28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 8 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ HABERLERIN DEVAMI Çanakkale PB 29 Trabzon Kocaelı Yurduıı kuzeydoğu kesımlerı parçalı bu- luttu Dogu Karadenız ıle Dogu Anadolu nun Londra kuzeydogusu sağa Parıs nak ve gokguoıltulu R — saganakyagışlı otekı n u m d yerler az bulutlu ve PB 26 31 PB 32 Beriın Y 29 Denızlı Zonguldak B 23 Antalya açık geçecek Hava Âmsterdam PB 27 sıcakhğı değışmeye Madnd B 31 cek Ruzgarkuzeyve £-<— p B ? Q doğu yonlerden hafrf 22IlS r p ^ ara sıra orta kuvvette Bruksel Y 28 esecek Budapeşte PB 31 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn HB PB Y PB PB PB PB Y 31 34 18 20 21 30 30 31 30 34 Parçalı buluttu ,B.J. G U N D E M MLST\F4B4LB\Y • Baştarafı 1. Sayjada ğu bır ortam Boyle bır konferansın yapıldığı ulkenın de en azından ınsanlanna saygılı olması gereklı 1920'lerde Yunanıstan'la karşılıklı goçten sonrakı en buyuk ıç goçu yaşayan bır Turkıye Ikı bını aşkın koyu, terorie mucadele ıçın boşaltılmış bır Turkıye Faılı meçhul cınayetlerde dunya rekoruna koşan bır Turkıye Cezaevındekı ınsanlar açlık grevındeyken Adalet Ba- kanı'nın, "Kardeşım, orantn adı cezaevıdır" dedığı bır Turkıye... Hukumetı "göçebe" bır Turkıye Boyle bır ortamda Istanbul'da bır vadıyı pembe kai- dınmlarla susleyıp dunyayı çağırmak ve Turkıye'yı ov- melennı beklemek, en lyımser benzetmeyle nukleer sı- zıntının yaşamı altust ettığı bır ortama dışandan konuk çağınp, onlara ozel elbıse gıydınp, başlarına da gaz maskesı takıp şunu sormaya benzıyor "Kendınızı temız bır ulkede hıssedıyorsunuz, değıl mı?" Hükümet arayışı Ankara'da dun hukumet arayışları vardi Yanı normal bır gundu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, partı lıderlen Erbakan, Çiller, Ecevit, Baykal ve Yazıcıoğlu ıle go- ruştu Demırel, gorevı RP'ye vermeyı gerektırmeyecek bırdurum var mı dıye araştırdı Orneğın, ıkı yada uç par- tının, "Baba bız anlaştık" dıyecegı bır ortam Otmayın- ca dun akşam gorevı Erbakan'a verdı Hoca nafile tur- lara bugun başlar üderienn Koşk çıkışı açıklamalannı ust uste, yan ya- na, çapraz, sımetnk nasıl koyarsanız koyun, ortaya şu çıkıyor: Hıç Yılmaz, uçuncu bır ısım başkanlığında ANAYOL'a sı- cak, ama Çiller şımdılık değıl Don dolaş, Ecevıt'ın çekımser değıl de, ozumser des- tekledığı bır ANAYOL'a gelırsek şaşmamak gerekır Dun kulıslerde Ecevıt'ın başbakanlığı da konuşuluyordu Ankara'da hukumet aranırken, Turkıye'nın ıstıkrannın, dolann normal seynnde çjitmesı borsanm yukselmesı ve ışadamlannın fazla şıkayet etmemesınden ıbaret ol- duğunu duşunenler, "Işlerhukumetsız de lyı gıdıyor" dı- yebılıyorlar Soz ekonomıden açılmışken, Yılmaz'ın oncekı gece duzenledığı operasyona da hafıf dokunalım Yılmaz Hazıne'yı ve Sermaye Pıyasası Kurulu'nu (SPK) DYP ko- kenlı bakan Ufuk Söylemez'den aldı kendısıyle Ruş- dü Saracoğlu arasında paylaştırdı DYP'lıler dun açık- lama uzerıne açıklama yaptı Demek kı en çok buna ko- purmuşler Dunun konularından bınsı de ANAP'la DYP arasındakı Hazıne kavgası ıdı Ufuk Bey'ın soyadı da lyı kı soylemez, dun demedı- ğını bırakmadı Açlık grevleri Hukumet turian kendı eksenı etrafmda donerken, ın- san haklan sorunlan da artarak devam edıyor Yonetıcılenmız, yasalara gore suç ışlemış bınsıne ce- za vermekle, bır kışıye ınsan gıbı davranmak arasında- kı ayrımı kavrayamadıklan ıçın, cezaevındekılenn yaşam koşullannı olabıldığınce ağırlaştırmayı "huner" sayıyor- lar 6 ve 9 mayıs genelgelenyle cezaevlenndekı sıyası suçlular dort bır yana Suruldu Tutuklu ve hukumlulenn buna karşı çıkıp seslennı duyurabıleceklerı tek yol var "Kendilenne zarar vermek " Bır başka deyışle, canlarını ortaya koymak Eğer ınsansak 33 cezaevınde bır ayı aşkın suredır devam eden açlık grevterıne, "Teronstler eylem yapı- yor" dıye değıl, "Cezaevındekıler ınsanca yaşamak ıs- tıyor" dıye bakmak durumundayız Cezaevlerıne kımlen koyduğumuzu gosteren ıkı ra- kamı anımsatahm Cezaevındekılerın yuzde 60 ı tutuk- lu, yanı henuz suçlu olup olmadığı bellı değıl Yuzde 80'ı, 25 yaşın altında 20 yaşın altında da buyuk bır dılım var Işte, "HABITAT"U Turkıye'nın tatsız, acı goruntulen Yazıyı her şeye karşın, "taW/" bttırelım Hıçbırşeygul- memızı engellememelı Temel, HABITAT-2 vadısıne gıtmış. Polıs sormuş - Sen nıye geidın'? Temel, kendınden emın karşılık venmış - Ha bı tatsızlık olmasın drye Temel vadıde bır kız arkadaş edınmış Arkadaşı Id- rıs'e mujdeyı vermış - Ha bı tatlı kız buldum k Çok bolutlu ı Yağmurlu Kariı Sulukar ı Gok gurultulu Başbakan Mesut Yılmaz'm istifası ve RP'nin yükselişi dış basmda yankı uyandırdı 4 Yüzlerine gözlerine bıdaştırdılar' Haber Merkezi - Başbakan Mesut Yıl- maz'ın 53 hukumetın ıstıfasını Cumhur- başkanı Suleyman DemireTe sunması dış basında da >ankı uyandırdı Fransa ve tn- gıltere basınında Turkıve'de sıyasal buna- lımın başladığı belırtılerek "Turkiye için alarm zilleri çalıyor" yorumu yapıldı Baş- Iıca partı lerın "işleri > uzkrine gözlerine bu- laştırdıklaruu" ıfade eden dış basın, lslamı gencılık ve RP'nin yukselışınedıkkatçek- tı > ılmaz'ın ıstıfasını sunması ingıltere'de cıddı gazetelenn tumunde dış haber ve baş- lıca konulardan bın olarak ışlendı Guardı- an gazetesı, Turkıye'nın merkez sağdakı ı- kı partısının koalısyonun dağılması ardın- dan ılk kez bır Islamcı partının ıktıdar ol- ması olastlığının gundeme geldığını yazdı independent da. DYP ıle ANAP arasın- dakı amansız çekışmenın. Başbakan Mesut Yılmaz ın ıstıtasını berabennde getırdığını belırttı Independenl dunku başyazısını da Turkıye"ye ayırdı \e başlığını şoyle attı 'Türkiye için alarm zilleri çalıvor.. 5 Independenfın yorumunda alarm zılle- nnın aslında Batı duny asında çaldığı da vur- gulandıktan sonra. "Başbca partilerin işteri yuzierine gozJerine bulaştırmalan nedeniy- k, RP'nin eline ilk kez iktidar olanağı geçi- yor"denıldı Laık, lıberal demokrasının savunulması gereken bır ıdeal olduğunu behrten Inde- pendent'ın başyazısında daha sonra şu ıfa- delere yer venldı "Türkiye,öteden beri la- ik bir ulke olmakla o\ unur. Ancak pratikte, devlet Ue cami arasındaki bağlar guçludur. Ama modern bir ulus olarak ve koklerinde- ki Kemalist devrimden aldığı guçle, dini, dev letin gereklerine u\ gun hale getirmesini bılmiştır. Işte RP, bu geleneğin karşısında duran bir guçtür. Liberal demokrat duşun- ceyi savunması gereken guçler, kcndilcrini bazen o> lesine aptallıklar ıçınde buluriar ki. kişisel çıkarlar her şe\in uzerine çıkıvenr. Türkiye'de dinci oylar vüzde 10 oranında olmasına rağmen. RP vıızde 22'>e \aran oranda o> aldı. \ncak bu ov, Türk halkının Batı karşıtı düşünceye sempatisinden çok, merkez partilerin za\ıflığından ka\ naklanı- yor." Yazıda aynca, Turkıye'nın karşısındakı asıl tehlıkenın lslamı gencılık değıl. laık merkez partılennın yetersızlığı olduğu vur- gulanan şu gorüşlere yer venldı •'Peki biı- rön bunlardan bize ne? \\rupa'da savaşla- nn tarihçesine kısa bir gozatıldığında. ge- çen birkaç > uzy ıl bo\ unca. T urkiv e"nin coğ- rafi konumu ve bu konumdan kavnaklanan etnik ve ideolojik kanşımı çok i\i anlaşılır. Turkive'nin istikraru Batı ve ozellikle \vnı- pa için hayati onem taşır. Ancak Turkive'nin stratejik onemi ve İslamcılığın reddi, Ba- ti'nın, şu anda Turkive'deki lidcrliğın veter- sizliğini anlamasına engel olmamaljdır." Sol eğılımlı Fransız Lıberatıon gazetesi ıse Turkıye'de başlamakta olan sıyasal bu- nalımın. eskımış, sıyasal skandallar nede- nı>le yıpranmış bır sıyasal sınıfın knzı ol- duğunu savundu Gazete şu goruşlen dıle getırdı "Fakat, aviu zamanda, kunımlara ve 70yıl önceAtatürk'ün kurdugu. tek ve bo- liınmez jakoben cumhuriyete de karşı çık- maktadır. Çoğu zaman isteksı/ olmuş bir topluma zorla kabul ettirilmiş Batılılaşma başanlı olmakla birlikte. laikJik ile demok- rasi birbirine avak uvduramadı. Ordunun on planda bır rol ovnamavı surdurduğu. bu gerçek fakat vetersiz demokrasi, Kurt prob- İeminin çoziımünu de başaramamıştır. RP'nin seçimlerde ilerlevişı varolan tedir- ginligin simgesidir. Kurumlann felç halınde olması, RP'nin başansına ka> nak olmakta- dır.Öte yandan, söz konusu parti, Avrupa'ya kesin olarak karşı olmakla birlikte, Ceza- >ir'in İslamiSelamet Cephesi'ndende (FIS) tamamıvla degişik bir niteliktedir." Alman gazetelen de Mesut Yılmaz'ın ıs- tıfasına genış yer ayırdı Suddeutsche Ze- ıtung, "RP dışındaki sivasal partiler seçim konusuna farklı goruşlerle bakıvor. \> rıca seçmen listelerinin veniden. vapılması gere- kir. Son seçimlerde buna vakitsizlik nede- niv legerek duv ulmamıştı. \ncak ulkede ve- niden seçimlere gıdilmesı durumunda \na- vasa Mahkemesi buna izin verme>ecektir" >orumunu >aptı Frankfurter Rundschau gazetesınde >a- \imlanan bır yorumda da Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel ı zorbırgorevın bekle- dığıne dıkkat çekılerek şovle denıldı "RP'vi son seçimlerden sonra dışlamak verine, bu partiv le koalisvon kurulması bel- ki ov ka/anmasını durdurabiiirdi." Çiller'in yaşam kavgası ABD nın etkın gazetelerınden VVashınu- tonPost. DYP lıdenTansuÇiller ın bır"si- >asi vaşanı kavgası" verdığını vazdı Yazı- da, DYP-ANAP koalisvon hukumetının ı- kı partının lıden arasındakı "kişisel kavga" nedenı>le vasavamadığı ve her ıkı sıyaM h- denn de bırbırlerıne "ağır" suçlamalarda bulunduklan vurgulandı Batılı bır dıplomatın •'Çiller, bırçok kişı- nin anlavamavacağı derecede bır iktidar hır- suıa sarıip" dedığı kaydedıldı Oazetenın yazısında Tansu Çiller ın "kitlelcn etkile- yen bir siyasi kişilik" olduğu da belırtıldı Görev, RP lideıi Erbakan'ın Mafya silahlan• Baştarafı I. Suyfada rilen insan vapar, Cumhurbaşkanı de- ğil** dedı Erbakan koalıs>on goruşmelennde, DYP Genel Baskanı Tansu Çiller hak- kındakı soruşturmalann pazarlık ko- nuiu yapılmavacağını belırttı Cumhurbaşkanı Demırel. AN AYOL azınlık hukumetının ardından venı go- revlendırme vapmadan once Meclıs'te temsıl edılen tum partılenn genel baş- kanlanyladun a\na\n goruştu Cum- hurbaşkanı Demırel lıderlerle temas- larının ardından dun akşam saat 18 00de tekrar Koşk'e davet ettığı RP Genel Baskanı Erbakan a 'en fazla sandatvevesahip olması' nedenıv le >e- nıden hukumet kurma gorev ını verdı Güvenoyu alabılecek bır hukumetın kuruluşunu sağla>acak bır formulun onune getınlmedığını «.oyleyen Demı- rel şunlan so>ledı u Sa\ın liderlerden herhangi birisi çı- kıp bız kendı aramızda uzlaştık. guv e- novu alacak bır hukumet kurabılırız' desevdi, görev lendirme başka tıirlu olurdu. İstişarenin sebebi de oydu. Bu hukumet işinde hadise, güvenoyu ala- bilecek bir hukumetın hiç olmazsa kâ- gıt uzennde kurulmasıdır. Eğer bır st- yasi parti Meclis'te kâfı ova sahip olur- sa. o zaman hiç buna luzum voktur. Hadısenkur dediğımiz zaman, bu bir kombinezon arama görev lendirmesi- dir. Nihavet bızim onumuze güvenoyu alamayacak bir hukumet gelirse, onu biz onaylamayTz." Gorev ının zaman ka>bını da onle- mek olduğunu vurgula>an Demırel. "Hukumet kurmava en vakın olan kim; en çok uvesi olan parti. En kolav onunki. Oradan başlanmıştır mesele- ve" dedı Demırel, Erbakan ın huku- metı kuramamaM durumunda 45 gun- den once lade etmesını ıstevıp ısteme- >eceâıne ılışkın soruya şu yanıtı ver- dı "Görev bir insana veriünce hep o- nun sırtında kalmaz kı. makul bir sii- re. Kimsenin boğa/jnı sıkmava da ge- rek vok. Türkiye Cumhuriyeti \naya- sası, 45 gun /arfında hukumet kurula- maması halinde Cumhurbaşkam'nın ülkeyi seçime "goturebıleceğıne" yetki vermektedir. Hiç kimsenin telaşa düş- mesine gerek yok. \nayasal kurallar, tarafımdan aynıyla uygulanacaktır." Demırel'ın, "kâgıt üzerinde de oisa" guvenoyu alamavacağı bellı olan bır hukumetı onavlamavacağını vurgula- ması, 'RP'nin, yeterîi destegi bulama- masına karşın Koşk'e sunabUeceği bir azınbk hukumetı lıstesini gen çev ırece- ği' yorumlanna neden oldu RP lıden Erbakan. Çankaya Koş- ku'ndekı ılk goruşmenın ardından yap- tığı açıklamada, RP"sız hukumet ara- yışlanna tepkı gosterdı Erbakan "Cumhurbaşkanı demokratik teamül- ler için mekanizmayı yüriıtecektir. Şu veya bu miilahaza ile bu kurallann dı- şına çıkmak mıimkun değildir. Huku- meti kurma calışmalannı gorev lendiri- len insan vapar. Cumhurbaşkanı de- ğü" goruşunu dıle getırdı Erbakan, bır soru uzenne TB- MM'nın denetım yetkısı>le hukume- tın yunıtme yetkısının ayn konular ol- duğunu belırterek. D\ P ıle goruşme- len durumunda soruşturma komısyo- nuna gıden usulsuzluk savlannı pazar- lık konusu yapmayacaklannı bıldırdı Necmettın Erbakan, hukumet kur- ma gorev ını aldıktan sonra yaptığı açıklamada da. Cumhurbaşkanı Demı- rel taratmdan yapılan gorev lendırme- nın. Turkıye'de demokrasi olduğunun gostergesı anlamına geldığını soyledı Hukumet ;>orununa RP dışında çozum bulmanın olanaklı olmadığını kayde- den Erbakan. koalısyon pazarlıklann- dabaşbakanlığından odun vermeyece- ğını kesın bır dılle açikladı Erbakan. konuv a ılışkın bır soru uzenne, "Bun- lar geçen sefer zoriama olarak ortaya çtkanldı. Ve hiçbir hayır da getirmedi. Bu kabil şev ler ulkede istıknın zedeler. Konunun usullen bellıdır. Hepımiz mil- letin karanna saygı duymak zorunda- yız" dedı 45 gunluk sureyı tamamla- madan en kısa zamanda hukumet ca- lışmalannı sonuçlandırmayı planladı- ğını ve hafta sonu yetkılı İcurullanyla goruştukten sonra pazartesı gunu go- ruşmelere başlayacağını bıldıren Er- bakan hukumet kurulamaması duru- munda seçımın •çare' ola- rak devreve gıreceğıne dıkkat çektı Erbakan "Görev sizdey ken diğer par- tiler anlaşırsa iade eder misiniz?" so- rusuna "Bu ulkeve hi/met edecekhü- kumeti kım kurarsa biz nıütcşekkir oluruz. Bı/ını hukumette kalma ısran- mi7 yok. Elimizde olmayan sebeplerie bu hukumetin dışında kalırsak sevini- riz T> >anıtını verdı Çiller, Demırel'le yaptığı goruşme- nın ardından, hakkındakı soruşturma komısyonlanna ılışkın soruya "Bizim hiçbir soruşturmadan kaçar konumu- muz yoktur. Her şey Meclis'tedir. Kim ne belgesi varsa. gelsin, açıkça ortaya koysun" yanıtmı vermekle yetındı Çankaya Koşku'nde RP ıle koalıs- yon onensını savun<ın tek lıder, BBP Genel Baskanı Muhsin Vazıcıoğlu ol- du RP dışındaki hukumet seçenekle- nnın mılletın ıradesıne aykın arayışlar olacağını savunan Yazıcıoğlu. "Bu hukumet, milli iradeyi zedelemeden, sandıktan çıkana saygı gosteren bir hukumet olmalıdır" dedı üniversitede patlıyor Veliler uyarıldı Dövmelerde uyuşturucu tehlikesi IZıMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Daha çok çocuklar tarafmdan kullanılan dov me- lerdt LSD bulundurulduğu bıldınlerek kul- lanımınm durdurulması ıstendı Ozel Izmır Amenkan Lısesı"nın. oğret- menlenne, personelıne ve velılenne gonder- dığı yazı. çocuklarca kullanılan çıkartmala- nn büyük tehlıke taşıdığını gözler onune ser- dı Amenkan Hava Kuvvetlen'nın kaynak olarak gostenldığı açıklamada. "Mavi Vü- dız" adıyla anılan bır turdovmenın oğrencı- lere satıldığının belırlendığı belırtıldı Okul mudüru Douglas Stanberg ıle Turk Mudur Başyardımcısi BergisTogulcaımzalı vazıda. "Bu dövme. üzerinde mav i v ıldız taşıvan kü- çük bır kâgıt parçasıdır. Kalem ucundaki sil- gi bu\ uklugunde olan bu kâğıtlardaki y ıldız- lara LSD emdinlmışhr. Bu uy uşturucu, kâ- ğıt ellendiginde deri yoluv la kana kanşmak- tadır. Aynca parlak renklerde ve posta pulu görünümunde kâgıt döv meler de satılmak- tadır" denıldı Danbury Hastanesı Kımyasal Bağımlılık Bolümu Tedav ı Merkezf nden J. O'DonneU ıle Hukuk Burosu Başkan Yardımcısı Glenn V. Sims tarafmdan yapılan uvanda. Super- men, Mıkı-maus. palyaço. Dısney karakter- len. Bart Sımpson ve kelebek gıbı çıkartma- lara dıkkat edılmesı ıstenerek "Bu resimler- den her biri folyx) kâğıdına sanlmış durum- dadır. Bu, kuçuk çocuklara hitap ederek asit satmanın yeni bir yoludur. Çocuğunuz bun- lardan herhangi birini alırsa bu resmi ellet- meyin ve eüemevin. Bu asitlerin çok suratle reaksivona girdiği bilinmektedır. Bazıları da striknin ihtha ermektedir. Lutfen bu vazıyı çogaltınız, işinizde ve içinde yaşadığınız top- lumda dağıtımz. Çocuklanmızın karşı kar- şıya olduğu bu tehlikeyi çevrenize duyuru- nuz" goruşlenne yer venldı TuncelTde Ozel üniversiteye devlet desteği cep telefonu yasağı TUNCELİ (UBA)-Tunceh Valılığı'nın. dınlenemeyen cep telefonlarının kullanıl- masını sağlayan vencılenn kentte kurulma sına ızın vermedığı one suruldu Tuncelı'de cep teletonlannda ıletışımı sağlayan verıcı kurulacağı umuduyla cep telefonu alan çok sayıda >Tjrttaşın umudu suva duştu Dınlenebılmesı olanaksız cep telefonlanndan PK.K. nın de vararlanabıle- ceğını gerekçe gosteren Tuncelı Valılığf nın vencılenn kurulmasına ızın vermedığı bıl- dınldı Yurttaşlar. kentte bıran once vencı kurul- masını ve telefonlannın ıletışıme açılması- nın sağlanmasını ıstedıler • Baştarafı 1. Suyfada yısında yayımlandı Ek 18 maddede yapı- lan değişıklık uyannca. vakıf unıversıtele- nne yapılacak vardım şoyle belırlendı "Devlet yardımının miktan. katma bütçe- li devlet yuksekoğretim kurumlanna o yıl tahsis editen toplam butçe odeneklerinin ör- gun öğrenci sayısına böliınmesi Ue elde edi- len tutardır. Bu şekilde bulunacak miktar İstanbul, Ankara ve İzmir illerı dışında ku- rulacak yuksekoğretim kurumlanna bu İV- lerdekilere nazaran iki katu fen, mühendis- lik. mimariık ve tıp dalları için de diğer dal- lara nazaran iki katı olacak şekilde boluştu- rulur. Vakıf universıtelerinin merkezlen dı- şındaki illerde kurdukları yuksekoğretim kurumlan için yapılacak yardımın hesabın- da merkez dışındaki ilgili il esas alınır." Yasanın değıştınlen eskı hukmunde ıse dev let unıv ersıtelenne aynlan toplam butçe- den ogrencı başına duşen mıktann "yansı- nıgeçemeyeeek" şekilde vakıf unıversıtele- nne yardım yapılması ongoruluyordu Eskı YOK Baskanı veTBMM Mıllı Eği- tım Komısyonu Baskanı DYP'lı Mehmet Sağlam,vas>adakı değışıklığın devletın ken- dı oğrencısıne verdığı miktar kadar vakıf unıversıtesıne de yardım yapacağı anlamı- na geldığını belırterek değışıklık onensıntn TBMM Plan ve Butçe Komısyonu'nda ek- lendığını ve Mıllı Eğıtım Komısyonu'nun goruşune başvurulmadığını kaydettı HALİLNEBILER İstanbul Lnıversıtesı Cer- rahpaşa Tıp Fakultesı'nın otoparkını ışleten. aynı fa- kultenın fızık tedavı bolu- munun bodrum katına yap- tıkları fızyoterapı havuzun- dan 16 mılvarlık alacakları- nı tahsıl edemeyen Ensan- ler, unıversıtenın meyve- sebze ıhalesını de kaybedın- ce ıhale komısyonunun onunde rakıp fırma temsıl- cısını kurşunladılar Ensarı Tıcaret \d\ Ko- mandıt Şırketı'nın sahıbı Fuat Ensari ve ortaklan 1994 yılının şubat a> ında İU Cerrahpaşa Tıp Fakultesı Fızıksel Tıp ve Rehabılıtas- yon Anabılımdalı'nın bu- îunduğu bınanın bodrum katında planlanan ıımnaz- yum havuzu ve diğer tesıs- İennyapımını ustlendı En- sanler bu arada daha önce kardıyolojı bınası yapılma- sı planlanan fakulte ıçınde- kı arazıyı de bır vakıt adına ışletmeye başladılar Havuzun bıtınlmesıyle birlikte ışletme sorunu orta- ya çıkınca Ensanler unıver- sıteden 16 mılvarlık alacak- lannı ıstemeve başladılar Unıversıte ıse hukuk muşa- vırlığıne başvurarak havu- zun yap-ı^let-dev ret modelı- ne gore ışletılıp ışletıleme- yeceğını. fınansal kıralama yoluna gıdılıp gıdılemeye- ceğı konulannı sordu Hu- kuk muşav ırlığı bu sorulara olumsuz yanıt verınce unı- versıtenın Ensanlere para odeme yollan tıkanmış ol- du Unıversıtevetkılılen ve- nı bır vol bulmava çalışır- ken Ensarılenn ;>abn taşı- vordu Cerrahpaşa Tıp Fakulte- si'nın gereksınımlerı ıçın açılan meyve-sebze ıhalesı 3 Hazıran 1996 gunu yapıl- dı thaleye garıp bır bıçım- de Fnsarı Tıcaret Adı Ko- mandıt Şırketrnın sahıbı Fuat Ensan ve ortaklan gır- dı Ensanlenn tek fırma ola- rak gırmesı ve ıhaleyı ka- zanması beklenırken pıva- saya \enı gıren Yenı Işildak adlı tırma da ıhaleye katıldı ve Ensanlenn yuzde 24 fı- yat kırmasına karşılık yuz- de 27 fıyat kırarak one geç- tı Bunun uzenne Prof Fik- ret Sipahioğlu fakulte sek- reterı Sinan Altınok \ e av nı- yat bolumunden Mustafa Gümuş'ten oluşan komıs- yonun onunde \enı Işıldak fınnasinın temsılcısı 32 ya- şındakı \fıf\eniayağından kurşunlandı Afıf Yenı ola- yın hemen ardından fakulte- nın acıl cerrahı bolumune kaldırılıp tedavı edıldı ve Tuzla'dakı ev ıne gonderıldı Olayda sılah kullanan Erdal Gokhanoğlu tutuklanırken dzmettırdığı gerekçesıyle polıs tarafmdan yakalanan Mustafa Keser serbe^t bıra- kıldı Üniversitede sılahlar pat- larken olay hakkında bılgı edınmek ısteyen gazetecıle- nn unıversıte yetkılılen ta- rafından y anıtsız bırakılma- sı, unıversıtenın olayın us- tunu ortmeye çalıştığı bı- çımınde yorumlandı OLAYLARIN ARDEVDAKI GERÇEK • Baştarafı 1. Sayjada yanı ayrıdır, cezaevindeki yaşama koşulları ayrıdır. Turkiye bir hukuk dev- letî ise her şeyden önce ınsuuın gelnıesigerekir. Cezaevlerinde son yıl- larda şâyle bir kısır dongti yaşanıyor: Tutuklu ve hukumluler, seslerini duyıırabildiği öl- ç'ude ıstemlerıni dılegeti- riyorlar. Zaman zaman ölünıle sonuçlanun açlık grevlertnın ardından ıs- temlerınin oneınli bır dıli- mi kabul edili\or ve grev sona erdiriliyor. Bir •tiıre böyle devam ediyor. Daha sonra tum haklu- rı geri alan bir genelgey a- yımlanıyor. Tutuklu ve hükiımlUler yeniden eyieme girişiyor. Suçu ne olursa olsun, c ezaevine konmuş bir ki$i- nin yaşam koşullanyla bovlesine o\nanıak in- sunlık dı$t bir tutumdur. • •• 322 bin öğrenci ter dökecek İstanbul Haber Servisı - Anadolu lıselerı sınavı bu- gun yapılıyor 322bınoğren- cının katılacağı sınav sonu- cunda bu lı>elere 41 bınoğ- rencı gırmeve hdk kazana- cak Turkıye genelınde 79 ıl merkezi ıle yurtdışında Lef- ko^a Cıddc Rıyad. Medıne \e Trablus'ta yapılacak sı- nav saat 10 00 da başlayacak ve 120 dakıka surecek Sı- navda oğrencılere Turk- çeden 30 Sosyal Gru- bu'ndan 15 Dın Kulturu ve Ahlak Bılgısi'nden 5. Mate- matık ten 30 Fen Gru- bu ndan 20 olmak uzere top- lam 100 soru sorulacak Anadolu lıselerı sınav so- nuyları, temmuz ayının uçuncu haftasında açıklana- cak Kontenjanlar arttı Bu vıl 41 bın oğrencının alınacağı Anadolu lıselenn- de halen 171 bın 777 Ana- dolu ımam-hatıp liselennde ıse 17 bın 601 oğrencı oğre- nım goruyor Mıllı Eğıtım Bakanlığı bu vıl bu okulla- rın say isinda ve oğrencı kon- tenjanında artı> vaptı 335 olan Anadolu lısesı sayısı 384 e 57 olan Anadolu ı- mam-hdtıp lısesi sayısi 79'a çıkarıldı Mıllı Eğıtım Ba- kanlığı ıstatıstıklerıne gore Anadolu lıselerı sınav ında en çok tercıh edılen okul İstan- bul Maltepe Anadolu Lisesı Bu okulu istanbul da \efa. Mermercı Buyukşehır Yıl- dız \atan \e^ılkoy 50 Yıl veKadıkoy tzmır'de Konak, Ankara da ıse Gazı ve Mıllı Pıyango Anadolu lıselen ız- lıyor Orman yağmasına tepki UĞUR OURAK MIRMIRLAR ÇÖPLÜKTE DANS 200.000 parantez IST1KLALCAD 212 ALTKAT GALATASARAY İSTANBUL Tel / faks (0212) 252 85 67 "TÜRKİYE'NİN KENT SORUNLARI VE GERÇEKLER" MİMARLAR ODASI / HABITAT - II TAŞKIŞLA FORUMLARI 8-9-10-i I Hazıran 1996 1> "İM AR POLİTIK.ALARIND4 ÇEV RE ve Hl KLK" 8 Hazıran 1996 Cumartesı Saat 15 00-19 00 (TAŞKIŞLA 119 no lusalon) 2\"KORIMA KtVtİN İÇİYKİMLE BER.ABER?" t IZE\ AP-lzmıt E\lennı >asatma Projesı) 9 Hazıran 1996 Pazar Saat 11 00-13 00 (TAŞklŞLA-217Ano'lusalon) 3^ "LLLSALDAN EV RENSELE KtLTÜREL KİMLtK" 9 Hazıran 1996 Pazar Saat 13 00-17 00 (TAŞK.lŞLA-2!4no lu&alon) 4) "BOĞAZlÇt PETROL KANAL1 OLMASIN!" 9 Hazıran 1996 Pazar Boğazıçf nde motor gezısı ve eylem (Hareket Emınonu Motor Iskelesı Saat 18 00) 51 "MİMAR \ÜA\ LAR1\ LA l ^ GARL1KLAR1N İZİNDE" (Galata Grubu Çalismaları - Anadolu kultur Mırası ve kentsel \asatma Projelerı) 10 Hazıran 1996 PazarteM Saat 13 00-15 00 (TAŞUŞLA-213no lu;,alon) 6) "KJEINTLEŞMEDE GOÇ. KLLTLR ve DEMOKR.ASr 11 Hazıran 1996 Salı Saat 13 00-17 00 (TAŞKIŞLA-125 no lusalon) Not HABITAT-II Taşkısla forumlanmız uvelerımıze ve tüm katılımcılara açıktır Gunubırlık gınş ıçın Ataturk Kultur Merkezi nden 2">0 000 - TL karşılıgmda konterans Vadısı ne gınş kam alınnıaktadır FÎGEN ATALAY Çev recı orgutler. dev lete aıt ormanlann v akıf unıv er- sıtelennce yağmalanması- na sert tepkı gosterdı Or- man yağmasına karşı HA- BITAT-II standlannda baş- latılan ımza kampanyasına katılanlann sayısı beş bıne ulaştı Yeşıl Kuşak Çevre Oncu- len Grubu Baskanı ISur Atabay. "Ağaçlann yok e- dilmesinin. Bosna - Her- sek'teki katliamdan farkı yok. Anayasa'nın 56. mad- desine gore sağlıklı çevTede yaşama hakkımız. Bunu eb- mizden alamazsınız" dedı Çev re ve Kultur Değerle- nnı Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKUL), S O S Çev re Gonüllulen Platfor- mu ve Yeşıl Kuşak Çevre Onculen Grubu. orman katlıamını durdurabılmek amacıyla İTU Taşkışla bı- nasındakı HABITAT-II standlannda ımza kampan- yası başlattılar S O S Çe\ - re Gonüllulen Platfor- mu'ndan Turksen Başer Kafaoğlu HABITAT-II konferansi ıçınde katıldık- lan 21 toplantıda bu konu- yu anlattıklannı belırterek. "Standımızda başlattığımız imza kampanyasına katı- lanlann sayısı beş bine ulaş- tı. Yabancı konuklara duru- mu anlattığımızda çok bu- yuk tepki gosteriyorlar, ağaçlann kesilmesinı kabul edemiyoriar" dıye konuştu Yeşıl Kuşak C evreOncu- len Grubu Baskanı Nur Atabay Mavramoloz Or- manı'nın Koç Unıversıte- sı'nevenlmemesı ıçın uzun suredır yılmadan uğraş »e- nyor İstanbul Buyukşehır Beledıyesı bağımsız mec- lıs uyesı ve Çevre ve Sağlık Komısyonu baskanı da olan Nur Atabay buhakstzgın- şıme karşı çıkarak tepkıle- n ve onlenmesı yolundakı ısteklerı ıçeren dılekçelen tum \etkth dev let kademe- lenne ılettıklennı. HAB1- TAT-II nın uluslararası a- macı ıle hıç bağdaşmayan bu gınşıme "kamuoyutep- kileri~nı dıle getırebılmek amacıyla başlattıkları ımza kampanyasını da İstan- bul dakı tum MVII toplum kuruluşlanna ıleterek. katı- hmlarını sağladıklarını soyledı Mutevellı Heyefı ve Kurucu byelen arasında Sakıp Sabancf nın \ehbi Koç v e Rahmı Koç un bu- lunduğu Turkıve Erozyon- la Mucadele Ağaçlandır- ma ve Doğal \arlıklan Ko- ruına\akfı (TEMA)Genel Muduru L mit Gurses de bu konudakı araştırmalan- nın surduğunu ıncelemele- rı tamamlandıktan sonra kamuoy una açıklama yapa- caklarını soyledı Gurses, genel anlamda ormanlık alanlann tahnp edılmesını onaylamadıklarını yasal onlemlerle bu durumun en- gellenmesı gerektıgını de belırttı lyı derecede halyanca bılen genel mudur sekreten aranıvor Muracaat ÖCALKOVUKAN Tel 513 92 87 ğıdımı ehlıyetımı mavıkartımı kaybeUım Hukumsuzdur 4LIB4HTD4R
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle