15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/14 HABERLER 10 OCAK 1990 YOK'ten uyarı Derneklerin arkasında yasadışı örgütler var tDRİS ADtL Yüksek Öğretım Kurulu (YÖK), yasadışı örgutlenn öğ- rencı derneklerinın arkasına sak- landığım ve dernek uyesı kimli- ğını kullanarak faalıyet göster- diklennı öne surdu. YÖK, üni- versıte rektörlerim uyararak "Menfur emelkrine nlaşmak is- teyen iç ve dış duşman odakla- nnın ogrencileri emelkn doğru)- tusunda istismar elmek isteyecekieri" ıhtimalıne karşı önlem alınmasım ıstedı YÖK Başkanlığı'ndan, Baş- kan Vekılı Uygur Tazebay ımza- sıyla rektorluklere göndenlen 08/99-999-13825 sayüı 6 10.1989 tarıhlı Bükent çıkışlı yazıda, rek- torlukler "tç ve dış duşman odaidannın universitelerd* faa- liyet gostermeleri" konusunda uyarıldı. YÖK yazısında, yasadı- şı örgutlenn, unıversıte ve yük- sekokulların açılmasıyla bırlık- te faalıyetlennı arttırdıklan, ön- celıkle Anadolu'dan gelen ve ünıversıteye yenı başlayan öğren- cılerle ıbşkıye geçerek onlara yardımcı oldukları ve kendi saf- larına çekmeye çahştıkları anla- üldı. Yazıda, yasadışı örgutlenn öğrencı demelderı arkasına sak- lanarak ve dernek uyesı kımlığı- ru kullanarak faalıyet gosterdık- lerı öne suruldu. YÖK Başkanhğı'nın rektör- lüklere, rektörlenn de fakulte ve yuksekokul yönetımlenne bırer Ust yazıyla dağıttıkları yazıda, bu konuda, daha önce de unı- versıtelerden önlem alınması ıs- tendığıne ışaret edıldı. YÖK, 21 Nısan 1986 tarihli yazısında, anayasanın ve Yuksek öğretım Kanunu'nun ılgilı maddelerıne atıfta bulunarak gençlerın eğıtıl- mesını, kişısel ve aılevi sorunla- nnın çozümunde yardımcı olun- masını, bu yönde gerekh önlem- lenn alınmasım ıstemıştı. Yıne 1986'da, 11 aralıkta dağıtılan bir başka yazıda da gereklı önlem- ler konusuna açıklık getırılmış- ü. Yüksek Öğretım Kurulu, bu uyanların ardından, 1987 yılın- da da "yapılmaa gerekenleri" belırten iki ayn yazıyı ünıversı- telere dağıttığıru, öğrencılenn bır başka mercıve muracaat ıhtiya- cının onadan kaldınlmasının sağlanmasını ıstedıgını hatırlattı YÖK'ün yetkileri budanıyor IZMIR'den HİKMET ÇETİNKAYA ANKARA (Cumhurijet Buro- su) — Mılh Eğıtım Bakanı Avnı Akyol tarafından son şeklı verıle- cek olan >ukseköğretım >asa ta- sarısı, YOK'un yetkılerının bu>uk bölumunun unıversıte mutevellı heyetlenne devredılmesmı ongoru- yor. Tasarı, YOK'un sadece unı- versıtelerın genel butçeden alacak- ları payın dağılımında ve eğıtım programlarmın genel esaslarının belırlenmesınde soz sahıbı olacak bır kurum halıne getınlmesını he- deflıyor. Akyol, yasa tasarısını kendı goruşlenru de kattıktan son- ra, Bakanlar Kurulu'na getırece ğını ve tasarının bu yasama döne- mınde TBMM'de ele alınacağııu soyledı. Kamuoyunda "ozgun slatuiu aniversite modeli" olarak adlan- dırılan ve YOK'un yetkılerını kı- sıtlayan yasa tasansına Mıllı Eğı- tım Bakanı Akyol son şeklını ve- recek ANAP İstanbul MıUetvekıh Adnan Kahveci ve lzmır Mılletve- kılı Kemal Karhan tarafından KTU Rektöru Prof Dr Kemal Guruz'un göruşlen aJınarak hazır- lanan tasarıyla, YOK'un "bir planlama ve koordinasyon merkezi" halıne getınlmesı plan- lanıyor Tasarıyla ılgilı olarak go- ruşlerını açıkla>an KTU Rektöru Prof. Dr Guruz, YOK'un yetkı- lerının buyuk bolumunu untver- sıtelerde oluşturulması duşunulen mutevellı heyetlenne devretmesı gerektığını soyledı Prof Guruz, "YOK sadece universitelerin genel butçeden aldıkları pavın unıversı- telere nasıl tahsis edılecegi ve egı- tım programlannın genel esasla- rının tespıl edilmesinde soz sahı- bi olmalıdır" dedı dileri karar verecekler. — Bır universite ıçinde fakul- te, enstılu, \uksekokul açılmasına, birleştınlmesıne >eya kapatılma- sına yonelik son karan verme yel- kisı VOK'e değil, universite mute- velli heyetlenne ait olacak. — YOK geçen yıl unıversıtele- re devrettıgi eğitim, öğretım ve sı- nıf gecme esaslannın belirlenme- sıne ilişkin velki>e yine sahip ola- mayacak. Universileter ders prog- lar her universite tarafından ken- dı koşullanna uygun olarak sap- tanacak. — YOK sadece devletin unıver- sitelere genel butçeden verecegi pa>ın dağılımında soz sahibı ola- bılecek. Unıversiteler devletten alacaklan yaıtHm ve kendı faalı- >etleri>le sağlanan gelirlerijle olu- şan ka>nakları. mutevelli he\etle- nn yonlendirdıgi şekılde harcaya- caklar. YOK'un kontrol yetkisi ol- Milü Eğitim Bakanı Akyol tarafından son şekii veriiecek olan yükseköğretim yasa tasarısıyla YOK'un yetkilerinin büyuîc bölümu ahnacak. YÖK sadece, universitelerin genel butçeden alacaklan payın dağıiımını ve eğitim programlannm genel esaslarını belirlemede söz sahibi olabiiecek Akyol'un elınde bulunan ve de- ğışık onenlerden oluşan taslakta, YOK'un yetkılerının bü>uk bölu- münun elınden alınması hedefle- nıyor. YÖK'un yıtıreceğı yetkıler- den bazıları şoyle sıralanıyor "— YOK, unıversiteler arasında işbırliği ve koordınas>onu sagla- maya yonelik işlevıni \itirecek. Universiteler arasında rekabet esas olacak. Lnıversiteler hangı alan- larda isbırlığıne gıdeceklenne ken- ramlannı, sınıf gecme esaslannı kendilen belirleyecekler. — VOK. oğrencı sa>ısının be- lirlenmesinde söz sahibi olamaya- cak. Unıversiteler kapasite arttırı- mı veya azaltımını kendilen belir- le>ecek. — Universiteler, ogretim u>esi ihtiyaçlannı ve sayılannı kendile- ri belirle>ecek. Kadrolar YOK'un onavından geçmeden venlecek. — Oğrencilerden ahnacak harç- mayacak. — Mutevelli heyetler, rektorle- rın gorevden alınmasında soz sa- hibi olacaklar. YOK'un bu konu- da hıçbır >etkısi olmayacak. YOK rektorierin dısıplın işlemlerinde de soz sahibi olama\acak." Yuksekoğretım yasa tasansın- da, ABD ve Ingılız modellerının esas alındığı kaydedıldı KTU Rektöru Guruz, kendısının önen- lerı arasında unıversıte öğrencıle- rının yonetıme katılmasının da bulunduğunu so\ledı Guruz, oğ- rencı temsılcısının bır oy hakkı ıle unıversıte yönetımınde söz sahibi olması gerektığıne ışaret ederek, "Ancak oğrencilerin bilimsel ko- nularda ve sınıf gecme esaslanna ilişkin kararlarda soz sahibi olma- sı beklenemez. Ideal olan univer- sitenın kulturel ve sportif faali>et- lerinin tumunde karann ogrenci- lere bırakılmasdır" dı>e konuştu Tasarıda yer alan mutevelli he- vetlerıne unıversıte mezunu olma- \anlann da alınmasına ıhşkın hukme getırılen eleştınlen de hak- sız bulduğunu ıfade eden Guruz, "Başta ABD olmak uzere pekçok ulkede universite mezunu olma- >anlar mutevelli he>etkrde yer al- maktadır. Amaç profes>onel du- şunceyi yerleştirmektır. Rektonın, universite butçesınin nasıl harca- nacagı >e>a yazışmalar konusun- da kafa vorması ve zaman ayır- ması ıdeal bir >ol degil. Bunu işa- damlanndan oluşan mutevelli he- yetlerimn yapması gerekror" de- dı. Mıllı Eğıtım Bakanı Âvnı Ak yol da, AA'ya yaptığı açıklamada, taslağı doğrudan tartışma>a aç- maddn uzennde çalışacağını bıl- dırdı. Universitelerde türbana karşı tavırANKARA (Cumhurivet Buro- su) — YÖK'ün Öğrencı Dısıplın Yönetmelığı'run, "turbaru yasak- layan maddesıni" ıptal ederek, bu konudakı sorumluluğu unıversıte yönetıralenne bırakmasının ardın- dan, ODTU'den sonra Karadenız Teknik Üniversitesı de "tnrban yasagının sunnesini" kararlaştır- dı Mımar Sınan Üniversitesı Rek- töru Prof. Dr. Gunduz Gökçe de hukuki prosedüre göre yönetme- lıklerin yasalara aykırı olamaya- cağını belirterek, "Uygulama, Anayasa Mahkemesi karan doğ- rultusu dısında olamaz" dedı Bu arada Ankara Üniversitesı Dil Ta- nh ve Coğrafya Fakultesi'nde gö- revlı 80 öğretım üyesı, dekanlığa bir dilekçe vererek "tnrban" tak- manın yasak olduğu konusunda üniversıte yönetimını uyardılar. Karadenız Teknik Üniversitesı Yönetim Kurulu, "rurban >asag> nın sunnesini" kararlaştırdı. Yö- netım Kurulu'nun kararında, tür- ban takılmasımn yasaklanmasına gerekçe olarak, "Universitelerin en onemli amactnın ögrencilere çagdaş degerlerin kazandınlması" oluşu gosterıldı Kararda aynca, "Masum istek ve davranış gibi gomnen bazı davranışlann setn- bollere donuştuiune" de ışaret cAAd\ Ankara Üniversitesı Dıl Ta- nh ve Coğrafya Fakultesi'nde go- revlı 80 öğretım uyesı, dekanlığa verdıklen dilekçe ıle "turban" takmanın yasak olduğu konusun- da yönetımı uyardılar Dılekçede, dekanlığın son yönergesıne göre "turbanın halen yasak olduğu ve derse turbanla gelen oğrencilerin uyanlarak sınıflara alınmaması gerektigi" bıldırıldı. Öğretım uye- len, aynca Akademık Genel Ku- rul'un hemen toplanarak fakulte- run türbana olan tavnnı "net" bır bıçımde açıklaması ıstedıler. DTCF'de öncekı gün ve dün ya- pılan sınavlara türbanlı öğrenci- İer alınmadı 80 öğ- retim üyesı dılekçelennde özetle şu görüşlere yer verdı. "YÖK karan, rurban ve başör- tusn konusunda tam bir belirsiz- lik doğmasına yol açtı. Ankara Üniversitesı Rektöru Cumhuriyet Gazetesi'ne verdigi demeçte, 'Anayasa Mahkemesı'nın karan- na dayansak bıle, bır mueyyıde- rmz yok. Bu olay başörtusü ola- yını aşarsa, örneğın kara çarşaf gıyüır ya da eyleme gıdılırse mu- dahale ederız Şımdılık ıncelıyoruz' diyebilmektedır. Bu dunım. öğretim uyeleriyle ögren- dleri karşı karşıya getirmiştir. De- kanbğın son >önergesıne gore tur- ban takmak ve universiteye tur- banla girmek yasaktır. Bu belir- sizligi ortadan kaldırmak ıçin Akademik Genel Kurul hemen toplanarak fakultenin gonışunu ve uygulanacak yonlemi saplama- lıdır. " Dilekçeyi imzalayan ogretim uyelerinin adlan şoyle: Prof. Dr. Nejat Kaymaz, Prof. Dr. Musa Çadırca, Prof. Dr. Gungor Vannlıoglu, Prof Dr. Fugen llter, Prof. Dr. Yavuz Er- can, Prof Dr. Ugur Silitreli, Prof. Dr. Yaşar Coşkun, Prof. Dr Vedal ldü, Prof. Dr Hayrı Ertem, Prof Dr. Mustafa Canpo- lat, Prof Dr. Olcay Onertay, Prof. Dr Işın Yalçınkaya, Prof Dr Berna Alpagut, Prof. Dr. Ozer Soysal, Yard. Doç Dr Atil- la Erdem, Ar. Gör. Erol Demir, Doç Dr. Kartnluş Kayahv. Prof Dr. Gonul Yılmaz, Prof. Dr. Coş- kun Ozgunel, Yard. Doç Dr. Mehmet Ozakturk, Doç Dr Ay- tul Kasapoğlu, Feryaz Turan, Prof Dr Fatma Başaran, Ar. Gör. Şengul Savcan, Ar. Gör. lz- zet Duyar, Ar. Gör Ayla Sevim, Ar Gör Haydar Dönmez, Ar. Gör İsmail Engin, Yard. Doç. Dr GunerSoyıu, Yard. Doç. Dr. ABye Ozkan, Prof Dr EsinKah- ya, Prof. Dr Sevda Şener, Prof Dr Nurhan Karadag, Prof Dr Dogan Aksan, Ar. Gör. Harnn Taşkıran, Ar. Gör. Pelin Başcı, Öğr. Gör. Birtane Karanakçı, Ar Gör Kubra Ataman, Ar Gör Tulin Saglam, Ar Gör Kubilay Aysever, Ar. Gör. Huseyin Turk, Ar Gör Yavuz Unat, Ar Gör. Selda Kaya. Prof. Dr. Şahin Ye- ruşehirlioglu, Doç Dr. Aygun So- el, Yard. Doç Dr Gunduz Degir- menci, Doç Dr O.Aydın Suer, Prof. Dr Mustafa Akbulut, Prof Dr Pulat Oktan, Prof Dr. ömer Ergenç, Ar. Gör. Hamiyet Sezer, Ar Gör. Gul Ayşe Erkoç, Ar. Gör. Levent Suner, Ar Gör. Emin Özcan, Ar. Gör Tulay Fe- herci, Ar Gör. Sacit Aslantekin, Ar. Gör Fatoş Aslantekin, Ar Gör Oya Gurdal, Ar. Gör. Hu- seyin Tokdemir, Yard. Doç Dr. Dnrsun Kuçen, Dr. Turkan Ön- cu, Ar Gör Gul Azaktork, Ar Gör Deniz Kaptan, Yard. Doç Dr Cem Karasu, Ar Gör Hul- ya Ankan, Doç. Dr. Mah'ıiıut Şa- kiroglu, Doç Dr Kamile tmer, Doç. Dr. Ayşegnl Yuksel, Prof. Dr. Sevinc Sokullu, Ar. Gör. Ne- şe Oz, Doç. Dr. Tuna Ertem, Yard. Doç. Dr. Yusuf Eradam, Ar Gör Ülker Öklem, Ar. Gör. Şuknı Balmaz, Ar. Gör. Turgut Yigit. Düşle Gerçek IZMIR — YOK'le unıversite- ler arasında türban yasagının kaldınlmasıyla bırlıkte bır sür- tûşmenın başladığı gözlenıyor Turban yasagının kalkması, ar- dından Ayasofya'nın camıye ck> nüştürulmesı ıstemıyle başla- yan hareket, salt ünıversıteler- de değıl ANAP ıçındekı lıberal kanadı da rahatsız edıyor Hü- kümette yer alan kutsal ıttıfak- çı kanatla, lıberaJler arasında türban ve Ayasofya konusunda goruş ayrılığı olduğu belırtılıyor Kimı bakanlar yakın çevrele- rınde turban ve Ayasofya konu- sunu tartışırken, Anayasa Mah- kemesi'nın verdtğı karan gün- deme getıriyor ANAP ıçinde yer alan ya da dışarıdan des- tek veren tarıkatçı grupların bu konuyu sıyasal bır boyuta ulaş- tırdıklarını, bu yüzden de du- yarlı çevrelen tedırgın ettıklen görüşü ağır basıyor Tüm bu olup bıtenlere karşın kımı bakanlar yerel yonetımle- n ekonomık kıskaca almanın tam zamanı olduğunu saptayıp harekete geçryor Kamuoyu tür- ban, Ayasofya konusunu tartı- şırken, gazeteler bu konuların üzerıne gıderken onlar da ye- rel yönetımlen sıkıştırıp, sıyasal atak yapmanın saatını ayariıyor- lar Beledıyelerdekı sözleşmelı personel ıçın bır koşul getırılı- yor önce On yıllık devlet me- murluğunu zorunlu görüyorlar Böylece beledıye başkan yar- dımcılığı. genel sekreterlık, ge- nel sekreter yardımcılığı, dartış- manlık gıbı gorevler alan yöne- tıcılere "haydı gûle gule" den- mek ıstenıyor Devlet Bakanı Mehmet Keçe- cıler, Içışlerı Bakanı Abdülkadır Aksu, Malıye ve Gumrük Baka- nı Ekrem Pakdemırlı, bu ope- rasyonun üç kılıt adarnı Yerel yönetımlerde kadrolar çıkarıla- cak, memur, ışçı sayısı böyle- ce ortaya çıkacak Uç bakan yaklaşık ıkı aydan berı bu konuda harıl harıl çalı- şıyor Ustelık beledıye başkan- lannın aldıkları maaşlar da sap- tanıyor Başkan maaşları Bele- dıyeler Yasası'na göre, beledı- ye meclıslerının yetkısınde ol- duğu ıçın de yenı bır buluş ara- nıyor Içışlerı Bakanlığı'nın bu konuda bır yasa taslağı hazır- ladığı, başkan maaşlarına yenı yasayla düzenleme getırılece- ğı bıldırılıyor Kısaca, beledıye meclislerinin yetkileri ellerın- den alınıyor Daha önce ımar konusunda buna benzer bır olay yaşanrmş- tı. Kent merkezlerınde kımı alanlara ınşaat ruhsatı venlme- sıne Bayındırlık ve Iskân Ba- kanlığı yetkılı kılınmıştı Hıçbır yerel yonetımden ses çıkmadı- ğını, salt İstanbul Anakent Be- ledıyesı Genel Sekreterı Alev Coşkun'un tepkısını duymuş- tuk Coşkun, bır çözüm yolu getırıyordu- — Bız de o ınsaatın suyunu, elektrığını bağlamayız. Bugün yerel yönetımlerde ik- tıdar olan anamuhalefet parti- sı SHP, kendı ıçinde amansız bır savaşıma gırdığınden, ANAP ıktıdarının beledıyetere karşı gırıştığt "ekonomık ey- lem"ın sanırız pek ayrımında değıl O nedenle ıl ve ılçe baş- kanlarına yerel yönetımlen de- netleme gıbı gorevler sapta- makla, genel merkeze yakın ol- mayan beledıye başkanlarının "aitını oymak" gıbı çağdışı hı- zıpçılık yöntemlerıyle zaman geçınyor Turban affı, Ayasofya'nın ca- mıye dönuşturulmesı eylemle- rıyle ılgılenen kamuoyunun ca- nına okumak ıçın de beledıye- len ekonomık kıskaca alryor. Bu ışle görevlı üç ANAP'lı muha- fazakâr bakan da yenı yasa ha- zırlıklarına gmşıyor ANAP ıçinde gıderek artan çalkantı da böylece kamuoyun- dan gızlenmek ıstenıyor ANAP Örgüt Başkanı Orhan Demırtaş, bu arada "düşle gerçegı" btrbınne kanştınp de- meç üstüne demeç verıyor- — Bız bereket fışkırıyoruz Değıl Turkıye'nın Avrupa'nın bı- le uye çoğunluğu açısından en buyuk partısıyız Evet, gerçekten büyük partı ANAP Cumhurbaşkanı'nın resepsı- yonuna muhalefet katılmıyor, pek çok sanatçı, yazar "vaktım yok" dıyor Ama hıç kımse tep- kılere kulak asmıyor ya da umursamaz gözüküyor Bır yandan türban ve Ayasof- ya yüzünden çatlayan hükû- met, öte yandan beledıyelere u- rpan Sanıyorlar kı ışler tıkır tıkır yürüyor Yüce Türk mılletı de bu ışlere ınanıyor Oüşle gerçeğın bır ayrımına varsalar.. TURIZM İYİ BİR ORTAMDA DİNLENMENİN KEYFI... VILLACH YOUK GUARANTEE POft A WONDE1FI.'1. TASTE OF AUSTKU • En buyuk Avusturya otel zıncırıne bağlı 4yıldızlı tesıslerde. • Geleneksel mımarı ve sıcak Avusturya atmosferınde, • 12 yaşına kadar çocuklarınız ıçın ucretsız. COUNTRY CLUB POLONE7KÖY • Kapalı Yuzme havuzlu, • Yeşıllıkler ıçinde şalelerde. • Şömınelı rustıkal odalarda YATAK KAHVALTI 8 0 . 0 0 0 TL (Cuma-Pazar, 2 gecelemel 26 Ocak-4 Şubat/2 Şubat-11 Şubat 440 USD + 350.000 TL (Somestrede 7 gece yarım pansıyon konaklama ve ozel otobusle gıdış donuş) 174 OKAN-TUR 68 55 (10 Hat) Dırekt: 175 93 70 Jolly TOUQ TURİZM Turızm ve Tıcaret A.Ş Halaskargarl Cad No 48/1 İSTANBUL TUBK£V Tel (1) 159 04 21-22 IŞTEFIYAT IŞTE MOSKOVA SÖMESTRE DE KIŞIN KEYFİNİ ÇIKARIN! MOSKOVA-LENINGRAD (Uçakla) (10 gece - 11 gun) 30 Ocak - 10 Şubat Tam panstycı tum servtslet vıze ucretı cUhıl 735 $ + 55.000 TL - KAFKASYA/GORNIO VERSINIKAYAK MERKEZI (10 &ece • II gûnj 30 Ocak • 10 Subar Tam pansıyon. tum servıs>er vze ucretiı * ucretsız telesıyeı kayak kullanımı dahı! ^«* 550 $+55.000 TL o.obuS!e 415 $+55.000 TL HtU-SKI HtLI SKI Hlll SKI HEU-5KI Htll SKI SOMESTER TURU PAtAUKKALE - KAfKASU/İTOn Onifi 110 gece • tl gûn) 2 Şubat 11 Şubat Uluslararas standarl afda SSCB nıp en ıvı sajak merkezı AçıH bufe yar m pans'yon sauna havuz |akaıı ve dıjer servısler 790 $+55.000 TL TURKIYEDt - ŞJfNE TEtMAL OTU: 31 Ocak - 4 Şubat Çeşme tiıca da Orman v< denıı aıasmda kapah termal haıuzij oıekle i gece Y P konanlam* ozel otobus dahıl ' i»*. 250.000 TL -KrJtVANSARAYTtllMALOra: 1 4 Şubat B«5 ytdızh oteide 3 gece ^ P konaklama termal havuzdan yararlanma Uludag gezıîı ozel otobus dah i • ** 430.000 TL Süper fiyatlar ödemede kolaylıklar, senelerin tecrübesiyle •••••]( TATIL için p|i||^|^jjj seçin g Jolly Tour fâsfa**»»"* Z rro 240 000 125 000 ,25 000 A70OO0 A15000 160 000 175 000 190 000 175000 210 000 335000 330 000 290 OOO 240 000 160 000 215 000 230 000 265 000 240 000 296 000 250 000 195 000 215 000 235 000 260 OOO 330 000 120 000 110 000 140 000 175 000 160 000 230 000 210 000 Adres: Valikonağı Cad. 33/1 Başaran Apt. Harbiye-IST. 740 60 03-147 98 11-131 50 78/79 .V.V.V.V.V.V.V.•_•_•_•-•-•"•• ULUDAĞ KERVANSARAY OTEL TUR OTEL AK OTEL BURSA KERVANSARAY TERMAL KERVANSARAY BURSA ABANT ABANT PALACE YALOVA TURBAN TERMAL OTEL BOLU BOLU TERMAL OTEL ŞİLE DEĞİRMEN OTEL GÖNEN YILDIZ OTEL KIBRIS ACAPULCO TATİL KÖYÜ DOME OTEL • GRAND ROCKS O •L • Valikonağı Cad. 33/1 Başaran Apt. Harbiye-IST 740 60 03-147 98 11' 737 50 78/79 1 Şubat 4 Subat(2gece) 8 Şubat HSubat (2 gece) Otel konaklaması TURTEL POLAT OTELİ 190.000.- HİERAPOLİS OTELİ 190.000.- PALAZ OTEL 1 6 0 . 0 0 0 - Fıyatlarımıza Y.P. konaklama 302 S veya 303 otobilslerle ulaşım dahildir. ANTALYA TALYA OTEL YP Sömester 4-günlük paket 400.000.- 7günlük paket 575.000.- etzurGıtkvntı Ouzeniı Setrmlı Tıta Hameim Sımgeu CmtfıunyctCd 107 Elmdıg 10230 STANBUL Tel 1300336(SrW)TIx.22718ıturtr-22733Mt1r-277Mseatr Tetefu 1303219 TURSEM'İN R£HBERL\ĞINDE LütiDRh, QXF0W), CAMBÎODGE BOURtfEMOUTH.BTUGHTON, HASTINÛS,EXETERVE GHESTH?.' DE 5EÇKIN DlLOUillARUİMYAZ K1Ş /ADA BUTUN YILIN6IUZCE Ö6RENIU 12TAKSİTTE Ö KOLAYUGI EDİVÛR/ J KUCLAR •TICAR1 İN&IUZa »TUWZM ING1UZCESI •BANKACIL1KINGILIZCESI •5INAV KURSURI: Cambndgc •Rrst Certrfıcatt, Proficıtncy, •T0EFL jARtLS (Soz\u) tursem İNGİUZÜSANOKULLARİ DANIŞMA MERKEZİ Cumhuriyet Cad 173/4-B Elmadag 80230 İstanbul Hılton Otelı Karşısı Tel 1483977 1487943 1482849 Fax 132 97 29 Tlx 27498 tusmtr SAYINVELİLER fEPUM DİL VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. ışbırlıgıyle ÇOCUKLARINIZ İÇİN EŞSİZ FIRSAT: SÖMESTRTATİLİNDE İNGİLTEREYİ BODRUM'A GETİRİYORUZ! Çocukiarmıza. ingılız Öğretmenler nezaretınde. tatıl süresınce hem dınlenme hem de Ingıjaçe lennı ılerietme fırsatını sunuyoruz. Detaylı bilgi için bizi hemen araymrz. TEPUM DİLVE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. Teşvıkiye, Camı Sok.. 6, İstanbul Tel: 13619 36 SATILIK OTO 87 model Şahin 30.000 km'de sahıbınden Tel.: 512 05 05'ten (486) gündüz
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle