tl-YAP adına Rutkay Aziz, TO- DER adına Ali Yalaz, TYS adı- na Hayati Asılyazıcı, Buyükşehir Beiediyesi adına da Kultür ve Sa- nat Danışmanı Hilmi Yavuz ile yardımcısı Gülden Kurtboğan yer aldılar. Başvuran tiyatrolann dosyala- rını inceleyen kurul, Karaca Ti- yatrosu'nun pazartesi ve salı gun- leri 18.00 ve 21.00 seanslarında Tiyatro Devran, Rüstem Batum, Işık Tiyatrosu (Aydın Tolan) ve Türkiye Yazarlar Sendikası'nın etkinflklerine aynlmasına karar verdi. Haftanın diğer günlerinin matine ve suarelerinin ise Dost- lar Tiyatrosu ile Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nun dö- nüşumlü olarak kullanılmasına, aynca bugünlerden herhangi bi- rinin suaresinin de Salih Kalyon Topluluğu'na aynlmasına karar venldi. Karaca Tiyatrosu için aynca Bulunmaz Tiyatro İstanbul, Le- vent Kırca Tiyatrosu, Hadi Ça- man - Yeditepe Oyunculan, Alp Tiyatrosu da başvurmuşlardı. 1955 yılında Muammer Kara- ca'nın yaptırdığı Karaca Tiyatro uzun bir sure doneminin en iyi ti- yatro salonlarından biri olma özdliğini koruduktan sonra 1972 yılında kapannuş ve Sular Idaresi tarafından kullanılmaya başlan- mıştı. Binanın oldukça uzun su- ren restorasyon işlemleri geçen yıl mart ayında tamamlanmış ve Ka- raca Tiyatrosu perdelerini mart ayı başında Nisa Serezli - Tolga Askıner Tiyatrosu ve Salih Kal- yon Topluluğu ile açarak mevsim sonuna kadar etkinlik göstermiş- ti. r EREKLI TELEFONLAR ;:055 ıttf#ye:0OC 056 • Zahrta MMvıttH: 527 57 00 • MezaıiıMar Mûdiriiejû: 172 13 73 74 75 ve 088 • İSld anza: 068 Nmr Acft 077 SajWıllWirt8ii:511 89 18 Canahpafa T«K 588 48 00 Çapa Tat: 525 92 30 Manma T»: 340 01 00 Nayriaımışa H H M M : 345 46 80 ŞfaÛ Etfal: 131 22 09 Taktia k y a * K 152 43 00 SSK SaMtya: 588 44 00 SSK OkMjton: 132 30 00 SSK Gtzttae: 358 67 60 • TMFİK: Tıaflk Sabe HK.: 176 24 14 (Ist). 356 04 85-86 (Kadıkoy) Nlge Trafik: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Setıınp), 314 36 (8 Çekmece) • TMY: İç Battar 573 13 31. Dt« Hadar 573 04 33, Snrtn* 574 73 00, Rezcnasyn: 573 35 25 • DDT: Sttaci Dau*au: 527 00 50. H.Pa*a tattfaa: 338 30 50 • VATOR: Ştfeir Bıtton: 526 40 20. 144 42 33 DMİZ Ytflan (Ac*rt»|: 145 53 66. 144 25 02 149 18 96 DMİZ 0 U * i « : 543 05 25 • METEMOUUİ: (Hava tahmını ö^'enme) 573 89 80 • EUKTRİK AflCA: 526 62 74, 150 83 50. b*Üy:348 71 40 • TBL069 AİUZA: 522 97 03, 147 51 10, . 333 02 20 SİNEMA • TİYATRO • GÖSTERİ H B J S H L M Dünyo Smemalan ile oynı anda JOHN FRANKENHEIMER'in 1990 "OSCAR"ına aday filminı sunari ROY SCHEIDER FROCHNOW ' BeyoğluEMK 144 84 39/1200 1415 16 30-1845-21 15 KodıtöyMKS 136 04 12/1 '4 15 1630-1845-21 15 Ankara AKUN izmnD€NİZ bmlrSEMA I I I DMSTM HATTHEVf «C0NNH1Y HOFFMAN BR0OCRICK AILE BAGLARIFAMILY BUSINESS Yön: Sidnev LUMET taTNk Mftm i4i n M/IZJ»I4».IU»IUUI a Hrttyı »S 147 63 15/11.30-14.00-10.30-10.00-21 45 336 37 79/11 30-14.00-16.30-19.00-21 30 B*lrt4» REKK 572 I I 63 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DEN HAFTANIN FİLMLERİ ...VE ÇOCUK DOĞDU THE HYOSİNEKH EricStoHz Daphne Zuniga Yön: Chris WALAS Şlfll StTE 147 69 47 HJOO-1300 15 15-17J0-19.İ5-Î145 Bcvoğlu SIN9OP 143 70 71 1200-14 15-14 30-H4S-21 00 Kadıldy SUOEYYA 334 06 S2 11.00-13 15 15 30 17 30-19 15-21J0 ç«T*ecllta? ŞAfA* 516 26 60 11.00-1300-15 00-17JOO-19.00-21JOO BRUCE YITILLIS DIEHARD ZORÖLÜM PEK YAKINDA SİNEMAURDA 5. H/ HURKAN LOCKUP SYLVESTER STALLONE D O N A L D S U T H E R L A N D YÖN: J O H N FLYNN Pangoltı İMCİ 140 45 95 11 00-13 30 16 00-1«JO-21 15 hnaooOe NtLGOl 5«6 12 96 11AM3J0O-150O-170O.19O0-21 15 Butmllpılll 0NVBH3* S75 45 93 11İJ0-13JO.15-0O-170O-19 15-21 15 ÇATILARDA 3. HAFTA JASON GEDRICK TROY BEYER Yön: ROBERT WISE • MOZİK-AJEŞ-DANS • TERKEDİLMİŞ GENÇLİĞİN ÖYKÜSO Kodıkfty MOOA 337 01 28 11OMJXI0-15JXM 7 00-1900-21.00 KIM BASINGER MICKEY ROURKE HANIM Yön: Haltt REFİĞ YILDIZ KENTER-EŞREF KOLÇAK 26 Antalya Fılm Festivali En İyı Yonetmen 12.00-141S-1630-U.4S-21.00 C t a h t a i f 12O0 Mana yoklur mSİNEMASEVERLERE ÇOK ÖZEL BİR FİLM L'OURS THEBEAR BtR SEVGt FİIM — • JEANJACQUES ANNAUD - — «GULÜN ADI. nın yönetmeni 2 HAFTA YENİ DEKOR ve SÜPER SES DÜZENt tLE YENtLENEN BEYOĞLU FİTAŞStNEMASrnda 149 01 66 1200 14 15-1630 1845-21 15 İ B E Y O Ü L U S İ N E M A S I 1 5 1 3 2 4 0 1986 Berlin Festivali Altın Ayı ödülü Yonetmen: Reinhard HAUFF Istıklal Cad No 140 i (Atlas Sır karşısı) i Seanslar 1Z0O-1415- 1630-1900-2115 J^J* S*mtatüymutmYeni Kopyasıyla Bir LİVANELİ Rlmi SiS14. HAFTA RUTKAY AZİZ • UĞUB POLAT ASLI ALTAN • SEVTAP PARMAN MENOERES SAMANCILAR 2« ANTALYA FİLM FESTİVALİ EN İYI YABDIMCI ERKEK OYUNCU VAtBIOA ALTIN PALMİYE ALTIN ANTIOONE ÖDOLO Bskırk»r KARYA 542 11 72 11 00-13.30-16.00-18.30-21 00 8. HATTA Glasnost... Perestroyfca... Berlin duvaa. Malta zirvesı - soguk savaşın sonu... Ve... Ira kez çok farklı bir Bond. TIMOTHYDALTON LICENCE TO KILL ÖLDÜRMEYETKİSİ 0smJnl»ıGWI ttffffcATUS «kany-KRISTM. Uurt*r74 147 9665I 1143-75761 .588 44531 1572 04441 133640501 Smttit «TLANTIK «3S5-S37DI AKKAMOERT» 229-96181 IZMIRCINAR ı 14-48811 AOANAARI ı 14-3802) 1100-1330-160018 45-2145 1130-14 00-16 30 1900-2130 11 30-14 00-1630 1900-21 30 1100 13 30-1600 1830-2130 1100-1330-16 00-18 30-2130 1100-1330-1600-18X2130 1130-14 00-1630-1900-21 15 12 00-14 30-17 00 19 15-21 30 12 15-14 30-16 45-1915-2130 Sinemada tekniğin mucizesi. Ibucbstone Pktures ve Steveu Spielberg sunar Bir Rotert Zemeckis filmi YAINIZ KSM-KAOIKÖY KOLTOR SANAT MERKEZİ'nde 346 01 42-349 09 »3/12 00-14 15-16 ÎO-1900-21 15 AHMET UGURLU HERŞEYE KAR$fYIZ PERA 146 97 36-132 64 26 DORMEN S TİYATROSU 1989-1990 OYUNLARI HALOUN OOHUEN ErqenekonCad.98Pangaltı 141 27 37 EÜSSMB1TOI TEL 146 80 91 Saü 21 00 Cmei 1800 Büeüer Glaede ve VaktofMnıda (>HT\0H >€UAK Istiktal Cad. Na: 140 Tel: 1511B 65 - 66 Ferhan Şensoy un SOYUT PADİŞAH Fars-ı âli Cutna 21 00 C tesl-Puar 15 30-18.30 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Ş«n*oy 500. Oyun Ç»r» 15 30-Pm 21 00 BEYOGlU KÜÇÜK SflHNE 143 64 17 144 Ferhan Şcntoy'un ISTANBUL'U SATIYORUM Mfinir Oıkul - Erol Gttuydın 250. Oyun Salı 21 00 Ç«T 21 00 N6BETÇİ TİYATRO Ariıtoptl*n«s'l«n DELİKANU KADINLAR Yön Arzu Bkıat ^OA ^ Oyım KENT OYUNCULARI SON 9 OYUN Aletoondı Göm ŞAFAK YILDIZLARI 1 Oyun M Bölüm s TühtçMİ: Belgl PAKSOY Ş Yön: Yltdu t&ms i, Cı*no: 1130 Ondktmll) = CurtKJ 21 00 CİMİ: 15.00 J Oynnutı hakkı ONK Ajanslan alınmışur GİŞEMİZ AÇILMIŞTIR. BİŞEY YAP MET Yazan: Aziz Nesln 20Occ*1«.00 21 Ocafc 15.00 BİLETLER SATlLMAKTADtR Td: 14« 35 89 Yıldız Kenter 6österlsi BEN ANADOLU Yazan: Gûrtgör Dilmon 13 Ocak 18.00 14 Ocak 15.00 DAKTILOLAR MURRAYSCHISGAL HARBlYE KENTER TtY. Oyun Tek Perde Sal. 1900 ırl 116 35»» ALI rorıuzoGiu TİYATHOSU ÇILGINLAR KULÜBÜ Yazan Jean Poiıet Salı-Çar? -Per» -Cumo: 21 00 Ctesi 15 00-21 00 taıar 15.00-18 30 Sınnlvıler Tıkıınl44 46 75 151 43 65 ORTAKOV KILTLR MERKEZİ ADINDABIR BALIK 158 64 87 13JX)-15.30-ie.0O-20J0 "0 dünya'nın ve bu dünyanın süperleri. G e l d i l e r ! . . . O c a k ' t a s i n e m a l a r d a . AYŞE ROMEY-UWE BOHM SENER SEN T O T O KARACA YASEMİN Yönetmen: HARK BOHM Btıyoğlu LALE 149 25 24 11.30-13.30-15.30-17.30-19.30-21.30 İSLETME ANKARA KIZILIRMAK PENTA FILM İ7UİD riUlD 151 09 80 IZMIR ÇINAR 148 57 06 LEVENT KIRCA TİYATROSU Yazart Oktay ARAYICt Yonetert Nurhan KARADAĞ Müzilc Yalçın TURA SEFERİ RAMAZAN BEY'in NAFİLE DÜNYASI Çarş.-Perş.-C.tesi: 21.00 Pazar 1&00 Harbiye KENTER Tiyatrosunda 146 35 8 9 ~ OSCARa aday ilk TURK filmi UÇURTMAYI VURMASINLAR Wr TUNÇ BAŞARAN filmi 10. HAFTA Ba^Ddos MISTIK 160 11 56 11 00-13 00-15 00-17 00-19 00-21 00 SinemaTıyatro-Gösteri Duyurulannız İçin 146 97 38-132 64 26 »V$AR FİLM HACKMAN WUEM DAFOE 5. OSCAR ÖDÛLLÛ • YIUN EN İYİ FİLMİ MISSISSIPPIYANIYOR Bayoğlu IAIE 149 25 24 -11JO-14JJ0-16JO-19 00-21JO Kod*öy KADIKOY 337 74 00 - 11J0-1330-16J0-18J0-21 30 İSTANBUL DEVLET TİYATROSU IAKSIM SAMNESİ (Sd.Çaış 1900:P«.Cum 20». D A l i TAI\AtSININ AKM BOYtİK SALON (151 56 00/254) (Cmt 21»Paz 14.0a 1900) Ltmard Btmtntn Cml 1500 1900 Poz. 1500) YAŞARNÎYAŞAR NE YAŞAMAZ Ytıetnı Kenan l(tk Mâzık Tlour Selçuk 0.1111.12.1114 OcA Luigl Ptnndello ALTI KİŞİ YAZAfUNI AMY0R Çmirtn- 6«ül Çiff» Tonelen: Caa Guaıp It17.iai9.2a21 Ocak Serpll AkıHıoğttı KÜÇÜK NASRETTİN YJnrten Faik Erttntr 13.14 Ocak 11100) K>aiY> Kaltgerıpulu ODİSSİNBAD Çnirm Salı Bm Yoneten. Fıik Ertener 20.21 DcakfUOOI HİKAYEŞİ Metıır Arilar Lmrents Ctvirtn «In Yına( Im/tac Raney M ı Kamgrali ScheH» «nttaM Orkaslra $e(l BıNr Tm»r 13.14.20.21 OcDt AJCM ODA TtYAIROSU (151 56 00/254) (Suat 1900 Moi 15.00) KeonKık BEBEK UYKUSU rmcttn Kenan lıık 9 IO.ll.12.t6.17.ia.19 Ocak Turan OHjağly GARDİYAN Vîneln «l«v Suar 12.1120.21 Ocak Salih Kalyı» PALYAÇOLAR Muzlk ReYnsn EfaY 12 13.20 Zl Ocak |1I 001 AyııCO MM Sotlt Vokkorama Uoim 151 15 71 \Utkoramo Suodly* M0 90 «0 Galleria Oonıtmo BOfOtu 559 95 60/1104 BiieHertma hw »ali M hcrmiıfc okııglt »oltşo »unulur FERHAT TUNÇ- TÜRKİYE KONSERLERİ YER: KARTAL PEMBE KÖŞK DÜĞÜN SALONU 13 Ocak C.tesi Sa: 18.30 Bılet Satış Kartal Betediye Slnemajı 353 37 76 Moda Slnoması 337 01 28 Yapım Organize İmge 353 77 35 - 354 92 44 İ S T A N B U L B E L E D i Y E S I ŞEHiR TİYATROLARI 10 OCAK'dan İTİBAREN FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ'nde Memet BAYDUR CUMHURİYET KIZI Yoneten: Cûneyt TÜREL Dekor GOrel YONTAN Kostüm: Canan GÖKNİL Oynayanlar Yalçın AKÇAY-Ersan BARKIN-Tomris İNCER- Fuat İŞHAN-Mocit KOPER-Ersin SANVER- Ersan UYSAL-Bilge Zobu BİLET SAIIŞLAR1 BAŞLAMIŞTIR lO.Çarsamba: 15X10-20^0/11. Perfembe: 20J0/12. Cuma 20.30/ 13. Cumartesi: 15.00-20J0/14.Pazor: 15.00-18.30 İSTANBUL BELEDİYESİ CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU MARİE- FRANÇOİSE BUCÇUETPiyano JORGE CHAMINE Bariton 10 Ocak 1990 Saat ia00 BIM Sohf Yerlerl KONSER SA1ONU 14« 53 92 GAİ1ERİA ATAKÖY DANIŞMA BUROSU 559 95 60 VAKKOSAMA TAKSIM 151 15 71 VAKKORAMA SUADIYE 360 90 90 ı S T A N B U L B E L E D I Y E S ı ŞEHİR TİYATROLARI Haröıy»; M Ertugrul Sar-nes (140 77 20? ER«M REY/C Bejlt flEY LÜKÜS HAYAT Ytneten Haldun OORMEK |9 0cak Salı Z0 30I » « CEHOV ÜÇ KIZKARDEŞ TirtçBl Ülku TAMER Yimttn Le»nld HEIFETS I10-11-12-13 Ocak) AntooÇEHOV VtŞNE BAHÇESİ TürVcaı Belgl PHKSOY rönden Lnnıd HEIFETS (Pazar 15 »18-301 ÇOCUK OYUNU Adrıan MITCHEIL FAREÜ KOYÜN KAVALC1SI Turkçesi Gulsun KM«L Ymeten Savas OİNÇEL ICtesı Pazır UOOdel Saıt FAİK/Savaj OİNCEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE rönetn Mıcit KOPER OOukSıh 20 30) Mehmet BAYOUR CUMHURİYET KIZI Yoncten Cüneyi TUREL (10-11-12-13-14 Ocak] ÇOCUK OVUNU BALON rtnttm Otçm BAVLİ 1C.İMI Pazar 1100dt| LW(üdot Musohtpzode Cmia Sohf»«i (333 03 971 Saıt FAİK/Savas OİNÇCL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE roneten Macil KOPER |P !«i-«L30/Ptr Cuma 15.00) Kaamov Hoidun To Sohnesı (349 04 63 Rıvmund FITZSMONS AKTÖR KEAN Tûrkçtsı Sngı SANLI Yonan TIHIÇ YALHAN 19-10-11 1213-14) Jeflry ARCHER SUÇLU MU SUÇSUZ MU? Tûrkcaı Filtz 0FLUOÖ.U Yineten Burçin ORALOÖ.U 19 Ocak Salı 20301 Ceval Felmtı BAŞKUT BUZLAR ÇÖZULMEDEN Yöneten Engın ULUDA6 {10-11 12 13-14 Ot»k| ÇOCUK OYUNU TOral Eltcl SB4AY Y1UMZCI KRAL İLE AKILU SOYTARI Yoneten Salih KALYON ICtesı Pazar HOffılel GİŞEL» Hortriy* M Eıtuğtul/Fatlh Bew' NuI, Osküdar MuıaNpzode Colol, Kadıköy Haldun Tanw laluim Sanot Gcletiıi.VaUıcKama laksim-Soodıyo-7 Elevsn Oyun güntoft Solı- »JO/Çof: 15DO-20 J0/P«-Cumo: 20 JO C.ttt 15J0-M 30/Pgzon 15J0-H.30
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle